si
hr
sr
mk
al
bg
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Упатство за употреба
Udhëzime për përdorim
Инструкции за ползване
KGN33V04
si
Kazalo
Navodilo za odlaganje v odpadke............... 10
Zamrzovanje in shranjevanje živil .............. 15
Varnostna opozorila .................................... 10
Zamrzovanje sveže hrane .......................... 15
Postavitev ................................................... 12
Super zamrzovanje..................................... 16
Poravnavanje aparata ................................ 12
Maksimalna kapaciteta zamrzovanja.......... 16
Zamenjava tečajev vrat .............................. 12
Odtajanje zamrznjenih živil ......................... 16
Spoznajte vaš aparat .................................. 12
Izklop naprave in odklop iz omrežja ........... 16
Upoštevajte sobno
temperaturo in prezračevanje ..................... 13
Čiščenje naprave ........................................ 17
Priključitev aparata ..................................... 13
Zvoki pri delovanju...................................... 17
Vklop naprave............................................. 14
Manjše okvare lahko odpravite sami .......... 18
Nastavljanje temperature............................ 14
Servisna služba .......................................... 19
Shranjevanje živil........................................ 14
(*) Predpisi o higieni živil ............................ 19
Nasveti za varčevanje z energijo ............... 17
Notranja oprema ......................................... 15
hr Kazalo
Upute za odlaganje otpada......................... 21
Zamrzavanje i pohranjivanje namirnica ...... 26
Sigurnosne upute i upozorenja ................... 21
Zamrzavanje svježih namirnica .................. 27
Postavljanje uređaja ................................... 23
Super-zamrzavanje .................................... 27
Poravnavanje uređaja................................. 23
Maksimalni kapacitet zamrzavanja ............. 27
Zamjena graničnika vrata ........................... 23
Odmrzavanje namirnica.............................. 28
Upoznavanje s uređajem ............................ 23
Isključivanje i stavljanje
uređaja u stanje mirovanja ......................... 28
Obratite pozornost na
sobnu temperaturu i ventilaciju prostora..... 24
Čišćenje uređaja ......................................... 28
Priključivanje uređaja.................................. 24
Ušteda energije .......................................... 28
Uključivanje uređaja ................................... 25
Pogonski zvukovi ........................................ 29
Postavke temperature ................................ 25
Samostalno uklanjanje manjih kvarova ...... 29
Raspoređivanje namirnica u uređaj ............ 25
Služba za korisnike..................................... 30
Oprema....................................................... 26
(*) Propisi o higijeni živežnih namirnica ...... 31
sr Sadržaj
Uputstva za deponovanje ........................... 33
Zamrzavanje svežih životnih namirnica ...... 39
Bezbednosna i uputstva upozorenja .......... 33
Super-zamrzavanje .................................... 39
Postavljanje ................................................ 35
Maksimalni kapacitet zamrzavanja ............. 39
Nivelisanje uređaja ..................................... 35
Odmrzavanje duboko
zamrznutih namirnica ................................. 40
Premeštanje okova vrata ............................ 35
Opis uređaja ............................................... 35
Poštovati dopuštenu
sobnu temperaturu i potrebnu ventilaciju.... 36
Isključenje uređaja i njegovo
stavljanje van upotrebe na duže vreme ...... 40
Čišćenje uređaja ......................................... 40
Priključenje uređaja na struju ..................... 36
Štednja električne energije ......................... 40
Uključenje uređaja ...................................... 37
Pogonski zvukovi u radu............................. 41
Podešavanje temperature .......................... 37
Samostalno otklanjanje malih smetnji ........ 41
Raspoređivanje životnih namirnica ............. 37
Servisna služba .......................................... 42
Oprema uređaja.......................................... 38
(*) Propisi o higijeni životnih namirnica ....... 43
Zamrzavanje i lagerovanje ......................... 38
mk Содржина
Информации за згрижување .................... 45
Замрзнување и чување храна ................. 50
Совети за Вашата
безбедност и предупредувања ................ 45
Замрзнување свежи намирници .............. 51
Супер замрзнување .................................. 51
Поставување ............................................. 47
Макс. капацитет на замрзнување ............ 51
Израмнување на уредот ........................... 47
Одмрзнување на замрзнатата храна ...... 52
Менување на деловите на вратата ......... 47
Исклучување и
ставање на уредот во мирување ............. 52
Запознавање на Вашиот уред ................. 47
Внимавајте на собната
температура и проветрувањето ............... 48
Чистење на уредот ................................... 52
Приклучување на уредот.......................... 48
Шумови при работа................................... 53
Вклучување на уредот .............................. 49
Како самостојно да
отстраните помали пречки ....................... 53
Подесување на температурата................ 49
Чување на
прехрамбените производи во уредот ...... 49
Дополнителна опрема .............................. 50
Совети за заштеда на енергија................ 52
Служба за корисници ............................... 54
(*) Прехрамбени производи – прописи .... 55
al Pasqyra e përmbajtjes
Udhëzime lidhur
me mënjanimin e pajisjes ........................... 57
Ngrirja dhe magazinimi i ushqimit............... 63
Informacion mbi
sigurinë dhe paralajmërime ........................ 57
Super-ngrirja ............................................... 64
Vendosja ..................................................... 59
Kalibrimi i pajisjes ....................................... 59
Ndërrimi i derës .......................................... 59
Si të njihni pajisjen tuaj ............................... 60
Kini parasysh temperaturën
e ambientit dhe ventilimin e tij .................... 60
Lidhja e pajisjes .......................................... 61
Ndezja e pajisjes ........................................ 61
Rregullimi i temperaturёs............................ 62
Renditja e ushqimit ..................................... 62
Ngrini ushqimet e freskёta vetё .................. 63
Kapaciteti maksimal ngrirës........................ 64
Shkrirja e ushqimit të ngrirë ........................ 64
Fikja e pajisjes dhe ndёrprerja e punёs ...... 64
Pastrimi i pajisjes ........................................ 65
Këshilla për të kursyer energji .................... 65
Zhurmat qё krijohen
gjatё funksionimit tё pajisjes ....................... 65
Eliminimi i defekteve të vogla nga vetë ju... 66
Shërbimi i klientit ........................................ 67
(*) Rrespektoni rregullat
për higjienën e ushqimit.............................. 68
Karakteristikat ............................................. 62
bg Съдържание
Информация относно изхвърлянето ....... 70
Замразяване на храна .............................. 76
Информация за безопасността ............... 70
Супер замразяване................................... 76
Поставяне .................................................. 72
Максимален
капацитет на замразяване ....................... 76
Нивелиране на уреда ............................... 72
Смяна на посоката
на отваряне на вратата ............................ 72
Запознаване с уреда ................................ 72
Разтопяване на замразена храна ............ 77
Изключване на уред и
спиране на ел. захранването на уреда ... 77
Спазване на температурата в
помещението и вентилацията ................. 73
Почистване на уреда ................................ 77
Свързване на уреда .................................. 73
Шум по време на работа .......................... 78
Включване на уреда ................................. 74
Избор на температура .............................. 74
Как сами да
отстранявате дребни проблеми ............... 78
Съхраняване на храна в уреда................ 74
Обслужване на клиенти ........................... 79
Аксесоари .................................................. 75
(*) Препоръки за хигиена на храната ...... 80
Замразяване и съхранение на храната ... 75
Съвети за спестяване на енергия ........... 77
10
11
si
Navodilo za odlaganje v Varnostna opozorila
odpadke
Pred vklopom aparata
* Odlaganje embalaže
Skrbno preberite navodila za uporabo in
namestitev!
Navodila vsebujejo pomembne informacije o
postavitvi, uporabi in vzdrževanju naprave.
Shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednje lastnike aparata.
Vaš novi aparat smo zaradi transporta zaščitili
z embalažo. Vsi uporabljeni materiali so okolju prijazni in jih je možno reciklirati. Prosimo,
pomagajte pri varovanju okolja: embalažo
odlagajte v odpadke na okolju prijazen način.
O obstoječih možnostih odlaganja v odpadke
se seznanite pri vašem trgovcu ali pri občinski
upravi.
Tehnična varnost
● Aparat vsebuje majhno količino okolju
prijazne, vendar vnetljive hladilne tekočine
R600a. Pazite, da med prevozom in namestitvijo ne poškodujete hladilnih cevi.
Iztekajoča hladilna tekočina lahko povzroči
poškodbe oči ali pa se lahko vžge.
* Odstranjevanje
dotrajanega aparata
Odslužene naprave niso le nevreden odpad!
Odslužene naprave vsebujejo materiale, ki jih
je možno reciklirati, tako da jih oddate na javnih oddajnih mestih ali centru za recikliranje.
)
Pri poškodbah
− Aparat naj ne stoji v bližini virov ognja in
odprtega ognja.
Ta naprava ustreza evropski direktivi
2002/96/EG o električnih in elektronskih starih aparatih (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Direktiva določa okvir za v EU veljaven
prevzem in predelavo odsluženih
aparatov.
− Izvlecite vtikač.
− Prostor za nekaj minut dobro prezračite.
− Obvestite servisno službo.
Več kot je hladilne tekočine v aparatu, večji
mora biti prostor, v katerem se nahaja. Če se
iztekanje pojavi v prostoru, ki je premajhen,
se lahko pojavi vnetljiva mešanica plina in
zraka.
Opozorilo
Dotrajane naprave
Prostor mora biti velik vsaj 1 m3 na 8 g
hladilne tekočine. Količina hladilne tekočine v
vašem aparatu je označena na tipski ploščici
v notranjosti naprave.
1. Izvlecite omrežni vtikač.
2. Prerežite priključno vrvico in jo odstranite
skupaj z vtikačem.
Hladilniki in zamrzovalniki vsebujejo hladilno
sredstvo in izolacijske pline. Hladilna sredstva in plini zahtevajo strokovno odlaganje v
odpadke. Cevi krogotoka hladilne tekočine
do strokovne odstranitve v odpadke ne smete
poškodovati.
● Popravila in menjavo napajalnega kabla
lahko izvajajo samo pooblaščeni serviserji.
Neustrezna popravila lahko predstavljajo
veliko nevarnost za uporabnika.
10
si
Pri uporabi
● Izogibajte se dolgotrajnemu dotikanju zamrznjene hrane, ledu ali izparilnih cevi, itd.
Nevarnost ozeblin zaradi zelo nizkih
temperatur!
● Nikoli ne uporabljajte električnih naprav
znotraj aparata (npr.: grelcev, naprav za
pripravo sladoleda, itd.).
Nevarnost eksplozije!
● Pri odstranjevanju ledu ali sreža ne smete
uporabljati koničastih ali ostrih predmetov.
Lahko poškodujete cevi za hladilno tekočino. Iztekajoča hladilna tekočina se lahko
vname, ali poškoduje oči.
● Nikoli ne uporabljajte naprav za čiščenje s
paro za odmrzovanje ali čiščenje aparata! Para lahko pride v stik z delujočimi
komponentami v napravi in lahko povzroči
kratek stik.
Nevarnost električnega udara!
Otroci v gospodinjstvu
● Otrokom ne dovolite stika z embalažo in
njenimi deli. Nevarnost zadušitve s
kartonom in plastično folijo!
● V napravi ne smete shranjevati snovi s
pogonskimi plini (npr. razpršila) ali vnetljivih snovi.
Nevarnost eksplozije!
● Ne dovolite otrokom, da se igrajo z aparatom!
● Ne naslanjajte se na podnožje, predale ali
vrata, itd.
● Če ima aparat ključavnico, shranite ključ
izven dosega otrok!
● Pred odmrzovanjem in čiščenjem izvlecite
vtikač ali pa izključite varovalko.
Ne izvlecite vtikača tako, da vlečete priključni kabel.
Splošna določila
Aparat je primeren za
● hlajenje in zamrzovanje živil,
● Steklenice z visoko vsebnostjo alkohola
morajo biti tesno zaprte in v pokončnem
položaju.
● izdelavo ledu.
Aparat je narejen izključno za uporabo v
gospodinjstvu.
● Ne dovolite olju ali maščobi stika s plastičnimi deli ali tesnilom vrat, ker lahko
postanejo porozni.
Aparat v skladu z EU direktivo 89/336/EEC ne
povzroča motenj.
● Ne pokrivajte ali zapirajte odprtin za prezračevanje.
Obtok hladilne tekočine je preverjeno nepropusten.
● Tekočin v steklenicah in pločevinkah ne
hranite v zamrzovalniku (še posebej ne
tistih, ki vsebujejo ogljikov dioksid). Steklenice in pločevinke lahko eksplodirajo!
Izdelek se sklada z ustreznimi varnostnimi predpisi za električne naprave (EN
60335/2/24).
● Ne dajte zamrznjene hrane iz zamrzovalnika takoj v usta.
Nevarnost ozeblin zaradi zelo nizkih
temperatur!
11
si
Postavitev
Spoznajte vaš aparat
Za postavitev je primeren suh, zračen prostor.
Mesto postavitve naj ne bo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Aparat ne sme biti v
bližini izvora toplote, npr. štedilnika, radiatorja
itd. Če se postavitvi v bližino izvora toplote ne
morete izogniti, uporabite primerno izolacijsko
ploščo ali pa upoštevajte naslednje najmanjše
razdalje od izvora toplote:
od električnih štedilnikov 3 cm,
Razprite stran s slikami.
Ta navodila za uporabo se nanašajo na več
modelov.
od peči na olje ali oglje 30 cm.
Aparati z ročaji potrebujejo na strani, na kateri
se odpirajo, najmanj 55 mm razdalje do stene, tako da se vrata lahko odprejo za 90 °C.
Slike se lahko razlikujejo.
Primer opreme
Slika !
(* Ne pri vseh modelih)
Poravnavanje aparata
1 - 4 Kontrolna plošča
Slika (
Aparat postavite na predvideno mesto in ga
poravnajte.
Za prestavljanje nastavljivih nogic uporabite
vijačni ključ.
5
Gumb za izbiro temperature v
hladilniku
6
Stikalo za luč
7
Notranja osvetlitev
8
Držalo za steklenice
9
Odprtina za odtekanje zraka
10 Police v hladilniku
Zamenjava tečajev vrat
11 Posoda za sadje in zelenjavo
Priporočamo vam, da tečaje vrat zamenja
naša servisna služba.
13 Rešetka za zamrzovanje
12 Predal za zamrzovanje
14 Nastavljive nogice
15 Nosilec za jajca
Pred zamenjavo izvlecite vtič ali odvijte varovalko.
16 Polica za majhne steklenice
17 Polica za velike steklenice
*18 Ledeni vložki/ koledar za zamrzovanje
Pozor! Aparat previdno položite na hrbtno
stran.
Montaža: sledite zaporedju številk.
Slika )
12
A
Hladilnik
B
Zamrzovalnik
si
Kontrolna plošča
Prezračevanje
Slika !
Slika "
1
Tipka za vklop/izklop
2
Tipka za nastavitev temperature v
zamrzovalniku
Zrak na hrbtni strani aparata se segreje.
Segreti zrak mora neovirano odtekati. V
nasprotnem primeru mora hladilni motor delati
močneje. To poveča porabo toka.
Zato: Nikoli ne pokrivajte in ne zastirajte prezračevalnih odprtin!
Temperaturo zamrzovalnika lahko nastavite med –16 °C in ca. –22 °C.
Tipko pritisnite tolikokrat, da zasveti želena lučka za temperaturo.
Nazadnje nastavljena vrednost se shrani.
3
4
Priključitev aparata
Lučke za prikaz temperature zamrzovalnega dela
Številke pri lučkah za prikaz temperature
prikazujejo temperaturo v °C.
Svetleča lučka kaže nastavljeno temperaturo.
Po postavitvi aparata počakajte najmanj ½
ure, preden ga vklopite. Med transportom se
lahko zgodi, da se v kompresorju nahajajoče
olje prenese v hladilni sistem.
Tipka za super zamrzovanje
Pred prvo uporabo očistite notranjost aparata
(glej poglavje Čiščenje).
Služi za vklop in izklop super zamrzovanja.
Svetleča lučka pokaže začetek obratovanja.
Vtičnica mora biti prosto dostopna.
Aparat priključite na izmenični tok 220–240
V/50 Hz na skladno s predpisi instalirano ozemljeno vtičnico. Vtičnica mora biti zavarovana
z 10 do 16 A varovalko.
Upoštevajte sobno
temperaturo in
prezračevanje
Pri aparatih, ki se bodo uporabljali v neevropskih državah, preverite, če navedena
napetost in vrsta toka na tipski ploščici
ustrezata vrednostim vašega električnega omrežja. Tipska ploščica se nahaja v
aparatu levo spodaj. Morebiti potrebno
zamenjavo priključne vrvice lahko opravi
samo za to usposobljen strokovnjak.
Klimatski razred je naveden na tipski ploščici.
Navaja, v katerih sobnih temperaturah lahko
uporabljate aparat.
Klimatski razred
Dovoljena sobna
temperatura
SN
+10 ºC do 32 ºC
N
+16 ºC do 32 ºC
ST
+16 ºC do 38 ºC
T
+16 ºC do 43 ºC
13
si
● višjo nastavitev regulatorja izberite le
začasno, in sicer: pri pogostem odpiranju
vrat, vlaganju večjih količin živil v hladilnik.
Vklop naprave
Pritisnite gumb za vklop/izklop, Slika ! /1.
Aparat začne hladiti.
Občutljiva živila ne smejo biti shranjena pri
temperaturi nad 4 °C.
Ko so vrata hladilnika odprta, v njem sveti luč.
Srednja nastavitev regulatorja pomeni približno +4 °C.
Tovarniško priporočene so naslednje nastavitve:
Hladilnik:
ca. +4 °C
Zamrzovalnik:
–18 °C
Zamrzovalni del
Nastavljene vrednosti lahko spreminjate;
glejte opis kontrolne plošče.
Opombe glede delovanja
● Popolnoma samodejni Nofrost sistem preprečuje nastajanje ledu v zamrzovalnem in
hladilnem prostoru. Odtajanje tako ni več
potrebno.
Shranjevanje živil
Pomembno za shranjevanje živil:
● Stranske stene ohišja so včasih zmerno
ogrete. To prepreči nastajanje kondenza
okrog tesnila vrat.
● Živila hranite dobro zaprta ali pokrita. Tako
živila ohranijo aromo, barvo in svežino.
Poleg tega preprečite prenašanje okusov
z živila na živilo ter preprečite razbarvanje
plastičnih delov.
● Vrata aparata imajo dva različna kota
odpiranja vrat.
Ko odprete ena vrata, se lahko zgodi, da
se druga vrata nekoliko premaknejo. To je
tehnično pogojeno in naj vas ne skrbi.
● Preden hrano in pijačo postavite v hladilnik, naj bodo dobro ohlajena!
● Ne ovirajte dovoda in odvoda zraka z izdelki, da s tem ne vplivate na kroženje zraka.
● Če se po zaprtju zamrzovalnika ne da takoj
odpreti vrat, počakajte dve do tri minute,
da nastali podtlak popusti.
Živila, ki jih postavite pred zračni odvod, lahko
zamrznejo zaradi odtekanja mrzlega zraka.
Priporočamo naslednjo razporeditev živil:
● V predalu za zamrzovanje: globoko zamrznjena hrana, ledene kocke, sladoled.
Nastavljanje temperature
● Na policah v hladilniku (od zgoraj navzdol): peciva, pripravljene jedi, mlečni
izdelki, meso in klobase.
Hladilni del
Nastavite gumb za izbiro temperature.
Slika ! /5.
● V predalu za zelenjavo: zelenjava, solata,
sadje.
Višja nastavitev pomeni nižjo temperaturo v
hladilniku.
● V vratih (od zgoraj navzdol):
maslo, sir, jajca, tube, majhne steklenice,
velike steklenice, mleko, sok v kartonu.
Priporočamo:
● za dolgotrajno shranjevanje živil:
izberite srednjo nastavitev regulatorja.
14
si
Shranjevanje zamrznjenih živil
Notranja oprema
● Pomembno je, da zrak v aparatu neovirano
kroži, zato posode z zamrznjenim blagom
potisnite do konca.
Ne pri vseh modelih
Steklenice lahko varno hranite na polici za
steklenice. Držalo je spremenljivo.
● Če morate shraniti velike količine hrane v
zamrzovalnik, lahko vse predale odstranite
(razen spodnjega predala) in hrano položite neposredno na zamrzovalne police.
Če želite odstraniti predal, ga izvlecite do
konca, dvignite sprednji del in odstranite.
Koledar za zamrzovanje
Izdelava ledenih kock
Polica za steklenice
Slika $
Slika &
Posodico za led do ¾ napolnite z vodo in jo
postavite na dno zamrzovalnega predala.
Primrznjeno posodico odstranite s pomočjo
topega predmeta (ročaj žlice).
Številke, navedene pri simbolih za različna
živila, predstavljajo, koliko mesecev lahko
določeno živilo hranite. Če ste hrano kupili
zamrznjeno, upoštevajte datum zamrznitve in
rok trajanja na embalaži.
Da bi zrahljali ledene kocke, posodico nekaj
časa držite pod tekočo vodo ali jo narahlo
upognite.
Zamrzovanje in
shranjevanje živil
Zamrzovanje sveže
hrane
Nakupovanje zamrznjenih živil
Embalaža ne sme biti poškodovana.
Ko zamrzujete hrano sami
Upoštevajte rok trajanja.
Za zamrzovanje svežih živil uporabljajte samo
sveža in neoporečna živila.
Temperatura v skrinjah v trgovini mora biti
–18 °C ali nižja.
Primerno za zamrzovanje:
Globoko hlajena živila dajte v izolirno vrečko
ali torbo. Živila čim prej nesite domov ter jih
čim hitreje postavite v zamrzovalnik.
meso in mesni izdelki, piščančje meso in divjačina, ribe, zelenjava, zelišča, sadje, pecivo,
pica, pripravljena hrana, ostanki hrane, jajčni
rumenjak in beljak.
Razporejanje živil
Neprimerno za zamrzovanje:
Večjo količino živil naložite v zgornje predale,
kjer še posebej hitro in nežno zamrznejo.
Živila v predal oz. v posodo za zamrzovanje
naložite čim bolj na široko.
Če so v zamrzovalniku že druga živila, bodite
pozorni, da ne pridejo v stik s svežimi živili.
Po potrebi prestavite zamrznjeno hrano v
drug predal.
jajca v lupini, kisla smetana in majoneza,
zelena solata, redkvice in čebula.
Blanširanje zelenjave in sadja
Zelenjava in sadje morata biti blanširana,
preden ju zamrznemo, da se ohranijo barva,
okus, aroma in vitamin C.
15
si
Da ju blanširate, zelenjavo in sadje na kratko
potopite v vrelo vodo.
Če želite, lahko v knjigarni poiščete referenčne knjige o zamrzovanju hrane, ki vsebujejo
tudi opise blanširanja.
Odtajanje zamrznjenih
živil
Odvisno od vrste in namena uporabe lahko
izbirate med naslednjimi možnostmi:
● pri sobni temperaturi
Super zamrzovanje
● v hladilniku
● v električni pečici z/brez ventilacije
Če so v zamrzovalniku že shranjena živila, je
treba nekaj ur pred vlaganjem svežega blaga
vklopiti 'super zamrzovanje'. Navadno je
dovolj je 4–6 ur.
