EN3401ADW
EN13401AW
EN3601ADW
EN13601AW
................................................
PL CHŁODZIARKOZAMRAŻARKA
SK CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU
SL HLADILNIK Z
ZAMRZOVALNIKOM
.............................................
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
20
NAVODILA ZA UPORABO
37
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐
ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐
lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐
czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną
uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady
jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć nie‐
potrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o za‐
chowanie instrukcji obsługi przez cały czas uży‐
wania urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób
oraz szkód materialnych należy przestrzegać
środków ostrożności podanych w niniejszej in‐
strukcji obsługi, gdyż producent nie jest odpowie‐
dzialny za szkody spowodowane wskutek ich
nieprzestrzegania.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograni‐
czonych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych czy umysłowych, a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego
typu urządzeń, chyba, że będą one nadzoro‐
wane lub zostaną poinstruowane na temat ko‐
rzystania z tego urządzenia przez osobę od‐
powiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko udu‐
szenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wy‐
jąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasi‐
lający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić
drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem
się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne
uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z
blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub
w pokrywie, przed oddaniem starego urządze‐
nia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapo‐
biegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziec‐
ka.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub
w meblu do zabudowy nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowy‐
wania żywności i/lub napojów w warunkach
domowych oraz do podobnych zastosowań w
takich miejscach, jak:
– kuchnie w obiektach sklepowych, biuro‐
wych oraz innych placówkach pracowni‐
czych;
– gospodarstwa rolne oraz hotele, motele i in‐
ne obiekty mieszkalne (jako wyposażenie
dla klientów);
– obiekty noclegowe;
– gastronomia i podobne zastosowania nie‐
związane ze sprzedażą detaliczną.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elek‐
trycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one
dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszko‐
dzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje
się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który
jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak
jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i
instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, na‐
leży:
– unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakie‐
kolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub pora‐
żenie prądem.
4
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Aby można było uniknąć niebezpie‐
czeństwa, wymiany elementów elek‐
trycznych (przewód zasilający, wtyczka,
sprężarka) może dokonać wyłącznie
technik autoryzowanego serwisu lub
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
Nie wolno przedłużać przewodu zasilają‐
cego.
2. Należy upewnić się, że tylna ścianka
urządzenia nie przygniotła ani nie uszko‐
dziła wtyczki przewodu zasilającego.
Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
może się przegrzewać i spowodować po‐
żar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki prze‐
wodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest obluzowa‐
ne, nie wolno wkładać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Występuje za‐
grożenie pożarem lub porażeniem prą‐
dem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza
żarówki (jeśli występuje) oświetlenia
wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować os‐
trożność podczas jego przenoszenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów
w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rę‐
koma, ponieważ może to spowodować uszko‐
dzenie skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpo‐
średnie działanie promieni słonecznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowano spe‐
cjalne żarówki (jeśli występują) przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają
się one do oświetlania pomieszczeń domo‐
wych.
1.
•
•
•
•
1.3 Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plasti‐
kowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów
ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio
przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance.
(Jeśli urządzenie jest odszraniane automa‐
tycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po
rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro‐
ducenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek do‐
tyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie in‐
strukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać na‐
pojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję
i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmro‐
żeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po
ich wyjęciu z zamrażarki.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐
du zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urządzenia. Należy stoso‐
wać plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływo‐
wy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz‐
ności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpły‐
wowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.
1.5 Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia na‐
leży wykonać zgodnie z wskazówkami
podanymi w odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno
podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy
zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech
godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze
wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia
wentylacja prowadzi do jego przegrzewania.
Aby uzyskać wystarczającą wentylację, należy
postępować zgodnie z wskazówkami dotyczą‐
cymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia
należy ustawić od ściany, aby uniknąć dotyka‐
nia lub chwytania za ciepłe elementy (sprężar‐
POLSKI
ka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym opa‐
rzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządze‐
nia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do in‐
stalacji doprowadzającej wodę pitną (jeśli
przewidziane jest podłączenie do sieci wodo‐
ciągowej).
Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
1.7 Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w
materiałach izolacyjnych urządzenia nie
ma gazów szkodliwych dla warstwy
ozonowej. Urządzenia nie należy wy‐
rzucać wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera
łatwopalne gazy: urządzenie należy uty‐
lizować zgodnie z obowiązującymi prze‐
pisami, które można uzyskać od władz
lokalnych. Należy unikać uszkodzenia
układu chłodniczego, szczególnie z tyłu
przy wymienniku ciepła. Materiały za‐
stosowane w urządzeniu, które są oz‐
, nadają się do
naczone symbolem
ponownego przetworzenia.
1.6 Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwi‐
sowaniem urządzenia powinny być przepro‐
wadzone przez wykwalifikowanego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykony‐
wane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
14
1 Szuflady na owoce
5
7
8
9
13 12 11
2 Szuflada FreshBox
10
6
www.electrolux.com
3 Szklana półka
9 Półka drzwiowa
4 Szklana półka
5 Półka na butelki
10 Półka na butelki
7 Termostat
8 Pojemnik na produkty nabiałowe
13 Kosz zamrażarki
6 Szklana półka
11 Kosz zamrażarki
12 Kosz zamrażarki
14 Tabliczka znamionowa
3. EKSPLOATACJA
3.1 Włączanie
Umieścić wtyczkę przewodu zasilającego w
gniazdku.
Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z
ruchem wskazówek zegara w położenie środko‐
we.
3.2 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy obrócić pokręt‐
ło regulacji temperatury w położenie "O".
3.3 Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu uregulowania urządzenia należy wykonać
następujące czynności:
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stro‐
nę niższego ustawienia, aby uzyskać minimal‐
ne chłodzenie.
• obrócić pokrętło regulacji temperatury w stro‐
nę wyższego ustawienia, aby uzyskać maksy‐
malne chłodzenie.
Ustawienie środkowe jest zazwyczaj
najbardziej odpowiednie.
Tym niemniej należy wybrać dokładne ustawie‐
nie temperatury, biorąc pod uwagę fakt, że tem‐
peratura wewnątrz urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu
• częstości otwierania drzwi
• ilości przechowywanej żywności
• ustawienia urządzenia.
Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka
lub urządzenie jest w pełni załadowane,
a wybrano ustawienie najniższej tempe‐
ratury, urządzenie może pracować bez
przerwy, co powoduje tworzenie się
szronu na tylnej ściance. W takim przy‐
padku należy ustawić pokrętło na wy‐
ższą temperaturę, aby umożliwić auto‐
matyczne usuwanie szronu, a w rezulta‐
cie zmniejszyć zużycie energii.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
4.1 Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do dłu‐
gotrwałego przechowywania mrożonek, żywnoś‐
ci głęboko zamrożonej oraz do mrożenia świeżej
żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie potrze‐
ba zmieniać średniego ustawienia.
Jednakże w celu szybszego zamrożenia należy
obrócić regulator temperatury na wyższe usta‐
wienie w celu uzyskania maksymalnego ochło‐
dzenia.
W takiej sytuacji temperatura w chło‐
dziarce może spaść poniżej 0°C. Jeśli
to nastąpi, należy ponownie ustawić
temperaturę na wyższą.
Żywność przeznaczoną do zamrożenia należy
umieścić w dolnej części komory.
4.2 Przechowywanie zamrożonej
żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym
okresie wyłączenia urządzenia powinno ono pra‐
POLSKI
cować przez co najmniej 2 godziny przed umie‐
szczeniem produktów w komorze.
Szuflady zamrażarki umożliwiają szybkie i łatwe
odszukiwanie potrzebnych produktów. Przecho‐
wując większe porcje żywności, należy wyjąć
wszystkie szuflady oprócz najniżej położonej,
która musi znajdować się w urządzeniu, aby za‐
pewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Na
wszystkich półkach można umieszczać produkty
żywnościowe wystające na odległość 15 mm od
drzwi.
7
4.3 Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki nale‐
ży przed użyciem rozmrozić w komorze chło‐
dziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie
od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożo‐
nym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. W takim
przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego roz‐
mrożenia żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie było wyłą‐
czone przez czas dłuższy niż podany w
tabeli danych technicznych, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć roz‐
mrożone produkty lub niezwłocznie
poddać je obróbce termicznej, a następ‐
nie ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
4.4 Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spoży‐
wczych w opakowaniach o różnej wielkości, półki
na drzwiach można umieszczać na różnych wy‐
sokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy:
stopniowo wyciągać półkę w kierunku wskazywa‐
nym przez strzałki, a następnie umieścić ją w żą‐
danym miejscu.
Nie zmieniać położenia dużej dolnej
półki w drzwiach, aby nie zakłócić pra‐
widłowej cyrkulacji powietrza.
1
2
4.5 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka
prowadnic umożliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
Niektóre półki należy podnieść z tyłu, aby można
było je wyjąć.
Nie wolno usuwać szklanej półki znad
szuflady na warzywa, gdyż jej obecność
zapewnia odpowiednią cyrkulację po‐
wietrza.
8
www.electrolux.com
4.6 Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na odpo‐
wiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona poziomo,
można kłaść na niej wyłącznie zamknię‐
te butelki.
Półka na butelki może zostać przechylona, aby
umożliwić przechowywanie otwartych butelek. W
tym celu należy pociągnąć półkę do góry tak, aby
można ją było obrócić do góry i zamocować na
wyższym poziomie.
4.7 Szuflada Freshzone
W szufladzie FreshZone panuje temperatura niż‐
sza niż w pozostałych częściach chłodziarki,
dzięki czemu nadaje się ona do przechowywania
świeżej żywności, takiej jak ryby, mięso czy owo‐
ce morza.
4.8 Wyjmowanie szuflad z zamrażarki
2
1
Kosze zamrażarki posiadają ograniczniki, które
zapobiegają ich przypadkowemu wyjęciu lub wy‐
padnięciu. W celu wyjęcia kosza należy pociąg‐
nąć go do siebie i po całkowitym wysunięciu wy‐
jąć go, przechylając jego przednią część do góry.
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść jego
przednią część i włożyć do środka zamrażarki.
Po wsunięciu poza ograniczniki, wcisnąć kosz na
miejsce.
POLSKI
9
5. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
5.1 Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego
przez rurki i inne elementy układu chłodzące‐
go może być słyszalny odgłos cichego bulgo‐
tania lub odgłos przypominający wrzenie wo‐
dy. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik chło‐
dzący jest pompowany, słychać warkot i od‐
głos pulsowania pochodzący ze sprężarki.
Jest to właściwe.
• Rozszerzalność cieplna może powodować na‐
głe odgłosy pękania. Jest to naturalne, nie‐
groźne zjawisko. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka się włącza lub wyłącza, sły‐
chać ciche kliknięcie regulatora temperatury.
Jest to właściwe.
5.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, po‐
krętło regulacji temperatury jest ustawione w
najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni za‐
ładowane sprężarka będzie pracowała bezus‐
tannie, powodując zbieranie się szronu lub lo‐
du na parowniku. W takim przypadku należy
obrócić pokrętło regulacji temperatury w kie‐
runku niższego ustawienia, aby umożliwić au‐
tomatyczne usuwanie szronu i jednocześnie
zmniejszyć zużycie energii.
5.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowy‐
wać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owi‐
nąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wo‐
kół artykułów spożywczych.
5.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietyleno‐
wych worków i umieścić na szklanej półce nad
szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przecho‐
wywać w ten sposób najwyżej przez jeden lub
dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: nale‐
ży je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i
umieścić w przeznaczonych dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych
hermetycznych pojemnikach lub zapakować w
folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki
i przechowywać na półce na butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie
są zapakowane, nie należy przechowywać w
chłodziarce.
