REČ UREDNIKA
Pred nama je drugi broj časopisa „ Info Ashkali“.
I u ovom broju časopisa bavimo se problemom
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine, koji su nastali, ne toliko u onoj meri
među
svojim
članovima
Saveta,
već
nepoštovanjem prava, odnosno kršenjem
Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih
manjina a koji su sami doneli. Aškalijama su
diskriminisana prava. Za nauku je kako se krši
Zakon RS, odnosno Aškalije su im služile kao
eksperiment na kršenju Zakona RS. Nacionalni
savet aškalijske nacionalne manjine nije bila u
mogućnosti da afirmiše svoja nacionalna
kulturna prava i kulturnu baštinu Aškalija, iz
oblasti kulture, obrazovanja, obaveštenja i
službene upotrebe jezika i pisma upravo zbog
toga što su od osnivanja Saveta Aškalija
konstantno i flagrantno kršili Zakon o
Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i
Zakon RS. Nemaju razumevanja što danas
Aškalije nemaju obrazovanje na svom maternjem
jeziku, makar fakultativno, redovne informativne
izvore, tj. Radio TV program, novine, časopise i
drugo. Mi smo došli do zaključka da državi
Republike Srbije uopšte nije stalo do populacije
Aškalija i njihovih kulturnih prava, a ponajmanje
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine, jer pojedini službenici organa vlasti
Vlade Republike Srbije nimalo se nisu trudili da,
makar malo posvete pitanje poštovanja Zakona
RS već prepuštali sve jednoj prevrtljivoj
manipulatorki Biljane Marković, koja je bila
službenica ukinutog Ministarstva manjina, a
danas isto to radi i u Ministarstvo pravde i
državne uprave Republike Srbije. Sve što smo
mogli učiniti, mi smo to i učinili da ne bi došlo do
svega navedenog u ovom broju časopisa.
Obratili smo se, Predsedniku Republike Srbije,
Vladi Republike Srbije, Ministarstvu pravde i
državne uprave, Odboru za ljudska prava
Skupštine Republike Srbije,
Kancelariji za
ljudska i manjinska prava, Zaštitniku građana,
Pokrajinskom ombudsmanu i niz drugih
relevantnih organizacija, koji se bave zaštitom
ljudskih i manjinskih prava i ukazivali smo na
kršenje Zakona o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina i Zakona RS, ali nažalost
nismo naišli na razumevanje. Pa krenimo redom:
Ministar Ministarstva pravde i državne uprave
Republike Srbije Selaković Nikola nije uzeo u
obzir da se krši Zakon o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina. Mi nismo upoznati da li
naše molbe, zahteve, obaveštenja i drugo stigne
do ministra Selakovića i pročita, ali korisnik
stanarskog prava traži, zahteva i ima jedino
pravo sa vlasnikom da rešava problem
korišćenja svojih prava, tako da se mi pitamo:
ćemu svrha takvog ministra pravde, koji
konstantno dozvoljava kršenje Zakona RS.
Ministarstvo pravde, kao i ministar treba da vodi
računa o pravdi, a ne da ne ispoštuje prava i
pravdu i da ne odgovora na zahteve i ukazivanja
na kršenje Zakona o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina i Zakona Rs, Na sve naše
dopise upućeno Ministarstvu kao nadležne
institucije na ime ministra kada se tiće slučaja
Nacionalnog saveta Aškalija to ne čini već se
oglušava. Ako se uzme u obzir da nije bio
upoznat sa Nacionalnim savetom aškalijske
nacionalne manjine, pa i drugih Nacionalnih
Saveta, jer očigledno je da ima problema i u
drugim Savetima manjina, zar je to naša krivica?
Abedin Dino Toplica, Predsednik Udruženja građana
“Centar za afirmaciju Aškalija"
Stoga, ministar Selaković je u toj funkciji da je
morao biti upoznat, te zbog toga on snosi
odgovornost i mi smo njegovu fotografiju sa
navedenim naslovom prezentirali na naslovnoj
strani ovog časopisa. Ministar Selaković, pa i
drugi službenici očigledno ne razumeju da
ogorčeni narod ne poznaje granice i boriće se
dok ne ostvari svoja manjinska prava. Očigledno
je i ovo da ne funkcioniše sistem vladavine
prava, pa i nema demokratske društvene svesti i
ekonomske blagodeti pa nek ministar Selaković
razmišlja kakva onda nam je država, pa će valjda
uspešno nastaviti, ne sa kršenjem Zakona RS,
već na poštovanje sistema vladavine prava u
Republici Srbiji. No, to nije poraz etničke grupe
Aškalija već je poraz ministra Nikole Selakovića i
ovog sistema.
Državni sekretar Ministarstva pravde i
državne uprave Republike Srbije Stamenić
Gordana više puta je bila upoznata da se krši
Zakon o Nacionalnim savetima nacionalnih
manjina i Zakona RS, jer smo je na stotine
INFO ASHKALI 2
dopisa obavestili. Na sve naše molbe, zahteve,
obaveštenja i dr. oglušila se i nije imala
razumevanja. Nama se isto čini da je sve to
prepustila službenici Biljani Marković, koja je
veoma
prevrtljiva
i
velika
i
sramna
manipulatorka, pa sve što stigne od Nacionalnog
Saveta Aškalija, pa kako nam je poznato i od
Nacionalnih Saveta drugih manjina odmah iz
pisarnice se prosledi toj prevrtljivoj manipulatorki
Markovićevoj. Za sve što se čini ili ne čini nas
dovodi u sumnju da su najverovatnije primili
naređenje državne sekretarke Stamenić
da
samo ta prevrtljiva manipulatorka piše i rešava i
ne odgovara na upućene dopise, a da se
državnoj sekretarici Stamenić kad je potrebno
donese samo na potpis. Time znači da Stamenić
Gordana služi samo za ukras i prima veliki
dohodak iz državne kase i svesno dozvoljava da
se radi kako se i čini na kršenju Zakona o
Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i
Zakona RS. O svemu ćete biti obavešteni u
ovom broju časopisa, te i zbog toga njena
fotografija je zasigurno zaslužna prezentirati u
ovom broju časopisa.
Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska
prava Vlade Republike Srbije Paunović
Suzana takođe je bila o svemu upoznata sa tim
da se krši Zakon o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina, bar kada se tiće
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine. Ništa nije uradila u tom delu da se ne
krše manjinska prava aškalijske populacije. Sve
to je aminovala kako se i na koji način krše prava
i Zakon o manjinama i Zakon RS. Upućen je njoj
dopis – molba za prijem delegacije sa temom da
se aškalijama krše prava i članovima
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine, ali na to se oglušila. Takođe smo je
pozvali na Konferenciju sa kojim se problemima
suočavaju manjine i o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina, ali gospođa Paunović nije
se odazvala toj Konferenciji. Kada se tiće prijema
delegacija stranih činovnika za ljudska i
manjinska prava i odlaska na te iste konferencije
i organizovanja gospođa Paunović je tu u punoj
formi sa ukazivanjem da se u Republici Srbiji
poštuju ljudska i manjinska prava, što naravno
ne odgovara istini. Funkcija direktora Kancelarije
za ljudska i manjinska prava je obavezna da se
upozna sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava,
ali se i na naše molbe, zahteve, obaveštenja i
slično direktor Paunović se oglušila i time je
svojim radom, ili neradom, svesnim ili nesvenim
činjenjem ili nečinjenjem dozvolila da se
aškalijama krše ljudska i manjinska prava i nije
apsolutno ništa učinila da pomogne manjinskoj
populaciji Aškalija na poštovanje njihovih
manjinskih prava. Zbog toga je i zaslužna da se i
njena fotografija prezentira na naslovnoj strani
ovog časopisa.
Pomoćnik direktora Kancelarije za ljudska i
manjinska prava Vlade Republike Srbije
Acković Dragoljub lično je upoznat sa kršenjem
Zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih
manjina i to od članova Saveta Aškalija. Acković
je zamolio da napišemo molbu za prijem
delegacije Saveta Aškalija, i to je izričito rekao
gospodinu Toplica Abedinu kao ličnog prijatelja
da pošalje molbu na njegovo ime, što smo
naravno to i uradili, ali nikakav odgovor nismo
dobili. To je čista manipulacija i zavarivanje, i mi
smo sigurni u to da Ackovića ne interesuju
Aškalije kao Aškalije. Na naše sms poruke
upućene na njegov službeni mobilni telefon sa
molbom da nam iziđe u susret i pomogne da se
stavi u funkciju Nacionalni Savet Aškalija se
oglušio. Jednostavno može se lako primetiti da je
u pomenutoj Kancelariji postavljen od političke
stranke SNS kao pripadnika romske populacije
da bi vodio brige i interese samo svoje
populacije, i to konstantno čini i šta ga briga za
druge, pa se misli verovatno kada direktor to radi
šta radi a što ne bi i on to činio. Najverovatnije
prati korake i metode rada sadašnjeg aktivistu
romske populacije, a nekada službenika ukinutog
ministarstva manjina Republike Srbije da Aškalije
asimiluje u Rome, te i zbog toga i ne haje za
Aškalije kojima se diskriminišu prava. Acković je
zaslužan da se i njegova fotografija prezentira na
naslovnoj strani ovog broja časopisa, jer ništa
nije, niti sada, niti ikada će nešto učiniti za
populaciju Aškalija, jer Aškalije znaju da do sada
nijedan pripadnik roma, koji je bio u nekoj
značajnoj funkciji da im nisu pomogli već samo
odmogli, a gospodin Acković je poznat po tome
da zna da manipuliše sa romima a što ne bi i
učinio to i sa populacijom Aškalija.
Biljana Marković službenica Ministarstva
pravde i državne uprave Republike Srbije
koja trenutno radi na poslovima Nacionalnih
saveta nacionalnih manjina pri pomenutom
Ministarstvu je toliko zla nanela populaciji
Aškalija da je to neopisivo i o tome možete
pročitati u posebnom delu teksta prvog broja i u
ovom broju časopisa „Info Ashkali“. Iz svega
navedenog da se zaključiti da su ova službena
lica zlo za populaciju Aškalija, koja je na margini
društvenog života i na najnižoj društvenoj
lestvici, jer njihov društveni položaj je izuzetno
težak i poražavajuči, te kao slaba etnička grupa
nema spolja državu koja može da ih zaštiti, pa to
obilato koriste, i mogu činiti i koristiti samo
zločinci.
Zahvaljujem se
Abedin Dino Toplica
INFO ASHKALI 3
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
Za državnog sekretara Stamenić Gordanu
KANCELARIJA ZA LJUDSKA MANJINSKA PRAVA
Za direktora Paunović Suzanu
Najljubaznije Vas molimo da u što kraćem
roku primite delegaciju Inicijativnog odbora
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine i naših Udruženja u cilju ukazivanja
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine.
Suzana Paunović, Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije
Gordana Stamenić, Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije
problema nastalih u Nacionalnom savetu
aškalijske nacionalne manjine, odnosno
Sa osobitim poštovanjem
Novi Sad, 07.05.2013.
I NA OVAJ DOPIS OSTALI SMO BEZ ODGOVORA
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
GOSPODINU MINISTRU SELAKOVIĆ NIKOLI
Poštovani Gospodine Ministre Selakoviću!
Obraćamo se vama sa molbom da se izvrši upis
činjenica u Registar i izda Rešenje novoizabranom
predsedniku Nacionalnog Saveta Aškalija gospodinu
Abedinu Toplici shodno održane sednice Saveta
Aškalija i Zapisnika od 22.12.2012. godine kada je
većina, od ukupno 15 članova Saveta 11 glasali za, 2
opravdano prisutnih a jedan nije glasalo i kompletna
pomenuta dokumentacija istog dana prosleđen
nadležnom Ministarstvu. Želimo da Vas obavestimo da
je Nacionalni savet aškalijske nacionalne manjine u
blokadi od 01. 01. 2011 godine upravo zbog toga što
se krši Zakon o Nacionalnim savetima nacionalnih
manjina od strane ukinutog Ministarstva manjina. Ne
poštuje se automnost i Skupština Saveta Aškalija i
jedinu nadu imamo kod Vas gospodine ministre i da
članovi Saveta Aškalija Vas ponovo mole da se izda
Rešenje novoizabranom predsedniku Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine gospodinu
Abedinu Toplici. Žalimo što ćemo biti primorani da
ukoliko se ne izda Rešenje novoizabranom
predsedniku Saveta u što u kraćem roku od 30 dana
da ćemo biti primorani koristiti, između ostalog i vašu
fotografiju i prezentirati na naslovnoj strani našeg
časopisa „ Info Ashkali“, koji vam u prilogu dostavljamo
sa dole navedenim tekstom.
Sa osobitim poštovanjem,
Novi Sad, 11.06.2013. godine.
