ULUSLARARASI MUHASEBE - FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARI (UMS-UFRS)
İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR-GENEL
BAKIŞ
Doç.Dr.Sami Karacan∗
SMMM Atilla GÜNGÖR∗∗
GİRİŞ
İçinde yaşadığımız bilgi toplumu sürecinde küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hızlı ilerleyiş,
elektronik ticaret ve internet kullanımının artması vb. gibi sayılabilecek birçok neden, ülkeler
arasındaki mekan farkını ortadan kaldırmıştır. Tüm bunlarla birlikte işletmelerin uluslararası düzeyde
ilişkileri artmış, birçok işletme deniz aşırı işlemler (ithalat-ihracat) yapmaya başlamıştır. Bu sürecin
doğal bir süreci olarak da, tüm kesimlerde olduğu üzere muhasebe iş ve işlemlerinde de bir tekdüzelik
oluşturmak, tüm ülkelerce kabul edilen standartları kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir.
Yakın bir süre içerisinde uygulanması zorunlu hale gelecek olan Türkiye Muhasebe-Finansal
Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)
tarafından, Uluslararası Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (IAS-IFRS) esas alınarak
hazırlanmış ve bu standartların
38
adedi
resmi
gazetede
yayınlanarak
yasal
nitelik
kazanmıştır.
Yeni TTK tasarısının kabul
hale
gelecek
olan
TMSUygulama
Genel
Tebliği
tarihinden itibaren geçerli olan
uygulanmasında
önemli
TMSTMS-TFRS’lerin
uygulanması, yeni
yeni TTK
tasarısının kabul edilmesiyle
zorunlu hale gelecek.
edilmesiyle uygulanması zorunlu
TFRS’ler,
Maliye
Sistemi
(MSUGT) çerçevesinde 1.1.1994
Tekdüzen Hesap Planının (THP)
değişikliklere neden olmaktadır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, UMS-UFRS’lerin uygulanması, birincil hedef olarak muhasebe
uygulamalarında ülkeler arasındaki farklılıkların ortadan kaldırıp, tek tip ve herkes tarafından kabul
edilen bir düzen içerinde muhasebe iş ve işlemlerin ilgili kayıt belgeleri aracılığıyla izlenip rapor
edilmesine olanak sağlar.
Bu makalenin amacı, UMS-UFRS ile ilgili olarak gerek Türkiye’de gerekse de dünyada ne tür
çalışmaların hangi kurumlar aracılığıyla yapıldığına dair genel bilgiler vererek okuyucuları
bilgilendirmektir. Elbette ki, konuyla ilgili olarak detayda çok daha fazla yapılan çalışma olmakla
birlikte, burada bir ön bilgilendirme amacı kapsamında konuya ilişkin olarak genel bir çerçeve
çizilmesi yolu tercih edilmiştir.
∗
Kocaeli Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir.
∗∗
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
1
1. ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (IASB) VE ULUSLARARASI
MUHASEBE STANDARTLARI (IAS) HAKKINDA GENEL BİLGİ
29 Haziran 1973 tarihinde Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Meksika, Hollanda,
İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri muhasebe örgütlerinin anlaşması sonucu Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standarts Commitee-IASC) kurulmuştur.
lASC'nin amacı, kamuya açıklanan denetlenmiş mali tablolarda uygulanması gereken muhasebe
standartlarını belirlemek ve bu standartların dünya çapında benimsenmelerini sağlamaktır.
IASC, ilk dönemlerinde benzer işlem ve olayların kaydedilmesi için "benchmark uygulama" ve
"alternatif uygulama" olmak üzere genellikle iki muhasebe yaklaşımını öneren standartlar
oluşturmuştur. 1993 yılında tamamlanan "karşılaştırılabilirlik projesi" ile standartlardaki alternatiflerin
sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır.
lASC'nin, Uluslararası Muhasebe Standartlarına ilişkin çalışmaları, birçok ulusal ve uluslararası
örgütler tarafından desteklenmekte ve harmonizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. Bu örgütlere
örnek olarak Ülkemiz dışından Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü, Dünya Bankası,
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği verilebilir.
Ülkemizden de Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 1974 yılından, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) 1994 yılından beri
IASC üyesidirler.