5.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, nale‐
ży skorzystać z poniższych ważnych wskazó‐
wek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można za‐
mrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz‐
ce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie należy wkładać do zamrażarki wię‐
cej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy‐
szczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby
móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową
lub polietylenową zapewniającą hermetyczne
zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, nie‐
zamrożonej żywności z zamrożonymi produk‐
tami, aby uniknąć wzrostu temperatury pro‐
duktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się le‐
piej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłuszczu.
Sól powoduje skrócenie okresu przechowywa‐
nia żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu
z komory zamrażarki może spowodować od‐
mrożenia skóry.
10 www.electrolux.com
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na
każdym opakowaniu w celu kontrolowania dłu‐
gości okresu przechowywania.
5.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Kosze zamrażarki umożliwiają szybkie i łatwe
odszukiwanie potrzebnych produktów. Przecho‐
wując większe porcje żywności, należy wyjąć
wszystkie szuflady oprócz dolnego kosza, który
musi znajdować się w urządzeniu w celu zapew‐
nienia odpowiedniego obiegu powietrza.
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnoś‐
cią, należy:
• Upewnić się, że mrożonki były odpowiednio
przechowywane w sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe‐
żość i nie można jej ponownie zamrażać.
• Nie przekraczać okresu przechowywania pod‐
anego przez producenta żywności.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia na‐
leży wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim
elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a na‐
stępnie dokładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergentów ani
proszków do szorowania, ponieważ mo‐
gą one uszkodzić powierzchni urządze‐
nia.
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych, należy odłączyć
urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera
węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącz‐
nie technicy autoryzowanego serwisu.
6.2 Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomo‐
cą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego myd‐
ła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić usz‐
czelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie ni‐
szczyć rurek i/lub przewodów umie‐
szczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie
stosować środków czyszczących,
proszków do szorowania, pachnących
środków czyszczących lub wosku do
polerowania, gdyż mogą one uszkodzić
powierzchnię i pozostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z
tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to
wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie ener‐
gii elektrycznej.
Należy uważać, aby nie uszkodzić ukła‐
du chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają
substancje chemiczne, które mogą uszkodzić
tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego
względu zaleca się mycie zewnętrznych części
urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu
do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie
do zasilania.
POLSKI
11
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania, za każdym
razem po wyłączeniu się silnika sprężarki, nastę‐
puje automatyczne usunięcie szronu z parownika
komory chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego pojemni‐
ka znajdującego się z tyłu urządzenia nad sprę‐
żarką, skąd następnie odparowuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu odpły‐
wowego znajdującego się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu
się wody i kapaniu jej na żywność.
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części ko‐
mory zawsze powstaje pewna ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa
szronu ma grubość ok. 3–5 mm.
Aby usunąć szron, należy:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć urzą‐
dzenie.
• Wyjąć wszystkie przechowywane artykuły
spożywcze, zawinąć w kilka warstw gazet i
umieścić w chłodnym miejscu.
• Wyjąć szuflady zamrażarki.
• Owinąć szuflady materiałem izolującym, np.
kocami lub gazetami.
Proces rozmrażania można przyspieszyć. W tym
celu do zamrażarki należy włożyć naczynie z go‐
rącą (nie wrzącą) wodą.
• Odczepić kanalik spustowy, wepchnąć go tak,
jak pokazano na ilustracji, i umieścić go w do‐
lnej szufladzie zamrażarki, w której będzie
gromadzić się woda.
• Ostrożnie zeskrobać szron, gdy zacznie się
roztapiać. Użyć drewnianego lub plastikowego
skrobaka.
• Po całkowitym roztopieniu się lodu wyczyścić i
wytrzeć wnętrze komory do sucha, a następ‐
nie ponownie włożyć na miejsce kanalik spus‐
towy.
• Włączyć urządzenie i włożyć do niego zamro‐
żoną żywność.
Zaleca się ustawienie termostatu na kilka godzin
w położenie maksymalnego chłodzenia, aby
urządzenie jak najszybciej osiągnęło odpowied‐
nią temperaturę przechowywania.
Nigdy nie wolno używać ostrych metalo‐
wych przedmiotów do usuwania szronu
z parownika, ponieważ może to spowo‐
dować jego uszkodzenie. Nie wolno sto‐
sować urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych metod niezalecanych
przez producenta, aby przyśpieszyć
rozmrażanie. Wzrost temperatury za‐
mrożonych artykułów spożywczych
podczas rozmrażania może spowodo‐
wać skrócenie czasu ich bezpiecznego
przechowywania.
12 www.electrolux.com
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA!
Przed przystąpieniem do usunięcia
problemu należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnio‐
nych w niniejszej instrukcji można po‐
wierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu
elektrykowi lub innej kompetentnej oso‐
bie.
Podczas normalnej pracy urządzenia
słychać odgłosy pracy urządzenia
(sprężarka, obieg czynnika chłodnicze‐
go).
Problem
Możliwa przyczyna
Urządzenie głośno pracu‐
je.
Urządzenie nie jest prawidłowo Należy sprawdzić, czy urządze‐
ustawione.
nie stoi stabilnie (wszystkie czte‐
ry nóżki powinny stać na podło‐
dze).
Rozwiązanie
Sprężarka pracuje bezus‐
tannie.
Regulator temperatury może
być ustawiony nieprawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt częs‐
to.
Nie pozostawiać otwartych drzwi
dłużej, niż jest to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostyg‐
ły do temperatury pokojowej i
dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomie‐
szczeniu.
Po tylnej ściance chło‐
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automatycz‐
nego rozmrażania szron rozta‐
pia się na tylnej ściance.
Jest to właściwe.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spły‐
wanie skroplin do rynienki na
tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wypływa na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.
Za dużo szronu i lodu.
Żywność nie została poprawnie Należy dokładniej zapakować
opakowana.
żywność.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Regulator temperatury może
być ustawiony nieprawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
POLSKI
Problem
Możliwa przyczyna
13
Rozwiązanie
Temperatura w urządzeniu Regulator temperatury może
jest zbyt niska.
być ustawiony nieprawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Temperatura w urządzeniu Regulator temperatury może
jest zbyt wysoka.
być ustawiony nieprawidłowo.
Ustawić niższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostyg‐
ły do temperatury pokojowej i
dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Włożono jednocześnie zbyt
wiele produktów.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Temperatura w chłodziar‐
ce jest zbyt wysoka.
Brak cyrkulacji zimnego powie‐ Zapewnić cyrkulację zimnego
trza w urządzeniu.
powietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamrażar‐
ce jest zbyt wysoka.
Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.
Produkty należy przechowywać
w sposób umożliwiający cyrkula‐
cję zimnego powietrza.
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilające‐ Podłączyć prawidłowo wtyczkę
go nie została właściwie podłą‐ do gniazdka.
czona do gniazdka.
Nie działa oświetlenie.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie elek‐
tryczne do tego samego gniazd‐
ka. Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie czu‐
wania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest uszkodzona.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wyko‐
naniu powyższych czynności, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym punktem serwisowym.
14 www.electrolux.com
7.1 Wymiana oświetlenia
2
1
7.2 Zamykanie drzwi
1.
2.
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie wnę‐
trza typu LED o wydłużonej żywotności.
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Nacisnąć ruchomą część, aby odczepić klosz
oświetlenia (1).
3. Zdjąć klosz oświetlenia (2).
4. Wymienić lampkę na nową o podobnej cha‐
rakterystyce i mocy. Zaleca się stosowanie
lampek Osram PARATHOM SPECIAL T26 o
mocy 0,8 W.
5. Zamontować klosz oświetlenia.
6. Podłączyć urządzenie.
7. Otworzyć drzwi. Sprawdzić, czy oświetlenie
włącza się.
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować drzwi. Patrz
punkt „Instalacja”.
W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Skontaktować się z punk‐
tem serwisowym.
8. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy do‐
kładnie przeczytać "Informacje dotyczą‐
ce bezpieczeństwa" w celu zapewnienia
własnego bezpieczeństwa i prawidłowe‐
go działania urządzenia.
Klasa kli‐ Temperatura otoczenia
matycz‐
na
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
8.1 Ustawianie
ST
od +16°C do +38°C
Urządzenie należy instalować w miejscu, w któ‐
rym temperatura otoczenia będzie odpowiadać
klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce zna‐
mionowej urządzenia:
T
od +16°C do +43°C
POLSKI
15
8.2 Miejsce instalacji
100 mm
min
Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł
ciepła, takich jak grzejniki, kotły, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić swo‐
bodny przepływ powietrza z tyłu urządzenia. Aby
można było zapewnić optymalną sprawność
urządzenia zainstalowanego pod wiszącą szaf‐
ką, odległość między jego górną powierzchnią a
szafką musi wynosić co najmniej 100 mm. Najle‐
piej jednak nie ustawiać urządzenia pod wiszący‐
mi szafkami. Urządzenie można dokładnie wypo‐
ziomować dzięki regulowanym nóżkom.
B
A
20 mm
OSTRZEŻENIE!
Należy zapewnić możliwość odłączenia
urządzenia od źródła zasilania. Dlatego
po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
musi być łatwo dostępna.
8.3 Tylne elementy dystansowe
2
1
4
3
W torebce z dokumentacją znajdują się dwa ele‐
menty dystansowe.
Zamontować elementy dystansowe, wykonując
następujące czynności:
1. Poluzować śrubę.
2. Wsunąć element dystansowy pod łeb śruby.
3. Obrócić element dystansowy do właściwego
położenia.
4. Dokręcić śrubę.
8.4 Poziomowanie
Urządzenie należy właściwie wypoziomować
podczas ustawiania. Służą do tego dwie regulo‐
wane przednie nóżki.
8.5 Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elek‐
trycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom domowej instalacji za‐
silającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka prze‐
wodu zasilającego dołączonego do urządzenia
posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasila‐
nia nie jest uziemione, urządzenie należy odręb‐
nie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uz‐
gadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
16 www.electrolux.com
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
Unii Europejskiej.
8.6 Zmiana kierunku otwierania drzwi
A
E
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem prac należy wyjąć
wtyczkę z gniazda elektrycznego.
B
Aby wykonać poniższe czynności, zale‐
ca się skorzystanie z pomocy drugiej
osoby, która przytrzyma drzwi urządze‐
nia.
F
C
Aby zmienić kierunek otwierania drzwi, należy
wykonać następujące czynności:
• Otworzyć drzwi. Odkręcić środkowy zawias
(B). Zdjąć plastikową podkładkę (A).
• Zdjąć podkładkę (F) i przełożyć ją na drugą
stronę sworznia zawiasu (E).
• Zdjąć drzwi.
• Wyjąć lewą zaślepkę środkowego zawiasu (C,
D) i przenieść ją na drugą stronę.
• Włożyć sworzeń środkowego zawiasu (E) w
lewy otwór dolnych drzwi.
D
• Odkręcić sworzeń górnego zawiasu i przykrę‐
cić go po przeciwnej stronie.
• Zdjąć zaślepkę za pomocą odpowiedniego na‐
rzędzia (A).
• Odkręcić sworzeń dolnego zawiasu (B) wraz z
podkładką (C) i umieścić je po przeciwnej stro‐
nie.
• Włożyć zaślepkę (A) po przeciwnej stronie.
A
B
C
POLSKI
C
B
A
C
A
B
17
• Wyjąć zaślepki (B). Wyjąć zaślepki (A).