● v mikrovalovni pečici
Opomba
Odtaljenih živil ne zamrzujte ponovno. Šele
ko živila predelate v gotove jedi (s kuhanjem
ali pečenjem), jih lahko ponovno zamrznete.
Če bi radi izkoristili maksimalno kapaciteto
zamrzovanja, potrebujete 24 ur.
Manjšo količino živil (do 2 kg) lahko zamrznete brez super zamrzovanja.
Ne shranjujte več zmrznjenih izdelkov za
maksimalno shranjevalno obdobje.
Za vklop pritisnite tipko za super zamrzovanje, Slika ! /4.
Super zamrzovanje se najkasneje čez 2½ dni
samodejno izključi.
Izklop naprave in
odklop iz omrežja
Izklop naprave
Maksimalna kapaciteta
zamrzovanja
Pritisnite tipko za vklop/izklop, Slika ! /1.
Odklop naprave
Živila morajo čim hitreje zamrzniti do jedra,
če želite, da bodo obdržala vitamine, hranilno vrednost, videz in okus. Ne prekoračite
maksimalne kapacitete zamrzovanja.
Če naprave dlje časa ne boste uporabljali:
1. Izvlecite vtikač.
2. Očistite aparat.
Kapaciteta zamrzovanja
3. Pustite vrata aparata odprta.
Podatek o maksimalni kapaciteti zamrzovanja
v 24 urah najdete na tipski ploščici.
16
si
Čiščenje naprave
Zvoki pri delovanju
● Izvlecite kabel iz vtičnice ali izklopite varovalko.
Popolnoma normalni zvoki
Šumenje – hladilna enota deluje.
● Zamrznjeno blago vzemite iz aparata in ga
shranite na hladno mesto. Na živila položite hladilne vložke (če jih imate).
Brbotanje, šumenje ali grgranje – hladilna
tekočina se pretaka skozi hladilne cevi.
● Aparat očistite z mlačno vodo in nekoliko
pomivalnega sredstva.
Klikanje – motor se vključuje in izključuje.
Pokanje – vklop samodejnega odtajanja.
Opozorilo
Zvoki, ki se jih zlahka odpravi
Tesnilo na vratih očistite s čisto vodo in ga
nato temeljito obrišite do suhega.
Aparat ne stoji ravno
Prosimo, uravnajte aparat z vodno tehtnico.
Prilagodite noge ali pa podstavite nekaj pod
aparat, da bo stal ravno.
Voda, s katero čistite, ne sme zaiti na kontrolno ploščo.
Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo
kislino ali pa so groba.
Naprava se “naslanja”
Prosimo, pustite prostor med napravo in pohištvom ter napravami, ki jo obdajajo.
Nasveti za varčevanje z
energijo
Predali, košare ali shranjevalne površine
so nestabilne ali se zatikajo
Prosimo, preverite, da so deli, ki jih lahko
odstranimo, pravilno vstavljeni in jih ponovno
vstavite, če je potrebno.
● Aparat postavite v suh, dobro prezračevan
prostor; zavarujte ga pred neposrednimi
sončnimi žarki in ga ne postavljajte poleg
toplotnih virov (npr. radiatorji, štedilniki
itd.). Drugače uporabite izolacijsko ploščo.
Posode se dotikajo
Odmaknite steklenice ali posode drugo od
druge.
● Tople jedi in napitke postavite v hladilnik
šele, ko se ohladijo.
● Za odmrzovanje živila postavite v hladilnik.
Tako lahko hlad zamrznjenih živil izkoristite
za hlajenje živil iz hladilnika.
● Izogibajte se pogostemu odpiranju vrat.
● Zadnjo stran naprave občasno očistite s
sesalcem ali čopičem in se s tem izognite
višji porabi električne energije.
● Upoštevajte, da mora biti aparat od stene
oddaljen najmanj 60 mm. Tako lahko segret zrak neovirano odteka.
17
si
Manjše okvare lahko odpravite sami
Preden pokličete servisno službo:
preverite, če je do motnje prišlo zaradi naslednjih vzrokov, ki jih lahko odpravite sami.
Servisna služba vam bo svoj prihod zaračunala, tudi če je naprava še v garanciji!
Motnja
Možen vzrok
Odstranitev motnje
Osvetlitev ne dela.
Žarnica je v okvari.
Zamenjajte žarnico Slika #
1. Izvlecite vtič oz. izklopite varovalko.
2. Zamenjajte žarnico (nadomestna žarnica
max. 15 W, izmenični tok 220–240 V, podnožje E14).
Stikalo za luč se zatika.
Slika ! /6
Preverite, ali se stikalo lahko premika.
Nižja temperatura v zamrzovalniku lahko vpliva tudi
na nižjo temperaturo v
hladilniku. To je pogojeno
s hladilno tehniko.
V hladilniku nastavite nekoliko višjo
temperaturo.
Noben prikaz ne
sveti.
Izpad energije; varovalka
ne dela; vtikač ni pravilno
vstavljen.
Preverite, ali je elektrika na voljo; varovalka
mora biti ponovno vklopljena.
Temperatura zamrzovalnika je previsoka.
● Vrata zamrzovalnika
so odprta.
● Odprtine za prezračevanje so zakrite.
● Preveč hrane je bilo
naenkrat dane v zamrzovalnik.
Zaprite vrata.
Izparilnik (generator
hlajenja) Nofrost sistema
je prekrit z ledom in se
ne odtali več popolnoma
avtomatsko.
Da odtalite izparilnik, odstranite zamrznjeno
hrano, jo dobro izolirajte in postavite na hladno.
Temperatura v hladilniku je prenizka.
Vrata zamrzovalnika
so bila dolgo odprta;
temperature se ne da
več doseči.
Če to ni dovolj, npr. pri nizkih temperaturah okolice, zvišajte tudi temperaturo v zamrzovalniku.
Omogočite dovolj zračenja.
Ne presegajte maksimalne zamrzovalne kapacitete.
Izklopite aparat in ga odmaknite od stene. Vrata
aparata pustite odprta.
Po približno 20 minutah začne staljena voda
odtekati v izparilno posodo na zadnji strani
aparata.
Popivnajte izparilno posodo z gobico, da preprečite prelivanje vode čez rob.
Izparilnik je odtaljen, ko voda preneha teči v
izparilno posodo. Očistite notranjost.
Aparat ponovno vklopite.
18
si
Obe številki najdete na tipski ploščici.
Slika '
Servisna služba
Da preprečite nepotrebne klice, navedite
številko izdelka in številko izdelave, to vam bo
prihranilo dodatne stroške.
Servisno službo v vaši bližini najdete v telefonskem imeniku ali v seznamu servisnih služb.
Ko naročate servisno službo, navedite številko izdelka (E-št.) in številko izdelave (FD)
naprave.
(*) Predpisi o higieni živil
Spoštovani kupec,
v skladu s francosko uredbo o preprečevanju listerij v hladilniku vas prosimo, da upoštevate
naslednje napotke.
● Notranjost hladilnika pogosto očistite z blagim čistilnim sredstvom, ki ne povzroča oksidacije
kovinskih delov (npr. mlačna voda z nekoliko sredstva za ročno pomivanje posode).
Očiščene površine nato razkužite z vodo, ki ste ji dodali kis oz. limono ali pa v trgovini
kupljeno razkuževalno sredstvo, primerno za hladilnike. (Pred tem na neopaznem mestu
preizkusite, ali je sredstvo primerno tudi za kovinske dele.)
● Preden živilo pospravite v hladilnik, odstranite embalažo iz trgovine (npr. karton, v katerem
so bili jogurtovi lončki).
● Da v hladilniku ne bo postalo pretoplo, kuhane jedi ohladite na sobni temperaturi.
Vrat ne odpirajte po nepotrebnem in jih ne puščajte predolgo odprtih.
Živila zložite tako, da bo zrak lahko neovirano krožil.
● Da bi preprečili okužbo med različnimi vrstami živil, se živila ne smejo dotikati med seboj,
dobro morajo biti zavita ali pokrita v posodah.
● Ko pripravljate jedi, se živil dotikajte le s čistimi rokami. Tudi pred pripravljanjem naslednjih
jedi si večkrat umijte roke. Pred jedjo si ravno tako umijte roke.
● Že uporabljene kuhinjske pripomočke (kuhalnice, deske za rezanje, kuhinjske nože itd.) pred
ponovno uporabo očistite.
Območje za shranjevanje občutljivih živil
Živila glede na vrsto shranite na ustreznem temperaturnem območju (glejte Navodila za uporabo).
"Območje za shranjevanje občutljivih živil" je označeno s prikazano puščico. Odvisno od modela se to območje nahaja čisto spodaj med puščico,
vtisnjeno ob strani, in stekleno polico pod njo (Slika * /1 in 2), ali med
dvema puščicama (Slika + /1 in 2) ali pa, če vtisnjenih puščic ni, v celem
hladilniku, razen na vratih hladilnika.
* Ne pri vseh modelih
19
si
Slika *
Slika +
To območje je najbolj primerno za ohranjanje svežine hitro pokvarljivih živil, ki morajo biti shranjena pri temperaturi, nižji od 4 °C, npr.: meso, perutnina, ribe, klobase, gotove jedi, solatne
mešanice, sladke jedi na osnovi jajc oz. krem, sveže testo, pica, pita, sveži izdelki in sir iz
surovega mleka, za uporabo pripravljen sir v ovitku.
Prikazovalnik temperature (Slika * /3 in + /3)
Prikazovalnik temperature ne sme biti izpostavljen sončnim žarkom. Ne dajajte ga v usta.
Prikazovalnik temperature kaže temperaturo pod 4 °C. Služi za pravilno nastavitev temperaturnega regulatorja. Regulator temperature nastavite glede na temperaturo okolja med
številkama 2 in 3. Če je možna do stopinje natančna nastavitev, nastavite na 4 °C ali manj.
Po približno 12 urah, ko je temperatura padla pod 4 °C, se barva prikazovalnika temperature
spremeni s črne na zeleno, obenem pa lahko preberete napis "O.K.". (Če se to ne zgodi, regulator temperature po korakih nastavite na nižjo vrednost.)
Pravilna nastavitev
Temperatura je previsoka,
regulator nastavite na nižjo vrednost
Pridržujemo si pravico do sprememb.
20
hr
Upute za odlaganje
otpada
Sigurnosne upute i
upozorenja
* Odlaganje ambalaže
Prije puštanja uređaja u pogon
Ambalaža pruža Vašem uređaju zaštitu od
oštećenja uslijed transporta. Svi korišteni materijali su ekološki prihvatljivi te ih je moguće
reciklirati i, u skladu s tim, ponovno koristiti.
Molimo i za Vašu pomoć: Odložite ambalažu
u skladu s ekološkim propisima te na način
koji ne nanosi štetu okolišu.
Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i montažu! Naime, navedeni dokumenti sadrže važne
informacije o postavljanju, primjeni i namjeni
te održavanju uređaja.
Sačuvajte sve popratne dokumente za kasniju
upotrebu ili za budućeg korisnika.
O trenutno važećim ekološkim propisima i pravilnim načinima odlaganja otpada raspitajte se
kod vašeg distributera ili lokalne upravne vlasti.
Tehnička sigurnost
● Uređaj sadrži malu količinu ekološki
prihvatljivog, ali zapaljivog rashladnog
sredstva poznatog pod nazivom R600a.
Pripazite da tijekom transporta i instalacije ne dođe do oštećenja cijevi protočnog
sustava rashladnog sredstva. Rashladno
sredstvo koje curi van može prouzročiti
ozljedu očiju ili se pak može zapaliti.
* Odlaganje dotrajalog uređaja
Dotrajali uređaji ni u kom slučaju ne predstavljaju bezvrijedan otpad! Ekološki prihvatljivo
odlaganje otpada rezultira vrijednim sirovinama koje je moguće ponovno iskoristiti.
)
Ovaj je uređaj označen u skladu s
Europskom Direktivom 2002/96/EG
o starim električnim i elektroničkim
uređajima (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Gore navedena direktiva određuje
okvire prihvata i recikliranja dotrajalih
uređaja na teritoriju zemalja članica
EU - a.
Kod oštećenja
− Otvorene plamene i/ili izvore plamena
držite podalje od uređaja.
− Izvucite mrežni utikač.
− Prostoriju, u kojoj se uređaj nalazi, u potpunosti prozračite na nekoliko minuta.
− Obavijestite službu za korisnike o oštećenju.
Što je više rashladnog sredstva u uređaju,
to veća mora biti prostorija. U suviše malim
prostorijama, pri curenju rashladnog sredstva,
može doći do pojave zapaljive mješavine
plina i zraka.
Upozorenje
Kod dotrajalih uređaja
1. Izvucite mrežni utikač.
Za količinu od 8 g rashladnog sredstva, prostorija mora imati obujam od najmanje 1 m3.
Količina rashladnog sredstva naznačena je na
nazivnoj pločici koja se pak nalazi u unutrašnjosti uređaja.
2. Prerežite priključni kabel te ga potom uklonite zajedno s mrežnim utikačem.
Rashladni uređaji sadrže rashladna sredstva,
a u izolaciji plinove. Rashladna sredstva i
plinove potrebno je odložiti na stručan način.
Cijevi protočnog sustava rashladnog sredstva ne smiju se oštetiti do trenutka stručnog
odlaganja otpada.
● Izmjenu priključnog kabla te ostale popravke smije provoditi isključivo Služba za
korisnike. Nestručne instalacije i popravci
mogu ozbiljno ugroziti korisnika.
21
hr
Kod upotrebe uređaja
● Izbjegavajte dulji kontakt rukama s dubinski zamrznutim proizvodima, ledom ili
cijevima za isparavanje, itd.
Rizik od ozeblina!
● Nikada ne koristite električne uređaje unutar hladnjaka (npr. grijaće uređaje, električni aparat za pravljenje leda, itd.)
Opasnost od eksplozije!
● Sloj mraza (leda) te dubinski zamrznute namirnice ni u kom slučaju ne stružite nožem
ili nekim drugim oštrim predmetom. Na taj
način biste mogli oštetiti cijevi rashladnog
sredstva. Rashladno sredstvo se može
zapaliti ili pak prouzročiti ozljede očiju.
● Nikada ne otapajte ili čistite uređaj pomoću
uređaja za čišćenje na parnom principu!
Para može prodrijeti do električnih dijelova
i prouzročiti kratki spoj.
Rizik od strujnog udara!
Djeca u kućanstvu
● Ne pohranjujte proizvode koji sadrže
zapaljive pogonske plinove (npr. sprejeve
u limenkama) i zapaljive materijale unutar
uređaja.
Opasnost od eksplozije!
● Ambalažu i njene dijelove držite podalje od
djece. Opasnost od gušenja kartončićima
i folijama!
● Uređaj nije dječja igračka!
● Nemojte stajati niti se naslanjati na postolje, ladice ili vrata uređaja, itd.
● Kod uređaja s bravicom na vratima: ključ
držite van dosega djece!
● Kako biste otopili i očistili uređaj, izvucite
mrežni utikač ili pak isključite osigurač.
Nemojte vući za priključni kabel, već za
mrežni utikač.
Opće odredbe
Uređaj je prikladan za:
● hlađenje i dubinsko zamrzavanje živežnih
namirnica,
● Pića s visokim postotkom alkohola držite
isključivo u hermetički zatvorenim spremnicima i uvijek ih pohranjujte u uspravnom
položaju.
● pripremu leda.
Uređaj je namijenjen isključivo za primjenu u
kućanstvu.
● Plastične dijelove i brtvu vrata zaštitite od
ulja i masnoće. U protivnom će plastični
dijelovi i brtva vrata postati porozni.
U skladu s odredbama Direktive Europske
zajednice 2004/108/EC, uređaj ne uzrokuje
smetnje na drugim električnim uređajima.
● Nikada nemojte pokrivati ili blokirati ventilacijske otvore.
Protok rashladnog sredstva je testiran na
nepropusnost.
● Ne pohranjujte pića u bocama ili limenkama (pogotovo gazirana pića) unutar
odjeljka za zamrzavanje. Boce i konzerve
se mogu rasprsnuti!
Ovaj proizvod odgovara dotičnim sigurnosnim odredbama za električne uređaje (EN
60335/2/24).
● Dubinski zamrznute proizvode nikada ne
konzumirajte, odnosno, stavljajte u usta
netom nakon vađenja iz odjeljka za dubinsko zamrzavanje.
Rizik od ozeblina!
22
hr
Postavljanje uređaja
Upoznavanje s uređajem
Za postavljanje, odnosno, instalaciju uređaja
prikladan je suha prostorija s mogućnošću
provjetravanja. Mjesto instalacije, odnosno,
postavljanje uređaja ne bi smjelo biti izloženo
izravnom zračenju Sunčevih zraka te se, isto
tako, ne smije nalaziti u blizini nekog toplinskog izvora, poput štednjaka, grijaćeg tijela
itd. Ukoliko je instalacija pored izvora topline
neizbježna, upotrijebite prikladnu izolacijsku
ploču ili se pak pridržavajte slijedećih minimalnih razmaka u odnosu na izvor topline:
Molimo, rasklopite stranicu s ilustracijama.
Ove upute za upotrebu se odnose na više
modela uređaja.
Razmak u odnosu na električni štednjak 3 cm.
Razmak u odnosu na uljne ili štednjake na
ugljen 30 cm.
Može doći do odudaranja kod ilustracija.
Uređaji s postavljenih hvataljkama na završnoj strani zahtijevaju minimalni razmak od
zida u iznosu 55 cm, kako bi se vrata mogla
otvarati pod kutom od 90°.
Slika !
Primjer opreme
(* samo za neke modele)
1 - 4 Radni zasloni
5
Tipka za odabir temperature hladnjaka
6
Prekidač za svijetlo
Poravnavanje uređaja
7
Unutrašnja rasvjeta
8
Polica za boce
Slika (
Uređaj postavite na predviđeno mjesto te ga
poravnajte.
Kako biste podesili nožice na vijke, upotrijebite vijčani ključ.
9
Otvor za izlaz zraka
10 Police u rashladnom prostoru
11 Pretinac za voće i povrće
12 Ladica odjeljka za zamrzavanje
13 Rešetka odjeljka za zamrzavanje
14 Nožice podesive po visini
15 Polica za jaja
Zamjena graničnika vrata
16 Polica za male boce
Naša preporuka je da zamjenu graničnika
vrata prepustite našoj Službi za korisnike.
*18 Rashladni akumulator/ kalendar pohrane zamrznute hrane
Prije adaptacije, izvucite mrežni utikač ili
isključite osigurač.
A
Prostor za rashlađivanje
B
Prostor za dubinsko zamrzavanje
17 Polica za velike boce
Uređaj pažljivo polegnite na stražnju
stranu.
Montaža u skladu s brojčanim redoslijedom.
Slika )
23
hr
Radni zasloni
Ventilacija
Slika !
Slika "
1
Tipka za uključivanje/isključivanje
2
Tipka za određivanje temperaturnih
postavki – prostor za dubinsko zamrzavanje
Zrak na stražnjoj strani uređaja se zagrijava.
Zagrijani zrak mora moći slobodno protjecati.
U suprotnom će uređaj biti trošiti puno više
snage. Gore navedeno povećava i potrošnju
električne energije. Stoga: Nikada ne pokrivajte ili ne zatvarajte ventilacijske otvore!
Temperatura prostora za dubinsko zamrzavanje može se postaviti u rasponu od
- 16 °C do -22 °C.
Tipku pritišćite toliko često, dok željena
temperaturna lampica ne zasvijetli.
Pohranjuje se vrijednost koja je posljednja postavljena.
3
Priključivanje uređaja
Nakon instalacije, odnosno, postavljanja
uređaja potrebno je pričekati najmanje ½ sata
prije puštanja uređaja u pogon. Tijekom transporta može doći do istjecanja ulja preostalog
u kompresoru, a to ulje može prodrijeti unutar
rashladnog sustava.
Prikaz temperature-lampica prostora
za dubinsko zamrzavanje
Brojevi kod temperaturnog zaslona s
lampicom prikazuju temperaturu u °C.
Svjetleća lampica prikazuje postavljenu
temperaturu.
4
Prije prvog puštanja uređaja u pogon potrebno je očistiti njegovu unutrašnjost (vidi
odlomak Čišćenje uređaja).
Tipka za super zamrzavanje
Služi u svrhu uključivanja i isključivanja
funkcije brzog zamrzavanja.
Električna utičnica bi trebala biti lako dostupna.
Svjetleća lampica prikazuje puštanje u
pogon.
Priključite uređaj na izmjeničnu struju napona
220–240 V/50 Hz preko propisno instalirane
utičnice.
Obratite pozornost na
sobnu temperaturu i
ventilaciju prostora
Utičnica mora biti zaštićena osiguračem jakosti od 10 A do 16 A ili pak osiguračem veće
jakosti struje.
Ako se radi o uređaju koji se rabi van
granica Europe, na nazivnoj je pločici
potrebno provjeriti da li priključni napon i
vrsta struje odgovaraju vrijednostima vaše
strujne mreže. Nazivna pločica se nalazi
na donjoj lijevoj strani unutar uređaja.
Eventualno potrebnu zamjenu mrežnog
kabela mrežnog priključnog voda smije
izvršiti isključivo stručnjak.
Klimatski je razred naveden na specifikacijskoj
pločici. Klimatski razred označava sobne temperature pri kojima se uređaj može pustiti u pogon.
Klimatski razred
Dopuštena sobna
temperatura
SN
+10 ºC do 32 ºC
N
+16 ºC do 32 ºC
ST
+16 ºC do 38 ºC
T
+16 ºC do 43 ºC
24
hr
Uključivanje uređaja
Postavke temperature
Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje,
Slika ! /1.
Prostor za rashlađivanje
Selektor za odabir temperature, Slika ! /5,
okrenite na željenu postavku.
Ukoliko su vrata otvorena, unutar rashladnog
prostora svijetli unutarnja rasvjeta.
Veća postavka rezultira nižom temperaturom
u prostoru za rashlađivanje.
Tvornica preporuča i unaprijed je postavila
slijedeće temperature za uređaj:
Temperatura prostora
za rashlađivanje:
Naša preporuka je:
● za dugoročno skladištenje živežnih namirnica: srednja postavka regulatora
+4°C
Temperatura prostora
za dubinsko zamrzavanje: -18°C
● veću postavku regulatora potrebno je prije
svega odabrati kod: čestog otvaranja vrata,
postavlja velikih količina živežnih namirnica
unutar prostora za rashlađivanje.
Savjeti za rad
● Potpuno automatski sistem za ne-zamrzavanje osigurava da prostor za rashlađivanje i prostor za dubinsko zamrzavanje
ostanu bez leda. Odleđivanje, odnosno,
otapanje nije potrebno.
Osjetljive živežne namirnice ne bi se smjele
skladištiti, odnosno, rashlađivati na temperaturi većoj od +4 °C.
Kod srednje postavke regulatora postiže se
temperatura od približno +4 °C.
● Ponekad se prednje stranice kućišta lagano zagrijavaju, što sprječava kondenzaciju
u području brtve vrata.