Za Inicijativni odbor Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine, Abedin Dino Toplica
INFO ASHKALI I NA OVAJ DOPIS OSTALI SMO BEZ ODGOVOR
4
USPEO ATENTAT
NA
NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE NACIONALNE
MANJINE
OVIH SLUŽBENIH LICA
Kako je nastala smrt Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
1. Nezakonitim izborom predsednika Saveta
2010. godine;
2. Nezakonitim upisom Saveta u registar
Nacionalnih saveta nacionalnih manjina,
uprkos upozorenju i zahtevu da se to ne čini
2010. godine;
3. Četiri
puta
promenom
Statuta
Nacionalnog saveta Aškalijske nacionalne
manjine, a ponajviše s ciljem uklanjanja iz
Statuta i iz pečata upotrebe albanskog jezika
kojim se služe Aškalije 2010. godine;
4. Bez razloga blokiranjem finansijska
sredstva Nacionalnom savetu aškalijske
nacionalne manjine, i to od meseca aprila
2011. godine;
5. Blokiranjem rada Nacionalnim Savetom
Aškalija 2011. godine donošenjem „
Zaključka“ od strane Ministarstva manjine,
sa obrazloženjem da se čeka ishod Krivične
prijave protiv nekih članova Saveta, pa tek
posle presude da se nastavi postupak za
razrešenje problema u Savetu, iako to nije
bilo neophodno, jer je to nadležno
Nikola Selaković, Ministar Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije Ministarstvo moglo da reši bez „ zaključke“;
6. Nepoštovanjem
samostalnosti
rada
Saveta Aškalija u svojoj delatnosti, odnosno
Skupštinu Nacionalnog Saveta Aškalija time
što se oglušilo na Zapisnik sednice Saveta
Aškalija od 22.12.2011. godine kad je
Nacionalni Savet Aškalija na svojoj sednici
razrešio dotadašnjeg predsednika i izabrao
Stamenić Gordana, Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Republike Srbije novog predsednika Nacionalnog saveta
aškalisjke nacionalne manjine Abedina
Toplicu, ali nadležno Ministarstvo nije izdalo
Rešenje;
7. Raspuštanjem
Nacionalnog
saveta
Aškalijske nacionalne manjine marta meseca
2012. godine, bez ulaganja nikakvih napora
od strane nadležnog Ministarstva da do toga
ne dođe. Pre raspuštanje Saveta rešenjem
je obrazovan Privremeni organ upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine;
8. Obrazovanjem
Privremenog
organa
upravljanja Nacionalnim savetom Aškalijske
nacionalne manjine, i to nepoštovanjem
odredaba Zakona o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina, koji predviđa način i
redosled imenovanja članova tog organa kod
izbor lista, te za predsednika imenuje
Ramadanović Iljaza, koji je funkcionalno
nepismen i po nacionalnosti Rom i ne
poznaje kulturu, tradiciju i običaje Aškalija;
INFO ASHKALI 5
9. Neizdavanjem blagovremenog rešenja na
ime imenovanog predsednika Privremenog
Republike Srbije i Kancelarija za ljudska i
Dragoljub Acković, Pomoćnik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije
Paunović Suzana, Direktor kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije organa upravljanja Nacionalnim savetom
Aškalijske nacionalne manjine, iako je od
njegovog izbora prošlo više od godinu dana!
10. Ministarstvo pravde i državne uprave
Republike Srbije konačno maja meseca
2013.
godine
izdalo
rešenje
za
predstavljanje
i
zastupanje
na
ime
Ramadanović Iljaza Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine iako su 3 člana predali
ostavke, te od ukupno 5 članova trenutno
ima samo 2 člana. Eto, to je način na koji je
manjinska prava Vlade Republike Srbije
izvršilo ATENTAT na Nacionalni savet
Aškalijske nacionalne manjine, koji je
potpuno uspeo, jer danas niti ima Savet
Aškalijske nacionalne manjine, niti ima
legalnost i legimitet Privremeni organ
upravljanja Nacionalnog saveta Aškalijske
nacionalne manjine. Pa, gde je tu
poštovovanje odredbi Zakona o slobodnoj
upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina i
poštovanje ljudskih prava!?....
Članovi Inicijativnog odbora
Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
Za ministra Nikolu Selakovića
KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
Za direktora Dušana Igljatovića
ZAHTEV
Broj: 02/2012- NSANM
Obraćamo se naslovu sa zahtevom da se
prizna Automnost Nacionalnog saveta
aškalisjke nacionalne manjine
i da
ukazujemo da navodni „ zapisnik „ sa
četvrte sednice nezakonitog Privremenog
organa upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine, održane u
Beogradu dana 16.11.2012. godine je
nezakonit iz sledećih razloga:
1. Privremeni organ upravljanja Nacionalnim
savetom aškalijske nacionalne manjine nije
konstituisan.
Ne
postoji
zapsinik
o
konstituisanju.
2. Privremeni organ upravljanja Nacionalnim
savetom aškalijske nacionalne manjine nije u
punom sastavu te i zbog toga je nelegalan i
nema
legimitet.
INFO ASHKALI 6
3. Navodno „ sednica „ nezakonitog
Privremenog organa upravljanja Nacionalnim
savetom aškalijske nacionalne manjine,
održane u Beogradu dana 16.11.2012.
godine nije održana. Naime, ovo jedna od
ideja službenice Biljane Marković, koja vodi
Registar Nacionalnih saveta nacionalnih
manjina u Ministarstvu pravde i državne
uprave, i to u dosluhu sa članovima Ali
Beriša i Iljaza Ramadanovića da održe
nekakvu sednicu nezakonitog privremenog
organa upravljanja savetom i da biraju
nekog, odnosno Zijadina Salihua za člana
privremenog organa upravljanja savetom
koga je sama nezakonitim rešenjem
eliminisla kao člana Nacionalnog saveta
aškalisjke nacionalne manjine da bi se
konačno
izdalo
rešenje
još
uvek
neovlašćenom predsedniku privremenog
organa upravljanja savetom na ime Iljaza
Ramadanovića. Konsultovali su se samo
telefon i to Ali Beriša i Iljaz Ramadanović te
je Ali Beriša samo napisao tekst navodno
održane „ sednice „ Privremenog organ
upravljanja Nacionalnim savetom aškalijske
nacionalne manjine i nisu prisustvovali dvoje
od ukupno četiri članova pošto je jedan član
dao ostavku na mesto člana privremenog
organ upravljanja Nacionalnim savetom
aškalijske nacionalne manjine. Članovi
Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava
Zehra Prekadini i Makfireta Jašari nemaju
pojma o navodno održanoj „ sednici „ dana
16.11.2012. godine, jer su nam to potvrdili uz
prisustvo svedoka i spremni su da to i
posvedoče. Potrebno je reći i ovo da zbog
takvih ideja Marković Biljane, odnosno
konstantno kršenja Zakona o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina članovi
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine su protiv Markovićeve pa i drugih
podneli krivičnu prijavu Prvom osnovnom
javnom tužilaštvu u Beogradu 06.10.2011.
godine broj KTR 7677/11.
4. U izjavi koju je potpisao Zijadin Salihu stoji
sledeće: uz prethodnu saglasnost Komisije
za ljudska i manjinska prava, predsednik
privremenog
organa
upravljanja aškalijske nacionalne manjine je
dana 15.11.2012. godine, pozvao Zijadina
Salihua, člana Saveta aškalijske nacionalne
manjine da da izjavu da li prihvata članstvo
u privremenom
organu upravljanja
aškalijske nacionalne manjine, pa je Zijadin
Salihu dao sledeću: I Z J A V U o
prihvatanju članstva... Nema zakonskih
osnova za datu izjavu, jer Zijadin Salihu je
dobio samo jedan mandat i po Rešenju na
koji se poziva Markovićeva nije više član
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine, niti je član privremenog organa
upravljanja aškalijske nacionalne manjine.
Takozvani predsednik privremenog organa
upravljanja aškalijske nacionalne manjine se
poziva na nekakvu Komisiju za ljudska i
manjinska prava koja ne postoji. Takvim
manipulacijama se služe Ali Beriša, Biljana
Marković i Iljaz Ramadanović.
5. Na navodnoj „ sednici „ privremenog
organa upravljanja Nacionalnim savetom
aškalijske nacionalne manjine, održane u
Beogradu dana 16.11.2012. godine navode
da ,,sedište Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine je u Pančevu, Ulica
,,Jabučki put,, broj 137., Sedište se navodi
kao Nacionalni savet aškalijske nacionalne
manjine a ne sedište Privremenog organa
upravljanja nacionalnim savetom aškalisjke
nacionalne manjine. Sedište je pogrešna
INFO ASHKALI 7
adresa i fiktivno, jer ne postoji zaključen
ugovor o poslovnom prostoru sedišta.
Namera je da se finansijska sredstva od
Vlade Vojvodine iscrpe. Ovo sve dokazuje
da su ispred prvestveno lični finansijski
interesi pojedinih članova takozvanog
privremenog organa upravljanja Nacionalnim
savetom aškalisjke nacionalne manjine.
6. Neovlašćeni predsednik ničim nije
ovlaščen, jer nije izdato rešenje na njegovo
Nikola Selaković ime kao predsednika, stoga i nema nikakve
zakonske osnove niti ovlašćenje da predloži i
zahteva datu izjavu a još da se poziva na
saglasnost „ Komisije za ljudska i manjinska
prava „ koja, kao što smo naveli, ne postoji.
7. Iljaz Ramadanović potpisuje se u „
zapisniku „ navodne pomenute sednice kao
predsednik privremenog organ upravljannja
Nacionalnim savetom aškalijske nacionalne
manjine a za to nema rešenje niti je bilo čim
ovlašćen. Za Iljaza Ramadanovića je zbog
toga a i falsifikovanja pečata, fiktivne adrese
sedišta privremenog organa upravljanja
Nacionalnim savetom aškalisjke nacionalne
manjine na adresi; Novi Sad, ul. Slavka
Rodića br. 37 te i zbog zloupotrebe
službenog položaja podnešena krivična
prijava Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u
Beogradu dana 14.11.2012. godine broj
32/12.
8. Uočljivo je nedoslednost u određivanju
članova
privremenog
jer se
ovim
poslednjim
u nizuorgana,
nezakonitih
akatau
prvobitnom
imenovanju
oni
postavljaju,
biraju, a uz to, u izjavi Zijadina Salihuja stojia
ovim poslednjim
nizu da
nezakonitih
akatai
odredba
da nema upravo
se predomisli
istupi iz članstva privremenog organa, što je
protivustavni čin ograničenja slobode izbora
pojedinca. Stoga, zahtevamo da se odbaci
data „ izjava „ i navedeni navodni „ zapisnik
„sa navodne održane „ sednice „ dana
16.11.2012.
kao neosnovan
biraju,
a uz to,godine
u izjavi Zijadina
Salihuja stojii
nezakonit.da nema
Članovipravo
Nacionalnog
savetai
odredba
da se predomisli
aškalijske
nacionalne
manjineorgana,
(ukupno
istupi
iz članstva
privremenog
što15)
je
imaju pravo na
Automnost Saveta
protivustavni
čin ograničenja
slobodekada
izborasu
dana 22.12.2011. godine održali Sednicu i
po svim zakonskim
normama da
i odredbama
pojedinca.
Stoga, zahtevamo
se odbaci
izabrali
predsednika.
data
„ izjava
„ i navedeni navodni „ zapisnik „
sa navodne održane „ sednice „ dana
Zapisnik sa održane
Saveta sai
16.11.2012.
godine Sednice
kao neosnovan
zahtevom Članovi
je
istogNacionalnog
dana
dostavljen
nezakonit.
saveta
Ministarstvunacionalne
za ljudska manjine
i manjinska
prava. 15)
Na
aškalijske
(ukupno
naš zahtev
Zapisnik
nismoSaveta
dobili odgovor
imaju
pravoi na
Automnost
kada sui
shodno
toga zahtevamo
se vršiSednicu
činjenicai
dana
22.12.2011.
godinedaodržali
u Registar
Nacionalnih
savetai odredbama
nacionalnih
po
svim zakonskim
normama
manjina ipredsednika.
da u zakonskom
roku izda
izabrali
Zapisnik
sa Rešenje
održane
legalno izabranom
Sednice
Saveta sapredsedniku
zahtevom jeNacionalnog
istog dana
saveta aškalijske
nacionalneza
manjine.
dostavljen
Ministarstvu
ljudska i
manjinska prava. Na naš zahtev i Zapisnik
Žalimo što
ćemoodgovor
ukoliko sei neshodno
izda Rešenje
nismo
dobili
toga
novoizabranom
zahtevamo
da sepredsedniku
vrši činjenicaNacionalnog
u Registar
saveta aškalijske
manjine i biti
Nacionalnih
saveta nacionalne
nacionalnih manjina
da
primorani
da seroku
obratimo
sudu i
u
zakonskom
izda nadležnom
Rešenje legalno
da se pozivamo
na Automnost
Saveta
izabranom
predsedniku
Nacionalnog
savetai
Zapisnik sa
održane manjine.
Sednice Saveta od
aškalijske
nacionalne
dana 22.12.2012. godine.
Žalimo što ćemo ukoliko se ne izda Rešenje
novoizabranom predsedniku Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine biti
primorani da se obratimo nadležnom sudu i
da se pozivamo na Automnost Saveta i
Zapisnik sa održane Sednice Saveta od
dana 22.12.2012. godine.
Novi Sad, 26.11.2012. godine
Za Inicijativni odbor Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
Abedin Toplica
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine Dostavljeno:
26.11.2012.
Novi Sad,
Vladi Republikegodine
Srbije
Vladi AP Vojvodine
Za Inicijativni
Nacionalnog
Zaštitniku odbor
Građana
Republikesaveta
Srbije
nacionalne
manjine
Pokrajinskom aškalijske
ombudsmanu
u Novom
Sadu
Abedin
Toplica
Članovima Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine
Dostavljeno:
Vladi Republike Srbije
Vladi AP Vojvodine
Zaštitniku Građana Republike Srbije
Pokrajinskom ombudsmanu u Novom Sadu
Članovima Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine INFO ASHKALI 8
SAVETU ZA NACIONALNE MANJINE
Beograd, Bul. M. Pupina 2
ZAHTEV
Poštovana Gospodo!
Nacionalni savet aškalijske nacionalne
manjine je dana 22.12.2011. godine održao
sednicu na kojoj su bili prisutni od ukupno 15
članova Saveta 12 članova a 3 opravdano
odsutnih i na toj sednici predsednik Saveta
Jašar Šemsi je večinom glasova 11 za a 1
član neopredeljen glasali za razrešenje
dotadašnjeg predsednika i izabrali novog
predsednika Saveta Toplica Abedina.
Zapisnik sa te sednice je istog dana
prosleđen nadležnom Ministarstvu sa
zahtevom da se izvrši upis, odnosno izmena
činjeničnog stanja u Registar i da se izda
rešenje na ime novoizabranog predsednika
Saveta. Nadležno Ministarstvo se na naš
zahtev i na Skupštinu i automnost Saveta
oglušilo kao i na desetine istovetnih
Zapisnika sa istovetnim zahtevima.
Prilog: Zapisnici sa održane sednice Saveta
od 09.01.2011. 16.03.2011. i 22.12.2011.
godine i Zahtev.
U mesecu aprilu 2011. godine bez ikakvog
razloga Ministarstvo je Savetu blokirao
finansijska sredstva.
Dana 08.08. 2011. godine je bez saglasnosti
Saveta kao druge strane nadležno
Ministarstvo donelo Zaključak i tim
zaključkom blokirao i rad Saveta. Na
zaključku je i dalje za predsednika Saveta
imenovan Šemsi Jašar iako je u više navrata
legalno većinom članova Saveta razrešen.