• Odkręcić uchwyty (C) i przykręcić je po drugiej
stronie. Przymocować dolny uchwyt do gór‐
nych drzwi, a górny uchwyt do dolnych drzwi.
• Włożyć ponownie zaślepki (A) po przeciwnej
stronie.
Na końcu upewnić się, czy:
• Wszystkie wkręty są dokręcone.
• Uszczelka magnetyczna przylega do obudo‐
wy.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
Uszczelka może nie przylegać dokładnie do obu‐
dowy w niskiej temperaturze otoczenia (np. zi‐
mą). Należy odczekać, aż uszczelka dopasuje
się naturalnie.
Jeżeli użytkownik nie chce samodzielnie wykony‐
wać opisanych czynności, powinien zwrócić się o
pomoc do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Specjalista z serwisu odpłatnie zmieni kierunek
otwierania drzwi.
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnego działania urządzenia sły‐
chać odgłosy pracy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
18 www.electrolux.com
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
POLSKI
CRACK!
19
CRACK!
10. DANE TECHNICZNE
EN3401ADW
EN13401AW
EN3601ADW
EN13601AW
Wysokość
1750 mm
1850 mm
Szerokość
595 mm
595 mm
Głębokość
658 mm
658 mm
Czas utrzymywania
temperatury bez zasi‐
lania
20 godz.
20 godz.
Napięcie
230-240 V
230-240 V
Częstotliwość
50 Hz
50 Hz
Wymiar
Dane techniczne są podane na tabliczce znamio‐
nowej znajdującej się po lewej stronie wewnątrz
urządzenia oraz na etykiecie informującej o zu‐
życiu energii.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
20 www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIEŠENIE PROBLÉMOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZVUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
24
24
26
27
29
31
34
36
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
21
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
V záujme vlastnej bezpečnosti a na zabezpeče‐
nie správneho používania si pred nainštalovaním
a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte
tento návod na používanie vrátane tipov a upo‐
zornení. Je dôležité, aby sa kvôli predchádzaniu
zbytočným chybám a úrazom zaručilo, že všetci
užívatelia tohto spotrebiča budú podrobne oboz‐
námení s jeho obsluhou a s bezpečnostnými po‐
kymni. Tieto pokyny si uložte a dbajte, aby sa vž‐
dy nachádzali pri spotrebiči, aj po presťahovaní
alebo predaji inej osobe, a aby bol každý, kto ho
používa po celú dobu jeho životnosti, riadne in‐
formovaný o používaní a bezpečnosti spotrebiča.
Dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny na
ochranu zdravia, života a majetku, pretože vý‐
robca nezodpovedá za škody spôsobené nedba‐
losťou.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných
osôb
• Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrá‐
tane detí) so zníženými fyzickými, senzorický‐
mi alebo duševnými schopnosťami, ani pre
osoby s nedostatočnými skúsenosťami a ve‐
domosťami, ak nie je zabezpečený dohľad
alebo poučenie o bezpečnom používaní spo‐
trebiča zo strany osoby zodpovednej za ich
bezpečnosť.
Nenechávajte deti bez dozoru. Musíte mať
istotu, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
• Všetky obaly odstráňte z dosahu detí. Hrozí ri‐
ziko zadusenia.
• Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku
spotrebiča z elektrickej zásuvky, odrežte pri‐
pojovací kábel (podľa možnosti čo najbližšie k
spotrebiču) a demontujte dvierka, aby deti pri
hre nemohol zasiahnuť elektrický prúd a aby
sa nemohli zatvoriť vnútri spotrebiča.
• Ak má tento spotrebič s magnetickými tesne‐
niami dvierok nahradiť starší spotrebič s pruži‐
novým uzáverom (príchytkou dvierok) na
dvierkach alebo na veku, pred likvidáciou sta‐
rého spotrebiča poškoďte zatvárací mechaniz‐
mus tak, aby bol nefunkčný. Predídete tak
uviaznutiu hrajúcich sa detí v spotrebiči.
Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo na
vstavanej konštrukcii nesmú byť prekryté.
• Spotrebič je určený na uchovávanie potravín
a/alebo nápojov v bežnej domácnosti alebo na
podobných miestach:
– kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a iných pracovných prostre‐
diach,
– vidiecke domy, priestory určené pre klien‐
tov v hoteloch, moteloch a iných typoch
ubytovacích zariadení,
– ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú ra‐
ňajky,
– poskytovanie stravovania a podobné veľko‐
obchodné uplatnenia.
• Na urýchľovanie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické zariadenia ani umelé pro‐
striedky.
• Vnútri chladiacich spotrebičov nepoužívajte
iné elektrické spotrebiče (ako sú výrobníky
zmrzliny), ak nie sú schválené na tento účel
výrobcom.
• Nepoškodzuje chladiaci okruh.
• Chladiaci okruh spotrebiča obsahuje izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibili‐
tou so životným prostredím, ktorý je však hor‐
ľavý.
Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dávaj‐
te pozor, aby ste nepoškodili žiadnu časť chla‐
diaceho okruhu.
Ak sa chladiaci okruh poškodil:
– nepribližujte sa s otvoreným ohňom ani so
zápalnými zdrojmi
– dokonale vyvetrajte miestnosť so spotrebi‐
čom
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti
alebo akokoľvek meniť tento spotrebič. Aké‐
koľvek poškodenie prípojného kábla môže
spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
VAROVANIE
Elektrické komponenty (sieťový kábel,
zástrčka, kompresor) smie vymieňať len
autorizovaný servisný pracovník alebo
kvalifikovaný servisný personál, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
1.
2.
Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
Presvedčte sa, že napájací kábel za spo‐
trebičom nie je stlačený ani poškodený.
22 www.electrolux.com
•
•
•
•
Pritlačená alebo poškodená sieťová zá‐
strčka sa môže prehriať a spôsobiť po‐
žiar.
3. Zabezpečte, aby ste mali vždy voľný prí‐
stup k zásuvke elektrickej siete.
4. Neťahajte za napájací elektrický kábel.
5. Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, zá‐
strčku nezapájajte. Hrozí riziko zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Spotrebič nesmiete používať, ak chýba
kryt vnútorného osvetlenia (ak sa má
používať kryt).
Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňo‐
vaní postupujte opatrne.
Ak máte vlhké alebo mokré ruky, z mraziace‐
ho priestoru nič nevyberajte ani sa ničoho ne‐
dotýkajte, pretože môže dôjsť k odretiu kože
na rukách alebo k omrzlinám.
Zabráňte dlhodobému vystaveniu spotrebiča
priamemu slnečnému svetlu.
Žiarovky (ak sa majú používať) použité v tom‐
to spotrebiči sú špeciálne žiarovky určené vý‐
lučne na použitie v domácich spotrebičoch.
Nie sú vhodné na osvetlenie izieb v domácno‐
sti.
1.3 Každodenné používanie
• Neklaďte horúce hrnce na plastové diely spo‐
trebiča.
• Neuchovávajte v spotrebiči horľavý plyn ani
tekutinu, pretože môžu explodovať.
• Potraviny neklaďte priamo k ventilačnému
otvoru v zadnej stene. (Ak je spotrebič bez‐
námrazový)
• Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú
znova zmrazovať.
• Balené mrazené potraviny uchovávajte v súla‐
de s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
• Odporúčania výrobcu spotrebiča na uchová‐
vanie potravín sa musia striktne dodržiavať.
Pozri príslušné pokyny.
• Do mraziaceho priestoru neklaďte sýtené ani
šumivé nápoje, pretože v nádobách vzniká
tlak, ktorý môže spôsobiť ich explóziu a tá
spôsobí poškodenie spotrebiča.
• Zmrzlina môže spôsobiť mrazové popáleniny,
ak sa konzumuje priamo po vybratí zo spotre‐
biča.
1.4 Starostlivosť a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej
siete.
• Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové
predmety.
• Na odstraňovanie námrazy nepoužívajte ostré
predmety. Používajte plastovú škrabku.
• Pravidelne kontrolujte odtokový kanálik na
rozmrazenú vodu z chladiaceho priestoru.
Podľa potreby ho vyčistite. Ak je odtokový ka‐
nálik upchatý, voda sa bude zhromažďovať na
dne spotrebiča.
1.5 Inštalácia
Pri elektrickom zapájaní starostlivo
dodržiavajte pokyny uvedené v prísluš‐
ných odsekoch.
• Spotrebič rozbaľte a skontrolujte, či nie sú vi‐
diteľné poškodenia. Spotrebič nepripájajte, ak
je poškodený. Prípadné poškodenia okamžite
nahláste v mieste, kde ste si spotrebič zakúpi‐
li. V takomto prípade si odložte obal.
• Pred zapojením spotrebiča počkajte najmenej
štyri hodiny, aby olej mohol stiecť späť do
kompresora.
• Okolo spotrebiča musí byť zabezpečené do‐
statočné vetranie, v opačnom prípade hrozí
prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočné ve‐
tranie, riaďte sa pokynmi na inštaláciu.
• Výrobok treba vždy podľa možnosti umiestňo‐
vať k stene, aby sa predišlo dotyku alebo za‐
chyteniu horúcich dielov (kompresor, konden‐
zátor) a možným popáleninám.
• Spotrebič sa nesmie umiestňovať v blízkosti
radiátorov alebo sporákov.
• Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka po nain‐
štalovaní spotrebiča prístupná.
• Spotrebič pripájajte výhradne k zdroju pitnej
vody (ak sa má použiť pripojenie k prívodu vo‐
dy).
1.6 Servis
• Všetky elektrické práce pri údržbe a opravách
spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektri‐
kár alebo zaškolená osoba.
• Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizo‐
vané servisné stredisko. Musia sa používať
výhradne originálne náhradné dielce.
SLOVENSKY
1.7 Ochrana životného prostredia
platnými predpismi, ktoré vám na požia‐
danie poskytnú miestne orgány. Dávajte
pozor, aby sa nepoškodila chladiaca
jednotka, hlavne na zadnej strane blíz‐
ko výmenníka tepla. Materiály použité v
tomto spotrebiči označené symbolom
sú recyklovateľné.
Chladiaci okruh ani izolačné materiály
spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by
mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotre‐
bič sa nesmie likvidovať spoločne s ko‐
munálnym ani domovým odpadom. Pe‐
nová izolácia obsahuje horľavé plyny:
spotrebič sa musí likvidovať v súlade s
2. POPIS VÝROBKU
1
2
3
4
5
6
14
1 Zásuvky na ovocie
2 Zásuvka Freshbox
3 Sklenená polica
4 Sklenená polica
5 Polica na fľaše
6 Sklenená polica
7 Termostat
23
7
8
9
10
13 12 11
8 Priehradka na maslo
9 Priehradka na dverách
10 Priehradka na fľaše
11 Kôš mrazničky
12 Kôš mrazničky
13 Kôš mrazničky
14 Typový štítok
24 www.electrolux.com
3. PREVÁDZKA
3.1 Zapínanie
Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Otočte regulátor teploty v smere pohybu hodino‐
vých ručičiek do strednej polohy.
3.2 Vypínanie
Aby ste spotrebič vypli, otočte regulátor teploty
do polohy "O".
3.3 Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky.
Pri prevádzkovaní spotrebiča postupujte takto:
• minimálne chladenie sa dosiahne otočením
regulátora teploty na nižšie nastavenia.
• maximálne chladenie sa dosiahne otočením
regulátora teploty smerom na vyššie nastave‐
nia.
Presné nastavenie si treba vyberať s prihliadnu‐
tím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí
od:
• teploty v miestnosti
• od toho, ako často sa otvárajú dvere
• množstva uchovávaných potravín
• umiestnenia spotrebiča.
