UJEDINJENE NACIJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA SRBIJU
ZA 2010. GODINU
Pregled aktivnosti i rezultata, studija i publikacija
Nacionalni tim UN za Srbiju
Mart, 2011. godine
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Sadržaj
Predgovor ....................................................................................................................................................... 3
Agencije UN koje deluju u Srbiji ......................................................................................................................... 4
Ostvarenja i rezultati Ujedinjenih nacija .............................................................................................................. 5
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) ................................................................................................. 5
Fond Ujedinjenih nacija za pomoć deci (UNICEF) ........................................................................................... 8
MeĎunarodna organizacija rada (ILO) .......................................................................................................... 13
Svetska organizacija UN za turizam (UNWTO) ............................................................................................. 14
Telo UN za rodnu ravnopravnost i unapreĎenje poloţaja ţena (UN Women)................................................... 17
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) ..................................................................................................... 22
Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO) ............................................................................................. 28
Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ......................................................................... 29
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) ........................................................................... 32
MeĎunarodna organizacija za migracije (IOM) .............................................................................................. 35
Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) ....................................................... 37
Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE) ............................................................................................... 40
Program UN za ljudska naselja (UN-Habitat) ................................................................................................ 41
Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS) .............................................................................................. 42
Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) ............................................................................................ 43
Zajednički program - Odrţivi turizam za ruralni razvoj (STRD) ........................................................................ 44
Zajednički program - Zapošljavanje mladih i upravljanje migracijama (YEM) .................................................... 46
Zajednički program-Jačanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD) ................................................................. 48
Studije, procene, evaluacije i publikacije ........................................................................................................... 52
Donatori i partneri .......................................................................................................................................... 61
2|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Predgovor
Nacionalni tim Ujedinjenih nacija za Srbiju sa zadovoljstvom predstavlja svoj prvi konsolidovani godišnji
izveštaj za Srbiju koji odraţava zajedničke napore sistema UN u zemlji (rezidentnih i ne-rezidentnih agencija iz
sistema UN), Vlade Republike Srbije1 i strateških domaćih i meĎunarodnih razvojnih partnera.
Ovaj izveštaj predstavlja stanje široke lepeze aktivnosti i ostvarenja u oblastima kao što su otvaranje novih
radnih mesta, društvena uključenost, dobra uprava, energetika i zaštita ţivotne sredine, turizam, poljoprivreda, droga
i kriminal, regionalna saradnja, i druge oblasti, u skladu sa nacionalnim prioritetima definisanim u Nacionalnom planu
odrţivog razvoja a na čijoj realizaciji rade pojedinačne agencije iz sistema Ujedinjenih nacija.
Ovi napori doprinose ostvarenju obaveza koje je preuzela Republika Srbija u pogledu pune implementacije
meĎunarodne agende u oblasti ljudskih prava i bezbednosti, meĎunarodnih sporazuma, konvencija i samita,
Milenijumskih ciljeva razvoja, i sveukupnog cilja Vlade Republike Srbije – članstva u EU.
Godišnji izveštaj 2011 biće strukturisan u skladu sa novom Strategijom partnerstva UN i Srbije za period
2011-2015 koju su potpisali Nacionalni tim UN za Srbiju i Vlada Republike Srbije.
Nacionalni tim UN za Srbiju je uveren da zajednički napori daju opipljive rezultate i ostaje posvećen
transparentnom i odgovornom korišćenju resursa koje ima na raspolaganju za tu svrhu. Naša zajednička ţelja je da
pomognemo graĎanima u Republici Srbiji na putu Evropskih integracija, čime će se stvoriti svetlija budućnost za sve.
1
Nazivi ministarstava Vlade Republike Srbije u ovom izveštaju odražavaju strukturu Vlade u 2010.
3|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Agencije UN koje deluju u Srbiji
Rezidentne agencije (20):
UNDP
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
UNICEF
Fond UN za pomoć deci
UNFPA
Fond UN za stanovništvo
UN-Habitat
Program UN za ljudska naselja
UNHCHR
Visoki komesar UN za ljudska prava
UNHCR
Visoki komesar UN za izbeglice
UN Women
Telo UN za rodnu ravnopravnost i unapreĎenje poloţaja ţena (ranije UNIFEM)
UNODC
Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala
UNOPS
Kancelarija UN za projektne usluge
UNWTO
Svetska organizacija UN za turizam
WHO
Svetska zdravstvena organizacija
IOM
MeĎunarodna organizacija za migracije
ILO
MeĎunarodna organizacija rada
UNOB/UNMIK
Kancelarija Ujedinjenih nacija u Beogradu (Misija UN na Kosovu)
UN ICTY
MeĎunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
UN DSS
Odeljenje UN za sigurnost i bezbednost
WB
Svetska banka
IMF
MeĎunarodni monetarni fond
IFC
MeĎunarodna finansijska korporacija
EBRD
Evropska banka za regionalni razvoj
Ne-rezidentne (6):
FAO
Organizacija UN za hranu i poljoprivredu
UNECE
Ekonomska komisija UN za Evropu
UNEP
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
UNESCO
Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu
UNIDO
Organizacija UN za industrijski razvoj
UNCTAD
Konferencija UN za trgovinu i razvoj
4|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Ostvarenja i rezultati Ujedinjenih nacija
U sledećem poglavlju dat je pregled rezultata i ostvarenja pojedinačnih agencija iz sistema UN u njihovim oblastima
stručnosti i delovanja ostvarenih zajednički sa Vladom Republike Srbije i meĎunarodnim i domaćim partnerima.
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Tokom 2010. godine, UNDP Srbija je osmislio i realizovao odreĎeni broj projekata u oblasti zaštite životne sredine i
klimatskih promena, i pruţio pomoć Vladi da razvije i sprovede politike za delotvornije upravljanje u oblasti
zaštite životne sredine, i da ispuni svoje obaveze po meĎunarodnim ugovorima, konvencijama i protokolima u
oblasti zaštite ţivotne sredine i odrţivog razvoja. Uz podršku UNDP-a Srbija je izradila i ratifikovala Strategiju i
akcioni plan biodiverziteta (BDSP) i usvojila Inicijalnu nacionalnu komunikaciju (INC) po Konvenciji o klimatskim
promenama u novembru 2010. godine. Organizovana je čitava serija seminara i dogaĎanja u saradnji sa strateškim
nacionalnim partnerima i partnerima iz civilnog društva, kao što su Ambasada Portugalije i Privredna komora, radi
podrške Vladi u oceni prepreka i šansi, u vidu podrške razvoju trţišta za tehnologije usklaĎene sa klimatskim
faktorima i faktorima ţivotne sredine, i radi rešavanja pitanja zagaĎenja.
Stanje na tržištu rada se i dalje pogoršava i stopa nezaposlenosti je u 2010. godini dostigla 19,2 posto. To je
posebno ozbiljno pogodilo tradicionalno ugroţene grupe stanovništva. UNDP Srbija je pruţila pomoć Vladi da razradi
i sprovede mehanizme u korist siromašnih za aktivno učešće na tržištu rada za mlade sa niskim nivoom
kvalifikacija, za ruralno stanovništvo, kao i za Rome, osobe sa invaliditetom i ostale ugroţene grupe. Na primer, za
osobe sa invaliditetom, UNDP je podrţao uvoĎenje sistema kvota zapošljavanja u Zakon o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kao rezultat ovih napora, preko 3.000 osoba sa invaliditetom je
tokom 2010. godine našlo zaposlenje, u poreĎenju sa 400-600 u ranijim godinama.
Procena neto uticaja projekta "Otpremninom do posla" dokazala je uspešnost i odrţivost ovog sveobuhvatnog
programa zapošljavanja koji je realizovan u periodu od 2003 do 2010 i podrţao ponovno zapošljavanje 1.947 osoba
koje su usled privatizacije postale višak radne snage. Putem ovog projekta, ovi radnici su uloţili svoje otpremnine u
ukupnom iznosu od 1,3 miliona € u postojeće kompanije, ili u pokretanje mikro i malih preduzeća. Ostvareni uticaji su
impresivni: projekat “Otpremninom do posla” povećao je mogućnost ponovnog zapošljavanja korisnika projekta za 44
procentna poena. Korisnici projekta ostvarile su ukupnu zaradu od preko 3,5 miliona € u obliku plata tokom
dvogodišnjeg ciklusa ţivotnog veka projekta a oko 90 posto ukupnog broja korisnika bilo je i dalje zaposleno prilikom
procene 2010. godine.
Jedna od najkrupnijih intervencija na trţištu rada za ugroţene grupe koja je podrţavala rodnu ravnopravnost i
osnaţivanje ţena je Fond za zapošljavanje mladih. Fond je osmišljen sa ciljem postizanja ravnopravne distribucije
muških i ţenskih korisnika - 47 posto korisnika tokom 2010. godine bile su ţene (350 od ukupno 744, sa stanjem na
dan 13. decembar 2010. godine). UNDP je u ovoj oblasti na ranijim projektima bio suočen sa izazovima (na primer,
projekat Otpremninom do posla imao je 39 posto ţena korisnika). Fond za zapošljavanje mladih obuhvatao je
specifične mere za povećanje učešća ţena, uključujući grantove za brigu o deci i za mobilnost. Ove mere imale su za
5|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
cilj da omoguće učešće samohranih roditelja (najčešće majki) kao i korisnika iz ruralnih područja koji su radi
zaposlenja / obuke bili primorani da putuju u gradska područja.
UNDP je pruţio podršku Vladi i širem opsegu zainteresovanih strana u izradi nacrta Zakona o zabrani
diskriminacije i osnivanju Poverenika za zaštitu jednakosti (u skladu sa zakonom). Poverenik za zaštitu
jednakosti je do kraja 2010. godine primio preko 70 prituţbi (uključujući i po nekim istaknutim predmetima); a 7
predmeta je rešeno medijacijom (preko pilot projekata ARS). U saradnji sa RTS-om, UNDP Srbija je produkovao i
emitovao TV seriju o borbi protiv diskriminacije koja je namenjena mladima u Srbiji, koju je gledalo 19 posto ukupnog
broja stanovnika starosti izmeĎu 15 i 25 godina. Rezultati su pokazali da je 70 gledališta ove TV serije imalo
pozitivne stanove prema merama pozitivne diskriminacije usmerenim na ugroţene grupe, u poreĎenju sa samo 58
posto onih koji nisu gledali ovaj program. Inovativne karakteristike uvedene su u oblasti alternativnog rešavanja
sporova (ARS), uključujući i proširenje ovakvog načina rešavanja sporova na slučajeve diskriminacije, kao i kroz
razvoj sveobuhvatne baze podataka o ARS u Srbiji (sa podacima o predmetima, pruţaocima usluga, itd.). Pomenute
inovacije prepoznate su kao dobre prakse jer poseduju potencijal za uštedu troškova i vremena.
UNDP je takoĎe pruţio podršku Kancelariji Zaštitnika građana podrţavajući njegovu funkciju na regionalnom
nivou, i time doprineo daljem jačanju zaštite graĎanskih i manjinskih prava. Dok je tokom 2007. godine Zaštitnik
graĎana primio oko 400 prituţbi, ovaj broj je 2009. godine dostigao skoro 9.000 zahvaljujući i podršci UNDP-a za
postizanje bliţih kontakata sa graĎanima na terenu i direktnog angaţovanja graĎana. Ovakvi zajednički napori
unapredili su stepen u kome Srbija poštuje meĎunarodne ugovore o zaštiti ljudskih prava, odredbe Ustava Srbije i
evropske norme. Intervencije UNDP-a kojima se pruţa podrška Romima, IRL, osobama sa invaliditetom i drugim
ugroţenim grupama, kao i intervencije za unapreĎenje rodne ravnopravnosti, dovele su do unapreĎenja dijaloga o
ljudskim pravima u Srbiji.
U oblasti lokalne samouprave i urbanog/ruralnog razvoja UNDP Srbija je pruţio pomoć za 13 opština juţne i
jugoistočne Srbije za unapreĎenje administrativnih kapaciteta u oblasti razvojnog planiranja i pruţanja lokalnih
usluga. UNDP je uveo sisteme i procese koji promovišu dobru upravu, odgovornost, transparentnost i smanjuju
društveno-ekonomske disparitete u razvoju gradskih i ruralnih sredina u svih 13 ciljanih opština:

UNDP je izradio 2 studije procene postojećeg stanja u oblastima ljudskog potencijala i inkluzivnog razvoja. Ove
ankete će obezbediti informacije za planiranje razvoja kapaciteta za veći broj zainteresovanih strana na
lokalnom nivou.

UNDP je podrţao osnivanje tri regionalne kancelarije Zaštitnika graĎana na jugu Srbije i time doprineo pruţanju
javnih usluga, uključujući izgradnju kapaciteta zaposlenih i podizanje svesti o ulozi Zaštitnika graĎana. To je
dovelo do povećanja broj predmeta koji se iniciraju iz ovog regiona.

UNDP je sproveo aktivnosti izgradnje kapaciteta (sa naglaskom na finansijskom izveštavanju prema donatorima)
za potrebe Agencije za regionalni razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i pokrenuo šemu grantova odnosno
bespovratnu pomoć za regionalni razvoj za 13 opština sa juga Srbije.

UNDP je bio aktivno uključen skupa sa liderima lokalnih zajednica i obezbedio im obuku u oblastima koje se tiču
demokratskog razvoja, evropskih integracija, socijalnih i ekonomskih reformi i regionalnog razvoja.
6|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
UNDP Srbija integriše pitanja dobre uprave u sve programe i aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje efikasnosti,
odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru i jačanje nacionalnih kapaciteta. Radi podrške ovim
naporima, UNDP je osmislio i realizovao bitne nove inicijative usmerene na sisteme i institucije:

UNDP je pruţio pomoć Agenciji za borbu protiv korupcije, Upravi za javne nabavke, Drţavnom revizorskom telu,
Povereniku za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Drţavnom
tuţilaštvu, i drugim akterima u oblasti borbe protiv korupcije u jačanju njihovih kapaciteta za prevenciju i borbu
protiv korupcije, kroz razmenu stručnih iskustava i ukazivanje na dobre prakse.

UNDP je ojačao kapacitete Ministarstva finansija za efikasnije planiranje i budţetiranje, za adekvatnu raspodelu i
korišćenje drţavnih sredstava, izradu realnih finansijskih planova i koordinaciju rada Ministarstva na postizanju
efikasnijeg rada na pojedinačnom, organizacionom i institucionalnom nivou.

UNDP je pruţio pomoć Ministarstvu finansija na izradi Akcionog plana za izgradnju kapaciteta za EU integracije
kojim su identifikovane praznine i potrebe, uključujući i “Decentralizovani sistem implementacije”.

UNDP je dao svoj doprinos u osiguranju transparentnosti i odgovornosti kroz Godišnji izveštaj o drţavnoj
pomoći. Ovaj izveštaj opisuje prioritete u procesu usklaĎivanja šema drţavne pomoći sa pravnim tekovinama
EU.

UNDP je pruţio pomoć Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije u pokretanju Vladine strategije
komunikacije koja ima za cilj bolje informisanje graĎana i bolje razumevanje procesa evropskih integracija,
uključujući promene i reforme koje ovakav proces zahteva.

