CJENOVNIK
OGLASNOG PROSTORA
Z A 2 0 1 2 . G O D I N U
FORMAT
ostali dani
CB/kolor
dimenzije u mm
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8
1/16
Junior page
Duplerica (kolor)
petak
CB/kolor
1.000 / 1.200
550 / 660
350 / 420
250 / 300
150 / 180
75 / 90
650 / 780
3.000 / 3.600
255 x 353
255 x 175, 125 x 353
255 x 115, 125 x 210, 85 x 353
125 x 175, 168 x 130, 255 x 85
125 x 85, 82 x 130, 255 x 42
82 x 65
168 x 265
510 x 353
1.100 / 1.320
600 / 720
400 / 480
300 / 360
200 / 240
100 / 120
720 / 864
3.300 / 3.960
OGLASI - 1 cm u stupcu {irine 3,7 i 8,2 cm2
Cijena na naslovnoj strani
50
65
Cijena na zadwoj strani
30
39
Za oglase {ire od jednog stupca cijena se posebno utvr|uje
PR
tekstovi
Cijene PR tekstova su definisane tako da se cijena objave teksta koji ure|uje klijent ra~una format komercijalnog
oglasa uve}an za 20%, a cijena teksta koji ure|uje redakcija Glasa Srpske, cijena komercijalnog oglasa uve}ana za 50%.
Uslovi pozicionirawa su isti kao i za objave komercijalnih oglasa. U potpisu takvog teksta }e pisati ”Zakupqen
prostor ” ili ” PR ”.
Dodatna izdawa Sport i Tiket
FORMAT
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
naslovna (К1) - cm2
zadwa (К4) - cm2
dimenzije u mm
255 x 353
255 x 175
125 x 175
125 x 85
255 x 42
korice (К2 i К3)
900
500
300
200
150
10
5
Insertacija
unutra{we stranice
360
200
120
80
60
2
do 4 str
Cijena
0,08
do 8 str preko 8 str
0,09
0,11
Cijena za distribuciju letka u definisanim regionima je
0,10 KM.
Maksimalni format letka je А3.
Posebne odredbe
Za objavu oglasa na 2, 3 strani cijena se uve}ava za 125% na
osnovne cijene ovog cjenovnika.
Pripreme oglasa za objave komercijalnih oglasa mo`ete
dostaviti na CD-u u prostorije slu`be prodaje komercijalnog
prostora „Glasa Srpske“, на e-mail: [email protected]
O prispje}u reklame i wenoj tehni~koj ispravnosti }ete biti
obavje{teni putem e-mailа.
Grafi~ki standard pripreme oglasa su:
rezolucija 300 dpi,
CMYK,
formati: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
pdf, eps, tif ili jpeg.
Pozicionirawe oglasa poskupquje zа 20% u slu~aju
odre|ivawa pozicije unutar strane novina.
Pozicionirawe na stranама од 4. до 19. uve}ava cijenu 50%,
а позиционирање на осталим странама 20%.
Cijena specij alnih formata uve}ava cijenu 100% u odnosu
najbli `eg standardnog formata po povr {ini i dogovara se
sa slu`bom prodaje komercijalnog prostora.
Rezervacija komercijalnog prostora se vr{i iskqu~ivo
pismenim putem i to na e-mail: [email protected],
faks +387 (0) 51 231 080 ili po{tom na adresu „Glasa Srpske“.
Na svaku narux bu putem rezervacije }ete dobiti pismenu
potvrdu po prispje}u rezervacije. Za odustaja we od rezervi sanog prostora naru~ioc je du`an obe{tetiti ogla{iva~a
sa 50% od vrijednosti rezervisanog a ne realizovanog
prostora u ugovorenom vremenskom periodu.
Elektronsko izda we - e GlasSrpske
Cijene pretplate su:
10 EUR
28 EUR
1 mjesec
3 mjeseca
19 KM
54 KM
6 mjeseci
103 KM
53 EUR
1 godina
195 KM
100 EUR
Naruxbe za pretplatu na
„еGlasSrpske “ slati na:
- e-mail: [email protected]
ili na faks: +387(0) 51 231 080.
Uplate za „еGlasSrpske“ se vr{e
100% avansno.
Zadwi rok za prijem pripreme oglasa po rezervaciji za objavu
u sutra{wem izdawu Glasa Srpske je 15 ~asova (pon-pet).
Sve pripreme koje do|u poslije tog roka ne}e biti uzete
u obzir i podrazumijevaju obe{te}ewe.
Download

CJENOVNIK - Glas Srpske