Pri vysokej teplote okolia alebo pri na‐
plnení spotrebiča a nastavení spotrebi‐
ča na najnižšiu teplotu môže spotrebič
pracovať nepretržite, čo spôsobí tvorbu
námrazy na zadnej stene. V tomto prí‐
pade sa koliesko regulátora musí nasta‐
viť na vyššiu teplotu, aby bolo umožne‐
né odmrazovanie a znížila sa spotreba
energie.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
4.1 Zmrazovanie čerstvých potravín
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie čer‐
stvých potravín a na uchovávanie mrazených a
hlboko zmrazených potravín po dlhší čas.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie spotrebiča.
Na dosiahnutie rýchlejšieho zmrazovania otočte
regulátor teploty smerom na intenzívnejšie chla‐
denie.
Za uvedených podmienok môže teplota
v chladiacom priestore klesnúť pod 0°C.
Ak sa tak stane, otočte regulátor teploty
na nižšie nastavenie (teplejšie).
Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zmraziť, vložte
na dno oddelenia.
4.2 Skladovanie mrazených potravín
Pri prvom zapnutí spotrebiča alebo ak ste ho dl‐
ho nepoužívali, nechajte spotrebič v prevádzke
aspoň 2 hodiny, až potom vložte potraviny do
mrazničky.
Zásuvky mrazničky zaisťujú rýchle a jednoduché
hľadanie požadovaných potravín. Ak je potrebné
zmraziť veľké množstvo potravín, vyberte všetky
zásuvky okrem dolnej zásuvky, ktorá musí zostať
na svojom mieste, aby bola zaistená správna cir‐
kulácia vzduchu. Na všetky police môžete položiť
potraviny, ktoré vyčnievajú až do 15 mm od dve‐
rí.
V prípade neúmyselného rozmrazenia
potravín, napríklad v dôsledku výpadku
elektrického prúdu, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie bol dlhší
ako údaj uvedený v technických úda‐
joch pod položkou „akumulačná doba“,
rozmrazené potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
4.3 Rozmrazovanie
Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny sa
pred použitím môžu rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od
času, ktorý máme k dispozícii.
Malé kúsky možno dokonca variť aj keď sú ešte
zmrazené, priamo z mrazničky: v tomto prípade
varenie potrvá dlhšie.
SLOVENSKY
25
4.4 Umiestnenie poličiek na dverách
Priehradky na dverách možno umiestniť do rôz‐
nej výšky, aby ste mohli uložiť balenia potravín
rôznych veľkostí.
Pri týchto úpravách postupujte nasledovne:
priehradku pomaly vytiahnite v smere šípok, až
kým sa neuvoľní a potom ju vložte do požadova‐
nej polohy.
Nepremiestňujte veľkú dolnú priehradku
na dverách, aby bola zaručená správna
cirkulácia vzduchu.
1
2
4.5 Prestaviteľné police
Steny chladničky sú vybavené niekoľkými lištami,
aby ste police mohli umiestniť do polohy, ktorú
požadujete.
Pri niektorých policiach treba pri vyberaní nadvi‐
hnúť zadný okraj.
Nepremiestňujte sklenenú policu nad
zásuvkou na ovocie a zeleninu, aby bo‐
la zaručená správna cirkulácia vzduchu.
4.6 Polica na fľaše
Fľaše ukladajte (hrdlom vpred) na príslušnú poli‐
cu.
Ak je stojan vo vodorovnej polohe, ukla‐
dajte naň iba zatvorené fľaše.
Policu na fľaše môžete sklopiť, aby ste na ňu
mohli ukladať aj otvorené fľaše. Ak chcete policu
sklopiť, potiahnite ju, aby sa dala pootočiť sme‐
rom hore a vsunúť do nasledujúcej vyššej polo‐
hy.
26 www.electrolux.com
4.7 Zásuvka Freshzone
Zásuvka FreshZone je vhodná na skladovanie
čerstvých potravín ako ryby, mäso a morské plo‐
dy, pretože teplota v nej je nižšia ako v ostatných
častiach chladničky.
4.8 Vybratie mraziacich košov z mrazničky
2
1
Zmrazovacie koše sú vybavené zarážkami, ktoré
bránia ich náhodnému vybratiu alebo vypadnutiu
Pri ich vyberaní z mrazničky potiahnite kôš sme‐
rom k sebe a pri dosiahnutí koncovej polohy vy‐
berte kôš naklonením jeho prednej časti nahor.
Pri ich vkladaní prednú časť koša mierne nadvih‐
nite a kôš vložte do mrazničky. Po prekonaní za‐
rážky zatlačte koše na miesto.
5. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
5.1 Normálne zvuky pri prevádzke
• Počas prečerpávania chladiva cez rúrky počuť
žblnkotanie alebo bublanie. Je to normálne.
• Kým je kompresor v prevádzke, prečerpáva
sa chladivo a z kompresora počuť bzučanie
alebo pulzovanie. Je to normálne.
• Tepelná dilatácia môže spôsobovať neočaká‐
vané praskavé zvuky. Ide o prirodzený, ne‐
škodný fyzikálny jav. Je to normálne.
• Pri zapnutí a vypnutí kompresora počuť "klik‐
nutie" teplotného regulátora. Je to normálne.
5.2 Upozornenie na šetrenie energiou
• Neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte
ich otvorené dlhšie ako je absolútne nevyhnut‐
né.
• Ak je okolitá teplota vysoká, regulátor teploty
je nastavený na vyššie nastavenie a spotrebič
je plne naložený, kompresor môže bežať ne‐
pretržite, pričom sa vytvorí námraza alebo ľad
na výparníku. Ak sa tak stane, otočte regulá‐
tor teploty smerom k nižším nastaveniam, aby
bolo možné automatické odmrazovanie a aby
ste ušetrili elektrickú energiu.
5.3 Rady na chladenie čerstvých
potravín
Aby ste dosiahli čo najvyššiu výkonnosť:
• do chladničky nevkladajte teplé potraviny ani
odparujúce sa kvapaliny
• potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak
majú prenikavú arómu
• potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne
cirkulovať okolo nich
5.4 Rady na chladenie
Užitočné rady:
SLOVENSKY
Mäso (všetky druhy) : zabaľte do polyetyléno‐
vých vreciek a položte na sklenenú policu nad
zásuvkou na zeleninu.
Kvôli bezpečnosti mäso takto uchovávajte najvi‐
ac jeden alebo dva dni.
Varené a studené jedlá a pod..: treba ich prikryť
a potom uložiť na ktorúkoľvek policu.
Ovocie a zelenina: treba dôkladne očistiť a vložiť
do špeciálnej zásuvky (zásuviek).
Maslo a syry: treba ich vložiť do špeciálnych
vzduchotesných nádob, zabaliť do alobalu alebo
vložiť do polyetylénových vreciek, aby sa k nim
dostalo čo najmenej vzduchu.
Fľaše s mliekom: mali by byť uzavreté viečkom a
treba ich skladovať v stojane na fľaše na vnútor‐
nej strane dverí.
V chladničke sa nesmú skladovať banány, ze‐
miaky, cibuľa ani cesnak.
5.5 Rady na zmrazovanie
Ako pomoc pri optimálnom zmrazovaní uvádza‐
me niekoľko dôležitých rád:
• maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín. sa uvádza na typovom
štítku;
• zmrazovanie trvá 24 hodín. V tomto čase sa
nesmú pridávať žiadne ďalšie potraviny na
zmrazovanie;
• Zmrazujte iba potraviny špičkovej kvality, čer‐
stvé a dôkladne vyčistené;
• potraviny naporcujte na malé porcie, aby sa
mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby ste neskôr
mohli odmraziť iba potrebné množstvo;
• Potraviny zabaľte do alobalu alebo do polyety‐
lénovej fólie; dbajte, aby boli zabalené vzdu‐
chotesne;
• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potra‐
viny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené,
predídete tak zvýšeniu ich teploty;
27
• chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie
ako tučné; soľ skracuje dobu skladovateľnosti
potravín;
• zmrzliny konzumované bezprostredne po vy‐
braní z mraziaceho priestoru môžu spôsobiť
popálenie kože mrazom;
• odporúča sa označiť každé balenie dátumom
zmrazovania, aby ste mohli presne sledovať
dobu uchovávania;
5.6 Rady na uchovávanie mrazených
potravín
Koše mrazničky zaisťujú rýchle a jednoduché
hľadanie požadovaných potravín. Ak je potrebné
zmraziť veľké množstvo potravín, vyberte všetky
zásuvky okrem spodného koša, ktorý musí zo‐
stať na svojom mieste, aby bola zaistená správ‐
na cirkulácia vzduchu.
Keď chcete maximálne využiť možnosti tohto
spotrebiča, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
• uistite sa, že maloobchodný predajca adekvát‐
ne skladuje komerčné mrazené potraviny,
• dbajte, aby ste mrazené potraviny preniesli
z predajne potravín do mrazničky podľa mož‐
nosti čo najrýchlejšie,
• neotvárajte dvere príliš často a nenechávajte
ich otvorené dlhšie, ako je absolútne nevyh‐
nutné;
• po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a ne‐
smú sa znova zmrazovať;
• neprekračujte dobu skladovania stanovenú
výrobcom potravín.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
6.1 Čistenie interiéru
Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho vnú‐
tro a všetky jeho diely vlažnou vodou s prídav‐
kom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby
ste odstránili typický zápach nového spotrebiča a
potom všetky povrchy dôkladne osušte.
Nepoužívajte abrazívne čistiace pro‐
striedky ani prášky, pretože by poškodili
povrch.
POZOR
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič od‐
pojte od elektrickej siete.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v
chladiacom agregáte; z tohto dôvodu
môžu údržbu a plnenie chladiaceho
okruhu vykonávať výhradne autorizova‐
ní technici.
28 www.electrolux.com
6.2 Pravidelné čistenie
Spotrebič sa musí pravidelne čistiť:
• umyte vnútro spotrebiča a príslušenstvo vlaž‐
nou vodou s prídavkom neutrálneho saponá‐
tu.
• pravidelne kontrolujte tesnenia dverí a vyutie‐
rajte ich, aby boli čisté a bez nečistôt.
• dôkladne ich opláchnite a utrite dosucha.
Nevyťahujte, nepresúvajte a nepoško‐
dzujte žiadne rúrky a/ani káble v skrin‐
ke.
Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace pro‐
striedky, drsné práškové prípravky, aro‐
matizované čistiace prípravky ani vo‐
skové leštiace prostriedky na čistenie
interiéru, pretože poškodzujú povrch a
zanechávajú silnú vôňu.
Kefou vyčistite kondenzátor (čiernu mriežku) a
kompresor na zadnej stene spotrebiča. Touto
operáciou zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporí‐
te elektrickú energiu.
Dbajte, aby ste nepoškodili chladiaci sy‐
stém.
Mnohé značkové čističe kuchynských povrchov
obsahujú chemikálie, ktoré môžu pôsobiť agre‐
sívne/poškodiť plasty použité v tomto spotrebiči.
Z tohto dôvodu sa odporúča čistiť vonkajší kryt
tohto spotrebiča iba teplou vodou s malým množ‐
stvom umývacieho prostriedku.
Po čistení znova pripojte zariadenie k sieťovému
napájaniu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza automatic‐
ky odstraňuje z výparníka chladiaceho priestoru
pri každom zastavení motora kompresora. Odm‐
razená voda steká cez odtokový otvor do osobit‐
nej nádoby na zadnej stene spotrebiča, nad mo‐
torom kompresora, z ktorej sa odparuje.
Je dôležité, aby ste vypúšťací otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili, aby
sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
6.4 Odmrazovanie mrazničky
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky sa
vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3
až 5 mm, mrazničku odmrazte.
