Interni ĉasopis kompanije Alca Trgovina d.o.o.
Broj 18 • Kvartal III • Godina 2014.
Pravo ka najboljima
•
Straight
to the great
Pravo ka najboljima
UVODNIK
SADRŢAJ
2
Prodaja je put, ostalo su staze
4
Naše novo web odelo
6
Kratak osvrt na izmene i dopune Zakona o
radu
7
Alkine letnje bebe
8
Delotvornijim praćenjem lagera do boljeg
poslovanja
10 Ove zime Teekanne greje i bogato nagraĊuje
11 U borbi za zdravlje zuba najmlaĊih
12 Kultura, humanost, sport, zabava...
14 Uţivanje u snazi biljaka
15 Zdravlje i nega, ruku pod ruku
16 Kada je bebama potrebna dodatna teĉnost?
17 I probiotik i prebiotik / Za dobro jutro, dobar
dan i laku noć / Organsko, hranljivo, zdravo,
zabavno
18 Zabavno uz SunĊer Boba / Zdravo, domaće i
prirodno
19 Ĉokoladno i hrskavo
20 Deĉiji Aquafresh program
21 Novi Bebivita ĉajevi/Novi HiPP ĉaj
22 Sensitive care - nova generacija mekoće
23 Megatrend - zdrav ţivot
24 Ravnoteţa izmeĊu onoga što se mora i onoga
što se ţeli
26 Promene, svoĊenje raĉuna i ljubavne varnice
28 Ako
Poštovane kolege,
Dobrodošli na stranice još jedne Alcamanie. Osamnaeste
po redu. Neko bi rekao, Alcamania nam se zadevojĉila,
neko sazrela, a biće i onih slatkoreĉivih koji će reći ĉak i
da se prolepšala. Istina je da sve što ste navikli da u njoj
vidite i proĉitate, je i dalje tu samo smo je malo
drugaĉije našminkali, osveţili garderobu i frizuru, ali joj
je suština nepromenjena - tu je da informiše, razonodi i
zaintrigira. Najviše da ostavi trag u vremenu na ljude
koji ĉine Alca Trgovinu.
Svaki je kolektiv kao sat. Svaki zaposleni deo je jednog
velikog mehanizma i svaki posao je vaţan. Nema manje i
više bitnih delova. Svaki je tu s jednim jedinim razlogom
- da bi sat pokazivao taĉno vreme.
Kad smo već kod sata i vremena, nismo se ni okrenuli, a
već je jesen i već se nazire kraj još jedne poslovne
godine. Vreme brzo prolazi kad se vredno radi i kao da
ga nikad nema dovoljno za one sa ciljevima. Sjajno je
kad sve ide po planu, ali i pomalo dosadno. Uspava se
ĉovek. Uspori se, uljuljka. Kad nije sve baš po planu,
zuji sve kao u košnici! Brzo se misli, brzo se radi. Dolazi
se do najneverovatnijih ideja i rešenja kad je cilj blizu.
U svoj toj trci i frci ne zaboravite da s vremena na
vreme zastanete. Makar na trenutak. Da malo razbistrite
misli, ugodite sebi, tek toliko da skupite energiju za još
jedan krug. Evo, uzmite Alcamaniu i polako je ĉitajte.
Ako je baš frka, polako je prelistajte, a ĉitanje ostavite
za kasnije, pa natenane...
I javite štima li :)
Monika Noviĉić
Izdavaĉ :: Kompanija “Alca Trgovina” d.o.o.
Adresa redakcije:: Beogradska 7, 11272 Dobanovci,
Direktor :: Mitja Janeţiĉ
Beograd, Srbija
Urednik :: Monika Noviĉić
Telefon :: +381 (11) 20 54 400
Redakcija :: Sneţana Srećković, Tamara Gojković.
Fax :: +381 (11) 20 54 460
SrĊan Tomić, Marina Andrić, Ana Tauer, Marija
Web :: www.alca.rs
ĐurĊević, Jasmina Mićić, Gordana Ljubiĉić,
Branislava Kostić, Katarina Milenković i Sonja
Tehniĉko ureĊenje, priprema i štampa ::
Marković
AVANTGUARDE DESIGN & PRINT
Tiraţ :: 300 primeraka
Kumodraska 240, 11000 Beograd, Srbija
1
INTERVJU
Dejan Ćirović, Key Account Manager
Prodaja je put, ostalo su staze
Kako je izgledao tvoj profesionalni
put do Alca Trgovine?
Svi moji poslovi bili su vezani za
prodaju. U prethodnim kompanijama
sam radio na sliĉnim pozicijama.
Oduvek sam voleo timski rad i
energiju unutar tima, tako da mogu
da kaţem da sam veoma srećan što
sam postao deo tima Alca trgovine.
Koliko dugo si u Alca trgovini?
U Alca trgovini sam tri pune godine i
veoma sam srećan što me je moj
profesionalni put naneo baš ovde.
Šta taĉno ĉini tvoj posao?
Moj posao ĉini analiza trţišta,
ostvarivanje kratkoroĉnih i
dugoroĉnih ciljeva, kontrola,
ugovaranje marketinških aktivnosti,
dosta komunikacije i malo intuicije.
Raditi sa “Delhaize”-om je velika
privilegija i odgovornost. Nije uvek
lako, ali zato veoma izazovno.
Kako izgleda tvoj radni dan?
Budim se u 6 ujutro i prelistavam
raspored za taj dan. Svaki dan se
sastoji iz uobiĉajenih aktivnosti i
nekih nepredvidjenih okolnosti,
sastanaka, komunikacije sa timom i
uvek na toĉkovima. Dinamiĉno radno
okruţenje, velika frekvencija ljudi to
je ono što je osnovni sastojak mog
svakog radnog dana.
Za zaposlene u ”Delhaize” sistemu on je jednako Alca Trgovina. Govori
tiho i nosi osmeh sa sobom. Dobro, ponekad i crvene pantalone. Kako god
se obukao, a oblaĉi se smelo i mimo balkanskog modnog protokola za
nekog njegovih godina (smeškaju mu se ĉetrdesete), sa lakoćom i
upornošću dolazi do postavljenih ciljeva.
Da mu prezime nije odredilo nadimak (Ćira, Ćirko, Ćirkan, Ćirkoni, i tome
sliĉno što poĉinje sa Ćir), sigurno bi bio poznatiji kao Gandi. Nikad ga
nećete ĉuti da viĉe. Sigurno je i do domaćeg vaspitanja, ali mnogo više
do karaktera.Tihi optimista i ”projektant” (stalno radi na nekim
projektima, pa su mu kolege iz kancelarije dodale i ovo ”funkciju”), naš
kolega iz prodaje - Dejan Ćirović
2
Šta su najveći izazovi tvog posla, a
šta najveća nagrada?
Najveći izazov mog posla je
svakodnevna borba na trţištu, za
trţište i oko trţišta. Trţišna borba je
Don Kihotovska borba 21.veka, to je
borba koja nikad ne prestaje i svaki
novi uspeh i pobeda tu daje boju i
smisao ovoga ĉime se bavim. Nijedan
sportista ne izlazi na teren samo zbog
blistavog sjaja zlatne medalje, zlata
ima i u zlatari. Ali svaki sportista
izlazi na teren zbog neponovljivog
INTERVJU
osećaja koji zlatna medalja donosi
zato što simboliše pobedu. Uţivanje
u ostvarenju ciljeva i pobedi je
dovoljan motiv sam po sebi, trţište
je naš teren, a pobeda je
istovremeno i nagrada.
Šta ti je vaţno u poslu, a šta u
privatnom ţivotu?
U poslu mi je vaţan profesionalizam i
preciznost kako u postavljanju
ciljeva tako i u ostvarivanju istih.
Veoma cenim posvećenost kako kod
sebe tako i kod svojih saradnika,
pozitivan stav i dobru energiju.Vaţna
mi je vera u uspeh i borbenost.
Privatno su mi vaţni ljudi baš onakvi
kakvi jesu sa svim manama i vrlinama
zato što neretko u ţivotu mali ljudi
urade velike stvari. Kako za nas tako
i oko nas.
Na šta si najponosniji u svom
dosadašnjem profesionalnom
ţivotu, a na šta u privatnom?
Još uvek nisam precizno podvlaĉio
crtu mog najvećeg uspeha u
profesionalnom radu. Ne bih mogao
da izdvojim samo jednu stavku i
pripišem joj superlativ. Ponosan sam
na svaku pobedu koju zajedno sa
svojim timom ostvarim i uvek sam
najponosniji na onaj najaktuelniji
uspeh. TakoĊe, veoma sam ponosan
na kontakte koje profesionalno
ostvarujem i na odnose koji se iz tih
kontakata grade. Srećan sam što još
uvek mnogo uĉim i što svoje znanje
nesebiĉno dalje prenosim. Veoma
sam ponosan na svoj tim. Privatno
sam najponosniji na svoju porodicu,
onu koju sam stekao kao i onu iz koje
sam potekao.
Kako amortizuješ stres koji tvoj
posao svakodnevno generiše?
Na ţalost stres je zaĉin 21. veka.
Nauĉio sam da ga shvatam i
prihvatam kao sastavni deo svog
posla. U prirodi optimistiĉnog ĉoveka
je da u svemu vidi onu vedriju, lepšu
stranu. Stres je pun adrenalina tako
da se trudim da i iz stresa izvuĉem
ono najbolje i ono što je od svega
najvaţnije trudim se da uspostavim
ravnoteţu i da nakon stresnog
perioda nagradim sebe ispunjavajući
sebi ne samo ţelje već i poneki hir.
Nema bolje amortizacije.
Da te profesionalni put nije odveo
u prodaju, šta bi bila tvoja
profesija?
