Jednak pristup za sve: Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja
evropskog prostora visokog obrazovanja
(EQUI-ED)
IZVEŠTAJ O REALIZACIJI RADIONICE
Prva radionica sa učenicima četvrtog razreda srednjih stručnih škola u okviru
programa podrške za upis na fakultet održana je 22. decembra 2012. godine, sa
početkom u 09:30h, u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u
Beogradu. U radionici su učestvovali učenici odabrani na osnovu konkursa na
Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu umetnosti.
U prvoj radionici su učestvovala 24 učenika − 21 učenik odabran za program
podrške na Univerzitetu u Beogradu i 3 učenika odabrana za program podrške na
Univerzitetu umetnosti. U Tabeli 1 dat je opis demografskih karakteristika učenika koje
će voditi UB tim, a koji su učestvovali u prvoj radionici.
Tabela 1. Demografske karakteristike učeni prisustvovali radionici (UB tim)
POL
Ženski 16
Muški
5
NAZIV ŠKOLE
Pravno-poslovna škola, Beograd
Prva ekonomska škola, Beograd
Elektro-tehnička škola „Rade
Končar“, Beograd
Farmaceutsko-fizioterapeutska
škola, Beograd
Tehnička škola „Drvo art“,
Beograd
Tehnička škola GSP, Beograd
Tehnička škola, Mladenovac
Tehnička škola Novi Beograd
Hemijsko-prehrambena
tehnološka škola, Beograd
Škola za slepe i slabovide učenika
„Veljko Ramadanović“, Beograd
4
1
KRITERIJUM
Nizak SES
Deca sa sela
1
Hendikep
3
8
Romkinja
2
Nova
Pazova
2
Jednoroditeljske
porodice
4
Mladenovac
18
3
PREBIVALIŠTE
Beograd
16
Ruma
1
1
Smederevo
2
1
1
1
1
2
Radionicu je započeo rukovodilac UB tima Slobodan Cvejić predstavljajući
projekat i članove UB tima, koleginice sa univerziteta u Novom Pazaru i Nišu, i sa
Univerziteta umetnosti.
Radionica se sastojala iz tri dela (Prilog 1). Prvi deo radionice je bio usmeren na
upoznavanje učesnika i njihovih očekivanja od programa, nakon čega im je program
predstavljen. Drugi deo se sastojao u popunjavanju upitnika, testa sposobnosti i testa
ličnosti kao dela profesionalne orijentacije. U trećem delu susreta, mentori su učenike
podelili na grupe i sa svojom grupom pojašnjavali sadržaj i dinamiku programa, ispitali
prepreke koje mogu uticati na njihovo učešće i istrajavanje u programu.
Naredna radionica (Dan karijera) će biti organizovana u prvoj polovini februara.
Tom prilikom će se učenici, kroz prezentacije studenata različitih fakulteta Univerziteta
1
u Beogradu, informisati o prijemnim ispitima, smerovima i odeljenjima, načinima
studiranja i mogućnostima zapošljavanja.
2
Prilog 1. Scenario održane radionice.
1. Međusobno upoznavanje učesnika i upoznavanje sa planom rada
Materijali:
• fascikle
• sveske
• hemijske olovke
• raznobojni stikeri (broj boja stikera je jednak broju grupa u Aktivnosti 2)
• štipaljke (20 kom)
• kanap
• papiri A4 formata
• makaze
• papirići za pisanje pitanja
Posluženje: sokovi, čaše, keksići i grickilice.
Na stolicama učenike čeka fascikla sa sveskom i hemijskom olovkom („Pasoš ka
fakultetu”), stiker (NameTag) na kom zapisuju svoja imena.
Aktivnost 1. Dobrodošlica. Predstavljanje članova UB tima. Predstavljanje projekta u
celini. (10 min)
Aktivnost 2. Predstavljanje učesnika i njihovih očekivanja od programa. (45 min)
•
Na stikerima učenici zapisuju svoja imena i lepe ih na majice.
•
Učenici se zatim dele u šest grupa od po 5 članova na osnovu boje stikera.
•
Učenici se u grupama upoznaju – navode svoje ime i prezime i školu iz koje
dolaze.
•
Učenici individualno popunjavaju sliku (Prilog 1) navodeći svoje snage („Moji
kvaliteti zbog kojih mislim da ću uspeti da se upišem i završim fakultet koji
želim.”), prepreke („Koje su to prepreke koje mi otežavaju upis i pohađanje
fakulteta?”), očekivanja od programa („Na koji način očekujem da će mi ovaj
program pomoći?”).