Pri odstraňovaní námrazy vykonajte nasledujúce
pokyny:
• vytiahnite zástrčku prívodného elektrického
kábla zo sieťovej zásuvky alebo vypnite spo‐
trebič
• vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte
ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera
a uložte na studenom mieste,
• vyberte zásuvky mrazničky,
• zásuvky zabaľte do izolačného materiálu, na‐
pr. prikrývok alebo novín.
Odmrazovanie môžete urýchliť, ak do mrazničky
vložíte misky s horúcou vodou (nie vriacou)
• Uvoľnite odtokový kanálik z miesta, kde je
bežne uložený, vtlačte ho na miesto podľa
ilustrácie a nechajte ho ústiť do spodnej zá‐
suvky mrazničky, kde sa zachytí odmrazená
voda
• Keď sa ľad začne odmrazovať, opatrne ho
oškrabte. Použite drevenú alebo plastovú
škrabku
• Keď sa rozpustí všetok ľad, vnútro spotrebiča
očistite a poutierajte dosucha, potom vložte
kanálik späť na miesto.
• Zapnite mrazničku a vložte späť mrazené po‐
traviny.
SLOVENSKY
Odporúča sa nechať spotrebič niekoľko hodín v
činnosti pri najvyššom nastavení ovládača ter‐
mostatu, aby sa čo najskôr dosiahla vhodná te‐
plota skladovania.
29
Na odstraňovanie námrazy z výparníka
nikdy nepoužívajte ostré predmety,
mohli by ste ho poškodiť. Na urýchlenie
odmrazovania nepoužívajte mechanic‐
ké nástroje ani iné prostriedky s výnim‐
kou prostriedkov, ktoré odporučil výrob‐
ca. Počas odmrazovania spotrebiča
stúpne teplota balíčkov zmrazených je‐
dál, preto sa môže skrátiť ich trvanli‐
vosť.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
POZOR
Pred odstraňovaním problémov odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Opravy, ktoré nie sú popísané v tomto
návode, smie vykonávať výhradne vy‐
školený elektrikár alebo technik.
Počas bežnej prevádzky chladnička vy‐
dáva zvuky (kompresor, chladiaci
okruh)
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič je hlučný.
Spotrebič nestojí pevne vo vo‐
dorovnej polohe.
Skontrolujte, či je spotrebič sta‐
bilný (všetky štyri nožičky musia
stáť pevne na podlahe).
Kompresor pracuje nepre‐
tržite.
Regulátor teploty je možno ne‐
správne nastavený.
Nastavte vyššiu teplotu.
Dvere spotrebiča nie sú zatvo‐
rené správne.
Pozrite časť "Zatvorenie dverí".
Dvere sa príliš často otvárajú.
Dvere nenechávajte otvorené
dlhšie, ako je to nevyhnutné.
Teplota jedál je príliš vysoká.
Pred vložením do spotrebiča ne‐
chajte jedlá najprv vychladnúť
na izbovú teplotu.
Teplota prostredia je príliš vy‐
soká.
Znížte teplotu v miestnosti.
Po zadnej stene chladnič‐
ky steká voda.
Počas automatického procesu
rozmrazovania sa rozmrazuje
námraza na zadnej stene.
Je to normálne.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Je upchatý odtokový kanálik na Vyčistite odtokový kanálik.
rozmrazenú vodu.
Voda steká na podlahu.
Potraviny uložené v spotrebiči
bránia odtekaniu vody do od‐
vodného kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Voda z rozmrazenej námrazy
nevteká do odparovacej misky
nad kompresorom
Skontrolujte, či voda z odtokové‐
ho kanálika môže vtekať do od‐
parovacej misky.
Príliš veľa námrazy a ľadu. Potraviny nie sú správne zaba‐ Lepšie zabaľte potraviny.
lené.
30 www.electrolux.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Dvere spotrebiča nie sú zatvo‐
rené správne.
Pozrite časť "Zatvorenie dverí".
Regulátor teploty je možno ne‐
správne nastavený.
Nastavte vyššiu teplotu.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš nízka.
Regulátor teploty je možno ne‐
správne nastavený.
Nastavte vyššiu teplotu.
Teplota v spotrebiči je prí‐
liš vysoká.
Regulátor teploty je možno ne‐
správne nastavený.
Nastavte nižšiu teplotu.
Dvere spotrebiča nie sú zatvo‐
rené správne.
Pozrite časť "Zatvorenie dverí".
Teplota jedál je príliš vysoká.
Pred vložením do spotrebiča ne‐
chajte jedlá najprv vychladnúť
na izbovú teplotu.
Do chladničky ste vložili veľa
potravín súčasne.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
V spotrebiči neprúdi studený
vzduch.
Zabezpečte prúdenie studeného
vzduchu v spotrebiči.
Teplota v chladničke je
príliš vysoká.
Teplota v mrazničke je prí‐ Potraviny sú uložené príliš blíz‐ Balíčky potravín uložte tak, aby
liš vysoká.
ko pri sebe.
bolo umožnené prúdenie vzdu‐
chu.
Spotrebič nefunguje.
Spotrebič je vypnutý.
Zapnite spotrebič.
Zástrčka spotrebiča nie je
správne zasunutá do sieťovej
zásuvky.
Zapojte zástrčku správne do zá‐
suvky elektrickej siete.
Spotrebič nie je napájaný elek‐ Do zásuvky elektrickej siete za‐
trinou. Zásuvka elektrickej sie‐ pojte iný spotrebič. Zavolajte vy‐
te nie je pod napätím.
školeného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Osvetlenie je v pohotovostnom Zatvorte a otvorte dvierka.
režime.
Žiarovka je vypálená.
Ak spotrebič napriek hore popísaným kontrolám
nefunguje bezchybne, zavolajte servisné stredi‐
sko.
Pozrite časť "Výmena žiarovky".
SLOVENSKY
31
7.1 Výmena žiarovky
2
1
7.2 Zatvorenie dverí
1.
2.
Spotrebič je vybavený trvácnym vnútorným osve‐
tlením LED.
1. Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
2. Posunutím pohyblivej časti uvoľnite kryt osve‐
tlenia (1).
3. Vyberte kryt žiarovky (2).
4. V prípade potreby vymeňte žiarovku za žia‐
rovku s rovnakými vlastnosťami a výkonom.
Odporúčame použiť žiarovku Osram PARA‐
THOM SPECIAL T26 0,8 Watt.
5. Namontujte kryt žiarovky.
6. Zapojte spotrebič.
7. Otvorte dvierka. Skontrolujte, či sa žiarovka
rozsvietila.
3.
Očistite tesnenia dverí.
V prípade potreby nastavte dvierka. Pozrite
si časť „Inštalácia“.
V prípade potreby vymeňte poškodené tes‐
nenia dverí. Kontaktujte servisné stredisko.
8. INŠTALÁCIA
VAROVANIE
Aby bola zaručená bezpečná a správna
činnosť spotrebiča, pred jeho inštalá‐
ciou si pozorne prečítajte "bezpečnost‐
né pokyny".
Klimatic‐
ká trieda
Okolitá teplota
SN
+10 °C až + 32 °C
N
+16 °C až + 32 °C
8.1 Výber miesta
ST
+16 °C až + 38 °C
Tento spotrebič nainštalujte v mieste, kde okolitá
teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na
typovom štítku spotrebiča:
T
+16 °C až + 43 °C
32 www.electrolux.com
8.2 Umiestnenie
100 mm
min
Spotrebič by mal byť nainštalovaný v dostatočnej
vzdialenosti od tepelných zdrojov, ako sú radiá‐
tory, ohrievače vody, priame slnečné svetlo a
pod. Dbajte na to, aby za zadnou stenou spotre‐
biča mohol voľne prúdiť vzduch. Ak je spotrebič
umiestnený pod presahujúcou nástennou skrin‐
kou, v záujme optimálneho výkonu musí byť
vzdialenosť medzi spotrebičom a nástennou
skrinkou aspoň 100 mm. Ideálnym riešením však
je neumiestňovať spotrebič pod presahujúcu ná‐
stennú skrinku. Presné vyrovnanie do vodorov‐
nej polohy sa zaručí pomocou jednej alebo viac‐
erých nastaviteľných nožičiek spotrebiča.
B
20 mm
A
VAROVANIE
Spotrebič sa musí dať odpojiť od sieťo‐
vého napájania. Preto musí byť zásuv‐
ka po inštalácii spotrebiča ľahko prístup‐
ná.
8.3 Zadné vymedzovacie vložky
2
1
4
3
Dve vymedzovacie vložky nájdete vo vrecku s
dokumentáciou.
Vymedzovacie vložky nainštalujte nasledujúcim
spôsobom:
1. Skrutku uvoľnite.
2. Vymedzovaciu vložku zasuňte pod skrutku.
3. Vymedzovaciu vložku otočte do správnej
polohy.
4. Skrutky znovu dotiahnite.
8.4 Vyrovnanie do vodorovnej polohy
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol
vyrovnaný do vodorovnej polohy. Vyrovnanie do
vodorovnej polohy je možné dosiahnuť pomocou
dvoch nastaviteľných nožičiek vpredu v dolnej
časti spotrebiča.
8.5 Zapojenie do elektrickej siete
Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a fre‐
kvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú
napätiu vašej domácej siete.
Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací elektric‐
ký kábel je na tento účel vybavený príslušným
kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je
uzemnená, spotrebič pripojte k samostatnému
uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Po‐
raďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
SLOVENSKY
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri
nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
33
Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerni‐
ciam. ES.
8.6 Zmena smeru otvárania dverí
A
E
VAROVANIE
Pred akýmkoľvek zásahom vytiahnite
zástrčku spotrebiča zo zásuvky elektric‐
kej siete.
B
Pri vykonávaní nasledujúcich úkonov
odporúčame, aby vám pomáhala druhá
osoba, ktorá počas týchto úkonov pev‐
ne pridrží dvere spotrebiča.
F
C
Pri zmene smeru otvárania dvierok vykonajte na‐
sledujúce kroky:
• Otvorte dvere. Odskrutkujte stredný záves (B).
Vyberte plastovú vymedzovaciu vložku (A)
• Vyberte vymedzovaciu vložku (F) a nasaďte ju
na opačnú stranu čapu závesu (E).
• Odstráňte dvere.
• Kolík ľavého krytu na strednom závese (C, D)
vyberte a premiestnite ho na opačnú stranu.
• Upevnite kolík stredného závesu (E) do otvoru
na ľavej strane spodných dverí.
D
• Odskrutkujte čap horného závesu a priskrut‐
kujte ho na opačnú stranu.
• Odstráňte kryt pomocou nástroja. (A).
• Odskrutkujte čap spodného závesu (B) a vy‐
medzovaciu vložku (C) a namontujte ich na
opačnej strane.
• Nasaďte kryt (A) na opačnú stranu.
A
B
C
34 www.electrolux.com
C
B
A
C
A
B
• Vyberte kryty (B). Vyberte kolíky krytov (A).
• Rukoväte (C) odskrutkujte a namontujte ich na
opačnej strane. Umiestnite dolnú rukoväť k
horným dvierkam a hornú rukoväť k dolným
dvierkam.
• Kolíky krytu (A) opäť nasaďte na opačnú stra‐
nu.
Vykonajte záverečnú kontrolu a uistite sa, že:
• Všetky skrutky sú dotiahnuté.
• Magnetické tesnenie prilieha k spotrebiču.
• Dvere sa správne otvárajú a zatvárajú.
Ak je okolitá teplota nízka (t. j. v zime), môže sa
stať, že tesnenie nebude dokonale priliehať. V
takom prípade počkajte, kým sa tesnenie samo‐
voľne neprispôsobí.