Prostor za dubinsko
zamrzavanje
● Vrata uređaja odlikuju se dvama kutovima
otvaranja vrata.
Podešene vrijednosti moguće je mijenjati, vidi
opis radne ploče.
Prilikom otvaranja vrata uređaja može doći
do toga da se druga vrata nešto pomaknu.
To je uvjetovano tehničkim razlozima te
Vas ne treba zabrinjavati.
Raspoređivanje
namirnica u uređaj
● Ukoliko se nakon zatvaranja prostora za
dubinsko zamrzavanje vrata ne daju odmah otvoriti, molimo Vas da pričekate dvije
do tri minute dok se ne izjednači nastali
podtlak.
Prilikom pohranjivanja namirnica u uređaj,
uzmite u obzir sljedeće:
● Namirnice pohranjujte u uređaj po mogućnosti dobro zamotane ili poklopljene.
Na taj način zadržavaju se aroma, boja,
vlažnost i svježina hrane. Osim toga,
izbjegava se prijenos okusa između hrane i
promjena boje plastičnih dijelova.
25
hr
● Pustite vruću hranu i pića da se ohlade
prije nego što ih stavite u uređaj.
Zamrzavanje i
pohranjivanje namirnica
● Ne blokirajte ventilacijski otvor u odjeljku
za hlađenje hrane kako biste izbjegli negativan utjecaj na cirkulaciju zraka.
Kupnja zamrznutih namirnica
Namirnice koje su pohranjene direktno ispred
ventilacijskog otvora mogu se zamrznuti
zahvaljujući utjecaju hladnog zraka koji izlazi
iz ventilacijskog otvora.
Pakiranje ne smije biti oštećeno.
Provjerite rok valjanosti proizvoda.
Temperatura u prodajnoj škrinji bi trebala
iznositi –18°C ili manje.
Preporučamo razvrstavanje živežnih namirnica na sljedeći način:
Po mogućnosti prenosite namirnice u izoliranoj vrećici te ih brzo pospremite u odjeljak za
dubinsko zamrzavanje.
● U odjeljak za dubinsko zamrzavanje:
duboko smrznuta hrana, kockice leda,
sladoled
● Na police u odjeljku za rashlađivanje (od
gore prema dolje): pecivo i kolači, gotova
jela, mliječni proizvodi, meso i kobasice
Raspoređivanje namirnica
unutar uređaja
● U kutiju za povrće: Povrće, salata, voće
Veće količine namirnica zamrznite u najgornje
površine odjeljka za duboko zamrzavanje, jer
će se tamo najbrže i najkvalitetnije zamrznuti.
Raširite namirnice po cijelom prostoru odjeljka
ili ladica za zamrzavanje. Pobrinite se da prethodno zamrznuti proizvodi koji se već nalaze
u odjeljku za zamrzavanje ne dodiruju svježe
namirnice koje se tek zamrzavaju. Po potrebi
premjestite zamrznute namirnice u police za
zamrzavanje.
● U vrata (odozgo prema dolje): maslac, sir,
jaja, tube, male boce, velike boce, mlijeko,
sokovi u tetrapaku.
Oprema
samo za neke modele
Pohranjivanje duboko
zamrznutih proizvoda
Polica za boce
Slika $
● Kako biste osigurali nesmetani protok zraka unutar uređaja, umetnite ladice odjeljka
za zamrzavanje do samog kraja.
Na ovoj je polici moguće je sigurno odložiti
boce. Držač je podesiv.
● Ukoliko je u pitanju zamrzavanje većeg
broja namirnica, moguće je izvaditi sve
police iz odjeljka za dubinsko zamrzavanje
(osim zadnje donje ladice) te proizvode
postaviti izravno na rešetku za zamrzavanje. Kako biste izvadili police iz odjeljka za
dubinsko zamrzavanje, podignite ih prema
naprijed te izvadite.
Kalendar zamrzavanja
Slika &
Brojke prikazane uz simbole označavaju dopušteno razdoblje pohranjivanja u mjesecima
za svaki pojedini proizvod. Pri kupovini prethodno zamrznutih, to jest, gotovih proizvoda,
obvezno provjerite datum proizvodnje ili rok
trajanja otisnut na ambalaži.
26
hr
Pravljenje kockica leda
Super-zamrzavanje
Posudu za led napunite s ¾ vode te ju postavite na dno pretinca za zamrzavanje.
Zamrznutu posudu za led razbijajte samo s
tupim predmetom (drška žlice).
Nekoliko sati prije stavljanja svježih namirnica
u odjeljak za zamrzavanje potrebno je uključiti
"super" zamrzavanje kako bi se izbjegao
neželjeni rast temperature. U pravilu je 4–6
sati dovoljno.
Za vađenje kocki leda, posudu s ledom kratko
stavite pod mlaz vode ili lagano savinite.
Ako će se koristiti maksimalni kapacitet zamrzavanja, potrebno je 24 sata. Manje količine
namirnica (do 2 kg) moguće je zamrznuti i
bez funkcije super zamrzavanja.
Zamrzavanje svježih
namirnica
Ako zamrzavate hranu sami
Za uključivanje i isključivanje opcije super
zamrzavanja, pritisnite odgovarajuću tipku,
Slika ! /4.
Za zamrzavanje koristite samo svježe i besprijekorne živežne namirnice.
Opcija super zamrzavanja se gasi automatski
nakon najkasnije 2 ½ dana.
Sljedeći proizvodi su pogodni za
zamrzavanje:
mesni proizvodi i kobasice, perad i divljač,
riba, povrće, začinsko bilje, voće, pekarski
proizvodi, pizza, gotova jela, ostaci jela, žumanjak i bjelanjak jajeta.
Maksimalni kapacitet
zamrzavanja
Živežne namirnice je potrebno što je moguće
prije zamrznuti do srži. Jedino taj način se
mogu zadržati vitamini, hranjiva vrijednost,
izgled i okus namirnica. Stoga se ne smije
prekoračiti maksimalni kapacitet zamrzavanja
vašeg uređaja.
Sljedeći proizvodi nisu pogodni za
zamrzavanje:
cijela jaja u ljusci, kiselo vrhnje i majoneza,
zelena salata, radić, rotkva i luk.
Blanširanje povrća i voća
Kako povrće i voće ne bi izgubilo boju, okus,
aromu i vitamin „C“, povrće i voće bi prije
zamrzavanja trebalo popariti, odnosno, blanširati.
Prilikom blanširanja, povrće i voće potrebno je
nakratko uroniti u kipuću vodu.
Literatura o zamrzavanju, unutar koje je opisano blanširanje, dostupna je u knjižarama.
Kapacitet zamrzavanja
Podaci o maksimalnom kapacitetu zamrzavanja svježih namirnica u roku od 24 sata
navedeni su na nazivnoj pločici.
27
hr
Odmrzavanje namirnica Čišćenje uređaja
Namirnice možete odmrzavati na mnogo različitih načina, ovisno o vrsti i namjeni namirnica, izaberite između sljedećih načina:
● Izvucite mrežni utikač iz utičnice ili isključite osigurač!
● Izvadite zamrznute proizvode te ih pohranite na hladno mjesto. Rashladni akumulator
(ukoliko je raspoloživ) postavite na živežne
namirnice.
● Na sobnoj temperaturi
● U odjeljku za rashlađivanje
● U električnoj pećnici s/bez ventilatora s
vrućim zrakom
● Očistite uređaj lakom vodom i malo neutralnog sredstva za pranje.
● U mikrovalnoj pećnici
Pažnja
Brtvu vrata isperite samo bistrom vodom te
temeljito očetkajte na suho.
Napomena
Nakon što ste djelomično ili potpuno odmrznuli namirnice, nemojte ih ponovno zamrzavati. Ponovo ih možete zamrznuti ako su
iskorištene za pripremu gotovog obroka (u
pećnici ili kuhani).
Voda od čišćenja ne smije dospjeti unutar
radne ploče.
Ne koristite sredstva za čišćenje i otapanje
koja sadrže pijesak ili kiselinu.
Zamrznute proizvode ne pohranjujte na maksimalno razdoblje pohranjivanja.
Ušteda energije
Isključivanje i stavljanje
uređaja u stanje
mirovanja
● Uređaj postavite unutar suhog i prozračnog
prostora: ni u kojem slučaju ga ne postavljajte na izravno Sunce ili u blizini nekog
izvora topline (npr. grijači, štednjak). U
protivnom koristite izolacijsku ploču.
Isključivanje uređaja
● Dozvolite toploj hrani i piću da se ohlade
van uređaja.
Pritisnite tipku za isključivanje/uključivanje,
Slika ! /1.
● Prilikom odmrzavanja zamrznutih namirnica, stavite ih u odjeljak za rashlađivanje.
Hladnoća zamrznutih namirnica će hladiti
druge namirnice u hladnjaku.
Stavljanje uređaja u stanje
mirovanja
● Otvarajte vrata uređaja što je moguće kraće.
Ako uređaj nećete koristiti duže vremensko
razdoblje:
● Povremeno očistite pozadinu uređaja
usisivačem ili kistom, kako biste spriječili
povećanu potrošnju energije.
1. Izvucite mrežni utikač.
2. Očistite uređaj.
● Pridržavajte se obveznog razmaka od 60
mm u odnosu na stražnju stjenku zida. Na
taj način zagrijani zrak može nesmetano
istjecati iz uređaja.
3. Vrata uređaja ostavite otvorenima.
28
hr
Zvukovi koji se lako mogu
ukloniti
Pogonski zvukovi
Uređaj nije na ravnoj površini
Molimo postavite uređaj u istu razinu koristeći
libelu. Koristite visinski podesive nožice ili
stavite nešto pod njih.
Potpuno uobičajeni zvukovi
Brujanje – jedinica za hlađenje (rashladni
agregat) radi.
Uređaj ne stoji sam za sebe
Molimo, odmaknite uređaj od susjednih elemenata ili uređaja.
Grgotanje, šum ili zujanje – sredstvo za
hlađenje teče kroz cijevi.
Škljocanje – motor se uključuje ili isključuje.
Ladice, košare ili područja za pohranu su
labavi ili priljubljeni
Molimo, pogledajte pomične dijelove i, po
potrebi ih ponovo umetnite.
Pucketanje – slijedi automatsko odmrzavanje.
Spremnici se dodiruju
Molimo, odmaknite boce ili spremnike jedne
od drugih.
Samostalno uklanjanje manjih kvarova
Prije no što pozovete službu za korisnike:
Molimo provjerite možete li sami ukloniti smetnje uz dolje priložene informacije.
Služba za korisnike će Vam naplatiti savjet - čak i ako je uređaj još pod garancijom!
Smetnja
Mogući uzrok
Savjet
Rasvjeta ne
funkcionira.
Žarulja je u kvaru.
Zamijenite žarulju Slika #
1. Izvucite mrežni utikač, odnosno, isključite
osigurač.
2. Zamijenite žarulju (zamjenska žarulja max.
15 W, 220 - 240 V izmjenične struje, utičnica
E14).
Temperatura unutar
prostora za rashlađivanje je previsoka.
Prekidač za rasvjetu je
zaglavljen, Slika ! /6
Provjerite da li se prekidač može pomaknuti.
Niže temperature prostora
za dubinsko zamrzavanje
mogu utjecati i na smanjenje temperature unutar
prostora za rashlađivanje.
Ovo je uvjetovano tehničkim razlozima.
Povisite vrijednosti temperature unutar prostora
za rashlađivanje.
29
Ukoliko gore navedeno nije dovoljno, npr. pri
preniskim temperaturama okoline, povećajte i
temperaturu prostora za dubinsko zamrzavanje.
hr
Smetnja
Mogući uzrok
Savjet
Zaslon ne svijetli.
Nestanak struje; osigurač
je isključen, utikač nije
ispravno uključen.
Provjerite da li ima struje, osigurač mora biti
uključen.
Temperatura odjeljka
za zamrzavanje je
previsoka.
● Vrata odjeljka za zamr- Zatvorite vrata.
zavanje su otvorena.
Vrata odjeljka za
zamrzavanje su bila
predugo otvorena;
više nije moguće
doseći dostatnu
temperaturu.
● Ventilacijski otvori su
blokirani.
Osigurajte prikladnu ventilaciju.
● Previše namirnica je
odjednom stavljeno
u odjeljak za zamrzavanje
Ne prelazite maksimalni kapacitet zamrzavanja.
Evaporatori (rashladni
generatori) u sistemu za
nezamrzavanje su prekriveni tankim slojem leda i
ne mogu se više potpuno
automatski odlediti.
Kako biste odledili evaporator izvadite zamrznutu hranu s odjeljcima, dobro je izolirajte i čuvajte
na hladnom mjestu.
Isključite uređaj i odmaknite ga od zida. Ostavite otvorena vrata uređaja.
Nakon 20-ak min kondenzat počinje istjecati
u posudu za isparavanje na stražnjoj strani
uređaja. Kako biste spriječili da se sadržaj izlije
iz posude, pokupite tekućinu spužvom.
Evaporator je odleđen kada voda prestane
utjecati u posudu za isparavanje. Očistite unutrašnjost. Ponovo uključite uređaj.
Ove ćete podatke pronaći na nazivnoj pločici.
Slika '
Služba za korisnike
Kako biste spriječili nepotrebne pozive, molimo Vas pomognite službi za korisnike tako da
im navedete brojeve proizvoda i proizvodnje.
To će Vam uštedjeti dodatne troškove.
Adresu i broj telefona službe za korisnike
u Vašoj blizini naći ćete u popisu službi za
korisnike ili u telefonskom imeniku. Molimo da
prilikom poziva službe za korisnike navedete
broj modela (E-br.) i datum proizvodnje (FD)
uređaja.
30
hr
(*) Propisi o higijeni živežnih namirnica
Poštovani kupče,
u skladu s francuskim propisom o sprečavanju nastanka listerija (bakterija) unutar rashladnog
prostora, želimo Vas zamoliti da se pridržavajte slijedećih savjeta i napomena.
● Očistite unutrašnjost hladnjaka često uz pomoć blagog sredstva za čišćenje koje neće dopustiti oksidiranje metalnih dijelova (npr. mlaka voda s nešto sredstva za ručno ispiranje).
Očišćene površine dezinficirajte uz pomoć vode s octom ili limunom ili pak uz pomoć komercijalnog sredstva za suzbijanje gljivica i bakterija koje je prikladno za hladnjake. (Kod
metalnih dijelova prije svega provedite test o podnošenju navedenog sredstva, i to na neupadljivom mjestu).
● Uklonite ambalažu sa živežnih namirnica prije postavljanja istih u hladnjak (npr. karton na
kojem stoje plastične čašice jogurta).
● Kako unutar rashladnog prostora ne bi postalo suviše toplo, kuhana jela ostavite da se
ohlade van uređaja na sobnoj temperaturi. Vrata ne otvarajte bez potrebe te ih ne ostavljajte
predugo otvorenima. Živežne namirnice pohranjujte tako da zrak može normalno cirkulirati.
● Kako biste spriječili kontaminacije između različitih živežnih namirnica, iste rasporedite i pohranite odvojene jedne od drugih, dobro zapakirane ili pokrivene u spremnicima, odnosno,
posudama.
● Prilikom pripreme jela, živežne namirnice primajte isključivo opranim i čistim rukama.prije
pripreme daljnjih jela, ruke opet operite. Prije jela opet operite ruke.
● Prije ponovnog korištenja, očistite prethodno korišteni kuhinjski pribor (kuhača, daska za
rezanje, kuhinjski nož itd.).
Zona za osjetljive živežne namirnice
U skladu s njihovom vrstom, živežne namirnice čuvajte na propisnoj temperaturnoj zoni (vidi
upute za upotrebu).
„Zona za osjetljive živežne namirnice“ označena je ovdje navedenom
strelicom. Ovisno o modelu, navedena zona se nalazi dolje između bočno
obilježene strelice i staklene police ispod (Slika * /1 i 2) ili između obiju
strelica (Slika + /1 i 2) ili ukoliko nema strelica, unutar čitavog rashladnog
prostora, osim područja vrata.
* Ne za sve modele
31
hr
Slika *
Slika +
Ova zona je optimalna za održavanje svježine lako pokvarljivih namirnica koje zahtijevaju temperaturu skladištenja ispod 4 °C, poput: mesa, peradi, ribe, kobasica, gotovih jela, mješavina
salate, slatki jela na bazi jaja ili kreme, svježeg tijesta, pizze, pite, svježih proizvoda i svježeg
sira, sira u plastičnim vrećicama.
Prikaz temperature (Slika * /3 i + /3)
Pokazivač temperature ne izlažite Sunčevim zrakama te ga ne stavljajte u usta.
Pokazivač temperature prikazuje temperature ispod 4 °C te služi za određivanje potrebnih postavki temperaturnog regulatora. Temperaturni regulator, ovisno o temperaturi okoline,
postavite između brojki 2 i 3. Kod točnog i preciznog postavljanja, neka postavka bude ispod ili
upravo 4 °C.
Nakon približno 12 sati, kada temperatura padne ispod 4 °C, boja pokazivača temperature
mijenja se iz crne u zelenu, dodatno je na zaslonu čitljivo „O.K.“. (Ukoliko to nije slučaj, selektor
za odabir temperature postavite korak po korak na niže temperature.)
Ispravna postavka
Suviše visoka temperatura,
postavite temperaturni regulator na niži
stupanj
Zadržana prava na izmjene.
32
sr
Uputstva za
deponovanje
Bezbednosna i uputstva
upozorenja
* Deponovanje ambalaže
Pre nego što uređaj stavite u rad
Ambalaža štiti Vaš uređaj od oštećenja u transportu. Svi za pakovanje upotrebljeni materijali
nisu štetni za prirodnu sredinu i ponovo su
upotrebljivi. Molimo da date svoj doprinos čuvanju životne sredine deponovanjem materijala
za pakovanje na ekološki ispravan način.
Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu i
montažu!
Ona sadrže važne informacije o postavljanju,
upotrebi i održavanju uređaja.
Sačuvajte svu dobijenu dokumentaciju za
kasniju upotrebu ili za nekog novog vlasnika.
O aktuelninm načinima deponovanja takve
vrste materijala možete dobiti informaciju od
Vašeg prodavca ili nadležnog organa javnog
preduzeća.
Tehnička bezbednost
● Uređaj u manjoj količini sadrži za prirodnu
sredinu neškodljivo, ali zapaljivo rashladno
sredstvo R600a. Obratite pažnju na to da
se cevi za kruženje rashladnog sredstva
ne oštete prilikom transporta ili montaže.
Isprskavanje rashladnog sredstva može
dovesti do povrede očiju ili se sredstvo
može zapaliti.
* Deponovanje dotrajalog
uređaja
Dotrajali uređaji nisu bezvredan otpad!
Propisanim deponovanjem mogu ponovo biti
dobijene vredne sirovine.
)
U slučaju oštećenja cevi
Ovaj uređaj klasifikovan je odgovarajuće evropskoj smernici 2002/96/EG o
električnim i elektronskim dotrajalim
uređajima (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Ova smernica daje okvir za važeće
deponovanje i reciklažu dotrajalih
uređaja u zemljama, članicama EU.
− Podalje od uređaja držati otvoreni plamen
ili druge izvore paljenja.
− Mrežni utikač izvući iz strujne utičnice.
− Prostoriju tokom nekoliko minuta dobro
provetriti.
− O oštećenju obavestiti servisnu službu.
Ukoliko je više rashladnog sredstva u nekom
uređaju, utoliko mora biti veća prostorija u
kojoj uređaj stoji. U premalim prostorijama
prilikom curenja rashladnog sredstva može
nastati zapaljiva smeša gasa i vazduha.
Upozorenje
Kod dotrajalih uređaja
1. Mrežni utikač izvući iz naponske utičnice.
2. Mrežni kabl preseći uz šasiju i zajedno sa
utikačem odstraniti.
Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija
mora da ima najmanje 1 m3 zapremine. Količina rashladnog sredstva u Vašem aparatu
napisana je na tipskoj pločici u unutrašnjosti
uređaja.
Rashladni uređaji sadrže rashladno sredstvo i gasove u izolaciji. Rashladno sredstvo
i gasovi moraju biti odstranjeni na stručan
način. Zbog toga pazite da cevi za kruženje
rashladnog sredstva ne budu oštećene sve
do njegovog pravilnog otstranjivanja.
● Zamenu mrežnog, priključnog kabla i druge opravke sme da obavlja samo servisna
služba. Nestručna instalisanja i opravke
mogu ozbiljno da ugroze korisnika.
33
sr
Važne informacije koje se
odnose na upotrebe uređaja
● Nikada zamrznute artikle odmah posle
vađenja iz zamrzivača ne stavljati u usta.
Opasnost od zadobijanja opekotina
promrzavanjem!
● Nikakve električne aparate ne upotrebljavati unutar ovog rashladnog uređaja (npr.
grejne aparate za otapanje leda, električne
aparate za pripremanje leda itd.).
Postoji opasnost od eksplozije!
● Izbegavajte duži kontakt ruku sa zamrznutim artiklom, ledom ili cevima za zamrzavanje itd.
Opasnost od zadobijanja opekotina
promrzavanjem!
● Nikada ovaj uređaj ne otapati ili čistiti
pomoću paročistača! Para može da prodre
do električnih sastavnih delova i da izazove kratak spoj.
Tad nastaje opasnost od strujnog udara!
● Sloj inja i za uređaj čvrsto zamrznuti
proizvod ne odvajati nožem ili špicastim
predmetom. Na taj način možete da oštetite cevi rashladnog sistema. Isprskavano
rashladno sredstvo može se zapaliti ili
dovesti do povređivanja očiju.
● U rashladnom uređaju ne lagerovati nikakve proizvode sa zapaljivim pogonskim
gasovima (npr. sprejove) ili eksplozivne
materijale.
Postoji opasnost od eksplozije!
Deca u domaćinstvu
● Ambalažu i njene delove ne prepuštati
maloj deci u ruke. Postoji opasnost od
gušenja talasastim kartonima ili folijama!
● Sokle podnožja, ispuste, vrata itd. ne
zloupotrebljavati kao stepenišna gazišta ili
za oslanjanje.
● Ovaj uređaj nije igračka za decu!
● Pre otapanja i čišćenja uređaja potrebno
je izvući mrežni utikač iz strujne utičnice ili
isključiti pripadajući kućni osigurač. Utikač
ne izvlačiti potezanjem njegovog priključnog kabla.
● Kod uređaja sa bravom u vratima, čuvati
ključ van domašaja dece!
Opšti propisi za upotrebu
Ovaj uređaj je namenjen
● Visokoprocentni alkohol može se čuvati
u rashladnom uređaju samo u hermitički
zatvorenoj i uspravno stojećoj ambalaži.
● za hlađenje i zamrzavanje životnih namirnica,
● za pripremu leda.
● Delove od plastike i zaptivač vrata ne prljati uljem ili mašću. U suprotnom, oni zbog
toga mogu postati porozni.
Uređaj je namenjen samo za korišćenje u
domaćinstvu.
● Ulazne i izlazne otvore za ventilaciju
uređaja nikada ne prekrivati niti zaklanjati.
Uređaj poseduje zaštitu od emitovanja smetnji
varničenjem, propisanu EU-standardom
89/336/EEC.