Toliko vremena sam posvećen
prodaji da trenutno ne mogu da
zamislim sebe da profesionalno radim
bilo šta drugo. Al’ ĉudni su putevi
gospodnji... Moţda bih bio kafanski
pevaĉ ili boem... Ipak - prodaja je
put, ostalo su staze.
Sa glumcem Vlastom
Velisavljevićem na GSK treningu
Bez ĉega ne bi mogao?
Bez podrške moje supruge, osmeha
naše dece, prijatelja, saveta
dobronamernih ljudi u mom
poslovnom i ţivotnom okruţenju,
nade u bolje sutra, vere u uspeh,
snova, savremenih gedţeta koji nam
olakšavaju komunikaciju, kafe...Od
onih krucijalnih do banalnijih stvari
koji mi omogućavaju da budem baš
ovo što jesam.
radujem i uţivam u svakom novom
danu, uţivam u ritualnom ispijanju
kafa i vremenu provedenim sa meni
vaţnim ljudima. A u ţivotnom smislu
sam veoma srećan što uĉestvujem u
odrastanju svoje dece i što je
kosmos odredio da baš ja budem otac
toj dvojici malih momaka...E to je
moja najveća sreća.
Šta te najviše ĉini srećnim?
Sa godinama sam nauĉio da se
radujem malim stvarima i da te
naizgled sitne radosti objedinjujem u
sreću na dnevnom nivou, tako da
slobodno mogu da kaţem da se
Kada bi u jednoj reĉi trebalo da
odgovoriš na pitanje „ Ko je Dejan
Ćirović“, šta bi bio tvoj odgovor?
U svakoj profesionalnoj kao i liĉnoj
situaciji trudim se da ostanem i da
postanem bolji ĉovek.
Sveţa roĊendanska, sa koleginicama sa sprata, obuĉen u poklon
3
SUPER VEST
Naše novo web odelo
Sakupljanje materijala danima, nedeljama, mesecima konaĉno je privedeno
kraju i rezultovalo je našim divnim sajtom.
Koji je sajt Vaše kompanije?
S ponosom ćemo reći www.alca.rs !
Tamara Gojković
Dobrodošli!
Dobrodošli na našu novu i osveţenu internet
prezentaciju, na kojoj ćete brzo i jednostavno pronaći
sve potrebne informacije.
Stranica sa informacijama o našem širokom
asortimanu. Svi brendovi, sve kategorije, logotipi,
artikli.Šareno, zanimljivo i korisno.
Prilikom izrade sajta,akcenat smo stavili na
jednostavnost korisniĉkog doţivljaja, uz pronalaţenje
ţeljenih infomacija uz što manje klikova. Znamo dobro
koliko je vreme dragoceno i zbog toga smo obratili
posebnu paţnju na sveopštu preglednost i funkiconalnost
sajta.
Stranica„Vesti“ je“stara” novina. Isto, samo malo
drugaĉije.Ovde se nalaze vesti koje su hronološkim
redosledom objavljene. Smatrali smo da ova sekcija
treba da dobije svoju stranicu, jer ćemo tim putem
odrţavati sveţinu sajta i obezbediti našim
partnerima i kupcima da uvek budu u toku
dešavanja.
Posebnu paţnju smo obratili na sam dizajn i odabir
grafiĉkih elemenata, koji kreira specifiĉan duh kojim ceo
naš sajt odiše i koji zaokruţuje tehniĉke
funkcionalnosti. Neke od novina koje će vas iznenaditi
su:
Dinamiĉna i potpuno osveţena naslovna stranica sa
dostakorisnih informacija i linkova. Ona će se
redovno aţurirati i na njoj ćete pronalaziti linkove ka
našim najnovim vestima, nove brendove i druge
aktuelne informacije.
4
Alca Trgovina je kompanija koja prepoznaje znaĉaj
društveno-odgovornog poslovanja i nastoji da odrţi
svoj poloţaj poštovanog ĉlana društvene zajednice
kojoj pripada. O ovome i mamo par reĉi. Par
reĉenica. Ili moţda ĉak celu stranicu. Jer to nam je
bitno. Humanitarne akcije, donacije, zaštita ţivotne
sredine – Alca vodi raĉuna o drugima.
Dodalismo i sekciju “Naš tim”– ovde smo malo pisali
o nama.
SUPER VEST
Koliko smo divni. Koliko smo sjajni. Šalu na stranu,
ovde se vidi koliko volimo našu Alca Trgovinu. I koliko
nam znaĉi.Ona nama. Mi njoj. Galerija sa slikama sa
putovanja, poslovnih dogaĊaja, team building-a su u
albumu. Uvek su dobrodošle nove slike.
Naš novi sajt – korisna alatka i nformacionog doba,
koje omogućava da kupcima priĊemo bliţe, da ih
usluţimo bolje, i da im budemo još više od koristi.
Jer, sve što radimo – radimo zbog njih.
A vama se zahvaljujemo na materijalima koje ste
nam dostavljali i izvinjavamo se ako smo bili dosadni.
Ali to je za njih. To je za nas!
***
P.S.
Sekcija VESTI – Vi šaljete vesti, mi ih objavljujemo.
Poradimo svi na tome da naš sajt bude aţuran i da u
svakom trenutku imamo sveţe vesti i informacije.
P.P.S.
NAŠ TIM – hoćemo slike. I one gde Ćira u Hyatt-u
gleda Boru dok on pokušava da stoji na jednoj nozi. I
one gde letimo niz brzak na raftingu. I one gde svi
paţljivo slušaju tetu na treningu Upravljanje
vremenom. Sve je dobrodošlo. I svi ste dobrodošli na
sajtu!
Ovo je nareĊenje!
5
AKTUELNO
Kratak osvrt na izmene i dopune
Zakona o radu
Sneţana Srećković
Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu leţe u
potrebi unapreĊenja radnopravnih instituta i usklaĊivanja Zakona o radu sa
meĊunarodnim standardima, pre svega sa propisima Evropske unije.
Postojala je i potreba da se
preciziraju pojedine odredbe zakona
koje su se u praksi razliĉito tumaĉile
i primenjivale od strane
poslodavaca, dovodile do razliĉitih
sudskih praksa tako da su najviše
izmenjenje odredbe koje se odnose
na vršenje nadzora, ovlašćenja
inspekcije rada i kaznene odredbe.
Imajući u vidu da je 29. jula 2014.
stupio na snagu novi Zakon o
izmenama i dopunama Zakona o
radu, radi usklaĊivanja sa njegovim
odredbama, Alca Trgovina d.o.o. iz
oblasti ljudskih resursa je u trećem
kvartalu usmerena na
administrativne pripreme i kreiranje
novih Pravilnika društva, kao i novih
ugovora o radu za sve zaposlene.
Istakla bih za poĉetak samo deo
izmena Zakona koje mogu zanimati
zaposlene, a to su:
Zaposleni stiĉu pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora već posle mesec dana neprekidnog rada (umesto
posle 6 meseci) i ukida se prenošenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca, mora se iskoristiti kod
starog/sadašnjeg poslodavca
Zaposlena ţena za vreme trudnoće kao i zaposlena koja doji dete ne mogu da rade prekovremeno i noću,
ako bi takav rad bio štetan za njihovo zdravlje i zdravlje deteta a na osnovu nalaza nadleţnog zdravstvenog
organa
Uvećanje zarade po osnovu „minulog rada“ ostaje isto 0,4% po godini staţa ali sada samo na osnovu
vremena provedenog kod sadašnjeg poslodavca
Radni odnos na odreĊeno vreme kod istog poslodavca se produţio sa maksimalnih 12 meseci na 24 meseca
(uz odreĊene izuzetke moţe i duţe)
Precizirane su odredbe i prava rada za nepuno radno vreme, obavljanje poslova na daljinu, „klizno radno
vreme“,...
6
AKTUELNO
Otpremnine prilikom otkaza ugovora o radu po osnovu viška zaposlenih se sada odnose samo na period
proveden u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca, naĉin obraĉuna ostaje isti
Precizirane, proširene i uvedene su nove zakonske disciplinske mere u sluĉaju nepoštovanja radne
discipline ili povrede radne obaveze
Obrisana je starosna granica od 30 godina za privremeno i povremene poslove u omladinskim zadrugama,
znaĉi mogu i stariji da budu angaţovani na tim poslovima
Poslodavac je duţan da primerke ugovora ili kopije ugovora drţi u sedištu ili drugim poslovnim prostorijama
u zavisnosti gde zaposleni ili radno angaţovano lice radi, što znaĉi da zaposleni na terenskim poslovima
treba sa sobom da imaju kopije svojih ugovora
Rok za usaglašavanje Pravilnika i ugovora o radu sa novim izmenama i dopunama Zakona o radu je 60 dana
od datuma stupanja na snagu novog Zakona
Alca Trgovina planira da svojim zaposlenima na više zvaniĉnih i transparentnih naĉina prezentuje izmene i novine
svih Pravilnika i ugovora usklaĊenih sa novim Zakonom o radu.
JOŠ SUPER VESTI
Ovog leta na prvenstvu Alca podmlatka igralo se nerešeno - devojĉice : deĉaci - 1 : 1!
Alkine letnje bebe
Ovaj nadasve ozbiljni mladi gospodin je
Luka Mladenović. Nedajte da vas zavara
to što mu je cucla skoro veća od njega i
što se mnogo oslanja na mamu, to će
vrlo brzo da se promeni, a onda nek se
ĉuva tata Aleksandar. U stvari, ne toliko
tata, koliko tatin telefon i tablet i
kljuĉevi od auta.