Ak predchádzajúce úkony nechcete robiť sami,
obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko. Zmenu smeru otvárania dvierok vyko‐
ná technik za poplatok.
9. ZVUKY
Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky
(kompresor, chladiaci okruh).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
CLICK!
K!
SLOVENSKY
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
35
36 www.electrolux.com
CRACK!
CRACK!
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
EN3401ADW
EN13401AW
EN3601ADW
EN13601AW
Výška
1750 mm
1850 mm
Šírka
595 mm
595 mm
Hĺbka
658 mm
658 mm
Akumulačná doba
20 h
20 h
Elektrické napätie
230-240 V
230-240 V
Frekvencia
50 Hz
50 Hz
Rozmery
Technické informácie sa uvádzajú na typovom
štítku na vnútornej ľavej strane spotrebiča a na
štítku energetických parametrov.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENŠČINA
37
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODPRAVLJANJE TEŽAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZVOKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
38
40
40
41
43
44
46
48
50
53
38 www.electrolux.com
1.
VARNOSTNA NAVODILA
Pred vgradnjo in prvo uporabo hladilnika natanč‐
no preberite navodila za uporabo, vključno z na‐
sveti in opozorili. S tem zagotovite varno in pra‐
vilno uporabo. V izogib nepotrebnim napakam in
nesrečam poskrbite, da bodo vsi uporabniki hla‐
dilnika podrobno seznanjeni z njegovim delova‐
njem in varnostnimi funkcijami. Navodila shranite
in poskrbite, da ob selitvi ali prodaji ostanejo s
hladilnikom. Tako zagotovite, da so vsi kasnejši
uporabniki ustrezno seznanjeni z načinom upora‐
be in varnim delovanjem.
Zaradi varnosti uporabnikov in opreme izvedite
varnostne ukrepe, opisane v navodilih za upora‐
bo. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe, do
katerih pride ob neizvedenih ukrepih.
1.1 Varnost otrok in občutljivih oseb
• Hladilnika naj ne uporabljajo osebe (vključno z
otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali raz‐
umskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi izkuš‐
njami in znanjem, razen v primeru, ko je ose‐
ba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zago‐
tovila nadzor oz. jih natančno seznanila z upo‐
rabo hladilnika.
Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite
igranje s hladilnikom.
• Embalažo odstranite izven dosega otrok. Ob‐
staja nevarnost zadušitve.
• Ko odstranjujete rabljen hladilnik, izvlecite vtič
iz omrežne vtičnice, odrežite priključni kabel
(čim bližje hladilniku) in odstranite vrata. Tako
preprečite, da bi bili otroci izpostavljeni nevar‐
nosti udara električnega toka ali bi se zaprli v
hladilnik.
• Če ste s tem hladilnikom zamenjali starejši
model, ki ima namesto magnetnega tesnjenja
vrat uporabljeno zaskočno (patentno) ključav‐
nico na vratih, pred odstranjevanjem rabljene‐
ga hladilnika pokvarite ključavnico (da ne bo
več možno zaklepanje). Na ta način prepreči‐
te, da rabljen hladilnik postane smrtno nevar‐
na past.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Naprava je namenjena hrambi hrane in/ali pi‐
jače v običajnem gospodinjstvu in podobni vr‐
sti uporabe, npr.:
– kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisar‐
nah in drugih delovnih okoljih,
– kmečkih hišah in s strani gostov v hotelih,
motelih in drugih stanovanjskih okoljih,
– kjer nudijo prenočišča z zajtrkom,
– cateringu in podobni ponudbi na debelo.
• Za pospeševanje odtajevanja ne uporabljajte
mehanske naprave ali umetnih sredstev.
• V hladilnih napravah ne uporabljajte drugih
električnih naprav (kot so aparati za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri proizvajalec.
• Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
• Znotraj hladilnega krogotoka naprave se na‐
haja hladilno sredstvo izobutan (R600a), na‐
ravni plin z visoko stopnjo okoljske neoporeč‐
nosti, ki pa je vseeno vnetljiv.
Pazite, da se med prevozom in nameščanjem
naprave ne poškodujejo sestavni deli hladilne‐
ga krogotoka.
Če se hladilni krogotok poškoduje, naredite
naslednje:
– izogibajte se odprtemu ognju in virom vži‐
ga,
– temeljito prezračite prostor, kjer stoji napra‐
va.
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali sa‐
mega izdelka je nevarno. Poškodbe kabla lah‐
ko povzročijo kratek stik, požar in/ali električni
udar.
OPOZORILO!
Da se izognete nevarnosti, mora vse
električne dele (električni kabel, vtič,
kompresor) zamenjati pooblaščen za‐
stopnik ali usposobljeno servisno oseb‐
je.
1.
2.
OPOZORILO!
Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali
vgradni konstrukciji naj ne bodo prekrite.
3.
4.
Električnega kabla ni dovoljeno podaljše‐
vati.
Pazite, da z zadnjim delom naprave ne
stisnete ali poškodujete vtiča. Stisnjen ali
poškodovan vtič se lahko pregreje in po‐
vzroči požar.
Poskrbite, da boste imeli dostop do elek‐
tričnega vtiča naprave.
Električnega priključnega kabla ne vleci‐
te.
SLOVENŠČINA
Če je vtičnica za električni vtič zrahljana,
vanjo ne vstavljajte vtiča. Lahko pride do
električnega udara ali požara.
6. Naprave ne smete uporabljati brez name‐
ščenega pokrova žarnice (če je predvi‐
den) za notranjo osvetlitev.
Naprava je težka. Bodite previdni, ko jo premi‐
kate.
Ne odstranite ali se dotikajte elementov v
predalih zamrzovalnika, če imate mokre/vlaž‐
ne roke, ker lahko pride do odrgnin ali ozeblin
na koži.
Naprava ne sme biti dlje časa izpostavljena
neposrednemu soncu.
Žarnice (če so predvidene) v tej napravi so
posebne vrste, namenjene le uporabi v gospo‐
dinjskih aparatih. Niso primerne za osvetlitev
prostora.
5.
•
•
•
•
1.3 Vsakodnevna uporaba
• Na plastične dele hladilnika ne postavljajte vr‐
očih posod.
• V hladilniku ne hranite vnetljivih plinov in teko‐
čin, ker lahko eksplodirajo.
• Živil ne postavljajte neposredno ob izstopno
odprtino za zrak na zadnji steni. (Če ima na‐
prava funkcijo samodejnega odtaljevanja)
• Odtajanih zamrznjenih živil ni dovoljeno po‐
novno zamrzniti.
• Embalirana zamrznjena živila shranjujte v
skladu z navodili proizvajalca živil.
• Natančno upoštevajte priporočila proizvajalca
hladilnika za shranjevanje živil. Oglejte si us‐
trezna navodila.
• Pijač z ogljikovo kislino ali penečih pijač ne
shranjujte v zamrzovalniku, ker nastane pritisk
na posodo, ki lahko eksplodira in povzroči po‐
škodbo hladilnika.
• Ledene lizike lahko povzročijo ozebline, če jih
zaužijete takoj po jemanju iz zamrzovalnika.
1.4 Vzdrževanje in čiščenje
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izklju‐
čite vtič iz vtičnice.
• Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti.
• Za odstranjevanje zmrzali z naprave ne upo‐
rabljajte ostrih predmetov. Uporabite plastično
strgalo.
• Redno preverjajte odvod za odtajano vodo v
hladilniku. Odvod po potrebi očistite. Če je od‐
vod zamašen, se bo voda nabirala na dnu na‐
prave.
39
1.5 Namestitev
Za priključitev na električno napetost
dosledno upoštevajte navodila v poseb‐
nih točkah.
• Odstranite embalažo in preverite hladilnik gle‐
de morebitnih poškodb. Če je hladilnik poško‐
dovan, ga ne priključite. Morebitne poškodbe
takoj sporočite v trgovino, kjer ste hladilnik ku‐
pili. V tem primeru obdržite embalažo.
• Priporočamo, da pred priključitvijo hladilnika
počakate najmanj štiri ure, da olje steče nazaj
v kompresor.
• Okoli hladilnika mora biti zagotovljeno ustrez‐
no kroženje zraka, da ne pride do pregreva‐
nja. Za dosego zadostnega zračenja upošte‐
vajte navodila za pravilno namestitev.
• Če je le možno, naj bo zadnja stran hladilnika
obrnjena proti steni, da je preprečeno dotika‐
nje vročih delov (kompresorja, kondenzatorja)
in posledičnih opeklin.
• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiato‐
rjev ali štedilnikov.
• Električni vtič mora biti dostopen tudi po na‐
mestitvi hladilnika.
• Priključite le na vodovodni sistem s pitno vodo
(Če je predvidena vodovodna napeljava).
1.6 Servis
• Vsa električna dela, potrebna za servisiranje
naprave, mora izvesti usposobljen električar
ali strokovno usposobljena oseba.
• Izdelek lahko servisira samo pooblaščen ser‐
viser, ki mora uporabljati samo originalne na‐
domestne dele
1.7 Varstvo okolja
Hladilnik ne vsebuje plinov, ki bi lahko
poškodovali ozonsko plast - niti v hladil‐
nem krogotoku, niti v izolacijskih mate‐
rialih. Hladilnika ni dovoljeno odstranje‐
vati skupaj z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izolacijska pena vsebuje vnet‐
ljive pline: hladilnik odstranite v skladu z
veljavnimi predpisi, ki jih dobite na us‐
treznem občinskem uradu. Izogibajte se
poškodbam hladilne enote, predvsem
na zadnji strani poleg toplotnega izme‐
njevalnika. Materiali, ki so uporabljeni
pri tej napravi in so označeni s simbo‐
, se lahko reciklirajo.
lom
40 www.electrolux.com
2. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
5
6
14
1 Predala za sadje
7
8
9
10
13 12 11
8 Polica za maslo
2 Predal Freshbox
3 Steklena polica
10 Polica za steklenice
5 Držalo za steklenice
12 Košara za zamrzovanje
4 Steklena polica
6 Steklena polica
7 Termostat
9 Vratna polica
11 Košara za zamrzovanje
13 Košara za zamrzovanje
14 Ploščica za tehnične navedbe
3. DELOVANJE
3.1 Vklop
3.3 Regulacija temperature
Vtič priključite v omrežno vtičnico.
Regulator temperature zavrtite v smeri urinega
kazalca na srednjo nastavitev.
Regulacija temperature je samodejna.
Opis postopka za upravljanje hladilnika:
• Regulator temperature zavrtite proti najnižji
nastavitvi za doseganje najnižje temperature.
• Regulator temperature zavrtite proti najvišji
nastavitvi za doseganje najvišje temperature.
3.2 Izklop
Hladilnik izklopite z zasukom regulatorja tempe‐
rature v položaj "O".
SLOVENŠČINA
Najbolj primerna je običajno srednja na‐
stavitev.
Za natančno nastavitev upoštevajte, da je tem‐
peratura v hladilniku odvisna od:
• temperature v prostoru
• pogostosti odpiranja vrat hladilnika
• količine shranjenih živil
• mesta namestitve hladilnika.
41
Če je temperatura okolice visoka ali je
hladilnik polno naložen ter je nastavljen
na najnižjo temperaturo, lahko nepre‐
stano nastaja ivje na zadnji strani hladil‐
nika. V tem primeru nastavite preklopnik
na višjo temperaturo, da omogočite sa‐
modejno odtaljevanje in s tem tudi
manjšo porabo energije.
4. VSAKODNEVNA UPORABA
4.1 Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurul‐
ması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yiye‐
ceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, orta ayarın
değiştirilmesi gerekmez.