● U delu za zamrzavanje ne lagerovati tečnosti u flašama i zatvorenim konzervama
(naročito ne napitke sa sadržajem ugljendioksida). Flaše i zatvorene posude mogu pri
tome popucati!
Kružni tok sredstva hlađenja ispitan je na
zaptivenost.
Ovaj uređaj je proizveden u skladu sa važećim bezbedonosnim propisima za električne
uređaje (EN 60335/2/24).
34
sr
Postavljanje
Opis uređaja
Za postavljanje ovog kombinovanog uređaja
odgovarajuća je suva, provetriva prostorija.
Mesto za postavljanje ne bi trebalo da bude
izloženo direktnim sunčanim zracima i ne bi
trebalo da bude u blizini izvora toplote kao što
su šporet, razna grejna tela i sl. Ako je postavljanje pored nekog izvora toplote neizbežno,
postavite između uređaja i tog izvra toplote odgovarajuću izolacionu ploču ili zadržite prema
izvoru toplote sledeća minimalna otstojanja:
Molimo da otvorite stranu sa ilustracijama.
Ovo uputstvo za upotrebu važi, inače, za više
modela.
Do elektrošporeta 3 cm
Do šporeta na lož-ulje ili ugalj 30 cm.
Odstupanja u ilustracijama su zbog toga
moguća.
Uređajima sa postavljenim ručkama potrebno
je na strani otvaranja vrata najmanje odstojanje do zida 55 mm, kako bi se vrata mogla da
otvaraju do ugla od 90°.
Primer za jednu varijantu
opremljenosti
Slika !
(*ne važi za sve modele)
1 - 4 Ploča sa elementima za rukovanje
Nivelisanje uređaja
Slika (
Uređaj postaviti na predviđeno mesto i nivelisati.
Za podešavanje visine navojnih nožica koristiti odgovarajući viljuškasti ključ za navrtke.
5
Birač temperature u frižiderskom delu
6
Prekidač za osvetljenje
7
Unutrašnje osvetljenje uređaja
8
Polica za flaše
9
Otvor za izlaz vazduha
10 Police u frižiderskom delu
11 Posuda za smeštaj voća i povrća
12 Posuda za zamrzavane proizvode
Premeštanje okova vrata
13 Rešetka za zamrzavanje
Mi preporučujemo da premeštanje okova
vrata prepustite servisnoj službi.
15 Polica za jaja
Pre ove prepravke izvući mrežni utikač iz strujne
utičnice ili deaktivirati pripadajući kućni osigurač.
17 Polica za velike flaše
14 Navojne nožice
16 Polica za male flaše
*18 Akumulator hladnoće/kalendar
zamrzavanja
Pažnja! Uređaj pažljivo položiti na leđnu
stranu.
Montažu obaviti po redosledu brojeva.
Slika )
35
A
Frižiderski deo
B
Zamrzivački deo
sr
Ploča sa elementima za
rukovanje
Ventilacija
Slika "
Slika !
1
Taster za uključenje/isključenje
2
Taster za podešavanje temperature u
zamrzivačkom delu
Vazduh na leđnoj strani uređaja se zagreva.
Tako zagrevani vazduh mora bez prepreke
biti odvođen. U suprotnom, mašina za hlađenje mora duže da radi. To povećava potrošnju
struje. Dakle, nikada ne zatvarati niti zaklanjati dovodne i odvodne otvore za ventilaciju!
Temperatura podesiva od -16 °C do -22 °C.
Taster pritiskati sve dotle dok se ne upali
sijalička željene temperature. Poslednja
podešena vrednost biva memorisana.
3
Priključenje uređaja na
struju
Sijaličke – indikatori temperature u
zamrzivačkom delu.
Brojevi pored sijalički, indikatora temperature, pokazuju temperaturu u °C.
Upaljena sijalica pokazuje upravo podešenu temperaturu.
4
Posle postavljanja uređaja sačekati najmanje ½ sata do njegovog stavljanja u rad. Za
vreme transporta moglo se desiti da se u
kompresoru sadržano ulje prelilo u sistem za
hlađenje pa je potrebno sačekati da se ono
vrati.
Taster super-zamrzavanja
Služi za uključenje i isključenje super
zamrzavanja.
Svetleća sijalica pokazuje uključen rad.
Pre prvog stavljanja u pogon treba očistiti
unutrašnjost uređaja. Vidi odeljak „Čišćenje
uređaja“.
Poštovati dopuštenu
sobnu temperaturu i
potrebnu ventilaciju
Mrežna utičnica trebalo bi da bude pristupačna.
Uređaj priključiti na mrežu naizmeničnog
napona 220–240 V/50 Hz preko propisno
instalisane mrežne utičnice.
Utičnica mora da bude osigurana osiguračem
od 10 do 16A ili jačim.
Klimatska klasa uređaja naznačena je na
tipskoj pločici. Ona daje podatak o tome na
kojim sobnim temperaturama uređaj može
da radi.
Klasa klime
Dozvoljena temperatura prostorije
SN
+10 ºC do 32 ºC
N
+16 ºC do 32 ºC
ST
+16 ºC do 38 ºC
T
+16 ºC do 43 ºC
Kod uređaja koji rade u vanevropskim
zemljama treba proveriti da li se napon
sa tipske pločice podudara sa vrednostima konkretno prisutnog napona. Tipska
pločica se nalazi u unutrašnjosti uređaja,
levo ispod. Eventualno potrebnu zamenu
mrežnog kabla sa utikačem sme da obavi
samo kvalifikovani majstor.
36
sr
Uključenje uređaja
Podešavanje
temperature
Pritisnuti taster za uključenje/isključenje,
Slika ! /1. Uređaj počinje da hladi.
Rashladna, frižiderska prostorija
Kod otvaranja vrata pali se unutrašnje osvetljenje u frižiderskom, rashladnom delu.
Birač temperature, Slika ! /5 okrenuti na neku
vrednost.
Fabrički uređaj ima sledeću osnovnu podešenost:
Veće zakretanje daje nižu temperaturu u
rashladnoj prostoriji frižidera.
Frižiderski, rashladni deo: +4 °C
Zamrzivački deo:
Mi preporučujemo:
–18 °C
● za dugoročno lagerovanje životnih namirnica: srednju podešenost regulatora
Informacije o radu uređaja
● veliku podešenost regulatora samo za privremeno podešavanje kod: češćeg otvaranja vrata i unošenja velikih količina životnih
namirnica u rashladni deo frižidera.
● Preko potpuno automatizovanog Nofrost-sistema ostaju zamrzivački i frižiderski
deo tokom rada bez obrazovanja leda.
Otapanje više nije potrebno.
Za osetljive životne namirnice preporučujemo
da se ne lageruju na temperaturi toplijoj od
+4 °C.
● Čeone strane kućišta bivaju delimično lako
zagrevane; to zagrevanje sprečava obrazovanje vode kondenzacijom u području
zaptivača vrata.
Kod srednje podešenosti regulatora biva
postignuto +4 °C.
● Vrata uređaja imaju dva različita ugla
otvaranja.
Zamrzivački deo
Vrednosti osnovne podešenosti mogu biti
izmenjene. Vidi opis ploče za rukovanje.
Kod otvaranja jednih vrata uređaja može
da se desi da se druga vrata malo pokrenu. To je uslovljeno tehničkom konstrukcijom i ne treba da vas uznemirava.
● Ako se posle zatvaranja dela za zamrzavanje vrata ne bi mogla opet odmah otvoriti,
molimo da sačekate dva do tri minuta da
se nastali unutrašnji podpritisak izjednači
sa spoljašnjim vazdušnim pritiskom.
Raspoređivanje životnih
namirnica
Kod raspoređivanja životnih namirnica
uvažavati sledeće:
● Namirnice unositi dobro upakovane ili pokrivene. Na taj način zadržavaju se aroma,
boja i svežina. Osim toga izbegava se prenošenje ukusa i obojenje plastičnih delova.
● Topla jela i pića prvo rashladiti na sobnoj
temperaturi pa zatim uneti u uređaj.
37
sr
● Otvore za izlaženje vazduha u frižiderskom
delu ne blokirati namirnicama, kako ne bi
bila narušena cirkulacija vazduha.
Zamrzavanje i
lagerovanje
Životne namirnice koje se lageruju neposredno na otvorima za izlazak vazduha mogu
da se zamrznu od tog kirkulišućeg hladnog
vazduha.
Kupovina duboko zamrznutih
gotovih proizvoda
Pakovanje ne sme biti oštećeno.
Mi preporučujemo da se životne namirnice
rasporede na sledeći način:
Obratiti pažnju na rok trajanja proizvoda.
● U delu za zamrzavanje: duboko zamrznuta hrana, kocke leda, sladoled.
Temperatura u rashladnoj vitrini prodavnice
mora da bude –18 °C ili niža.
● Na policama u frižiderskom delu (odozgo
nadole): pekarski proizvodi, gotova jela,
mlečni proizvodi, meso i suhomesnati
proizvodi.
Duboko zamrznutu hranu po mogućnosti
transportovati u izolovanoj torbi i brzo odložiti
u prostoriju zamrzavanja.
● U posudi za povrće: povrće, salata, voće.
Raspoređivanje životnih
namirnica
● U vratima (odozgo nadole): maslac, sir,
jaja, razne tube, male flaše, velike flaše,
mleko, sokovi.
Velike količine životnih namirnica zamrzavati
prvenstveno u gornjim odeljcima, jer se u
njima namirnice zamrzavaju posebno brzo pa
time i dobro održavaju. U odeljcima odnosno
posudama za zamrzavanje namirnice položiti
rastresito, po celoj površini. Već zamrznuti
artikli ne smeju da dođu u dodir sa sveže
stavljenim proizvodima na zamrzavanje. Po
potrebi zamrznute proizvode grupisati u posudama za zamrznute proizvode.
Oprema uređaja
(nije u kompletu svih modela)
Polica za flaše
Slika $
Lagerovanje zamrznutih
proizvoda
Na policu za flaše pouzdano se mogu odlagati flaše. Držač flaša je varijabilan.
● Važno je za besprekornu cirkulaciju vazduha u uređaju da se posude sa zamrznutim
proizvodima uguraju u svoja mesta do
samog ograničavača.
Kalendar zamrzavanja
Slika &
● Ako se u zamrzivač ubacuje vrlo mnogo
životnih namirnica, mogu se sve zamrzivačke posude (osim one sa dna) povaditi
iz zamrzivača i namirnice grupisati direktno
na rešetkama za zamrzavanje. Radi vađenja namirnica, zamrzivačke posude izvući
do samog ograničavača, podići i izvući iz
uređaja.
Brojevi pored simbola predstavljaju dozvoljeno trajanje lagerovanja u mesecima za zamrzavane artikle. Za gotova duboko zamrznuta
jela, koja se nabavljaju u prodaji, treba uvažavati datum proizvodnje ili dati rok trajanja.
38
sr
Izrada kockica leda
Super-zamrzavanje
Posudicu za led napuniti vodom do ¾ njene
zapremine i postaviti je na dno dela za zamrzavanje. Čvrsto zamrznutu posudu za dno
uređaja odvajati samo nekim tupim predmetom (drškom kašike).
Ako su u prostoriji zamrzivača već lagerovane
životne namirnice, „super-zamrzavanje“ je
potrebno uključiti pre ubacivanja svežih proizvoda. Generalno, dovoljno je 4-6 sati ranijeg
uključenja.
Radi odvajanja kockica leda, posudicu kratko
zadržati pod tekućom vodom ili lako saviti.
Ako treba da se koristi maksimalni kapacitet
zamrzavanja, porebno je 24 sata ranije uključivanje super-zamrzavanja. Manje količine
životnih namirnica (do 2 kg) mogu biti zamrzavane bez super-zamrzavanja.
Zamrzavanje svežih
životnih namirnica
Radi uključenja super zamrzavanja pritisnuti
taster odgovarajući taster, Slika ! /4.
Samostalno zamrzavanje
životnih namirnica
Super zamrzavanje automatski se isključuje
najkasnije posle 2 ½ dana.
Ako se zamrzavaju sveže životne namirnice,
koristiti samo sveže, besprekorne proizvode.
Za zamrzavanje pogodni su:
Maksimalni kapacitet
zamrzavanja
Meso i suhomesnati proizvodi, živinsko i
meso divljači, riba, povrće, voće, pekarski
proizvodi, pica, gotova jela, nepotrošeni ostaci hrane, žumance i belance.
Životne namirnice treba da se promrznu što
brže do samog jezgra. Samo tako ostaju
sačuvani vitamini, hranljiva vrednost, izgled i
ukus. Zbog toga ne prekoračivati maksimalni
kapacitet zamrzavanja Vašeg uređaja.
Za zamrzavanje nisu pogodni:
Cela jaja u ljusci, kisela pavlaka i majonezi,
lisnata salata, rotkvice, rotkva i crni luk.
Blanširanje voća i povrća
Kapacitet zamrzavanja
Da bi boja, ukus, aroma i vitamini „C“ ostali
sačuvani, trebalo bi voće i povrće pre zamrzavanja blanširati.
Kod blanširanja voće i povrće se kratkotrajno
ubacuju u ključalu vodu.
U knjižarama se može nabaviti bogata literatura o zamrzavanju životnih namirnica, u kojoj
je opisano i blanširanje.
Podatke o maksimalnom kapacitetu zamrzavanja u toku 24 sata naći ćete na tipskoj
pločici.
39
sr
Odmrzavanje duboko
zamrznutih namirnica
Čišćenje uređaja
● Izvući mrežni utikač ili isključiti pripadajući
osigurač!
U zavisnosti od vrste i namene zamrznutih
proizvoda moguće je izabrati jednu od sledećih mogućnosti:
● Zamrznute proizvode povaditi i odložiti na hladnom mestu. Akumulator hladnoće (ukoliko je
u kompletu) položiti na životne namirnice.
● odmrzavanje na sobnoj temperaturi,
● Očistiti uređaj mlakom vodom i sa malo
sredstva za ručno pranje posuđa.
● odmrzavanje u frižideru,
● odmrzavanje u električnoj rerni sa ili bez
ventilatora toplog vazduha,
Pažnja
Zaptivač vrata očistiti samo čistom vodom pa
zatim temeljno brisanjem osušiti.
● odmrzavanje u mikrotalasnom uređaju.
Voda za čišćenje ne sme dospeti u elemente
za rukovanje.
Napomena
Delimično ili potpuno odmrznute proizvode ne
zamrzavati ponovo. Tek posle toplotne obrade
odnosno pripreme gotovog jela (kuvanjem ili
pečenjem) to se može ponovo zamrznuti.
Za čišćenje ne koristiti nikakva abrazivna niti
kisela sredstva za čišćenje kao ni rastvarače.
Zamrznute artikle hrane treba iskoristiti pre
potpunog isteka roka trajanja.
Štednja električne
energije
Isključenje uređaja i
njegovo stavljanje van
upotrebe na duže vreme
● Uređaj postavljati samo u suvoj i provetrivoj prostoriji, ne na mestu pod direktnim
dejstvom sunca ili u blizini toplotnih izvora
(grejnih tela, šporeta). Ako je to neophodno, upotrebiti izolacionu ploču.
● Topla jela i napitke prvo rashladiti (na sobnu temperaturu) van uređaja!
Isključenje uređaja
Pritisnuti taster za uklj./ isklj. Slika ! /1.
● Zamrznute artikle radi odmrzavanja staviti
u frižiderski deo. Na taj način se hladnoća
zamrznutog proizvoda koristi za hlađenje
ostalih artikala.
Stavljanje uređaja van upotrebe
na duže vreme
● Vrata uređaja držati otvorenim što kraće
vreme.
Ako kombinovani uređaj ne koristite duže
vreme:
● Vanjsku leđnu stranu uređaja trebalo bi
povremeno očistiti usisivačem ili četkicom,
kako bi se i na taj način izbegla povećana
potrošnja struje.
1. Izvući mrežni utikač iz strujne utičnice.
2. Uređaj očistiti.
3. Vrata uređaja ostaviti otvorenim.
● Zadržati potreban razmak od 60 mm do
leđnog zida iza uređaja. Tada će zagrevani
vazduh moći neometano da izlazi.
40
sr
Zvukovi koji se mogu lako
otkloniti
Pogonski zvukovi u
radu
Uređaj stoji neravno
Uređaj postavite ravno uz pomoć libele. U tu
svrhu koristite nožice sa navojima ili postavite
neke podmetače ispod uređaja.
Sasvim normalni zvukovi
Brujanje – rashladni agregat radi.
Uređaj „nešto dodiruje“
Odmaknite uređaj od blizu stojećeg nameštaja ili drugih uređaja.
Zvukovi parazitnih oscilacija motora, zujanje ili grgotanje – rashladno sredstvo teče
kroz cevi.
Fioke, korpe ili odložne površine se klimataju ili zaglavljuju
Proverite izvlačive delove pa ih ponovo ubacite na svoja mesta.
Klik-zvukovi – motor se uključuje ili isključuje.
Pucketanje – vrši se automatsko otapanje.
Posude se dodiruju
Flaše i posude malo razmaknite jedne od
drugih.
Samostalno otklanjanje malih smetnji
Pre nego što pozovete servisnu službu:
Proverite, da li smetnju na osnovu narednih uputstava možete da otklonite sami.
Servisna služba će vam naplatiti i za savet, čak i kada je uređaj još uvek pod garancijom!
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje smetnje
Osvetljenje u uređaju
ne funkcioniše.
Sijalica je defektna.
Sijalicu zameniti, Slika #
1. Izvući mrežni utikač odnosno isključiti osigurač.
2. Zameniti sijalicu (rezervna sijalica maks. 15
W, 220-240 V, 50 Hz, podnožje E14).
Temperatura u frižiderskom rashladnom
delu je prehladna.
Prekidač sijalice zaglavljen, Slika ! /6
Proveriti da li je prekidač pokretljiv.
Niže temperature zamrzavanja mogu da izazovu
i hladnije temperature u
frižiderskom rashladnom
delu. Ovo je uslovljeno samom tehnikom hlađenja.
Blago povećajte temperaturu u frižiderskom
rashladnom delu.
41
Ako se ovo ne postigne, npr. kod prehladnih
spoljnih temperatura, podesite onda malo topliju
temperaturu u zamrzivaču.
sr
Smetnja
Mogući uzrok
Otklanjanje smetnje
Ne svetli nijedan
indikator.
Nestanak struje; osigurač
je deaktiviran; mrežni
utikač nije dobro utaknut.
Proveriti prisutnost struje, osigurač mora biti
uključen.
Temperatura u delu
za zamrzavanje je
pretopla.
● Vrata zamrzivača su
otvorena.
Vrata zatvoriti.
● Otvori za ventilaciju su
prekriveni.
Obezbediti dobru ventilaciju.
● Previše artikala stavljeno je odjednom na
zamrzavanje.
Ne prekoračivati maksimalni kapacitet zamrzavanja.
Isparivač (proizvođač
hladnoće) u sistemu rada
Nofrost jako je zaleđen
tako da se više ne otapa
automatski.
Radi otapanja isparivača izvući fioke sa zamrznutim proizvodima i dobro izolovane proizvode
ostaviti na hladno mesto.
Vrata zamrzivača bila
su dugo vremena
otvorena; temperatura ne biva više
dostizana
Uređaj isključiti i odmaknuti od zida. Vrata ostaviti otvorenim.
Posle oko 20 minuta otopljena voda počinje
da curi u isparivačku posudu na leđnoj strani
uređaja.
Da bi se u ovom slučaju sprečilo prelivanje
vode iz posude, pokupite višak vode pomoću
sunđera.
Kad otopljena voda prestane sa doticanjem u
isparivačku posudu, isparivač je otopljen. Unutrašnjost očistiti. Uređaj ponovo uključiti.
Ove podatke naći ćete na tipskoj pločici
uređaja. Slika '
Servisna služba
Saopštavanjem broja proizvoda i serijskog
broja pomažete servisnoj službi izbegavanje
nepotrebnog dolaženja pa tako smanjujete s
tim povezane suvišne troškove.
Brojeve telefona i adrese ovlašćenih servisa dobićete uz garanciju i račun o kupovini
uređaja. Prilikom pozivanja servisa saopštite
im broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD-Nr.) uređaja.
42
sr
(*) Propisi o higijeni životnih namirnica
Poštovani klijenti,
u skladu sa francuskim zakonom o izbegavanju listeria u frižideru, molimo Vas da uvažite
sledeće savete.
● Unutrašnji prostor frižidera čistite često sa blagim sredstvom za čišćenje koje ne dopušta
oksidaciju metalnih delova (npr. topla voda sa nešto sredstva za ručno pranje posuđa).
Očišćene površine treba na kraju dezinfekovati pomoću vode sa nešto sirćeta odnosno
limunovog soka ili sa komercijalnim sredstvom za uništavanje bakterija (klica) , koje je odgovarajuće za rashladne uređaje. (Prethodno na neupadljivoj strani testirati otpornost metalnih
delova na upotrebljavano sredstvo za dezinfekciju).
● Otstranite transportnu ambalažu pre nego što životnu namirnicu unesete u frižider (npr.
karton na kome se nude čaše jogurta).
● Da u rashladnoj prostoriji frižidera ne bi bilo pretoplo,
ostaviti i sačekati da se kuvana jela rashlade na sobnu temperaturu van uređaja.
Vrata ne otvarati nepotrebno i ne držati ih otvorenim predugo.
Životne namirnice tako lagerovati u frižideru da vazduh može slobodno da cirkuliše.
● Da bi se izbegla kontaminacija između različitih vrsta životnih namirnica, poslagati životne
namirnice odvojene jedne od drugih, dobro upakovane ili pokrivene u posudama.
● Kod pripremanja jela, životne namirnice prihvatati samo opranim rukama. Pre pripreme ostalih jela ruke ponovo oprati. Pre jela ruke takođe oprati.
● Operite već korišćeni kuhinjski pribor (kutlače, daske za sečenje, kuhinjske noževe itd.) pre
nego što taj pribor ponovo upotrebite.
Zona za osetljive životne namirnice
Čuvajte životne namirnice odgovarajuće njihovoj vrsti u pravilnim temperaturnim zonama (vidi
uputstvo za upotrebu).
„Zona za osetljive životne namirnice“ označena je ovde prikazanom strelicom. U zavisnosti od modela ova zona leži sasvim dole između bočno
utisnute strelice i staklene pregrade koja leži ispod (Slika * /1 i 2) ili između
strelica (Slika + /1 i 2) ili ako nema utisnutih strelica onda je to (zona za
osetljive namirnice) u celoj rashladnoj prostoriji izuzimajući područje vrata.
* Ne u svim modelima
43
sr
Slika *
Slika +
Ova zona je optimalna za održavanje svežine lako pokvarljivih životnih namirnica, kojima je
potrebna temperatura lagerovanja hladnija od 4 °C, kao: meso, živina, riba, kobasičarski
proizvodi, gotova jela, mešane salate, slatka jela na bazi jaja odnosno kremova, sveže testo,
pica, pite, sveži proizvodi i sir od sirovog mleka, sir spreman za upotrebu u kesicama od plastičnih folija.
Indikator temperature (Slika * /3 i + /3)
Indikator temperature ne izlagati sunčevom zračenju i ne stavljati u usta.
