Propagácia LG Smart TV FILMBOXLIVE
Ako sa zaregistrovať
1. Účastník musí k 1.novembru 2012 vlastniť LG Smart televízor z modelového rady
roku 2012, alebo si ho musí v období od 1.novembra 2012 do 28. februára 2013
zakúpiť.
2. Účastník vyplní registráciu a prihlási sa do LG Apps TV.
3. Na LG Apps TV zadá doplňujúce informácie.
4. Po vyplnení doplňujúcich informácií do LG Apps TV obdrží účastník poukážku s
kódom na 3-mesačné bezplatné vyskúšanie Filmoboxlive, a to na e-mailovú adresu
zadanú pri registrácii. Počet poukážok je obmedzený.
5. Aby mohol účastník používať Filmboxlive App zadarmo, zadá kód poukážky do
Filmboxlive aplikácie, ktorá sa nachádza v zóne Prémia vášho LG Smart TV.
Ďalšie podmienky
1. Pokyny "Ako sa zaregistrovať" sú súčasťou týchto Podmienok. Účasťou na
propagáciu LG Smart FILMBOXLIVE (ďalej len "Propagačná akcia") súhlasia
účastníci s tým, že budú viazaní týmito Podmienkami.
2. Propagačnú akciu organizujú LG Electronics Inc a SPI TV Ltd (ďalej len
"Organizátor") a spravuje ju SPI TV Ltd (ďalej len "Správca").
3. Túto Propagačnú akciu nie je možné kombinovať so žiadnou inou propagačnou
akciou.
4. Propagačná akcia začína 1. novembra 2012 a končí nákupmi na konci
obchodného dňa 28. februára 2013 alebo do vyčerpanie poukážok. Aktivácia
poukážky musí byť vykonaná najneskôr 1. októbra 2013.
5. Propagačnej akcie sa smú zúčastniť iba osoby s trvalým bydliskom v Poľsku,
Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku staršie ako 18 rokov.
Účastníci mladší ako 18 rokov musia mať súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu s
účasťou a ďalej musí rodič / zástupca účastníka prečítať všetky podmienky a súhlasiť
s nimi. Organizátor môže rodiča / zástupcu žiadať, aby uzavreli ďalšiu dohodu ako
dôkaz súhlasu s účasťou na tejto propagačnej akcii.
6. Zamestnanci Organizátora, Správcu a zainteresovaných maloobchodníkov, a ich
materských, dcérskych a pridružených spoločností, ako aj najbližší rodinní príslušníci
a / alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti (či už sú v príbuzenskom vzťahu alebo
nie), nie sú oprávnené zúčastniť sa Propagačnej akcie.
7. Všetky nákupy musia byť vykonané buď v Poľsku, Českej republike, na Slovensku,
v Rumunsku alebo Turecku.
8. Na jeden zakúpený televízor LG Smart sa dá zaregistrovať len raz. Na jednu
registráciu bude vystavený len jeden poukaz. Registrácie vykonané prostredníctvom
zástupcov alebo tretích osôb budú vylúčené. Neúplne registrácie budú považované
za neplatné.
9. Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek overiť platnosť registrácií a
účastníkov (vrátane totožnosti, veku a miesta bydliska účastníka) a diskvalifikovať
akéhokoľvek účastníka, ktorý odošle registráciu, ktorá nebude v súlade s týmito
Podmienkami, alebo ktorý neoprávnene pozmení registračný postup. Chyby a
opomenutia môžu byť podľa uváženia Organizátora odpustené. Ak Organizátor
neuplatní ktorékoľvek zo svojich práv v akejkoľvek fáze, nebude sa mať za to, že sa
týchto práv zrieka.
10. Rozhodnutie Organizátora je konečné a nebude nijako odovodňôvané.
11. Organizátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť za registrácie, ktoré neboli
správne vyplnené alebo neboli odoslané do stanoveného dátumu uzávierky. Je
povinnosťou účastníka zabezpečiť, aby na registráciu, ktorá sa bude spracovávať,
boli uvedené dostatočné podrobnosti.
12. Poukážky Filmboxlive na bezplatné vyskúšanie musí byť použité do 1. októbra
2013. Ak z akéhokoľvek dôvodu účastník neprijme odmenu alebo prvok odmeny do
doby určenej Organizátorom, potom odmena alebo prvok odmeny prepadá.