Ancak, daha hızlı bir dondurma işlemi için, mak‐
simum soğukluk elde etmek amacıyla ısı ayar
düğmesini yüksek ayarlara getiriniz.
Bu durumda, soğutucu bölmesi sıcaklığı
0°C'nin altına düşebilir. Eğer böyle bir
durumla karşılaşırsanız, sıcaklık ayar
düğmesini daha sıcak bir ayara getiri‐
niz.
Dondurulacak olan taze yiyeceği alt bölmeye yer‐
leştiriniz.
4.2 Shranjevanje zamrznjenih živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neupo‐
rabe mora zamrzovalnik delovati vsaj dve uri,
preden vanj položite živila.
Predali v zamrzovalniku omogočajo hitro in pre‐
prosto iskanje želenih živil. Če nameravate shra‐
niti večje količine živil, odstranite vse predale,
razen spodnjega, ki mora ostati na svojem me‐
stu, da je zagotovljeno dobro kroženje zraka. Na
vse police lahko položite živila, ki segajo do 15
mm od vrat.
V primeru nenamernega odtajanja, npr.
da je izpad električnega toka daljši od
vrednosti, navedene v razpredelnici teh‐
ničnih podatkov pod »Čas naraščanja
temperature«, morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati in ponovno
zamrzniti.
4.3 Odtaljevanje
Globoko zamrznjena oz. zamrznjena živila se
pred uporabo lahko odtajajo v hladilniku ali pri
sobni temperaturi, odvisno od časa, ki ga imate
na voljo za ta postopek.
Manjše kose lahko skuhate tudi zamrznjene, ne‐
posredno iz zamrzovalnika: kuhanje bo v tem pri‐
meru trajalo dalj časa.
42 www.electrolux.com
4.4 Nameščanje vratnih polic
Da bi lahko shranili zavitke hrane različnih veliko‐
sti, so lahko vratne police nameščene na različ‐
nih višinah.
Za spreminjanje višine nadaljujte na naslednji
način:
postopoma vlecite police v smeri puščic, dokler
jih ne odstranite, nato pa jih poljubno namestite.
Ne premikajte velike spodnje vratne po‐
lice, da zagotovite pravo kroženje zra‐
ka.
1
2
4.5 Premične police
Stene hladilnika so opremljene s številnimi vodili,
da so lahko police postavljene tako, kot želite.
Nekatere police je treba dvigniti na zadnjem ro‐
bu, da jih lahko odstranite.
Ne premikajte steklene police nad pred‐
alom za zelenjavo, da zagotovite pravil‐
no kroženje zraka.
4.6 Držalo za steklenice
Steklenice položite (z odprtino, obrnjeno naprej)
na že nameščeno polico.
Če je držalo postavljeno vodoravno, po‐
stavite na njega samo zaprte steklenice.
Držalo za steklenice pa je lahko tudi nagnjeno,
da lahko shranite že odprte steklenice. V ta na‐
men povlecite držalo k sebi, da je lahko dvignje‐
no navzgor in postavljeno na naslednji višji nivo.
SLOVENŠČINA
43
4.7 Predal Freshzone
Predal FreshZone je primeren za shranjevanje
svežih živil, kot so ribe, meso in morski sadeži,
ker je temperatura v njem nižja kot v preostalem
hladilniku.
4.8 Odstranjevanje predalov za zamrzovanje iz zamrzovalnika
2
1
Košare za zamrzovanje imajo zaporno oviro za
preprečitev, da bi prišlo do nenamerne odstranit‐
ve košar ali da bi padle ven. Ko košaro odstra‐
njujete iz zamrzovalnika, jo povlecite proti sebi,
in ko jo izvlečete do konca, jo odstranite tako, da
dvignete njen sprednji del.
Ko košaro vstavljate nazaj, malce dvignite njen
sprednji del, da jo vstavite v zamrzovalnik. Ko
pridete čez končne točke, košare potisnite nazaj
na mesto.
5. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
5.1 Zvoki pri normalnem delovanju
• Med črpanjem hladilnega sredstva skozi tulja‐
ve ali cevi lahko slišite klokotanje in šumenje.
To je normalno in pravilno.
• Ko je kompresor vključen se prečrpava hladil‐
no sredstvo, iz kompresorja pa se lahko sliši
brenčanje, ter utripajoč šum. To je normalno
in pravilno.
• Temperaturni raztezki lahko povzročijo nena‐
den pok. To je naraven in ne nevaren fizikalen
pojav. To je normalno in pravilno.
• Ob vklopu ali izklopu kompresorja slišite rahel
"klik" regulatorja temperature. To je normalno
in pravilno.
5.2 Nasveti za varčevanje z energijo
• Vrat ne odpirajte prepogosto ter jih ne držite
odprta dalj časa, kot je nujno potrebno.
• Če je temperatura okolice visoka, regulator
temperature na visoki nastavitvi in je hladilnik
polno naložen, lahko kompresor neprekinjeno
deluje, kar povzroči nastanek ivja ali ledu na
izparilniku. V tem primeru zavrtite regulator
temperature na nizko nastavitev, da omogoči‐
te samodejno odtaljevanje in tako zmanjšate
porabo energije.
5.3 Nasveti za shranjevanje svežih
živil
Za najboljše rezultate:
• v hladilniku ne shranjujte toplih živil ali hlaplji‐
vih tekočin
• živila pokrijte ali ovijte, predvsem živila z moč‐
nim vonjem
• živila namestite tako, da je okoli njih omogo‐
čeno prosto kroženje zraka
44 www.electrolux.com
5.4 Nasveti za shranjevanje živil
Uporabni nasveti:
Meso (vse vrste): zavijte v polivinilaste vrečke in
odložite na stekleno polico nad predalom za ze‐
lenjavo.
Zaradi varnosti je takšno shranjevanje dopustno
največ dva dni.
Kuhana živila, hladne jedi itd.: pokrijte in jih odlo‐
žite na katerokoli polico.
Sadje in zelenjava: temeljito očistite in odložite v
poseben (posebne) predal(e).
Maslo in sir: postavite v posebne neprodušne po‐
sode ali zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v
polivinilaste vrečke, da v čim večji meri prepreči‐
te dostop zraka.
Steklenice mleka: biti morajo zaprte; shranjujte
jih v stojalu za steklenice v vratih.
Banan, krompirja, čebule in česna ni dovoljeno
shranjevati v hladilniku, če niso zapakirani.
5.5 Nasveti za zamrzovanje
Nekaj pomembnih nasvetov za čim boljši posto‐
pek zamrzovanja:
• največja količina živil, ki jih lahko zamrznete v
času 24 ur je prikazana na napisni ploščici;
• postopek zamrzovanja traja 24 ur; med tem
časom ne dodajajte drugih živil za zamrznitev;
• zamrznete lahko samo visoko kakovostna,
sveža in temeljito očiščena živila;
• živila razdelite v manjše zavoje, da hitreje in
popolnoma zamrznejo, pozneje pa lahko odta‐
jate samo količino, ki jo potrebujete;
• živila zavijte v aluminijasto folijo oz. vstavite v
polivinilaste vrečke, da zagotovite neproduš‐
nost;
• preprečite, da bi se sveža, nezamrznjena živi‐
la dotikala zamrznjenih živil, ker bi se lahko pri
tem povišala temperatura slednjih;
• pusta živila se shranjujejo bolje in daljši čas
kot mastna živila; sol skrajša čas shranjevanja
živil;
• če ledene kocke zaužijete takoj po jemanju iz
zamrzovalnika, lahko pride do ozeblin;
• priporočamo, da na posamezne pakete napi‐
šete datum, da zagotovite pregled nad časom
shranjevanja.
5.6 Namigi za shranjevanje
zamrznjenih živil
Košare v zamrzovalniku omogočajo hitro in pre‐
prosto iskanje želenih živil. Če nameravate shra‐
niti večje količine živil, odstranite vse predale,
razen spodnje košare, ki mora ostati na svojem
mestu, da je zagotovljeno dobro kroženje zraka.
Za najboljšo učinkovitost naprave morate narediti
naslednje:
• prepričajte se, da je imel prodajalec zamrznje‐
na živila primerno shranjena,
• poskrbite, da bodo zamrznjena živila iz trgovi‐
ne v zamrzovalnik prenesena v najkrajšem
možnem času,
• vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte od‐
prtih dlje, kot je potrebno,
• odtajana živila hitro izgubijo kakovost in jih ne
smete ponovno zamrzniti,
• ne prekoračite obdobja zamrzovanja, ki ga na‐
vede proizvajalec živil.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
6.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo hladilnika očistite notranjost
in vso notranjo opremo. Za čiščenje uporabite
mlačno vodo z nevtralnim milom, da odstranite ti‐
pičen vonj po novem izdelku. Hladilnik nato obri‐
šite do suhega.
Ne uporabljajte detergentov ali grobih
praškov, ker lahko poškodujete premaz.
PREVIDNOST!
Pred vzdrževalnimi deli izklopite hladil‐
nik iz omrežne napetosti.
Hladilnik vsebuje ogljikovodike v hladilni
enoti; vzdrževalna dela in ponovno pol‐
njenje lahko izvajajo samo pooblaščeni
tehniki.
6.2 Redno čiščenje
Opremo je potrebno redno čistiti:
• Notranjost hladilnika in opremo očistite z
mlačno vodo in nevtralnim milom.
• Redno preverite tesnila vrat in jih dobro obriši‐
te; na tesnilu ne sme biti ostankov.
• Temeljito splaknite in posušite.
SLOVENŠČINA
Ne vlecite, premikajte ali poškodujte ce‐
vi in/ali kablov v notranjosti.
Za čiščenje notranjosti ne uporabljajte
detergentov, čistilnih praškov, močno
odišavljenih čistilnih sredstev ali loščil
na osnovi voska, ker poškodujejo po‐
vršino in puščajo močne vonjave.
Kondenzator (črna mreža) in kompresor na hrbt‐
ni strani naprave očistite s krtačko. Na ta način
boste izboljšali delovanje naprave in prihranili po‐
rabo električne energije.
45
Pazite, da ne poškodujete hladilnega si‐
stema.
Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih po‐
vršin vsebuje kemikalije, ki lahko razjedajo/po‐
škodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi tega
priporočamo, da zunanje dele hladilnika čistite
samo s toplo vodo z dodano majhno količino
sredstva za pomivanje.
Hladilnik po čiščenju ponovno priključite na om‐
režno napetost.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki zaustavitvi
kompresorja ivje samodejno odtaja z izparilnika v
hladilnem prostoru. Odtajana voda odteka skozi
odprtino za odtekanje vode v posebno posodo
na zadnji strani naprave nad kompresorjem, kjer
izhlapi.
Pomembno je, da redno čistite odprtino za odte‐
kanje odtajane vode na sredini kanala hladilnega
prostora in s tem preprečite prelivanje in kaplja‐
nje vode po živilih v notranjosti.
6.4 Odtaljevanje zamrzovalnika
Na policah zamrzovalnika in okoli zgornjega
predala se vedno nabere določena količina ivja.
Zamrzovalnik odtajajte, ko plast ivja doseže de‐
belino okoli 3-5 mm.
Za odstranjevanje ivja upoštevajte naslednja
navodila:
• iztaknite vtič iz omrežne vtičnice ali izklopite
napravo,
• odstranite shranjena živila, ovijte jih v več pla‐
sti časopisnega papirja in jih postavite na
hladno mesto,
• odstranite predale iz zamrzovalnika,
• predale obdajte z izolacijskim materialom, npr.
odejami ali časopisom.