1977 yılında lASC'nin yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş ve Mart-2001’de Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesi Vakfı kurulmuştur. Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
Vakfı, 1)Mütevelli Heyeti ve 2)Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting
Standards Board -IASB) olmak üzere ikili bir yapılanmadan oluşmaktadır. Ayrıca, Standart
Yorumlama Komitesi ve Standart Danışma Kurulu adında iki birim de, Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi Vakfı'nın organlarıdır.
Mütevelli heyetinin görevi, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Standart Yorumlama Komitesi
ve Standart Danışma Kurulu'nun üyelerini atamak, kontrol etmek ve gerektiğinde mali kaynak
sağlamaktır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun sorumluluğu ise standartları ve taslakları geliştirmek,
yayınlamak ve Standart Yorumlama Komitesi'nin yorumlarını onaylamaktır. Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu bu görevi 01 Nisan 2001 tarihinde devralmıştır. Kurul, 18-20 Nisan 2001 tarihleri
arasında yaptığı toplantılarında daha önce IASC tarafından çıkarılan tüm Uluslararası Muhasebe
Standartlarını ve ilgili yorumları onaylamıştır.
2. DÜNYADA UFRS ÇALIŞMALARI
Uluslararası boyutta muhasebe uygulamalarına yön veren iki temel kurum Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (IASB) ve ABD'de Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)’dır. Dolayısıyla
dünyada muhasebe uygulamalarında kabul edilen iki muhasebe standart seti bulunmaktadır.
Bunlardan biri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından oluşturulan Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları-UFRS (International Financial Reporting Standards-IFRS), diğeri ise ABD'de
Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından oluşturulan ABD Genel Kabul Görmüş
Muhasebe ilkeleri (US-GAAP )'dir.
Bu iki muhasebe standart seti
oluşturulan
muhasebe
standartlarının ise "kural bazlı"
standartlar,
finansal
ve işlemlerin şeklî yönünü
edecek kayıtların yapılmasını
Kural bazlı standartlar ise
işlemlerle ilgili uygulamaları
Kural bazlı muhasebe
standartları şeffaflığı
şeffaflığı
ve doğru gösterimi
zedeleyebilmektedir.
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
arasındaki temel farkı, IASB tarafından
standartlarının "ilke bazlı", US-GAAP
olması oluşturmaktadır. İlke bazlı
raporlamada muhasebeyi ilgilendiren iş
değil, bu iş ve işlemlerin özünü ifade
ve raporlanmasını esas almaktadır.
muhasebeyle ilgili her türlü iş ve
kapsamaya
çalışan
detaylı
2
düzenlemelerdir. Dolayısıyla kural bazlı standartların kimi zaman işin özünden ziyade rutin işlemleri
zorunlu kıldığı ve raporlamada şeffaflığı ve doğru gösterimi zedelediği söylenebilir.
Aşağıda dünyada UFRS çalışmaları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili olarak
önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum ortaya konulmuş, sonra da Uluslararası Menkul
Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO), Basel Komitesi ve Avrupa Birliği çalışmalarına kısaca yer
verilmiştir.
2.1. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Durum
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilerek tüm dünyanın kullanımına açılan genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri olan US-GAAP kullanılmaktadır. US-GAAP, uluslararası düzeyde kabul
gören, birçok gelişen ve gelişmekte olan ülkelerce de örnek alınan standartlardır. Ancak son
zamanlarda yaşanan Enron vb. olaylardaki ortaya çıkan muhasebe skandalları nedeniyle US-GAAP
standartlarının güvenilirliği ve yeterliliği konusunda bir takım belirsizliklerin ortaya çıkmış olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
2.2. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Çalışmaları
Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) de menkul kıymet ihraçlarında
uluslararası kabul gören muhasebe standartlarının oluşturulması konusuna önem vermekte ve ilgi
göstermektedir. IOSCO, lASB'nin çalışmalarını destekleme politikasını benimseyerek 2000 yılı Mayıs
ayında uluslararası menkul kıymet ihraçlarında kullanılmak üzere IASB tarafından oluşturulan temel
standartlar setini onaylamıştır. IOSCO’nun kararları üye ülkeler açısından bağlayıcı olmamakla
birlikte, SEC'in de IOSCO üyesi olduğu düşünüldüğünde IOSCO ve lASB'nin ortak girişimlerinin
muhasebe standartlarının uluslararası uyumu konusunda kayda değer gelişmeler sağladığı
söylenebilir.