13. Odmeny nie sú prevoditeľné ani vymeniteľné a nemožno ich vybrať v hotovosti.
14. Organizátori nepreberajú žiadnu zodpovednosť za registrácie, ktoré sú
nesprávne adresované, stratené, oneskorené, poškodené alebo zničené pri doručení
Organizátorom alebo Organizátorovi z dôvodu akehokoľvek zlyhana počítača, vírusu,
poruchy, oneskorenia alebo akéhokoľvek iného dôvodu.
15. Účastníci súhlasia s tým, aby Organizátori použili ich meno, podobizňu, obraz a /
alebo hlas (vrátane ich fotografie, filmu a / alebo záznamu) v akomkoľvek médiu, na
dobu neurčitú, bez poplatku, za účelom propagácie tejto ponuky (vrátane výsledkov),
a podpory akýchkoľvek produktov vyrábaných, distribuovaných a / alebo dodaných
Organizátorom.
16. Ak bude táto propagačná akcia akokoľvek zmarená, alebo nebude možné ju
vykonať ako je možné rozumne predpokladať, z akéhokoľvek dôvodu, nad ktorým
Organizátori nemajú primeranú kontrolu, vyhradzujú si Organizátori právo, podľa
svojho uváženia, v maximálnom rozsahu povolenom zákonom (a) vylúčiť
ktoréhokoľvek účastníka, alebo (b) zmeniť, pozastaviť, ukončiť alebo zrušiť
Propagačnú akciu podľa potreby.
17. Všetky náklady spojené s prístupom k propagačným webovým stránkam idú na
ťarchu účastníka a závisia od poskytovateľa internetových služieb, ktorého služby
účastník použije.
18. Organizátori si vyhradzujú právo zrušiť túto Propagačnú akciu kedykoľvek a
zmeniť Podmienky, bez toho aby im tým vznikla akákoľvek povinnosť.
19. S výnimkou smrti alebo zranenia osôb, ku ktorým dôjde z nedbalosti, alebo vo
vzťahu k podvodom, a nakoľko je zákonom povolené, vylučujú Organizátori (vrátane
ich pridružených spoločností, zamestnancov a zástupcov) zodpovednosť a akékoľvek
záväzky vyplývajúce pre účastníkov alebo inak z Propagačnej akcie, či už priame,
nepriame, osobitné alebo následné, ktoré vzniknú akýmkoľvek spôsobom z
Propagačnej akcie, najmä, nie však výhradne, ak vyplynú z nasledujúceho: (a)
akékoľvek technické problémy alebo porucha zariadenia (či už ju Organizátor môže
ovplyvniť alebo nie, (b ) akákoľvek krádež, neoprávnený prístup alebo zásah tretej
strany, (c) akákoľvek registrácie alebo ponuka, ktorá je oneskorená, stratená,
zmenená alebo nesprávne adresovaná (nech bola obdržaná Organizátormi alebo
nie) z akéhokoľvek dôvodu na ktorý nemajú Organizátori primeraný vplyv, (d)
akékoľvek daňové povinnosti vzniknuté žiadateľovi, alebo (e) použitie odmeny.
Organizátori (vrátane ich pridružených spoločností, zamestnancov a zástupcov)
nenesú zodpovednosť za prípadné odloženie, zrušenie, meškanie, zmenu
Propagačnej akcie alebo nesplnenia tejto ponuky tam, kde je také neplnenie
spôsobené akoukoľvek výnimočnou udalosťou vyššej moci, ktoouj sa rozumie
akýkoľvek prípad (y), na ktorý nemajú Organizátori primeraný vplyv (vrátane a bez
obmedzenia rokovania alebo nedodržania záväzku akejkoľvek tretej strany dodávateľa).
20. V príslušných prípadoch budú všetky údaje získané počas Propagačnej akcie
spracovávané a ukladané úplne v súlade s platnými zákonmi na ochranu dát a
predpisy v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku a Turecku.
21. Táto Propagačná akcia a akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z nej alebo v
súvislosti s ňou sa riadia a vykladajú v súlade s českým právom.
Organizátori:
LG Electronics CZ, s.r.o.,
Zlatý Anděl - Nadražní 23/344,
154 34 Praha 5,
Česká republika
SPI TV LIMITED,
2 Fleet Place,
Holborn Viaduct,
London EC4M 7RF,
Anglicko
Správca:
SPI TV LIMITED,
2 Fleet Place,
Holborn Viaduct,
London EC4M 7RF,
Anglicko
Download

pravidlá na stiahnutie