UNDP je pruţio pomoć Narodnoj skupštini Srbije u izradi nacrta novog Zakona o Narodnoj skupštini i novog
Pravilnika o radu Narodne skupštine, što je dovelo do institucionalizacije javnih slušanja, i preciziranja procedura
za razmatranje izveštaja o radu nezavisnih regulatornih tela.
UNDP u Srbiji sprovodi projekte koji se konkretno odnose na rodnu ravnopravnost i promoviše integrisanje
rodne ravnopravnosti u projekte koji se odnose na inkluzivni razvoj, izgradnju kapaciteta za dobru upravu i lokalni
razvoj, pri čemu UNDP blisko saraĎuje sa Upravom za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike
kako bi osigurao da su njegove aktivnosti usklaĎene sa usvojenom Nacionalnom strategijom za unapreĎenje
poloţaja ţena i rodne ravnopravnosti. U decembru 2010. godine, UNDP je pruţio podršku za učešće 13 učesnika
regionalne radne grupe (uglavnom ispred lokalne samouprave) na nacionalnoj konferenciji za GED – odnosno
finansirao je i organizovao prevoz i smeštaj kako bi zainteresovane strane sa lokalnog nivoa mogle da učestvuju u
dijalogu za utvrĎivanje javne politike na nacionalnom nivou.
Tokom 2010. godine Kancelarija UNDP u Srbiji stavila je poseban naglasak na jačanje kapaciteta postojećih
mehanizama rodne ravnopravnosti, unapreĎenje agende rodne ravnopravnosti kroz promovisanje integrisanja pitanja
rodne ravnopravnosti u programe koji se odnose na ljudsko siromaštvo i policijske poslove, kao i kroz podršku
organizacijama civilnog društva u implementaciji aktivnosti zagovaranja po osnovu Konvencije CEDAW.
Ključni partneri: Skupština Srbije, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija za evropske
integracije, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike,
7|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Ministarstvo ţivotne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo za
drţavnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo rada i socijalne politike,
Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstvo kulture, Uprava policije, Sektor za upravljanje u
vandrednim situacijama, Republički hidrometeorološki zavod, Uprava za rodnu ravnopravnost, Inspektorat za rad,
Pravosudne akademije, Nacionalna sluţba za zapošljavanje, Stalna konferencija gradova i opština, Uprava za javne
nabavke, Kancelarija poverenika za javne informacije, Drţavna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv
korupcije, Zaštitnik graĎana Republike Srbije, civilno društvo i mediji.
Fond Ujedinjenih nacija za pomoć deci (UNICEF)
Socijalna politika
Glavni cilj komponenti programa Socijalna politika jeste jačanje nacionalnog zakonodavnog okvira i okvira socijalne
politike za decu u Srbiji. Tokom 2010. godine, aktivnosti su bile usmerene uglavnom na ostvarenje doprinosa u
razvoju normativnih okvira i generisanja znanja za utvrĎivanje javne politike.
Polazeći od dokumentovanih najboljih praksi u reformi sistema brige o deci, UNICEF je dao bitan doprinos okončanju
rada na Zakonu o socijalnoj zaštiti. Ovaj zakon donosi značajne novine. On zabranjuje smeštaj u institucije dece
mlaĎe od 3 godine, daje prioritet brizi u zajednici i transformiše ulogu centara za socijalni rad koja se usmerava na
„čuvanje kapije“ i upravljanje predmetima i smanjeno oslanjanje na ne-drţavne aktere kao direktne pruţaoce usluga.
Zakon takoĎe ureĎuje mehanizme za namenske transfere za finansiranje pruţanja usluga u zajednicama, i povećava
pokriće i nominalnu vrednost MOP-a. Da bi se ubrzala implementacija ovog zakona, UNICEF je započeo pruţanje
podrške u izradi pod-zakonskih akata a ove aktivnosti će se nastaviti i tokom 2011.
Ostvaren je napredak u definisanju prioritetnih usluga za porodice sa decom sa invaliditetom, što se ostvaruje
kroz partnerstvo izmeĎu Ministarstva rada i socijalne politike (MRSP), Delegacije Evropske unije i UNICEF-a. Ovakva
usredsreĎenost na implementaciju dogovorenih usluga nastaviće se i tokom 2011. godine kroz podršku tehničkoj
pomoći od strane UNICEF–a i preko šeme grantova koje administrira EU. Tokom 2011. godine će se nastaviti sa
implementacijom šeme grantova.
Što se tiče zakonodavstva u oblasti obrazovanja, Zakon o predškolskom obrazovanju iz 2010. godine osigurava da
se kod upisa u predškolske ustanove prioritet daje marginalizovanoj deci. Uz veoma kratak pripremni period, u
septembru 2010. godine je započela primena novih zakona o inkluzivnom obrazovanju. Da bi bolje shvatio i bolje
odgovorio na izazove u implementaciji ovih zakona, UNICEF je podržao Ministarstvo prosvete (MP) u
sprovođenju brze procene i razradi praktičnih instrumenata za monitoring. Ministarstvo prosvete će upotrebiti
nalaze ove procene tokom prvog kvartala 2011. godine za unošenje potrebnih modifikacija.
TakoĎe su počele aktivnosti u oblasti finansiranja obrazovanja, kao dela šire reforme za koju podršku obezbeĎuje
Svetska banka (WB). UNICEF daje konkretne dokaze i preporuke za troškove i finansiranje inkluzivnog obrazovanja
što će predstavljati polazne informacije za planiranu formulu finansiranja po učeniku. Ostale reforme u sektoru
8|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
obrazovanja, koje predvodi Svetska banka, zasnivaju se na nalazima studije koju je obavio UNICEF 2002. godine,
uključujući i optimizaciju školske mreţe sa ciljem da se pomogne u definisanju optimalnih modela.
Dokazi izvedeni iz istraţivanja o najugroţenijim adolescentima (MARA) predstavljali su ulazne informacije za
Nacionalnu strategiju borbe protiv HIV/Side (2011-2015), uz podsticaj da se najugroţeniji adolescenti u većoj meri
prepoznaju kao populacija izloţena riziku. Učešće UNICEF-a u izradi strategije bilo je od koristi da se prepozna uloga
sektora socijalne zaštite i sektora obrazovanja u prevenciji HIV-a i zbrinjavanju.
U oblasti zdravstva, dokazi koji su prikupljeni kroz evaluaciju Inicijative za „bebi-frendli“ bolnice, koja je pokrenuta
2009. godine, (Inicijativa BFHI) izvršili su pritisak na Ministarstvo zdravlja (MZ), koje je iniciralo proces uvoĎenja
„bebi-frendli“ standarda u postojeće standarde za porodilišta. TakoĎe su izraĎene i nove smernice za zdravstvenu
zaštitu ţena, dece i omladine uz korišćenje meĎunarodnih standarda i smernica kako bi se osiguralo da smernice
uključuju pristupe koji se donose na razvoj dece u ranom detinjstvu, na decu sa invaliditetom, kao i na jačanje
prevencije i rane identifikacije rizika meĎu adolescentima.
Sprovedena ex-ante analiza uticaja predloţenih reformi poreskog sistema na ugroţenu dečiju populaciju i njihove
porodice prepoznata je kao dobra praksa za procese utvrĎivanja javnih politika zasnovanih na dokazima. Stručnjaci u
ovoj oblasti i donosioci odluka su se sloţili da je pre donošenja odluke o usvajanju ključnih predloga javnih politika
potrebno obezbediti da takvi predlozi uključuju procenu potencijalnog uticaja na siromaštvo, nejednakost i
zapošljavanje.
Tokom 2010. godine nastavljen je rad na generisanju suštinski vaţnih podataka o napretku i disparitetima u
dobrobiti dece uz primenu Ankete 4 sa višestrukim indikatorima (Multiple Indicator Cluster Survey 4) u saradnji sa
Republičkim zavodom za statistiku. Prikupljanje podataka je završeno u decembru, a početkom 2011. godine biće
izraĎene analize i uraĎeni izveštaji. Mada je meĎu akterima u javnom sektoru porasla svest o neophodnosti
disagregisanih podataka, kapaciteti za prikupljanje i analizu ovakvih podataka i dalje predstavljaju ozbiljnu prepreku.
Jedan bitan korak napred ostvaren je definisanjem pokazatelja o socijalnoj zaštiti koji će postati osnova za reviziju
administrativnog prikupljanja podataka. To će omogućiti prikupljanje ključnih podataka za vršenje monitoringa nad
tekućim reformskim procesima, jer će podaci biti na adekvatan način segregisani da bi ukazivali na disparitete.
Izazov koji preostaje je da se sličan pristup usvoji i u drugim sektorima.
Ključni partneri: Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja, Svetska banka,
Evropska unija, Republički zavod za statistiku, Centar za prava deteta.
Izgradnja sistema i institucija
Programska komponenta „Izgradnja sistema i institucija“ ima za cilj da obezbedi pristup kvalitetnim socijalnim
uslugama u čijem središtu je dete, posebno za siromašnu i isključenu decu. Tokom 2010. godine nastavljeni su
napori na izgradnji institucija, sa naglaskom na ključne oblasti reforme.
Rad na prevenciji institucionalizacije ili isključivanja dece sa invaliditetom bio je usredsreĎen na transformaciju
prakse rezidencijalnih ustanova, razvoj sistema starateljstva kako bi on bio pristupačan za decu sa invaliditetom, i
izgradnju kapaciteta u sistemu zdravstvene zaštite tako da on obezbedi društveno inkluzivnu podršku roditeljima
9|
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
novoroĎenčadi. Monitoring na terenu pokazuje da je 13 od ukupno 22 rezidencijalnih ustanova za decu započelo
razvoj usluga u zajednici, da je na skroman način uvedeno starateljstvo za decu sa invaliditetom, i da je sistem
zdravstvene zaštite integrisao procedure u nacionalne smernice.
Povećanje pristupa obrazovanju je realizovano kroz inovativnu saradnju izmeĎu Ministarstva prosvete, Fonda za
obrazovanje Roma, OEBS-a i UNICEF-a, koja je fokusirana na povećanje upisa romske dece u jednogodišnji
obavezni pripremni predškolski program (PPP). Kao rezultat ove saradnje povećana je svest opštinskih organa i
lidera u zajednici u 35 opština sa najvećom romskom populacijom. Naglasak je bio na obavezi da sva deca pohaĎaju
PPP i povećanju kapaciteta za identifikaciju dece koja nisu obuhvaćena programom.
Ostvaren je napredak u izgradnji institucija u oblasti sprečavanjem nasilja u sektoru obrazovanja. Na osnovu
evaluacije programa Škola bez nasilja za 2009. godinu i uz podršku UNICEF-a, Ministarstvo prosvete je procedure
za sprečavanje nasilja ugradilo u obavezujući podzakonski akt. Informacije pribavljene kroz evaluaciju uzete su u
obzir kod izrade pokazatelja za praćenje pojave nasilja i reagovanja na nasilje, ali još uvek nije sprovedene njihova
puna institucionalizacija u sektoru obrazovanja. Prema stanju iz 2010. školske godine, 17,5 posto svih osnovnih
škola u Srbiji radi na tome da postanu “škole bez nasilja”.
Procena implementacije ključnih elemenata Zakona o maloletnim počiniocima krivičnih dela, koja se trenutno
privodi kraju, posluţiće kao osnova za trogodišnju reformu sistema maloletničkog zakonodavstva u Srbiji po inicijativi
Ministarstva pravosuĎa. UNICEF je spreman da preuzme vodeću ulogu u definisanju procedura / standarda za
najmanje tri „diverzione šeme“ i da pomogne u unapreĎenju sistema upravljanja podacima u vezi sa sistemom
maloletničkog pravosuĎa.
Istraţivanja koja se odnose na MARA bila su od presudnog značaja u usmeravanju razvoja novih programa sa
organizacijama civilnog društva. Ti programi uključuju usluge informisanja za adolescente koji ţive na ulici i programe
prevencije HIV-a za mlade koji koriste drogu putem injekcija (IDU). Dobre prakse definisane kroz ove programe
ugraĎuju se u razvoj standarda za usluge informisanja i pruţanja pomoći mladima koji koriste drogu putem injekcija
(IDU). Sklapanjem partnerskih odnosa sa organizacijama koje implementiraju projekte Globalnog fonda za borbu
protiv tuberkuloze i Side i malarije (GFTAM), UNICEF je osigurao da se adolescentima dodeli visok stepen prioriteta.
Ključni partneri: Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo prosvete, Fond za obrazovanje Roma,
Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuĎa, osnovne i srednje škole.
Mobilizacija zajednice
Putem zajedničkog programa Ujedinjenih nacija započela je realizacija geografski fokusiranih napora za poboljšanje
pristupa uslugama za najugroţenije u etnički mešovitom i ekonomski siromašnom regionu južne Srbije. Aktivnosti u
13 opština usredsreĎene su na usluge za podršku upisu u matične knjige, pristup zdravstvenim i obrazovnim
uslugama, jačanje kapaciteta opština da vrše praćenje i korišćenje podataka, i saradnju sa organizacijama mladih na
promovisanju inter-kulturalne kohezije.
Cilj programske komponente Mobilizacija zajednice bio je da se osigura da deca, njihove porodice i zajednice
budu informisane i da imaju mogućnost da učestvuju u procesu odlučivanja i u procesima koji utiču na
10 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
njihov život. Napori u 2010. godini bili su usredsreĎeni na umreţavanje partnera na lokalnom nivou i na integrisanje
pristupa socijalne uključenosti na lokalnom nivou.
UNICEF je pruţio podršku u uspostavljanju Mreže organizacija civilnog društva (OCD) koje rade sa decom. Ovaj
proces je kulminirao učešćem 43 OCD na nacionalnoj konferenciji i usvajanjem Platforme za decu, kao i odlučnošću
da se radi na ostvarenju prava deteta. UNICEF ostaje posvećen sistematskom razvoju kapaciteta, posebno u vršenju
monitoringa i korišćenja pribavljenih dokaza kao osnove za uticaj na promenu politike.
Kroz podršku Razvojno-obrazovnih centara (ROC) u zajednici promoviše se osnovni cilj ranog učenja i socijalne
uključenosti romske dece u 10 opština na jugu Srbije. Kao rezultat ove aktivnosti, u nekim opštinama, u obavezni
program predškolskog obrazovanja upisano je i do 50 posto više romske dece, a stepen pohaĎanja osnovne škole
povećan je za 20 posto. Osim toga, pruţena je podrška romskim zajednicama u nabavci personalnih kompjutera i
sprovedene su kampanje informisanja za roditelje i lidere u zajednicama o novim propisima koji podrţavaju
društvenu uključenost. Nacionalni savet Roma prepoznao je ROC kao uspešan model za dostizanje ciljeva Dekade
Roma a prepoznat je i od strane Ministarstva prosvete kao dobra praksa u naporima za uvoĎenje neformalnog
obrazovanja. Tokom 2010. godine osnovana su tri nova razvojno-obrazovna centra u opštinama.
Lokalni akcioni planovi za decu (LAP) u 21 opštini u svom središtu imala su decu iz socijalno ugroţenih porodica i
drugu marginalizovanu decu. Tokom 2010, objedinjeni napori meĎuresornih timova za LAP, organa lokalne
samouprave i NVO dali su pozitivne rezultate: za 1.000 dece pruţena je administrativna, logistička, pedagoška, i
finansijska podrška za upis u školu i pristup drugim javnim sluţbama; 257 dece sa posebnim potrebama upisano je i
primilo pomoć u redovnim školama. Uspostavljen je sistem za praćenje pohaĎanja nastave od strane ugroţene dece
a na redovnim forumima obezbeĎen je prostor za decu i omladinu da izraze svoje mišljenje i utiču na proces
odlučivanja.
Ključni partneri: Timovi za LAP, opštine, omladinske kancelarije, organizacije civilnog društva, Ministarstvo
prosvete.
Partnerstvo za prava deteta
U okviru zajedničkog UN programa realizovane su aktivnosti usmerene na jačanje kapaciteta opštinskih omladinskih
kancelarija za informisanje i angaţovanje ugroţenih i društveno isključenih mladih ljudi.
Cilj programske komponente Partnerstvo za prava deteta je da se poveća informisanost o pravima deteta i
žena u Srbiji i da se stvori posvećenost na nacionalnom nivou za ostvarivanje ovih prava.
Dvogodišnje partnerstvo UNICEF-a sa Narodnom skupštinom Republike Srbije rezultiralo je institucionalizacijom
stalnog Skupštinskog odbora za prava deteta. UNICEF i dalje radi na omogućavanju vršnjačke razmene, javnih
slušanja i predstavljanja nacrta zakona od strane Vlade. Tokom 2010. godine to je obuhvatilo slušanja o nacrtu
zakona o predškolskom obrazovanju, zdravstvenom obrazovanju kao i predstavljanje godišnjeg izveštaja Zamenika
Zaštitnika graĎana za prava deteta. Angaţovanost UNICEF-a u saradnji sa Narodnom skupštinom privuklo je
interesovanje drugih zemalja i Inter-Parlamentarne Unije i citirano je kao dobra praksa.
11 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Ostali rezultati ovog partnerstva obuhvataju stručnu raspravu koja je organizovana sa zamenikom Zaštitnika graĎana
za prava deteta o nacrtu zakona o pravima deteta i izradu novog Nacionalnog plana akcije za decu (NPA) pod
voĎstvom Saveta za prava deteta. Kroz čitav niz radionica i konsultacija sa nacionalnim i lokalnim zainteresovanim
stranama obezbeĎeno je značajno učešće u izradi nacrta novog NPA, čije usvajanje se očekuje početkom 2011.
godine.
Angaţovanost sa medijima rezultirala je povećanom zainteresovanošću medijskih kuća za razvoj praksi korporativne
društvene odgovornosti usredsreĎene na decu. Najopipljiviji rezultat je saradnja uspostavljena izmeĎu nacionalnog
javnog servisa Srbije (RTS) i MRSP za sprovoĎenje tromesečne kampanje o društvenoj uključenosti dece sa
invaliditetom. Uz standardne prakse u sprovoĎenju kampanja, integrisanjem ove teme u redovne programe RTS-a
(informativni program, javne rasprave, jutarnji program) postignuta je značajna pokrivenost ovog pitanja i stvorena
opšta zainteresovanost pojedinaca, medijskih kuća i privatnog sektora.
Partnerski odnosi sa nacionalnim ambasadorima UNICEF-a osigurali su dodatnu energiju za kampanje prikupljanja
finansijskih sredstava i promovisanje sprečavanja sukoba i fer plej. Na primer, srpska teniserska šampionka Ana
Ivanović odigrala je aktivnu ulogu u promovisanju vrednosti i dostignuća škola bez nasilja. Njena angaţovanost je
ovim kampanjama osigurala visok stepen medijske pokrivenosti.
Kroz nacionalnu strategiju za OCD koja je usvojena 2010. godine, UNICEF je proširio svoj rad sa korporativnim
sektorom na promovisanju OCD koje se usredsređene na rad sa decom. Skupa sa vodećim medijima i vodećim
poslovnim udruţenjima, UNICEF je bio ko-organizator konferencije “Mediji, korporativni sektor i OCD”, uz učešće
vodećih poslovnih ljudi, urednika medijskih kuća kao i Predsednika Srbije. Partnerski odnosi sa Ekonom: East Media
Group dodatno su doprineli promovisanju OCD koje u središtu svojih aktivnosti imaju decu.
Nadalje, UNICEF je postavio temelje za osnivanje radne grupe za prava deteta u okviru Srpske Mreţe za Globalni
ugovor UN (GC). Iako članovi GC pokazuju visok stepen entuzijazma, veliki izazov tokom 2011. godine će biti da se
osigura da UNICEF bude u stanju da obezbedi relevantne i kvalitetne instrumente i usmerenje. U suočavanju sa
ovim izazovom od pomoći će biti anketa koja obuhvata 40 velikih kompanija u Srbiji po pitanju prakse korporativnog
sektora u pogledu društvene odgovornosti fokusirane na decu kao i po pitanju njihovog viĎenja sadašnje saradnje sa
UNICEF-om.
TakoĎe su proširena korporativna partnerstva čiji je cilj prikupljanje sredstava, da bi se osigurala ulaganja u ugroţene
zajednice i kako bi se traţila inovativna rešenja za zaštitu prava deteta. Saradnja izmeĎu Ministarstva zdravlja,
UNICEF-a i Telenora rezultirala su efikasnijim zdravstvenim uslugama za romske porodice i generisanjem kvalitetnih
podataka o zdravlju Roma uz korišćenje specijalno izraĎenog softvera.
Ključni partneri: Mediji, Narodna skupština Republike Srbije, Kancelarija Zaštitnika graĎana, Nacionalni savet za
prava deteta, Ministarstvo rada i socijalne politike, RTS, UN Globalni dogovor.
12 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Međunarodna organizacija rada (ILO)
Dobro upravljanje na tržištu rada i u socijalnoj zaštiti
Osnovni cilj meĎunarodne organizacije rada (ILO) jeste promovisanje mogućnosti ţena i muškaraca da imaju
pristojan i produktivan posao u uslovima slobode, jednakosti, bezbednosti i ljudskog dostojanstva. Nacionalni
programi za pristojan posao (DWCP) daju prioritet pristojnom poslu kao ključnom faktoru za ostvarenje ekonomskog i
društvenog napretka u zemljama članicama MeĎunarodne organizacije rada. Ti nacionalni programi navode
nacionalne prioritete i očekivane rezultate koji su identifikovani i dogovoreni skupa sa članicama ILO. Programi daju
opis operativnih strategija koje će se zajednički sprovoditi tokom definisanog vremenskog perioda zajednički od
strane vlada, socijalnih partnera i ILO sa ciljem dostizanja nacionalnih i meĎunarodnih razvojnih ciljeva koji
promovišu pristojan i produktivan rad.
Strategija Republike Srbije za pristojan posao navodi strateške prioritete i rezultate koje treba ostvariti u periodu
2008-2011 kroz zajedničke aktivnosti Vlade Srbije, socijalnih partnera i ILO.
I. Jačanje kapaciteta vladinih institucija i socijalnih partnera za unapređenje upravljanja tržištem rada:
 Bolje funkcionisanje Ekonomsko-socijalnog saveta sa proširenim mandatom za rešavanje društvenih i
ekonomskih pitanja;
 Efikasna administracija u pitanjima rada uključujući uspostavljanje delotvornih mehanizama za rešavanje
sporova;
 Povećati vrednost koju udruţenja poslodavaca i radnika pruţaju svom postojećem i potencijalnom članstvu
kroz pruţanje novih i boljih usluga.
II. Unaprediti formulisanje i sprovođenje politike zapošljavanja kao i mere usmerene na ugrožene mlade ljude
 Usvajanje i implementacija na nacionalnom i regionalnom nivou rodno-osetljive aktivne politike
zapošljavanja, uključujući odredbe za adekvatnu novčanu podršku tokom perioda nezaposlenosti;
 Usvajanje politike i nacionalnog akcionog plana za zapošljavanje mladih kao i pilot programa usmerenih na
ugroţene mlade ljude koji se sprovode uz učešće socijalnih partnera;
 Mehanizmi socijalnog finansiranja za nezaposlene su testirani i integrisani u nacionalne aktivne politike na
trţištu rada;
 Politika promovisanja pristupa zapošljavanju za osobe sa invaliditetom usvojena od starne Vlade, uz
konsultacije sa socijalnim partnerima;
 Zapošljavanje integrisano u strategije lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja u skladu sa ciljevima
nacionalne politike zapošljavanja.
III. Unaprediti delotvornost socijalne zaštite sa posebnim naglaskom na ugrožene grupe
 UnapreĎeni kapaciteti inspektora rada i socijalnih partnera za sprovoĎenje zakona o radu i propisa o zaštiti
na radu;
 Uspostavljeni su unapreĎeni mehanizmi upravljanja u oblasti socijalne zaštite uz aktivno učešće socijalnih
partnera;
 Razvoj sistema zaštite na radu radi postizanja uslova za pristojan rad.
13 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Ključni partneri: Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Udruţenje
poslodavaca Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS “Nezavisnost.”
Svetska organizacija UN za turizam (UNWTO)
Zakonski okvir i okvir politike koji podržava diversifikaciju ruralne ekonomije kroz održivi turizam i
njegov doprinos dostizanju Milenijumskih ciljeva razvoja
Ruralni turizam moţe da igra bitnu ulogu u diversifikaciji ruralne ekonomije i pomogne u smanjenju siromaštva,
unapreĎenju kvaliteta ţivota, očuvanju kulturne baštine i zaštiti ţivotne sredine. Najveći deo teritorije Srbije je ruralni
sa velikim brojem raznolikih prirodnih i kulturnih resursa. Ti resursi su veoma privlačni za razvoj ruralnog turizma.
Nadalje, glavni deo ovih resursa nije razvijen za ruralni turizam, iako postoji značajan potencijal za njihov razvoj.
Ključne programske aktivnosti: Dijagnostičke analize, strategije i akcioni planovi