Ovaj indikator temperature pokazuje temperature ispod 4 °C i služi za saopštavanje
potrebnog podešavanja regulatora temperature. Regulator temperature podesiti zavisno od
temperature okruženja između cifre 2 i 3. Kod tačnosti podešavanja na stepen, podesiti ga na 4
°C ili hladnije.
Posle ca. 12 sati, kad temperatura padne ispod 4 °C, menja se boja indikatora temperature od
crne u zelenu; dodatno može da se pročita „O.K.“. (Ako to nije slučaj, birač temperature, korak
po korak, postaviti na hladnije).
Korektna podešenost
Temperatura previsoka, regulator
temperatute podesiti na hladnije
Zadržavamo pravo na promene.
44
mk
Информации за
згрижување
Совети за Вашата
безбедност и
предупредувања
* Згрижување на амбалажата
Пред да го вклучите уредот
На пат до Вас, Вашиот нов уред е заштитен со амбалажата. Сите применети материјали се еколошки погодни за рециклирање или повторна употреба. Ве молиме,
дајте Ваш придонес за заштита на животната средина и отстранете го пакувањето
на еколошки начин.
Внимателно прочитајте ги упатствата за
употреба и монтажа. Тие содржат важни
информации за поставувањето, употребата
и одржувањето на уредот. Сочувајте ги
сите упатства за понатамошно користење
или за следниот сопственик.
За актуелните начини на згрижување Ве
молиме да се информирате кај Вашиот
продавач или во општината.
Техничка безбедност
● Овој уред содржи мало количество
од разладното средство R 600a, кое е
еколошко, но е запалливо. Внимавајте,
при транспорт или монтажа, да не ги
оштетите цевките за циркулација на
средството за ладење. Доколку почне
да прска, разладното средство може да
предизвика повреди на очите или да се
запали.
* Згрижување на Вашиот
стар уред
Старите уреди не се безвреден смет! Со
еколошко отстранување, можат повторно
да се добијат вредни суровини.
)
Овој уред е означен во согласност
со Европската Регулатива 2002/96/
EG која се однесува на користени
електрични и електронски уреди (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Упатството ја одредува постапката за
враќање и рециклирање користени
уреди според примената ширум ЕУ.
При оштетувања
− Во близина да нема отворен оган и/или
запалливи извори.
− Извлечете го струјниот приклучок
− Неколку минути проветрете ја просторијата.
Внимание
− Известете ја службата за корисници.
Онеспособете го стариот уред:
Колку повеќе средство за ладење има во
уредот, толку треба да е поголема просторијата, во која стои уредот. Во премногу
мали простории може при истекување, да
дојде до создавање на запаллива мешавина од воздух-гас.
1. Извлечете го струјниот приклучок,
2. Одвојте го напојниот кабел и отстранете
го заедно со струјниот приклучок.
Уредите за ладење содржат средства
за ладење, а во изолацијата и гасови.
Средствата за ладење и гасовите бараат стручно отстранување. Немојте да ги
оштетувате цревата на циркулацијата на
средството за ладење, сè до нивното правилно отстранување.
На секои 8 g разладно средство, просторијата мора да има големина од најмалку
1 m3. Количеството на разладно средство
во Вашиот уред ќе го најдете на типската
ознака во внатрешноста на уредот.
45
mk
● Замена на струјниот кабел и други
поправки смеат да се изведуваат само
од страна на службата за корисници.
Нестручни поправки можат да предизвикаат значителна опасност за корисникот.
се чуваат во комората за замрзнување.
Шишињата и лименките пукаат!
● Никогаш не ставајте замрзната храна во
уста веднаш од комората за замрзнување.
Опасност од изгореници од ниски
температури!
При употреба на уредот
внимавајте на следното
● Замрзните производи, мразот или цевките на испарувачот да не се допираат
подолго време.
Опасност од изгореници од ниски
температури!
● Никогаш немојте да употребувате
електрични уреди во внатрешноста
на уредот (на пр. греалки, електрични
подготвувачи на мраз и др.).
Опасност од експлозија!
● Не употребувајте шилести предмети или
предмети со остри рабови за одстранување на ледот и ледените парчиња. На
тој начин може да се оштети разладната
цевка. Средство што прска може да се запали или да доведе до повреда на очите.
● Никогаш немојте да користите чистачи
на пареа за одмрзнување или чистење
на уредот. Пареата може да навлезе во
електричните делови и да предизвика
струен удар.
Опасност од струен удар!
Деца во домаќинството
● Немојте да чувате производи со запалливи гасови (на пр. спрејови) или
експлозивни материи во уредот.
Опасност од експлозија!
● Чувајте ги децата подалеку од амбалажата и нејзините делови. Опасност од
задушување од преклопувачките картони и пластичната фолија!
● Подножјата, фиоките, вратите итн. да не
се злоупутребуваат како нагазници или
за потпирање.
● Не дозволувајте децата да си играат со
уредот!
● Доколку уредот е опремен со брава, чувајте го клучот надвор од дофат на деца.
● Пред одмрзнување и чистење на уредот,
извлечете го струјниот приклучок или
исклучете го осигурувачот. Не го извлекувајте струјниот приклучок со влечење
на кабелот.
Општи одредби
Уредот е наменет
● за ладење и замрзнување храна,
● Чувајте го високопроцентниот алкохол
само во добро затворени и исправени
шишиња.
● за правење мраз.
Уредот е наменет само за користење во
домаќинството.
● Маслата и мастите не треба да доаѓаат
во допир со пластичните делови и заптивката на вратата. Инаку пластичните
делови и заптивката на вратата можат
да станат порозни.
Уредот не ги попречува радио брановите,
во согласност со ЕУ-одредбата 89/336/ЕЕЗ.
Проверена е непропустливоста на кружниот ток на ладење.
● Никогаш нe ги покривајте или затварајте
отворите за вентилација на уредот.
Овој производ ги исполнува важечките
безбедносни одредби за електрични уреди
(EN 60335/2/24).
● Течностите во шишиња и лименки
(особено газирани пијалоци) не треба да
46
mk
Поставување
Запознавање на
Вашиот уред
Наместете го уредот во сува добро вентилирана соба. Уредот не смее да биде
поставен директно на сонце или во близина
на топлотен извор на пример штекер, радиатор и.т.н. Доколку морате да го наместите
уредот во близина на извор на топлина употребете примерно средство за изолирање
или наместете го уредот на примерното
растојание:
3цм од електричен шпорет
30цм од плински или нафтен шпорет
Ве молиме отворете ги страните со слики.
Ова упатство за употреба се однесува на
неколку модели.
Уред со рачки треба да биде наместен
барем 55цм од ѕидот, за да може вратата да
се отвори за 90º.
Можни се отстапувања кај сликите.
Пример за опрема
Сл. !
(не кај сите модели*)
Израмнување на
уредот
1 - 4 Контролна табла
Сл. (
Уредот мора да биде на рамна површина.
Доколку подот не е рамен употребете ги
нозете на уредот за подесување на висината.
5
Избирач на температура во одделот
за ладење
6
Прекинувач за светло
7
Внатрешно осветлување
8
Полица за шишиња
9
Отвор за излез на воздух
10 Полици во одделот за ладење
11 Сад за овошје и зеленчук
12 Фиока за замрзнување
Менување на деловите
на вратата
13 Полица за замрзнување
14 Ногарки за подесување височина
15 Преграда за јајца
Ви препорачуваме да деловите од вратата
да ги промени нашата служба за корисници.
16 Преграда за мали шишиња
17 Преграда за големи шишиња
Пред да почнете со работата одстранете го
кабелот од штекерот.
*18 Плочки за мраз/ календар за замрзнување
Внимание! Поставете го уредот внимателно на задната страна.
Монтирајте според означените броеви.
Сл. )
47
A
Оддел за ладење
B
Оддел за замрзнување
mk
Контролна табла
Проветрување
Сл. !
Сл. "
1
Копче за вклучување/исклучување
2
Копче за подесување на температурата во одделот за замрзнување
Воздухот на задниот ѕид од уредот се
загрева. Загреаниот воздух мора да има
услови за непречено излегување. Во спротивно, уредот мора да работи многу повеќе
отколку што е потребно. Тоа ја зголемува
потрошувачката на електрична енергија.
од – 16°С до – 22°С.
Притисајте го копчето толку често
додека не засвети саканата температура. Се зачувува последната поставена
вредност.
3
4
Оттаму: никогаш нe ги затворајте отворите
за проветрување и вентилација на уредот!
Индикатор на температура во
замрзнувачот
Ја покажува подесената температура
во одделот за замрзнување во °С.
Светилките кои светат ја прикажуваат
поставената температура.
Приклучување на
уредот
Копче за брзо замрзнување
По поставувањето на уредот би требало
да се причека најмалку ½ час, пред да се
вклучи уредот. За време на транспортот
може да се случи маслото од компресорот
да премине во системот за ладење.
Се користи за вклучување и исклучување на брзото замрзнувањето.
Светилките кои светат ја покажуваат
работата.
Пред првото пуштање во работа, исчистете
ја внатрешноста на уредот.
(Видете дел „Чистење на уредот“).
Внимавајте на собната
температура и
проветрувањето
Штекерот треба да е на слободно пристапно место. Уредот приклучете го на 220–240
V/50 Hz наизменична струја, преку прописно инсталиран приземјен штекер. Приклучокот мора да биде осигуран со осигурувач
од 10 до 16 А.
Класата на климата може да се најде на
плочката со ознака на типот и ги прикажува
собните темпартури на кои уредот може да
работи.
Класа на климата
Дозволена собна
температура
SN
+10°C до 32°C
N
+16°C до 32°C
ST
+16°C до 38°C
T
+16°C до 43°C
Кај уреди за во невропските земји, на
плочката со ознака на типот треба да
се провери, дали наведениот напон
на приклучување и видот на струјата
одговараат со вредностите на Вашата
електрична мрежа. Плочката со ознака
на типот се наоѓа лево долу во уредот.
Замена на струјниот кабел смее да изврши само специјализиран техничар.
48
mk
Повисоко подесување ја намалува температурата во одделот за ладење.
Вклучување на уредот
Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување (On/Off), Сл. ! /1. Уредот
почнува да лади.
Препорачуваме:
При отворена врата свети внатрешното
осветлување во ладилникот.
● изберете повисоко подесување на бирачот само привремено доколку: често
се отвара вратата, големи количества
храна се ставени во одделот за ладење.
● за долготрајно чување на храната: средно подесување на бирачот
Уредот ги има следниве основни фабрички
подесувања на температурата:
Оддел за ладење:
+4 °C
Оддел за замрзнување: -18 °C
Препорачуваме чување лесно расиплива
храна на температура која не е повисока
од +4 °C.
Работни совети
Температура од околу +4 °C се постигнува кога бирачот е поставен на централна
положба.
● Целосно автоматскиот No Frost систем
против замрзнување овозможува да не
се создава мраз во одделите за ладење
и замрзнување. Одмрзнување на уредот
повеќе не е потребно.
Оддел за замрзнување
Подесените вредности може да се изменат,
видете Опис на контролната табла.
● Страните на куќиштето се малку загреани. Ова спречува кондензација во
пределот на заптивката на вратата.
● Вратите на уредот имаат две различни
брави.
Чување на
прехрамбените
производи во уредот
При отворањето може да дојде до придвижување на вратата. Тоа е техничи условено и не треба да се вознемирувате.
● Доколку не можете да ја отворите вратата на одделот за замрзнување веднаш
откако сте ја затвориле, почекајте 2-3
минути додека да се изедначи воздушниот притисок.
Кога чувате прехрамбени производи,
придржувајте се кон следниве совети:
● Редете ги прехранбените производи
добро спакувани или покриени. На тој
начин се зачувуваат вкусот, бојата и свежината на храната. Исто така се спречува пренесување на вкусови и обојување
на пластичните делови.
Подесување на
температурата
● Оставете ја жешката храна целосно да
се излади пред да ја ставите во уредот!
● Не ги блокирајте отворите за излез
на воздухот во одделот за ладење со
прехрамбени производи за да избегнете
попречување на циркулација на воздухот.
Оддел за замрзнување
Свртете го бирачот на температура
Сл. ! /5 на некоја вредност.
49
mk
Прехрамбените производи ставени
директно пред отворите за излез на
воздухот ќе замрзнат поради студениот
воздух кој излегува од отворите.
Замрзнување и
чување храна
Го препорачуваме следново распоредување на храната:
Кога купувате замрзнати
намирници:
● Во одделот за замрзнување: замрзната храна, коцки мраз, сладолед
● Во садот за зеленчук: зеленчук, салата, овошје
Проверете дали амбалажата е оштетена.
Внимавајте на рокот на траење.
Температурата на замрзнувачот во супермаркетот да биде -18 °C или пониска.
Доколку е можно, пренесете ги замрзнатите намирници во термо-торба и веднаш
ставете ги во одделот за замрзнување.
● Во вратата (од горе кон долу): путер, сирење, јајца, туби, мали шишиња, големи
шишиња, млеко, сокови во тетрапак
Чување на прехранбените
производи во уредот
● На полиците во одделот за ладење (од
горе кон долу): колачи и печива, готови јадења, млечни производи, месо и колбаси
Пожелно е да се замрзнуваат големи количества храна во горните прегради каде
замрзнувањето е особено брзо и според
тоа подобро.
Прехрамбените производи најдобро да се
поставуваат широко на полиците односно
во фиоката за замрзнување. Внимавајте,
веќе замрзнатите производи кои се чуваат
во замрзнувачот да не дојдат во допир со
свежата храна која се замрзува инаку би
можело да дојде до одмрзнување веќе
замрзнатите производи.
Доколку е потребно, преместете ја замрзнатата храна во фиоките на замрзнувачот.
Дополнителна опрема
не кај сите модели
Полица за шишиња
Сл. $
Шишињата можат безбедно да се чуваат
на полицата за шишиња. Држачот може да
се помести.
Календар за замрзнување
Складирање на замрзнатите
производи
Сл. &
● За слободна циркулација на воздухот потребно е да се затворат фиоките до крај.
Бројките во симболите упатуваат на
дозволениот рок на траење во месеци за
замрзнатите производи. Кај готови замрзнати производи кои може да се купат
во продавница, внимавајте на датумот на
производство и рокот на траење.
● Доколку треба да ставите големо количество производи во замрзнувачот, сите
фиоки од замрзнувачот (освен најдолната) може да се отстранат и производите
директно да се постават на решетките
од замрзнувачот. За вадење, извлечете
ги фиоките за замрзнување до крај, подигнете ги нанапред и извлечете ги.
50
mk
Правење коцки мраз
Супер замрзнување
Наполнете го садот за мраз со ¾ вода и
ставете го на дното на одделот за замрзнување. Доколку садот за замрзнување се
залепи за одделот за замрзнување, одвојте
го само со тап предмет (рачка од лажица).
Доколку веќе има свежа храна во одделот
за замрзнување, вклучете го „брзото замрзнување“ неколку часа пред ставањето на
свежиот производ во одделот за замрзнување. По правило, доволни се 4-6 часа.
За да ги одвоите коцките мраз, свиткајте
го лесно садот за мраз или држете го кусо
под млаз вода.
Доколку сакате целосно да го искористите
капацитетот за замрзнување, потребни
се 24 часа претходно работење на оваа
функција. Помали количества храна (до
2 kg) можат да се замрзнат без „брзото
замрзнување“.
Замрзнување свежи
намирници
За да го вклучите, притиснете го копчето за
брзо замрзнување, Сл. ! /4.
Самите замрзнувајте храна
„Супер замрзнувањето“ се исклучува автоматски најдоцна по 2 ½ дена работење.
Прехрамбените производи треба да се
замрзнат целосно и што е можно побрзо.
Со тоа ќе се задржат витамините, хранливата вредност, изгледот и вкусот.
Доколку самите замрзнувате храна, користете само свежи производи во совршена
состојба.
За замрзнување се погодни следниве
производи:
Месо и сувомесни производи, пилешко и
дивеч, риба, зеленчук, билки, овошје, колачи и печива, пици, готови јадења, зготвени
остатоци, жолчки и белки од јајца.
Макс. капацитет на
замрзнување
За замрзнување не се погодни следниве
производи:
За да се зачуваат витамините, хранливата
вредност, изгледот и вкусот, храната треба
да се замрзне што е можно побрзо. Не го
надминувајте макс. капацитет на замрзнување. Замрзнете ја храната што е можно
побрзо. Не го пречекорувајте макс. капацитет на замрзнување на Вашиот уред.
Цели јајца со лушпа, павлака и мајонез,
марула, ротквици и кромид.
Бланширање зеленчук и овошје
Зеленчукот и овошјето треба да се бланшираат пред да се замрзнат, со цел да
се задржи нивната боја, вкус, арома и
витамин Ц.
Зеленчукот и овошјето се бланшираат со
нивно кратко ставање во зовриена вода.
Литература за замрзнување и бланширање
можете да набавите во книжарници.
Капацитет на замрзнување
Информации за макс. капацитет на замрзнување во рок од 24 часа може да се
најдат на плочката со ознака на типот.
51
mk
Одмрзнување на
замрзнатата храна
Чистење на уредот
● Извлечете го струјниот приклучок или
исклучете го осигурувачот.
Зависно од видот на храна и тоа како ќе се
употреби, може да се одмрзне на повеќе
начини:
● Отстранете ги продуктите и поставете ги
на ладно место. Поставете коцки мраз
на продуктите (доколку има).
● На собна темепература.
● Исчистете го уредот со млака вода и
средство за чистење.
● Во ладилниот.
● Во електричен шпорет со/без вентилатор за жежок воздух.
Внимание
● Во микробранова печка.
Исчистете ја заптивката со чиста вода и
темелно избришете.
Забелешка
Водата за чистење не смее да навлезе во
контролната табла.
НЕ ја замрзнувајте повторно храната
откако делумно или целосно се одмрзнала.
Можете повторно да ја замрзнете ако ја
зготвите пред тоа (сварена или пржена).
Не користете абразивни средства за чистење и растворање.
Повеќе нема да можете да го чувате готовото замрзнато јадење во траење од макс.
период на чување.
Совети за заштеда на
енергија
Исклучување и
ставање на уредот во
мирување
● Поставете го уредот во студена, сува
просторија со добро проветрување, но
не на директно сончево зрачење или во
близина на извори на топлина (радијатор, шпорет, итн.). Инаку, користете
плоча за изолација.
Исклучување на уредот
● Топлите јадења и пијалоци треба сосема да се изладат пред да ги ставите во
уредот.
Притиснете го копчето за вклучување/исклучување. Сл. ! /1.
● При одмрзнување замрзната храна, ставете ги замрзнатите производи во ладилникот. Ниската температура на замрзнатите
производи ќе се искористи за ладење на
прехранбени производи во ладилникот.
Ставање на уредот во
мирување
Доколку уредот нема да се користи подолго време:
● Отварајте ја вратата на уредот што е
можно покусо.
1. Исклучете го уредот.
● Исчистете го повремено задниот ѕид на
уредот со правосмукалка или мека четка
за да спречите зголемена потрошувачка
на електрична енергија.
2. Исчистете го уредот.
3. Оставете ги вратите отворени.
52
mk
Шумови кои може лесно
да се одстранат
● Придржувајте се на потребното растојание од 70 мм од задниот ѕид. На тој
начин загреаниот воздух може непречено да излегува.
Уредот не е рамен
Ве молиме користете либела за да проверите дали уредот е рамен. Користете ги
ногарките за прилагодување на височина
или вметнете нешто одоздола за да го
израмните уредот.
Шумови при работа
Уредот допира соседни елементи или
уреди
Ве молиме тргнете го уредот од кујнски
елементи или други уреди.
Сосема нормални шумови
Зуење – работи единицата за ладење.
Вриење, клокотање или брмчење – разладувачот тече низ разладните цевки.
Фиоките, корпите или преградите за чување се лабави или премногу залепени
една до друга
Ве молиме проверете ги компонентите кои
можат да се извадат и, доколку е потребно,
прередете ги.
Кликање - моторот се вклучува или исклучува.
Пукање (на мраз) – се вклучува автоматско одмрзнување.
Садовите се допираат меѓусебе
Ве молиме разделете ги шишињата или
садовите едни од други.
Како самостојно да отстраните помали пречки
Пред да ја повикате службата за корисници:
Проверете, дали врз основа на следните упатства можете самите можете да ја
отстраните пречката.
Советите преку службата за односи со корисниците се на Ваш трошок, дури и за време
на гарантниот период!
Пречка
Можна причина
Помош
Внатрешното осветлување не работи.
Сијалицата е прегорена.
Заменете ја сијалицата: Сл. #
1. Извлечете го струјниот приклучок или
исклучете го осигурувачот.
2. Заменете ја сијалицата (резервна сијалица макс. 15 W, 220 -240 V наизменична
струја, фасонка E14)
Пркинувачот на светлото е заглавен. Сл. ! /6
53
Проверете, дали може да се движи.
mk
Пречка
Можна причина
Помош
Температурата во
одделот за ладење
е премногу ниска.
Пониски температури во
одделот за замрзнување
можат да предизвикаат
и пониски температури
во ладилникот. Ова е
сосема нормално.
Зголемете ја малку температурата во ладилникот.
Приказите на екранот не светат
Прекин на струјата; осигурувачот е исклучен;
струјниот приклучок не е
добро вметнат.
Проверете дали имате струја, осигурувачот
мора да биде вклучен.
Температурата во
одделот за замрзнување е премногу
висока.
● Отворена е вратата
на одделот за замрзнување.
Затворете ја вратата.
● Отворите за вентилација се блокирани.
Уверете се дека има соодветна вентилација.
● Одеднаш е ставено
преголемо количество храна во одделот за замрзнување.
Не го надминувајте максималниот капацитет
на замрзнување.
Испарувачот (генераторот на ладилникот)
во Nofrost системот е
покриен со дебел мраз
и не може повеќе да се
одмрзне автоматски.
За да го одмрзнете испарувачот, извадете ја
замрзнатата храна заедно со преградите, добро изолирајте ја и ставете ја на студено место.
Вратата на одделот
за замрзнување
била долго време
отворена; не може
да се постигне
потребната температура.
Доколку тоа не е доволно, на пр. при екстремно ниска собна температура, зголемете ја и
температурата во одделот за замрзнување.
Исклучете го уредот и поместете го од ѕидот.
Оставете ја вратата на уредот отворена.
По прибл. 20 мин. ќе почне да истекува
кондензација во садот за испарување на задниот ѕид од уредот. За да спречите преполнување на садот во овој случај, избришете ја
кондензацијата со сунѓер.
Испарувачот е одмрзнат кога ќе престане да
тече вода во садот за испарување. Исчистете
ја внатрешноста. Повторно вклучете го уредот.
Овие броеви се наоѓаат на плочката со
ознаката на типот. Сл. '
Служба за корисници
Со наведувањето на бројот на производот
и серискиот број, ќе помогнете во избегнувањето на непотребни патувања. На
тој начин заштедувате на дополнителни
трошоци.
Службата за односи со корисниците во
Вашата близина, ќе ја најдете во именикот
или адресарот на службите за односи со
корисниците. Кога ќе се јавите во службата
за корисници, наведете го бројот на уредот
(Е-Nr.) и серискиот број (FD-Nr.).