Obrazloženje zaključka je navodno da u roku
od 60 dana Savet nije izabrao predsednika
Saveta, što naravno ne odgovara istini.
Ministarstvo je u obrazloženju zaključka
naveo da se ne može izdati rešenje
novoizabranom predsedniku dok se ne reši
prethodno pitanje, odnosno krivične prijave
za odgovorna lica u Savetu!!!. Takođe se
navodi u obrazloženju da Savet nema
sedište, što ne odgovara istini.
Prilog: Zaključak i Ugovor o zakupu
poslovnog prostora.
Umesto da ukinuto Ministarstvo za ljudska i
manjinska prava, državnu upravu i lokalnu
samoupravu – uprava za ljudska i manjinska
prava izda rešenje za zastupanje i
predstavljanje Saveta ANM novoizabranom
predsedniku na osnovu Zapisnika održane
sednice Saveta od dana 22.12.2011. godine
(napomena: nikakav odgovor nije dat na
Zapisnik od 22.12.2011.) rešenjem broj 9000-00023/2012-04 od 12.03.2012. godine
raspustio
Nacionalni
savet
aškalijske
nacionalne manjine Ministarstvo posebnim
Abedin Dino Toplica rešenjem bez konsultacije, pitanja i
saglasnosti obrazovao Privremeni organ
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine. Nisu uzeti u obzir ni
nosioci izbornih lista, te sa pobedničke
strane umesto 3 člana imenuje 2 a sa druge
strane 3 i predsednika Privremenog organa
Saveta. Obrazloženje je da su od strane
člana Nacionalnog
Saveta pokrenuta
krivična prijava za pojedine članova Saveta.
Ministarstvo isto neosnovano pokreće
krivičnu prijavu za Toplica Abedina za
korišćenje pečata. Za ovo navedeno
Ministarstvo nema zakonskih osnova.
Prilog: Rešenja
Član Toplica Abedin je zbog kršenja zakona
podneo krivičnu prijavu protiv službenih lica
iz Ministarstva i to Marković Milana,
Djurdjević Nenada, Ećimović Ljerke i
Marković Biljane, koja trenutno radi kao
službenica za Nacionalne savete nacionalnih
INFO ASHKALI 9
manjina u Ministarstvu pravde i državne
uprave.
Prilog: Krivična prijava zavedeno: K
8642/2012
Privremeni organ nije konstituisan te i nije
predat pečat, dokumetacija i ostalo.
Prilog: Dopis Ministarstva za ljudska i
manjinska
prava
broj:
291-90-0000040/2012-04 i dopis broj: 06-0000008/2012-04 dopis Zaštitniku građana
broj: 291-90-00-00029/2011?-04
Od dana 12.03.2012. godine
kada je
raspušten Savet od ukupno 5 imenovanih
članova tog organa je troje dalo ostavke, jer
nisu prihvatili članstvo u tom Privremenom
organu.
Prilog: Ostavke za Skender Pireva, Zehra
Prekadini i kolektivna ostavka za Ali Beriša
prosleđeno u Ministarstvo pravde i državne
uprave.
Nadležno Ministarstvo od dana 12.03.2012.
godine, kada je raspušten Savet, nije izdalo
rešenje Privremenog organa Saveta za
zastupanje
i
predstavljanje
na
ime
predsednika Iljaz Ramadanovića, dakle više
od godinu dana sve do maja meseca 2013.
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine godine. U međuvremenu pojedini članovi
Saveta
presudom
nadležnog
suda
oslobođeni su od bilo kakve krivice, ali to
Ministarstvo vešto koristi i vrši destrukciju
Saveta na način kad je u pitanje imenovanje
predsednika Privremenog organa Saveta ne
uzima u obzir 3 krivične prijave protiv
Ramadanovića
zbog
neopravdanih
finansijskaih sredstava Savetu, falsifikovanje
pečata Saveta i dr. što nije slučaj za druge
članove Saveta. Nadležno Ministarstvo je
Zaključkom od 09.08.2011. godine bilo u
obavezi da nakon oslobađanje krivice
odgovornih lica izda rešenje novoizabranom
predsedniku Saveta, međutim i na to se
Ministarstvo oglušilo.
Prilog: 3 Krivične prijave za Ramadanović
Iljaza.
Obaveštavamo Vas da i dalje nadležno
Ministarstvo na flagrantan način krši Zakon o
Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i
Zakon RS.
Član 40 pomenutog Zakona predviđa da
Privremeni organ upravljanja ima 5 članova
što u ovom slučaju to nije, jer trenutno ih ima
ukupno 2 člana, znači nije u punom sastavu i
nema legalnost i legimitet. Mi se pitamo
kako se moglo izdati rešenje, i to, kao što
smo naveli, nakon više od godinu dana, za
zastupanje
i
predstavljanje
na
ime
Ramadanović Iljaza kada nema zakonske
osnove.
Prilog: Zahtev UG “ Centar za afirmaciju
Aškalija”
Zahtevamo da u okviru vaših nadležnosti
ukazujete na navedeno kršenje Zakona i da
se odmah povuku rešenja i da se ispoštuje
Zakon o Nacionalnim savetima nacionalnih
manjina i uvaži Zapisnik sa sednice Saveta
od dana 22.12.2011. godine kada je od
ukupno 15 članova Saveta prisustvovali 12
članova 3 opravdano odsutnih a 11 članova
glasali za novoizabranog predsednika
Nacionalnpg aaveta aškalijske nacionalne
manjine Abedina Toplicu i da se u što
kraćem roku izda rešenje na ime
novoizabranog predednika Saveta.
Prilog: Zapisnik sa održane sednice Saveta
dana 22.12.2011. i zahtev ukinutom
Ministarstvu za ljudska i manjinska prava,
državnu upravu i lokalnu samoupravu.
INFO ASHKALI Sa osobitim poštovanjem.
Novi Sad, 22.07.2013.
Za Inicijativni odbor
Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
Abedin Toplica
10
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
MINISTAR NIKOLA SELAKOVIĆ
KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
SUZANA PAUNOVIĆ
VLADA REPUBLIKE SRBIJE DISKRIMINIŠE PRAVA POPULACIJI AŠKALIJA I NE FUNKCIONIŠE NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE Poštovana Gospodo, Poštovane Ekselencije!
Aškalije su 2010. godine po prvi put izašli na izbore za
Nacionalne Savete nacionalnih manjina i glasali su za
osnivanje Nacionalnog Saveta Aškalijske nacionalne
manjine, s obzirom da je njihov društveni status izuzetno
težak i poražavajuči.
Kao što je poznato, populacija Aškalija nemaju obrazovanje
na svom maternjem jeziku, makar fakultativno obrazovanje,
redovne informativne izvore, novine, časopise, radio i
televiziju
itd.
Takođe, Aškalije nemaju svog predstavnika u Parlamentu
Republike Srbije i nema ko da govori u njihovo ime a i o njima
nikada niko ne govori. Predstavnika Aškalija nema u nijednoj
instituciji sistema, u lokalnim organima, nemaju Kancelariju ili
Savet za integraciju Aškalija iako smo se više puta obratili
nadležnim Institucijama sa molbom za osnivanje Kancelarije
ili Savet a za to godinama nema nikakvih odgovora.
Aškalije u Republici Srbije ne uživaju nikakva prava kao
manjina i svakodnevno doživljavaju diskriminaciju i
diskriminišu ih na svakom koraku i u svim sferama
društvenog života. Aškalije diskriminaciju nad njima trpe več
vekovima, opečeni su i navikli na to.
Poštovana Gospodo, poštovane Ekselencije, Vama je
poznato da večina članova Nacionalnog Saveta Aškalijske
nacionalne manjine obratili su se na stotine dopisa, molbe,
zahteve, obaveštenja i slično Vladi Republike Srbije,
Ministarstvu pravde i državne uprave i Kancelariji za ljudska i
manjinska prava, ali mi več dve godine nijedan odgovor još
uvek nismo dobili. Mi se i dalje pitamo:
ZBOG ČEGA NE POŠTUJU SKUPŠTINU I
AUTOMNOST SAVETA i ne izadju Rešenje legalno
izabranom predsedniku Savjeta Abedinu Toplici i NE
FUNKCIONIŠE NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE
NACIONALNE MANJINE i država Republika Srbije ne
poštuje Zakon i ljudska i manjinska prava populaciji Aškalija.
Ovo je poraz sistema a ne etničke grupe Aškalija.
I NA OVAJ DOPIS OSTALI SMO BEZ ODGOVORA
Novi Sad, 22. 01.2011.
Za Inicijativni odbor Nacionalnog saveta Aškalijske
nacionalne manjine
s.r. Sekretar Jahir Toplica
UPRAVNOM SUDU SRBIJE
Begrad, ul. Nemanjina br. 9
TUŽILAC: Abedin Toplica, ul. Jevrejska
br. 27, Novi Sad
AŠKALIJSKE
NACIONALNE
BROJ: 90-00-14/2013-38
TUŽENI: Ministarstvo pravde i državne
uprave Republike Srbije Beograd,
ul. Birčaninova br. 6 koga zastupa državni
sekretar Stamenić Gordana
Dana 10.07.2013. godine nakon saznanja
tužioca i na osnovu traženog rešenja od
strane tuzioca Ministarstvo pravde i državne
uprave Republike Srbije dostavio tužiocu
rešenje Privremenog organa upravljanja
Nacionalnim savetom aškalijske nacionalne
manjine broj: 90-00-14/2013-38 sa sedištem
u Novom Sadu, Temerinska 91.
Dokaz: Obaveštenje o dostavi rešenja za
tužioca i Rešenje broj: 90-00-14/2013-38
ŽALBA
NA REŠENJE
O UPISU PROMENA
PODATAKA U REGISTRU NACIONALNIH
SAVETA NACIONALNIH MANJINA KOJI SE
ODNOSE
NA
NACIONALNI
SAVET
INFO ASHKALI MANJINE
11
Obzirom da nezadovoljna strana ima pravo
žalbe u roku od 30 dana od dana saznanja,
ili dobijanja rešenja, tužioc u ostavljenom
roku ulaže Žalbu i pobija rešenje iz sledećih
razloga:
1.
Privremeni
organ
upravljanja
Nacionalnim savetom aškalijske nacionalne
manjine je obrazovan, ali je taj organ
nelegalan, jer jedini predstavnik Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine je
predsednik Saveta izabran na legalnoj
sednici Saveta održanoj 22.12.2011. godine,
i to Abedin Toplica.
Dokaz: Zapisnik sa sednice Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine
održane dana 22.12.2011. godine.
2.
savet
aškalijske
Nacionalni
nacionalne manjine broji 15 članova, a
Privremeni organ upravljanja Nacionalnim
savetom aškalijske nacionalne manjine, ako
se želi obrazovati Zakonom o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina, mora imati
najmanje 5 članova, što ovde nije slučaj, jer
trenutno u tom privremenom organu su
samo 2 člana i nije u punom sastavu i nema
legalnost i legimitet u odlučivanju, odnosno u
upravljanje.
Dokaz: Ostavka overena na ime člana
Stamenić Gordana
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine Skender Pireva Novi Sad, Slavka
Rodića 37 od dana 28.06.2012. godine.
Ostavka Skender Pireve od dana
02.11.2012. godine Izjava Skender Pireva
od 06.11..2012. godine. Pribaviti od
Ministarstva pravde i državne uprave
Republike Srbije ostavke za članove
Privremenog
organa
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine za Ali Beriša, Skender
pireva i drugi /kolektivna ostavka/ i Zehra
Prekadini.
3.
Rešenje se pobija i iz sledećih
razloga:
Rešenjem Ministarstva pravde i državne
uprave
Republike Srije poziva se na nekakve
održane „sednice Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine“ koje nisu legalni i bez
legimiteta iz razloga što nije izdato rešenje o
predstavljanju i zastupanju. Zapisnik sa
30.06. 2012. godine. Zapisnik na pečatu
nema
svojeručni
potpis
predsednika
Privremenog organa aškalijskog saveta.
Pečat koji koriste su oni proglasili nevažečim
u istom tom dopisu. U dnevnom redu nije
doneta odluka o radnom telu koja vodi
sastanak. Nema transkripcije toka rasprave
sa statistikom glasova za i protiv i uzdržanih.
Privremeni organ nije bio u punom sastavu.
Dokaz: Zapisnik dostavljen upravi za ljudska
i manjinska prava u sastavu Ministarstva za
ljudska i manjinska prava, državnu upravu i
lokalnu samoupravu i to na ime službenika
Biljane Marković koja je zapisnik primila.
4.
Zapisnik od dana 12.06.2012. godine
ne prisustvuju svi članovi Privremenog
organa
INFO ASHKALI 12
aškalijskog saveta. Ne postoji pismeno
obaveštenje o sastanku. Ne postoji pismeni
dokaz o sprečenosti prisustva. Nema izbor
radnog tela. Nema transkripcije rasprave. U
prvoj tački menjaju pečat saveta na
nezakonit način. Savet ne može imati pečat
sa tekstom Privremeni organ upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine. Statut saveta ne može imati u
potpisu predsednika Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine. Menjaju pečat koje je
nadležni organ već proglasio nevažečim a
zapisnik overavaju tim pečatom.
Dokaz: Zapisnik od dana 12.06.2012.
godine.
5.
Zapisnik
16.06.2012.
godine.
Privremeni organ upravljanja Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine nema
ovlašćenja da menja statut Saveta. Statut
menja Skupština a ne bilo kakvo
predsedništvo. Ako je Statut Privremenog
organa upravljanja Nacionalnog saveta
aškalisjke nacionalne manjine, Privremeni
organ po Zakonu ne može imati Statut.
Statut ne može potpisivati bilo koji član
Privremenog tela a najmanje predsednik.
Dokaz: Zapisnik od dana 16.06.2012.
godine.
6.
Zapisnik od dana 11.06.2013. godine
je sumnjive prirode, jer postoji osnovana
sumnja da su falsifikovani potpisi na dopisu
u spisku prisutnih članova .
Dokaz: Zapisnik od dana 11.06.2013.
godine.
