28. april 2010. godine
International Financial Reporting Standards
IFRS za mala i srednja
preduzeća
obuhvat i koncepti
Svjetska banka GDLN
Michael Wells, Direktor obrazovne inicijative IFRS-a
IASC Foundation
The views expressed in this presentation are those of the presenter,
not necessarily those of the IASC Foundation or the IASB
Odjeljak 1 – Obuhvat standarda
IFRS za mala i srednja preduzeća
2
Ciljevi učenja
– identifikovati mala i srednja preduzeća
prema definiciji IASB-a (poznavati
karakteristike malih i srednjih preduzeća)
– Identifikovati koji subjekti ne smiju da
utvrđuju usklađenost sa standardima IFRS
za mala i srednja preduzeća
Odjeljak 1 – Mogu li koristiti IFRS za mala
i srednja preduzeća?
3
Odluke o tome za koje subjekte je obavezno
ili dopušteno da koriste IFRS za mala i
srednja preduzeća donose se na nivou
zakonodavnih i regulatornih institucija i
određivača standarda u pojedinačnim
oblastima odgovornosti
Odjeljak 1 – Mogu li koristiti IFRS za mala
i srednja preduzeća?
4
Ali
– IASB definiše mala i srednja preduzeća
(SME)
–nisu odgovorna javnosti
–objavljuju finansijske izvještaje opšte namjene
– ¶3.3 zahtijeva eksplicitnu izjavu o
usklađenosti sa IFRS za mala i srednja
preduzeća
– ¶1.5 zabranjuje subjektu koji ima javnu
odgovornost da utvrđuje usklađenost sa
IFRS za mala i srednja preduzeća
Odjeljak 1 – Šta je javna odgovornost?
5
Subjekt ima javnu odgovornost (JO) ako:
– njegovim dužničkim instrumentima i
instrumentima kapitala se trguje na javnom
tržištu ili je u procesu emitiranja takvih
instrumenata za trgovanje na javnom tržištu
(domaća ili strana berza ili ovlašteno tržište,
uključujući lokalna i regionalna tržišta); ili
– on čuva sredstva u povjereničkoj ulozi
za širu grupaciju autsajdera i to mu
predstavlja jednu od primarnih poslovnih
aktivnosti.
Odjeljak 1 – Da li “ja” imam javnu
odgovornost?
6
• Malo preduzeće čije dionice se kotiraju na berzi?
• Veliki privatni proizvođač (koji se ne kotira na
berzi)?
• Velika privatna poslovna banka (koja se ne kotira
na berzi)?
• Subjekt čija je jedina poslovna aktivnost
zarađivanje kamata na novac koji pozajmljuje
klijentima. Subjekt dobija svo svoje finansiranje o
svog vlasnika – direktora, koji je milijarder?
Odjeljak 1 – Da li “ja” imam javnu
odgovornost? nastavak
• Primjer 10* Proizvodno preduzeće koje se ne
kotira na berzi, a podružnica je matičnog
preduzeća koje se kotira na stranoj berzi i
koristi puni IFRS?
• Primjer 13* Putnička agencija koja zahtijeva
od svojih klijenata da plaćaju depozit koji se
može vratiti, u iznosu od 60% cijene paketa
ljetovanja pri rezervaciji?
• Primjer 14* Supermarket koji ima mau
bankarsku operaciju uzimanja depozita?
• Vidjeti primjer sa istim brojem u modulu 1 materijala za obuku IASCF-a
7
Odjeljak 1 – Šta su finansijski izvještaji
opšte namjene (FION)?
8
Finansijski izvještaji opšte namjene
pripremaju se na osnovi koja je kreirana tako
da obezbjeđuje korisne informacije širokom
spektru korisnika (npr. investitori i povjerioci)
koji nisu u poziciji da zahtijevaju izvještaje
koji su posebno skrojeni da bi ispunili njihove
posebne potrebe.
Odjeljak 1 – Da li su izvještaji malih i
srednjih preduzeća FION?
9
Cilj finansijskih izvještaja koji su pripremljeni
u skladu sa IFRS za mala i srednja preduzeća
je da obezbijede informacije o finansijskom
stanju subjekta, njegovim rezultatima rada i
njegovim gotovinskim tokovima koje su
korisne za širok spektar korisnika koji nisu u
poziciji da zahtijevaju izvještaje koji su
skrojeni prema njihovim specifičnim
potrebama za informacijama.
Odjeljak 1 – Da li ja imam FION?