•
Učenici zatim sa ostalim članovima grupe razmenjuju svoje odgovore. Njihov
zadatak je da od papira koji im je dat iseku jedan gornji (majica, rolka, košulja...)
i jedan donji deo odeće (pantalone, suknja, šorc...) i jedan modni dodatak
(kravata, mašna, torba, kapa...). Na gornjem delu odeće će zapisati kapacitete
grupe za upis i istrajavanje u studiranji, na donjem delu odeće će zapisati
prepreke članovima grupe za upis na fakultet i studiranje, a na modnom
dodatku, očekivanja od programa. Pošto završe sa „kreiranjem” odeće, po jedan
3
učenik ispred grupe dolazi do okačenog kanapa, navodi imena članova svoje
grupe, i izlaže njihove kapacitete, prepreke i očekivanja, kačeći ih na kanap.
Aktivnost 3. Predstavljanje programskog paketa sa osvrtom na očekivanja učenika od
programa. (10 min)
Aktivnost 4. Svaki učenik smišlja i zapisuje na papir po jedno pitanje na instrukciju:
„Vaša škola Vas je odabrala da kao njen predstavnik učestvujete u programu koji
organizuje Univerzitet u Beogradu. Program će trajati sedam dana, i Vi ćete za to vreme
biti smešteni u kampu u dvokrevetnim sobama. Po dolasku u kamp shvatate da ne
poznajete nikog u grupi, ali organizator Vam je omogućio da postavite jedno pitanje i na
osnovu odgovora drugih polaznika odlučite ko će Vam biti cimer/cimerka narednih
sedam dana. Koje pitanje bi postavili ostalim polaznicima da bi odabrali cimera/ku? To
pitanje zapišite na papir koji Vam je dat. Nakon što završite, savijte papir i stavite ga u
ovu kutiju.“ Učenici pišu pitanja i papire smeštaju u kutiju koja stoji na sredini sobe.
(10 min)
Aktivnost 5. Voditelji pored kutije sa pitanjima koje su napisali polaznici stavljaju još
jednu kutiju u kojoj se nalaze presavijeni papiri na kojima su ispisane nedovršene
rečenice, čiji sadržaj se odnosi na profesionalnu orijentaciju. Učenici formiraju krug
dobrodošlice. Svaki učenik izvlači dva papira, po jedan iz svake kutije, ali ih ne okreću
dok ne dođe red na njih. Zatim učenici jedan po jedan u krug, kada dođe red na njih
izgovaraju na glas svoje ime, čitaju sadržaj sa papira na glas i odgovaraju na njih. (45
min)
Nedovršene rečenice za profesionalna interesovanja (Prilog 2):
Jednog dana ja ću …; Voleo/la bih da postanem…; Osećam se dobro kad …; Dobar/ra
sam u…; Voleo/la bih da studiram…; Zainteresovan/na sam za…; Proleti mi vreme
kada…; Za mene idealan posao je…; Moj uzor je…; Uspeću jer… itd.
Pauza: 15 minuta (posluženje)
Aktivnost 6. Profesionalna orijentacija – Učenici individualno popunjavaju upitnike,
test sposobnosti i test ličnosti (grupno testiranje). (60 min)
Aktivnost 7. Mentori prozivaju učenike prema unapred formiranom spisku (grupe su
homogene prema vrsti fakulteta koji žele da upišu: Grupa 1. Medicina i Farmacija,
Grupa 2. Učiteljski, Filozofski i Filološki, Grupa 3. Tehnički i prirodno-matematiči,
Grupa 4. Ekonomski i Pravni) i formiraju grupe. Učenici će sa mentorima otići u
računarsku učionicu. (30 min)
• Mentor će ponoviti važne informacije u vezi ovog projekatskog paketa i razjasniti
eventualne nedoumice sa tim u vezi.
•
Mentor će proveriti sa učenicima da li postoje neke barijere njihovom učešću i
istrajavanju u programu i to zabeležiti.
4
•
Mentor će učenicima objasniti koja je funkcija ”Pasoša ka fakultetu”.
•
Mentor proverava da li svi učenici imaju otvorene e-mail naloge. Učenici koji
nemaju e-mail adresu će uz pomoć vršnjaka i mentora otvoriti svoju e-mail
adresu i naučiti da šalju i proveravaju mejlove. Zadatak svih učenika je da svom
mentoru pošalju mejl, da bi na ovaj način napravili mejling listu grupe. Ova
aktivnost ima za cilj proveru nivoa informatičke pismenosti.
•
Mentor navodi da će povratnu informaciju u vezi profesionalne orijentacije
učenici dobiti prilikom drugog susreta (početak februara) kada će biti
organizovan Dan karijera. Ovom prilikom će se učenicima predstaviti studenti sa
fakulteta koje su oni naveli kao željene.
•
Učenici dobijaju domaći zadatak da se informišu koji predmeti se polažu na
prijemnom za fakultete koje žele da upišu, koja literatura se sprema za prijemni,
dali postoje pripreme za upis na fakultet pri fakultetu, i ako da, kada počinju.
Ovaj zadatak učenici treba da obave do sledećeg susreta.
5
Fotografija učeničkih produkata na radionici.
6
Download

Izveštaj o realizaciji I radionice