IZVEŠTAJ O RADU INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA
TOKOM 2012. GODINE
Osnovni istraživački rad u Institutu društvenih nauka tokom 2012. godine je
bio skoncentrisan na realizaciji šest projekata koje finansira Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To su Istraživanja demografskih
fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji, Društvene transformacije u procesu
evropskih integracija – multidisciplinarni pristup i Retke bolesti: molekularna
patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni
aspekt (sva tri iz sfere Programa interdisciplinarnih i integrativnih istraživanja),
kao i Ljudska prava i vrednosti u biomedicini – demokratizacija odlučivanja u
zdravstvu i implementacije, Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske
tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja i Strukturne,
društvene i istorijske promene srpskog društva u kontekstu evropskih
integracija
i
globalizacije
(tri
projekta
u
okviru
Programa
osnovnih
istraživanja).
Saradnici Instituta, kao rezultat rada na nabrojanim projektima, su objavili 7
monografija, saradjivali su na odgovarajućim temama u nizu domaćih i
medjunarodnih studija, napisali više članaka u naučnim časopisima i učestvovali
sa prilozima na različitim skupovima u zemlji i inostranstvu. U 2012. godini
saradnici Instituta su objavili čak 31 članak u časopisima kategorije M 24
(nacionalni časopisi kojima je verifikacijom Matičnog odbora za društvene nauke
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dat status međunarodnog
značaja).
Posebno ćemo navesti objavljene monografije da bismo ilustrovali i značajne
rezultate rada saradnika i istakli multidisciplinarnost IDN. To su Vuković
Slobodan, Srpsko društvo i ekonomija (1918 – 1992), IK Zorana Stojanovića,
2
Novi Sad, 2012; Vuković Slobodan, Western media ethics: Anti-Serbs
propagande and “humanitarian“ intervention, IK Zorana Stojanovića, Institute of
Social Sciences, Novi Sad, Belgrade, 2012; Milan Brdar, Hronika razorene Troje
– Srbija u procesima
dekonstrukcije, Centar slobodarskih delatnosti,
Kragujevac, 2012; Brdar Milan, A. Jokić. Hronika razorene Troje – Srpska
inteligencija u procesima pisoarizacije, Centar slobodarskih delatnosti,
Kragujevac, 2012; Klajn Tatić Vesna, Etički i pravni položaj ljudi kao subjekata
biomedicnskih istraživanja i kliničkih ogleda, Institut društvenih nauka,
Beograd, 2012; Mujović Zornić Hajrija, Z. Petrović i R. Schlesinger,
Farmaceutsko pravo Srbije – Osnovi prava i naknada štete od lekova, East
West Bridge, Beč, Valjevo, 2012; i Nikitović Vladimir, E. Kupiszewski, D.
Kupiszewska, Impact on Demographic and Migration Flows on Serbia,
International organization for Migration – Mission for Serbia, Belgrade, 2012.
Pored toga, tokom 2012. godine objavljena su i dva tematska zbornika radova
u izdanju Instituta društvenih nauka. To su Pomeraćemo granice (urednici
Mirjana Rašević i Milan Marković) i Stanovništvo i razvoj (urednici Vukotić
Veselin, Slobodan Maksimović, Vladimir Goati, Danilo Šuković i Veljko
Radovanović).
Zbornikom Pomeraćemo granice Institut društvenih nauka je obeležio pedeset
i petu godinu postojanja. On se nadovezuje na zbornik Pomeramo granice,
izdat povodom pedeset godina osnivanja naše institucije. Ovoga puta su
pozvani mladi istraživači Instituta da odaberu i samostalno obrade temu koja
ih zaokuplja u naučnom smislu. Odazvalo se 12 istraživačica i istraživača čiji
radovi čine ovaj Zbornik. Svi autori su mlađi od četrdeset godina. U Zborniku
je dotaknut niz aktuelnih tema iz sfere ekonomije, prava, sociologije,
demografije, antropologije, obrazovanja, politikologije. Povodom 55 godina od
osnivanja IDN na konkursu je izabran logo i postavljena nova tabla na ulazu u
zgradu.
