rainbowsystem.com
Rexair LLC | Troy, Michigan
© 2011 Rexair LLC | R14398F-0 | Printed in U.S.A.
hrvatski jezik
| Croatian
važne sigurnosne upute
Црногорски језик | Montenegrin
važna bezbjednosna uputstva
! UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili zadobijanja povreda pri korišćenju
električnih uređaja, uvijek se pridržavajte osnovnih mjera predostrožnosti, uključujući i sljedeće:
1. Nemojte stavljati predmete u otvore.
2. Nemojte dodirivati utikač ili uređaj mokrim rukama. Nemojte koristiti uređaj ako je neki otvor blokiran.
Redovno čistite uređaj od prašine, dlaka i prljavštine koja može umanjiti protok vazduha.
3. Držite kosu, široku odjeću, prste i sve dijelove tijela što dalje od otvora i pokretnih dijelova.
4. Ako je uređaj neispravan, nemojte pokušavati da ga koristite.
5. Budite izuzetno pažljivi pri čišćenju uređaja na stepenicama.
6. Kada uređaj koriste djeca ili kada se uređaj koristi u njihovoj blizini, ne ostavljajte djecu bez nadzora.
Nemojte dozvoliti da se uređaj koristi kao igračka niti da radi bez nadzora.
7. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje. Isključite ga iz utičnice kada ga ne
koristite i prije servisiranja da biste smanjili rizik od strujnog udara ili zadobijanja povreda od pokretnih
dijelova.
8. Nemojte koristiti uređaj na mjestima na kojima su prisutna zapaljiva i/ili eksplozivna isparenja ili prašina
jer može doći do požara ili eksplozije. Takva isparenja ispuštaju neka sredstva za čišćenje. Prostorije u
kojima su korišćena zapaljiva sredstva za čišćenje moraju biti potpuno osušene i dobro provjetrene prije
usisavanja.
9. Pored navedenih upozorenja i uputstava, pridržavajte se svih uputstava i poštujte sva upozorenja
navedena u korisničkom priručniku za uređaj Rainbow.
! UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara ili ozljeda, kada koristite električne
uređaje uvijek se pridržavajte temeljnih mjera predostrožnosti, uključujući i sljedeće:
1. Ne stavljajte predmete u otvore.
2. Ne rukujte utikačem ili uređajem vlažnim rukama. Ne koristite ako su otvori začepljeni. Čuvajte od
prašine, vlakana, kose i bilo čega što može smanjiti protočnost zraka.
3. Držite kosu, labavu odjeću, prste i sve dijelove tijela podalje od otvora i pokretnih dijelova.
4. Ako je ovaj uređaj neispravan, ne pokušavajte ga uključiti.
5. Budite posebno pažljivi kada čistite stepenice.
6. Kada uređaj koriste djeca ili se koristi u blizini djece potreban je poseban nadzor. Ne dozvoljavajte da se
ovaj uređaj koristi kao igračka ili da ga se u bilo koje vrijeme koristi bez nadzora.
7. Ne ostavljajte uređaj kada je utikač utaknut u utičnicu. Kako biste smanjili rizik od strujnog udara ili
ozljede pokretnim dijelovima, izvucite utikač iz utičnice kada uređaj ne koristite ili prije servisiranja.
8. Kako biste izbjegli mogućnost nastanka eksplozije, ne koristite uređaj u područjima u kojima su prisutni
zapaljive i/ili eksplozivne pare ili prašina. Neke tekućine za čišćenje mogu proizvesti takve pare. Područja
u kojima su korištena zapaljiva sredstva za čišćenje trebaju se prije usisavanja potpuno osušiti i temeljito
prozračiti.
9. Dodatno uz gore navedena upozorenja i upute, slijedite sve upute i pridržavajte sve svih upozorenja
navedenih u korisničkom priručniku uređaja Rainbow.
! UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte koristiti ovaj uređaj na
otvorenom prostoru ili na mokrim površinama.
! UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne koristite uređaj vani niti na
vlažnim površinama.
! VAŽNO: Da biste na efikasan i bezbjedan način koristili uređaj RainbowMate, pažljivo pročitajte
ova uputstva prije korišćenja uređaja i sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
! VAŽNO: Za učinkovito i sigurno korištenje uređaja RainbowMate, prije upotrebe pažljivo pročitajte
ove upute i sačuvajte ih za ubuduće.
SERVISIRANJE DVOSTRUKO IZOLIRANIH UREĐAJA
Ovaj je uređaj dvostruko izoliran. Servisiranje dvostruko izoliranih uređaja iziskuje posebnu pažnju i
poznavanje sustava i treba ga obaviti isključivo kvalificirani Rainbow serviser. Koristite samo identične
rezervne dijelove.
OVAJ JE UREĐAJ NAMIJENJEN ISKLJUČIVO UPOTREBI U KUĆANSTVU
RAINBOWMATE KORISTITE ISKLJUČIVO SAMO S E2 MODELOM RAINBOWA
Gjuha shqipe
| Albanian
udhëzime të rëndësishme sigurie
! E RËNDËSISHME: Për përdorim të efektshëm dhe pa rrezik të RainbowMate-it tuaj, ju
lutemi t’i lexoni me kujdes këto udhëzime përpara se ta përdorni pajisjen dhe t’i ruani për referim në të
ardhmen.
! PARALAJMËRIM: Për të ulur rrezikun e elektroshokut mos e përdorni këtë pajisje jashtë ose
mbi sipërfaqe të lagura.
! PARALAJMËRIM: Për të ulur rrezikun e elektroshokut, gjatë përdorimit të një pajisjeje
elektrike duhen ndjekur gjithmonë disa masa paraprake bazë duke përfshirë sa më poshtë vijon:
1. Mos vendosni asnjë objekt në vrimat e hapura.
2. Mos e përdorni prizën ose pajisjen me duar të lagura. Mos e përdorni kur ndonjë nga vrimat është e
bllokuar. Mos lejoni që të ketë pluhur, lir, fije floku dhe çfarëdolloj gjëje që mund të ulë qarkullimin e
ajrit.
3. Mbajini flokët, rrobat e lirta, gishtërinjtë dhe të gjitha pjesët e trupit larg nga vrimat dhe pjesët lëvizëse.
4. Në qoftë se kjo pajisje është e prishur, mos u përpiqni ta vini në punë.
5. Përdorni kujdes të veçantë kur pastroni shkallët.
6. Kërkohet mbikëqyrje nga afër kur çfarëdolloj pajisjeje përdoret pranë ose në afërsi të fëmijëve. Mos
lejoni asnjëherë që kjo pajisje të përdoret si lodër ose të vihet në punë pa u mbikëqyrur.
7. Mos e lini vetëm pajisjen kur është në prizë. Për të ulur rrezikun e elektroshokut ose dëmtimit nga pjesët
lëvizëse, hiqeni nga priza kur nuk po përdoret ose përpara se t’i bëni servis.
8. Për të shamngur mundësinë e zjarrit ose shpërthimit, mos e përdorni këtë pajisje në ato vende ku është
i pranishëm pluhuri ose avulli i djegshëm dhe/ose shpërthyes. Disa lëngje pastrimi mund të prodhojnë
avuj të tillë. Ato vende ku janë përdorur lëngje pastrimi të djegshme duhet të jenë plotësisht të thata
dhe krejtësisht të ajrosura përpara se të pastrohen me fshesë me korent.
9. Përveç paralajmërimeve dhe udhëzimeve të renditura këtu, ndiqni të gjitha udhëzimet dhe zbatoni të
gjitha kushtet dhe paralajmërimet e përfshira në Manualin tuaj të Pronarit të Rainbow-t.
