PUNOPRAVNI ĈLANOVI SISTEMA COBISS.SR
I NJIHOVO KORIŠĆENJE PROGRAMSKE OPREME COBISS
Podaci o broju članova biblioteke i korišćenju servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka
Podaci za period 1. 1. 2010. – 31. 12. 2010.
11. 02. 2011.
1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd
Ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UNIVERZITETSKE I VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE
Filološko-umetniĉki fakultet, Kragujevac
Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd
Tehniĉki fakultet Ĉaĉak
Univerzitet 'Singidunum', Beograd
Univerzitetska biblioteka, Kragujevac
Univerzitetska biblioteka 'S. Marković', Beograd
Ukupno
SPECIJALNE BIBLIOTEKE
1. Ministarstvo finansija Poreska uprava, Beograd
Ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
6
1
6
15
JAVNE BIBLIOTEKE
Biblioteka 'Vuk Karadžić', Aleksinac
Centar za kulturu, Kladovo
Gradska biblioteka, Ruma
Gradska biblioteka 'Karlo Bijelicki' Sombor
Narodna biblioteka 'Dositej Obradović', Novi Pazar
Narodna biblioteka 'Njegoš', Knjaževac
Ukupno
Ukupno COBISS2
Nacionalne biblioteke
Univerzitetske i visokoškolske biblioteke
Specijalne biblioteke
Javne biblioteke
Ukupno
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
6
1
6
15
opšta obavešt.
biblioteke
SMS-om
E-poštom
SMS-om
E-poštom
SMS-om
E-poštom
SMS-om
E-poštom
SMS-om
SMS-om
E-poštom
SMS-om
E-poštom
Broj članova koji su poslednjeg dana u izabranom periodu bili naručeni na obaveštenja:
o dospeloj
o skorom isteku
o skoroj
o isteku
o neizmirenim
rezervaciji
roka pozajmice
opomeni
članstva
potraživanjima
o isteku
rezervacije
E-poštom
promenili podatke
Broj članova koji
su u izabranom
per.:
aktivirali prijavu
Broj svih članova
Narudžbine MP
Rezervacije
Produžavanje
Naziv institucije/biblioteke
E-obaveštavanje
Red. br.
Usluge i članovi poslednjeg
dana u izabranom periodu
0
22.139
19.425
41.564
1
3
4
1
1
2
1
5
6
0
0
0
1
5
6
0
0
0
2
2
4
0
0
0
2
1
3
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2
1
3
0
0
0
56
484
540
0
0
0
1
2
0
2.031
1.408
57
0
5.253
31.008
39.757
0
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
0
24
24
0
5
0
0
4
158
167
0
0
0
0
0
0
0
1.161
5
0
0
4
160
1.330
0
0
0
0
0
0
0
1.170
0
0
0
0
685
1.855
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
595
595
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
690
690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
0
0
0
0
0
0
0
1.172
9
47
0
4
1.119
2.351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
246
0
0
0
0
45
45
0
0
52
52
0
0
40
40
0
0
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
52
0
0
1
1
1
1
2
2
0
1.724
1.584
6.881
10.900
6.396
2.310
29.795
0
0
49
35
0
0
84
0
0
1
3
0
0
4
1
0
0
7
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
1
0
202
40
0
0
243
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202
3
0
0
205
0
0
0
0
0
0
0
1
0
200
7
0
0
208
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
2
5
1
2
0
2
5
0
0
0
0
0
41.564
39.757
246
29.795
111.362
4
25
0
84
113
2
24
0
4
30
6
167
45
8
226
0
0
0
0
0
6
1.330
52
243
1.631
0
0
0
0
0
4
1.855
40
9
1.908
0
0
0
0
0
3
595
42
5
645
0
0
0
0
0
2
690
0
8
700
0
0
0
0
0
3
35
0
205
243
0
0
0
0
0
540
2.351
52
208
3.151
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
Legenda:
• Naziv institucije/biblioteke : biblioteka punopravna ĉlanica sistema COBISS.SR koja je u izabranom periodu koristila programsku opremu COBISS2/Pozajmica
• Usluge i članovi poslednjeg dana u izabranom periodu :
­ E­obaveštavanje: biblioteka nudi svojim ĉlanovima usluge e-obaveštavanja
1 : DA
prazno: NE
­ Produžavanje: biblioteka nudi svojim ĉlanovima uslugu produžavanja roka pozajmice
1 : DA
prazno: NE
­ Rezervacije: biblioteka nudi svojim ĉlanovima uslugu rezervacije graĊe
1 : DA
prazno: NE
­ Narudžbine MP: biblioteka nudi svojim ĉlanovima uslugu naruĉivanja graĊe za meĊubiblioteĉku pozajmicu
1 : DA
prazno: NE
1/2
PUNOPRAVNI ĈLANOVI SISTEMA COBISS.SR
I NJIHOVO KORIŠĆENJE PROGRAMSKE OPREME COBISS
Podaci o broju članova biblioteke i korišćenju servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka
­ Broj svih članova: broj svih zapisa s podacima o članovima
• Broj članova koji su u izabranom per.:
­ aktivirali prijavu: broj ĉlanova koji su se u izabranom periodu bar jednom prijavili u okruženje Moja biblioteka
­ promenili podatke: broj ĉlanova koji su u izabranom periodu bar jednom promenili svoje podatke u okruženju Moja biblioteka (šifra, e-adresa, SMS-adresa, podešavanja za e-obaveštavanje)
• Broj članova koji su poslednjeg dana u izabranom periodu bili naručeni na obaveštenja:
­ o isteku rezervacije: broj ĉlanova koji su krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja o isteku važenja rezervacije
­ o dospeloj rezervaciji: broj ĉlanova koji su krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja o dospeloj rezervisanoj graĊi
­ o skorom isteku roka pozajmice: broj ĉlanova koji krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja o skorom isteku roka pozajmice
­ o skoroj opomeni: broj ĉlanova koji su krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja o skoroj opomeni
­ o isteku članstva: broj ĉlanova koji su krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja o isteku ĉlanstva
­ o neizmirenim potraživanjima: broj ĉlanova koji su krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja o dospeću neizmirenih potraživanja
­ opšta obav. biblioteke: broj ĉlanova koji su krajem perioda bili naruĉeni na uslugu e-obaveštavanja opštim obaveštenjima biblioteke
2/2
Download

Moja biblioteka