54
mk
(*) Прехрамбени производи – прописи
Почитувани клиенти,
Соодветно на француските прописи за спречување на создавање на бактерии во одделот
за ладење, би сакале да Ве замолиме да внимавате на следниве совети.
● Внатрешноста на одделот за ладење чистете го со меко средство за чистење кое што
нема да предизвика оксидација на металите. (на пример млака вода со малку средство за миење). Исчистените површини на крај се дезинфицираат со помош на малку
оцет односно лимонова вода или средство за читење против бактерии кое што е наменето за фрижидери. (Во случај на метални делови претходно се проверува издржливоста на некое незабележително место).
● Отстранете го пакувањето од прехрамбениот производ пред неговото поставување во
одделот за ладење. (на пример картонска амбалажа во која што се спакувани чашките
со овошен јогурт).
● За да не стане премногу топло во одделот за ладење, зготвените јадења треба да се
остават надвор од уредот да се изладат на собна температура. Прехрамбените производи поставете ги така што воздухот би можел слободно да циркулира.
● За да спречите контаминација помеѓу различни прехрамбени производи потребно е
тие да се одвојат еден од друг, добро да се спакуваат или пак да се покријат во соодветен сад.
● При подготовка на јадења, прехрамбените производи треба да се фаќаат само со
измиени раце. При подготовка на дополнителни јадења како и пред јадење рацете
потребно е повторно да се измијат.
● Веќе употребениот кујнски прибор (лажица за готвење, кујнски нож или даска за сечење) потребно е да се изчисти пред повторно да се употреби.
Зона за чувствителни прехрамбени производи
Складирајте ги прехрамбените производи соодветно според нивниот вид во правилните
температурни зони (види упатство за употреба).
„Зоната за чувствителни прехрамбени производи„ е обележана со во
овој случај наведената стрелка. Во зависност од моделот оваа зона се
наоѓа сосема долу странично од втиснатата стрелката и под стаклената преграда (Сл. * /1 и 2) или помеѓу двете стрелки (Сл. + /1 и 2) или пак
доколку нема втиснато стрелки тогаш во целиот простор за ладење со
исклучок на полиците во вратата.
* Не кај сите модели
55
mk
Сл. *
Сл. +
Оваа зона е оптимална за свежо одржување на лесно расипливите прехрамбени производи за кои што е потребна температура пониска од 4 ºС како на пример: месо, живина,
риба, колбаси, готови јадења, мешана салата, слатки јадења со јајца односно со основа
од крем, готови теста, пица, пита со јајца, свежи производи и непастеризирано сирење,
кашкавал во пластична амбалажа.
Показател за температура (Слика * /3 и + /3)
Показателот за тепмпература не треба да се поставува директно на сонце и да не се
става во уста.
Показателот за температура прикажува температура пониска од 4 Сº и служи за
соопштување на притоа потребното подесување на регулаторот за температура. Регулаторот за температура во зависност од опкружувањето се подесува помеѓу бројките 2 и 3.
После 12 часа кога температурата ќе се намали под 4 Сº бојата на показателот на температурата се менува од црна во зелена и дополнително на него може да се прочита „ОК“.
(Доколку не избирачот за температура постепено се подесува на поладно).
Правилно подесување
Температурата е премногу висока
Регулаторт за температура поставете го
на поладно
Се задржува правото на измени.
56
al
gazra duhet tё mёnjanohen nё një formë
profesionale. Sigurohuni që tubacionet e
qarkut ku qarkullon lënda ftohёse, të mos jetë
i dëmtuar, para se të kryeni mënjanimin e tyre
të përshtatshëm.
Udhëzime lidhur me
mënjanimin e pajisjes
* Mënjanimi i paketimit
Paketimi e mbron pajisjen tuaj të re nga
dëmtimet që mund të ndodhin gjatë transportimit. Të gjithë materialet e përdorura janë të
sigurt në aspektin ekologjik dhe mjedisor. Ju
lutemi, na ndihmoni edhe ju, duke e mënjanuar paketimin e pajisjes suaj në një mënyrë
ekologjike.
.
Ju lutemi, pyesni shitësin e pajisjes suaj, ose
kontaktoni me autoritetin tuaj vendor, lidhur
me mjetet aktuale të mënjanimit.
Ju lutemi, lexoni me kujdes tё gjitha
udhёzimet që kanë lidhje me përdorimin dhe
montimin e pajisjes suaj së re frigoriferike.
Ato përmbajnë informacion të dobishëm e të
rëndësishëm mbi mënyrën se si të montoni,
përdorni dhe mirëmbani pajisjen tuaj të re.
Ruajini këto udhëzime për ndonjë përdorim
të mëvonshëm ose për ndonjë përdorues të
ardhshëm.
Informacion mbi sigurinë
dhe paralajmërime
Para se të vini në punë pajisjen
* Mënjanimi i pajisjes suaj të
vjetër
Pajisjet e vjetra nuk janё thjesht hedhurina të
pavlefshme! Duke e mёnjanuar pajisjen nё
mёnyrё ekologjike, mund tё rifitojmë lёndё tё
para, të cilat mund të jenë tepër vlefshme.
)
Siguria teknike
Kjo pajisje ёshtё krijuar në pajtim të
plotë me rregullat e përcaktuara në direktivën evropiane pёrkatёse 2002/96/
EG pёr pajisjet elektrike dhe elektronike (pajisje të përdorura elektrike dhe
elektronike – WEEE/PPEE).
Kjo direktivë parashikon dhe
specifikon kuadrin e përgjithshëm për
një grumbullim dhe riciklim të vlefshëm
të pajisjeve të vjetruara, në mbarë territorin e Bashkimit Evropian.
● Kjo pajisje përmban një sasi të vogël të
lëndës ftohëse të tipit R600a, e cila është
një gaz natyror ekologjik, por i djegshëm.
Sigurohuni që tubacionet ku qarkullon kjo
lëndë ftohëse të mos jetë i dëmtuar gjatë
transportimit të pajisjes, ose gjatë montimit
të saj. Në qoftë se ndodh që rrjedh lënda
ftohëse, atëherë mund të ketë rrezik të
shkaktohet lëndim i syve ose lënda ftohëse
mund të marrë flakë.
Në qoftë se ka ndodhur një dëmtim
Paralajmërim
− Mbajini larg pajisjes burimet e zjarrit, dhe/
ose burimet e lëndëve të djegshme.
Si ta bëni tё papёrdorshme, pajisjen tuaj të
vjetëruar:
− Lëreni dhomën të ajroset tërësisht për disa
minuta.
1. Tërhiqni spinën nga priza elektrike.
2. Priteni kabllin e korrentit të pajisjes dhe
mënjanojeni atë së bashku me spinёn.
− Fikeni pajisjen dhe shkëputeni spinën e saj
nga priza.
Pajisjet frigoferike përmbajnë disa lёndё
ftohёse, kurse nёpёr tubacionet e izoluar të
tyre, gjenden gazra. Këto lëndë ftohёse dhe
− Informoni për dëmtimin shërbimin për
klientët.
57
al
Rrezik shpërthimi!
Sa më tepër lëndë ftohëse të ketë në brendësi të një pajisjeje, aq më i madh duhet të jetë
edhe ambienti ku është vendosur kjo pajisje.
Në ambiente me hapësirë shumë të vogël,
lënda ftohëse mund të krijojë ndonjë përzierje
gazrash të djegshme.
● Mos u mbështesni dhe as mos qëndroni
mbi bazamentin e pajisjes, mbi sirtarët apo
edhe mbi dyert e pajisjes, etj.
Ambienti ku është vendosur pajisja duhet të
jetë të paktën 1 m3 për çdo 8 gramë lënde
ftohëse. Sasia e lëndës ftohëse që gjendet
në brendësi të pajisjes suaj është e shënuar
në tabelën e tipit, të cilën mund ta gjeni në
pjesën e brendshme të pajisjes suaj.
● Mos e hiqni spinën e pajisjes duke tërhequr
nga kablli i saj, por duke e kapur nga spina.
● Para se të shkrini dhe të pastroni pajisjen
tuaj, fillimisht duhet ta shkëpusni spinën e
saj nga priza, ose të fikni siguresën.
● Shishet që përmbajnë përqindje të lartë
alkooli, duhet t’i vendosni brenda në pajisje
vetëm të taposura mirë dhe në qëndrim
vertikal.
● Vetëm shërbimi për klientët mund të ndërrojë kabllin që përcjell energjinë elektrike,
apo edhe të kryejë ndonjë riparim tjetër në
pajisje. Instalimet elektrike jokorrekte, apo
edhe riparimet e kryera në mënyrë jo të
saktë, mund ta vendosin përdorin përballë
rreziqeve të konsiderueshme.
● Pjesët plastike të pajisjes si dhe guarnicionin
e derës së saj mos i ndotni me vaj apo me
yndyrë. Përndryshe, këto pjesë plastike dhe
guarnicioni i derës mund të bëhen poroze.
● Asnjëherë mos i mbuloni ose bllokoni
zgavrat nga ku hyn e del ajri për ventilimin
e pajisjes suaj.
Informacion i rëndësishëm
gjatë përdorimit të pajisjes
● Personat që kanë aftësi të kufizuara fizike,
mendore dhe ndjesore, apo edhe njohuri të
pamjaftueshme, nuk duhet ta përdorin këtë
pajisje, me përjashtim të rasteve kur ata
janë të mirë-mbikëqyrur, ose u janë dhënë
udhëzime të kujdesshme mbi përdorimin
e saj.
● Asnjëherë mos përdorni pajisje të tjera
elektrike (si p.sh., pajisje ngrohëse, pajisje
elektrike për prodhimin e akullit, etj.) në
brendësi të pajisjes suaj.
Rrezik shpërthimi!
● Asnjëherë mos përdorni një pajisje me
avull për të shkrirë ose për të pastruar
pajisjen tuaj! Avulli mund të hyjë në pjesët
elektrike të pajisjes dhe të shkaktojë një
qark të shkurtër.
Rrezik nga goditja elektrike!
● Mos ruani në kompartimentin e ngrirjes
së pajisjes suaj, pije që janë të vendosura
nëpër shishe dhe kanaçe (sidomos pijet
e gazuara). Shishet dhe kanaçet mund të
shpërthejnë!
● Asnjëherë mos fusni menjëherë në gojë
ushqimin e ngrirë, direkt sa e nxirrni nga
pajisja juaj ngrirëse.
Rrezik djegieje nga ngrirja, nga temperaturat shumë të ulëta!
● Mos përdorni objekte që janë tepër të
mprehta ose me majë, për të hequr brymën
e krijuar ose shtresat e krijuara të akullit.
● Në këtë mënyrë mund të dëmtoni tubacionet që shërbejnë për qarkullimin e lëndës
ftohëse. Gjithashtu, kjo lëndë ftohëse që
mund të rrjedhë mund të marrë flakë, apo
edhe të shkaktojë dëmtim të syve.
● Përpiquni të shmangni prekjen apo kontaktin për një kohë më të gjatë me ushqimin
e ngrirë, me akullin ose me tubacionet ku
kalon lënda ftohëse, etj.
Rrezik djegieje nga ngrirja, nga temperaturat shumë të ulëta!
● Mos ruani brenda në pajisje produkte që
përmbajnë gazra reaktivë (si p.sh., kanaçe
sprucuese) ose substanca që mund të plasin.
58
al
Fëmijë në shtëpi
Vendosja
● Mbajini fëmijët larg paketimit që është
përdorur për të ambalazhuar pajisjen dhe
nga pjesët përbërëse të tyre. Ekziston
rreziku i asfiksimit nga kartonat e valёzuar
dhe fletët e kartonit që përdoren rëndon
për paketim!
Për vendosjen e pajisjes është i përshtatshëm
një ambient i thatë dhe i ajrosur mirë.
Vendi ku do e vendosni pajisjen nuk duhet të
jetë i ekspozuar nga dielli dhe jo në afërsi të
ndonjë burimi nxehtësie si sobë, kalorifer etj.
Nëse vendosja pranë një burimi nxehtësie
është e pashmangshme, përdorni pllaka
izoluese të përshtatshme ose ruani distancat
minimale nga burimi i nxehtësisë:
● Mos lejoni që fëmijët ta përdorin pajisjen
tuaj frigoriferike si lodër!
● Në qoftë se pajisja është e pajisur me një
bravë, atëherë çelësin e saj duhet ta mbani
larg fëmijëve!
Me sobat elektrike 3cm
Me sobat me gaz apo qymyr 30 cm
Rregulla të përgjithshme
Pajisjet me doreza të mbivendosura kanë
nevojë për të paktën 55mm distancë nga mri,
në mënyrë që dera të mund të hapet deri në
90°.
Pajisja është e përshtatshme, si vijon:
● për të ftohur dhe ngrirë ushqimet,
● për të prodhuar akull.
Kjo pajisje është krijuar vetëm për përdorim
brenda ambienteve të shtëpisë.
Kalibrimi i pajisjes
Kjo pajisje ёshtё krijuar në përputhje të plotë
me direktivën e Bashkimit Evropian 89/336/
EC.
Ilustrimi (
Vendosni dhe kalibroni pajisjen në vendin e
parashikuar për të.
Për të kalibruar këmbëzat me vida përdorni
një kaçavidë.
Qarku që shërben për qarkullimin e lёndёs
ftohёse së kësaj pajisjeje, e ka kaluar provёn
e padepёrtueshmёrisё dhe rrjedhjes.
Ky produkt pajtohet plotësisht me rregullat
pёrkatёse për sigurinё pёr pajisjet elektroshtёpiake (EN 60335/2/24).
Ndërrimi i derës
Ne ju rekomandojmë që dera të këmbëhet nga
shërbimi i klientit.
Para se të kryeni ndërrimin, hiqeni nga priza
ose ulni siguresën.
Vendoseni pajisjen mbështetur në pjesën
e pasme.
Montimin kryejeni sipas radhës.
Ilustrimi )
59
al
Paneli i kontrollit të pajisjes
Si të njihni pajisjen tuaj
Ilustrimi !
1
Butini i ndezjes/ Fikjes.
2
Butoni për gradimin e temperaturës në
kompartimentin e ngrirjes
Nga -16°C deri afro -22°C e gradueshme.
Shtypeni butonin derisa të ndriçojë llambushka e temperaturës së dëshiruar.
Vlera e regjistruar e fundit memorizohet.
Ju lutemi, shfletoni me kujdes faqet e fundit
të këtij manuali me udhëzime, ku gjenden
edhe ilustrimet përkatëse. Këto udhëzime për
përdorimin e pajisjes mund të zbatohen për
disa modele të ndryshme.
3
Numrat në llambushkën treguese të temperaturës tregojnë temperaturën në °C.
Llambushka e ndriçuar tregon temperaturën e regjistruar.
Mund të ketë edhe diferenca në diagramet e
pajisjeve.
4
Butoni për super-ngrirjen
Ky buton shërben për të ndezur dhe fikur
funksionin e super-ngrirjes.
Shembull për një pajisje
Ilustrimi !
Llambushka e ndriçuar tregon funksionimin.
(*jo për të gjitha modelet)
1 - 4 Paneli i pajisjes
5 Graduesi i temperaturës kompartimenti ftohës
6 Çelësi i dritës
7 Ndriçimi i brendshëm
8 Rafti për shishet
9 Zgavra për qarkullimin e ajrit
10 Raftet në kompartimentin ftohës
11 Mbajtësja e perimeve dhe frutave
12 Sirtari i ngrirjes
13 Skara e ngrirjes
14 Këmbëzat për rregullimin e lartësisë
së pajisjes
15 Mbajtësja e vezëve
16 Mbajtësja për shishet e vogla
17 Mbajtësja për shishet e mëdha
*18 Pakoja e akullit/Kalendari për ushqimet e ngrira*
A
B
Llambushka e treguesit të temperaturës në kompartimentin ftohës
Kini parasysh
temperaturën e ambientit
dhe ventilimin e tij
Klasën e klimës përkatëse mund ta gjeni në
tabelën e tipit të pajisjes suaj. Aty përcaktohet
temperatura përkatëse e ambientit rrethues,
ku mund të vihet në punë pajisja.
Kompartimenti frigoriferik
Kompartimenti i ngrirjes
60
Kategoria e klimёs
Temperatura e lejueshme e ambientit
SN
+10 ºC deri +32 ºC
N
+16 ºC deri +32 ºC
ST
+16 ºC deri +38 ºC
T
+16 ºC deri +43 ºC
al
Ventilimi
Ilustrimi "
Ndezja e pajisjes
Mund të ndodhë që ajri në faqen e pasme
të pajisjes të mund të nxehet. Ajri i ngrohtë
duhet të qarkullojë, pa u penguar. Përndryshe, motori i pajisjes ftohëse do të ishte i
detyruar të punonte me mbingarkesë. Një gjë
e tillë mund të shkaktojë shpenzimin e kotë të
energjisë elektrike.
Shtypni butonin Ndezur/Fikur Ilustrimi ! /1.
Pajisja fillon të ftohë.
Ndriçimi i brendshëm ndriçon kur dera është
e hapur.
Fabrika rekomandon dhe ka vendosur paraprakisht kёto vlera të temperaturës, si më
poshtë:
Për këtë arsye: Asnjëherë nuk duhet t’i mbuloni apo bllokoni zgavrat e daljes dhe hyrjes
së ajrit!
Temperatura në
kompartimentin ftohës:
+4 ºC
Temperatura në
kompartimentin e ngrirjes: –18ºC
Lidhja e pajisjes
Këshilla për të vënë në punë
pajisjen
Pasi të instaloni pajisjen tuaj, prisni të paktën
½ orë, pasi pajisja të jetë vënë në punë. Gjatë
transportit, mund të ketë ndodhur që vaji
që përmban kompresori, të ketë rrjedhur në
sistemin e ftohjes së pajisjes.
● Sistemi tërësisht automatik kundër krijimit
të shtresave të akullit (No Frost/Jo Ngricë),
siguron që mos të krijohen shtresa akulli
në kompartimentin ftohës dhe atë ngrirës.
Në këtë mënyrë, nuk është më e nevojshme që të ndërmerret procedura e
shkrirjes së frigoriferit.
Para se ta vini pajisjen në punë për herë të
parë, pastrojeni brendësinë e pajisjes (Shihni
Pastrimi i pajisjes.”)
● Pjesët anësore të brendisë së pajisjes
suaj, ndonjëherë mund të jenë lehtësisht të
ngrohura. Një gjë e tillë parandalon krijimin
e bulёzave tё ujit nё zonën e guarnicionit
tё derёs.
Priza duhet të jetë lehtësisht e arritshme.
Lidheni pajisjen me një rrymë alternative me
vlerë prej 220 V–240 V/50 Hz, në një prizë
me tokëzim, të instaluar sipas rregullave
përkatëse.
● Dyert e pajisjes kanë dy kënde të ndryshme për hapjen e derës. Kur hapni derën
e pajisjes mund të ndodh, që dera e dytë
lëviz paksa. Kjo është e kushtëzuar teknikisht dhe nuk duhet t’ju shqetësojë.
Priza duhet të jetë e mbrojtur me anë të një
sigurese, me vlerë nga 10- A deri në 16-A.
Në qoftë se pajisjen do ta vini në punë dhe
do ta përdorni në një shtet jo-Evropian,
atëherë duhet të kontrolloni tabelën e saj
të tipit, për të parë nëse tensioni dhe lloji i
rrymës përputhet me vlerat e rrjetit elektrik
të shtëpisë tuaj. Tabela e tipit ndodhet në
pjesën e poshtme të pajisjes, në kahun e
majtë. Kablli i rrymës elektrike mund të
zëvendësohet vetëm nga një teknik i specializuar i fushës.
● Nё rast se pas mbylljes sё derёs, atё nuk
mund ta hapni menjёherё, ju lutem prisni
nja dy ose tre minuta derisa tё rregullohet
shtypja brenda nё pajisje.
61
al
● Ushqimet e nxehta lёrini tё ftojhen para se
ti fusni nё frigorifer.
Rregullimi i
temperaturёs
● Mos e pengoni qarkullimin e ajrit brenda nё
pajisje duke i mbyllur vrimat me ushqimin
qё ёshtё brenda. Ushqimi qё qёndron mbi
vrimat e ajrosjes mund tё ngrijё.
Dhoma e ftohjes
Pёrzgjedhёsin e temperaturёs Ilustrimi ! /5
rrotullojeni deri te njё pёrzgjedhje.
Pёrzgjedhja mё e lartё jep temperaturё mё tё
ultё nё dhomёn ftohёse.
Ne preferojmё renditjen e ushqimit si nё
vijim:
● Nё dhomёn e ngrirjes: ushqimet e ngrira,
kubet e akullit, etj
Повисоко подесување ја намалува
температурата во одделот за ладење.
Ne preferojmё:
● Nё raftet nё dhomёn ftohёse (nga lartё
poshtё): pjekurina, ushqime tё gatshme,
prodhime qumёshti, mish dhe salçiçe.
● Pёr magacinimin afatgjatё tё zarzavateve:
Pёrzgjedhjen e mesme.
● Nё sirtarin e pemёve: perime, sallata,
pemё
● Nё derё (nga poshtё lartё): gjalpё, djath,
ve, tuba, shishe tё vogla, shishe tё mёdha,
qumёsht, paketimet e lёngut.
● Njё pёrzgjedhje tё lartё vetёm pёr rastet
kur:
Dera hapet mё shpesh, apo nё pajisje
kemi vendosur sasi mё tё madhe tё ushqimit.
Pёr tё ruajtur kualitetin e zarzavateve ne
preferojmёqё ato tё mos ruhen temperaturё
mё tё lartё se +4˚C.
Karakteristikat
Jo tek tё gjitha modelet
Temperatura+ 4˚C arrihet me pёrzgjedhjen e
mesme.
Rafti pёr shishe
Dhoma e ngrirjes
Ilustrimi $
Pёrzgjedhjet mund tё ndryshohen, shiqoni
pёrshkrimin nё ekran.
Nё raftin pёr shishe ju mund ti vendosni
shishet nё vend tё sigurtё. Mbajtesja mund te
pershtatet.
Kalendari i ushqimit të ngrirë
Renditja e ushqimit
Ilustrimi &
Figurat afër simboleve tregojnë sa muaj mund
të magazinohet ushqimi. Kur blini ushqime të
ngrira, vini re datën e prodhimit ose datën e
skadimit.
Tek renditja e ushqimit kini kujdes:
● Ushqimin nё frigorifer ruajeni tё mbyllur
mirё. Nё kёtё mёnyrё do tё ruani aromёn,
ngjyrёn dhe freskinё. Nё kёtё mёnyrё
gjithashtu nuk do tё bartet e shija e njё
ushqimi tek ushqimet tjera dhe nuk do tё
ngjyrosen pjesёt plastike.
62
al
Përgatitja e kubikëve të akullit
Ngrirja dhe magazinimi
i ushqimit
Mbusheni kallёpin e akujve deri ¾ me ujё dhe
vendoseni nё fund të dhomёs për ngrirje.
Nëse kallëpi i akujve është ngjitur për
dhomën ngrirëse, lirojeni vetëm me një mjet
pa maje (dorezë të lugës).