Ako se želi uzeti u obzir eventualne izjave da
su imenovani članovi Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine bili u zabludi kada su
podneli ostavke na mesto člana Privremenog
organa upravljanja treba imati u vidu da:
Ali Beriša je dipl.prav. i kao stručno lice ne
može biti u zabludi i to u razmaku vremenski
više puta,. Svesno to radi, jer mu je motiv
lični interes. Takođe Ali Beriša je koautor
knjige o poreklu „egipćana“ izdata 2005.
godine, pisano na albanskom jeziku, na
strani 76 navodi da se etnonim Aškalija mora
u potpunosti da se izbriše i da se nigde više
ne spominju!! Pitanje je: zar takva ličnost
treba da predstavlja Aškalije u Privremenom
organu upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine?. Takođe Ali
Beriša dana 11.04.2011. godine dostavio
dva primerka dopisa sa njegovim potpisom
Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
državnu upravu i lokalnu samoupravu gde se
lažno predstavio da je sekretar Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine.
Dokaz: Naslov knjige o egipćanima i strana
76 iste te knjige.
2. dopisa dostavljen pisarnici
Ministarstva manjina br. 291
Treba uzeti u obzir i sledeće:
Imenovani za predstavljanje i zastupanje
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine
Iljaz
Ramadanović
je
po
nacionalnosti Rom/Ciganin i funkcionalno
nepismen. Ne služi se jezikom kojim govore
Aškalije i ne poznaje kulturu, tradiciju i
običaje
Aškalija.
Takođe
protiv
Ramadanovića pokrenute su 2 krivične
prijave i to: zbog finansijske zloupotrebe u
Nacionalnom savetu Aškalija, falsifikovanja
pečata Saveta i jedna tužba za uvredu časti i
ugleda na ime podnosioca žalbe, pa i tu se
postavlja pitanje: zar takva ličnost treba da
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine predstavlja Aškalije u Privremenom organu
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine.
Dokaz: 2 krivične prijave i jedna tužba protiv
Iljaza Ramadanovića.
Skender Pireva je funkcionalno nepismen.
Nije želeo da bude član i da prisustvuje u
Privremenom organu upravljanja sastanku u
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Više puta je predao overenu ostavku na
mesto člana Privremenog organa upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
INFO ASHKALI 13
manjine i diskutabilno je pitanje kako je
eventualno bio u zabludi i to više puta.
Dokaz: Zapisnik o primopredaji Ministarstva
za ljudska i manjinska prava od dana
21.03.2012. godine. Ostavka overena na ime
člana Privremenog organa upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine Skender Pireva Novi Sad, Slavka
Rodića 37. Ostavka Skender Pireve od dana
02.11.2012. godine. Izjava Skender Pireva
od 06.11..2012. godine. Pribaviti od
Ministarstva pravde i državne uprave
Republike Srbije ostavke za članove
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine za Ali Beriša, Skender pireva i drugi
/kolektivna ostavka/
Pribaviti od Ministarstva pravde i državne
uprave Republike Srbije ostavku na ime
Zehra Prekadini zavedeno u PTT: RR
181288035 RS.
Makfireta Jašar je funkcionalno nepismena.
Nije želela da bude član i da prisustvuje u
Privremenom organu upravljanja sastanku u
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Zapisnik o primopredaji Ministarstva za
ljudska i manjinska prava od dana
21.03.2012. godine.
Napominjemo da imenovane Prekadini i
Jašar nikada nisu bile aktivne u bilo kojoj
asocijaciji, a ponajmanje Aškalijskom.
Takođe Ramadanović nikada nije bio aktivan
u bilo kojoj asocijaciji, a ponajmanje
Aškalijskom.
Zehra prekadini je funkcionalno nepismena.
Nije želela da bude član i da prisustvuje u
Privremenom organu upravljanja sastanku u
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i
dva puta podnela je ostavku na mesto člana
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine.
Dokaz: Dopis Ministarstva za ljudska i
manjinska prava broj 06-00-00008/2012-04
od dana 04.04.2012. godine. Dopis
Ministarstva
za
Sve ovo nas dovodi u sumnju da su se
udružili radi svojih ličnih interesa, a ne za
brige i interese nacionalne zajednice
Aškalija.
Radi svega gore navedenog, zahtevamo da
sud donese sledeću
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine ljudska i manjinska prava broj 291-90-0000040/2012-04. Dopis Ministarstva za
ljudska i manjinska prava broj 118-0000003/2012-01 od dana 14.11.2012. godine.
40Zapisnik o primopredaji Ministarstva za
ljudska i manjinska prava od dana
21.03.2012. godine. Ostavka potpisana na
ime Zehra Prekadini od 05.12.2012. godine.
PRESUDU
1. Poništava se rešenje broj: 90-0014/2013-38 o upisu promena podataka u
Registru Nacionalnih saveta nacionalnih
manjina koje se odnose na Nacionalni savet
aškalijske nacionalne manjine koje je izdalo
Ministarstvo pravde i državne uprave
Republike
Srbije
kojom
se
Iljaz
Ramadanović imenuje kao lice koje zastupa i
predstavlja Privremeni organ upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine sa sedištem u Novom Sadu,
Temerinska 91.
2. Obavezuje se Ministarstvo pravde i
državne uprave Republike Srbije da
nadoknadi podnosiocu žalbe sve troškove
postupka koliko budu izneli do okončanja
istog.
INFO ASHKALI Novi Sad, 15.07.2013.
Podnosioc:
Udruženje građana
„ Centar za afirmaciju Aškalija „
koga zastupa Abedin Toplica
14
REPUBLIKA SRBIJA - NARODNA SKUPŠTINA
Odbor za ljudska i manjinska prava i
ravnopravnost polova
Predsedniku Meho Omeroviću
Obrazloženje
Predmet:
odgovor na dopis 08 broj 9-262/13
Poštovani gospodine Omeroviću!
Dobili smo dopis pod gore navedenim
brojem gde nas obaveštavate na našu
predstavku u kojoj navodimo ozbiljne
probleme u funkcionisanju Nacionalnog
saveta aškalisjke nacionalne manjine da ste
isti dostavili Ministarstvu pravde i državne
uprave na dalju nadležnost, te mi ukazujemo
na sledeće:
Mi znamo ko je ko nadležan za rešavanje
ozbiljnih problema nastalih u funkcionisanju
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine i vama nije bilo uopšte potrebno da
nas o tome obaveštavate, međutim ovde se
ne radi o problemu Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine već se radi o
kršenju Zakona o Nacionalnim savetima
nacionalnih manjina i Zakona Republike
Srbije i na to smo vam ukazivali i da to isto
Minisitarstvo konstantno na flagrantan način
čini a to sve aminuje Kncelarija za ljudska i
manjinska prava i vaš Odbor za ljudska i
manjinska prava i ravnopravnost polova, i
mi postavljamo pitanje: čemu svrha vašeg
postojanja Odbora a na to čutite a kada se
radi:
 Protivzakonitost,
nesavesnost
i
neodgovornost u vođenju
Postupka koje je počinila gorenavedena
uprava ministarstva iz naslova.
 Donošenje
zaključaka
na
osnovu
nepotpunih i iskrivljenih
Činjenica.
 Nipodaštavanje legitimnih zakonskih i
upravnih akata, kao i
Zakonito donetih odredbi i odluka, koje
neposredno utiču na vođenje i krajnje
rešavanje postupka.
 Protivpravno odlaganje rešavanja zahteva i
ćutanje Administracije.
Gorenavedena uprava u postupku po
zahtevima za upis promene
Podataka u registru nacionalnih saveta
nacionalnih manjina uprkos zakonskoj
obavezi za pridržavanje termina pokretanja
postupka, ne pokreće blagovremeno
Meho Omerović, Predsednik za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova
postupak, već odlaže pokretanje nekoliko
puta. O tome ne obaveštava protokolarno
podnosioca zahteva.
Dokaz:
1.
09. 01. 2011. je Nacionalni Savet
Aškalijske nacionalne manjine održao
sastanak, na kojem je učestvovalo 9 članova
od 15 članova Saveta, dakle potrebna
većina. Na sastanku je razrešen dotadašnji
predsednik
Saveta,
i
izabran
novi.
Kompletna dokumentacija sa ovog sastanka
Saveta
je
dostavljena
nadležnom
Ministarstvu službenim putem. Na ovaj dopis
nismo dobili nikakav odgovor kao i na
istovetne Zapisnike sa održane sednice
Saveta od 08.02.2011. i 16.03.2011. godine.
Kada pokreće postupak, ne obaveštava
podnosioca/podnosioce
zahteva,
niti
protokolarno, niti bilo kojim drugim putem.
Dokaz:
2.
22. 01. 2011. je Nacionalni Savet
Aškalijske nacionalne manjine održao
INFO ASHKALI 15
sastanak na kojem je učestvovalo 9 članova
od 15 članova Saveta, dakle potrebna
većina. Na toj sednici Saveta je razrešen
dotadašnji predsednik Saveta i izabran novi
predsednik
Saveta.
Kompletna
dokumentacija sa ovog sastanka Saveta je
dostavljena
nadležnom
Ministarstvu
službenim putem. Ni na ovaj dopis nismo
dobili nikakav odgovor kao ni na istovetni
Zapisnik od i 16.03.2011. godine.
3.
22.12.2011. je konačno od ukupno 15
članova 12 prisutnih 3 opravdano odsutnih
11 članova
glasa
i
ponovo
u
nizu održanih sednica Saveta razrešava
dotadašnjeg predsednika Saveta i izabere
novog predsednika Saveta. Kompletna
dokumentacija sa ovog sastanka Saveta je
dostavljena
nadležnom
Ministarstvu
službenim putem. Ni na ovaj dopis nismo
dobili nikakav odgovor. Znači nadležno
Ministarstvo
ne
poštuju
Automnost,
Skupštinu Saveta.
Ministarstvo zakazuje sastanak sa malim
brojem članova saveta i bez saglasnosti
donosi zaključak nezakonito.u zaključku koje
donosi posle tog sastanka nipodaštava
zakonskim putem donete dokumente, odluke
i izjave u gorepomenutom zaključku donosi
odluku o zvaničnoj mogućnosti za upotrebu
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine
pečata saveta, i time direktno ugrožava
nadležnosti i autonimiju saveta, budući da o
ovom pitanju ovaj organ ne može odlučivati,
već samo konstantovati stanje... – kao ni o
drugim pitanjima koje se tiču zahteva za
upis... A u stavkama koje se direktno tiču
mogućnosti njihovog odlučivanja se pozivaju
na istu tu autonomnost...
Dopis koji dostavlja posle sastanka
interesnim stranama naziva
“zaključkom” mada je suštinski taj dopis po
zakonskoj formi “rešenje”, a zaključci sa
sastanka niti su doneti na samom sastanku,
niti ih je ijedna strana ili osoba prisutna na
sastanku prihvatila i svojim potpisom overila,
mada je to zakonom obvezujući protokolarni
činioc sastanka.
Svojim
“zaključkom”
ovaj
organ
onemogućava svrsishodno i
Zakonito poslovanje saveta i nipodaštavanje
zakonskih normi i ustava republike srbije.
Ministarstvo ne sprovođenjem postupka
upisa promene činjenica u registar konačno
samostalno donosi rešenje o raspuštenju
saveta te i dan danas nema rešenje
predsednik privremenog organa upravljnja
savetom te i blokirali finansijska sredstva
saveta od 2011. 2012. I 2013. Godine. Mi
sada pitamo odbor zašto ministarstvo ne
poštuje zakonsku obavezu za prihvatanje i
konstantovanje
prvopredatog
i
desetopredatog zahteva za upis, koji je
podnet na osnovu odluka skupštine saveta
od 09. 01. 2011. 08.02.2011. 16.04.2012. I
22.12.2012. Godine
Zbog čega?
Konačno smo došli do toga čemu svrha
postojanja odbora za ljudska i manjinska
prava!!!??? Samo da vas ima na papiru ili da
se reklamirate.
Međutim, znamo mi i nešto drugo. Koliko
smo
ogorčeni
toliko
nas
takvim
manipulacijama i kršenjem zakona r. Srbije
smo samo jači i pokrenučemo razne akcije
protiv nosioca nadležnih organa institucija
što naravno ne isključuje i vas gospodine
omeroviću i vaš odbor. O tome da smo nešto
učinili možete pogledati naš websajt
www.ashkali.net.
Naravno, mi i dalje očekujemo da ćete
preduzeti sve zakonske mogućnosti u
očekivanju vršenja činjenica u registar i da
nadležno
ministarstvo
izda
rešenje
novoizabranom
predsedniku
saveta
izabranog na sednici od 22.12.2012. Godine.
INFO ASHKALI S poštovanjem.
Za Inicijativni odbor
Novi Sad, 08. 05. 2013.
Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
Abedin Dino Toplica
NA OVAJ DOPIS OSTALI SMO BEZ
RAZUMEVANJA
16
ZAŠTITNIKU GRAÐANA
Republike Srbije
ZAHTEV
ZA REAGOVANJEM U POSTUPKU
IZDAVANJA REŠENJA O
PREDSTAVLJANJU SAVETA
AŠKALIJSKE NACIONALNE ZAJEDNICE
IZDATE NA IME ILJAZA RAMADANOVIĆA
KAO PREDSEDNIKA PRIVREMENOG
ORGANA UPRAVLJANJA AŠKALIJSKOG
NACIONALNOG SAVETA
Poštovani gospodine Zaštitniče !
Zahtevamo od Vas da reagujete na postupak
gorenavedenog izdavanja rešenja, koje je
izdala Ministarstvo pravde i državne uprave
Republike Srbije, zbog očitih nezakonitosti i
dugogodišnjeg
kršenja
nadležnog
Zakonodavstva i Ustava RS, koji su doveli
do ovog ishoda postupka.
Naime, kako ste upoznati, već dugi niz
godina se vodi spor o legimitetu i legalnosti
Saveta Aškalijske nacionalne zajednice, i
tokom tog spora je najpre nelegalno blokiran
rad Saveta, potom isto tako nelegalno
rasformiran i uspostavljen Privremeni organ
upravljanja (o čemu ste podrobno upoznati),
da bi sada isto tako nelegalno bilo izdato ovo
rešenje na ime Iljaza Ramadanovića.