2.3. Basel Komitesi Çalışmaları
Basel Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision) Nisan 2000'de UFRS'yi ve bu alanda
yapılan ilgili çalışmaları desteklediğini açıklamıştır. Bankacılık sektöründe Basel-ll kuralları geçerlidir
ve bu kurallar bankalarla ticari ilişki arenasında UFRS’nin de uygulanmasını tüm işletmeler için
zorunlu hale getirmektedir.
2.4. Avrupa Birliği (AB) Çalışmaları
Avrupa Komisyonu, Haziran 2000'de, 2005 yılından itibaren halka açık şirketlerin, bankalar ve sigorta
şirketleri dahil olmak üzere hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören
şirketlerin konsolide mali tablolarının UFRS ile uyumlu hazırlanması yönünde karar almıştır. Mart
2002'de Avrupa Parlamentosu sözkonusu düzenlemeyi onaylamış ve Eylül 2002'de düzenlemeyi
yayınlamıştır. Böylece Avrupa Birliği üyesi şirketler ve bunların bağlı ortaklıkları ile iştirakleri ve iş
ortaklıkları UFRS uygulamasına geçmişlerdir.
3. TÜRKİYE’DE UFRS ÇALIŞMALARI
Sermaye piyasasında yaşanan küreselleşmenin bir uzantısı olarak uluslararası şirket alım-satım ve
birleşmelerinin sayısındaki artış, sermaye hareketleri ve uluslararası stratejik yatırım kararları,
yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları
kullanma arzusu, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin finansal raporlamaya
duyulan ihtiyaç, ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlar lAS'a uygun mali
raporların düzenlenmesini ve kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’nin de bu ekonomik
arenadan kopmamak ve rekabet gücünü artırabilmek amacıyla çalışmalar yapması zorunlu olmuştur.
Türkiye'de de bu konuda birçok kurum tarafından çalışmalar yapılmaktadır.
Aşağıda Türkiye’de UFRS çalışmaları kapsamında uluslararası muhasebe standartlarıyla ilgili olarak
öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun çalışmalarına kısaca yer verilmiş, sonra da bu konuyla ilgili
yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısına da kısaca değinilmiştir.
3.1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Çalışmaları
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), UFRS ile uyumlu muhasebe standartlarını hazırlamış ve Seri XI,
No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" i, 15.11.2003 tarihli ve
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
3
25290 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren ilk
ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Özel hesap dönemi olan işletmeler için Tebliğ, 01.01.2005 tarihinden sonra sona eren yıllık hesap
döneminden sonraki ilk ara mali tablolardan başlanmak üzere uygulanmaya başlamıştır.
Tebliğ ile hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri ile bu işletmelerin bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve iştirakleri
konumunda olan ve konsolidasyon kapsamı dışında tutulmamış olan şirketler UFRS’ye uygun
raporlama yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Ancak, bankalar ve sigorta şirketleri Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 50/a maddesi kapsamında muhasebe, mali tablo ve rapor standartları konularında kendi
özel kanunlarındaki hükümlere tabi bırakılmışlardır.
3.2. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Çalışmaları
18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen EK-1'inci
madde, ile "Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu" (TMSK) kurulmuştur. Böylece Türkiye'de
muhasebe standartları çıkartma yetkisi tek bir kuruluşa verilerek bu konuda önemli bir adım atılmıştır.
Kurul'un kuruluş gerekçesi, "Denetlenmiş finansal tabloların sunumunda; finansal tabloların ihtiyaca
uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe
ilkelerinin gelişmesini ve benimsenmesini sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal
muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamak”tır.
TMSK, 07.03.2002 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. TMSK internet sitesinde yayımlanan 11.12.2002
tarihli basın açıklamasında; "Kurul'un globalleşme sürecinde gelişmiş dünya ülkeleriyle aynı
muhasebe standartlarını kullanma yönünde niyet belirtmiş olan Türkiye'nin bu çağdaş yaklaşımı
doğrultusunda, uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumun sağlanması sorumluluğunu üstlenmiş
olduğu" belirtilmiştir.
Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Uluslararası
Muhasebe/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IAS/IFRS) çevirisi niteliğindedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB)
arasında 2002 yılında yapılan Norwalk Anlaşması ile beraber, standartların yakınsaklaştırılması
çalışmaları başlamış ve muhasebe standartlarında hızlı bir değişim sürecine girilmiştir. Bu kapsamda
birçok standart değişikliğe uğramış, bir kısmı yürürlükten kaldırılmış, bir kısım standart ise yürürlüğe
girmiştir. TMSK tarafından çevirisi tamamlanmış ve Resmi Gazete’de de yayımlanarak yasal nitelik
kazandırılıp yürürlüğe girmiş olan ve EK’te yer alan standartlar internet sitesinde de yayınlanmıştır.