SERVISI I PAJISJES ME IZOLIM TË DYFISHTË
Kjo pajisje ka izolim të dyfishtë. Servisi i një pajisjeje me izolim të dyfishtë kërkon kujdes të
jashtëzakonshëm dhe njohuri të sistemit dhe duhet bërë vetëm nga personel servisi i kualifikuar i
Rainbow-t. Përdorni vetëm pjesë ndërrimi identike.
KJO PAJISJE KA PËR QËLLIM VETËM PËRDORIMIN SHTËPIAK.
PËRDORENI RAINBOWMATE-IN VETËM ME MODELIN E2 TË RAINBOW-T
SERVISIRANJE UREĐAJA SA DVOSTRUKOM IZOLACIJOM
Ovaj uređaj ima dvostruku izolaciju. Servisiranje uređaja sa dvostrukom izolacijom zahtijeva izuzetnu pažnju
i poznavanje sistema, pa servisiranje treba prepustiti kvalifikovanom licu za servisiranje uređaja Rainbow.
Koristite samo identične rezervne dijelove.
OVAJ UREĐAJ JE PREDVIĐEN SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU
KORISTITE RAINBOWMATE ISKLJUČIVO SA MODELOM E2 RAINBOW
čeština |
Czech
důležité bezpečnostní pokyny
! DŮLEŽITÉ: Pro účinné a bezpečné používání vašeho zařízení RainbowMate si, prosím, pečlivě
přečtěte tyto pokyny, a to před tím, že začnete jednotku používat. Pokyny uschovejte pro konzultace v
budoucnosti.
! UPOZORNĚNÍ: Aby bylo sníženo riziko elektrického výboje, nepoužívejte toto zařízení v
exteriéru nebo na vlhkých površích.
! UPOZORNĚNÍ: Aby bylo sníženo riziko elektrického výboje nebo zranění, je nutné při
používání elektrických zařízení vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
1. Nevkládejte žádné předměty do otvorů.
2. Nemanipulujte se zástrčkou ani s příslušenstvím, pokud máte vlhké ruce. Zařízení nepoužívejte, pokud
jsou některé otvory zablokovány. Udržujte čisté, bez prachu, chuchvalců, vlasů a čehokoliv jiného, co by
mohlo bránit proudění vzduchu.
3. Udržujte vlasy, volné oděvy, prsty a veškeré části těla mimo otvory a mimo dosah pohyblivých částí.
4. Pokud je toto zařízení poškozeno, zařízení nespouštějte.
5. Buďte zvláště obezřetní, pokud čistíte schody.
6. Pokud se jakékoliv zařízení používá v blízkosti dětí, je nutné na provoz přísně dohlížet. Nedovolte, aby se
toto zařízení používalo jako hračka, nebo aby se na jeho provoz nedohlíželo.
7. Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je zapnuté. Abyste zabránili nebezpečí elektrického výboje
nebo zranění způsobenému pohyblivými částmi, vytáhněte zařízení ze zásuvky, pokud je nepoužíváte,
nebo pokud budete provádět údržbu.
8. Abyste zabránili možnosti vzplanutí nebo výbuchu, nepoužívejte toto zařízení v oblastech, kde by mohla
být zápalná a/nebo výbušná pára nebo prach. Některé čistící roztoky mohou způsobit vznik takových par.
Prostory, kde se použily zápalné čistící roztoky, musí před vysáváním zcela uschnout a je nutné je dobře
vyvětrat.
9. Vedle níže uvedených upozornění a pokynů, dodržujte všechny pokyny a pozorujte všechny podmínky a
upozornění obsažená v Uživatelské příručce zařízení Rainbow.
OBSLUHA ZAŘÍZENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ
Toto zařízení je dodáváno s dvojitou izolací. Při obsluze zařízení s dvojitou izolací je nutné, abyste byli
extrémně obezřetní a systém dobře znali, obsluhu by měly provádět výhradně kvalifikované osoby.
Používejte výhradně identické náhradní díly.
TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ
POUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ RAINBOWMATE VÝHRADNĚ S MODELEM RAINBOW E2
Download

rainbowsystem.com