10
• Primjer 4* Finansijski izvještaji pripremljeni
u skladu sa poreskim zahtjevima za
obračunavanje oporezivog dohotka (koji se
razlikuju od IFRS za mala i srednja
preduzeća) i koji se šalju samo poreskim
institucijama?
• Primjer 5* Finansijski izvještaji pripremljeni
na poreskoj osnovi (vidjeti iznad), ali koji
se takođe šalju bankarima subjekta i
državnom repozitorijumu. Finansijski
izvještaji koji se čuvaju u državnom
repozitorijumu su dostupni javnosti?
* Vidjeti primjer sa istim brojem u modulu 1 materijala za obuku IASCF-a
Struktura standarda IFRS za mala i
srednja preduzeća
Pravila
Izuzeci
Opcije za
računovodstvene politike
Principi
Koncepti
(Odjeljak 2)
Smjernice za pripremu za omogućavanje efekata principa
11
Odjeljak 2 – Koncepti i sveprožimajući
principi
• Cilj
• Kvalitativne karakteristike
• Elementi (blokovi za izgradnju)
• Priznavanje
• Mjerenje
• Kompenzacija
12
Odjeljak 2 – Cilj
13
Cilj finansijskih izvještaja (FI) malih i srednjih
preduzeća
• obezbjeđivanje informacija o finansijskom stanju,
rezultatima rada i gotovinskim tokovima subjekta
• koje su korisne za donošenje ekonomskih
odluka za širok spektar korisnika (npr. investitora
i povjerilaca)
• koji nisu u poziciji da zahtijevaju izvještaje koji su
posebno skrojeni u skladu sa njihovim
specifičnim potrebama za informacijama
Odjeljak 2 – Kvalitativne
karakteristike
14
Kvalitativne karakteristike su atributi koji
čine informacije date u finansijskim
izvještajima korisnim za korisnike
Odjeljak 2 – Kvalitativne
karakteristike nastavak
• Razumljivost
• Uporedivost
• Relevantnost
• Pravovremenost
• Pouzdanost
• Materijalnost
15
– tačno
predstavljanje
• Ravnoteža između
– suština važnija od
koristi i troškova
forme
– bez materijalnih
grešaka
– bez pristrasnosti
(neutralno /
oprezno)
– kompletnost
Odjeljak 2 – Elementi
Finansijsko stanje
• Sredstva
–resursi koje kontroliše subjekt
–rezultati prošlih događaja
–očekivani priliv ekonomskih koristi
• Obaveze
–sadašnje obaveze
–proističu iz prošlih događaja
–očekivani odliv ekonomskih koristi
• Kapital = sredstva minus obaveze
16
Odjeljak 2 – Elementi nastavak
Rezultati
• Dohodak
– poboljšanja / povećanja u sredstvima i
smanjenja u obavezama
– koja rezultuju povećanjem kapitala
– osim doprinosa vlasnika
• Rashodi
– smanjenja / odlivi sredstava i nastanak
obaveza
– koji rezultuju smanjenje kapitala
– osim raspodjela vlasnicima
17
Odjeljak 2 – Obračunska osnova
18
• Pripremanje finansijskih izvještaja (osim
za informacije o gotovinskim tokovima)
koristeći obračunsku osnovicu za
računovodstvo
• Obračunska osnova
– Priznavanje elemenata (tj, sredstava,
obaveza, kapitala, dohotka ili rashoda)
kada oni zadovolje uslove iz definicije i
kriterijume za priznavanje tih stavki
Odjeljak 2 – Kriterijumi za priznavanje
19
Priznavanje stavke (elementa) kada je:
• vjerovatno da će buduće ekonomske koristi
da se prilivaju u subjekt / odlivaju iz subjekta;
i
– Ocjenjivanje vjerovatnoće pojedinačno, osim u
slučaju da postoje velike populacije stavki koje
pojedinačno nisu značajne, u tom slučaju
procjenjivati kolektivno
• Stavka ima cijenu ili vrijednost koja se može
pouzdano izmjeriti
– korištenje razumnih procjena
–to je suštinski dio računovodstva
–time se ne potcjenjuje pouzdanost FI
Odjeljak 2 – Mjerenje
Mjerenje je proces određivanja novčanih
iznosa kojima subjekt mjeri sredstva,
obaveze, dohodak i rashode
• U standardu IFRS za mala i srednja
preduzeća ima mnogo metoda mjerenja
• Dvije uobičajene osnove za mjerenje
20
– istorijski troškovi (npr. iznos plaćen za
sredstvo)
– fer vrijednost (npr. iznos za koji bi sredstvo
moglo da se razmijeni u okviru transakcije pod
tržišnim uslovima)
Odjeljak 2 – Mjerenje nastavak
21
• U najvećem broju odjeljaka standarda IFRS
za mala i srednja preduzeća propisuje se
osnovica mjerenja koja treba da se koristi
–pri inicijalnom priznavanju
–naknadno
• U određenim odjeljcima dozvoljava se više od
jednog metoda mjerenja (izbor između opcija
računovodstvene politike)
• U drugim odjeljcima mjerenje je zasnovano
na okolnostima, npr.