Da vas upoznamo. GospoĊica Matić - tatine kolege iz Alca
Trgovine. I dok je negde neki tata ovog leta dobio princezu
na zrnu graška, Marko Matić je dobio šmizlu u lubenici. Šta
je okruglastije - lubenica ili Elenini obrazi, još uvek se
utvrĊuje, ali jedno je sigurno, sa ovakvim ĉarapicama,
momci ĉuvajte se. Što Elene, što tate Marka. Nije on
opasan, mada... Kad je Elena u pitanju... Oĉešljaće se
tako ako bude ustrebalo.
7
AKTUELNO
Delotvornijim praćenjem lagera do
boljeg poslovanja
Da li neko od nas zna broj programa, koji su prošli kroz naše ruke za ovih
dvanaest i po godina...?
SrĊan Tomić
Da li neko zna broj aktivnih artikala koje trenutno distribuiramo i u koliko
razliĉitih robnih grupa su oni pozicionirani...?
Teška pitanja na koje retki mogu dati
precizan odgovor...
No, odgovor nije ni bitan...neka ih
bude što više i neka budu što
zdraviji! Mi smo primarno multibrend
servis provajder i od nas se oĉekuje
da rukovodimo velikim brojem
potpuno razliĉitih programa od
momenta planiranja, pa do momenta
izlaganja na mestu prodaje.
Da bi nabavka svih programa
funksionisala ispravno, potrebno je
postaviti sistem praćenja lagera do
nivoa svakog artikla. Upravo je to bio
prvi korak ka ureĊenom sistemu
rukovoĊenja lagerom.
8
Odmah smo od juna, kako smo i
najavili u prethodnom broju,
organizovali prve zajedniĉke sastanke
sa svima koji su, po opisu svog radnog
mesta, ukljuĉeni u voĊenje lagera.
Meseĉni sastanci po sistemu “Brain
storming”-a, kao i mnogo detaljniji
sastanci “1 na 1” su doprineli prvim
rezultatima, kako u postavci sistema
praćenja lagera, tako i u onom
najvaţnijem za našu profitabilnost –
smanjenju i restruktuiranju zaliha.
Po svakom artiklu je uvedena
kategorizacija i status, kako bi se
precizno pratio lager svakog
programa u cilju pravovremene i
ispravne reakcije. Takav naĉin
posmatranja je omogućio izolovanje
neaktivnih artikala, za koje su odmah
organizovane dodatne aktivnosti, jer
predstavljaju najveću pretnju našoj
profitabilnosti. Pored neaktivnih
artikala, fokusirali smo se i na
neaktivne programe, koje smo
pokrenuli dodatnim akcijama.
Izdvajam “Loyalty” aktivnosti za
najudarnije naše programe, kojima
smo povezali rešavanje neaktivnih
programa sa povećanjem prometa
najznaĉajnijih aktivnih programa.
Prvi rezultati su smanjenje lagera
neaktivnih programa za više od jedne
petine.
AKTUELNO
Drugi korak u sistematizaciji
praćenja lagera je bila izmena
parametara reputacije. Najpre smo
podelili praćenje u tri grupe: FMCG,
AFH i ELECTRO, a nakon toga i
utvrdili preciznije parametre, kako bi
svaki artikal imao ispravnu
reputaciju. Na bazi velike preciznosti
se i utvrĊuju delovanja po svakom
programu.
No, sve što smo smislili ne bi bilo
moguće bez ĉuda iz našeg IT sektora
– Nikole Mićića. Ponekad posumnjam,
da li će sve što osmislimo da primeni
u našem sistemu, ali uvek naĊe
najbolje rešenje. Vrhunski alat u vidu
našeg sistema je Nikola maksimalno
iskoristio i unapredio praćenje lagera
na trenutno najviši mogući nivo.
Zajedniĉki rad je na kraju rezultovao
sjajnom aplikacijom, koju sada
koriste svi koji se bave lagerom. Uz
lako podešavanje i izbor, brzo se
dolazi do vrlo transparentnih
podataka na nivou svakog artikla.
Kroz identiĉne aktivnosti, samo
mnogo iskusniji, nastavljamo dalje da
uspostavljamo dugoroĉan sistem za
praćenje rada lagera. U sledećem
broju ćemo već opisati i konaĉnu
verziju, koja će startovati najkasnije
od 01.01.2015.
bismo izradili sistem naknadnog
izraĉunavanja uvoza ambalaţe u cilju
brzog i preciznog slanja izveštaja ka
operateru zaduţenom za ambalaţu i
ambalaţni otpad.
Nabavka u logistici nastavlja uspešno
da funkscioniše sa svojim procesom
nosioca nadleţnosti uz dodatno
utvrĊivanje nedostajućih dobavljaĉa
na duţem vremenskom periodu u
cilju ostvarivanja kvalitetnijih uslova
nabavke. Već krajem godine krećemo
sa godišnjim pregovorima sa svim
dobavljaĉima, ali o tome više
sledećom prilikom...
Na kraju bih se osvrnuo na znaĉajan
projekat prikupljanja podataka o
ambalaţi svih naših proizvoda, kako
9
SPREMA SE
Ove zime Teekanne greje i
bogato nagraĊuje
Marija ĐurĊević
Pored intenzivne TV kampanje koju tradicionalno sprovodimo već 4 godine i
predstavljamo market lidera u oblasti medijskog oglašavanja, Teekanne ove
sezone organizuje i nagradnu igru u kojoj će moći da uĉestvuje svaki potrošaĉ
koji kupi 2 kutije ĉaja ( dva razliĉita ukusa). Teekanne je premium brend, a
takve su i nagrade...
Pravo na uĉestvovanje u nagradnoj igri imaju sva
punoletna fiziĉka lica drţavljani i/ili rezidenti Republike
Srbije koja su kupila dva pakovanja (dva razliĉita ukusa)
Teekanne ĉajeva, osim zaposlenih lica u privrednom
društvu prireĊivaĉa nagradne igre, ili bilo kojeg drugog
pravnog subjekta koji uĉestvuje u organizovanju ove
nagradne igre, kao i ĉlanova uţe porodice ovih lica,
roditelja, dece i braĉnih drugova.
Nakon obavljene kupovine u bilo kom maloprodajnom
objektu, uĉesnik u nagradnoj igri je potrebno da pošalje
SMS na broj 4747, sadrţaja: broj fiskalnog raĉuna_(donja
crta) ime i prezime_ime brenda (Teekanne). Cena SMS
zavisi od mobilne mreţe pretplatnika i jednaka je iznosu
SMS-a u redovnom domaćem saobraćaju u toj mreţi,
odnosno:
Za SMS poslate iz MTS mreţe, cena poruke je –
Postpejd – 3,89rsd; Prepaid – 4,90rsd;
Za SMS poslate iz Telenor mreţe, cena poruke je –
Postpejd - 4,00rsd; Prepaid – 5,00rsd;
Za SMS poslate iz VIP mreţe, cena poruke je –
Postpejd – 3,9rsd i 1rsd; Prepaid – 4,90rsd.
Cene SMS su sa uraĉunatim PDV-om.
Na primer: 148966_NikolaNikolic_Teekanne
Rezultati Nagradne igre i imena svih dobitnika biće
objavljena najkasnije u roku od 10 dana od dana
završetka nagradne igre u dnevnom listu „Veĉernje
Novosti“ (koji se distribuira na teritoriji cele Republike
Srbije) u januaru 2015. godine.
Dobitnici nagrada izvlaĉiće se automatski, softverskim
programom koji podrazumeva nasumiĉnu kompjutersku
selekciju.
Izvlaĉenje će se vršiti u prisustvu troĉlane komisije koju
imenuje PrireĊivaĉ. Rezultati izvlaĉenja su konaĉni i
obavezujući. Prilikom izvlaĉenja, biće izvuĉeni prvi
dobitnici, kao i rezervni dobitnici za prvu, drugu i treću
nagradu.
Dokaz o kupovini je raĉun koji kupac mora saĉuvati i
pokazati ga prilikom preuzimanja nagrade.
Izvuĉenim uĉesnicima, odnosno dobitnicima dodeljuju se
sledeće nagrade:
I nagrada – jedan dobitnik, vozilo marke Reno Clio
4 Techno Feel 1.2, 16 v
II nagrada – jedan dobitnik, Infrasauna-BIBIONE 1
III nagrada – pedeset dobitnika, Teekanne SET
(ĉajnik i šolja)
U nagradnoj igri uĉestvuju proizvodi iz asortimana
Teekanne ĉajeva.
Nagradna igra poĉinje 1. decembra i traje do 30.
decembra 2014. godine. U navedenom roku potrebno je
da uĉesnik u nagradnoj igri pošalje bar jedan SMS.
Brojevi raĉuna ostvarenih kupovina, koji su izvan perioda
trajanja nagradne igre se ne uvaţavaju prilikom
preuzimanja nagrada. Za preuzimanje nagrada dobitnik
je duţan da na uvid dostavi liĉnu kartu ili pasoš, kao i
originalne raĉune koji imaju traţeni broj kupljenih
proizvoda.
Uĉešćem u nagradnoj igri dobitnici nagrada potvrĊuju
svoju saglasnost da se njihovo ime, fotografije, liĉni
podaci i/ili snimljeni materijal koriste na reklamno/
promotivnim materijalima i na svim medijima, bez prava
na naknadu i bez vremenskog ograniĉenja ili ograniĉenja
u broju korišćenja.
10
VAŢNO: Iako zaposleni ne mogu da uĉestvuju u
nagradnoj igri, mogu vaši prijatelji, dalji roĊaci…
zato ih obavestite…jer moţda baš oni budu srećni
dobitnici jedne od TEEKANNE nagrada.