Odtaljevanje lahko pospešite tako, da v zamrz‐
ovalnik postavite skledo z vročo vodo (ne vrelo).
• Odvodni kanal povlecite iz položaja, v katerem
je shranjen, ga potisnite nazaj v odprtino v
skladu s sliko in usmerite v spodnji predal za‐
mrzovalnika, kjer se lahko zbira voda.
• Previdno postrgajte led, ko se začne topiti.
Uporabite leseno ali plastično strgalo.
• Ko se ves led stopi, zamrzovalnik očistite in
do suhega obrišite, nato pa namestite nazaj
odvodni kanal.
• Vklopite zamrzovalnik in zložite nazaj zamrz‐
njena živila.
Priporočamo, da naprava nekaj ur deluje pri naj‐
višji nastavitvi krmiljenja termostata, da bo čim‐
prej dosegla zadostno temperaturo shranjevanja.
Za strganje ivja nikoli ne uporabljajte
ostrih kovinskih pripomočkov, saj lahko
poškodujete zamrzovalnik. Za pospeše‐
vanje odtaljevanja ne uporabljajte me‐
hanske naprave ali umetnih sredstev,
ampak samo tista, ki jih priporoča proiz‐
vajalec. Dvig temperature zamrznjenih
živil lahko med odtaljevanjem skrajša
njihovo varno dobo shranjevanja.
46 www.electrolux.com
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
PREVIDNOST!
Pred odpravljanjem težav izvlecite vtič
iz omrežne vtičnice.
Težave, ki niso opisane v tem priročni‐
ku, mora odpraviti usposobljen elektri‐
čar ali strokovno usposobljena oseba.
Med običajnim delovanjem se pojavijo
nekateri zvoki (kompresor, kroženje hla‐
dilnega sredstva).
Motnja
Možen vzrok
Hladilnik je glasen.
Hladilnik ni pravilno postavljen. Preverite pravilno namestitev
hladilnika (na tleh morajo stati
vse štiri noge).
Rešitev
Kompresor deluje nepreki‐ Morda je regulator temperature Nastavite višjo temperaturo.
njeno.
nepravilno nastavljen.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje
vrat".
Vrata se prepogosto odpirajo.
Vrat ne držite odprtih dalj časa,
kot je potrebno.
Temperatura živila je previso‐
ka.
Pred shranjevanjem živila poča‐
kajte, da se njegova temperatu‐
ra zniža na sobno temperaturo.
Temperatura v prostoru je pre‐
visoka.
Znižajte temperaturo v prostoru.
Na hrbtni plošči hladilnika
teče voda.
Med samodejnim postopkom
odmrzovanja se na hrbtni plo‐
šči taja ivje.
To je normalno in pravilno.
Voda teče v hladilnik.
Iztok vode je zamašen.
Očistite iztok vode.
Živila preprečujejo odtekanje
vode v vodni zbiralnik.
Živila se ne smejo dotikati hrbt‐
ne plošče.
Voda teče na tla.
Staljena voda ne teče v zbiralni Izhod za staljeno vodo namesti‐
podstavek nad kompresorjem. te v zbiralni podstavek.
Nastaja preveč ivja in le‐
du.
Živila niso pravilno zavita.
Živila bolje zavijte.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje
vrat".
Morda je regulator temperature Nastavite višjo temperaturo.
nepravilno nastavljen.
Temperatura v hladilniku
je prenizka.
Morda je regulator temperature Nastavite višjo temperaturo.
nepravilno nastavljen.
Temperatura v hladilniku
je previsoka.
Morda je regulator temperature Nastavite nižjo temperaturo.
nepravilno nastavljen.
Vrata niso dobro zaprta.
Oglejte si poglavje "Zapiranje
vrat".
SLOVENŠČINA
Motnja
Temperatura v hladilniku
je previsoka.
47
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura živila je previso‐
ka.
Pred shranjevanjem živila poča‐
kajte, da se njegova temperatu‐
ra zniža na sobno temperaturo.
Veliko živil je bilo shranjenih
istočasno.
Istočasno shranjujte manjšo ko‐
ličino izdelkov.
V hladilniku ni kroženja hladne‐ Zagotovite kroženje hladnega
ga zraka.
zraka v hladilniku.
Temperatura v zamrzoval‐ Živila so postavljena preblizu
niku je previsoka.
skupaj.
Živila shranjujte tako, da lahko
med njimi kroži hladen zrak.
Hladilnik ne deluje.
Vključite hladilnik.
Hladilnik je izključen.
Vtič ni pravilno priključen v om‐ Vtič pravilno priključite v omrež‐
režno vtičnico.
no vtičnico.
Žarnica ne deluje.
Na hladilniku ni električne na‐
petosti. V omrežni vtičnici ni
električne napetosti.
V omrežno vtičnico priključite
drugo električno napravo. Po‐
svetujte se s strokovno uspo‐
sobljenim električarjem.
Luč je v stanju pripravljenosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Glejte »Zamenjava žarnice«.
Če naprava tudi po izvedenih zgornjih preverja‐
njih ne deluje pravilno, pokličite naš servisni cen‐
ter.
7.1 Zamenjava žarnice
1
2
7.2 Zapiranje vrat
1.
2.
Očistite tesnilo v vratih.
Po potrebi nastavite vrata. Glejte »Namesti‐
tev«.
Naprava ima notranjo svetlečo diodo LED z dolgo
življenjsko dobo.
1. Napravo izključite iz električnega omrežja.
2. Potisnite premični del, da sprostite pokrov ža‐
rnice (1).
3. Odstranite pokrov žarnice (2).
4. Po potrebi zamenjajte žarnico z žarnico pod‐
obnih značilnosti in moči. Predlagamo vam,
da uporabite žarnico znamke Osram PARA‐
THOM SPECIAL T26 0,8 W.
5. Namestite pokrov žarnice.
6. Priključite napravo.
7. Odprite vrata. Preverite, ali lučka zasveti.
3.
Po potrebi zamenjajte poškodovana tesnila
vrat. Obrnite se na servisni center.
48 www.electrolux.com
8. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Pred namestitvijo hladilnika natančno
preberite "varnostna navodila" za vašo
varnost in pravilno delovanje hladilnika.
8.1 Namestitev
To napravo namestite v prostoru s temperaturo,
ki ustreza klimatskemu razredu s ploščice za teh‐
nične navedbe naprave:
Klimatski Temperatura okolice
razred
SN
+10 °C do +32 °C
N
+16 °C do +32 °C
ST
+16 °C do +38 °C
T
+16 °C do +43 °C
8.2 Mesto namestitve
100 mm
min
Naprava naj bo postavljena čim dlje od virov to‐
plote, kot so radiatorji, grelci, neposredna sončna
svetloba itd. Zagotovite nemoteno kroženje zraka
na hrbtni strani ohišja. Za zagotovitev najboljše‐
ga delovanja, če je naprava postavljena pod vi‐
sečo stensko enoto, mora biti najmanjša razdalja
med vrhom ohišja in stensko enoto najmanj 100
mm. Če je možno, naj naprava ne bo postavljena
pod visečimi stenskimi enotami. Natančno name‐
stitev v vodoravno lego dosežete z eno ali več
nastavljivimi nogami na dnu ohišja.
B
A
20 mm
OPOZORILO!
Omogočena mora biti izključitev napra‐
ve iz napajanja; vtič mora biti po name‐
stitvi zato enostavno dostopen.
8.3 Distančnika na hrbtni strani
2
1
4
3
V vrečki z dokumentacijo sta dva distančnika.
Postopek za namestitev distančnikov:
1. Popustite vijak.
2. Distančnik namestite pod vijak.
3. Distančnik obrnite v desno.
4. Ponovno privijte vijaka.
SLOVENŠČINA
49
8.4 Namestitev v vodoraven položaj
Ko napravo nameščate, se prepričajte, da je v
vodoravni legi. To lahko dosežete z nastavljivima
nogama na sprednji spodnji strani.
8.5 Priključitev na električno napetost
Pred priključitvijo se prepričajte, da sta napetost
in frekvenca na napisni ploščici enaki kot sta om‐
režna napetost in frekvenca na mestu priključit‐
ve.
Hladilnik mora biti ozemljen. V ta namen je na
napajalnem kablu nameščen varnostni omrežni
vtič. Če omrežna vtičnica ni ozemljena, priključite
hladilnik na ločeno ozemljitveno točko v skladu s
trenutno veljavnimi predpisi. Posvetujte se z
usposobljenim električarjem.
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v pri‐
meru neupoštevanja zgornjih varnostnih opozoril.
Hladilnik je izdelan v skladu z naslednjimi smer‐
nicami EGS.
8.6 Menjava strani odpiranja vrat
A
E
B
Predlagamo, da naslednje delo opravite
skupaj z drugo osebo, ki bo med izvaja‐
njem dela držala vrata naprave.
F
C
OPOZORILO!
Pred izvajanjem del izvlecite vtič iz om‐
režne vtičnice.
D
Da bi spremenili smer odpiranja vrat, izvedite
sledeče korake:
• Odprite vrata. Odvijte srednji tečaj (B). Odstra‐
nite plastični distančnik (A).
• Odstranite distančnik (F) in ga premaknite na
drugo stran zatiča tečaja (E).
• Odstranite vrata.
• Odstranite pokrivni čep srednjega tečaja (C,
D) z leve strani in ga premaknite na drugo
stran.
• Zatič srednjega tečaja (E) namestite v odprti‐
no na levi strani spodnjih vrat.
50 www.electrolux.com
• Odvijte zatič zgornjega tečaja in ga privijte na
nasprotno stran.
• Pokrov odstranite s pomočjo orodja (A).
• Odvijte zatič spodnjega tečaja (B) in distanč‐
nik (C) ter ju namestite na nasprotno stran.
• Ponovno namestite pokrov (A) na nasprotno
stran.
A
B
C
C
B
A
C
A
B
9. ZVOKI
Med običajnim delovanjem se pojavijo nekateri
zvoki (kompresor, kroženje hladilnega sredstva).
• Odstranite pokrove (B). Odstranite pokrivne
čepe (A).
• Odvijte ročaja (C) in ju pritrdite na nasprotno
stran. Spodnji ročaj namestite na zgornja vra‐
ta, zgornji ročaj pa na spodnja vrata.
• Ponovno namestite pokrivne čepe (A) na na‐
sprotno stran.
Opravite končni pregled, da preverite:
• Ali so priviti vsi vijaki.
• Ali se magnetno tesnilo stika z omaro.
• Ali se vrata pravilno odpirajo in zapirajo.
Če je temperatura okolice prenizka (npr. pozimi),
se tesnilo morda ne bo povsem prilegalo omari.
V tem primeru počakajte, da pride do naravnega
prileganja tesnila.
Če zgoraj opisanega dela ne želite opraviti sami,
se obrnite na poprodajno servisno službo. Uspo‐
sobljen serviser bo na vaše stroške opravil za‐
menjavo strani odpiranja vrat.
SLOVENŠČINA
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
51
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
52 www.electrolux.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
SLOVENŠČINA
53
10. TEHNIČNI PODATKI
EN3401ADW
EN13401AW
EN3601ADW
EN13601AW
Višina
1750 mm
1850 mm
Širina
595 mm
595 mm
Globina
658 mm
658 mm
Čas naraščanja tem‐
perature
20 h
20 h
Napetost
230-240 V
230-240 V
Frekvenca
50 Hz
50 Hz
Dimenzija
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za teh‐
nične navedbe na notranji levi strani naprave in
energijski nalepki.
11. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
54 www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
55
280150810-A-312012
www.electrolux.com/shop
Download

EN3401ADW EN13401AW EN3601ADW EN13601AW