UtvrĎivanje potencijala malih ruralnih domaćinstava da razvijaju ruralni turizam kao glavnu ekonomsku
delatnost u ruralnim delovima Srbije i da obezbede instrumente za razvoj turizma. Poseban naglasak na
doprinosu ţena i muškaraca u razvoju aktivnosti ruralnog turizma, posebno na njihove uloge i koristi koje
ostvaruju kroz ove aktivnosti;

Definisanje strateških ciljeva razvoja ruralnog turizma koji je u dugoročnom smislu društveno, ekonomski i
ekološku odrţiv;

Razvoj partnerstava javnog i privatnog sektora i s tim povezanih struktura i modela za razvoj ruralnog turizma,
kao i civilnog društva, s posebnim naglaskom na regionalni i lokalni nivo radi izgradnje dugoročnog kapaciteta
samouprave.
Ključni programski pokazatelji: razgovori sa zainteresovanim stranama, sastanci, ankete i radionice, sastanci sa
10 opština uključujući predstavnike privatnog, javnog i nevladinog sektora, anketa koja uključuje 106 lokalnih
turističkih organizacija u Srbiji, pet radionica sa zainteresovanim stranama (četiri regionalne i jedna nacionalna), i 640
pojedinačnih intervjua na terenu.
Ključni partneri: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, Turistička organizacija
Srbije, opštine, lokalne turističke organizacije, regionalne i lokalne poljoprivredne i turističke mreţe, NVO koje se
bave turizmom na regionalnom i lokalnom nivou.
14 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Visoki komesar UN za ljudska prava (UNHCHR)
Tokom 2010. godine Zaštitniku građana Srbije dodeljena je akreditacija „A‟ statusa za usaglašenost sa
meĎunarodnim standardima, poznatim pod nazivom „Pariska načela‟. Ova ustanova se konsoliduje i ostvaruje
povećane aktivnosti u pogledu zakonodavstva i zaštite ljudskih prava. Zaštitnik graĎana je inicirao osnivanje
Nacionalnog mehanizma za sprečavanje torture (NPM), i radi na izradi analize o merama uključivanja Roma i
preporuka za njihovo poboljšanje. Kancelarija Visokog komesara UN za ljudska prava (OHCHR) pruţa stratešku i
tehničku podršku Zaštitniku graĎana po ovim i drugim pitanjima.
Srbija je izradila nacrt i podnela svoj Zajednički osnovni dokument (CCD) kako je definisano usklaĎenim
uputstvom UN, što predstavlja značajno ostvarenje. OHCHR i OEBS u Srbiji su u tom procesu pruţili podršku
Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, što je predstavljalo pilotiranje procesa reforme izveštavanja Vlade Srbije
po meĎunarodnim ugovorima. Ova reforma bila je usredsreĎena na povećanje transparentnosti i inkluzivnosti
procesa izveštavanja, unapreĎenja meĎuresorne saradnje u procesu izrade izveštaja, i podizanja kvaliteta
informacija koje se daju u izveštaju. Preko 30 NVO je bilo uključeno u proces izrade nacrta Zajedničkog osnovnog
dokumenta. Okončanje rada na dokumentu i podnošenje dokumenta objavljeno je tokom konferencije odrţane
krajem 2010. godine. Učenici konferencije su napomenuli da je proces izrade CCD-a bio pozitivno iskustvo i da je
učešće u tom procesu bilo delotvorno i smisleno. Postoji opšta saglasnost da proces izrade nacrta ovog dokumenta
treba da predstavlja dobru praksu za budući rad.
U maju 2010. godine je organizovana obuka na visokom nivou od strane HRA i Tematske grupe UN za Rome za
drţavne sluţbenike na nacionalnom i lokalnom nivou. Obuka je bila fokusirana na ekonomska, socijalna i kulturna
prava uz korišćenje primera prava na odgovarajuće stanovanje i prirodu obaveza drţave po ICESCR. OHCHR
RRDD je pruţio podršku u organizaciji i sprovoĎenju ove obuke kroz direktno angaţovanje eksperta za stanovanje
OHCHR. Dva dana obuke je finansirao UNCT preko mehanizma podele troškova. Ministarstvo za ljudska i manjinska
prava je bilo su-organizator ove obuke sa UN, a moduli za obuku koji su pripremljeni za ovu priliku mogu se koristiti
za buduće obuke u oblasti socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava. Nalazi evaluacije obuke pokazuju da su zaposleni
u drţavnoj upravi bili veoma zadovoljni obukom.
Uz podršku od strane OHCHR, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava započelo je proces srednjoročne revizije
sprovoĎenja preporuka UPR-a. Ova aktivnost je osmišljena tako da preraste u dobru praksu u praćenju preporuka po
mehanizmima UN HR. Iako je ovo Ministarstvo kontakt tačka u okviru Vlade za proces revizije, naglašava se
odgovornost svih ministarstava za sprovoĎenje i praćenje preporuka.
Kancelarija OHCHR je pruţila pomoć jačanju postojećih mreţa solidarnosti Branilaca ljudskih prava u Srbiji. Pad
broja branilaca ljudskih prava, njihov zamor, teška situacija u pogledu finansiranja, loša slika u srpskoj javnosti su tek
neki primeri problema sa kojima se branioci ljudskih prava suočavaju. Ovo pitanje takoĎe je prepoznala i EU u Srbiji, i
zainteresovana je da pomogne braniocima ljudskih prava kroz različite oblike mehanizama podrške i zaštite. HRA će
nastaviti saradnju sa EU i OEBS-om na pruţanju podrške braniocima u Srbiji. Do sada su odrţani brojni sastanci sa
braniocima ljudskih prava širom Srbije da bi se utvrdilo koji su glavni problemi i izazovi. To je sumarno prikazano u
15 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
jednom koherentnom analitičkom dokumentu koji takoĎe definiše načine kako je moguće odgovoriti na utvrĎene
probleme.
Ključni partneri: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Zaštitnik graĎana Republike Srbije, YUCOM – Komitet
pravnika za ljudska prava, Mreţa branilaca ljudskih prava u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji.
Zajednički programi: Podrška za PBILD u implementaciji programske komponente koja se tiče osnivanja
Kancelarije Zaštitnika graĎana Srbije na jugu Srbije.
16 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Telo UN za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena (UN Women)
Zakonodavni okvir o rodnoj ravnopravnosti dodatno je proširen kroz izradu
podzakonskih propisa i lokalnih akata o rodnoj ravnopravnosti
Zakon o ravnopravnosti polova iz 2009. godine navodi da će se u roku od godinu dana od usvajanja Zakona usvojiti
dva podzakonska propisa. Organizacija UN Women (ranije UNIFEM2) pruţila je podršku radnoj grupi u okviru
Ministarstva rada i socijalne politike na izradi nacrta ova dva podzakonska akta: 1) o sadrţaju i načinu podnošenja
planova mera privatnih poslodavaca na eliminaciji ili suzbijanju nejednake rodne zastupljenosti u njihovim
preduzećima, i 2) o voĎenju evidencija o sudskim odlukama u graĎanskim parnicama u oblasti rodno zasnovane
diskriminacije. Prvi podzakonski akt obavezuje sve poslodavce sa više od 50 zaposlenih da dostave Ministarstvu
rada i socijalne politike svoje godišnje planove koji navode rodnu strukturu zaposlenih, uključujući broj na
rukovodećim poloţajima i onih koji koriste mogućnost edukacije i usavršavanja; izveštaj o pitanjima koja mogu da
ukazuju na potencijalno neravnopravan tretman (na primer rodna distribucija identičnih radnih mesta sa različitim
neto primanjima, ili broj ţena koje se trenutno nalaze na porodiljskom odsustvu ili su se vratile sa takvog odsustva);
kao i o merama o procedurama koje su ili će biti uvedene za ublaţavanje ili eliminaciju neravnopravne rodne
zastupljenosti. Drugi propis ureĎuje način voĎenja evidencija i dokumentacije o sudskim odlukama u predmetima koji
se odnose na rodno zasnovanu diskriminaciju. Vlada je usvojila ova dva propisa i oni su objavljeni i Sluţbenom listu
u novembru odnosno decembru 2010.
Tokom proteklih nekoliko godina, organizacija UN Women je pruţila podršku izabranim lokalnim samoupravama za
jačanje kapaciteta za integrisanje načela rodne ravnopravnosti u njihove procese odlučivanja, utvrĎivanja mera javne
politike na lokalnom nivou i budţeta. Saradnja sa lokalnim mehanizmima rodne ravnopravnosti i nevladinim
organizacijama dovela je do razvoja i usvajanja Akta o rodnoj ravnopravnosti od strane lokalne skupštine u opštini
Ţitište 2009. godine – prvi dokument ove vrste koji je usvojen u zemlji. Tokom 2010, još tri opštine sledile su ovaj
primer usvajanjem sopstvenih Akata prilagoĎenih njihovim konkretnim okolnostima - Stara Pazova, Bački Petrovac i
Kovačica. Ovi Akti su osmišljeni tako da premoste jaz izmeĎu nacionalnog zakonodavstva o rodnoj ravnopravnosti i
obaveza i aktivnosti lokalne samouprave. Njihov cilj je da se postigne integrisanost pitanja rodne ravnopravnosti u
svim oblastima javne politike u okviru nadleţnosti lokalne samouprave, a posebno u ključnim dokumentima politike
kao što su strategije razvoja i budţeti. Akti takoĎe uključuju garancije za učešće ţena u procesu odlučivanja,
uključujući i kvote za imenovanje ţena u radna tela, na više poloţaje u upravi i u zvanične delegacije. Akti
U julu 2010. godine, Rezolucijom generalne skupštine Ujedinjenih nacija o sistemskoj koherentnosti (A/RES/64/289) stvorena je Organizacija
UN Women, kao telo UN za rodnu ravnopravnost i unapreĎenje poloţaja ţena. Organizacija UN Women je objedinila četiri dela sistema UN u
jedan. Jedan od ta četiri dela je Fond UN za ţene (United Nations Development Fund for Women - UNIFEM). Organizacija UN Women počela
je sa radom 1. januara 2011. godine. Od tada, više ne postoji UNIFEM kao zasebna agencija, ali su sve operativne aktivnosti i strukture
objedinjene u okviru Organizacije UN Women.
2
17 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
predstavljaju prvi korak u pretakanju obaveza u oblasti rodne ravnopravnosti u konkretne odredbe na lokalnom nivou,
kroz jačanje mandata lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u pogledu vršenja uticaja na najznačajnije
odluke o razvojnim procesima i alokaciji na način koji se bavi potrebama ţena i doprinosi rodnoj ravnopravnosti u
zajednici.
Uspostavljen osnov za obrazovanje sudija u oblasti rodne ravnopravnosti
i društveno-ekonomskih prava žena
Pravosudna akademija Republike Srbije je po zakonu jedina institucija Vlade koja ima isključiv mandat da pruţa
obaveznu obuku sadašnjim i budućim sudijama i tuţiocima i jedina je institucija sa takvim mandatom u zemlji. Tokom
2010. godine, organizacija UN Women pruţila je podršku Pravosudnoj akademiji u pripremi obrazovnih modula o
društveno-ekonomskim pravima ţena, rodno zasnovanoj diskriminaciji i rodnoj jednakosti, a na osnovu
meĎunarodnog i domaćeg prava. Moduli za obuku budućih sudija/tuţilaca izraĎeni su i odobreni od strane
Programskog saveta Pravosudne akademije, pa su time uključeni i kao sastavni deo sveukupnog obaveznog
nastavnog programa. Očekuje se i usvajanje modula za sadašnje sudije/tuţioce. Uključivanje modula omogućava
budućim sudijama/tuţiocima da steknu znanja u oblasti rodne ravnopravnosti, rodno zasnovane diskriminacije,
strategija i zakona koji su relevantni za ekonomsku sigurnost i prava kao i da se upoznaju sa iskustvima drugih
zemalja koje imaju praksu u sprovoĎenju takvih zakona, sa ciljem prevencije kršenja prava ţena. Uključivanje ovih
modula kao dela formalnog obrazovanja sudija/tuţilaca rešava potrebu za odrţivim i institucionalizovanim odgovorom
na ograničenu informisanost, znanje i prakse u okviru sudstva u pogledu prava ţena. Tokom 2010. godine, upisana
je prva generacija sudija polaznika obuke i jedna od prvih serija predavanja odnosila se na društveno-ekonomska
prava ţena. Uz podršku organizacije UN Women, tokom 2011. i 2012. godine Pravosudna akademija će organizovati
obuku za sudije i tuţioce čime će se omogućiti da oni steknu praktična znanja za prepoznavanje različitih oblika
kršenja društveno-ekonomskih prava ţena i primenu meĎunarodnih i domaćih pravnih instrumenata tokom suĎenja,
što je predstavljati doprinos unapreĎenju kapaciteta sudstva.
U izabranim opštinama usvojeni su kodeksi ponašanja lokalnih funkcionera koji uključuju
pravila o zabrani diskriminacije i rodnu osetljivost
Zvanični Kodeks ponašanja reguliše ponašanje funkcionera lokalne samouprave. Organizacija UN Women je pruţila
podršku Pokrajinskom Zaštitniku građana Vojvodine, u saradnji sa odreĎenim brojem lokalnih kancelarija Zaštitnika
graĎana u izabranim opštinama, da analiziraju postojeći Kodeks ponašanja i predloţe izmene u pogledu načela
zabrane diskriminacije i rodne ravnopravnosti. Rezultat toga je bio da su opštine Kragujevac i Subotica usvojile
predloţene izmene i ugradile ih u svoj postojeći Kodeks ponašanja, dok su opštine Vračar, Bečej i Bačka Topola u
procesu njihovog usvajanja. Ove odredbe će obezbediti pravni okvir koji će omogućiti reagovanje lokalnog
ombudsmana u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije u javnim ustanovama. Proces usvajanja rodno osetljivog
normativnog okvira u lokalnim zajednicama stvara značajne šanse za fokusirano javno zagovaranje i lobiranje koje
doprinosi podizanju svesti kako lokalnih organa tako i lokalnih zajednica u pogledu prava ţena i rodne
ravnopravnosti, uloge i mandata kancelarija zaštitnika graĎana, i odnosa i prosleĎivanja predmeta izmeĎu
mehanizama prituţbi na različitim nivoima.
18 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Prošireni kapaciteti inspektora rada i savetnika Nacionalne službe za zapošljavanje
u oblasti rodne ravnopravnosti
Tokom 2009. i 2010. godine, Ministarstvo rada i socijalne politike i inspektorat rada, uz podršku organizacije UN
Women, učestvovali su u projektu čiji je cilj jačanje kapaciteta ključnih institucija u oblasti rada radi integrisanja
politika i operativnih mera rodne ravnopravnosti u njihov rad. U okviru tih napora, inspektori rada širom Srbije
učestvovali su u obukama čiji je cilj povećanje svesti u pogledu rodno zasnovane diskriminacije na radnom mestu i
na trţištu rada i uvoĎenje snaţnijih kapaciteta za prevenciju i reagovanje. Obuku je pohaĎalo više od 300 inspektora
koji su stekli znanja o konceptima roda i pola, oblicima neposredne i posredne rodno zasnovane diskriminacije na
radnom mestu, kao i znanja iz oblasti nacionalnih i meĎunarodnih zakonodavnih okvira koji ureĎuju ovu oblast, sa
posebnim naglaskom na Zakon o ravnopravnosti polova i Zakon o mobingu. Organizacija UN Women je takoĎe
obezbedila podršku za razvoj resursnih alatki za efektivno integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u rad inspekcije
rada, kao što su priručnik i kontrolne liste koje su osmišljene tako da budu od pomoći inspektorima da identifikuju,
sprečavaju, intervenišu i reaguju u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radnom mestu. Uloţeni su
zajednički napori u pokušaj da se identifikuju najprikladniji i najpraktičniji načini integrisanja rodnih pitanja u interne
radne operacije i/ili dokumenta Inspekcije rada.
Tokom 2010. godine, organizacija UN Women je inicirala saradnju sa nacionalnom sluţbom za zapošljavanje, sa
ciljem jačanja kapaciteta ove ustanove u usklaĎivanju njenih operativnih procedura sa načelima rodne
ravnopravnosti, posebno u odnosima sa korisnicima, tj. registrovanim poslodavcima i nezaposlenim licima. Tokom
2010. godine, odrţana je serija obuka za savetnike iz osam izabranih filijala Nacionalne sluţbe za zapošljavanje na
temu integrisanja rodnih pitanja i jednakih šansi za muškarce i ţene na trţištu rada. Ove obuke su ojačale
kompetencije savetnika da prepoznaju i da reaguju na različite potrebe korisnika, i ţena i muškaraca, i da u pruţanju
usluga osiguraju osetljivost za rodna pitanja. Kroz ovu obuku stvoreno je znanje o osnovnim konceptima i načelima
rodne ravnopravnosti i jednakih šansi na trţištu rada kao i o najčešćim rodnim stereotipima, predrasudama i oblicima
diskriminacije. Obuka je takoĎe bila fokusirana na prevenciju i reagovanje, i na moguću ulogu Sluţbe u obezbeĎenju
ravnopravnog tretmana korisnika. IzraĎena je prva studija polaznog stanja te vrste sa ciljem da se obezbedi
sveobuhvatan pregled potreba Nacionalne sluţbe za zapošljavanje u oblasti rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za
ţene i muškarce. Studija je obezbedila podatke o sadašnjim znanjima i mišljenjima zaposlenih u Nacionalnoj sluţbi u
pogledu radne prakse u oblasti rodne ravnopravnosti / jednakih šansi. Studija je obuhvatila oko 20 posto svih
zaposlenih u Nacionalnoj sluţbi u 32 filijale. Trenutno se sprovodi analiza podataka koji bi trebalo da posluţe kao
osnova za dalje aktivnosti u rešavanju postojećeg jaza i odgovora na izraţene stavove i preporuke.
Ključni partneri: Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost, Inspekcija rada,
Pravosudna akademija, nacionalna sluţba za zapošljavanje, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodnu
ravnopravnost, Pokrajinski Zaštitnik graĎana, Republički Zaštitnik graĎana, komisija za rodnu ravnopravnost, Opština
Stara Pazova, Komisija za rodnu ravnopravnost, Grad Kragujevac, Savet za rodnu ravnopravnost, Socijalnoekonomski savet, centar za podršku ţenama (Kikinda i Novi Sad) i Udruţenje poslovnih ţena (Beograd).
19 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Fond Ujedinjenih nacija za stanovništvo (UNFPA)
Romski zdravstveni koordinatori
Tokom 2010. godine, Fond UNFPA je svoje 3-godišnje intervencije usmerio na ugroţene grupe, kao što su Romi,
koristeći svoja ranija iskustva iz susednih zemalja. Izvršena je modifikacija modela koji je implementiran u Rumuniji
sa romskim zdravstvenim koordinatorima tako što je prilagoĎen kontekstu u Srbiji i sproveden u tri izabrane opštine –
Beočin, Smederevo, i Prokuplje. Cilj ove intervencije je bio povećanje nivoa svesti zdravstvenih koordinatora i izrada
preporuka za aktivnosti koje medijatori (i s tim povezane sluţbe) mogu da preduzimaju u oblasti unapreĎenja zdravlja
romske zajednice. Preporuke su obuhvatile i opcije za opštine u kojima ne postoje koordinatori. Ovaj 3-godišnji
projekat je okončan 2010. godine i njegova ostvarenja se mogu sumarno prikazati na sledeći način:
I) Procena pristupa uslugama zdravstvene zaštite romske populacije u izabranim opštinama – Beočin (sever
Srbije), Smederevo (centralna Srbija), i Prokuplje (jug Srbije). Ovo istraţivanje je razmatralo postojanje usluga
zdravstvene zaštite u izabranim opštinama, kvalitet i delotvornost mera koje se preduzimaju na promovisanju
zdravstvenih usluga, i društvene faktore koji potencijalno mogu da utiču na korišćenje usluga, kao što su siromaštvo,
obrazovanje, obrasci zdravstvenog ponašanja, diskriminacija, verski stavovi, i ostalo. Ova ocena je došla do važnih
praktičnih preporuka i preporuka u pogledu politike u sledećim oblastima3:

Institucionalni i zakonski okvir,

Prepreke u pristupu uslugama zdravstvene zaštite, podizanje svesti o diskriminaciji, ljudska
prava Roma, stilovi ţivota u odnosu na zdravlje,

Romski zdravstveni medijatori, i

Uloga civilnog društva.
II) održane su obuke u zajednici za romske NVO, savete i druga tela radi osnaţivanja Roma za aktivno učešće u
demokratskim institucijama i praksama i radi ostvarenja višeg stepena društvene uključenosti Roma kroz proces koji
će na kraju dovesti do povećanja njihovog učešća, posebno kroz organizovanje u zajednici, javno zagovaranje, i
društvenu uključenost, što sve ima za cilj povećanje pristupa i korišćenja sveobuhvatnijih zdravstvenih usluga za
Rome.
Izabrani učesnici bili su aktivisti iz romskih organizacija i institucije koje pruţaju zdravstvene usluge, i/ili predstavnici
jedinica lokalne samouprave zaduţeni za romska pitanja (tj. Romski saveti), zaključak je bio da “Romska zajednica
još uvek smatra da nema dovoljne usluge i da je manipulisana te da nema dovoljnu snagu da insistira na uživanju
svojih ustavnih prava, uključujući pravo na zdravstvenu zaštitu.”
Detailed overview of each area is provided in the Assessment report printed in English and Serbian
(http://rs.one.un.org/?org=13&lang=en&page=12&type=1&id=150&link=150)
3
20 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
U novembru 2010. godine, Fond UNFPA je predstavio ishode i rezultate Programa, pouke koje su iz njega izvedene,
kao i dalje aktivnosti odgovarajućih zainteresovanih strana – agencija UN, meĎunarodne zajednice, jedinica lokalne
samouprave, i ustanova republičke vlade.
Svrha intervencije pod nazivom Model reproduktivnog zdravlja u Srbiji je da se razvije savremen i dobar program
obuke za reproduktivno zdravlje koji bi bio od pomoći Ministarstvu zdravlja u njegovom odgovoru u ovoj oblasti, kao i
programima obuke lokalne samouprave u naporu da se pitanja obuke u oblasti reproduktivnog zdravlja integrišu u
obrazovni sistem u Srbiji. Cilj je da se postigne bolje obrazovanje u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja za
tri značajne populacije, romske zdravstvene medijatore, mlade, i zdravstvene radnike, kao i sveukupno stanje
seksualnog i reproduktivnog zdravlja stanovnika Srbije, posebno ugroţenih grupa, kao i njihovo osnaţivanje da
shvate i preduzmu aktivnosti radi ispunjavanja sopstvenih potreba u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
Tokom 2010. godine dostignuti su neki vrlo vaţni ishodi a aktivnosti će se nastaviti tokom 2011.

Grupa eksperata u oblasti zdravlja i obrazovanja izradila je i dostavila trima ciljanim grupama:

Program za obrazovanje mladih

Program za razvoj romskih zdravstvenih medijatora, i

Program razvoja zdravstvenih radnika (Dr. Dubravka Šaranovic iz Ministarstva zdravlja je dala
najveći doprinos).

Istraţivanje u oblasti reproduktivnog zdravlja izvršeno je tokom novembra 2010. godine; ispitano je ukupno
240 srednjoškolaca iz tri srednje škole u opštini Stari Grad (Beograd). Prikupljeni podaci su prosleĎeni
radnoj grupi za omladinu.

Sprovedene su tri radionice sa romskim zdravstvenim medijatorima na osnovu nastavnog programa u
Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Dalja realizacija nastavnog programa i akreditacija programa za zdravstvene radnike kod republičkog
Zdravstvenog saveta i Ministarstva zdravlja su bitni ciljevi u okviru modela reproduktivnog zdravlja u Srbiji
za 2011. godinu.
Ključni partneri: Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja, jedinice lokalne samouprave u Beočinu,
Smederevu i Prokuplju, lokalni romski koordinatori, lokalne romske organizacije, Ministarstvo zdravlja, Republički
centar za zdravlje studenata, Republički centar za planiranje porodice, Dom zdravlja Niš.
Zajednički programi: Regionalna kancelarija UNFPA EECA podrţala je iniciranje regionalnog programa za razvoj
pristupa koji bi doprineo kampanji UNiTE za okončanje nasilja nad ţenama i devojčicama, uključujući dokazane
prakse. Kancelarija UNFPA u Srbiji je inicirala regionalni zajednički program sa Kancelarijom UNFPA u Bosni i
Hercegovini radi rešavanja ciljeva UNiTE da se poveća informisanost i svest javnosti i da se ostvari mobilizacija
društva. Ovaj segment je zasnovan na postojećem pozorišnom komadu na temu rodno zasnovanog nasilja koji je
produkovan i uspešno se izvodi se u školama u Hrvatskoj gde postiţe dobre rezultate u promeni percepcije učenika
po ovom pitanju; predstava je adaptirana za širi region Balkana. Ključni partneri u regionu razgovarali su o adaptaciji,
uz učešće civilnog društva, UNFPA CO i partnera, reţisera i glumaca. Ova inicijativa je rezultirala izradom
adaptiranog scenarija i planira se početak prikazivanja tokom 2011 u okviru regionalne kampanje UNiTE.
21 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Svetska zdravstvena organizacija (WHO)
Srbija i SZO su uspešno zajednički formulisale Dvogodišnji sporazum Srbije sa SZO za period 200-2011 na osnovu
srednjoročnih strateških prioriteta (2008 – 2013) i sporazum rešava pitanje ključnih izazova koji mogu da imaju
negativan uticaj na ljudski i društveno-ekonomski razvoj; stoga je ove izazove neophodno razmatrati kao deo razvoja
zemlje. Rešavanje ovih izazova predstavljalo bi direktno ulaganje u “zdravlje i blagostanje” stanovnika Srbije. Pitanje
koje se proteţe kroz svaki od prioriteta je nejednakost u zdravstvu: društveno-ekonomske determinante zdravlja i
društveno-ekonomski faktori zdravlja – “zdravstveni jaz”.
Prevencija i kontrola nezaraznih bolesti u Srbiji
Obavljena je revizija Nacionalne strategije za nezarazne bolesti (NPB). Ključni nalazi ukazuju da su ugroţene
društvene grupe izloţene nadproporcionalnim faktorima rizika od nezaraznih bolesti. Jedna od ovih grupa su Romi,
sa znatno višim stopama pušenja, gojaznosti i drugih faktora rizika. Da bi se identifikovale bitne razlike i uzroci ovih
viših stopa rizika, korišćene su fokus grupe za raspravu o adekvatnosti javnih kampanja i individualnih preventivnih
zdravstvenih usluga kod Roma, kako kod starije tako i kod mlaĎe populacije. IzraĎena je anketa o informisanosti,
stavovima i praksama koje se tiču faktora rizika i ponašanja za NPB i ona će biti pilotirana u opštini Zvezdara
(Beograd). Rezultati ankete će omogućiti da se kampanje javnog zdravlja prilagode ciljevima smanjenja rizičnog
ponašanja i izloţenosti rizicima od nezaraznih bolesti.
Zajednički program Kancelarije UN za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) i Svetske zdravstvene
organizacije (WHO) za tretman i zbrinjavanje u slučajevima ovisnosti od droge
Strategije prevencije i tretmana ovisnosti od droge i smanjenja potraţnje za drogom imaju ogroman značaj u oblasti
javnog zdravlja. Ovaj Zajednički program je osmišljen tako da podstiče organe na nacionalnom i lokalnom nivou da
tretman i zbrinjavanje kod ovisnosti od droge posmatraju kao planski sistem koji se sastoji od integrisanih i
meĎusobno povezanih aktivnosti, a ne kao seriju fragmentisanih i meĎusobno sukobljenih inicijativa.
Koordinacija različitih sektora (zdravlja, socijalne zaštite, krivičnog pravosuĎa, policije) i odgovarajuća ravnoteţa
izmeĎu specijalizovanih sluţbi i primarne zdravstvene zaštite moţe da doprinese stvaranju integrisanog
sveobuhvatnog sistema tretmana sa različitim nivoima pruţanja usluga. Neophodna je integrisana zaštita izmeĎu
čitave serije različitih zdravstvenih i socijalnih sluţbi, informisanja i kliničkih usluga, ambulantnih i institucionalnih
objekata, kao i centara ta lečenje i rehabilitaciju da bi se postigla nesmetana tranzicija izmeĎu modaliteta i usluga, a
sa ciljem postizanja kontinuiteta zbrinjavanja orijentisanog na dostizanje oporavka. Sveukupni cilj zajedničkog
programa je da se širom sveta radi promocija i prevencija, sa posebnim naglaskom na zemlje sa niskim i srednjim
prihodima, uz primenu politike, strategije i intervencija lečenja koje su zasnovane na dokazima i etičkim načelima,
radi smanjenja zdravstvenog i društvenog tereta uzrokovanog korišćenjem droga i ovisnošću.
22 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Tokom 2010. godine realizovane su sledeće aktivnosti na osnovu plana za realizaciju programa u Srbiji, a izraĎen je i
plan aktivnosti za 2011. godinu:

Jačanje nacionalnih mehanizama za koordinaciju i dobro upravljanje kod lečenja poremećaja u korišćenju droge:
osnovana je radna grupa koja je obavila raspravu o opcijama politike za razvoj sluţbi za lečenje ovisnosti od
droga za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Obavljena je obuka nacionalnih i meĎunarodnih eksperata za vršenje strukturisane procene sadašnjeg sistema
lečenja kod poremećaja u korišćenju droga uz korišćenje tehničkih alatki SZO uključujući preporuke za
unapreĎenje kvaliteta i postizanje veće pokrivenosti lečenjem. Planira se sprovoĎenje procene u periodu mart –
juni 2011. godine.

Jačanje ljudskih resursa za lečenje i zbrinjavanje ovisnosti od droga.

Obuka lekara i medicinskih sestara u domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama sa visokom
očekivanom prevalencijom korišćenja droga za vršenje skrininga i kratkih intervencija uz korišćenje paketa
„WHO ASSIST“. Prevod na srpski jezik narednog izdanja „WHO ASSIST“ i njegovo prilagoĎavanje konkretnim
potrebama. Obuka zdravstvenih radnika iz domova zdravlja je započela.

Podrška za bolju pokrivenost i kvalitetnije lečenje ovisnosti od droge u zatvorima i primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Izabran je Dom zdravlja u Beogradu u kome će se uspostaviti i dalje širiti sluţbe lečenja ovisnosti od droge.