Zbornik radova Stanovništvo i razvoj je vezan za naučni skup koji svake
godine u maju organizuje Centar za ekonomska istraživanja IDN na jednu od
aktuelnih socioekonomskih tema. Ovaj skup je bio 22. po redu. Autori radova
3
sadržanih u ovom Zborniku su pokušali da odgovore na niz pitanja uključujući
i ono centralno koje se tiče efikasnog ublažavaja populacionih poremećaja koji
ugrožavaju ekonomski napredak. Zbornik sa 38 priloga je pripremljen kao
osnova za raspravu na istoimenom okruglom stolu održanom u Institutu 31.
maja.
U 2012. godini su objavljena dva broja časopisa Stanovništvo, koji od 1963.
godine izdaje Centar za demografska istraživanja IDN, kao i tri sveske
Sociološkog pregleda, časopisa koji Centar za sociološka istraživanja IDN
objavljuje u saradnji sa Sociološkim društvom Srbije. Četvrta sveska
Sociološkog pregleda za 2012. godinu je data u štampu. Pored toga izdato je
posebno izdanje Sociološkog pregleda – Sto godina sociologije u Srbiji u četiri
sveske. Oba časopisa se već niz godina visoko vrednuju kao domaći časopisi
međunarodnog značaja na listi Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja.
Sa zadovoljstvom izveštavamo i da je u 2012. godini koleginica Ankica Šobot
odbranila doktorsku disertaciju Demografski i socijalni aspekti rodne
neravnopravnosti u Srbiji, od polovine 20. veka na Ekonomskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.
Trend primanja pripravnika u Institut je nastavljen. Krajem 2012. godine je
zaposlen Vladimir Mentus kao istraživač pripravnik u Centru za sociološka
istraživanja Instituta društvenih nauka. Nažalost, dr Velko Radovanović, viši
naučni saradnik, je preminuo. Koleginica dr Nada Raduški je prešla u Institut
za političke studije.
Vlada RS je 08.03.2012. donela Zaključak kojim je poslovni prostor, zgrada u
ulici Kraljice Natalije 45, raspoređen na korišćenje Ministarstvu prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja za potrebe Instituta društvenih nauka i Instituta
za filozofiju i društvenu teoriju. Time je pravno regulisana osnova za korišćeje
ovoga prostora bez novčane nadoknade na čemu smo insistirali više decenija,
pogotovo od 2006. godine kada je zgrada koja je zidana za potrebe Instituta
društvenih nauka kao savezne institucije pripala Republici Srbiji.
4
Finansijsko poslovanje Instituta se može oceniti kao zadovoljavajuće. Pre
svega zbog pozitivnog bilansa prihoda i rashoda u 2012. godini. U strukturi
prihoda ubedljivo dominiraju sredstva dobijena iz Ministarstva za prosvetu,
nauku i tehnološki razvoj udelom od 94,3%. Razlog je što je u 2012. godini
počela realizacija tri tržišna projekta. To su Harmonization of Serbian Election
Studies in Order to Join the COST Action – The True European Voter,
Migration and its Effects in South-East Europe – Transnational Actions
towards Evidence Based Strategies, i Transnational Networks, Transnational
Entrepreneurship and the Role of State. Finansijski učinak ovih projekta biće
vidljiv u 2013. godini. Najveći deo rashoda u 2012, 85,1%, odnosio se na
isplatu ličnih dohodaka. Poštujući zakonsku obavezu, od oktobra meseca
Institut društvenih nauka ima dva računa: u Komercijalnoj banci za uplatu i
isplatu vezanu za tržišne projekte i u Upravi za trezor Ministarstva finansija i
privrede za priliv i trošak novca iz državnog budžeta.
Beograd, 25. mart 2013.
Dr Mirjana Rašević
Download

IZVEŠTAJ O RADU INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA TOKOM