DOGAĐAJI
U borbi za zdravlje
zuba najmlaĊih
Zdrave navike uĉe se od malena. Zdrave navike
u ishrani uz svakodnevno odrţavanje higijene najsigurniji su put do zdravih
zuba. Ĉak i kad se pojede poneki slatkiš, uz dobru ĉetkicu i pravilno pranje,
zubi su na sugurnom. Aquafresh se prvih dana jeseni posvetio najmlaĊima i
podizanju svesti i kod mališana i kod roditelja misiji zdravih zubića na moderan
i originalan naĉin, izazivajući paţnju na svakom koraku.
Jasmina Mićić
Povratak u školu
Portal NajboljaMamaNaSvetu.com je u saradnji sa šoping
centrom Delta City, organizovao dogaĊaj “Počinje škola”
od 29. do 31.avgusta. Atmosfera je od samog poĉetka
bila opuštena i vesela.Deca su jedva ĉekala da isprobaju
sve radionice, uĉestvuju u nagradnom konkursu i zabave
se.
Pokazali su svoju znatiţelju i uĉili engleski i nemaĉki,
ostavljali su poruke Novaku Đokoviću, obavili pregled
kiĉme i stopala, uţivali u muzici, radionicama plastelina
i šminkanju i imali su priliku da provere svoje veštine
pranja zuba, kao i znaje o pravilnom odrţavanju oralne
higijene.
Edukacija o zdravlju zubića uz aplikaciju Aquafresh
Aquafresh nudi posebno kreiran program oralne higijene
za decu, podeljen po uzrastima. Mladi Aquafresh tim je
deci pokazivao aplikaciju koja će im pomoći da peru
zube 2 minuta i poklanjao nalepnice i pasoš za zubiće uz
savete kako da brinu o svojim zubima. U ţelji da se
uĉenicima Osnovne škole „Paja Jovanović", koja se nalazi
na periferiji Vršca i pohaĊa je više od 500 uĉenika,
omoguće bolji uslovi za praćenje nastave, organizatori
su u ponedeljak, 1. septembra, ovoj školi donirali 18
školskih klupa i 36 stolica. Sa zadovoljstvom smo
uĉestvovali u ovoj humanitarnoj I zabavno-edukativnoj
manifestaciji.
11
DOGAĐAJI
Kultura, humanost, sport,
zabava...
Branislava Kostić
Letnji period obeleţili su brojni dogaĊaji na otvorenom na kojima
je uĉestvovao i Chips Way. Poĉetak “naše” letnje sezone obeleţila je velika
“OUR bar” ţurka na Tašmajdanu koja je okupila više od 3.000 ljudi. Ţurka je
bila humanitarnog karaktera i sav prihod od ulaznica uplaćen je za pomoć
ugroţenima od poplava.
Prvu polovinu jula svakako je obeleţilo Svetsko prvenstvo
u fudbalu u Brazilu. Pored brojnih akcija i promocija u
gradovima širom Srbije, ovaj najznaĉajniji sportski
dogaĊaj, propratili smo i sa Kragujevĉanima na KG Open
Sky festivalu na kome su se tokom ĉitavog prvenstva
utakmice pratile na video bimovima u centru grada.
U prethodnom periodu bili smo sponzori na najpoznatijim
festivalima u Srbiji. Tako su se Chips Way proizvodi
grickali na jubilarnom 10. Vrnjaĉkom karnevalu u
Vrnjaĉkoj banji, najvećem dogaĊaju tog tipa u zemlji
koji je okupio oko 200.000 posetilaca, festivalu Hills up
na Zlatiboru koji je odrţan prvi put ove godine, zatim
Park festu u Uţicu na kome smo bili generalni sponzori.
12
Nastavili smo i sa pruţanjem podrške brojnim sportskim
dogaĊajima, kao što su odbojkaški kamp u Mitrovom
polju na Goĉu, Chips Way Mišin memorijal na TK Olimp u
Beogradu, košarkaški kamp “Profesor Aleksandar Nikolić”
na Zlatiboru itd.
Avgust smo zapoĉeli sa uĉešćem na “Love festu” u
Vrnjaĉkoj banji, festivalu koji je okupio veliki broj
stranih i domaćih posetilaca. Zatim je usledio Nišville, na
kome smo uĉestvovali kao sponzori radionice “Jazz do
it”. Kraj avgusta, obeleţilo je sponzorstvo “Street art
festivala” u Kraljevu koji je okupio sve ljubitelje
alternativnih umetnosti i urbanih sportova.
DOGAĐAJI
Ono što posebno istiĉemo je humanitarna
akcija “Ĉestitka na dar za olovaka par”
koju smo organizovali tokom avgusta. Cilj
akcije je pomoć deci u podruĉjima
ugroţenim poplavama. Osnovna ideja
akcije je bila da motivišemo mališane da na
kreativan naĉin pomognu svojim vršnjacima
tako što će praviti ĉestitke koje asociraju
na Chips Way. Za svaku primljenu ĉestitku
odvojili smo odreĊena novĉana sredstva i
kupili školski pribor Ċacima OŠ “Borivoje Ţ.
Milojević” u Krupnju. Na našu adresu stigao
je veliki broj radova pa je ţiri imao teţak
zadatak da nagradi deset najkreativnijih i
obraduje poklon paketima.
U narednom periodu nas oĉekuje uĉešće na
deĉijem festivalu “Ĉarolija”, zatim “Uni
radionice” u Novom Sadu u organizaciji
Univerexporta, kao i veliki broj promocija i
degustacija širom zemlje.
Sve naše aktivnosti moţete pratiti na našem Veb sajtu
www.chipsway.rs, kao i putem naše facebook stranice
www.facebook.com/chipsway.
13
DOGAĐAJI
Branislava
Kostić
Katarina
Milenković
Uţivanje u snazi biljaka
Treći po redu “Lady Fair” odrţan je za vikend 6. i 7. septembra na platou
ispred TC Ušće. Sajam je pratilo preko 50 izlagaĉa iz razliĉitih oblasti:
kozmetika, zdrava ishrana, fitness, aksesoari i modni detalji i drugi
sadrţaji. DogaĊaj je bio propraćen i raznim radionicama u kojim su dame
mogle saznati nešto novo, unaprediti svoje znanje ili pak uţivati u raznim
tretmanima.
Kao i prošle godine Alpro je ponovo
uĉesnik na sajmu posvećenom
iskljuĉivo ţenama – Lady Fair.
Sve u svemu, vikend posvećen
iskljuĉivo pripadnicama lepšeg pola
u cilju njihovog opuštanja, uţivanja
i posvećivanja iskljuĉivo sebi i
svojim potrebama što je zapravo bio
cilj i misija organizatora.
Bez koleginica Goce Ljubiĉić i
Branislave Kostić ni naše uĉešće ne
bi prošlo ovako zapaţeno kao što
moţete i videti. Bogatstvo iskustva i
dugoroĉnog rada na razvijanju
14
brenda omogućio je i dobru
organizaciju i implementaciju
zacrtanog. TakoĊe saradnja sa
agencijom New Moment, provereno,
već godinama, daje dobre rezultate,
tako da kao zadovoljni uĉesnik
moţemo preneti samo pozitivne
impresije.
Pomalo pristrasni, moţemo reći da
smo imali najupeĉatljivije mesto,
koje nije moglo proći nezapaţeno.
Veliki prostor (4x4), pun svetlosti,
elegantno upotpunjen lazy bagovima, stoĉićem, policom, balonima,
brendiranim pultovima i
uniformisanim promoterkama odavao
je utisak malenog i ušuškanog kutka u
prirodi gde se moţete prepustiti
uţivanju u isprobavanju već
pozicioniranih, kao i novih napitaka
našeg brenda.
Zainteresovani potrošaĉi dobijali su
naše promo materijale, kao i
adekvatne poklonĉiće koje smo
obezbedili za njih – komplet
brendiran blokĉić sa hemijskom.
DOGAĐAJI
Zdravlje i nega ruku pod ruku
Jasmina
Mićić
Gordana
Ljubiĉić
Na trećem po redu sajmu namenjenom ţenama “Lady Fair” svoj
asortiman predstavili su i GlaxoSmithKline i Sunokret. Sajmovi su
uvek prilika da se postojeći potrošaĉi dodatno edukuju, ali i
privuku novi potrošaĉi. Tako je bilo i na ovogodišnjem Lady Fair-u.
Na Lady Fair-u je i ove godine, kao i
prethodne dve organizovan bogat
zabavno-edukativan program, koji je
raznolikim sadrţajem privukao paţnju
velikog broja posetiteljki.
proizvodi povoljno utiĉu na zdravlje
svakodnevnom konzumacijom, i da se
koriste se u prevenciji i leĉenju
brojnih tegoba. Pored korisnih saveta
imali su priliku da degustiraju iste.
Dame su izmeĊu ostalog mogle da
dobiju i informacije i savete
struĉnjaka o fitnesu,medicinskim
uslugama,i zdravoj ishrani. Na jednom
meĊu brojnim izloţbenim štandovima,
predstavio se i Suncokret (Granum).
Naši posetioci su se mogli upoznati sa
blagotvornim dejstvima širokog
Granum asortimana, saznati da ovi
Uz besplatan ulaz i veliki broj izlagaĉa koji će predstaviti svoje
proizvode i usluge, dame su uţivale u bogatom i raznovrsnom
programu.Na jednom mestu je predstavljeno sve ono što je potrebno
neţnijem polu: nega lica i tela, wellness i zdravlje, moda i lepota.
Na ovoj manifestaciji je uĉestvovao GlaxoSmithKline sa Aquafresh
brendom,ĉime je predstavio novu HigHDefinition liniju proizvoda ĉiji
asortiman ĉine dve paste i ĉetkica za zube. Ovim je zvaniĉno otvoreno
lansiranje HigHDefinition linije koja je predstavljena savremenoj i
mladoj ţenskoj populaciji.