Blerja e ushqimit të ngrirë
Paketimi nuk duhet të jetë i dëmtuar.
Pёr tё nxjerrё kubikёt e akullit nga kallёpi i
akujve, lёreni pak nёn ujё tё rrjedhshёm ose
pёrthyeni atё lehtё.
Shikoni me kujdes ‘datën e skadimit’.
Temperatura në ngrirësin e supermarketit
duhet të jetë – 18ºC ose më e ulët.
Nëse është e mundur, merrni ushqimin e
ngrirë në shtëpi tё paketuar nё njё qese
izoluese dhe vendoseni shpejt në dhomën e
ngrirjes.
Ngrini ushqimet e
freskёta vetё
Magazinimi i ushqimeve në
pajisje
Ngrirja e ushqimeve vet
Nёse ushqimet i ngrini vetё, pёrdorni vetёm
ushqime tё freskёta dhe tё padëmtuara.
Mundësisht, sasi të mëdha të ushqimit ngrini
në dhomat e sipërme, ku ngrirja është veçanërisht e shpejtë dhe poashtu e butë.
Pёr ngrirje janё tё pёrshtatshme kёto
ushqime:
Ushqimin vendoseni nëpër tërë zonën e
dhomave ose sirtarëve të dhomës ngrirëse.
Ushqimi i ngrirë nuk duhet të vijë në kontakt
me ushqimin që duhet ngrirë. Nëse ka nevojë
ushqimin e ngrirë vendoseni në sirtarët
ngrirës.
Prodhime mishi dhe sallami, shpendё dhe
kafshё gjahu, peshk, perime, aroma barishtesh, pemё, ushqime tё pjekura, brumëra,
pica, ushqime tё gatshme, mbetje ushqimesh,
e verdha dhe e bardha e vezёs.
Magazinimi i ushqimit të ngrirë
Pёr ngrirje nuk janё tё pёrshtatshme kёto
ushqime:
● Për të siguruar një qarkullim sa më të
lirshëm të ajrit në pajisje, vendosini sirtarët
ngrirës deri në fund.
Veza e plotё me lёvozhgё, salcё kosi dhe
majonezё, fletё sallate, rrepka, rrepa dhe
qepёt.
● Nëse keni shumë ushqime për të vendosur
në pajisje, nxirrini të gjithë sirtarët ngrirës
(përveç të fundit) jashtë pajisjes dhe
vendosini ushqimet ngjitur me shtresat e
ngrira.
Blanshimi i perimeve dhe frutave:
Nё mёnyrё qё ngjyra, shija, aroma dhe vitamina «C» tё ruhen, perimet dhe frutat ёshtё
mirё t'i blanshoni para se t'i ngrini. (gjatё
blanshimit, perimet dhe frutat vendosini pёr
pak kohё nё ujё tё vluar. – literaturё pёr ngrirjen, ku pёrshkruhet edhe proçesi i blanshimit,
mund tё gjeni nё librari).
Për të larguar një sirtar ngrirës, tërhiqeni
sa mundeni, ngriteni para dhe largojeni.
63
al
Super-ngrirja
Shkrirja e ushqimit të
ngrirë
Ushqimet duhet të ngrijnë sa më shpejt të
jetë e mundur, për të ruajtur kështu vitaminat,
vlerat ushqyese, pamjen dhe shijen e tyre.
Në mënyrë që të parandaloni një rritje të
padëshirueshme të temperaturës në pajisjen
tuaj, në momentin kur fusni brenda saj ushqime të freskëta në kompartimentin ftohës,
duhet të vendosni paraprakisht funksionin
e super-ngrirjes, disa orë përpara futjes së
ushqimit.
Nё varёsi tё produktit dhe pёrdorimit tё
parashikuar tё tij, mund tё zgjidhni një nga
mënyrat në vijim:
● nё temperaturën e ambientit
● brenda nё frigorifer
● nё njё furrë elektrike me/pa ventilator me
ajër të nxehtë
● brenda nё një furrë me mikrovalё
Si rregull, 4-6 orë para futjes së ushqimeve
janë të mjaftueshme. Në qoftë se duhet të
përdorni kapacitetin maksimal të ngrirjes,
atëherë në këtë rast kërkohet një periudhë
paraprake prej 24 orësh.
Sasitë më të vogla të ushqimit (deri në 2 kg)
mund t’i ngrini pa problem, edhe pa vënë në
punë funksionin e “super-ngrirjes”.
Shënim
MOS i ngrini produktet e shkrira, apo
produktet qё janё nё shkrirje e sipёr. Kёto
produkte nuk duhet ngrirё mё, pёrveç rasteve
kur ato janё tё pёrgatitura paraprakisht (të
pjekur apo të zierë).
Për këto ushqime të ngrira, nuk vlen më data
e fundit e skadimit të tyre.
Në mënyrë që të ndizni dhe fikni këtë
funksion, duhet të shtypni butonin e superngrirjes, që bën përkatësisht aktivizimin dhe
ç’aktivizimin e tij. Ilustrimi ! /4.
Funksioni i “super-ngrirjes” do të fiket automatikisht, të paktën për 2 ½ ditë.
Fikja e pajisjes dhe
ndёrprerja e punёs
Ndёrprerja e punёs sё pajisjes
Kapaciteti maksimal
ngrirës
Shtypni butonin e ndezjes/fikjes Ilustrimi ! /1.
Çkyçja e pajisjes
Ushqimet duhet të ngrijnë sa më shpejt të jetë
e mundur dhe deri në thelb. Vetëm kështu do
të ruhen vitaminat, vlerat ushqyese, pamja e
jashtme dhe shija e tyre. Për këtë arsye, mos
e tejkaloni kapacitetin maksimal të shfrytëzueshëm ngrirës së pajisjes suaj.
Nёse pajisja nuk do tё pёrdoret pёr njё
periudhё tё gjatё kohore:
1. Ndёrpriteni furnizimin me korrent.
2. Pastrojeni pajisjen.
3. Lёrini hapur dyert e pajisjes.
Kapaciteti ngrirës
Informacionet mbi kapacitetin maksimal
ngrirës brenda një periudhe prej 24 orësh,
mund t’i gjeni në tabelën e tipit të pajisjes suaj.
64
al
● Mundësisht, duhet të përpiqeni që të
shmangni hapjet dhe mbylljet e shpeshta
tё derёs sё pajisjes.
Pastrimi i pajisjes
● Hiqeni spinën nga priza ose hiqeni siguresën
● Herë pas here, pastrojeni pjesën e pasme
të pajisjes me anë të një fshese elektrike
ose furçe, për të penguar kështu konsumim më të madh të energjisë elektrike.
● Vendoseni sirtarin e dhomёs sё ngrirjes,
nё njё vend tё freskёt. Vendoseni elementin (akumulatorin) e ftohtёsisё (nёse ka njё
tё tillё) mbi ushqime.
● Përmbajuni distancës së domosdoshme
prej 70 mm nga muri i pasëm ku vendosni pajisjen. Kështu mund të tërhiqet pa
pengesa, ajri i ngrohtë.
● Pastrojeni pajisjen me ujё të vakët dhe me
pak lёndё larёse të lëngshme.
Kujdes
Guranicioni i derёs sё pajisjes duhet larё
vetёm me ujё tё pastёr dhe sё fundi duhet ta
thani atё mirё.
Tё mos futet uji për pastrim nё pjesёt
pёrbёrёse tё komandimit tё pajisjes.
Zhurmat qё krijohen
gjatё funksionimit tё
pajisjes
Mos përdorni mjete për pastrim me gërryerje
ose tretës.
Zhurmat krejt normale
Zukatje – do të thotë se agregati i ftohjes
ёshtё nё punё e sipёr.
Zhurma gurgulluese, gumёzhitёse ose
murmuritёse – lёnda ftohёse po qarkullon
nёpёr tuba.
Këshilla për të kursyer
energji
Kёrcitje – Motori ёshtё duke u ndezuar ose
duke u fikur.
● Instalojeni pajisjen tuaj nё njё dhomё tё
thatё, tё freskёt dhe lehtёsisht tё ajrosshme. Pajisja nuk duhet vendosur nё njё
vend ku bien drejtpёrdrejt rrezet e Diellit,
dhe as nё afёrsi tё burimeve tё nxehtёsisё
(p.sh., radiatorë, pajisje gatimi, etj).
Përndryshe, duhet të përdorni një pllakë
izoluese mes tyre.
Kërkëllimë - po vazhdohet me shkrirjen
automatike.
Zhurma qё mund t'i shmangni
lehtё
Pajisja nuk është niveluar siç duhet
Ju lutemi, vendoseni pajisjen drejt me
ndihmёn e njё niveluesi. Pёrdorni pёr kёtё
kёmbёzat e lёvizshme të pajisjes suaj, ose
vendosni diçka nёn pajisje.
● Ushqimet dhe pijet e ngrohta, duhet t’i
ftohni njёherё paraprakisht, pёrpara se t'i
fusni brenda nё pajisje.
● Kur shkrini ushqimin e ngrirë, vendosini
atë nё kompartimentin ftohës. Ftohtёsia
qё mbartin kёto produkte, ndihmon edhe
nё ftohjen e mёtejshme tё ushqimeve qё
ndodhen nё kompartimentin ftohës.
Pajisja ёshtё shumё ngjitur me njësi apo
pajisje të tjera
Ju lutemi, largojeni pajisjen nga mobiljet ose
pajisjet që gjenden në afërsi të saj.
65
al
Enёt brenda nё pajisje prekin njёra-tjetrёn
Ju lutemi largojini pak shishet ose enёt nga
njёra-tjetra.
Sirtarёt, koshat ose raftet lёvizin ose
ngecin
Ju lutemi, kontrolloni pjesёt e lёvizshme tё
pajisjes, dhe nёse ёshtё e nevojshme, hiqini
dhe rivendosini ato brenda sёrish.
Eliminimi i defekteve të vogla nga vetë ju
Pёrpara se të kontaktoni me qendrën e shërbimit për klientët:
Kontrolloni nëse mundeni t’i eliminoni vetë defektet, duke u bazuar në të dhënat e mëposhtme.
Shpenzimet pёr kёshillimet që do t’ju jepen nga shёrbimi i klientit, duhet t’i mbuloni vetë ju –
edhe pse mund të jeni brenda afatit tё garancisё!
Defekti
Shkaku i mundshёm
Veprimi riparues
Drita e kontrollit nuk
ndizet
Poçi ka defekt.
Ndërrojeni poçin. Ilustrimi #
1. Ndërpreni furnizimin me rrymë ose ndërpreni
siguresën.
2. Zёvendёsojeni llampёn (llampë për
zëvendësim maks. 15 W, 220-240 V AC,
mbajtëse E-14.)
Ndërprerësi i ndriçimit
ngjitet. Ilustrimi ! /6
Kontrolloni nёse mundet të largohet.
Temperatura nё
dhomёn ftohёse
ёshtё shumё e ulёt
Temperaturat më të ulëta
të dhomës ngrirëse mund
të zvogëlojnë temperaturat në dhomën e ftohjes.
Kjo është krejtësisht
normale.
Ngadalë zmadhojeni temperaturën në dhomën
e ftohjes.
Asnjë tregues nuk
ndriçon.
Ka pasur ndërprerje të
furnizimit me energji
elektrike; siguresa ka
rënë; spina e pajisjes nuk
është futur deri në fund
në prizën elektrike.
Kontrolloni nëse ka furnizim me energji elektrike, dhe që siguresa të jetë e ndezur.
66
Nëse kjo nuk është e mjaftueshme, p.sh. gjatë
temperaturave jashtëzakonisht të ulta të ambientit, poashtu bien edhe temperaturat e dhomës
ngrirëse.
al
Defekti
Shkaku i mundshёm
Veprimi riparues
Temperatura në
kompartimentin e
ftohjes është shumë
e ngrohtë.
● Dera e kompartimentit
të ngrirjes ёshtё e
hapur.
Mbylleni derёn e këtij kompartimenti.
● Zgavrat e daljes dhe
hyrjes sё ajrit janё të
bllokuara.
Sigurohuni që të ketë ventilim të përshtatshëm
në pajisje.
● Ёshtё vendosur njё
sasi e madhe ushqimesh njёkohёsisht
në kompartimentin e
ngrirjes së pajisjes.
Mos e tejkaloni kapacitetin maksimal tё ngrirjes
në pajisjen tuaj.
Aparati avullues (gjeneratori i frigoriferit) në
sistemin kundër shtresimit
me akull (No Frost), është
mbuluar me akull të dendur dhe më nuk mundet
të shkrihet tërësisht në
mënyrë automatike.
Për të shkrirë aparatin avullues, duhet të hiqni
fillimisht ushqimin e ngrirë me dhomat, ta izoloni
mirë atë dhe më pas ta vendosni në një vend
të ftohtë.
Dera e kompartimentit ftohës ka qëndruar
e hapur për një kohë
të gjatë; nuk mund të
arrihet temperatura e
përcaktuar
Fikeni pajisjen dhe largojeni atë nga muri.
Lëreni derën hapur.
Pas afërsisht 20 minutave, materiali i kondensimit do të fillojë të rrjedhë në enën për avullim
në pjesën e pasme të pajisjes.
Për të penguar tejmbushjen e enës në këtë
rast, thitheni kondensimin duke përdorur një
sfungjer.
Kondensatori është shkrirë kur uji ndërpren së
rrjedhuri në enë. Pastroni brendinë e pajisjes
dhe më pas ndizeni sërish pajisjen.
Këto specifikime mund t’i gjeni në tabelën e
tipit të pajisjes suaj. Ilustrimi '
Shërbimi i klientit
Ju lutemi, ndihmoni edhe ju, duke na dhёnё
numrin e produktit dhe numrin e prodhimit,
pёr tё shmangur në këtë mënyrë orvatje
tё kota. Nё kёtё mёnyrё, shmangni edhe
shpenzime shtesë.
Adresën dhe numrin e telefonit të shërbimit të
klientit në vendin tuaj, mund ta kërkoni pranë
qendrës tonë apo në numëratorin telefonik të
vendit tuaj. Ju lutemi, jepini shërbimit tonë të
klientit numrin e pajisjes (E-Nr.) dhe numrin e
prodhimit (FD).
67
al
(*) Rrespektoni rregullat për higjienën e ushqimit
Të dashur klientë:
Për ruajtje më të mirë të ushqimit tuaj ju rekomandojmë, që ti rrespektoni rregullat në vijim në
lidhje me higjienën e ushqimit:
● Me një preparat pastrues jo agresiv, pastroni rregullisht brendinë e frigoriferit, për t'iu shmangur korrodimit të pjesëve metalike (përdorni p.sh. ujë të vakët me ca preparat për larjen e
enëve). Kur sipërfaqja është e pastër, dezinfektoni me ujë, të cilit i keni shtuar pak uthull apo
lëng limoni, apo me një preparat të posaqëm për dezinfektim, të cilin mund ta blini në dyqan
dhe është i përshtatur për pastrimin e frigoriferit (para se ti lani pjesët metalike me këtë prodhim provojeni atë në një vend më pak të dukshëm).
● Para se ushqimin e blerë ta vendosni në frigorifer largoni ambalazhën e panevojshme (p.sh.
jogurtin nga kartoni).
● Për t'iu shmangur ngritjes së temperaturës në frigofer, ushqimet e nxehta lejoni të ftohen
para se ti vendosni ato në frigorifer. Derën e frigoriferit mos e hapni shpesh dhe pa arsye.
Ushqimin vendoseni në frigorifer ashtu që ajri të mund të qarkullojë lirë nëpër frigorifer.
● Ushqimet nuk duhet të preken në mes veti, në mënyrë që të mos kontaminohen. Le të qëndrojnë njëra pranë tjetrës dhe le të jenë të mbuluara apo të mbrojtura.
● Kur përgatitni ushqimin, ushqimin mos e prekni derisa të mos i keni larë duart. Para se të
filloni me përgatitjen e ushqimit tjetër lani duart përsëri. Duart lani edhe para çdo shujte.
● Para se ti përdorni veglat ndihmëse të kuzhinës, lani ato (lugët e mëdha, dërrasat për prerje,
thikat, etj.).
Zonat e ftohta në pjesën ftohëse të frigoriferit!
Ushqimin ruajeni në pjesën më të ftohtë të frigoriferit varësisht nga lloji (shiqoni udhëzimet e
përdorimit).
Varësisht nga modeli, zona për ushqime sensitive është në fund, ndërmjet
të shigjetës së mënjanuar dhe sipërfaqes së qelqit të poshtëm
(Ilustrimi * /1 dhe 2) ose ndërmjet të dy shigjetave (Ilustrimi + /1 dhe 2),
apo edhe aty ku nuk ka shigjetë, në të gjitha zonat e frigoriferit përveç në
derë.
* Jo në të gjitha modelet
68
al
Ilustrimi *
Ilustrimi +
Kjo zonё është vend ideal për ruajtjen e ushqimeve të ndjeshme që prishen lehtë, për të cilat
temperatura më e përshtatshme e ruajtjes është nën 4°C. Këto janë mishi, shpezët, peshku,
prodhimet e mishit, ushqimi i zier, sallatat e përgatitura, ushqimet e ëmbla me përmbajtje të
vezëve dhe/apo ajkës, brum të freskët të ëmbël dhe të njelmtë, pica, quiche, prodhimet e
freskëta të qumështit dhe djathi nga qumështi me përmbajtje të lartë të yndyrës, djathrat për
përdorim të menjëhershëm.
Treguesi i temperaturës (Ilustrimi * /3 dhe + /3)
Kini kujdes, që treguesi i temperaturës të mos i nënshtrohet dritës direkte të diellit. Asnjëherë
mos e futni në gojë.
Treguesi i temperaturës tregon temperaturën nën 4°C. Tërheqë vëmendjen në përzgjedhjet e termostatit. Varësisht nga temperatura e dhomës termostatin vendoseni në 2 ose 3. Nëse
termostati ju ofron mundësinë e përzgjedhjes me dorë atëherë vendoseni atë në 4°C apo më
pak.
Mbrenda 12 orëve, kur temperatura bie nën 4°C, treguesi i temperaturës ndërron ngjyrën nga
e zeza në të gjelbërt dhe tregohet shenja “O.K.” (nëqoftëse kjo shenjë, zvogëlojeni temperaturën me shkallë)
Nivelizimi me rregull.
Temperatura shumë e lartë.
Vendoseni termostatin në një
temperaturë më të ultë.
Rezervojmë të drejtën për ndryshime.
69
bg
Информация относно
изхвърлянето
Информация за
безопасността
* Изхвърляне на опаковката
Преди да включите уреда
Опаковката защитава уреда от повреди
при транспортиране. Всички опаковъчни
материали са безопасни за околната среда
и се рециклират. Моля, допринасяйте за
една по-добра околна среда, като изхвърляте опаковъчните материали по начин,
който не й вреди.
Моля, прочетете внимателно инструкциите
за работа с уреда и инсталация на уреда.
Те съдържат важна информация за това
как да инсталирате, използвате и поддържате уреда.
Пазете цялата документация за бъдещо
ползване или за следващия собственик.
Моля, попитайте търговеца, от който сте
закупили уреда, или местните власти за
начините, по които бихте могли да изхвърлите отпадъците.
Техническа безопасност
● Този уред съдържа малко количество
охлаждащо вещество R600a, което не
вреди на околната среда, но е запалимо. Уверете се, че тръбите на охлаждащата система не са повредени при
транспортиране и инсталиране. При изтичане на охлаждащо вещество може да
се раздразнят очите или да се запали.
* Изхвърляне на стария ви
уред
Старите уреди не са безполезен отпадък!
Рециклирането на старите уреди позволява да се използват като ценни суровини.
)
Ако е настъпила повреда
Този уред отговаря на европейската
директива 2002/96/EG за изхвърляне на електрическо и електронно
оборудване – WEEE.
Директивата определя рамките за
връщане и рециклиране на стари
уреди на територията на Европейския съюз.
− дръжте настрана от уреда пламъци и/
или източник на огън,
− добре проветрете стаята за няколко
минути,
− Изключете уреда и издърпайте щепсела,
− уведомете сервиза за обслужване на
клиенти.
Внимание
Колкото повече охлаждащо вещество
съдържа уредът, толкова по-голяма трябва
да бъде стаята. Изтичащото охлаждащо
вещество може да образува запалима
смес от газ и въздух в стаи, които са твърде малки.
Излишни уреди
1. Издърпайте щепсела от контакта.
2. Срежете захранващия кабел и отстранете щепсела.
Хладилниците съдържат охлаждащи вещества, а изолационният материал съдържа
газове. Охлаждащото вещество и газовете
трябва да се изхвърлят внимателно. Уверете се, че тръбите на охлаждащата система
не са повредени преди да пристъпите към
изхвърляне.
Стаята трябва да е поне 1 м3 на 8 грама охлаждащо вещество. Количеството
охлаждащо вещество във вашия уред е
отбелязано на табелата с характеристиките вътре в уреда.
70
bg
● Не съхранявайте бутилирани напитки
или напитки в метални кутии (особено
газирани напитки) във фризерната част.
Бутилките и металните кутии могат да
експлодират!
● Само сервизът за обслужване на клиенти може да смени захранващия кабел
и да извърши всякакви други ремонти.
Неправилната инсталация и поправки
могат да изложат на значителен риск
потребителя.
● Никога не слагайте директно в устата
замръзнала храна, извадена току-що от
фризерната част. Риск от изгаряне с
ниска температура!
Използване на уреда
● Никога не използвайте електрически
уреди вътре в уреда (например: печка,
електрически ледогенератор и т.н.).
Опасност от експлозия!
● Избягвайте продължителен контакт със
замръзнала храна, лед или тръбите за
изпарения и т.н. Риск от изгаряне с
ниска температура!
● Не използвайте почистващ уред на
пара, за да размразите или почистите уреда! Парата може да проникне в
електрическите части и да предизвика
късо съединение.
Опасност от токов удар!
● Не стържете леда и не отделяйте замръзнали продукти с помощта на нож или
други остри предмети. Може да повредите тръбите. Изтичащият охладителен
агент може да се възпламени и да се
стигне до наранявания.
● Не използвайте инструменти с остър
връх или с остри ръбове, за да отстраните скреж или пластове лед.
Така можете да повредите тръбите.
Пръскащият фреон от тях може да се
запали или да увреди очите ви.
Деца в домакинството
● Пазете децата настрани от опаковката и
нейните части. Опасност от задушаване от
нагънатия картон и пластмасовата лента!
● Не съхранявайте в уреда продукти,
съдържащи запалими експлозиви
(например спрейове в метални кутии)
или избухливи вещества.
Опасност от експлозия!
● Ако уредът е с ключалка, децата не
трябва да имат достъп до ключа.
● Не стойте и не се подпирайте на основата, чекмеджетата или вратите и т.н.
Общи изисквания
● Не позволявайте на децата да играят с
уреда!
● Преди да размразите и почистите уреда,
издърпайте щепсела от контакта или
изключете бушона.Не вадете щепсела,
дърпайки кабела.
Уредът е подходящ:
● за охлаждане и замразяване на храна,
● за направа на лед
● Бутилки, съдържащи висок процент
алкохол, трябва да са запечатани и да
се съхраняват изправени.
Уредът е проектиран за домашно ползване.