U čemu je ta najnovija nelegalnost ?
Rešenje je izdato na ime Ramadanovića kao
kvoruma, i nema potreban broj članova koji
su spremni da prihvate ovu obavezu. Taj
privremeni organ upravljanja je, navodno,
organ Saveta koji ne postoji – jer je
rasformiran.
Saša Janković, Zaštitnik građana Republike Srbije
A ako postoji, šta će mu Privremeni organ
upravljanja, kad ima redovni organ, i na više
legitimnih sednica izabranog predsednika
Saveta, Abedina Toplicu, što dosada
nadležni organi Nacionalnih saveta još uvek
odbijaju da verifikuju, što je njihova jedina
nadležnost i obaveza kao organi koji nadziru
legitimnost rada Nacionalnih saveta.
Dakle, Ramadanović je sada ovlašten
rešenjem o predstavljanju nečega što ili ne
postoji, ili nema nikakve potrebe ni
mogućnosti da taj predstavnik bude on. I
naravno, ovo saznajemo posrednim putem,
bez ikakvog zvaničnog obaveštenja od
nadležnih o tome.
Stoga, zahtevamo da, shodno Vašoj
nadležnosti, reagujete na ovaj najnoviji čin
kršenja zakonitosti koji čini Ministarstvu
pravde i državne uprave Republike Srbije.
Uz ovaj zahtev prilažemo dopis koji smo
uputili ovom Ministarstvu.
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine predsednika Privremenog organa. A pri tom,
taj organ jeste imenovan, ali je i neosnovan
na legitimnom zasedanju, zbog nedostatka
INFO ASHKALI Sa osobitim poštovanjem.
Novi Sad, 17.06.2013.
Za Ininicijativni odbor Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
Abedin Dino Toplica
17
MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
Poštovana Gospodo!
Adresa
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine na dnu je fiktivna, odnosno privatna
kuća.
Navedenom
adresom
se
rugaju
marginalizovanoj populaciji Aškalija, zavaravaju
javnost i zainteresovane navodno da funkcioniše
Privremeni organ upravljanja Nacionalnog saveta
ašklijske nacionalne manjine.
Evo Vam dokaz:
Web-site: Kancelarija za ljudska i manjinska
prava i Ministarstvo pravde i državne uprave.
Adresar Nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Privremeni organ upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine
Predsednik:Iljaz Ramadanović
Adresa: Novi Sad, Temerinska 91
Telefon: 061/3216926
Biljana Marković, koja danas radi u Ministarstvu
pravde i državne uprave je nezakonito uništila
Nacionalni Savet Aškalijske nacionalne manjine.
Nažalost, svega tri meseca je funkcionisao rad
Saveta. Markovićeva je jednim nezakonitim
zaključkom blokirala rad Saveta. O tome su
blagovremeno obavešteni Vlada RS, Kancelarija
za manjine i Ministarstvo pravde i državne
uprave, ali na ovo, takođe i na naših stotine
dopisa, molbe, zahteva i dr. se ne obaziraju,
odnosno sva pošta koja se šalje direktno se
upućuje toj manipulatorki Biljani Marković.
Manipulatorka Markovička je nepismenog
ciganina imenovala za predsednika Privremenog
organa upravljanja savetom Aškalija. O njoj i o
svemu možete više saznati na našem websajtu
www.ashkali.net
Mi Vas pitamo: zar ovo nije BRUKA I SRAMOTA
ZA
VLADU
REPUBLIKE
SRBIJE,
KANCELARIJU ZA LJUDSKA I MANJINSKA
PRAVA I MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE
UPRAVE DRŽAVE REPUBLIKE SRBIJE?
ČLANOVI NACIONALNOG SAVETA
AŠKALIJSKE NACIONALNE MANJINE
MINISTARSTVO FINANSIJE I PRIVREDE
Beograd, Kneza Miloša 20
MINISTRU DINKIĆ MLAÐANU
P o š t o va n i G o s pod i ne Mi ni str e !
O b a ve št ava m o Vas da “ Pr i vr em eni
o rg an
u p ravlja n ja
N a cion aln og
s a ve ta
a š ka l i j s ke
n a cio n a ln e
ma njine ”, n ema lega ln o s t i l egimitet
jer
pe č a t
Nac i o na ln og
sa veta
Aška li jske n a c iona lne
manjine i
d o k ume nta cija
n i su
p reda te ,
o d no sno n i je vr šen a p rimop reda ja
“ Pr i vr emen om
or ga nu
a š ka lijskog
S a ve ta ” i o t o me p o s to j i Z ap i sn i k od
n a dle ž n og Mi n i s ta r st va i i me n o van i
za p red sta vljan je Ila z Ra ma dan o vi ć
p o s e d u j e f a l si f i k o va n i p e ča t i da je
p o vo do m t o g a po k ren u ta k r i vi čna
p ri ja va
p r o tiv
R a madan o vi ć a .
t r a n s ka kc i je
up la t e
i s pl a te
fina n sijska sred stva “ Pr i vr emeno m
o rgan u
u pr a vlja n ja
N a cio n alno g
s a ve ta
a š ka l i j s ke
n a cio n a ln e
m a n j i n e ”,
te
i
o
tome
ćemo
o b a ve s t i ti
B ud že ts k u
i n spe k c iju
R epub like Srb ije i In sp e k ciju rad a u
N o vom Sa d u
Sa o s obi tim po štova n j e m
No vi Sad, 0 9 .Ju li 20 13 .
Pr il og:
1 . K r i v ič na p r ija v a o d 2 3 . 06 . 20 1 3 .
2 . Pe ča t or ig in a l N a c io na ln og
s a vet a ašk a li j s ke na c io n aln e
m a njine
S t o g a , ob a ve š t ava m o Va s , k a o i
M in i s ta rst vo fi n an s ije i p ri vr ed e u
Be o g radu Kan ce la r iju za lju d ska
m a nj in s ka
pr a va
da
ne
vr še
INFO ASHKALI Za I n i c ija ti vn i o d bo r Na ci on a lno g
s a ve t a a šk a l i j s k e n a c i o n a l n e
m a n j ine
Ab edin Top li ca
18
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
Državnom sekretaru Stamenić Gordani
Poštovana Gospođo Stamenić!
Obaveštavamo Vas da “Privremeni organ
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine”, nema legalnost i
legimitet jer pečat Nacionalnog saveta
Aškalijske
nacionalne
manjine
i
dokumentacija nisu predate, odnosno nije
vršena primopredaja “Privremenom organu
aškalijskog Saveta” o tome postoji i Zapisnik
kod nadležnog Ministarstva i imenovani za
predstavljanje Ilaz Ramadanović poseduje
falsifikovani pečat i da je povodom toga
pokrenuta
krivična
prijava
protiv
Ramadanovića.
Stoga, obaveštavamo Vas, kao i Ministarstvo
finansije i privrede u Beogradu Kancelariju
za ljudska manjinska prava da ne vrše
tanskakciju
uplate
isplate
finansijska
sredstva “Privremenom organu upravljanja
Nacionalnim savetom aškalijske nacionalne
manjine”, te i o tome ćemo
obavestiti
Budžetsku inspekciju Republike Srbije i
Inspekciju rada u Novom Sadu
Takođe, istinite katke biografije i koje su
moralne ličnosti članova Privremenog
prav., kako sebe naziva, može više puta biti
u zabludi? ili je ovo drugo, da je senilan i kao
takav kakvog je kvaliteta za obavljanje
funkcije člana u tom organu. Dalje, Beriša je
koautor knjige o poreklu „egipćana“ izdata
2005. godine pisano na albanskom jeziku,
na strani 76 navodi da se etnonim Aškalija
mora u potpunosti da se izbriše i da se nigde
više ne spominju!! Mi se pitamo: zar takva
ličnost treba da predstavlja Aškalije u tom
POUNSANM?. Predsednik POUNSANM
Iljaz Ramadanović je po nacionalnosti Rom i
funkcionalno nepismen. Nikada nije bio
aktivista niti je ikada izgovorio slovo a od
Aškalije i on ne poznaje kulturu, tradiciju i
običaje populacije Aškalija. Takođe, protiv
Ramadanovića su pokrenute 3 krivične
prijave i to: zbog finansijske zloupotrebe u
Nacionalnom savetu Aškalija, falsifikovanja
pečata Saveta i uvrede časti i ugleda
članova Saveta, pa i tu se postavlja pitanje:
zar takva ličnost treba da predstavlja Aškalije
u POUNSANM?. Skender Pireva, više puta
dao overenu ostavku na mesto člana
POUNSANM i on je funkcionalno nepismen,
te je imenovani i sada član u tom organu.
Izgleda da su ovi članovi u zabludi ili su
možda nečim podmičeni. Zehra prekadini i
Makfireta Jašar su takođe funkcionalno
nepismene. Napominjemo da nikada nisu
bile aktivne u bilo kojoj asocijaciji, a
ponajmanje Aškalijskom. Sve ovo nas
dovodi u sumnju da su se udružili radi svojih
ličnih interesa, a ne za brige i interese
nacionalne zajednice Aškalija. Međutim, kod
vaše službenice Marković Biljane sve se
može i to da konstantno krši Zakon NSNM i
Zakon R. Srbije
Stamenić Gordana
organa upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine.
Ali Beriša je penzioner i malo senilan, jer ima
78 godina i predao OSTAVKU na mesto
člana Privremenog organa upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine, i mi se pitamo otkud imenovani u
tom organu? Odgovor Beriše je da je bio u
zabludi, ali mi se pitamo: kako to da dipl.
INFO ASHKALI Sa osobitim poštovanjem
Novi Sad, 09.Juli 2013.
Prilog: 1. Krivična prijava od 23.06.2013.
2. Pečat original Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
Za Inicijativni odbor Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine
Abedin Toplica
19
VLADI AP VOJVODINE
Sekretarijatu za kulturu i javno informisanje
PROTESTNO PISMO
ZBOG BLOKIRANJA POSTUPKA ZA
ISPLATU ODOBRENIH SREDSTAVA
ZA NAŠ PROJEKAT NA VAŠEM
KONKURSU, NA OSNOVU
NEVALIDNOG I PROTIVZAKONITOG
DOPISA PRIVREMENOG ORGANA
UPRAVLJANJA NACIONALNOG
SAVETA AŠKALIJSKE NACIONALNE
MANJINE I
ZAHTEV
ZA URGENTNO IZVRŠENJE VAŠEG
REŠENJA O FINANSIRANJU NAŠEG
PROJEKTA
Poštovana Gospodo!
Javljamo Vam se sa Protestnim
pismom zbog blokiranja postupka za
isplatu
odobrenih
finansijskih
sredstava za naš projekat na Vašem
konkursu, na osnovu nevalidnog i
protivzakonitog dopisa Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine,
i Zahtevom za urgentno izvršenje
Vašeg rešenja o finansiranju našeg
projekta pozivajući se pri tom na
sledeće činjenično stanje:
Sekretarijat
za
kulturu
je
blokirao uplatu odobrenih finansijskih
sredstava za projekat na naš račun
(pri tom nikakvim rešenjem ili drugim
putem nas ne obavestivši o tome) na
osnovu dopisa Privremenog organa
upravljanja
Nacionalnog
saveta
aškalijske
nacionalne
manjine,
dostavljenog
26.
04.
2013.
i
zavedenog na Pisarnici Vlade APV
pod delovodnim brojem 4863, koji je
potpisao Iljaz Ramadanović, kao
Predsednik
tog
organa.
Taj dopis je nevalidan i nezakonit
prvenstveno zbog toga jer je Rešenje
nadležnog državnog tela o ovlašćenju
Ramadanovića za tu funkciju izdato
tek 25. 05. 2013., dakle ovde se radi i
o
lažnom
predstavljanju
Ramadanovića
i
ispečatiran
falsifikovanim
pečatom,
kao
predsednika-ovlaštenog predstavnika
tog organa, uz nekoliko drugih
nelogičnih i protivzakonitih momenata
u tom dopisu, koje ćemo navesti u
nastavku našeg Pisma.
Sekretarijat
za
kulturu,
tj.
konkursna Komisija donela pozitivnu
odluku
o
sufinansiranju
našeg
projekta 15.05.2013., dakle posle
stizanja
ovog
spornog
dopisa
POUNSANM, shodno tome imala je
mogućnost uvida u taj dopis, ali je
smatrala nevalidnom, i nije je uzela
kao
mogući
razlog
odbijanja.
U dopisu Ramadanovića (dakle ne
tada
još
nefunkcionalnog
POUNSANM) mole (zahtevaju) da se
ne
odobri
finansiranje
projekata
našeg Udruženja BEZ SAGLASNOSTI
ILI
ODOBRENJA
tog
organa
(napisano u dopisu ovako, velikim
slovima) dakle, postavljaju sebe,
posredno, na ovaj način, kao Vaše
nalogodavce, odnosno organ koji je
nadređen Vašem Sekretarijatu. Zar to
nije
ponižavajuće?
Kao razlog navode (i podvlače) da,
navodno, Abedin Toplica ne deluje u
cilju afirmacije Aškalija. To, naravno
niti dokazuju, niti je bilo ko u tom
organu kompetentan da proceni,
štoviše, odluči koji je, i kakav taj cilj,
i
šta
je
afirmativno
za
neku
nacionalnu
zajednicu.
Navode kao razlog (ili obrazloženje
gorenavedene
tvrdnje?)
da
su
informativna izdanja našeg Centra
piskaranja (???) i da se time
narušava ugled Saveta nacionalne
manjine Aškalija, i samih Aškalija. Pri
tom ne navode da sva ta „piskaranja“
iznose proverene i proverljive i javno
objavljene
činjenice
u
tom
„piskaranju“, da je svaka rečenica
dokazana, i ako je to narušavanje
ugleda tog Saveta, to narušavanje
ugleda su učinili oni koji su te stvari
uradili, a ne oni koji su to objavili. A
ako se narušava time ugled Saveta,
INFO ASHKALI 20
kako se narušava ugled Aškalija ? Zar
su Aškalije samo članovi Saveta? Zar
su sve Aškalije u tom Savetu? I zar
su Savet samo tih nekolicina osoba
koje
ta
„piskaranja“
poimenično
pominju? I, da li je taj POUNSANM
ikada čuo za potpuno, nepristrasno i
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine
neovisno novinarstvo, koje je, u ovom
slučaju, i problematsko-istraživačko?