15
DOBRO JE ZNATI
Kada je bebama potrebna dodatna
teĉnost?
Monika
Noviĉić
Sonja
Marković
U odnosu na njihovu telesnu teţinu, bebe imaju mnogo veće potrebe za teĉnošću
u poreĊenju sa odraslima. Ipak, dodatni napici nisu potrebni u prvim mesecima
ţivota. Zdrava beba dobija sasvim dovoljno teĉnosti iz majĉinog mleka ili kroz
adaptirane mleĉne formule. Dakle, kada je onda bebama potrebna dodatna
teĉnost?
U prvim mesecima ţivota majĉino mleko ili adaptirana mleĉna
formula su dobvoljni da utole bebi ţeĊ
Kada se uvodi ĉvrsta hrana kao zamena za mleĉne obroke, nije
potrebna dodatna teĉnost. Kašice od povrća i mesa, kao i mleĉne
kašice sa ţitaricama i voćem, obezbeĊuju sliĉnu koliĉinu teĉnosti koju
ima i mleko. Sve dok su samo dva mleĉna obroka zamenjena ĉvrstim
obrocima, beba dobija dovoljno teĉnosti
Svetska zdravstvena organizacija preporuĉuje da bebe poĉnu sa
unošenjem dodatne teĉnosti odmah po uvoĊenju trećeg ĉvrstog
obroka, a voda je najbolji izbor
Preporuĉeni dnevni unos vode kod beba starih od 4 do 12 meseci je
oko 1 litar. Tri mleĉne kašice sa voćem i ţitaricama ili kašice od
povrća zajedno sa još dva mleĉna obroka obezbeĊuju izmeĊu 800 i
900ml teĉnosti, tako da je potrebno nadoknaditi preostalih 200 ml.
Pojaĉane potreba za teĉnošću u sluĉaju bolesti ili vrućine
Bebi izvorska
voda
HiPP bebi izvorska voda je kristalno
ĉista i idealno odgovara specifiĉnim
potrebama vašeg deteta od prvog
dana ţivota.
Direktno flaširana na izvoru u srcu
Alpa, originalne ĉistoće, negazirana,
HiPP bebi izvorska voda sadrţi nizak
nivo natrujuma i minerala.
Prokuvavanje pre upotrebe nije
potrebno, što znaĉajno olakšava
pripremu obroka za najmlaĊe : HiPP
mleĉnih formula i kašica, ĉajeva i
razreĊivanje sokova. Idealni napitak
koji gasi ţeĊ.
U sluĉaju bolesti bebe koje se hrane majĉinim mlekom treba ĉešće
dojiti. Bebe koje se hrane adaptiranim mleĉnim formulama će vrlo
verovatno imati povećanu potrebu za teĉnošću u sluĉaju povišene
temperature, dijareje ili povraćanja. Ostali razlozi za povećanje unosa
teĉnosti kod beba su obilna znojenja ili preterana ţivahnost.
Da bi stekla naviku da pije, bebama treba ponuditi teĉnost iz šolje
ili ĉaše odmah po uvoĊenju prvih kašica u ishranu
Ne treba se opterećivati odreĊenom koliĉinom teĉnosti koju beba
treba da popije uz obrok. Postarajte se da beba sedi uspravno,
samostalno ili u krilu i ponudite joj punu ĉašu ili šolju teĉnosti.
Vaţno je da beba pije iz ĉaše ili šolje, a ne samo iz flašice
Od samog poĉetka dodatne napitke bebi uvek treba nuditi iz šolje,
ĉaše ili ĉinije. Posebne šolje i ĉaše za bebe sa poklopcem koji ima
sisaljku mogu bebu da nauĉe da pije suviše brzo. Konstantno
konzumiranje iz flašice, ĉak i ako je samo voda u njima, je štetna za
bebino dentalno zdravlje. Flašice nikako ne bi trebalo da sluţe
roditeljima da bebu umire ili je uspavaju.
Voda je najbolja
Obiĉna voda je najbolji izbor. Alternative su mineralna negazirana voda pogodna za pripremanje adaptiranih mleĉnih
formula, nezaslaĊeni biljni ĉaj ili blagi voćni ĉaj. Neki ĉajevi mogu da sadrţe eteriĉna ulja koja nisu pogodna za duţu
upotrebu, zato je vaţno uvek proveravati sastav ĉaja koji se daje bebi.
Od prve godine ţivota ponudite vodu uz svaki obrok
Potreba za teĉnošću raste sa prelaskom na hranu koju jedu ukućani, a manjim unosom mleka i manje teĉnosti koja
ĉvrsta hrana ima mleĉne, ţitne, voćne i povrćne kašice. Preporuka svetske zdravstvene organizacije je unos 600-700
ml napitaka dnevno za decu stariju od godinu dana.
Izvor: www.hipp.de
16
AKTUELNO
I probiotik i prebiotik
HiPP Compiotic 3 je organski proizvod koji ne sadrţi gluten. Po svom
sastavu bogat je omega 3 masnim kesilanam, lako je svarljiv i namenjen je
deci starijoj od 10 meseci. Ovu mleĉnu formulu kreiranu po modelu
majĉinog mleka, izdavaja sadrţaj galakto-oligosaharida, vlakana koja se
sastoje od laktoze i koji imaju prebiotiĉki efekat.
Dodatno, HiPP Combiotik 3 sadrţi kulturu prirodnih bakterija mleĉne
kiseline koje imaju probiotiĉki efekat. Uz dodatak vitamina A, C i D
pomaţe razvoju imunog sistema, a kremasta tekstura prijatnog ukusa pruţa
osećaj sitosti. Kao takva, ova mleĉna formula pogodna je za posebnu
dijetetsku namenu za odojĉad koja se dohranjuje.
Za dobro jutro, dobar dan i laku noć
HiPP Combiotic 4 je mleĉna formula posebno prilagoĊena nutritivnim
potrebama dece starije od godinu dana, kreirana u skladu sa aktuelnim
preporukama Svetske zdravstvene organizacije i struĉnjaka u oblasti
ishrane.
HiPP Combiotic 4 sadrţi gvoţĊe i vitamin D koji pomaţu apsorbovanje
kalcijuma koji se, pored joda i vitamina A i C takoĊe nalaze u ovoj posebno
kreiranoj formuli. Sadrţaj proteina je redukovan i optimalno je u skladu sa
uzrastom deteta kome je namenjen, baš kao i sadrţani nivo minerala. HiPP
Combiotic 4 je idealan kao mleĉni napitak za doruĉak, u kombinaciji sa
ţitaricama, kao uţina ili pred spavanje za miran san.
Organsko, hranljivo, zdravo,
ZABAVNO
Najbolje iz prirode.
Najbolje za prirodu.
Bez obzira da li ste sa svojim najmlaĊima na igralištu, porodiĉnom
putovanju ili im pripremate uţinu za školski odmor, HiPP voćna
zabava je odliĉan izbor.
Praktiĉno pakovanje od 90g sadrţi 100% najukusnije voće organskog
kvaliteta, fino pasiranog i bez dodatog šećera. Veseli dizajn novog
pakovanja opĉiniće vaše dete na prvi pogled, a vama omogućiti da
mu pruţite zdrav i zabavan obrok.
Dobro poznatim HiPP voćnim kombinacijama: Jabuka-banana-jagoda,
Jabuka-kruška-banana i Jabuka-breskva-šumsko voće pridruţila se
HiPP voćna zabava – Kruška-banana-kivi, Šargarepa-Banana-Breskva i
Jabuka-banana-malina sa integralnim ţitaricama.
17
AKTUELNO
Zabavno uz SunĊer Boba
SunĊer Bob Kockalone je crtani film nastao od strane
morskog biologa i animatora Stephena
Hillenburgagodine. Serija je smeštena u Tihi okean u
gradić Koralovo i dno obliţnje lagune.
Ana Tauer
SunĊer Bob je verovatno najmaštovotiji stanovnik
Koralova. Ţivi u ananasu na dnu mora sa svojim kućnim
ljubimcem,morskim puţem Garijem. Zaposlen je u
restoranu kod Kebe Krabe. Njegova specijalnost su
pljeskavice, ĉiji tajni recept veĉito skriva od svog
najvećeg neprijatelja Planktona. SunĊer Bobov najbolji
prijatelj je morska zvezda koja se zove Patrik. Njih
dvojica su nerazdvojni drugari, puni zanimljivih ideja.
SunĊer Bobov prvi komšija se zove Lignjoslav. Kako SunĊer
Bob izaziva decu da budu aktivna (da rade veţbe) i da se
zabavljaju, ţeleli smo da naši mališani uţivaju u zdravom
doruĉku CPW ţitarica i da na zabavan naĉin razvijaju
fudbalske veštine sami ili sa drugarima.
Zdravo, domaće i prirodno
Zdravo proizvodi su 100% prirodni proizvodi, bez
konzervansa, bez veštaĉkih boja i aroma. Uzgajani i
proizvedeni u Srbiji, proizvodi izvanrednog ukusa koji
zadrţavaju sve zdrave osobine mogu da obogate i vašu
trpezu.
Svaka porodica već s prvim jesenjim danima poĉinje
da priprema zimnicu. Jedni peku paprike, drugi ih
kisele, malo kasnije će na red stići i kiseljenje kupusa,
šargarepe, cvekle, karfiola i raznog drugog povrća.