Planira se izrada ocena izvodljivosti za uspostavljanje programa u jednom od zatvora izvan Beograda.
Implementacija Nacionalne strategije mentalnog zdravlja
Izveštaj o stanju mentalnog zdravlja i uslugama u ustanovama socijalne zaštite za stare predstavljao je osnovu za
izradu programa obuke za zdravstvene radnike u socijalnoj zaštiti o lečenju i zbrinjavanju lica sa uznapredovalom
demencijom. To je bio prvi certifikovani kurs obuke za one zdravstvene radnike koji su formalno “izvan” sistema
zdravstvene zaštite, jer su pod nadleţnostima Ministarstva za socijalnu zaštitu. Prva obuka je obuhvatila sve
ustanove socijalne zaštite u Vojvodini; odrţaće se još dve obuke, za Beograd i za ostatak Srbije.
Jačanje centralnih funkcija nacionalnog sistema zdravstvene zaštite
Ovaj prioritet je fokusiran direktno na četiri funkcije sistema zdravstvene zaštite kako ih definiše SZO: upravljanje,
generisanje resursa (lekova, tehnologije, i ljudskih resursa), finansiranje zdravstva i pruţanja (zdravstvenih) usluga.
Aktivnosti na ovom prioritetu ne uzimaju u obzir samo izolovane tehničke aspekte, već im pristupaju iz perspektive
izazova za pruţanje pravednih, finansijski opravdanih i potrebama prilagoĎenih zdravstvenih usluga za sve. Tako
ovaj prioritet, uz svoj “stručni” sadrţaj, rešava pitanja zdravstvenih potreba ugroţenih populacija, kao što su, na
primer, Romi.
Jačanje nacionalnih kapaciteta za upravljanje politikom i reformom finansiranja zdravstva i
korišćenja finansijskih podsticaja
Tokom 2010. godine, SZO je izvršila analizu nekih od ključnih pitanja politike i zakonodavnog okvira za finansiranje
zdravstva uz punu pokrivenost, posebno za romsku populaciju, i dala direktne savete o politici Ministarstvu zdravlja i
Fondu za zdravstveno osiguranje o promeni konkretnih podzakonskih akata koji se odnose na zdravstveno
osiguranje Roma. Ovakav zahtev je rezultirao time da su za Rome odobrene “besplatne usluge zdravstvene zaštite”
23 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
po osnovu Člana 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju tako da oni nisu obavezni da ponovno overavaju svoje
zdravstvene knjiţice svakih 6 meseci (nakon prvog izdavanja zdravstvene knjiţice).
Jačanje nacionalnih kapaciteta za upotrebu instrumenta za evaluaciju primarne zdravstvene
zaštite za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti i kontrolu raka
Drugi očekivani nacionalni prioritet posebnu paţnju poklanja organizaciji i pruţanju usluga primarne zdravstvene
zaštite. SZO je, u saradnji sa institutom NIVEL (Holandski zavod za zdravstvene usluge) i sa Republičkim zavodom
za javno zdravlje Srbije, sprovela anketu na reprezentativnom uzorku domova zdravlja u Srbiji i pripremila izveštaj
koji je identifikovao prepreke u pogledu kontinuiteta, obima i pristupa zdravstvenoj zaštiti. Izveštaj je predstavljen na
nacionalnoj konferenciji uz prisustvo ključnih zainteresovanih strana: predstavnika 160 domova zdravlja, Ministarstva
zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje, Lekarske komore, Komore medicinskih sestara i predstavnika pacijenata.
Panel diskusije tokom koje je voĎen zapisnik koristiće se za izradu preporuka koje će se kao informacioni input uneti
u razradu “Politike primarne zdravstvene zaštite u Srbiji”. Korišćen je instrument “Instrument za evaluaciju primarne
zdravstvene zaštite” koji SZO koristi širom sveta u preko 12 zemalja; rezultati su uporedivi i mogu se koristiti za
proces benčmarka.
Jačanje nacionalnih kapaciteta za uvođenje i ažuriranje tehnologije u zdravstvu
Aktivnosti SZO usmerene su na podršku uspostavljanju usluga transplantacije, podizanja bezbednosti pacijenata,
jačanje pristupa esencijalnim lekovima – posebno dostupnosti i pristupačnosti opioidnih lekova za kontrolu bola i
druge zdravstvene potrebe. SZO je pruţila tehničku pomoć kroz procenu sadašnjeg stanja bolnica u Srbiji za
započinjanje nacionalne sluţbe za transplantacije. SZO je takoĎe analizirala postojeće zakonodavstvo i dala
konkretne preporuke za proces iniciranja Nacionalne uprave za biomedicinu. SZO je podrţala načine da domaći
lekari steknu svetska znanja i razmene iskustva i dala konkretne preporuke za povećanje broja doniranih organa u
Srbiji.
Srbija spada meĎu zemlje sa najniţom potrošnjom opioida, kao dokazanih i bezbednih lekova za kontrolu bola.
Obzirom na visok broj pacijenata kod kojih se svake godine otkrije rak i obzirom na velik broj drugih bolesnika sa
akutnim i hroničnim bolovima, jaz u pristupu kontroli bola postao je uočljiv. SZO je pruţila tehničku pomoć za izradu
smernica i promotivnih materijala za pacijente i pruţaoce zdravstvenih usluga o delotvornoj kontroli bola korišćenjem
opioida, i pomogla je u izradi nacrta Zakona o kontrolisanim supstancama – i time osigurala poštovanje načela
“ravnoteţe” izmeĎu kontrole zloupotrebe opioida i njegove dostupnosti za korišćenje kod onih kojima je to potrebno.
Posredovanjem SZO, Srbija je uključena u Projekat ATOME, skupa sa 12 drugih zemalja (većinom članica EU), koji
zajednički realizuju SZO i EU. Projekat ATOME će obezbediti tehničku i finansijsku pomoć za analizu nacionalnog
zakonodavnog i regulatornog okvira i sredstva za dalje unapreĎenje dostupnosti lekova za kontrolu bola.
Jačanje dobre uprave u pogledu društveno-ekonomskih determinanti –
nejednakosti u zdravstvu
Osnaţen je Projekat SWIFT kao i kapacitet rukovoĎenja za rešavanje socio-ekonomskih determinanti zdravlja,
posebno za marginalizovane populacije uključujući lica koja ţive u siromaštvu i uslovima društvene isključenosti
(osobe sa invaliditetom i osobe smeštene u ustanove kao na primer u ustanove socijalnog staranja, ustanove za
mentalno zdravlje, i domove za osobe sa invaliditetom).
Tokom 2010. godine uspostavljen je okvir za prikupljanje informacija o zdravstvenom stanju populacije u ustanovama
za socijalnu zaštitu, ustanovama za stare, za mentalno ometenu decu, za mentalno ometene odrasle osobe, kao i za
24 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
osobe u psihijatrijskim bolnicama i zatvorima. UraĎeni su preliminarni izveštaji o ustanovama za socijalno
zbrinjavanje starih i dece i dostavljeni Regionalnoj kancelariji SZO za Evropu. Izveštaj o mentalno zaostaloj deci u
socijalnom staranju iskorišćen je za izradu “regionalnog” izveštaja (Evropska „regija“ SZO – 53 zemlje članice), koji je
usvojen Evropskom deklaracijom o osobama sa invaliditetom.
Jačanje kapaciteta za odgovor na epidemiju HIV i TB
HIV i TB se rešavaju u okviru ove teme jer se epidemija procenjuje prvenstveno iz aspekata pristupa stanovništva
prevenciji, lečenju i zbrinjavanju, sa posebnim naglaskom na marginalizovane. U Srbiji, najveći teret obe epidemije,
posebno zajedničke infekcije TB-HIV, je meĎu ovom populacijom.
SZO nastavlja sa pruţanjem podrške zdravstvenom sistemu Srbije u sprovoĎenju delotvornih, na dokazima
zasnovanih, i efikasnih aktivnosti koje su blisko povezane sa glavnim projektima za kontrolu obe epidemije što se
finansira iz sredstava Globalnog fonda za borbu protiv HIV, malarije i TB. SZO je obezbedila tehničku pomoć tokom
izrade oba GFATM projekta za kontrolu TB u Srbiji, i nastavlja da pruţa tehničku podršku projektima za kontrolu TB i
HIV, uključujući kontrolu infekcije TB, uspostavljanje uslova za lečenje i zbrinjavanje MDR-TB, monitoring
usaglašenosti sa DOTS i DOTS+ za kontrolu TB, uspostavljanje sluţbi za zajedničku infekciju TB-HIV, i
uspostavljanje saradnje timova za TB i HIV i saradnju projekata na ovoj zajedničkoj temi. Učestalost HIV-TB u
zatvorima i zajednicama biće predmet procene tokom 2011. godine.
Tokom 2010. godine, SZO je izradila procenu kontrole infekcije TB u objektima zdravstvene zaštite u Srbiji i izradila
izveštaje sa preporukama, posebno u pogledu ko-infekcije TB-HIV. SZO će nastaviti da pruţa podršku izradi
nacionalnog plana za kontrolu infekcije TB preko tri komponente: hitne aktivnosti (organizacija i smernice),
srednjoročne aktivnosti (osavremenjivanje opreme) i dugoročne preporuke za strukturalne i sistemske aranţmane za
vreme kada stope notifikacija za TB u Srbiji padnu na veoma nizak nivo. Sadašnji nivo je 23/100.000, što se smatra
“niskim nivoom notifikacije”, a postignuto je kroz uspešnu realizaciju nacionalnog programa TB koji je na snazi od
2003, kao i kroz projekte GFATM.
Održivo upravljanje otpadom za zdravije sutra
Romi su najugroţenija populacija u jugoistočnoj Evropi. Iako o lošem društveno-ekonomskom poloţaju Roma postoje
razni dokazi, alarm se pali kada analiziramo dostignuto zdravstveno stanje i zdravstvene pokazatelje kod Roma. Iako
je Srbija na dobrom putu da dostigne sve Milenijumske ciljeve razvoja (MCR) vezane za zdravlje, romska populacija
ne samo da zaostaje već je u poziciji da će, ukoliko se ne preduzmu odlučne mere, onemogućiti dostizanje MCR za
ovu populaciju.
Iako nezarazne bolesti nisu uključene u spisak MCR, epidemija smrtnosti usled kardiovaskularnih bolesti, kancera i
ostalih nezaraznih bolesti pokrenula je u celom svetu sveobuhvatne aktivnosti za pridobijanje političke volje na
najvišem nivou kod svih zemalja članica UN za podizanje prevencije i kontrole nezaraznih bolesti na najviši stepen
prioriteta usled znatnih prepreka i pretnji ljudskom razvoju koje te bolesti uzrokuju. Opet, postoje dokazi da je romska
populacija pod najjačim uticajem, i da „standardne” aktivnosti i kampanje u oblasti javnog zdravlja nisu same po sebi
dovoljne – jer se osnovni uzroci nezaraznih bolesti nalaze, kako je ranije rečeno, u društveno-ekonomskim
determinantama, socijalnoj uskraćenosti i marginalizaciji. Bez obzira na to, samo akcije usmerene na socijalne i
ekonomske koristi neće same od sebe “automatski” doneti poboljšanje zdravlja. Veze izmeĎu siromaštva, prihoda,
obrazovanja, stanovanja, i zdravlja su veoma kompleksne i meĎusobno zavisne; meĎutim, korist je u tome da kada
se politike oblikuju prema svojim uticajima na zdravlje kao glavni preduslov i sastojak produktivnosti i društvenoekonomskog razvoja, one dovode do odrţivih promena u ključnim aspektima ţivota, rada, i s tim povezanih stilova
25 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
ţivota (bez obzira što se čini da su to sve “individualni” izbori), što se moţe meriti trendovima poboljšanja preko
zdravstvenih pokazatelja u odreĎenom vremenskom periodu.
Inicijativa SWIFT (“Odrţivo upravljanje otpadom za zdravije sutra”) ima za cilj da licima koja se neformalno bave
sakupljanjem otpada obezbedi pristojan ţivot i da poboljša njihov pristup drţavnim i socijalnim uslugama, kao što su
zdravstvena zaštita i obrazovanje. Jedan od glavnih ciljeva Inicijative SWIFT je da doprinese artikulisanju etnički i na
dokazima zasnovanih opcija politike za ugroţene zajednice i populacije rešavajući ključne društveno-ekonomske
determinante zdravlja, i konkretnije, poveća pristup zdravstvu, unapredi društvenu uključenost i stvori odrţive
planove zapošljavanja mešu licima koja se neformalno bave sakupljanjem otpada. Projekat takoĎe stavlja naglasak
na značaj zaštite na radu, posebno u delatnosti prikupljanja otpada, koja predstavlja različite opasnosti po zdravlje.
Neformalno sakupljanje otpada predstavlja bitnu strategiju preţivljavanja za mnoge ugroţene grupe, posebno za
najsiromašnije slojeve romske populacije. Presecanje zamke siromaštva i rešavanje pitanja društvene isključenosti
ove populacije je u skladu sa Strategijom smanjenja siromaštva koju je usvojila Vlada Republike Srbije kao i sa
Dekadom uključenosti Roma. Treba naglasiti da ugroţene grupe neformalnih sakupljača otpada nisu striktno
pripadnici romske populacije, i da je inicijativa SWIFT usmerena na sve ugroţene grupe koje se bave ovom
delatnošću. Osnivanjem zadruge sakupljača otpada i kroz podršku inicijative SWIFT zadruţnim aktivnostima,
sakupljači otpada će biti u stanju da pribave zvanična dokumenta, ostvare bolji pristup javnim i socijalnim sluţbama
(zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita), kao i da povećaju svoju profesionalnost i dostojanstvo, samim tim i
integrisanost u civilno društvo generalno.
Inicijativa SWIFT podrţava prioritete Vlade u vezi sa strategijama pridruţivanja EU, MCR, smanjenja siromaštva, i
moţe da posluţi kao modela koji se moţe dalje proširivati na druge lokacije u Srbiji i van nje. Projekat predstavlja
“vrhunsko dostignuće” meĎu nacionalnim projektima SZO zahvaljujući svom integrisanom pristupu rešavanju ključnih
izazova društvenog, ekonomskog i zdravstvenog razvoja.
Tokom 2010. godine postignuta su konkretna ostvarenja projekta SWIFT za unapreĎenje zdravstvenog statusa
Roma i njihovog pristupa zdravstvenim uslugama:

Sprovedena je anketa meĎu Romima u Beogradu koja je obuhvatala i pitanja kompatibilna sa UNICEF MICS3 i
merenjem napretka u dostizanju MCR.

Romu koji su obuhvaćeni aktivnostima projekta SWIFT dobili su pomoć u pribavljanju zdravstvenih knjiţica i
ostvarivanju pristupa zdravstvenoj zaštiti za sebe i svoje članove porodice; svi Romi uključeni u sakupljanje
otpada preko SWIFT-a vakcinisani su protiv tetanusa.

U saradnji sa GFATM, SZO je ko-finansirala aktivnosti aktivnog traganja za TB meĎu Romima i traganju za
dokazima unapreĎene zdravstvene pismenosti Roma, posebno u pogledu TB. Kroz ovu saradnju, sluţbe
pruţanja zdravstvene zaštite u domovima zdravlja takoĎe su senzitivisane na značaj podizanja svesti o TB kod
marginalizovane populacije, i izraĎen je plan za uključivanje opštine Zvezdara u programe povećanja lečenja
kod bolesti ovisnosti od droge kao dodatne strategije smanjenja štete za prevenciju HIV – Side.

Ankete o znaju, stavovima i praksama (april 2011) i fokus grupe o rizicima od nezaraznih bolesti, preventivnim
aktivnostima, i odzivu nacionalnih kampanja kod romske populacije daju podatke koje će se iskoristiti kao
informacije za nacionalni akcioni plan za nezarazne bolesti i osigurati delotvorne intervencije za marginalizovane
populacije.
26 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Razrada politika i rešenja za legalizaciju romskog neformalnog bavljenja sakupljanjem otpada osigurava da Romi
ostvaruju korist od praćenja izloţenosti opasnostima iz ţivotne sredine, i da imaju koristi od dostupnih EH sluţbi,
uključujući procenu rizika, prevenciju i odgovarajuću zaštitu na radu.
Odgovor zdravstvenog sistema na opasnosti po zdravlje iz životne sredine i
kriznih situacija

U regionu Niša započela je izrada procene organizacije medicinskih usluga pre hospitalizacije i tokom urgentne
medicinske sluţbe, koja obuhvata region auto-puta „Koridor X”. Razvijena metodologija će se koristiti za procenu
svih hitnih medicinskih sluţbi duţ “Koridora X” i omogućiti izradu plana reorganizacije usluga s ciljem da se
osiguraju efikasne urgentne medicinske usluge za sve nesreće koje se dešavaju duţ Koridora X.

Izvršena je analiza sluţbi medicine rada u Srbiji sa ciljem da se izrade preporuke za proces reforme ovih sluţbi.
Izveštaj je identifikovao tri opcije koje Srbija moţe da razmatra u pogledu reorganizacije sluţbi medicine rada
kako na nivou primarne zdravstvene zaštite tako i na institucionalnim nivoima upućivanja.

IzraĎena je preliminarna ocena kapaciteta Nacionalne agencije za lekove za procenu i certifikaciju lokalno
proizvedenih vakcina. Iniciran je proces proširivanja kapaciteta nacionalne agencije i modernizacije sa ciljem da
se obavi kompletna certifikaciona procena u skladu sa pravilima SZO tokom 2011. Pozitivna ocena Agencije će
omogućiti nacionalnim proizvoĎačima vakcina da podnose lokalno proizvedene vakcine, a u slučaju da budu
certifikovane SZO će ih uključiti u pred-kvalifikacionu listu vakcina SZO što će omogućiti da ih kupuju UNICEF
kao i ostali meĎunarodni i bilateralni partneri radi zadovoljenja svojih potreba za vakcinama.

Bezbednost hrane širom sveta predstavlja bitan faktor kod bolesti koje se prenose hranom, i jačanje kapaciteta
sistema javnog zdravlja da detektuje, identifikuje i sprečava bolesti koje se prenose hranom doprinosi ne samo
smanjenju tereta bolesti već i povećanju kapaciteta zemlje da proizvodi bezbednu hranu i bude konkurentna na
trţištu. SZO je organizovala meĎunarodnu stručnu radionicu za tri zemlje jugoistočne Evrope. Radionica se
bavila pitanjima anti-mikrobne otpornosti, i obezbedila obuku za više laboratorijsko osoblje. Osim izgradnje
kapaciteta, radionica je dala doprinos i širim naporima na kojima se radi u zemlji (usklaĎivanje sa nivoom
stručnih dostignuća sa zemljama EU i dostizanje uslova iz pravnih tekovina EU kao deo procesa pre
pridruţivanja). Radionica je takoĎe bila deo šire prekogranične saradnje izmeĎu Srbije, Hrvatske i Rumunije, kao
susednih zemalja, i znak rastuće saradnje izmeĎu zemalja članica i ne-članica EU. Nadalje, radionica je osnaţila
meĎu-resorni dijalog izmeĎu resora poljoprivrede i zdravstva.
Ključni partneri: UNOPS, UNODC, IOM, Ministarstvo zdravlja Srbije, Ministarstvo za zaštitu ţivotne sredine, Grad
Beograd, Opština Zvezdara, UN Tematska grupa za Rome, Zavod za javno zdravlje Srbije
Zajednički programi: UNODC-WHO Zajednički program za unapreĎenje lečenja ovisnosti od droge, SWIFT –
odrţivo upravljanje otpadom za zdravije sutra.
27 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Organizacija UN za industrijski razvoj (UNIDO)
Centar za čistiju proizvodnju Srbije
Opšti cilj Centra za čistiju proizvodnju Srbije (CČPS) je promocija Resursno efikasne i čistije proizvodnje u Srbiji i
izgradnja za to potrebnih kapaciteta. Ovaj projekat organizacije UNIDO realizuje se od 2006. godine a finansijska
sredstva za realizaciju obezbeĎuju vlade Slovenije i Austrije. Tokom 2010. godine, odrţana je serija dvodnevnih
obuka (3 za eksperte, 4 za kompanije, i 1 za konsultante) uz korišćenje modula iz „pribora“ koji je razradio UNIDO.
Kao deo aktivnosti na podizanju svesti i informisanosti, organizovana je konferencija na temu „Resursno efikasne i
čistije proizvodnje“, a osoblje projekta je učestvovalo na simpozijumu o uštedi vode i energije u industriji papira, kao i
na dva dogaĎanja u zajednici na temu zaštite ţivotne sredine.
Osim toga, sa 8 kompanija potpisana su pisma o namerama za implementaciju poslovnog modela „hemijski lizing“
(kompanije uključuju „Knjaz Miloš“, vodećeg proizvoĎača mineralne vode i bezalkoholnih pića u zemlji, i „Bambi“
proizvoĎača keksa, kao i „Henkel“, subsidijarnu firmu svetske kompanije u Srbiji) sa ciljem smanjenja troškova i
pozitivnog uticaja na ţivotnu sredinu. Regionalna radionica na temu hemijskog lizinga organizovana je u saradnji sa
hrvatskim NCPC uz korišćenje poslovnog modela hemijski lizing.
CČPS Srbija pruţa sledeće osnovne usluge:
 Tehnička pomoć i procene u postrojenjima
 Obuka
 Promovisanje ČP i ulaganja
 Informisanje
 Davanje saveta o merama politike ČP
 Hemijski lizing
 Ekološki aspekti ČP
Studija slučaja u okviru projekta Hemijski lizing izmeĎu kompanija Knjaz Miloš (AranĎelovac) i Ecolab (Beograd)
osvojio je srebrnu medalju na Svetskom takmičenju za hemijski lizing, a koordinator projekta za Srbiju osvojio je
zlatnu medalju u kategoriji PR usluga za promovisanje modela hemijskog lizinga.
Tokom 2010. godine, aktivnosti Centra za čistiju proizvodnju Srbije (CČPS) bile su fokusirane na uvoĎenje čistije
proizvodnje u preduzeća locirana na specifičnoj geografskoj teritoriji. Grad Pančevo, u saradnji sa lokalnom
samoupravom, učestvovao je u finansiranju projekta. Za učešće u projektu izabrano je sedam javnih preduzeća, sa
ciljem smanjenja troškova za otpad, sirovine, vodu i energiju kao i za obuku lokalnih konsultanata. Uz ova javna
preduzeća, u projektu su učestvovala i dva privatna preduzeća: HIP Petrohemija i Boţić i sinovi. Tokom realizacije
projekta, obučeno je 12 konsultanata za pruţanje usluga čistije proizvodnje.
28 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Zaposleni u CČPS Srbija, skupa sa meĎunarodnim i domaćim
ekspertima, posetili su kompanije koje učestvuju u projektu i izradili
projekte energetske efikasnosti i usavršavanja proizvoda u 6 privatnih i
11 javnih preduzeća u gradovima Pančevo i Čačak. Grad Pančevo i
Regionalna privredna komora Pančevo takoĎe su doprineli i dokazali
se kao partner u realizaciji projekta potpisivanjem sveobuhvatne
preventivne strategije za zaštitu ţivotne sredine, koje će se primenjivati
u procesima, proizvodima i uslugama, sa ciljem smanjenja negativnog
uticaja na ljude i ţivotnu sredinu.
Projektovani rezultati svih predloţenih ČP opcija za Projekat čistije
proizvodnje Pančevo 2010:
 Godišnje uštede: 26.000.000 evra sa prosečnim periodom
otplate od četiri godine
 Smanjenje potrošnje električne energije: 3.500 MWh /
godišnje
 Smanjenje potrošnje vode: 2.800.000 m3/godišnje
 Smanjenje potrošnje prirodnog gasa: 15.000.000 m3/godišnje
 Smanjenje količine čvrstog otpada: 5,000 t / godišnje
 Smanjenje emisije CO2: 40,000 tona / godišnje
Centar CČPS Srbija postao je član RECP-Net, novoosnovane mreţe
za efikasno korišćenje resursa koje zajednički podrţavaju UNIDO i
UNEP. Očekuje se da će to dodatno unaprediti kvalitet rada CČPS
Srbija.
Definicija UNIDO-a o hemijskom lizingu
Hemijski lizing je servisno-orijentisani
poslovni model koji pomera fokus sa
povećanja prodaje hemikalija na pristup
zasnovan na dodatoj vrednosti.
Proizvođač uglavnom prodaje funkcije
koje vrši hemikalija, a osnova za
plaćanje su izvršene funkcije.
U okviru poslovnog modela hemijskog
lizinga odgovornost proizvođača i
pružaoca usluge je proširena i može da
obuhvata
upravljanje
celokupnim
životnim ciklusom.
Hemijski lizing pokušava da ostvari
“win-win” situaciju u kojoj svi dobijaju i
da poveća efikasno korišćenje
hemikalija uz istovremeno smanjenje
rizika i povećanu zaštitu zdravlja ljudi.
On unapređuje ekonomski i ekološki
učinak kompanija učesnica i povećava
njihov pristup novim tržištima.
Ključni elementi uspešnog poslovnog
modela hemijskog lizinga su adekvatna
podela koristi, visoki standardi kvaliteta
i uzajamno poverenje kompanija
učesnica.
Ključni partneri: Vlade Austrije i Slovenije, lokalna samouprava
Pančevo.
Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO)
Projekat “Zaštita i promovisanje srednjovekovnih tvrĎava na Dunavu” ima za cilj promovisanje i popularizaciju
srednjovekovnih tvrĎava na Dunavu kao i podršku zaštiti s tim povezane kulturne baštine, kulturne raznolikosti, i
odrţivog društveno-ekonomskog razvoja. Ovim projektom obuhvaćeno je sedam srednjovekovnih tvrĎava u Srbiji. U
okviru projekta sprovedene su sledeće aktivnosti:

Izrada informativnih i promotivnih materijala, uključujući poseban interaktivni web-portal (u postupku izrade).
29 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010

Realizacija putujuće izloţbe u tvrĎavama, koje će biti izloţene na svim lokacijama obuhvaćenim projektom: Bač,
Novi Sad, Beograd, Smederevo, Golubac, Veliko Gradište, i Kladovo.