Po njima, još jedan razlog za
odbijanje
projekata
je
blaćenje
državnih
organa,
institucija,
i
pojedinaca. Gde su oni u bilo kom
informativnom izdanju videli blaćenje
državnih organa i institucija? Da, neki
pojedinci koji su zaposleni u nekim
organima se poimenično pominju, ali
da li su oni DRŽAVNI ORGAN, kao
organ? I da li je blaćenje to kada se o
njima
navode
obrazložene
i
dokazane, proverljive činjenice? Ako
jeste, zašto taj POU ne zahteva
UKIDANJE svih MEDIJA, jer svaki,
baš svaki medij ponekad iznosi
istovetne
ili
slične
činjenice?
Kvalitet napisa je sledeći navodni
razlog
odbijanja
projekata
i
narušavanje ugleda Aškalija, kao i
sumnjivost
edukativnih
dejstava
dečjih časopisa, odnosno da su
„Pripovetke“ plod mašte autora. Ko je
od
članova
kvalifikovan medijski
monitor, književni kritičar, lingvista,
sociolog, pedagog, psiholog, ili nešto
slično pa da je kompetentan da oceni
KVALITET ? I, zar pojam „pripovetke“
ne nosi samo po sebi značenje da je
to priča koja je plod mašte autora?
Čak i u slučaju narodnih pripovetki,
koje su plod mašte mnogih autora,
bezbroj puta prekrajane, pa delimice i
plod mašte i prekrajanja ZAPISIVAČA
tih
dela
.....
U dopisu Ramadanovića dalje stoji da
su
svi
članovi
Redakcijskog
kolegijuma
članovi
porodice
A.
Toplice, koji ne može dokazati da je
završio srednju školu. Kao prvo, nije
istina
taj
navod,
kao
drugo,
Ramadanović očito ne razlikuje pojam
Redakcijski kolegijum od Uredništva,
a uredništvo od novinarskog, dakle
strukovnog tima, niti ingerencije tih
grupa. A i da jeste istina da je
Kolegijum
sastavljen
od
članova
porodice, koji član kojeg zakona to
zabranjuje? I da je i istina da A.
Toplica nema srednju školu, koji član
kog zakona OBAVEZUJE glavnog i
odgovornog urednika na to. Zar to
nije
neprikosnovena
kadrovska
politika samog medija, svakog medija
pojedinačno? Sledeća rečenica u
dopisu Ramadanovića sama po sebi
opovrgava sve njihove ranije zahteve,
i dokazuje da u ovom trenu ne mogu
biti nikakvi davaoci saglasnosti, kamo
li
nalogodavcicitiramo:
„Kada
Privremeni organ upravljanja Saveta
bude
konsolidovao
rad
i
red,
kontrolisaće i kvalitet i sadržaj onoga
što se bude objavljivalo, pa ako bude
korisno za Aškalije, aškalijsku decu i
širu populaciju, razmotriće se i
izdavanje saglasnosti na projekte, a
Privremeni
organ
upravljanja
će
delimično projekte finansirati“ – kraj
citata.
Dakle, KADA SE KONSOLIDUJU. To
nije SADA. Jer nisu konsolidovani.
Jer nisu kompetentni. I jer, po slovu
Zakona
koja
reguliše
ovlašćenja
PRIVREMENOG
organa
NEMAJU
INGERENCIJE
za
sve
ono
što
zahtevaju, i navode da će uraditi,
kada se konsoliduju. I, čime će
uopšte dokazati da su konsolidovani ?
I šta za njih znači rad i red koji žele
INFO ASHKALI 21
konsolidovati kod sebe a nametnuti
drugima?
Kažu, da Abedin Toplica nije
član Privremenog organa upravljanja,
i da Udruženje gradjana nema pravo
objavljivati ništa bez saglasnosti
POUNSANM. Dakle, time nezakonito
grabe MONOPOL nad IZDAVAŠTVOM
za
tih
5
(kojih
5?)
članova
POUNSANM, a uz to neovlašćeno
ograničavaju Statutom udruženja i
Zakonom o udruženjima i udruživanju
građana
zagarantovana
prava
članova tog udruženja.
I ovaj podatak: on, u svom dopisu
neprestano
navodi
isključivo
izdavačku delatnost kao razlog za
odbijanje projekata našeg Centra. A
projekat koji je u ovom slučaju
blokiran
NIJE
IZDAVAČKA
DELATNOST, već manifestacija za
obeležavanje Nacionalnog praznika
Aškalija. Iz gorenavedenih razloga,
zahtevamo da ovaj veoma sporni
dopis Ramadanovića (ponavljamo, u
tom trenutku kada je predato nikako
POUNSANM, jer on tada još nije imao
pravnu
mogućnost
zastupanja)
zanemarite, i da urgentno izdate
Zgrada Vlade AP Vojvodine
nalog za izvršenje Vašeg rešenja od
15. 05. 2013. Na kraju istinite katke
biografije i koje su moralne ličnosti
članova
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog
saveta
aškalijske nacionalne manjine.
Ali Beriša je penzioner i malo senilan,
jer ima 78 godina i u više navrata je
dao OSTAVKU na mesto člana
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog
saveta
aškalijske
nacionalne manjine i mi se pitamo
otkud imenovani u tom organu?
Odgovor Beriše je da je bio u zabludi,
ali mi se pitamo: kako to da dipl.
prav., kako sebe naziva, može više
puta biti u zabludi? ili je ovo drugo,
da je senilan i kao takav kakvog je
kvaliteta za obavljanje funkcije člana
u tom organu. Dalje, Beriša je koautor
knjige o poreklu „egipćana“ izdata
2005. godine pisano na albanskom
jeziku, na strani 76 navodi da se
etnonim Aškalija mora u potpunosti
da se izbriše i da se nigde više ne
spominju!! Mi se pitamo: zar takva
ličnost treba da predstavlja Aškalije u
tom
POUNSANM?.
Predsednik
POUNSANM Iljaz Ramadanović je po
nacionalnosti Rom i funkcionalno
nepismen. Nikada nije bio aktivista
niti je ikada izgovorio slovo a od
Aškalije i on ne poznaje kulturu,
tradiciju i običaje populacije Aškalija.
Takođe, protiv Ramadanovića su
pokrenute 3 krivične prijave i to: zbog
finansijske
zloupotrebe
u
Nacionalnom
savetu
Aškalija,
falsifikovanja pečata Saveta i uvrede
časti i ugleda članova Saveta, pa i tu
se postavlja pitanje: zar takva ličnost
treba da predstavlja Aškalije u
POUNSANM?. Skender Pireva, više
puta dao overenu ostavku na mesto
člana
POUNSANM
i
on
je
funkcionalno
nepismen,
te
je
imenovani i sada član u tom organu.
Izgleda da su ovi članovi u zabludi ili
su možda nečim podmičeni. Zehra
prekadini i Makfireta Jašar su takođe
funkcionalno
nepismene.
Napominjemo da nikada nisu bile
aktivne u bilo kojoj asocijaciji, a
ponajmanje Aškalijskom. Sve ovo nas
dovodi u sumnju da su se udružili radi
svojih ličnih interesa, a ne za brige i
interese
nacionalne
zajednice
Aškalija.
S poštovanjem
Novi Sad, 08. 07. 2013.
Za UG „Centar za afirmaciju Aškalija“
Abedin Dino Toplica
INFO ASHKALI 22
MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
REPUBLIKE SRBIJE
Državni sekretar Stamenić Gordana
KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
Direktor Paunović Suzana
ZAHTEV
ZA PONIŠENJE REŠENJA O UPISU
PROMENA PODATAKA U REGISTRU
NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH
MANJINA KOJI SE
ODNOSE
NA
NACIONALNI
SAVET
AŠKALIJSKE
NACIONALNE MANJINE BROJ: 90-0014/2013-38
nelegalan, jer jedini predstavnik Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine je
predsednik Saveta izabran na legalnoj
sednici Saveta održanoj 22.12.2011. godine,
i to Abedin Toplica.
Dokaz: Zapisnik sa sednice Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine
održane dana 22.12.2011. godine.
2.
Nacionalni
savet
aškalijske
nacionalne manjine broji 15 članova, a
Privremeni organ upravljanja Nacionalnim
savetom aškalijske nacionalne manjine, ako
se želi obrazovati Zakonom o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina, mora imati
najmanje 5 članova, što ovde nije slučaj, jer
trenutno u tom privremenom organu su
samo 2 člana i nije u punom sastavu i nema
legalnost i legimitet u odlučivanju, odnosno u
upravljanje.
Gordana Stamenić, Ministarstvo Pravde I Državne Uprave Republike Srbije
Dana 10.07.2013. godine nakon saznanja i
na osnovu traženog rešenja od strane
Udruženje građana „ Centar za afirmaciju
Aškalija „ Ministarstvo pravde i državne
uprave Republike Srbije dostavio rešenje
Privremenog organa upravljanja Nacionalnim
savetom aškalijske nacionalne manjine broj:
90-00-14/2013-38 sa sedištem u Novom
Sadu, Temerinska 91.
Dokaz: Obaveštenje o dostavi rešenja za
Udruženje i Rešenje broj: 90-00-14/2013-38
Udruženje građana „ Centar za afirmaciju
Aškalija „ pobija rešenje iz sledećih razloga:
1.
Privremeni
organ
upravljanja
Nacionalnim savetom aškalijske nacionalne
manjine je obrazovan, ali je taj organ
Dokaz: Ostavka overena na ime člana
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine Skender Pireva Novi Sad, Slavka
Rodića 37 od dana 28.06.2012. godine.
Ostavka
Skender
Pireve
od
dana
02.11.2012. godine Izjava Skender Pireva od
06.11..2012. godine. Pribaviti od Ministarstva
pravde i državne uprave Republike Srbije
ostavke za članove Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine za Ali Beriša, Skender
pireva i drugi /kolektivna ostavka/ i Zehra
Prekadini.
Rešenje se pobija i iz sledećih razloga:
Rešenjem Ministarstva pravde i državne
uprave Republike Srije poziva se na nekakve
održane „sednice Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine“ koje nisu legalni i bez
legimiteta iz razloga što nije izdato rešenje o
INFO ASHKALI 23
predstavljanju i zastupanju. Rešenje je
izdato nakon 14. meseci. Zapisnik sa 30.06.
2012. godine. Zapisnik na pečatu nema
svojeručni potpis predsednika Privremenog
organa aškalijskog saveta. Pečat koji koriste
su oni proglasili nevažečim u istom tom
dopisu. U dnevnom redu nije doneta odluka
o radnom telu koja vodi sastanak. Nema
transkripcije toka rasprave sa statistikom
glasova za i protiv i uzdržanih. Privremeni
organ nije bio u punom sastavu.
Dokaz: Zapisnik dostavljen upravi za ljudska
i manjinska prava u sastavu Ministarstva za
ljudska i manjinska prava, državnu upravu i
lokalnu samoupravu i to na ime službenika
Biljane Marković koja je zapisnik primila.
3.
Zapisnik od dana 12.06.2012. godine
ne prisustvuju svi članovi Privremenog
organa aškalijskog saveta. Ne postoji
pismeno obaveštenje o sastanku. Ne postoji
pismeni dokaz o sprečenosti prisustva.
Nema izbor radnog tela. Nema transkripcije
rasprave. U prvoj tački menjaju pečat saveta
na nezakonit način. Savet ne može imati
pečat sa tekstom Privremeni organ
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine. Statut saveta ne može
imati u potpisu predsednika Privremenog
organa upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine. Menjaju
pečat koje je nadležni organ već proglasio
nevažečim a zapisnik overavaju tim
pečatom.
Dokaz: Zapisnik od dana 12.06.2012.
godine.
4.
Zapisnik
16.06.2012.
godine.
Privremeni organ upravljanja Nacionalnog
saveta aškalijske nacionalne manjine nema
ovlašćenja da menja statut Saveta. Statut
menja Skupština a ne bilo kakvo
predsedništvo. Ako je Statut Privremenog
organa upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine, Privremeni
organ po Zakonu ne može imati Statut.
Statut ne može potpisivati bilo koji član
Privremenog tela a najmanje predsednik.
Dokaz: Zapisnik od dana 16.06.2012.
godine.
5.
Zapisnik od dana 11.06.2013. godine
je sumnjive prirode, jer postoji osnovana
sumnja da su falsifikovani potpisi na dopisu
u spisku prisutnih članova.
Dokaz: Zapisnik od dana 11.06.2013.
godine.
Ako se želi uzeti u obzir eventualne izjave da
su imenovani članovi Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine bili u zabludi kada su
podneli ostavke na mesto člana Privremenog
organa upravljanja treba imati u vidu da:
Ali Beriša je dipl.prav. i kao stručno lice ne
može biti u zabludi i to u razmaku vremenski
više puta,. Svesno to radi, jer mu je motiv
lični interes. Takođe Ali Beriša je koautor
knjige o poreklu „egipćana“ izdata 2005.
godine, pisano na albanskom jeziku, na
strani 76 navodi da se etnonim Aškalija mora
u potpunosti da se izbriše i da se nigde više
ne spominju!! Pitanje je: zar takva ličnost
treba da predstavlja Aškalije u Privremenom
organu upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine?. Takođe Ali
Beriša dana 11.04.2011. godine dostavio
dva primerka dopisa sa njegovim potpisom
Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
državnu upravu i lokalnu samoupravu gde se
lažno predstavio da je sekretar Nacionalnog
Uslovi življenja Aškalijske nacionalne manjine saveta aškalijske nacionalne manjine.
Dokaz: Naslov knjige o egipćanima i strana
76 iste te knjige.