Vremena su se promenila jer sad turšiju, pekmeze,
razno povrće i sokove u svakom trenutku moţete da
18
kupite u marketima. Kompanija„Zdravo Organic“ je
zapoĉela kao mala porodiĉna firma što im je pomoglo
da već na poĉetku ustanove etiku svog poslovanja –
dobar domaćin pred goste uvek iznosi najbolje što ima.
Danas, naše proizvode drugi priznaju kao - najbolje što
Vojvodina ima.
AKTUELNOSTI
AKTUELNO
Ĉokoladno i hrskavo
U okviru brenda Manner izvršili smo velike
promene analizirajući prodaju i status koji
ima na trţištu. Ono što najpre moţemo navesti kao slabosti brenda su
loša rotacija, relativno nepoznat brend potrošaĉu, cenovno prihvatljiv
malom broju potrošaĉa, slaba marketing podrška i sliĉno.
Naše trţište ima itekako razvijenu
domaću konditorsku industriju, a
potrošaĉi su sve više cenovno
orijentisani. Na osnovu gore
navedenih slabosti, kao i pretnji na
našem trţištu, portfolio od 22 aktivna
proizvoda u 2013. godini, sveli smo
trenutno na 12 sa kojima planiramo
intenzivno da radimo. Taĉnije, na 9
SKU + 3 noviteta (Manner Mio Choco
120g, Manner Mio Hazelnut 120g i
Napolitanke 75g sa ĉokoladnim filom).
To su proizvodi sa konstantnom
prodajom i proizvodi manje gramaţe u
kojima smo prepoznali potencijal za
rast.
Kolege su imale priliku da probaju
nove proizvode, utisci su pozitivni, što
je, moţemo slobodno reći, bilo
oĉekivano s obzirom da Manner krasi
izuzetan kvalitet i sofisticiranost dugi
niz godina. U narednom periodu
planiramo promovisanje noviteta u
organizovanim trgovinama i
pozicioniranje na pumpama. Manner
je proizvod iskljuĉivo za već
pomenute kupce.
Zadovoljni dodatnim pozicioniranjem
na OMV pumpama (55 lokacija), sa
Branislava
Kostić
Katarina
Milenković
Napolitanke 75g sa
ĉokoladnim filom
Vafel punjen ĉokoladnim
kremom, mini pakovanje.
zadovoljstvom vam predstavljam
slike istih. Veliki broj stranih
drţavljana koji prepoznaju ovaj brend
su svakako ovde ciljna grupa i
reakcija je i više nego dobra, s
obzirom da je rast prodaje u ovom
sluĉaju u odnosu na istu akciju
protekle godine zabeleţen od 223%. S
tim u vezi nastavljamo sa ovim
projektom i u narednim mesecima.
TakoĊe, uredno postavljeni proizvodi
na kasama Lilly drogerija našli su
mesto u okviru ovog teksta. Prosudite
i sami, a mi se nadamo još boljim
rezultatima u budućnosti, u šta ćemo
se predano angaţovati.
Manner Mio! Choco
Mini vafli punjeni ĉokoladnim
kremom, preliveni topljenom
mleĉnom ĉokoladom i posuti
sitno seckanom ĉokoladom.
Manner Mio! Hazelnut
Mini vafli punjeni finim
kremom lešnika, preliveni
topljenom mleĉnom
ĉokoladom i posuti sitnim
komadiĉima paţljivno
odabranih lešnika.
19
NOVITETI ZA NAJMLAĐE
Deĉiji
Aquafresh deĉiji program je
specijalno razvijen za decu od
0-2, 3-5 i za stariju od 6
godina.
U asortimanu su specijalno
razvijena zubne paste koje
pruţaju odgovarajuću negu i
zaštitu od karijesa, pomaţe u
jaĉanju i zaštiti gleĊi od
propadanja.
Ĉetkice za zube su specijalno
dizajnirane od strane
struĉnjaka. Glava ĉetkice ima
moderan dizajn, a meka vlakna
pod razliĉitim uglovima
obuhvataju svaki zub.
Fleksibilni vrat se savija i
tokom pranja zuba apsorbuje
suvišni pritisak.
20
program
NOVITETI ZA NAJMLAĐE
ĉajevi
Novi
Od ove jeseni Bebivita asortiman bogatiji je za instant ĉajeve u tri ukusa i
praktiĉnom pakovanju od 200g. Namenjeni su deci starijoj od 6 meseci, ne sadrţe
gluten, blagog su ukusa i sadrţe vitamin C vaţan za odbranu organizma,
zaceljivanje ranica i povreda, apsorpciju gvoţĊa i štiti od sukpljanja naslaga od
mleka na jeziku bebe.
Bebivita ĉaj od jabuke i
matiĉnjaka spaja dve biljke sa
viševekovnom tradicionalnom
upotrebom u ishrani i leĉenju.
Ĉaj od jabuke je poznat kao
univerzalni lek. Pomaţe u jaĉanju
nervnog sistema, srca, pluća,
reguliše probavu, ublaţava kašalj
i kijavicu, a istovremeno i
izvanredno gasi ţeĊ. Matiĉnjak
umiruje i odliĉan je borac protiv
nadimanja.
Novi
Bebivita biljni ĉaj je mešavina
odabranog i blago umirujućeg
bilja, prijatnog mirisa. Kamilica
pospešuje probavu i deluje blago
umirujuće, komoraĉ ublaţava
grĉeve, dok lipa neţno oblaţe
disajne puteve i deluje antiinflatorno. Prikladan je kada
dete ima potrebu za dodatnim
unosom treĉnosti, kao npr. kod
znojenja ili na poĉetku uvoĊenja
ĉvrste hrane.
Mešavina egzotiĉne
pomorandţe, prolećne trešnje i
drevnog hibiskusa ĉini ukus
Bebivita voćnog ĉaja zaista
posebnim. Ĉaj od pomorandţe
jaĉa kosti i imunitet i štiti od
upala. Ĉaj od trešanja
blagotvoran za urinarne
infekcije i dobar protiv
nadimanja, dok hibiskus
povoljno deluje u sluĉaju
gubitka apetita, zatvora,
grĉeva, prehlade, bakterija i
nesanice.
ĉaj
HiPP ĉaj od komoraĉa je blagi napitak i namenjen je deci već
od prve nedelje ţivota. Ne sadrţi gluten i pravi je prijatelj
zubića. Sadrţi izomaltulozu, disaharid glukoze i fruktoze, što je
prirodni ugljeni hidrat koji je manje sladak nego beli šećer, lako
svarljiv i pogodan za bebe i malu decu. Za razliku od belog
šećera, izomaltuloza ne podstiĉe rast bakterija u usnoj šupljini i
na taj naĉin doprinosi zdravlju i oĉuvanju zubića.
21
NOVITETI
Nova generacija toaletnog papira i maramica
Sensitive care - nova generacija mekoće
Toaletni papir Paloma sensitive care odlikuje se izuzetnom mekoćom i kvalitetom
posebno odabranih vrsta 100% celuloznih vlakana. Toaletni papir Paloma sensitive
care obezbeđuje nežan dodir i blagotvorno deluje na kožu. Struktura 4-slojnog toaletnog papira obezbeđuje dodatnu sigurnost. Dokaz visokog kvaliteta toaletnog
papira Paloma sensitive care jeste i sertifikat Dermatološki testirano.
Sensitive care Silk lotion
Sensitive care Calendula lotion
Ekstrakti svilene bube blagotvorno deluju na kožu.
Losion nevena za negu izuzetno osetljive kože.
Maramice Paloma sensitive care odlikuje mekoća posebno odabranih vrsta 100 % celuloznih vlakana i
blagotvornost prirodnih negujućih ekstrakata.
22
Sensitive care Chamomile Essence
Za osetljivu kožu
Sa ekstraktima kamilice, deluje umirujuće.
Sensitive care Thyme Essence
Za otvaranje disajnih puteva
Prijatan miris majčine dušice poboljšava
prohodnost disajnih puteva.
Sensitive care Lavender Essence
Za opuštanje
Ekstrakt lavande opušta i smiruje.
Sensitive care Jojoba Essence
Za kompletnu negu
Sa ekstraktom jojobe, pogodne i za osobe sklone
alergijama.
NOVITETI
Sve više ljudi ţivi zdravije, bavi se sportom, konzumira proizvode sa vitaminima...
Megatrend - zdrav ţivot
Još od 1882. godine Teekanne je poznat po inovacijama, postavlja standarde i prati
trendove, kako bi zadovoljio potrebe potrošaĉa i svakog pojedinca koji uţiva u ĉaju i
vodi raĉuna o svom telu i zdravlju.
Jedan od najdelotvornijih vitamina u borbi protiv prehlada
predstavlja vitamin C. Hladno i vlazno vreme je došlo a sa
njim i sve veći broj prehlaĊenih, iscrpljenih ljudi ĉiji
organizam vapi za antiinfektivnim vitaminima, pre svega
za vitaminom C.
Superfruits
acerola, brusnica i trešnja
Ginger Lemon
Ċumbir i limun
Garden Selection
voćni ĉaj sa zovom i limunom
najnoviji voćni ĉaj Superfruits, koji će biti prezentovan i u
TV spotu za vreme TV kampanje, sadrţi sastojak acerolu
Zato Teekanne misli na vas i donosi vam ove godine
nove ukuse obogaćene upravo sa ovim vitaminom.
Probajte ih, budite jaĉi i otporniji i uţivajte mnogo više
u ovoj zimi.
.
Postoji verovanje da acerola potiĉe iz Jukatana, odnosno
sa Malih Antila, odnosno iz zapadne Indije. Uzgaja se na
Kubi, Jamajci, Portoriku, na Bahamima i Bermudama, kao
i u Centralnoj i Juţnoj Americi.