Уредът е с подтиснати смущения в съответствие с Директивата на ЕС 89/336/EЕC.
● Пазете пластмасовите части и уплътнението на вратата чисти от олио и
мазнина. В противен случай, ще станат
пропускливи.
Охлаждащата система е тествана за
течове.
Този продукт отговаря на съответните разпоредби за безопасност на електрическите
уреди (EN 60335/2/24).
● Никога не покривайте и не блокирайте
вентилационните отвори на уреда.
71
bg
Поставяне
Запознаване с уреда
Поставете уреда на сухо и проветриво място. Уредът не трябва да попада под пряка
слънчева светлина или в близост до печка
или друго нагревателно тяло. Ако инсталацията до тял излъчващо топлина не може
да бъде избегната, използвайте специална
изолираща плоскост или спазете следните
задължителни отстояния:
Моля, разгърнете илюстрираната страница. Тези инструкции за работа се отнасят
за няколко модела.
От електрически печки 3 см
От печки на твърдо и течно гориво 30 см
Възможно е илюстрациите да се различават.
При уреди с външни дръжки трябва да оставите поне 55 см отстояние от стената, за да
може вратата да се отваря поне на 900.
Примерно разположение
Фиг. !
(* не се отнася за всички модели)
Нивелиране на уреда
1 - 4 Табло с дисплей
Фиг. (
Поставете уреда на избраното за него място и нивелирайте.
За да нагласите крачетата използвайте
ключ за шайби.
5
Регулатор на температурата в хладилната част
6
Ключ за осветление
7
Oсветление (LED)
8
Рафт за бутилки
9
Oтвор за вентилация
10 Рафтове в хладилната част
Смяна на посоката на
отваряне на вратата
11 Контейнер за зеленчуци
12 Чекмедже във фризерната част
13 Рафт във фризерната част
Препоръчваме ви да оставите това на нашият следпродажбен сервиз.
14 Крачета за регулиране на височината
15 Рафт за яйца
Преди смяната изключете щепсела или
прекъсвача.
16 Стойка за малки бутилки
17 Рафт за големи бутилки
Внимание! Поставете уреда внимателно
на една от страните му.
*18 Акумулатори на студ/ календар за
замразената храна
Монтажът трябва да се извърши в последователността на илюстрациите.
Фиг. )
72
A
Хладилна част
B
Фризерна част
bg
Табло с дисплей
Вентилация
Фиг. !
Фиг. "
1
Бутон за включване и изключване
2
Бутон за настройване на температура във фризерната част
Въздухът в задния панел на уреда се
нагрява. Топлият въздух трябва да излезе
отнякъде. В противен случай, работата
на хладилника ще се затрудни. Това ще
увеличи консумацията на енергия.
Фризерът може да се настройва от -16
до -22 °С. Натиснете бутона толкова
пъти, колкото е нужно за да светне
лампичката за температурата.
Запаметява се последно зададената
температура
3
Следователно: Никога не покривайте и не
блокирайте вентилационните отвори!
Препоръчваме ви отстояние от стената 70
мм.
Индикатор за температурата в
хладилното отделение
Числата до индикаторната лампичка
показват температурата в Со
Светещата лампичка показва настроената темпратура.
4
Свързване на уреда
След инсталиране на уреда, изчакайте
поне ½ час, докато започне да работи.
По време на транспортиране маслото в
компресора може да е изтекло в охладителната система.
Бутон за супер замразяване
Служи за включване и изключване на
супер охлаждането.
Светещата лампичка показва дали
функцията е включена.
Преди да включите уреда за пръв път, го
почистете отвътре. Вижте раздел Почистване.
Спазване на температурата в помещението
и вентилацията
Контактът трябва да е свободно достъпен.
Свържете уреда към променлив ток 220240 V/50 Hz чрез правилно монтиран
заземен контакт. Контактът трябва да е
подсигурен с 10 до 16 А предпазител.
Климатичният клас е изписан върху идентификационната табела. Той показва при
каква температура в помещението може да
работи уредът.
Климатичен клас
Допустима
температура в
помещението
SN
+10°C до 32°C
N
+16°C до 32°C
ST
+16°C до 38°C
T
+16°C до 43°C
Ако уредът се ползва в страна извън
Европейския съюз, проверете на табелата с показателите дали посочените
напрежение и ток отговарят на стойностите на вашата електрическа мрежа.
Табелата е поставена в долния ляв край
на уреда. Захранващият кабел може да
се подмени само от електротехник.
73
bg
Препоръчваме:
Включване на уреда
● За дългосрочно съхраняване на храна
препоръчаме средна настройка.
Включете уреда с бутона за включване и
изключване Фиг. ! /1. Уредът започва да
охлажда.
● Висока настройка само временно в случаи на отворена дълго време врата или
поставяне на голямо количество храна.
При отворена врата свети вътрешното
осветление на уреда.
За чувствителни храни препоръчваме температура не по-висока от +4°C.
Фабриката препоръчва и е задала следните температурни стойности:
При средна настройка се постигат приблизително +4°C.
Хладилна част: +4°C
Фризерна част: -18°C
Фризерна част
Настройката може да се променя, вж, описание на контролния панел.
Съвети за работа с уреда
● Напълно автоматизираната система
Nofrost запазва фризерната и хладилна част чисти от лед. Не е необходимо
размразяване.
Съхраняване на храна
в уреда
● Страните на корпуса понякога се нагряват
леко. Това предотвратява кондензацията
в зоната на уплътнението на вратата.
Когато съхранявате храна, следвайте
тези указания:
● Уредът има два различни механизма за
отваряне на вратите.
● Увивайте или покривайте храната преди
да я поставите в уреда. Това ще запази аромата, цвета и пресния вид на
храната. В допълнение, миризмите на
храните няма да се смесват и пластмасовите части няма да потъмнеят.
При отварянето на една от вратите,
другата може да се мръдне. Това е
технически обусловено и не трябва да
ви притеснява.
● Ако не можете да отворите вратата на
фризерната част веднага след като я
затворите, изчакайте 2-3 минути, докато
се изравни частичният вакуум.
● Оставете топлата храна и напитки да
изстинат, преди да ги поставите в уреда!
● Не блокирайте отвора за въздух с храна,
в противен случай ще се затрудни циркулацията на въздуха.
Избор на температура
Храна, която се съхранява директно
пред отвора, от който излиза въздухът,
може да замръзне от студената струя.
Хладилник
Препоръчваме да подреждате храната
по следния начин:
Завъртете регулатора на температурата
Фиг. ! /5 на желаната настройка.
● Във фризерната част: замразена
храна, кубчета лед, сладолед.
По-високата стойност означава по-студен
хладилник.
74
bg
Температурата на фризера в супермаркета трябва да бъде -18˚C или по-ниска. В
противен случай, се намалява периодът на
съхранение на храната.
● На рафтовете в хладилната част (отдолу нагоре): хлебни изделия, готови
храни, млечни продукти, месо и колбаси.
● В чекмеджето за зеленчуци: Салати,
плодове, зеленчуци.
Ако е възможно, транспортирайте дълбоко замразена храна в изолирана чанта и
поставете бързо във фризерната част на
хладилника.
● На вратата (отгоре надолу): Масло,
сирене, яйца, тубички, малки бутилки,
големи бутилки, мляко, кутии със сок.
Подреждане на храната в
уреда
Аксесоари
Големите количества храна е по-добре да
замразите на горните рафтове, тъй като
там ще замръзне по-бързо и щадящо.
Разстелете хранителните продукти на рафтовете във фризерната част или в чекмеджетата за замразени продукти.
Не при всички модели
Рафт за бутилки
Фиг. $
Храна, която е вече замразена, не трябва
да влиза в контакт с храна, която тепърва
ще се замразява. Ако е необходимо, преместете замразената храна в чекмеждетата на фризерната част.
Бутилките могат да се съхраняват на сигурно място на рафта за бутилки. Рафтът е
регулируем.
Календар за замразена храна
Ако ще поставяте много храна във фризерната част, можете да извадите всички чекмеджета от фризерната част (с изключение
на най-долното) и да поставите храната
директно върху рафтовете на фризерната
част. За да извадите чекмедже от фризерната част, издърпайте докрай, повдигнете
предната част и извадете.
Фиг. &
Цифрите до символите показват позволения период за съхранение на продуктите в
месеци. Когато купувате замразени храни,
погледнете датата на производство или
срока на годност.
Съхраняване на замразени
храни
Замразяване и
съхранение на
храната
● Важно за безпрепятствената циркулация
на въздуха в уреда е да се пъхат чекмеджетата докрай.
● Ако трябва да поставите прекалено много храна във фризера, можете да извадите всички чекмеджета (с изключение
на най-долното) и да слагате храната
направо на скарите. За да ги извадите,
издърпайте до край, повдигнете отпред
и извадете.
Купуване на дълбоко
замразена храна
Проверете дали опаковката не е повредена.
Проверете датата, до която продуктът е
годен за продажба.
75
bg
Правене на лед
Супер замразяване
Напълнете формичката с ¾ вода и я поставете на дъното на чекмеджето.
За да предотвратите нежеланото покачване на температурата, когато поставяте прясна храна във фризерната част,
няколко часа преди това включете супер
замразяване.
По правило, 4-6 часа са достатъчни.
Отделете готовите кубчета с тъп предмет
(лъжица).
Съшо така можете да поставите формичката за кратко под течаща вода и ледът ще
се отдели по-лесно.
Ако ще ползвате максималния капацитет
за замразяване, се изискват 24 часа.
Малки количества храна (до 2кг) могат
да се замразяват и без функцията „Super
freeze” (Супер замразяване).
Замразяване на храна
Включване и изключване на супер замразяване.
Бутонът за супер замразяване, Фиг. ! /4,
активира и деактивира този режим.
Как да замразявате сами
храната
Ако сами замразявате храна, използвайте
само прясна, неповредена храна.
“Супер замразяване” се изключва автоматично най-късно след 2½ дни.
Следните храни са подходящи за замразяване:
Месо и колбаси, птици и дивеч, риба,
зеленчуци, подправки, плодове, кексове и
пасти, пица, готови храни, остатъци от неизядена храна, яйчни жълтъци и белтъци.
Максимален капацитет
на замразяване
Следните храни не са подходящи за
замразяване:
Храната трябва да се замразява възможно
най-бързо до основи. Така ще се запазят
витамините, хранителната стойност, видът
и вкусът на храната. Не надвишавайте
максималния капацитет на замразяване на
уреда.
Яйца в черупки, квасена сметана и майонеза, зелени салати, репички и лук.
Бланширане на зеленчуци и плодове
За да запазите цвета, вкуса, аромата и
витамин С, трябва да бланширате зеленчуците и плодовете преди да ги замразите. Бланширането е кратко потапяне на
зеленчуци и плодове във вряща вода. Има
налична литература в книжарниците за
замразяването и бланширането.
Капацитет на замразяване
Данните за максималния капацитет за 24
часа ще намерите на номиналната табелка.
76
bg
Разтопяване на
замразена храна
Почистване на уреда
В зависимост от храната и нейното предназначение, замразената продукция може
да се разтопи както следва:
● Извадете храната и я оставете на хладно място. Използвайте (ако уредът ви
разполага с такова) леденото блокче.
● на стайна температура
● Почистете уреда с мека кърпа, хладка
вода и малко препарат.
● Изключете уреда преди да го почистите
● в хладилника
● в електрическа фурна, с/без вентилатор
за горещия въздух
Внимание!
Почистете уплътнението на вратата само
с чиста вода и след това попийте внимателно до сухо. След почистване: свържете
отново уреда към електрическата мрежа и
го включете.
● в микровълнова фурна
Забележка
Не замразявайте отново храна, която е започнала да се разтопява или която е вече
разтопена. Тя може да се замрази отново,
когато е била използвана за приготвяне на
готова храна (варена или пържена).
Водата, която използвате за почистване,
не трябва да капе по таблото с дисплея.
Не използвайте абразивни или киселинни
почистващи препарати и разтворители.
Не съхранявайте замразена продукция
за по-дълго от максималния период на
съхранение.
Съвети за спестяване
на енергия
Изключване на уред
и спиране на ел.
захранването на уреда
Изключване на уреда
● Инсталирайте уреда в хладно, добре
проветрено помещение, но не на директна слънчева светлина и не близо до
топлинен източник (например: радиатор,
печка и т.н.).Ако е необходимо, използвайте изолираща плоча.
Натиснете бутона за включване/изключване. Фиг. ! /1.
● Оставете топлата храна и напитки да
изстинат, преди да ги поставите в уреда!
Изключване на уреда от
електрическата мрежа
● Когато разтопявате замразени продукти,
поставете ги в хладилника. Ниската
температура на замразените продукти
охлажда храната в хладилника.
Ако уредът не се ползва продължително
време:
● Отваряйте и затваряйте вратата за възможно най-кратко време.
1. Извадете захранващия кабел от щепсела или изключете предпазителя.
● От време на време почиствайте задната
част на уреда с прахосмукачка или бояджийска четка, за да намалите увеличената консумация на енергия.
2. Почистете уреда.
3. Оставете вратата на уреда отворена.
77
bg
Шумове, които могат лесно да
бъдат коригирани
● Препоръчителното отстояние от стената
е 60 мм. Така въздухът ще може да се
отвежда безпроблемно.
Уредът не е на равна повърхност
Моля, изравнете уреда със спиртен нивелир. Използвайте регулируемите крачета
или поставете нещо под тях.
Шум по време на
работа
Уредът се допира до близкостоящи
предмети или уреди
Моля, преместете уреда настрани от
поставените в близост до него мебели или
уреди.
Нормален шум
Леко бръмчене – хладилният агрегат
работи.
Чекмеджетата, кошниците и рафтовете
запъват или се заклещват
Моля проверете изваждащите се части и
при нужда ги извадете и пъхнете отново.
Бълбукащи, клокочещи или бръмчащи
звуци – охладителна течност се стича по
тръбите.
Прищракване – моторът се включва и
изключва.
Съдовете се докосват
Раздалечете малко съдовете или шишетата едно от друго.
Пращене – автоматично размразяване
Как сами да отстранявате дребни проблеми
Преди да се обадите на отдел обслужване на клиенти
Моля, проверете дали можете сами да отстраните проблема, като имате следната информация.
Отдел обслужване на клиенти ще ви таксува за консултацията, дори уредът да е все още
в гаранция!
Проблем
Възможна причина
Действие за отстраняване на проблема
Осветлението не
работи.
Крушката в хладилната
част или фризерната
част е дефектна.
Сменете крушката, Фиг. #
1. Издърпайте щепсела от контакта или
изключете бушона.
2. Сменете лампата (резервна лампа макс.
15 W, 220-240 V променлив ток, фасунга
Е14).
Ключът на осветлението
заяжда. Фиг. ! /6
78
Проверете дали може да се движи.
bg
Проблем
Възможна причина
Действие за отстраняване на проблема
Температурата в
охладителното отделение е прекалено ниска
По-ниските температури
във фризера водят до
по-ниски температури
в хладилника. Това е
топлотехнически обусловено.
Повишете малко температурата в хладилника.
Дисплеите не светят.
Прекъсване на тока;
предпазителят е изключен; щепселът не е
включен добре.
Проверете дали има токоподаване, предпазителят трябва да е включен.
Температурата във
фризерната част е
много висока.
● Вратата на фризерната част е отворена.
Затворете вратата.
● Вентилационните
отвори са покрити.
Уверете се, че има добра вентилация.
● Поставена е наведнъж много храна във
фризерната част.
Не превишавайте максималния обем за
замразяване.
Изпарителят (генетараторът на хладилника)
в системата Nofrost е
покрит с дебел слой
лед, който вече не може
да се разтопи напълно
автоматично.
За да се разтопи ледът по изпарителя, извадете замразената храна заедно с отделенията, изолирайте ги добре и ги съхранявайте
на хладно място.
Вече не се достига
температурата; вратата на фризерната
част е била отворена дълго време.
Ако това не е достатъчно, напр. при по-ниски
околни температури, можете да повишите
малко и температурата във фризера.
Изключете уреда и го отместете от стената.
Оставете вратата на уреда отворена.
След приблизително 20 минути разтопеният
лед започва да изтича в тавичка в задната
част на хладилника.
За да не прелее тавичката, в този случай
попийте разтопения лед с гъба.
Ледът по изпарителя е разтопен, когато водата спре да се стича в тавичката. Почистете
отвътре. Отново включете уреда.
на сервиза за номера на продукта(E-Nr.) и
производствения номер на уреда(FD).
Обслужване на
клиенти
Тази информация може да намерите на
табелата с характеристиките. Фиг. '
За да не правите излишни обаждания,
моля, съдействайте на сервиза, като им посочите продуктовия и производствен номер.
Това ще ви спести допълнителни разходи.
Местният сервиз за обслужване на клиенти
може да намерите в телефонния указател
или в индекса със сервизи обслужващи
клиенти. Моля, уведомете служителите
79
bg
(*) Препоръки за хигиена на храната
Уважаеми потребители,
В съответствие с френската Наредба за предпазване на храните от листерия, ви молим
да спазвате следните указания.
● Почиствайте вътрешността на хладилника често с щадящ препарат, който да не оксидира металните части (например леко топла сапунена вода)
Така почистените повърхности дезинфекцирайте с оцетен или лимонов воден
разтвор или с дезинфекциращ препарат от търговската мрежа, който е подходящ
за електроуреди. (Изпробвайте предварително действието върху скрито място от
металните части.)
● Отстранявайте опаковките на храните преди да ги сложите в хладилника. (например
картонът от киселото мляко)
● За да не се затопля излишно хладилникът, оставяйте готвените ястия да изстиват
извън него. Не отваряйте ненужно или за дълго вратата. Подреждайте храната така, че
въздухът да циркулира свободно.
● Зада предовратите замърсяване между отделните храни, винаги ги съхранявайте
отделно едни от други, добре пакетирани и в затворени съдове.
● При готвене винаги хващайте продуктите с измити ръце. Преди приготвяне на следващи ястия мийте отново ръцете. Преди ядене също непременно си измивайте ръцете.
● Измивайте вече използвани прибори (лъжици, ножове или рендета) преди да ги използвате отново.
Зона за чувствителни към студ храни
Съхранявайте храните съобразно вида им в подходяща температурна зона. (вж. Инструкцията за употреба)
Зоната за чувствителни продукти е обозначена с тук показаният знак.
При различните модели зоната е между указаната стрелка и стъкления
рафт под нея (Фиг. * /1 и 2) или между двете стрелки (Фиг. + /1 и 2) или
ако няма изобразени стрелки – в целия уред, с изключение на вратата.
* Не при всички модели
80
bg
Фиг. *
Фиг. +
Тази зона е оптимална за съхранение на лесно развалящи се храни, коитосе нуждаят от
температура по-ниска от 4 Сº, като месо, птици, риби, колбаси, готвени ястия, салати,
сладкиши на база яйца или кремове, пресни теста, пици, киш, пресни продукти и млечни
продукти, готово за употреба сирене в найлонови торбички.
Индикатор на температурата (Фиг. * /3 и + /3)
Не излагайте индикатора на слънце и не го поставяйте в устата си.
С тази лепенка контролирате дали температурата е под +4 ºС и при нужда променяте
настройката на температурата. Ако уредът ви има въртящ се регулатор, настройте го
между степени 2 и 3. Ако регулаторът е с градуси, насторйте го директно на 4 ºС
След около 12 часа, когато температурата падне под 4 ºС , цветът на индикатора се
променя от черно на зелено и освен това вече се чете надписът „О.К” (Ако не се чете
свалете температурата с една стъпка.)
Вярно показание
Прекалено висока температура,
Понижете температурата
Запазваме правото на промяна.
81
SI
HR
Garancija
Garancija
Garancijski pogoji za to napravo so določeni s strani našega predstavnika v državi, kjer se naprava
prodaja. Podrobnosti o teh pogojih lahko izveste pri
prodajalcu naprave.
Za uveljavljanje garancije morate predložiti račun.
Garancijski su uvjeti za ovaj aparat definirani sa
strane našeg predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat prodaje. Detalji u vezi tih uvjeta mogu se dobiti
kod vašeg prodavača aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti račun.
)
Naprava je označena v skladu z evropskimi smernicami 2002/96/EG o ravnanju z
odsluženimi električnimi in elektronskimi
napravami (Waste electrical and electronic
equipment WEEE). Te smernice določajo
enotni evropski (EU) okvir za vrtnitev in
reciklažo rabljenih naprav.
MK
Гаранција
SR
Garancija
Garantni uslovi za ovaj aparat su definisani sa strane našeg predstavnika u zemlji, u kojoj se aparat
prodaje. Detalji u vezi tih uslova mogu se dobiti kod
vašeg prodavača aparata.
Za uvažavanje garancije potrebno je predložiti račun.
)
)
Ovaj uređaj susreće Evropsku smernicu
2002/96/EG za odbačene električne i
elektronske uređaje (WEEE). Smernica
pruža EU široki važeći delokrug za recikliranje odbačenih uređaja.
Гаранциските услови за овој уред се одредени
од страна на нашиот претставник во земјата каде
што е продаден. Подетални информации за овие
услови може да се добијат од продавачот од кого
уредот бил купен. За било какви побарувања во
рамките на оваа гаранција мора да се приложи
фискална сметка или испратница.
)
AL
Garancia
Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë të
definuara nga përfaqësuesit tonë në vendin e
shitjes. Detajet e këtyre kushteve mund të
kuptohen nga shitësi, nga i cili jeni furnizuar me
pajisjen. Në rast të çfarë do lloj reklamacioni të
përfshirë me garancinë, është e novojshme që ta
tregoni edhe faturën.
E mbajmë të drejtën e ndërrimit të karakteristikave
tehnike pa paralajmërim.
)
Ovaj uređaj susreće Europsku smjernicu
2002/96/EG za odbačene električne i
elektroničke uređaje (WEEE). Smjernica
pruža EU širok važeći djelokrug za recikliranje odbačenih uređaja.
Kjo pajisje është e shënuar në pajtim me
dirktivat europjane 2002/96/EG, që ka të
bëjë me pajisjet e përdorura elektrike dhe
elektronike (pajisje të papërdorshme elektrike dhe elektronike PPEE). Kjo direktivë
përcakton kornizën për kthim dhe quarkullim të pajisjeve të përdorura, e cila e mbajmë të drejtën e ndryshimeve tehnike.
Овој уред е означен во согласност со
Европската Rегулатива 2002/96/ЕГ која
се однесува на користени електрични и
електронски уреди (waste electrical and
electronic equipment WEEE). Упатството
ја одредува постапката за враќање и
рециклирање користени уреди стопед
примената ширем ЕУ.
BG
Гаранция
Гаранционните условия за този апарат са дефинирани от нашия представител в съответната
страна, където се продава този апарат. Подробности за тях можете да получите от Вашия
продавач. За да бъде уважена гаранцията е
необходимо да приложите касова бележка от
покупката.
)
Този апарат отговаря на Европейското
изискване 2002/96/ЕГ за отпадъчни
електрически и електронни апарати
WEEE, която предвижда широк диапазон от действия за рециклиране на
изхвърлени апарати.
Q4ASIH0095
Download

KGN33V04 - Bosch kućni aparati