TMSK tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için sadeleştirilmiş bir muhasebe standardı
seti üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
3.3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Çalışmaları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, bankalar tarafından gerçekleştirilen
muhasebe iş ve işlemleriyle ilgili hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve doğru gösterimin sağlanması,
güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin finansal raporlamanın yapılabilmesi, kayıt
dışı kalmanın mümkün olduğunca azaltılması için çalışmalar başlatmış ve Haziran 2002'de
"Muhasebe Uygulama Yönetmeliği" ni yayınlamıştır. Bu yönetmelik gereği bankacılık sektörü ile ilgisi
bulunan işletmelerin kullanacağı muhasebe standartları da uygulanmaya konulmuştur. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kasım 2006 tarihinde yayımladığı bir yönetmelikle de banka
sektörü için TMS/TFRS’leri zorunlu hale getirmiştir.
3.4. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı’nda Yer Alan Düzenlemeler
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonunda ele alınan taslak halindeki yeni Türk Ticaret
Kanunu (TTK)’nın 88'inci maddesinde muhasebeye ilişkin konularda “Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu tarafından yayımlanacak olan Türkiye Muhasebe Standartlarına uyulması” hususu yer
almaktadır. Buna göre, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte halka açık olsun
olmasın tüm işletmelere TMSK tarafından yayımlanan UFRS ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartlarına uyma zorunluluğu getirilmiş olacaktır.
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
4
SONUÇ
Yukarıda verilen genel bilgiler değerlendirildiğinde ve sermaye piyasalarındaki küreselleşmenin bir
uzantısı olarak da başlıcaları;
Uluslararası şirket alım-satım ve birleşmelerinin sayısındaki artış,
Sermaye hareketleri,
Uluslararası stratejik yatırım kararları ve yabancı yatırımcıların alışkın olduğu muhasebe
standartlarına göre hazırlanan finansal tabloları kullanma arzusu,
Güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, etkin yüksek kaliteli finansal
raporlamaya duyulan ihtiyaç,
Ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıkların yarattığı sorunlar,
Çeşitli krizler nedeni ile finansal tablolardaki bilgilere duyulan güvenin azalması,
şeklinde sıralanabilecek olan nedenler yüzünden ülkeler, herkes tarafından genel kabul görmüş
uluslararası finansal raporlama standartlarını benimsemeye ve bu konuda düzenlemeler yapmaya
yönelmişlerdir. Ülkemiz açısından konuya bakıldığında ise belli başlı kurumlar olarak Sermaye
Piyasası Kurulu’nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun, Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’nun bu konuda çalışmalara yön verdiği göze çarpmaktadır.
Bu çalışmada belirtilen bu kurumların Türkiye’de UFRS’nin uyumu sürecinde yapmış oldukları
çalışmalara ilişkin yaptıkları düzenlemelerle ilgili temel noktalarına kısaca değinilmiş, okuyuculara
temel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan TMS Standartlarının temelde
“işletmelerin finansal durumlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda en doğru şekilde yansıtılması”
amacına hizmet ettiği unutulmamalıdır. Buradan hareketle, ilgili standartların uygulanması hakkında
gerek teorisyenlerin gerekse de uygulayıcıların önemli adımlar atmaları gerektiğinin vurgulanması
gerekmektedir.
Elbette ki, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçiş basit bir süreç değildir. Bu sürecin
etkin bir şekilde geçirilmesi
ve Ülkemiz açısından en
yüksek
faydanın
sağlanabilmesi açısından
TFRS’lere
geçiş
ve
uygulanma
sürecinde
her kesim için eğitim desteği
gerektiği unutulmamalı,
sadece eğitim yeterli değildir.
bu
konuda
gerek
üniversiteler, gerek diğer
Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları
eğitim kurumları ve gerekse
de meslek odaları işbirliği
ile meslek odalarının işbirliği de hayati
halinde olmalıdır. Her ne
kadar TMS’ler uygulama
aşamasında
Vergi
Usûl
Kanunu açısından kimi
derecede önem taşımaktadır.