2. dopisa dostavljen pisarnici
Ministarstva manjina br. 291
Treba uzeti u obzir i sledeće:
Imenovani za predstavljanje i zastupanje
Privremenog
organa
upravljanja
INFO ASHKALI 24
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine
Iljaz
Ramadanović
je
po
nacionalnosti Rom/Ciganin sa nadimkom
„Ciga“ i funkcionalno nepismen. Ne služi se
jezikom kojim govore Aškalije i ne poznaje
kulturu, tradiciju i običaje Aškalija. Takođe
protiv Ramadanovića pokrenute su 2 krivične
prijave i to: zbog finansijske zloupotrebe u
Nacionalnom savetu Aškalija, falsifikovanja
pečata Saveta i jedna tužba za uvredu časti i
ugleda na ime podnosioca zahteva, pa i tu
se postavlja pitanje: zar takva ličnost treba
da predstavlja Aškalije u Privremenom
organu upravljanja Nacionalnog saveta
aškalijske nacionalne manjine.
Dokaz: 2 krivične prijave i jedna tužba protiv
Iljaza Ramadanovića.
Skender Pireva je funkcionalno nepismen.
Nije želeo da bude član i da prisustvuje u
Privremenom organu upravljanja sastanku u
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Dokaz: Zapisnik o primopredaji Ministarstva
za ljudska i manjinska prava od dana
21.03.2012. godine. Ostavka overena na ime
člana Privremenog organa upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine Skender Pireva Novi Sad, Slavka
Rodića 37. Ostavka Skender Pireve od dana
02.11.2012. godine. Izjava Skender Pireva
od 06.11..2012. godine. Pribaviti od
Ministarstva pravde i državne uprave
Republike Srbije ostavke za članove
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine za Ali Beriša, Skender pireva i drugi
/kolektivna ostavka/
Zehra prekadini je funkcionalno nepismena.
Nije želela da bude član i da prisustvuje u
Privremenom organu upravljanja sastanku u
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i
dva puta podnela je ostavku na mesto člana
Privremenog
organa
upravljanja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine.
Dokaz: Dopis Ministarstva za ljudska i
manjinska prava broj 06-00-00008/2012-04
od dana 04.04.2012. godine. Dopis
Ministarstva za ljudska i manjinska prava
broj
291-90-00-00040/2012-04.
Dopis
Ministarstva za ljudska i manjinska prava
broj
118-00-00003/2012-01
od
dana
14.11.2012. godine. Zapisnik o primopredaji
Ministarstva za ljudska i manjinska prava od
dana 21.03.2012. godine. Ostavka potpisana
na ime Zehra Prekadini od 05.12.2012.
godine.
godine. Pribaviti od Ministarstva pravde i
državne uprave Republike Srbije i zavedena
ostavka na ime Zehra Prekadini.
Makfireta Jašar je funkcionalno nepismena.
Nije želela da bude član i da prisustvuje u
Privremenom organu upravljanja sastanku u
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.
Zapisnik o primopredaji Ministarstva za
ljudska i manjinska prava od dana
21.03.2012. godine.
Napominjemo da imenovane Prekadini i
Jašar nikada nisu bile aktivne u bilo kojoj
asocijaciji, a ponajmanje Aškalijskom.
Takođe Ramadanović nikada nije bio aktivan
u bilo kojoj asocijaciji, a ponajmanje
Aškalijskom. Članovi „Privremenog organa
upravljanja aškalijskim savetom“ su iz
Beograda a namerno su adresirali sedište u
Novom Sadu da bi iscrpili finansijska
sredstva iz Vlade Vojvodine. Sedište je
fiktivno, nikoga nema a vrata su stalno
zatvorena.
Sve ovo nas dovodi u sumnju da su se
udružili radi svojih ličnih interesa, a ne za
brige i interese nacionalne zajednice
Aškalija.
Radi svega gore navedenog, ZAHTEVAMO
da
nadležno
Ministarstvo
PONIŠTI
REŠENJE broj: 90-00-14/2013-38 o upisu
promena podataka u Registru Nacionalnih
saveta nacionalnih manjina koje se odnose
na Nacionalni savet aškalijske nacionalne
manjine koje je izdalo Ministarstvo pravde i
državne uprave Republike Srbije kojom se
Iljaz Ramadanović imenuje kao lice koje
zastupa i predstavlja Privremeni organ
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine sa sedištem u Novom
Sadu, Temerinska 91.
Novi Sad, 15.07.2013
Udruženje građana
„ Centar za afirmaciju Aškalija „
Predsednik Abedin Toplica
INFO ASHKALI 25
BILJANA MARKOVIĆ, PREVRTLJIVA I SRAMNA
MANIPULATORKA
SLUŽBENICA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA U MINISTARSTVU
PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE
Prevrtljiva i sramna manipulatorka Biljana
Marković službenica koja trenutno radi u
Ministarstvo pravde i državne uprave
Republike Srbije za Nacionalne savete
nacionalnih
manjina
u
Beogradu,
Birčaninova 6. je već nakon formiranja
Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne
manjine bila pozvana na odgovornost od
strane pomoćnika ukinutog Ministarstva za
ljudska i manjinska prava Republike Srbije
Petra Antića da ukazuje njoj da manipuliše
sa sedištem Saveta Aškalija na takav način
da je primila zaključen ugovor o poslovnom
prostoru sedišta Saveta Aškalija koji nije
validan i falsifikat. To bi tako prošlo i dugo
trajalo dok nismo reagovali i ukazivali, pa tek
tada je prevrtljiva manipulatorka zahtevala
validan ugovor od njenog omiljenog
saradnika člana Saveta Aškalija Erdelj
Osmana, koji je imao veoma dobre odnose
sa njom, jer su se viđali u večernjim
časovima u poznatom beogradskom klubu
gde posećuju poznate ličnosti, inače po
rečima Osmana, Markovićeva je neudata i
nema dece i da je avanturistkinja, pa se
snjim i zabavljala i sve je išlo na poznatoj i
romanitčnoj liniji , pa i oko pomenutog
ugovora da je čak kršila i Zakon o Nacionalni
savetima nacionalnih manjina samo da bi
ugodila Osmanu. Na zahtev članova Saveta
Aškalija održan je sastanak sa bivšim
ministrom Ministarstva manjina Svetozarom
Čiplićem kada smo ukazivali na nesavestan
rad Markovićeve i da manipuliše sa zakonom
RS i članovima Saveta Aškalija. Čiplić je
Markovićevu pozvao na odgovornost o
takvom njenom ponašanju i nesavesnom
radu. Lično je Markovićevoj predata ostavka
na mesto člana Saveta Aškalija za Giliju
Šaku i to 2010. godine, međutim prevrtljivoj
manipulatorki Biljani Marković tom ostavkom
da tada nisu bili u kompletu 15 članova
Saveta nije reagovala niti je ostavku uzela u
obzir već je time dozvolila da se krši Zakon o
Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
Kršila je pomenuti Zakon i time kada je
obaveštena da izbor predsednika Saveta
Aškalija nije zakonito, međutim na to
Markovićeva, kao i na stotine dopisa,
obaveštenja, molbe i drugo je uvek začutala i
nije reagovala, pa bože moj kod te prevrtljive
manipulatorke Markovićeve nije ništa čudno i
novo, što znači da godinu i više je dozvolila
da tako funkcioniše Savet Aškalija, sve do
09.08. 2011. godine kada je na zaključku tek
tada se pozvala na ostavku člana Saveta
Aškalija Gilije Šaku, inače Zaključak je sama
napisala i nametnula samo na potpis
direktoru ukinutog Ministarstva manjina
Đurđević Nenadu da je išla sa namerom da
blokira rad Saveta Aškalija, naravno
nezakonito. Manipulatorka Markovićeva je
više puta poslala dopise na ime članova i
nosioce izbornih lista, pa i sedište Saveta
Aškalija na pogrešnu adresu sa namerom da
članovi Nacionalnog saveta aškalisjke
nacionalne manjine ne primaju poštu koja je
bila vrlo važna za funkcionisanje Saveta
Aškalija, a to je uradila sa ciljem kao što smo
i naveli da uništi Savet Aškalija što je na
kraju i uspela.Konačno nama svima
članovima Saveta Aškalija je bilo jasno da
Markovićeva konstantno krši Zakon o
Nacionalnim savetima nacionalnih manjina i
koristi neke, samo njoj manipulatorkoj
poznato Zakone RS da je toj prevrtljivoj
manipulatorki cilj da se uništi Nacionalni
savet Aškalijske nacionalne manjine, jer je
sledeći korak bilo samo da raspušti Savet
Aškalija što je to i učinila. Markovićka je
umesto da prvo napiše rešenje o raspuštanju
Saveta Aškalija je zapravo napisala rešenje
privremenom
obrazovanju
organa
o
upravljanja Savetom Aškalija, a to znači da
je trebala pre obrazovanja da napiše rešenje
o raspuštanju Saveta Aškalija. Naravno da
smo to primetili i ukazivali prevrtljivoj
Markovićki. Eto to je savestan rad
Markovićeve kao službenice u Ministarstvo
na registru za Nacionalne savete nacionalnih
manjina.
INFO ASHKALI 26
Markovićevoj je raspustila Savet Aškalija,
naravno nezakonito, zbog toga samo što je
bilo po njenoj volji i radila je šta je poželela,
jer je njoj sve bilo prepušteno. Kršila je
pomenuti Zakon i zbog toga što nije vodila
računa o strukturi pobedničke izborne liste,
pa je prilikom obrazovanja privremenog
organa upravljanja Savetom Aškalija umesto
da pobednička lista ima 3 člana u
Privremenom organu upravljanja Saveta
Aškalija imenovala
je
2
člana.
Markovićeva
je
znala
da
kod
populacije Aškalija
nema
sa
prezimenom “ić” i da
je Ramadanović Iljaz
po
nacionalnosti
Rom i funkcionalno
nepismen, ali je
svojom
voljom,
odnosno
sa
Biljana Marković namerom da pakosti
članovima Saveta Aškalija imenovala za
predsednika Privremenog organa upravljanja
Savetom Aškalija Ramadanovića poznatog
sa nadimkom kao “ Ciga”. Mi imamo
saznanje da Markovićeva koristi poznanstvo
nekog Nebojše poznatog kao ljubitelja para i
žena, a koji je član Saveta egipćana da je po
dogovoru,
odnosno
u
dosluhu
sa
predsednikom Saveta egipćana i tog
Nebojše imenovali baš Ramadanovića, jer
Ramadanović pravi večinu Savetu Egipćana
sa Ramadanovičevim rođakom ( uvek samo
8 člana, nikad 15 članova, i ovo je poznato
Markovićevoj). Prevrtljiva manipulatorka
Markovićeva je i dalje kršeći Zakon
pokušavala da konstituiše privremeni organ
upravljanja Saveta Aškalija, pošto na
konstituisanju nisu se odazivali 3 člana.
Prevrtljiva manipulatorka je poslala dopise
samo troje neodazivanih članova imenovanih
njenom voljom u privremenom organu
upravljnja Savetom Aškalija i ucenjivala ih
da, ako se ne odazivaju na konstituisanju tog
privremenog organa platiče kaznu od 20.000
dinara. Sramno je za Biljanu Marković da i
na takav način, koristeći siromašnost
pomenutih članova to učini. Markovićevoj
smo ukazivali na to da sedište Privremenog
organa upravljanja Saveta Aškalija je fiktivno
i to na adresi vlasnika privatne kuće u
Novom Sadu, Slavka Rodića 37., ali toj
prevrtljivoj manipulatorki je za Zakon RS
baš briga. Naravno time se opravdala
službenim licima organa vlasti da eto “
funkcioniše Privremeni organ upravljanja
Savetom Aškalija” i to je trajalo više od
godinu dana. Rešenje Privremenog organa
upravljanja
Savetom
Aškalija
o
predstavljanju i zastupljanju na ime
predsednika
Ramadanović
Iljaza
manipulatorka i prevrtljiva Biljana Marković
nije napisala više od godinu dana. Konačno
je pozvala Ramadanovića poznatog kao“
Ciga” da preuzme rešenje, te na pitanje “
Cige” da u Privremenom organu upravljanja
Savetom Aškalija nema ukupno 5 člana, jer
su neki članovi tog organa predali ostavke,
na
to
je
prevrtljiva
manipulatorka
Markovićeva odgovorila “ Cigi”: šta te briga,
možeš
i
sam
raditi.
Naravno,
ta
manipulatorka Markovićeva nije se obazirala
i na to da navodno neki “Zapisnici” sa
nekakve održane sednice Privremenog
organa Savetom Aškalija nisu zakonite, već
je samo napisala rešenje i predala je samo
na potpis Stamenić Gordani, koja radi u
Ministarstvu pravde i državne uprave kao
državni sekretar. Eto to je savestan rad
službenika u Ministarstvo pravde i državne
uprave Republike Srbije, pa i tu treba
postaviti
pitanja:
kako
funkcioniše
Ministarstvo pravde i državne uprave,
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Vlade RS, jer je i Kancelariji manjina sve to
poznato, ali ovo sve dokazuje koliko im je
stalo do Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine, populacije Aškalija i
poštovanja Zakona RS, jer iako se već sve
zna i dalje dozvoljavaju toj prevrtljivoj
manipulatorki Biljani Marković da manipuliše
i konstantno krši Zakon RS. I na kraju da
ukazujemo i na to da se ovo ne događa
samo Nacionalnom savetu aškalijijske
nacionalne manjine već se to čini i sa drugim
Nacionalnim savetima nacionalnih manjina.
Pitamo se ima li kraja manipulacijama i
zloupotrebama službenog položaja Biljane
Marković, službenice koja trenutno radi u
Ministarstvu pravde i državne uprave
Republike Srbije na adresi Beograd, ul.
Birčaninova broj 6.
Abedin Dino Toplica. Novi Sad, 08. 08. 2013.
INFO ASHKALI 27
VLADI AP VOJVODINE
Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i
javno informisanje
PROTESTNO PISMO
ZBOG BLOKIRANJA POSTUPKA ZA
ISPLATU ODOBRENIH SREDSTAVA ZA
NAŠ PROJEKAT NA VAŠEM KONKURSU,
NA OSNOVU NEVALIDNOG I
PROTIVZAKONITOG DOPISA
PRIVREMENOG ORGANA UPRAVLJANJA
NACIONALNOG SAVETA AŠKALIJSKE
NACIONALNE MANJINE
I
ZAHTEV
ZA URGENTNO IZVRŠENJE VAŠEG
REŠENJA O FINANSIRANJU NAŠEG
PROJEKTA
Poštovana Gospodo !