Organizacija lokalnih radionica u svim lokalnim zajednicama vezanim za izabrane tvrĎave, uz učešće svih
relevantnih zainteresovanih strana, na temu zaštite i upravljanja tvrĎavama i podsticanju njihove uloge u
odrţivom razvoju (preko 100 učesnika).

Kreiranje mreţe zajednica, eksperata i institucija na osnovu radionica.

Identifikacija i razmena praksi u odrţivom korišćenju resursa kulturne baštine.

Organizacija završne konferencije (Smederevo, 4. juni 2010) radi predstavljanja rezultata radionica,
identifikovanih dobrih praksi, i uspostavljanja sporazuma o saradnji izmeĎu zainteresovanih strana na svim
obuhvaćenim lokacijama radi zajedničke zaštite i promovisanja tvrĎava.
Dosadašnji rezultati ovih aktivnosti obuhvataju:

UnapreĎena promocija tvrĎava na Dunavu prema široj javnosti (na lokalnom, nacionalno i meĎunarodnom
nivou), i povećan pristup kvalitetnim informacijama na lokacijama.

Povećana svest o značaju kulturne baštine i raznolikosti za društveno-ekonomski razvoj, sa posebnim
naglaskom na tvrĎavama, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Identifikovane i promovisane dobre prakse u zaštiti i upravljanju tvrĎavama.

Uspostavljene mere za saradnju izmeĎu relevantnih zainteresovanih strana na lokalnom i nacionalnom nivou.

Definisani i potpisani ugovori o saradnji za zajedničke napore u zaštiti i upravljanju tvrĎavama.
Aktivnosti su obuhvatale i intervencije za promovisanje kulturnog dijaloga kao i raznolikosti kulturnog izraţavanja, sa
posebnim naglaskom na podršci MeĎunarodnom pozorišnom festivalu u Smederevu, i učešću umetnika iz različitih
zemalja u regionu. Ova aktivnost će biti zaključena u proleće 2011. godine organizacijom studijskog putovanja koje
ima za cilj odrţivo upravljanje kulturnom baštinom za studente univerziteta iz svih zemalja JI Evrope. Studijsko
putovanje će uključivati tematske radionice koje će biti organizovane duţ putanje koja povezuje tvrĎave na Dunavu.
Osim toga, u sedištu UNESCO-a biće postavljena izloţba pod nazivom “Kulturni putevi na tvrĎavama Dunava” u
periodu 7-11. februar 2011. godine, koju će organizovati Parlamentarna delegacija Srbije pri UNESCO, kao prateći
dogaĎaj u okviru ove aktivnosti.
Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije bio je uključen u pruţanje podrške izradi zajedničkog (prekograničnog)
predmeta za nominaciju srednjovekovnih nadgrobnih spomenika „stećak“ za uključenje na Spisak kulturne baštine
UNESCO-a. Zavod je zasluţan za izradu dokumentacije za grobne lokacije sa stećcima Kosjerić, Bajina Bašta, Priboj
i Prijepolje,kao i za organizaciju timskih odlazaka na teren radi izrade orijentacionog spiska i predmeta nominacije u
susednim zemljama, odnosno u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kao deo zajedničkog fajla za nominaciju, Zavod je
takoĎe angaţovan ugovorom da izradi plan upravljanja za dve lokacije u Srbiji; plan upravljanja je u izradi i po
rokovima treba da bude izraĎen do kraja marta 2011. godine.
30 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Centar za istraţivanje i izučavanje turizma iz Novog Sada je angaţovan da doprinese aktivnostima u okviru
regionalnog projekta “Očuvanje prirodne svetske baštine i kulturnih pejzaţa u jugoistočnoj Evropi: izgradnja
kapaciteta u planiranju i upravljanju u turizmu“. Centar je zaduţen da izradi okvir za nastavni plan za univerzitete na
ovu temu, na osnovu studije o postojećim udţbenicima i literaturi i nastavnim predmetima koji su već u ponudi u
regionu, što bi na kraju dovelo do izrade akcionog plana za izradu platforme za učenje bazirane na univerzitetu za
profesionalce u oblasti upravljanja zaštićenim dobrima.
Projekat je osnovan u maju 2010. godine sa Zavodom za razvoj fizike i istraţivačkim centrom iz Beograda, koji će
ponuditi 15-16 istraţivačkih grantova u pojedinačnom iznosu od po 500 evra u oblasti primenjene hemije i hemijskog
inţenjeringa. Ovi grantovi su dodeljeni mladim istraţivačima iz zemalja juţne i jugoistočne Evrope na “Četvrtoj
radionici inţenjeringa i tehnologije hrane”, odrţanom 27. i 28. maja 2010. godine u Beogradu.
Venecijanska kancelarija UNESCO je obezbedila visok nivo ekspertize Vladi Srbije (Ministarstvo nauke i tehnološkog
razvoja) što je dovelo do formulisanja i usvajanja Nacionalne strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike
Srbije (2009-2014) od strane Narodne skupštine. S tim povezani akcioni plan za implementaciju i meĎunarodna
ekspertiza o STI pokazateljima i dalje su u procesu izrade tokom 2011. godine.
Venecijanska kancelarija UNESCO takoĎe pruţa podršku izgradnji kapaciteta u fundamentalnim naukama
(matematika i teorijska fizika) u Srbiji kroz jačanje Regionalne mreţe SEE MTP. Univerzitet u Nišu, koji je sedište
sekretarijata ove Mreţe, je posebno aktivno uključen u mapiranje aktivnosti vezanih za istraţivanja u oblasti ustanova
matematike i fizike koje posluju u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, BJRM, BiH, i Rumuniji. Sastanak pod
naslovom “Izvrsnost u fundamentalnim i inţenjerskim naukama i obrazovanju – Fizika i matematika u jugoistočnoj
Evropi” je odrţan u periodu 18-21 februara 2010. Oko 50 naučnika iz regiona prisustvovalo je ovom sastanku, tokom
koga su izraĎeni preliminarni upitnici za mapiranje aktivnosti. Ova aktivnost je proširena do 2011. godine, kada će biti
izraĎen završni izveštaj.
U okviru MDG-F Zajednički program, “Odrţivi turizam za ruralni razvoj”, UNESCO je saraĎivao sa Kancelarijom
UNDP Srbija na radionici u istočnoj Srbiji, koja je odrţana 1-2 decembra 2010. godine na temu “Kulturna baština i
partnerstvo za ruralni razvoj”. UNESCO je, skupa sa UNDP, koordinisao rad sa dva konsultanta u oblasti kulturne
baštine radi organizacije potrebnih kurseva obuke. Osim toga, UNESCO je obezbedio ekspertizu preko jednog
zaposlenog/internog eksperta o partnerstvima za razvoj na lokacijama sa liste UNESCO-a i to iz Kancelarije
UNESCO u Veneciji. Rezultati ove aktivnosti su povećana svest o značaju očuvanja lokacija sa spiska UNESCO-a i
potrebi da se grade partnerstva za ruralni razvoj i/ili kulturni turizam. Prisustvovalo je oko 30 lokalnih zainteresovanih
strana.
Ključni partneri: Nacionalna komisija Srbije za UNESCO, Stalna delegacija Srbije pri UNESCO, zavod za zaštitu
spomenika kulture Srbije, Centar za istraţivanja i proučavanje turizma Novi Sad, Zavod za razvoj fizike i istraţivački
centar, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet Niš, Ministarstvo kulture.
31 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR)
Azil
U oblasti azila i zaštite izbeglica, UNHCR je nastavio sa realizacijom aktivnosti koje imaju za cilj izgradnju i jačanje
nacionalnih kapaciteta. Nadleţnosti za pitanja azila (od aprila 2008) su u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i
Republičkog komesarijata za izbeglice. Tokom 2010. godine prioritet je stavljen na pristup teritoriji i pristup proceduri
za azil. U tu svrhu, UNHCR je organizovao četiri seminara za pripadnike granične policije tokom kojih je oko 120
sluţbenika steklo obuku u oblasti meĎunarodnih obaveza drţave u pogledu osiguranja pristupa teritoriji i pristupa
proceduri azila za sva lica koja traţe meĎunarodnu zaštitu. UNHCR je dao doprinos boljem razumevanju obaveza od
strane nacionalnih organa i kao rezultat toga u toku godine registrovano je i u toku procedure zbrinuto oko 522
traţilaca azila. Da bi se osigurala pravna pomoć svim traţiocima azila u svim fazama procesa azila, UNHCR je
zaključio sporazum i pruţio pomoć Centru za zaštitu azila (NVO) za pruţanje pravnih usluga svim traţiocima azila.
Ove aktivnosti su istovremeno posluţile i kao kontrolni mehanizam i obezbedio za UNHCR detaljan uvid u
razmatranja pitanja azila u okviru svih nacionalnih institucija koje se bave azilom na svim nivoima. UNHCR je, u
saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovao Pravnu kliniku za izbeglice (petu godinu
zaredom) gde 22 studenta sluša predavanja o zaštiti izbeglica i meĎunarodnim obavezama drţave.
Lica bez državljanstva
Tokom 2010. godine, UNHCR je nastavio da se bavi aktivnostima vezanim za identifikaciju, prevenciju i smanjenje
stanja bez drţavljanstva u Srbiji. Sprovedena je anketa o stanju bez drţavljanstva meĎu romskom populacijom radi
identifikacije broja i uzroka stanja bez drţavljanstva. UNHCR je nastavio svoje intenzivne kampanje podizanja svesti i
informisanja šire javnosti, romske zajednice i lokalnih organa o pitanjima stanja bez drţavljanstva i problemima upisa
Roma u matične knjige, kao i pruţanje besplatne pravne pomoći licima kojima preti stanje bez drţavljanstva preko
svog implementacionog partnera Praxis (5.218 dokumenata, 748 ličnih karata, i 384 postupaka naknadnog upisa).
Nastavljeno je i intenzivirano javno zagovaranje zakonodavnih promena u oblasti upisa u matične knjige. Te
aktivnosti su dovele do povećanja svesti o pitanjima stanja bez drţavljanstva, veze tog pitanja sa romskom
populacijom u Srbiji i potrebom da se naĎe rešenje.
Interno raseljena lica sa Kosova
UNHCR je pruţio pomoć u povratku 402 lica na Kosovo; od toga, UNHCR je obezbedio transport za 155 lica u
povratku na Kosovo, i obezbedio im trajno rešenje. UNHCR je nastavio da radi na pruţanju besplatne pravne pomoći
interno raseljenim licima sa Kosova, sa naglaskom na obezbeĎenju dokumenata, ostvarenju pristupa pravima i
imovini, kao i aktivnostima podizanja svesti u oblasti SGBV i predstavljanja na sudu licima koja su preţivela GBV
koja spadaju u populaciju IRL. Sveukupni cilj ove aktivnosti je pruţanje pomoći interno raseljenim licima za postizanje
trajnog rešenja.
32 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Izbeglice iz bivše Jugoslavije
UNHCR je nastavio da igra veoma aktivnu ulogu u daljim aktivnostima Beogradske konferencije čiji je cilj da se
zatvori izbegličko poglavlje uzrokovano sukobima na Balkanu koji su se odigrali 1991-1995. UNHCR je omogućio
proces razmene podataka izmeĎu Hrvatske i Srbije radi uspostavljanja tačnih statističkih podataka potrebnih za
adekvatne inicijative finansiranja. UNHCR je takoĎe odigrao svoju ulogu u procesu osmišljavanja regionalnih
projekata izmeĎu Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, i Crne Gore. UNHCR je nastavio sa pruţanjem pomoći
svojim pravnim implementacionim partnerima u pruţanju besplatne pravne pomoći izbeglicama u ostvarivanju
pristupa ličnim dokumentima, naturalizaciji, programu stambenog zbrinjavanja u Hrvatskoj, itd. UNHCR je takoĎe
nastavio sa pruţanjem pomoći dobrovoljnom povratku izbeglica u Hrvatsku.
Pružanje pomoći najugroženijim izbeglicama i IRL
U okviru podrške najugroţenijim porodicama izbeglica i IRL koji ţive u uţasnim uslovima bez ikakvog ili sa
minimalnim prihodima UNHCR sprovodi programe za pruţanje pomoći ovom korpusu koji se sastoji od preko 20.000
registrovanih lica. Ovi programi obuhvataju mrežu mobilnih timova koji se sastoje od socijalnih radnika, psihologa
i/ili zdravstvenih radnika koji pokrivaju većinu opština u Srbiji u kojima ţivi veći broj izbeglica i IRL. Ovi timovi su
pruţili usluge kontakata na terenu i upućivanja u ustanove sistema za više od 12.500 pojedinaca u ovim opštinama.
Poboljšanje skloništa i infrastrukture
Puno i odrţivo trajno rešenje za izbeglice i interno raseljena lica (IRL) koji su se opredelili za lokalnu integraciju
odnosi se prvenstveno na obezbeĎenje stalnog stambenog rešenja za one koji ţive u kolektivnim centrima (KC) ili u
lošem privatnom smeštaju. Kroz pristup zasnovan na potrebama razraĎeno je više različitih rešenja: - Delimična
samopomoć – paketi grantova za graĎevinski materijal za okončanje radova na njihovim nedovršenim kućama i
započinjanje ţivota u njima. GraĎevinski materijal je dobilo 256 porodica. – Stambeni mikro-krediti – mali krediti za
kupovinu graĎevinskog materijala ili pruţanje kvalifikovanog rada za gradnju. Sredstva od otplate kredita uplaćuju se
u jedan revolving fond koji se koristi za finansiranje novih mikro-kredita za korisnike. Na ovaj način je distribuisano
ukupno 165 kredita. – Seoske kuće – jeftino stanovanje u ruralnim područjima, sa mogućnostima aktivnosti za
preţivljavanje, za izbeglice i IRL sa iskustvom u poljoprivredi. 129 porodica uselilo se u seoske kuće. –
Prefabrikovane kuće – unapreĎenje uslova stanovanja izabranih korisnika i pribliţavanje ostvarenju njihovog
izabranog trajnog rešenja. 14 porodica je dobilo ovu vrstu pomoći. – Pilot inicijativa spajanja porodica – instrument
za rešavanje stambenog rešenja i ostvarivanja prihoda za izbeglice i IRL, lična pomoć i zbrinjavanje plus male
adaptacije smeštaja za starije korisnike. Pruţena je podrška za 29 spojenih porodica. – Socijalno stanovanje u
povoljnom okruženju (SHSE) – model kolektivnog stanovanja za ugroţene izbeglice i IRL u gradskim područjima,
uz angaţovanje lokalnih centara za socijalnu zaštitu i opština. 6 ovakvih rešenja je realizovano (u Prijepolju, Vranju,
Leskovcu, Negotinu i dva u Smederevu) i u njih se uselilo 113 porodica.
Unapređenje nivoa samostalnosti i zarađivanja za život
Poljoprivredni input sastoji se od kompleta poljoprivrednih oruĎa, opreme i stoke. U ruralnim krajevima postoji
visoka potraţnja za ovakvim kompletima meĎu izbeglicama i IRL jer se on dokazao kao veoma delotvoran instrument
za postizanje samostalnosti - 273 porodica je dobilo poljoprivredni komplet i prateću obuku. Stručno obrazovanje /
obuka ima za cilj da unapredi veštine izbeglica i IRL i/ili da njihove sadašnje profesije prilagodi kako bi se povećale
33 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
njihove šanse na lokalnom trţištu rada ili u okviru njihove delatnosti - 454 osoba je dobilo različite vrste obuke.
Podrška izbegličkim zadrugama ima za cilj uspostavljanje zadruga izbeglica koji se bave sakupljanjem,
razdvajanjem, baliranjem i presovanjem otpada, primarne PET ambalaţe, kartonske i aluminijumske ambalaţe. Dva
udruţenja izbeglica (u Odţacima i Kikindi) dobila su podršku a 14 izbegličkih porodica je ostvarilo korist kroz
zapošljavanje.
Postignut potencijal lokalne integracije
Besplatna pravna pomoć, informacije i savetovanje su obezbeĎeni za izbeglice i IRL što im omogućava da ostvare
pristup svojim pravima i da donose informisane izbore u pogledu trajnog rešenja. 7.680 lica je dobilo pravnu pomoć.
IzraĎeni su Lokalni (opštinski) Akcioni planovi (LAP) povećanjem broja opština za osiguranje šansi za postizanje
samostalnosti u oblastima stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja, i socijalne podrške. Prioritet se daje izbeglicama
smeštenim u KC. Finansijsku podršku obezbeĎuje UNHCR, uz blisku saradnju sa Republičkim komesarijatom za
izbeglice. Po planu, tokom 201 pruţena je podrška za izradu 23 LAP plana.
Ključni partneri: Centar za zaštitu azila (lokalna srpska NVO), Sluţba za azil/ Uprava granične policije, Ministarstvo
unutrašnjih poslova, Republički komesarijat za izbeglice, Praxis (lokalna srpska NVO), Ministarstvo za Kosovo i
Metohiju, Danski savet za izbeglice, HCIT i SDF (lokalna srpska NVO), Crveni krst Srbije, Amity, Danski savet za
izbeglice, Udruţenje za zaštitu mentalnog zdravlja dece i omladine, Intersos, Microfins, Mikro razvojni fond – MDF,
Centar za stanovanje, Fond za pomoć izbeglicama, prognanim i raseljenim licima, Vizija, Srpski demokratski forum –
SDF, Opština Vranje.
Zajednički programi
Implementacija Zajedničkog programa u kome su učestvovali IOM, UNHCR, i UNODC za borbu protiv trgovine
ljudima u Srbiji, sa ciljem operacionalizacije nacionalnog akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji,
započeo je u junu 2010 uz blisku saradnju sa Republičkim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima i
Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Pruţena je podrška Nacionalnim naporima za izgradnju mira na jugu Srbije, Španskom fondu za dostizanje
Milenijumskih ciljeva razvoja za sprečavanje sukoba i oporavak, i UN Zajedničkom programu koji je realizovan sa
Vladom Republike Srbije. Glavni cilj aktivnosti UNHCR-a po ovom zajedničkom programu je unapreĎenje uslova
ţivota za IRL.
34 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
Projekat NATO/PfP Trust fonda za pomoć otpuštenim radnicima u sektoru odbrane
Počev od jula 2006. godine MeĎunarodna organizacija za migracije (IOM), uz blisku saradnju sa Ministarstvom
odbrane realizuje projekat NATO/PfP Trust fonda za pomoć otpuštenim radnicima iz sektora odbrane u Republici
Srbiji (NTF projekat).
Zahvaljujući rezultatima ovog projekta tokom protekle četiri i po godine, Ministarstvo odbrane je bilo u stanju da
postigne značajne nacionalne ciljeve u reformi odbrane kao i da dalje promoviše svoju vodeću ulogu u regionu u
ovom sektoru. Osim toga, Ministarstvo je takoĎe dokazalo da jedan tako bolan proces kao što je masovno smanjenje
broja zaposlenih u Armiji moţe da se sprovede na način koji poštuje prilagoĎavanje veština iz sektora bezbednosti
stanju na civilnom trţištu rada, tako da ne povećava opterećenje sistema socijalne zaštite, i da doprinosi daljem
razvoju privrede u zemlji u kritičnom momentu globalne ekonomske krize.
Od početka realizacije projekta, ukupno 5.840 otpuštenih radnika iz sektora odbrane je uz uput od Ministarstva
odbrane, dobilo usluge individualnog savetovanja, dok je njih 4.370 dobilo finansijsku pomoć za podršku njihovoj
reintegraciji u civilni ţivot. Registrovano je ukupno 3.371 novih mikro i malih preduzeća a 438 ranije zaposlenih u
odbrani našlo je zaposlenje kod postojećih kompanija u Srbiji.
Ključni partneri: Ministarstvo odbrane, Ambasada Norveške.
Podrška izbeglicama i IRL u Srbiji
IOM je u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i gradom Sremska Mitrovica u okviru projekta "Podrška izbeglicama
i interno raseljenim licima u Srbiji", izgradio objekat za „stambeni smeštaj u podsticajnom okruţenju“ za 24 izbegličke
porodice i porodice IRL i 7 izuzetno ugroţenih lokalnih porodica.
Ovaj projekat je finansiran sredstvima Evropske unije preko Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji i njegov
cilj je da se obezbedi trajno rešenje za izbeglice i interno raseljena lica u skladu sa Nacionalnom strategijom za
izbeglice i IRL
Troškovi izgradnje objekta, uključujući sve instalacije i standardnu opremu, iznose oko 502.000 evra, uz dodatno
opremanje i nabavku nameštaja u vrednosti od oko 30.000 evra.
Grad Sremska Mitrovica učestvovao je kroz doniranje zemljišta kao i pokrića troškova priključaka na komunalne
usluge, uključujući vodosnabdevanje, kanalizaciju, električnu struju visokog i niskog napona, telekomunikacije,
grejanje, i ureĎenje površine oko objekta.
35 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Objekat se sastoji od 34 stambene jedinice ukupne površine oko 1.320m2. Veličina stanova se kreće od 21m2 do
48m2.
Ključni partneri: Komesarijat za izbeglice, grad Sremska Mitrovica.
Jačanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno angažovanje mladih (SHAPE)
Projekat SHAPE koji finansira italijansko Ministarstvo spoljnih poslova ima za cilj povećanje kapaciteta mladih ljudi da
iniciraju i daju doprinos razvoju programa u lokalnoj zajednici, uz istovremeno jačanje koordinacije, razmene
informacija i veza izmeĎu institucija lokalne samouprave i omladinskih kancelarija / organizacija koje deluju na terenu
u oblasti psihološke i kulturne integracije mladih.
Rezultati projekta:

Program radionica za mlade u omladinskim kancelarijama – 107 radionica je odrţana tokom 2010. godine za
oko 2050 korisnika.