Elderfloer biljni ĉaj sa
zovom i limunom
Jedan je od najbogatijih izvora vitamina C; 100 g ploda
sadrţi ĉak 1800 mg C vitamina, što je 65 puta više nego
u pomorandţi. Koristi se kao antioksidant, anti
fungalniagens. Delotvorna je kod dizenterije,
hepatitisa, groznice, infekcija, prehlade, gripa, stresa,
fiziĉkih preopterećenja i psihiĉkih napora.
Harmonija za Telo i Dušu
Teekanne je ove sezone razvio i unapredio još jednu
kategoriju proizvoda za sve ţene koje ţele da izgube ili
zadrţe svoju teţinu, koje ţele da se osećaju fit i zdravo i
koje vode raĉuna o svom telu. U pitanju su slimming
proizvodi - 3 proizvoda→3 funkcije:
Fit&Slim – Mate i zeleni caj
Efekat: Mate zadovoljava tvoju glad i pomaţe da
kontrolišeš apetit. Osim toga, ovaj ĉaj aktivira
metabolizam masti i ugljenih hidrata.
Detox&Slim –Kopriva i zeleni ĉaj
Purify & Slim - Pu -Erh
Efekat: Pu-Erh ubrzava metabolizam masti. Ovaj ĉaj ima
efekat proĉišćavanja i zbog toga je idealna kombinacija za
gubitak teţine.
Efekat: Kopriva podrţava blagu i prirodnu drenaţu tela.
Zeleni ĉaj podrţava gašenje masti. Ovaj prirodni biljni
ĉaj pomaţe da osećate lagodnost i blagostanje.
Biti zdrav je STIL ŢIVOTA!
23
ŢIVOTNI BALANS
Ravnoteţa izmeĊu onoga što se mora i onoga što se ţeli
Da li ste ikada ĉuli od nekog svog prijatelja? „Volim svoj posao, imam divnu decu i suprugu/supruga koji me
podrţava u svemu, ali imam utisak da sam na granici sa snagom. Izgleda kao da je dan uvek suviše kratak da
bih završio sve što treba i da mi ostane vremena da ga provedem sa porodicom, ali sam sa sobom ili sa
prijateljima...da jednostavno radim malo stvari koje volim“?
Mnoštvo studija koje je sprovedeno širom sveta pokazalo
da je visok stepen stresa ĉesto povezan sa konfliktom u
ispunjavanju zahteva kod kuće i na poslu. IzmeĊu
ostalog, pokazalo se da i ako je zadovoljstvo poslom
visoko, uspešnost u odrţavanju ravnoteţe i balansiranju
poslovnih sa drugim obavezama gotovo uvek u većoj meri
utiĉe na pozitivna osećanja pojedinca, njegovu volju da
se zalaţe za ciljeve firme u kojoj radi ali i spremnost da
radi na ostvarivanju svojih potencijala, da se usavršava i
napreduje kako na liĉnom tako i na profesionalnom
planu.
Kako ravnoteža između posla i života utiče na pojedinca?
Osećanje preopterećenosti ili osećanje da posao ozbiljno
negativno utiĉe na porodiĉne odnose moţe ozbiljno
uzdrmati pojedinĉevo psihiĉko i fiziĉko zdravlje. Ljudi
koji prijavljuju da se osećaju preopterećeno ili kod kojih
postoji visoko izraţeni poslovno-porodiĉni konflikt,
istovremeno pokazuju i visok nivo stresa, ĉesto sindrom
izgaranja, manje zadovoljstvo ţivotom uopšte, niţi
stepen zadovoljstva, više depresivnih osećanja i,
generalno, imaju lošije zdravlje.
Kako pritisak na poslu deluje na porodicu?
Osećanje preopterećenosti poslom, radnim zahtevima i
vremenom koje se mora posvetiti njihovom izvršavanju
predstavlja znaĉajan ugroţavajući faktor kada je u
pitanju porodica, njena ravnoteţa i optimalno
funkcionisanje. Zaposleni koji osećaju veliki pritisak koji
potiĉe od posla, ĉesto se izjašnjavaju o njegovom
negativnom uticaju na porodiĉne odnose. TakoĊe, oni su
manje zadovoljni svojim porodiĉnim ţivotom, ĉešće
propuštaju obavljaje porodiĉnih obaveza zbog posla, više
odlaţu trenutak kada će imati decu ili se odluĉuju da
imaju samo jedno dete, i obavljaju mnogo manje
aktivnosti koje se vezuju za uspešno roditeljstvo i dobru
porodiĉnu klimu.
Šta možete sami uraditi?
Nije lako ţonglirati izmeĊu zahteva koje karijera koju
ţelimo postavlja pred nas i privatnog ţivota. Za većinu
ljudi, to predstavlja izazov, koga se ipak treba odreći
kada poĉne ozbiljno da ugorţava unutrašnju ravnoteţu.
Redukovanje stresa i uspostavljanje harmonije
predstavlja tada kljuĉ za vraćanje na taĉku sa koje je
moguće ponovo krenuti u pronalaţenje novih naĉina za
potpuno ostvarenje ţivotnih ciljeva, koji se mogu
uskladiti i dovesti do osećanja ispunjenosti i zadovoljstva
sobom i svojim okruţenjem.
Definišite šta vam je stvarno vaţno u ţivotu
Definisanje prioriteta predstavlja prvi je i osnovni
korak ka upsostavljanju ravnoteţe izmeĊu zahteva koji
dolaze sa razliĉitih strana.
24
ŢIVOTNI BALANS
Zabeleţite sve što radite tokom nedelje. U taj spisak
ukljuĉite i aktivnosti koje su vezane za vaše karijeru, ali
i one vezane za privatni ţivot. Razdvojte one aktivnosti
koje vas ĉine srećnim od onih koje radite samo da se ne
bi osećali krivim. Vaţna stvar u ovome je otkriti za koje
stavke zaista, liĉno ţelite da vam budu prioritetne, ne
koje mislite da bi trebalo da budu na prvom mestu.
Tehnike koje predlaţu struĉnjaci zasnivaju se na
odgovaranju na pitanja: Kada bi se moj ţivot mogao
fokusirati na jednu jedinu stvar koja bi to stvar bila?
Kada bih mogao da dodam još jednu stvar, šta bi to bilo?
A treća? Ĉetvrta? Peta?
Ukoliko na to odgovorite iskreno i sa promišljanjem,
rezultat će biti lista od vaših pet prioritetnih stavki. Ove
liste stavki se razlikuju od pojedinca do pojedinca, ali
neke najĉešće teme koje se ponavljaju su sledeće: deca,
suprug/supruga, zadovoljavajuća karijera, dobro
socijalno okruţenje (prijatelji, poznanici, kolege),
religija/duhovnost, zdravlje, sport, umetnost, razliĉiti
hobiji, avanturizam/putovanja i sliĉne.
Preduzmite neophodne aktivnosti
Sastavljanjem konkretne liste stvari koje vas zaista
dotiĉu, verovatno ćete otkriti da ĉesto provodite mnogo
vremena teţeći ka nekim ciljevima koji uopšte nisu
vezani za spisak koji je pred vama. Ĉak i ako nije tako,
moći ćete da primetite da u vašim svakodnevnim
aktivnostima ĉesto dominiraju stvari koje nisu na vrhu
liste. Na primer, oĉekivano je da barem trećinu vašeg
budnog vremena tokom nedelje provodite na poslu, dok
karijera na vašem spisku zauzima tek treće ili ĉetvrto
mesto, nakon zdravlja, partnera ili prijatelja. To nije
problem koji je moguće jednostavno rešiti odlukom da
od sada na poslu provodite recimo 3 ili 4 sata dnevno, ali
vam ipak moţe pomoći u organizovanju ostalih aktivnosti
tokom dana, u donošenju odluka vezanih za promenu
posla ili razumevanju uloge posla koja nije samo u
postizanju uspešne karijere, već i u obezbeĊivanju
sigurnosti potrebne da bi ostali aspekti ţivota mogli da
funkcionišu na zdrav naĉin.
Prihvatite pomod u balansiranju svog života
Dopustite sebi da se oslonite na svog partnera, ĉlanove
porodice ili prijatelje – na bilo koga ko moţe umesto vas
pripaziti na decu ili otići u kupovinu ili vam pomoći u
poslu dok se vi posvetite stvarima koje se nalaze na vrhu
vaše liste prioriteta.
Planirajte zabavu i opuštanje
Zabava i vreme za opuštanje su neophodni deo dobro
izbalansiranog ţivota. Zato je veoma bitno da što pre u
svoj rokovnik poĉnete da beleţite unapred vreme koje
ćete tome posvetiti, i da ga pri tome ne obrišete ukoliko
se pokaţe da do tog vremena još uvek nste uradili nešto
od onoga što ste planirali. Dok planirate kako ćete
provesti ovo vreme razmišljajte samo o tome šta biste
voleli da radite, u ĉemu biste uţivali i šta bi vas najviše
opustilo. Ukoliko postoji nešto što vam omogućava sve to
nemojte ga samo gurati u stranu sa obaveznim “Nemam
sada vremena za to!”.
Izborite se sa osedajem krivice.
Ukoliko mislite ili osećate da nije u redu “zapostavljati”
na ovaj naĉin posao, setite se da polovina vašeg vremena
tokom dana u svakom sluĉaju odlazi na ispunjavanje
radnih zahteva. Koliko god voleli ono što radite, koliko
god vam bilo prijatno okruţenje i ljubazni ljudi sa
kojima provodite vreme (u najboljem sluĉaju), i dalje je
sasvim normalno ne osećati se kao da vas sve to
ispunjava. Zar ne mislite da je u redu barem pola dana
utrošiti na druge stvari?