Javljamo Vam se sa Protestnim pismom
zbog blokiranja postupka za isplatu
odobrenih sredstava za naš projekat na
Vašem konkursu, na osnovu nevalidnog i
protivzakonitog dopisa Privremenog organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine, i Zahtevom za urgentno
izvršenje Vašeg rešenja o finansiranju našeg
projekta pozivajući se pri tom na sledeće
činjenično stanje:
Vaš Sekretarijat je blokirao uplatu
odobrenih finansijskih sredstava za projekat
na naš račun (pri tom nikakvim rešenjem ili
drugim putem nas ne obavestivši o tome) na
osnovu
dopisa
Privremenog
organa
upravljanja Nacionalnog saveta aškalijske
nacionalne manjine, dostavljenog 26. 04.
2013. i zavedenog na Pisarnici Vlade APV
pod delovodnim brojem 4863, koji je
potpisao Iljaz Ramadanović, kao Predsednik
tog organa.
Taj dopis je nevalidan i nezakonit
prvenstveno zbog toga jer je Rešenje
nadležnog državnog tela o ovlašćenju
Ramadanovića za tu funkciju izdato tek 25.
05. 2013., dakle ovde se radi i o lažnom
Ramadanovića,
kao
predstavljanju
predsednika-ovlaštenog predstavnika tog
organa, uz nekoliko drugih nelogičnih i
protivzakonitih momenata u tom dopisu, koje
ćemo navesti u nastavku našeg Pisma.
Vaš Sekretarijat, tj. Konkursna
Komisija donela pozitivnu odluku o
sufinansiranju našeg projekta 15. 05., dakle
posle stizanja ovog spornog dopisa
POUNSANM, shodno tome imala je
mogućnost uvida u taj dopis, ali je smatrala
nevalidnom, i nije je uzela kao mogući razlog
odbijanja.
U dopisu Ramadanovića (dakle ne
tada još nefunkcionalnog POUNSANM) mole
(zahtevaju) da se ne odobri finansiranje
projekata
našeg
Udruženja
BEZ
SAGLASNOSTI ILI ODOBRENJA tog
organa (napisano u dopisu ovako, velikim
slovima) dakle, postavljaju sebe, posredno,
na ovaj način, kao Vaše nalogodavce,
odnosno organ koji je nadredjen Vašem
Sekretarijatu. Zar to nije ponižavajuće ?
Kao razlog navode (i podvlače) da,
navodno, Abedin Toplica ne deluje u cilju
afirmacije Aškalija.
To, naravno niti
dokazuju, niti je bilo ko u tom organu
kompetentan da proceni, štoviše, odluči koji
je, i kakav taj cilj, i šta je afirmativno za neku
nacionalnu zajednicu.
Navode kao razlog (ili obrazloženje
gorenavedene tvrdnje ?) da su informativna
izdanja našeg Centra piskaranja (???) i da
se time narušava ugled Saveta nacionalne
manjine Aškalija, i samih Aškalija. Pri tom ne
navode da sva ta „piskaranja“ iznose
proverene i proverljive i javno objavljene
činjenice u tom „piskaranju“, da je svaka
rečenica dokazana, i ako je to narušavanje
ugleda tog Saveta, to narušavanje ugleda su
učinili oni koji su te stvari uradili, a ne oni koji
su to objavili. A ako se narušava time ugled
Saveta, kako se narušava ugled Aškalija ?
Zar su Aškalije samo članovi Saveta ? Zar
su sve Aškalije u tom Savetu ? I zar su
Savet samo tih nekolicina osoba koje ta
INFO ASHKALI 28
„piskaranja“ poimenično pominju ? I, da li je
taj POUNSANM ikada čuo za potpuno,
nepristrasno i neovisno novinarstvo, koje je,
u ovom slučaju, i problematsko-istraživačko?
Po njima, još jedan razlog za odbijanje
projekata je blaćenje državnih organa,
institucija, i pojedinaca. Gde su oni u bilo
kom informativnom izdanju videli blaćenje
državnih organa i institucija ? Da, neki
pojedinci koji su zaposleni u nekim organima
se poimenično pominju, ali da li su oni
DRŽAVNI ORGAN, kao organ ? I da li je
blaćenje to kada se o njima navode
obrazložene i dokazane, proverljive činjenice
? Ako jeste, zašto taj POU ne zahteva
UKIDANJE svih MEDIJA, jer svaki, baš svaki
medij ponekad iznosi istovetne ili slične
činjenice ? Kvalitet napisa je sledeći navodni
razlog odbijanja projekata i narušavanje
ugleda Aškalija, kao i sumnjivost edukativnih
dejstava dečjih časopisa, odnosno da su
„Pripovetke“ plod mašte autora. Ko je od
članova kvalifikovan medijski monitor,
književni
kritičar,
lingvista,
sociolog,
pedagog, psiholog, ili nešto slično pa da je
kompetentan da oceni KVALITET ? I, zar
pojam „pripovetke“ ne nosi samo po sebi
značenje da je to priča koja je plod mašte
autora ? Čak i u slučaju narodnih pripovetki,
koje su plod mašte mnogih autora, bezbroj
puta prekrajane, pa delimice i plod mašte i
prekrajanja ZAPISIVAČA tih dela .....
U dopisu Ramadanovića dalje stoji da su svi
članovi Redakcijskog kolegijuma članovi
porodice A. Toplice, koji ne može dokazati
da je završio srednju školu. Kao prvo, nije
istina taj navod, kao drugo, Ramadanović
očito ne razlikuje pojam Redakcijski
kolegijum od Uredništva, a uredništvo od
novinarskog, dakle strukovnog tima, niti
ingerencije tih grupa. A i da jeste istina da je
Kolegijum sastavljen od članova porodice,
koji član kojeg zakona to zabranjuje ? I da je
i istina da A. Toplica nema srednju školu, koji
član kog zakona OBAVEZUJE glavnog i
odgovornog urednika na to. Zar to nije
neprikosnovena kadrovska politika samog
medija, svakog medija pojedinačno ?
Sledeća rečenica u dopisu Ramadanovića
sama po sebi opovrgava sve njihove ranije
zahteve, i dokazuje da u ovom trenu ne
mogu biti nikakvi davaoci saglasnosti, kamo
li nalogodavci- citiramo: „Kada Privremeni
organ upravljanja Saveta bude konsolidovao
rad i red, kontrolisaće i kvalitet i sadržaj
onoga što se bude objavljivalo, pa ako bude
korisno za Aškalije, aškalijsku decu i širu
populaciju, razmotriće se i izdavanje
saglasnosti na projekte, a Privremeni organ
upravljanja će delimično projekte finansirati“
kraj
KADA
SE
citata.
Dakle,
–
KONSOLIDUJU. To nije SADA. Jer nisu
konsolidovani. Jer nisu kompetentni. I jer, po
slovu zakona koja reguliše ovlašćenja
PRIVREMENOG
organa
NEMAJU
INGERENCIJE za sve ono što zahtevaju, i
navode da će uraditi, kada se konsoliduju. I,
čime će uopšte dokazati da su konsolidovani
? I šta za njih znači rad i red koji žele
konsolidovati kod sebe a nametnuti drugima
? A poslednji pasus njihovih „obrazloženja“
je očiti dokaz da ne poznaju niti svoja
ovlašćenja, niti zakonske mogućnosti rada
bilo kojeg drugog činioca u zastupanju
interesa svojih članova. Jer, kažu, da Abedin
Toplica nije član Privremenog organa
upravljanja, i da Udruženje gradjana nema
pravo objavljivati ništa bez saglasnosti
POUNSANM. Dakle, time nezakonito grabe
MONOPOL nad IZDAVAŠTVOM za tih 5
(kojih 5 ?) članova POUNSANM, a uz to
neovlašćeno
ograničavaju
Statutom
udruženja i Zakonom o udruženjima i
udruživanju građana zagarantovana prava
članova tog udruženja. Na kraju, samo još
ovaj podatak: on, u svom dopisu neprestano
navodi isključivo izdavačku delatnost kao
razlog za odbijanje projekata našeg Centra.
A projekat koji je u ovom slučaju blokiran
NIJE IZDAVAČKA DELATNOST, već
manifestacija za obeležavanje nacionalnog
praznika Aškalija. Iz gorenavedenih razloga,
zahtevamo da ovaj veoma sporni dopis
Ramadanovića (ponavljamo, u tom trenutku
kada je predato nikako POUNSANM, jer on
tada još nije imao pravnu mogućnost
zastupanja) zanemarite, i da urgentno izdate
nalog za izvršenje Vašeg rešenja od 15. 05.
2013.
S poštovanjem
Novi Sad, 08. 07. 2013.
Za Centar za afirmaciju Aškalija
Abedin Toplica
INFO ASHKALI 29
SEKRETARIJATU ZA OBRAZOVANJE VLADE AP VOJVODINE
Gospodinu Mr Andoru Deliju
ZAHTEV ZA DETALJNIJE
OBRAZLOŽENJE VAŠEG DOPISA NAŠEM
UDRUŽENJU I OMOGUĆIVANJE UVIDA U
KOMPLETNU DOKUMENTACIJU
KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE
PROGRAMA I PROJEKATA IZ OBLASTI
OSNOVNOG I SREDNJEG
OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI ZA
2013. GODINU KOJI JE RASPISAO VAŠ
SEKRETARIJAT
Poštovani gospodine Deli !
Centar za afirmaciju Aškalija Vam se obraća
sa Zahtevom formulisanim u naslovu.
OBRAZLOŽENJE:
1.
Vašim dopisom od 07. 05. 2013.
godine, pod brojem 128-451-343/2013-01
nas
obaveštavate da nije odobreno finansiranje
našeg projekta „Učimo za bolje sutra“ koji
smo podneli na gorenavedeni konkurs. Kao
razlog navodite ograničenost finansijskih
sredstava.
Međutim obrazloženje je ovako previše
šturo, i iz njega se ne vidi zašto baš za ovaj
projekat nema sredstava, a za mnoge druge
ima.
radi upoređenja, u odluci konkursne
2.
komisije koji smo imali mogućnosti videti se
vidi da za neke druge nacionalne manjine
ima sredstava i za nekoliko projekata raznih,
ili čak i istih nosioca, a niti jedan projekat nije
odobren za obrazovanje Aškalija.
3.
Ovo stanje se ponavlja već godinama
unazad, stoga je veoma logično pitanje da
nije možda osnovni uzrok odbijanja upravo
pripadnost ovoj nacionalnoj manjini, ili jezik
kojim pripadnici ove manjine govore, ili
možda veroispovest. Dakle, da nije možda u
pitanju neki oblik diskriminacije.
4.
Niti jednom tokom ovih godina nismo
dobili nikakav uvid u rad konkursne
komisije, nikakav merljivi dokaz da naši
projekti svojim kvalitetom zaostaju za bilo
kojim odobrenim projektom, ili da je realna
potreba za njima manja nego kod onih čiji su
projekti odobreni.
5.
Ono što nas navodi na razmišljanje i
sumnju je i podatak da se već godinama
stalno istim nosiocima odobrava finansiranje
projekata, i to pretežno istovetnih projekata
kao i prethodnih godina, a da nikada izveštaji
tih nosioca nisu bili dostupni javnosti, niti su
rezultati ranijih sprovođenja transparentni.
6.
Zar je moguće da oni znaju baš sve
da rade i da samo oni znaju to sve da urade
? A i da znaju, kako onda dolazi do toga da
svake godine moraju istovetne projekte
ponavljati
sa
istovetnim
učesnicima/korisnicima – zar nisu prošle
godine svojim sprovođenjem tog projekta
rešili taj problem? Ako jesu, čemu onda rade
to ove godine, ako nisu, zašto to i ove
godine rade oni? i zašto sve to nije
transparentno?
7.
pod pretpostavkom da se u stvari radi
o višegodišnjim programima tih nosioca,
ponešto od ovih naših pitanja bi bilo
bezrazložno, ali se ovde radi o projektima –
jednokratnim nizom aktivnosti, a ne o
planskom,
postupnom,
sistematičnom
otklanjanju uzroka i povoda projekta.
8.
da je komisija bar iole podrobno
razmotrila tekst našeg projekta, upravo bi to
mogla prepoznati – programsko delovanje,
plansko i sistematično razrešenje problema i
otklanjanje uzroka tog problema.
Stoga
sada
zahtevamo:
detaljnije
obrazloženje
vašeg
dopisa
našem
udruženju, preispitate ovu spornu odluku, te
donesete, shodno Vašoj ingerenciji odluku o
finansiranju našeg projekta, omogućivanje
uvida u kompletnu dokumentaciju konkursa,
naročito u zapisnike, obrazloženja, merila,
metoda razmatranja i načine izbora
konkursne komisije, da ubuduće, u svim
Vašim konkursima unesete u pravilnik rada o
načinu, odobravanja projekata pristiglih na
tekući konkurs i LIČNU ODBRANU TEKSTA
PROJEKTA
razgovorom
predstavnika
nosioca sa članovima komisije i to pre bilo
kojeg
drugog
koraka
u
redosledu
odlučivanja, dakle kao prvi korak pre
sužavanja liste mogućih kandidata za
odobrenje.
INFO ASHKALI S poštovanjem
U Novom Sadu, 03. 08. 2013.
Za UG „Centar za afirmaciju Aškalija“
Predsednik Abedin Dino Toplica
30
.....
Izdanja knjiga možete poručiti na adresi sedišta:
Matica Aškalija, Jevrejska 27, Novi Sad
UREDNIŠTVO Časopis za nacionalna i društvena pitanja Aškalija * Info Ashkali * Izdaje “Centar za afirmaciju Aškalija“, Novi Sad, Jevrejska 27, tel/fax: 021/66‐12‐433, 061/6649‐800 e‐mail: [email protected] ; www.ashkali.net Redakcijski kolegijum: glavni i odgovorni urednik Abedin Dino Toplica
Ali Hajoli, Ljuljeta Bajrami, Gani Kopili, Gilija Šaku UDK broj: 061.2(497,113)(=18) 659,2 ISSN broj: 2217‐8406 COBISS broj: 269923015 INFO ASHKALI 31
s Izdanja časopisa možete poručiti na adresi sedišta:
Matica Aškalija, Jevrejska 27, Novi Sad
Download

Info ASHKALI 2