farklı durumlar ortaya koysa
da,
bu
farklılıkların
giderilebileceği,
zaman
içerisinde de bu farkların
yapılacak düzenlemelerle tamamen ortadan kaldırılabileceği unutulmamalıdır. Ülkemiz işletmelerinin
uluslararası piyasalarda da en doğru şekilde temsil edilmesine olanak sağlayacak olan TMS’lere
geçişin, kendisinden beklenen yararı sağlaması için, sadece şartların ve kuralların ortaya
konulmasının yeterli olamayacağı, uygulamanın da bu yönde olmasının sağlanması gerektiği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
5
EK
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU (TMSK) TARAFINDAN YAYIMLANAN STANDARTLAR
TMS
Resmi Gazete Tarih ve
Sayısı
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu
16.01.2005 - 25702
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
12.04.2006 - 26137
TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 2 : Stoklar
15.01.2005 - 25701
TMS 2 : Stoklar (Değişiklik)
11.04.2006 - 26136
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları
18.01.2005 - 25704
TMS 7 : Nakit Akış Tabloları (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
20.10.2005 - 25972
TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
20.10.2005 - 25972
TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 11 : İnşaat Sözleşmeleri
26.10.2005 - 25978
TMS 12 : Gelir Vergileri
28.03.2006 - 26122
TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik)
28.10.2006 - 26330
TMS 12 : Gelir Vergileri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama
03.03.2006 - 26097
TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar
31.12.2005 - 26040
TMS 17 : Kiralama İşlemleri
24.02.2006 - 26090
TMS 17 : Kiralama İşlemleri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 18 : Hasılat
09.12.2005 - 26018
TMS 19 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar
30.03.2006 - 26124
TMS 20 : Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
01.11.2005 - 25983
TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri
31.12.2005 - 26040
TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri
09.11.2005 - 25988
TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri (Yeni)
15.07.2007 - 26583
TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları
31.12.2005 - 26040
TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
01.03.2006 - 26095
TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
17.12.2005 - 26026
TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar
27.12.2005 - 26036
TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
31.12.2005 - 26040
TMS 31 : İş Ortaklıklarındaki Paylar
31.12.2005 - 26040
TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum
28.10.2006 - 26330
TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 33 : Hisse Başına Kazanç
28.03.2006 - 26122
TMS 33 : Hisse Başına Kazanç (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama
02.02.2006 - 26068
TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü
18.03.2006 - 26112
TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
6
TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
15.02.2006 - 26081
TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.03.2006 - 26111
TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
03.11.2006 - 26335
TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.03.2006 - 26111
TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler
24.02.2006 - 26090
TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TFRS
Resmi Gazete Tarih ve
Sayısı
TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
31.03.2006 - 26125
TFRS 1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler
31.03.2006 - 26125
TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri
31.03.2006 - 26125
TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri
25.03.2006 - 26119
TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklik)
15.07.2007 - 26583
TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
16.03.2006 - 26110
TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
31.01.2006 - 26066
TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar
30.01.2007 - 26419
TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri
15.07.2007 - 26583
TEBLİĞ : Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Bazı
Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 64)
15.07.2007 - 26583
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
7
KAYNAKÇA
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS)
İle Uyumlu TMS/TFRS, TMSK Yayınları-2, Ankara, 2007.
Remzi Örten, Hasan Kaval, Aydın Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları,
TMS-TFRS, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
Editörler: Necdet Sağlam, Salim Şengel, Bünyamin Öztürk, UFRS/UMS Uyumlu Türkiye Muhasebe
Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2007.
Gürbüz Gökçen, Başak Ataman Akgül, Cemal Çakıcı, Türkiye
Uygulamaları, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2006.
Muhasebe Standartları
Cemal İbiş, Serdar Özkan, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na Genel Bakış”,
Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, Yıl:16, Sayı:74, Ocak-Şubat-Mart 2006.
International Accounting Standards Board, Preface to Statements of International Accounting
Standards, 2002.
Deloitte Touche Tohmatsu, Uluslararası Muhasebe Standartları Cep Kitapçığı, Mayıs-2001.
Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN tarafından konuyla ilgili muhtelif tarih ve yerlerde yapılmış olan sunumlar.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) nın http://www.tmsk.org.tr adresli internet sayfası.
Danışmanlık hizmetleri veren Deloitte Firması’nın http://www.deloitte.com adresli internet sayfası.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nın http://www.bddk.org.tr adresli internet
sayfası.
Doç.Dr.Sami Karacan & SMMM Atilla Güngör
8
Download

Tamamı için tıklayınız… - Prof. Dr. Sami Karacan