Autor teksta Bojana Đurić
Izvor: www.akademijauspeha.com
25
JESENJI HOROSKOP
Promene, svoĊenje raĉuna i ljubavne varnice
OVAN
BIK
BLIZANCI
Ono što će obeleţiti jesen za Ovna
biće radne obveze koje će neretko
morati da nosi kući, ĉak i vikendom.
Ozbiljnost i profesionalnost koja će
se od njih traţiti u izvršavanju svih
zadataka doneće im i rezultate, ali
i priliĉno malo vremena za odmor.
Zbog svega toga trpeće i veze, a do
trzavica će dolaziti naroĉito krajem
oktobra. Zbog toga će Ovnovi, da bi
oĉuvali svoje veze morati posebno
da se potrude.
Pred vama je mirna i stabilna jesen.
Dok ste na poslu, bićete odmereni,
strpljivi i bez problema doĉekati kraj
radnog vremena, a nakon posla ćete
uţivati u ţivotu. Jedino što bi moglo
da Vam neodstaje jesu uzbuĊenja.
Na ljubavnom planu Vam takoĊe
predstoji miran period. Ako ste već u
vezi, sve će ostati nepromenjeno, a
ako ste singl, uţivaćete s
prijateljima i porodicom. U oba
sluĉaja, ljubav je svuda oko Vas.
Ono po ĉemu ćete pamtiti ovu
jesen, biće konstantni nedostatak
energije, pošto ste ovo leto
uglavnom proveli radno i bili ste
prenatrpani obvezama. Biće dana
kad ćete osećati kao da su Vam
baterije potpuno prazne. Instant
rešenje je par slobodnih dana.
Dugoroĉno leţi u paţljivom
planiranju slobodnog vremena i
redovnom odmaranju. Za Vas je
najbolji lek san. I šetnja, naravno.
RAK
LAV
DEVICA
Za Rakove neće biti većih problema.
I jesen, kao i celo leto koje je
polako iza nas biće romantiĉna, a
oni puni neobiĉnih ideja kojima će
obogaćivati ţivot kako sebi, tako i
onima oko sebe. Ono što će biti
karakteristiĉno ove godine, biće
njihova sklonost preterivanju – u
jelu, u piću, u seksu, u onom što
moţda i nije opštee prihvaćeno.
Neki se tako moţda upuste iu
nedozvoljene veze ili flertove sa
osobom koja je već zauzeta. Sve će
to ostati samo na platonskom nivou.
Koliko god Vi voleli cirkus,
predstave i dogaĊaje pred
publikom, toliko će Vam ove jeseni
isti izmicati iz ruke. Nije da će Vam
biti dosadno, ali Lavovima će
nedostajati osećaj da se dogaĊa
nešto veliko i znaĉajno. Jesen će
teći korak po korak, pomalo
uhodano i bez velikih dogaĊaja,
promena ili pomaka. Na ljubavnom
polju ćete doţivljavati prave male
drame, ali samo zato što ćete ih Vi
sami izazivati i leĉiti dosadu. Samo
pazite, da se to ne smuĉi partneru.
Pred vama je jesen koju ćete
zapamtiti, ali najviše ćete biti
zapamćeni Vi sami od strane drugih.
Dobar deo jeseni bićete pravi tigar
koji neće prezati ni od ĉega da bi
ostvario svoj cilj. Mnogi Vas neće
prepoznati, a Vi ćete se od pitome i
tihe Device pretvoriti u osobu punu
smelosti, poneki put i nerazumno
hrabru, a koja će svom silinom
krenuti u ostvarivanje onoga što je
zamislila. Iako cilj opravdava
sredstva, pazite da ne preterate i
ne rasterate drage ljude oko sebe!
26
JESENJI HOROSKOP
VAGA
ŠKORPIJA
STRELAC
Prvi deo jeseni provešćete u pomalo
promenjljivom raspoloţenju i to će
uglavnom zavisiti od vremenske
prognoze – ako je lepo vreme i Vi
ćete biti dobre volje, ali kada krenu
jesenje kise, zapadaćete u
melanholiju. Ĉesto će Vas hvatati
osećaj da niste sigurni na ĉemu ste,
kao ni šta zapravo ţelite. Pred zimu
ćete se pokrenuti, otvoriti i uzeti
stvari u svoje ruke. Zato ako treba
da donesete neke odluke uĉinite to u
drugom delu jeseni.
Odliĉna pozicija planeta na Vaš
znak u većini jesenjih meseci,
uĉiniće da vam u sledećem
razdoblju sve ide od ruke. Sve
vreme ćete imati sve što Vam treba
i taman onoliko i kad treba –
inspiracije, mašte, praktiĉnosti,
prilika, okolnosti koje će Vam ići na
ruku. U svemu ćete funkcionisatii
besprekorno.Šta god da izaberete i
odluĉite, doneće Vam ugodne dane
ispunjene ostvarenim zamislima,
ljubavlju i nadom. Uţivajte!
Većinu jeseni verovatno ćete
provesti rešavajući probleme svih
vrsta koji bi mogli da Vas snaĊu. Na
poslu, u ljubavi, s prijateljima –
konstantno ćete biti u teško
postignutim kompromisima do kojih
ste došli pod vrlo teškim
okolnostima. Ovog puta nećete moći
pobeći od odgovornosti, pritisak će
biti veliki, a naroĉito u novembru.
Odmah krenite s nekom od tehnika
opuštanja i obnavljanja energije
koje će Vam nedostajati.
JARAC
VODOLIJA
RIBE
One uobiĉajene nevolje koje Vas
prate obiĉno tokom jeseni, ovog
puta jedva da ćete i osetiti. Toliko
se planeta sloţilo na Vašu stranu, da
ono malo prolaznih tegoba moţete
sasvim zanemariti. Pred Vama je
vrlo zanimljiva jesen. Glavni
problem biće kako ne propustiti
odliĉne poslovne prilike, a da u isto
vreme ne propustite i one privatne.
Uz vašu sposobnost planiranja,
verovatno ćete uspeti u svemu. Red
posla, red zabave, red ljubavi, red
sporta, red opuštanja, pa opet red
posla – to je vaša tajna uspeha.
Nakon dinamiĉnog poĉetka jeseni,
kada će Vaši liĉni odnosi biti pomalo
dovedeni u pitanje, sledi mnogo
mirniji period, idealan za pomirenja
i druţenja. MeĊutim, istovremeno
ćete imati i dosta poslovnih
obaveza, pa je na Vama da sve
briţno isplanirate i još jednom
potvrdite onu staru da je
organizacija pola uraĊenog posla.
Interesovaće Vas sve što je
neobiĉno, pa je moguće da ćete se
uputiti na neko tajanstveno mesto
na kom nikada niste bili. To će Vam
doneti mir i unutrašnju ravnoteţu.
Pred Vama je uzbudljiva jesen, a
uzbuĊenja će biti i prijatna i
neprijatna. Moguće je da ćete biti
stavljeni pred zid ili iskušenje
vezano za privatne odnose. Sve bi
moglo da odiše velikom ozbiljnošću,
ili će se traţiti rešenje po sistemu
sve ili ništa (ili sad ili nikad). Ne
podleţite pritisku ako niste sigurni u
svoje odluke. Okrenite sve na
zabavu, pa i onu trivijalnu ako
treba. Ipak, imaćete i podršku
planeta, pa je verovatno da ćete
balansirati i tako odrţavati svoje
odnose korektnim.
Grande Marinella
27
HRANA ZA DUŠU
Radjard Kipling
Ako
Ako moţeš da saĉuvaš razum
kada ga oko tebe svi gube i osuĊuju te;
Ako saĉuvaš poverenje u sebe kada svi drugi
sumnjaju u tebe,
ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju;
Ako moţeš da ĉekaš, a da se ne zamaraš ĉekajući,
ili da budeš ţrtva laţi, a da sam ne upadneš u laţ,
Ili da te mrze, a da sam ne daš maha mrţnji,
i da ne izgledaš u oĉima sveta suviše dobar, ni tvoje
reĉi suviše mudre;
Ako moţeš da sanjaš, a da tvoji snovi ne vladaju
tobom,
ako moţeš da misliš, a da ti tvoje misli ne budu
(sebi) cilj;
Ako moţeš da pogledaš u oĉi pobedi i porazu,
i da, nepokolebljiv, uteraš i jedno i drugo u laţ;
Ako moţeš da podneseš da ĉuješ istinu koju si rekao,
izopaĉenu od podlaca u zamku za budale;
Ako moţeš da gledaš svoje ţivotno delo srušeno u
prah,
i da ponovo prilegneš na posao sa polomljenim
alatom;
Ako moţeš da sabereš sve što imaš,
i jednim zamahom staviš sve na kocku,
28
izgubiš i ponovo poĉneš da stiĉeš,
i nikad, nijednom reĉju, ne pomeneš svoj gubitak,
ako si u stanju da prisiliš svoje srce, ţivce, ţile
da te sluţe još dugo, iako su te već odavno izdali,
i da tako istraješ u mestu,
kad u tebi nema niĉeg više
do volje, koja im govori: "Istraj";
Ako moţeš da se pomešaš sa gomilom i saĉuvaš svoju
ĉast,
ili da opštiš sa kraljevima i da ostaneš skroman;
Ako najzad niko, ni prijatelj ni neprijatelj ne moţe
da te uvredi,
ako svi raĉunaju na tebe, ali ne preterano;
Ako umeš dobro da ispuniš svaku minutu svog ţivota
sa šezdeset skupocenih sekundi,
tada je ceo svet tvoj i sve što je u njemu,
i što je mnogo više,
bićeš Ĉovek, sine moj!
Preveo Ivo Andrić
Straight to the great
Download

18 III kvartal 2014.