ZELENA APOTEKA
„ILUSTROVANE POLITIKE” (86)
KORONAROGRAFIJA
• Doktor me je poslao na koronarografiju jer sumwa na anginu
pektoris. ^uo sam da postoji skenerska koronarografija koja je
mnogo jednostavnija. [ta da radim?
@ALFIJA
Latinski naziv `alfija (Salvia
officinalis) poti~e od re~i salvare,
{to zna~i spasti, izle~iti, jer su
je stari Rimqani koristili u le~ewu od raznih bolesti,
dok officinalis zna~i
lekovit. Engleska re~
za `alfiju je sage, sa
zna~ewem mudrost, a koristili su je za stimulisawe
koncentracije, pove}awe pam}ewa, a smatra se da doprinosi i
dugove~nosti.
Do otkri}a antibiotika, ~aj od
`alfije je kori{}en kod upala gr-
la i `drela, promuklosti, zapaqewa unutra{wih organa, za vaginalna ispirawa, kod tuberkuloznog znojewa, gqivi~nih infekcija… U medicinskom smislu `alfija je antibiotik {irokog spektra.
Primewuje se i za regulaciju znojewa, kod toplotnih talasa u klimaksu, kod
poreme}aja menstruacije, za ja~awe nerava, za pro~i{}avawe jetre, kod reumatizma…
Koristi se kao ~aj, tinktura
ili eteri~no uqe.
KRATKOVIDOST
Kratkovidnost je danas mnogo
~e{}a nego pre 30 ili 40 godina, a
u nekim delovima Azije je prisutna kod 80 odsto qudi. Zanimqivo je da deca koja vi{e
vremena provode
na otvorenom,
izlo`ena prirodnoj svetlosti,
imaju mawe izglede za razvoj kratkovidosti.
Dr Vojkan ^vorovi},
internista-kardiolog
Op{te bolnice „Bel Medik”:
Za razliku od konvencionalne koronarne angiografije, u kojoj se
kateter potreban za ubrizgavawe kontrasta u koronarne (sr~ane)
arterije uvodi kroz arteriju koja se nalazi u predelu prepona ili
ru~nog zgloba, skenerska koronarografija je neinvazivna i za pacijenta znatno komfornija metoda. Ovom dijagnosti~kom procedurom se vizuelizuju koronarne arterije i patolo{ke promene u wima koje mogu biti uzrok angine pektoris. Prednost u odnosu na invazivnu koronarografiju je to {to se u samom zidu arterije mogu
videti masne plo~ice ( plakovi) koje ne moraju dati zna~ajno su`ewe wene {upqine, ali koje mogu rupturirati i dovesti do stvarawa tromba, naglog za~epqewa arterije i infarkta srca. Pored toga, vaskularne komplikacije koje se mogu desiti tokom invazivne
koronarografije (rizik da se to dogodi je mali), ne javqaju se tokom skenerske koronarografije. Tehni~ki, nakon intravenske kontrastne iwekcije pacijent se tokom obavqawa skenerske koronarografije izla`e jonizuju}em zra~ewu, pri ~emu doza zra~ewa mo`e biti ve}a od one prilikom invazivne koronarografije. Me|utim, neprestanim usavr{avawem tehnika snimawa posti`e se sve
ve}e smawewe koli~ine zra~ewa potrebne za pregled. Tako|e,
skenerska koronarografija ne zahteva boravak u bolnici.
U va{em slu~aju, lekar se odlu~io za invazivnu koronarografiju
verovatno zato {to smatra da postoji visoka verovatno}a da imate
zna~ajnu koronarnu bolest, te da bi vam, odmah posle obavqenog snimawa, mogli da urade terapijsku intervenciju na oboleloj arteriji.
Nakon skenerske koronarografije to nije mogu}e. Tako|e, u slu~aju
da imate vi{e od 75 godina, zbog verovatnih naslaga kalcijuma u koronarnim arterijama skenerska koronarografija mo`e imati ograni~enu vrednost. Ukoliko ste gojazni ili imate sr~anu aritmiju koju
nije jednostavno kontrolisati uo~i snimawa, ni tada niste idealan
kandidat za upu}ivawe na skenersku koronarografiju. Prava vrednost ove metode je u onim slu~ajevima kada je kod pacijenta prisutna
mawa ili umerena verovatno}a za postojawe koronarne bolesti.
PASIVNO PU[EWE I ZAPAQEWE UHA
Deca ~iji roditeqi pu{e imaju
ve}i rizik za zapaqewe uha i te{ko}e sa sluhom. U porodicama u
kojima su majke pu{ile deca su
imala gotovo dvostruko ve}i rizik za operacije namewene tretirawu ~estih upala uha.
GPS ZA ALCHAJMERA
Prve cipele opremqene GPSom, ure|ajem za globalno pozicionirawe, pojavile su se na
ameri~kom tr`i{tu, a namewene su osobama koje boluju od Alchajmerove bolesti i lako se
mogu izgubiti. Ure|aj omogu}uje
da se pomo}u kompjutera iz uda-
w w w. i l u s t rova n a . co m
qenosti prati kretawe obolelih osoba i da se ograni~i podru~je unutar kojeg se mogu kretati. Ako bolesnik pre|e tu granicu, ogla{ava se uzbuna. Nove cipele spoqa ni po ~emu se ne
razlikuju od drugih, jer je GPS
ugra|en u petu.
3. novembar 2011.
61
Download

- Bel Medic