–fer vrijednost, ako se ona može odrediti bez
nepotrebnih troškova ili napora
–inače model troškova – amortizacijeumanjenja vrijednosti
Odjeljak 2 – Mjerenje sredstava
Klasifikacija, priznavanje i mjerenje (ignorišući hedž računovodstvo)
Imovina,
postrojenja
i oprema
Inventory
Nematerij
alno
Sredstva
Itd
Definisana
davanja
Odloženi
porezi
Zalihe
imovine
Finansijs
ka
22
Odjeljak 2 – Mjerenje obaveza
Klasifikacija, priznavanje i mjerenje (ignorišući hedž računovodstvo)
Rezervisanja
za
nepredviđene
događaje
Najam
Rezerve
Itd.
Obaveze
Definisana
davanja
Finansijs
Odloženi ke
porezi
23
Odjeljak 2 – U nedostatku konkretnog
zahtjeva
24
U nedostatku konkretnog zahtjeva u
drugom odjeljku standarda IFRS za mala i
srednja preduzeća koji se konkretno
odnosi na transakciju, drugi događaj ili
uslov, uprava subjekta mora da koristi svoj
sud za razvoj računovodstvene politike
koja rezultuje informacijama koje su
relevantne i pouzdane. …
Odjeljak 2 – u nedostatku … nastavak
25
… pri tome se uprava slanja na sljedeće:
• Najprije, zahtjevi i smjernice koje se odnose na
slična i povezana pitanja
• Drugo, definicije, kriterijume za priznavanje i
koncepte mjerenja i sveprožimajuće principe u
odjeljku 2
• Paralelno sa tim, uprava takođe može da uzme u
obzir i zahtjeve i smjernice u punim IFRS koje se
odnose na slična i povezana pitanja
Odjeljak 2 – Kompenzacija
26
Subjekt neće sprovoditi kompenzaciju sredstava
i obaveza, ili dohotka i rashoda, osim u slučaju
da to ne zahtijeva ili dopušta neki drugi odjeljak
standarda IFRS za mala i srednja preduzeća.
Međutim,
• Mjerenje sredstava neto od dodatka za procjenu (npr.
dodatka za zastarjelost inventara) ne predstavlja
kompenzaciju
• Ako uobičajene poslovne aktivnosti subjekta ne uključuju
kupovanje i prodaju netekućih sredstava (uključujući
investicije i operativna sredstva) tada subjekt izvještava o
dobiti oda raspolaganje takvim stavkama na neto osnovi
Pitanja ili komentari?
Podstiče se izražavanje
pojedinačnih gledišta članova IASBa i njegovog osoblja.
Gledišta predstavljena u okviru ove
prezentacije su gledišta
prezentatora.
Zvanična gledišta IASB-a u vezi sa
računovodstvenim pitanjima
određuju se tek nakon iscrpnog
prikladnog procesa i razmatranja.
© 2010 IASC Foundation | 30 Cannon Street | London EC4M 6XH | UK | www.iasb.org
27
28
Ova prezentacija može se s vremena na vrijeme mijenjati.
Najnovija verzija može se naći na adresi:
http://www.iasb.org/Conferences+and+Workshops/IFRS+for+
SMEs+Train+the+trainer+workshops.htm
Računovodstveni zahtjevi koji se odnose na male i srednje
subjekte (MSP) predstavljeni su u Međunarodnim standardima
finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća
(International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs),
koje je IASB izdao u julu / srpnju 2009. godine.
Fondacija IASC, autori i izdavači neće prihvatati odgovornost za
bilo kakve gubitke nanijete bilo kojim licima koja djeluju ili se
suzdrže od djelovanja oslanjajući se pri tome na materijal u ovoj
PowerPoint prezentaciji, bez obzira da li su ti gubici izazvani
nemarom ili drugim uzrocima.
Download

Odjeljak 1 – Mogu li koristiti IFRS za mala i srednja preduzeća?