Distribuisano 10 mini grantova za najbolje lokalne omladinske inicijative u Subotici, Sremskoj Mitrovici, Novoj
Crnji, Zrenjaninu, Kragujevcu, Svilajncu, Uţicu, Ivanjici, Pirotu i Sokobanji.

Promotivna kampanja pokrenuta je u decembru 2010 – Vaše reči OBLIKUJU svet (Your Words SHAPE the
World) – čiji je cilj promovisanje programa koji postoje u omladinskim kancelarijama.

2 studijska putovanja u Italiju za zaposlene u omladinskim kancelarijama i za najaktivnije volontere.
Ključni partneri: Ministarstvo omladine i sporta, Ambasada Italije, i Kancelarija „Cooperazione Italiana“.
Zajednički program – Borba protiv trgovine ljudima u Srbiji (UNHCR, UNODC i IOM)
Ovaj Zajednički program ima za cilj operacionalizaciju Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima
koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Neki od najznačajnijih rezultata programa čija realizacija je započela u junu
2010. godine su:
Učešće i podizanje svesti u povodu Dana borbe protiv trgovine ljudima EU (18. oktobar, 2010. godine) na
Konferenciji “Boba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji” sa parlamentarcima. To je bio prvi dogaĎaj na temu
borbe protiv trgovine ljudima koji je organizovan zajednički sa Narodnom skupštinom Republike Srbije. Ministar
Dačić, Šef Saveta za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije, sa predsednikom Narodne skupštine i šefovima
IOM, OEBS i EU, je otvorio Konferenciju. Opšti cilj Konferencije je bio izgradnja kapaciteta nacionalnih mehanizama
za borbu protiv trgovine ljudima i podizanje svesti donosilaca odluka o meĎunarodnim obavezama koje je preuzela
drţava u borbi protiv trgovine ljudima.
Osmišljavanje i izrada nacrta sve osnovne studije:

Prevencija i zaštita ţrtava trgovine ljudima, i

Krivično pravosuĎe i sudska praksa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.
36 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Studiju o prevenciji i zaštiti ţrtava trgovine ljudima izradio je konzorcijum koji objedinjuje NVO Atina, Republički zavod
za socijalnu politiku, i Udruţenje sudija Republike Srbije. Studiju o odgovoru krivičnog pravosuĎa izradio je tim
eksperata koji se sastojao od predstavnika akademske zajednice, sudija i tuţilaca koji poseduju znatno iskustvo u
oblasti borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji. Cilj ovih studija je da se obezbedi pomoć Zajedničkom
programu u planiranju aktivnosti usmerenih na prevenciju, zaštitu i jačanje odgovora krivičnog pravosuĎa na trgovinu
ljudima u Srbiji.
Osim toga, odrţana je prva od tri radionice koja je imala je za cilj procenu postojećih mehanizama odgovora
Republike Srbije na pitanja trgovine ljudima i poboljšanje i/ili izrada novih mehanizama. Prisustvovali su predstavnici
Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravosuĎa, Ministarstva rada i socijalne politike, Akademije
kriminalističke policije, meĎunarodnih organizacija i NVO i postigli dogovor da je potrebno dalje unapreĎenje
nacionalnih mehanizama odgovora, posebno u pogledu pozicije koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i
formalizovanja tima Republike Srbije za borbu protiv trgovine ljudima. Dogovoreno je da se sledeća radionica odrţi
početkom 2011. godine.
Obuke za novinare na temu izveštavanja o trgovini ljudima organizovano je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji a
odrţavanje radionice omogućili su u ulozi facilitatora predstavnici Balkanske mreţe za istraţivačko novinarstvo
(BIRN). Predstavnici Zajedničkog programa, policije, pravosuĎa i NVO predstavili su glavne izazove u vezi sa
trgovinom ljudima kao i aktivnosti u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji. Poseban naglasak je stavljen na
etičke i zakonske aspekte izveštavanja novinara na temu trgovine ljudima, oblike i metode intervjuisanja ţrtava
trgovine ljudima, i osnovna načela istraţivačkog novinarstva u ovoj oblasti. Ovo je bila prva u seriji obuka na temu
izveštavanja o trgovini ljudima koju planira Zajednički program. Sledeće sesije, koje će se opet organizovati zajedno
sa Misijom OEBS-a u Srbiji, planirane su za Niš i Novi Pazar.
Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC)
Vladavina prava i ljudska bezbednost
Uz finansijsku podršku Vlade Nemačke i u okviru programa koji finansira EU, UNODC je preko "Regionalnog
programa za promovisanje vladavine prava i ljudske bezbednosti u jugoistočnoj Evropi”, i preko komponenti
ovog programa koje se odnose na razvoj programa Kompjuterski-zasnovane obuke (CBT) u Ministarstvu
unutrašnjih poslova Republike Srbije, realizovao 24 PC i s tim povezanu opremu koja je predata centru za
specijalizovanu obuku i izgradnju kapaciteta policije.
UNODC-ov Program kompjuterski zasnovane obuke predstavlja interaktivni instrument koji pomaţe u izgradnji
kapaciteta zaposlenih u oblasti unutrašnjih poslova. UNODC je primenio program CBT na više svojih inicijativa širom
sveta, koje je do sada koristilo preko 10.000 policijskih sluţbenika.
Ovaj sistem se uglavnom sastoji od interaktivnih modula za obuku koji koriste visok kvalitet zvuka, grafike i animacije.
Koristi od ove obuke uključuju činjenicu da obuku odlikuje viši stepen fleksibilnosti i obuke prilagoĎene tempu
37 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
korisnika, certifikaciju pre i nakon obuke, delotvornu obuku po niţim troškovima a koja se moţe proširivati na veći
broj korisnika.
Monitoring instrumenti za institucije pravosuđa i policije
U okviru regionalnog projekta “Razvoj monitoring instrumenata za institucije pravosuđa i policije u zemljama
zapadnog Balkana”, koji finansira Evropska unija a realizuje UNODC, tokom 2010. godine odrţano je više obuka za
institucije pravosuĎa i unutrašnjih poslova u Republici Srbiji, čiji je cilj unapreĎenje kapaciteta za merenje javne
sigurnosti, kriminaliteta i korupcije kroz unapreĎene administrativne i statistike o viktimizaciji. Predstavnici tuţilaštva,
sudova i zaposleni u statistici pohaĎali su obuku o elektronskim sistemima za unos podataka i integrisanom
odreĎivanju brojeva predmeta. Radionice za sluţbenike policije o statistici u policiji obuhvatile su teme kao što su
policijski izveštaji sa podacima na meĎunarodnom nivou, izveštaji o stanju u oblasti krivičnih dela mrţnje i
organizovanom kriminalu, ankete viktimizacije, itd. Obuke na temu meĎunarodnog izveštavanja i koordinacije izmeĎu
statističkih sluţbi policije, tuţilaštva, sudova i nacionalne statističke sluţbe obuhvatale su i pilot veţbu za prikupljanje
podataka, a odrţana je i zasebna sesija na temu statističkih podataka o migraciji koja je posledica standarda i
zahteva EU u pogledu prikupljanja podataka u oblasti migracija, azila i viza kao i tabela i zahteva EU i drugih
meĎunarodnih sistema prikupljanja podataka.
Izgradnja kapaciteta u okviru ovog projekta trebalo bi da dovede do kvalitetnijih statističkih podataka u oblasti
kriminaliteta i krivičnog pravosuĎa u Republici Srbiji i da osposobe relevantne institucije da bolje fokusiraju svoje
napore, da vrše evaluaciju delotvornosti svog odgovora na kriminal i korupciju, i da unaprede sveukupno upravljanje
aktivnostima. Nadalje, na osnovu zajednički sprovedenog istraţivanja od strane TRANSCRIME i UNODC-a, izdat je
tehnički izveštaj (koji postoji i na srpskom jeziku), čiji je cilj da da opis i procenu prikupljanja, analize i korišćenja
statističkih podataka pravosuĎa i policije u Srbiji u odnosu na standarde u ovoj oblasti na nivou EU.
Kontrola primene carinskih propisa u Srbiji
U okviru projekta koji finansira EU, pod nazivom “Harmonizacija Sektora za kontrolu primene carinskih propisa
sa standardima i operativnim metodologijama agencija sprovođenja zakona u EU”, UNODC je, kao
implementacioni partner, u periodu od 12 meseci odrţao specijalizovanu obuku za 99 carinskih sluţbenika (od toga
22 ţene) u tematskim oblastima kao što su: tehnike suzbijanja krijumčarenja, obaveštajni rad, tehnike carinskih
istraga, prava intelektualne svojine, analiza rizika, kriminalističko-obaveštajna analiza, uključujući i obuku za pretres
plovila koja je odrţana u Liverpulu, UK, za 10 carinskih sluţbenika koji su stekli praktičnu obuku i priliku da vrše
pretres teretnih i komercijalnih brodova u luci Liverpul. U okviru osnovnog kursa za pripravnike u Sektoru kontrole
primene carinskih propisa, carinski sluţbenici su dobili praktičnu obuku na meĎunarodnom graničnom prelazu sa
Hrvatskom (granični prelaz Batrovci). UNODC je takoĎe obezbedio potrebne alatke za obuku za 4 Carinarnice u
Srbiji, uključujući softver za kriminalističko-obaveštajna analizu, i izradio je tehničku specifikaciju za isporuku 8 portal
monitora radijacije koji će biti instalirani na 4 drumska i ţeleznička granična prelaza.
Prevencija zloupotrebe supstanci i problematičnog ponašanja
Nadalje, tokom 2010. godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, UNODC je uveo u Srbiji program obuke
porodica zasnovan na dokazima koji je namenjen radu sa decom i roditeljima sa ciljem da unapredi njihov
porodični ţivot i spreči zloupotrebu supstanci i druge oblike problematičnog ponašanja. Ovaj program se sprovodi
kroz sedam sesija za roditelje, decu i grupne porodične sesije, uz korišćenje video materijala, dramatizacija,
38 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
diskusija, igara za učenje, i porodičnih projekata. Program se dokazao kao delotvoran u pomeranju starosnih granica
u kojima adolescenti počinju da zloupotrebljavaju supstance, sniţavanju nivoa agresivnosti, povećanju sposobnosti
adolescenata da se odupru vršnjačkom pritisku i povećanju sposobnosti roditelja i staratelja u postavljanju
odgovarajućih granica uz istovremeno pruţanje ljubavi i podrške.
Zajednički programi
Zajednički program UNODC-SZO koji je uveden u Srbiji tokom 2010. godine i podrţava integrisanje lečenja
narkomanije i usluga zbrinjavanja, a koji uspostavlja kontakt sa pacijentima u domovima zdravlja i porodicama.
Tokom prve godine realizacije, program je obezbedio obuku u oblasti psiho-socijalnog tretmana i obuku u oblasti
farmakologije za 55 profesionalaca. Cilj postavljen za 2011. godinu je da se dostigne ukupan broj od 295
profesionalaca i da se pokrene nacionalna grupa za koordinaciju.
Putem Zajedničkog programa koji sprovede UNHCR, UNODC i IOM u Borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji, pod
pokroviteljstvom UN.GIFT, UNODC ima ulogu da obezbedi operacionalizaciju Nacionalnog akcionog plana Republike
Srbije (NAP) u borbi protiv trgovine ljudima (2009-11), posebno kroz jačanje odgovora krivičnog pravosuĎa Vlade
Republike Srbije. Angaţovanje UNODC-a dešava se kako na nivou javne politike tako i na operativnom nivou. Na
nivou utvrĎivanja politike, prioritet je da se poveća nivo znanja o zakonodavstvu u oblasti borbe protiv trgovine
ljudima i poznavanja sudske prakse, kao i da se osnaţe kapaciteti policije i pravosuĎa (sudija i tuţilaca) za
sprovoĎenje uspešnih istraga, procesa krivičnog gonjenja i izricanja presuda u predmetima trgovine ljudima. Na
operativnom nivou prioritet su bolja detekcija, krivično gonjenje i izricanje presuda u predmetima trgovine ljudima.
U decembru 2010. godine, izraĎena je studija o krivičnom pravosuĎu i sudskoj praksi kao osnova za izradu
nastavnog plana u saradnji sa Pravosudnom akademijom Republike Srbije za obuku policije i pravosuĎa kao i za
svrhe zagovaranja i lobiranja. Ova studija će takoĎe posluţiti i kao polazna osnova za izradu Smernica za borbu
protiv trgovine ljudima za pravosuĎe, ona će se izraditi i zvanično distribuisati u saradnji sa Ministarstvom pravosuĎa
sa ciljem da se ostvari harmonizovana primena zakonodavstva u oblasti trgovine ljudima kod sudija i tuţilaca.
U partnerstvu sa drugim zainteresovanim stranama, UNODC je obeleţila Međunarodni dan protiv zloupotrebe
droge u Srbiji, 25. i 26. juna 2010. godine. Obeleţavanje je započelo konferencijom za štampu tokom koje su glavni
partneri u ovoj kampanji imali priliku da predstave svoja ostvarenja i planove aktivnosti za budućnost. Obeleţavanju
je prisustvovao tadašnji Ministar zdravlja Srbije, Tomica Milosavljević, Republički zavod za javno zdravlje "Batut", i
predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji. Sistem UN i UNODC predstavljao je William Infante, Stalni
koordinator UN, koji je promovisao poruku Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i slogan "Misli o zdravlju, ne o
drogi". Usledila je konferencija eksperata na kojoj su predstavljene aktivnosti i projekti koje je podrţalo Ministarstvo
zdravlja.
Ključni partneri UNODC-a: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuĎa, Ministarstvo prosvete,
Ministarstvo zdravlja, Republički zavod za statistiku, Kancelarija javnog tuţilaštva, Uprava carina Republike Srbije.
39 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE)
U avgustu 2010. godine, Republika Srbija je formalno postala punopravni članica projekta Trans-Evropska
železnica (TER), koji je iniciran 1990. kroz pridruţivanje ovom projektu, Srbija je u većoj meri integrisana u evropski
sistem transportne infrastrukture i u većoj meri uţiva koristi od saradnje sa drugim zemljama učesnicama. U okviru
projekta doći će po poboljšanja kvaliteta i efikasnosti transportnih operacija. Osim toga, radiće se na razvoju
koherentnog i efikasnog sistema ţelezničkog i kombinovanog transporta u skladu sa UNECE Pan-Evropskim
sporazumima o infrastrukturi, Evropskim sporazumom o glavnim ţelezničkim linijama (AGC - maj 1985) i Evropskim
sporazumom o vaţnim meĎunarodnim linijama kombinovanog transporta i s tim vezanih instalacija (AGTC - feb.
1991).
U okviru projekta Finansiranja ulaganja u energetsku efikasnost i ublažavanje klimatskih promena (FEEI),
realizovan je prvi Memorandum o razumevanju izmeĎu UNECE i Ministarstva energetike i rudarstva Srbije i potpisan
je drugi Memorandum. Web stranice ovog projekta (http://feei.info/eng/national-pages/Srbija) su izraĎene i potpuno
su funkcionalne. Srbija je takoĎe obavila studiju slučaja: “Ulaganja u energetsku efikasnost i uvoĎenje naplate na
bazi potrošnje u sistemu daljinskog grejanja za grad Suboticu”. Osim toga, Ministarstvo energetike i rudarstva Srbije
obezbedilo je Informaciju o Nacionalnoj energetskoj politici za studiju “Regionalna analiza reforme politike za
promovisanje
ulaganja
u
energetsku
efikasnost
i
obnovljive
izvore”
(http://www.unece.org/energy/se/pdfs/eneff/eneff_pub/EE21_FEEI_RegAnl_Final_Report.pdf). Ta studija sadrţi
pregled okvira politike Srbije za sektor energetike, analizu prepreka za investiranje u energetsku efikasnost i
obnovljive izvore energije, kao i preporuke za prevazilaţenje tih prepreka.
U okviru Zajedničkog projekta koji realizuju UNECE – Institut Svetske banke pod nazivom “Program izgradnje
kapaciteta za unošenje rodne perspektive u statistički sistem za formulisanje politike na bazi znanja u
zemljama centralne i istočne Evrope i jugoistočne Evrope”, UNECE je organizovao Nacionalnu radionicu o rodno
zasnovanoj statistici u Beogradu, Srbiji, u maju 2010, koja se bavila sledećim temama: zagovaranje rodno osetljive
statistike, ankete o korišćenju vremena, merenje nasilja u porodici i usklaĎivanje porodičnog i poslovnog ţivota. Uz
učešće 25 učenika iz zvanične statistike, nekoliko ministarstava i agencija, radionica je objedinila one koji izraĎuju i
one koji koriste rodno zasnivanu statistiku radi voĎenja rasprave. Zahvaljujući radionici postalo je jasno da postoji
nedovoljna koordinacija izmeĎu drţavnih agencija koje rade na prikupljanju podataka, pa stoga i potreba da se oformi
jedno koordinaciono telo koje će omogućavati razmenu podataka izmeĎu agencija i organa u zemlji.
UNECE je skupa sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije i u saradnji sa Sekretarijatom
CEFTA, zajednički organizovao sesiju “Prevazilaženje trgovinskih prepreka: snimanje tržišta i kvalitetna
infrastruktura”, što je predstavljalo jedan deo dogaĎaja Nedelja CEFTA-e 2010 u Beogradu u novembru 2010.
Zahvaljujući odrţavanju ove sesije, organi za praćenje trţišta u zemljama potpisnicama (uključujući i organe Srbije)
imaju jasniju predstavu o političkom značaju praćenja trţišta i raspoloţivim instrumentima za praćenje trţišta koje je
razradila Savetodavna grupa za praćenje trţišta u okviru UNECE. UNECE je takoĎe bio ko-organizator konferencije
na temu olakšavanja trgovine i projekta „Single Window“ u saradnji sa Savetom za regionalnu saradnju u JIE u
40 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
septembru 2010 u Albaniji, kojoj su prisustvovali i zvaničnici Srbije. Po tom osnovu, Srbija je aţurirala svoj projekat
„Single Window“ radi postizanja veće mere usaglašenosti sa standardima EU.
Ključni partneri: TER projekat – drţave članice TER projekta, posebno Austrija, Poljska i Slovačka; Projekat FEEI –
Nacionalna institucija učesnica je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srbije. UNECE takoĎe saraĎuje sa
Republičkim zavodom za statistiku, Upravom carina, Ministarstvom za ekonomske odnose sa inostranstvom,
Ministarstvom trgovine i ekonomskog razvoja, i Privrednom komorom.
Program UN za ljudska naselja (UN-Habitat)
Socijalno stanovanje i socijalna uključenost
U okviru pripremne faze Programa Naselja i integrisani lokalni razvoj, koji finansira Vlada Italije, nastavljena je
kontinuirana podrška Vladi Srbija u njenim naporima u procesu reforme stambenog sektora kao i u njenoj agendi
društvene uključenosti. U februaru 2010. godine, program UN-HABITAT podrţao je proces dijaloga o politici i
obezbedio tehničku pomoć kroz organizaciju nacionalne konferencije “Pristup socijalnom i priuštivom stanovanju:
razmena iskustava o politici u Srbiji i drugim evropskim zemljama”, koja je organizovana u saradnji Ministarstva za
zaštitu ţivotne sredine i prostorno planiranje i Jedinice za društvenu uključenost i smanjenje siromaštva iz okvira
Kabineta Potpredsednika Vlade za EU integracije.
Nakon usvajanja Zakona o socijalnom stanovanju u avgustu 2009. godine, Vlada Srbije je preduzela dalje korake za
izradu adekvatnih instrumenata politike za realizaciju programa socijalnog stanovanja. Ministarstvo za zaštitu ţivotne
sredine i prostorno planiranje bilo je aktivno angaţovano u identifikaciji mogućih opcija politike usmerenih na potrebe
ugroţenih populacionih grupa na osnovu strateškog pristupa sa srednjoročnom/dugoročnom perspektivom, koja bi
takoĎe bila adekvatna za eventualno integrisanje stambenih politika sa politikama urbanizma i prostornog planiranja,
posebno u pogledu legalizacije neformalnih naselja i obezbeĎenja zemljišta za izgradnju socijalnih stanova.
Konferencija je obraĎivala tri glavne teme: i) proces reforme stambene politike, ii) sistem finansiranja stanogradnje, i
iii) strategije za rešavanje potreba grupa sa niskim prihodima i ugroţenih društvenih grupa. Razmena iskustava,
dobre prakse i izazova, kao i izvedenih pouka postavila je osnove za dalju razradu mogućih opcija i adekvatnih
instrumenata za Srbiju.
Ministarstvo je predstavilo elemente buduće nacionalne strategije socijalnog stanovanja; iskustva i analizu iskustva
drugih evropskih zemalja prezentovali su UNECE eksperti, predstavnici Univerziteta u Kalgariju, Katedre za
urbanizam Univerziteta u Glazgovu, Istraţivački institut za pitanja stanovanja, urbanizma i studija mobilnosti sa
tehnološkog univerziteta u Delftu, sa Londonskog ekonomskog fakulteta, i „Federcasa“ Italijanskog nacionalnog
stambenog saveza.
Konferencija je naglasila relevantnost reforme sektora socijalnog stanovanja za proces evropskih integracija Srbije i
za borbu protiv društvene isključenosti.
41 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Učesnici su bili prisutni u velikom broju i veoma aktivni, uključujući izmeĎu ostalog predstavnike Narodne skupštine
Srbije, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Republičke agencije za
prostorno planiranje, Republičkog zavoda za statistiku, Arhitektonskog fakulteta, Zavoda za urbanizam grada
Beograda, Inţenjerske komore Srbije, Stalne konferencije gradova i opština, predstavnike gradskih skupština i veća,
jedinica lokalne samouprave (Beograd, Niš, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Valjevo, Uţice, Vranje, Leskovac, Novi
Sad, Subotica, Pančevo, Stara Pazova, Kruševac i Kikinda), opštinske stambene agencije, Udruţenja stambenih
agencija, centara za socijalni rad, komercijalnih banaka, Saveta Evrope, Odeljenja za evropske integracije i
Ekonomskog odeljenja Delegacije EU u Srbiji, OEBS-a i drugih meĎunarodnih organizacija, „Italian Cooperation“ u
Beogradu i drugi predstavnici donatorske zajednice, organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije.
Smatra se da će angaţovanost i saradnja svih zainteresovanih strana, uključujući republičku Vladu, predstavljati
ključni faktor za uspešno postizanje odgovarajućih i prikladnih rešenja za uključenost najugroţenijih grupa u njihove
zajednice. U tom pogledu, metodološki pristup Konferencije je visoko ocenjen jer je imao za cilj da okupi
predstavnike centralne i lokalnih vlasti, privatni sektor, akademske i istraţivačke ustanove, kao i civilno društvo.
Ţiva diskusija i dijalog koji su proistekli iz predstavljenih iskustava doveli su do odreĎenog broja preporuka za izradu
nove politike socijalnog stanovanja u Srbiji
Ključni partneri: Ministarstvo za zaštitu ţivotne sredine i prostorno planiranje, Kancelarija Potpredsednika Vlade za
EU integracije – Jedinica za društvenu uključenost i smanjenje siromaštva
Zajednički programi: UN-HABITAT Komponenta “Bezbedniji gradovi“ u okviru Zajedničkog programa PBILD UN na
jugu Srbije bila je predmet zasebnog izveštaja.
Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS)
Tokom 2010. godine, UNOPS je nastavio da obavlja usluge implementacije za svoje klijente. U slučaju Svetske
zdravstvene organizacije, usluge su se odnosile na projekat SWIFT i obuhvatale su zadatke administrativnog agenta
kao i implementaciju komponente generisanja prihoda, a za Globalni fond borbe protiv Side, tuberkuloze i malarije
(GFATM) usluge su se odnosile na procenu organizacionih kapaciteta, verifikacije realizacije i ocene učinka grantova
skupa sa Ministarstvom zdravlja, Crvenim krstom i Mladima Jazas, kao prvenstvenim korisnicima.
Osim toga, do sredine 2010. godine Delegacije Evropske unije u Srbiji i Swiss Development Cooperation angaţovale
su usluge UNOPS-a na realizaciji 3-godišnjeg projekta PROGRES Evropsko partnerstvo i Opštinski program, što je
šema regionalnog razvoja koja ima za cilj da doprinese povećanju stabilnosti i društveno-ekonomskog razvoja u
najsiromašnijim delovima Srbije i delovima u kojima postoji najveća mogućnost konflikta: juţna i jugozapadna Srbija
(ukupno 25 opština u Zlatiborskom, Raškom, Moravičkom i Rasinskom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu). Ova šema
će doprineti unapreĎenju dobre uprave, opštinskim i meĎuopštinskim kapacitetima upravljanja, kao i društvenoj,
ekonomskoj i fizičkoj infrastrukturi na jedan holistički način fokusiran na prostor. Ovaj program je osnovao kancelarije
za realizaciju posla u Novom Pazaru, Prokuplju i Vranju i podneo je svoj početni izveštaj, koji uključuje detaljan plan
rada i uputstva za implementaciju, što je podneto Upravnom odboru projekta u oktobru 2010. godine uz prisustvo
42 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
predstavnika većine od ukupno 25 opština. Izveštaj je jednoglasno usvojen, objavljeni su prvi pozivi za podnošenje
predloga za opštinske projekte i započeta je realizacija programa tehničke pomoći opštinama.
Osim toga, program PROGRES je u periodu juni – decembar 2010. godine realizovao i komponentu programa
migracija SDC-a. Glavni ostvareni rezultati uključuju ulogu moderatora u implementaciji relevantnih nacionalnih
planova na lokalnom nivou, što je omogućilo da jugoistočna Srbija bude meĎu prvima koja je uvela funkcionalno
obrazovanje odraslih; Nacionalna sluţba zapošljavanja po prvi put prepoznaje migrante kao zasebnu kategoriju; a
uspostavljene su i nove socijalne usluge na lokalnom nivou. Kao rezultat toga, ministarstva i lokalne samouprave
prepoznaju značaj projektnih aktivnosti i rasporeĎuju sredstva koja će omogućiti nastavak novo uspostavljenih
usluga.
Organizacija UN za hranu i poljoprivredu (FAO)
Sektor poljoprivrede i turizma
FAO učestvuje u Zajedničkom programu UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“ na nacionalnom nivou uglavnom kroz
pruţanje podrške za izgradnju kapaciteta za proces odlučivanja na nivou Vlade (Nacionalni savet za ruralni
razvoj), razvoj dve IPARD mere vezane za zaštitu prirode, sektor poljoprivrede i turizma, i razvoj ruralnog turizma kao
komponente diversifikacije ruralne ekonomije. FAO daje analitički doprinos za formulisanje master plana za ruralni
turizam u Srbiji. Za tu svrhu tim FAO je izradio dve studije u vezi sa lokalnim proizvodima, njihovom značaju za
ruralni turizam i mogući doprinos ruralnog turizma obezbeĎenju ulova za ţivot osetljivih ruralnih zajednica. Na
lokalnom nivou, FAO je ostvario doprinos izgradnji kapaciteta zainteresovanih strana kroz pruţanje usluga lokalnim
korisnicima programa podrške ruralnom razvoju. ObezbeĎeni su obuka, usmeravanje i praktične veţbe, skupa sa
šemom grantova, radi podrške lokalnom strateškom planiranju i razvoju i implementaciji ideja za projekte.
U kontekstu “Razvoj sektora šumarstva u Srbiji”, projekta koji finansira Finska, osoblje angaţovano na projektu je
sprovelo sastanke sa grupama zainteresovanih strana i pojedincima sa namerom da se obezbedi proces konsultacija
o promenama u Zakonu o šumama. Profesionalci iz svih institucija podrţali su osnivanje Komore inţenjera
šumarstva, posebno izdavanje licenci za inţenjere šumarstva sa ciljem da se osigura lična odgovornosti i opšta
zaštita profesionalaca. Propis o osnivanju Komore inţenjera šumarstva, kao i Statut Komore, koji ima pravni osnov u
zakonu, naišli su na dobar prijem. Pre usvajanja ovih propisa u parlamentu 2010. godine unesene su i poslednje
potrebne izmene propisa.
U kontekstu projekta “Energija drveta za održiv ruralni razvoj“, unapreĎeni su kapaciteti Uprave za šumarstvo u
okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za pruţanje podrške u oblastima utvrĎivanja i evaluacije
javne politike i razvoja dobrih strategija, programa i projekata u oblasti bio-energije usaglašenih sa odrţivim
upravljanjem u sektorima šumarstva, energetike i poljoprivrede.
U okviru projekta “Tehnička pomoć Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije za vršenje revizije i kontrole
nezavisnih sektorskih revizija u okviru IPARD programiranja”, FAO je izradio sektorske studije kontrole kvaliteta u tri
43 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
oblasti: sektoru voćarstva i povrtarstva, sektoru mesa, i sektoru mlekarstva. Ove sektorske revizije su bitan doprinos
budućem programiranju u okviru EU Instrumenata predpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD) u Srbiji.
Srbija je učestvovala u realizaciji projekta “Tehnička pomoć u razvoju ljudskih resursa za poljoprivredne savetodavne
službe”. Za ovaj projekat FAO je pruţio konsultantske usluge za procenu potreba i praznina u razvoju ljudskih
resursa za savetodavne poljoprivredne sluţbe u zemlji. Početkom aprila 2010. godine, delegacija Srbije, koja se
sastojala od četiri predstavnika, učestvovala je na Regionalnoj radionici zainteresovanih strana u oblasti razvoja
ljudskih kapaciteta (HCD), skupa sa 11 učesnika iz drugih zemalja iz sektora savetodavnih poljoprivrednih sluţbi na
zapadnom Balkanu. Radionica, koja je odrţana u Ohridu, BJR Makedonija, je imala za cilj identifikaciju zajedničkih
potreba zemalja zapadnog Balkana u razvoju ljudskih resursa na regionalnom nivou, kao i utvrĎivanje prednosti koje
odreĎene zemlje poseduju a koje se mogu koristiti kao primeri dobre prakse u drugim zemljama.
Ključni partneri: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,
UNDP, UNWTO, UNEP, UNICEF, Turistička organizacija Srbije (TOS).
Zajednički program - Održivi turizam za ruralni razvoj (STRD)
(FAO, UNDP, UNEP, UNICEF, UNWTO)
Zajednički program je pokrenut usred ekonomske krize pa su bili potrebni dodatni
napori za prilagoĎavanje aktivnosti oteţanim ekonomskim okolnostima. Jedna od
prvih aktivnosti za realizaciju je bilo mapiranje trendova javnih investicija u ruralni
turizam, kao i imenovanje kontakt tačke za Odrţiva ulaganja i finansiranje turizma
(SIFT) u Srbiji.
Tokom 2010.godine, Zajednički program je učestvovao u i organizovao različite
aktivnosti za podizanje nivoa svesti javnosti i ukazivanje na potencijal ruralnog
turizma za podizanje prihoda javnoj i privatnog sektora i drugih zainteresovanih
strana, uključujući i sledeće:



Ključni rezultati
Izrađen je nacrt Nacionalnog
Master plana za ruralni turizam
Sprovedene su mere za podršku
održivom upravljanju prirodnim
resursima i zaštitu životne
sredine u ruralnim oblastima i
mere koje podržavaju
diversifikaciju ruralne ekonomije
Prilikom otvaranja regionalnih dešavanja kao što su 39. Kosidba na Rajcu
i Sajam bio-diverziteta, oko 20.000 učesnika je informisano o potencijalu za razvoj ruralnog turizma u Srbiji
koji bi predstavljao osnovni resurs za diversifikaciju prihoda.
Više od 250 predstavnika nacionalnih partnera, lokalne samouprave, regionalnih i lokalnih turističkih
organizacija, NVO, privatnih seoskih domaćinstava, udruţenja za ruralni turizam i Lokalnih akcionih grupa
(LAG) je imalo priliku da utiče na izradu Master plana za ruralni turizam tokom javne rasprave o master
planu.
Ujedinjene nacije u Srbiji proslavile su 65. godišnjicu razvoja duha ruralnog i kulturnog turizma sa UN
Zajedničkim programom Odrţivi turizam za ruralni razvoj, koji promoviše ruralni turizam kao jednu od
najvaţnijih privrednih delatnosti ruralne ekonomije u Srbiji.
44 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Izrađen je zakonodavni i okvir politike za podršku diversifikaciji ruralne ekonomije preko turizma
koji on doprinosi dostizanju Milenijumskih ciljeva razvoja
IzraĎen je nacrt Nacionalnog Master plana za ruralni turizam (koji obuhvata i izmenjenu verziju Dijagnostičkog
izveštaja, nacrt Strategije i Akcioni plan) i obavljena je sveobuhvatna javna rasprava. To je obavljeno kroz četiri
radionice u četiri ciljana regiona i jednu nacionalnu radionicu. Sveukupno, na ovim radionicama učestvovalo je preko
250 zainteresovanih strana, uključujući predstavnike iz svih 19 opština, Vlade Srbije i drugih nacionalnih partnera,
lokalnih NVO, stručnjaka za turizam, hotelijera, turističkih operatera, itd. Ova dokumenta predstavljaju pregled
sadašnjeg stanja ruralnog turizma u Srbiji, daju ocenu njegovog potencijala kao pokretača ruralnog razvoja, i daju
strateške preporuke za dalju promociju ruralnog turizma. Proces konsultacija sa nacionalnim i regionalnim partnerima
i okončanje rada na strategiji, akcionim planovima i planovima implementacije planirano je da se okonča tokom prvog
tromesečja 2011. godine.
Analiza polaznog stanja i detaljan opis mera iz „Osa 2“ (dokumentacija za mere) vezanih za podršku odrţivom
upravljanju prirodnim resursima i zaštiti ţivotne sredine u ruralnim oblastima, kao i mere iz „Osa 3“ za podršku
diversifikaciji ruralne ekonomije sa naglaskom na ruralni turizam u skladu sa zahtevima IPARD-a su izraĎene i
dostavljanje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Sektoru za ruralni razvoj. Nacrt mera će biti
predmet dalje rasprave sa nacionalnim i lokalnim partnerima. Savet za ruralni razvoj – nedavno osnovano telo Vlade
za koje je obezbeĎena podrška programa obezbediće platformu za razmenu ideja u pogledu planiranja IPARD-a i
izrade nacrta mera.
Na nacionalnom nivou je sprovedena revizija javne podrške ruralnom turizmu za period 2008 – 2009 i obezbeĎeni
su vaţni podaci za aktivnosti promocije investicija u 2011. Ovaj program će razmotriti sve šanse za unapreĎenje
javne podrške stvaranju partnerstava u ruralnim oblastima. Rezultati istraţivanja biće uneti kao sastavni deo
Smernica za stvaranje partnerstava, koje će biti dovršene tokom 2011. godine.
Okvir za razvoj i stimulisanje turizma okrenutog deci se razraĎuje u okviru dokumenata (Master plan i smernice
za pruţaoce turističkih usluga za decu i učenike).
Lokalni ruralni turizam i prateća industrija
Obavljena je obuka za više od 250 zainteresovanih strana u
oblasti ruralnog turizma kroz radionice, praktičnu obuku i
usmeravanje u okviru programa kao što su Upravljanje projektnim
ciklusom, Strateško planiranje, Prikupljanje finansijskih sredstava i
osmišljavanje projekata, što ih osposobljava da rade na razvoju
projekata i pomaţu svojim zajednicama da ostvare pristup
nacionalnim i šemama grantova na nivou EU za odrţiv ruralni
razvoj.
Podizanje svesti tokom obuka iz oblasti HCCP i Global GAP
(dobre poljoprivredne prakse) će biti od pomoći u prilagoĎavanju
Ključni rezultati
Izvršena je obuka za preko 250 zainteresovanih
strana za ruralni turizam kroz radionice, praktične
obuke i usmeravanja.
Obavljen je Poziv za dostavljanje predloga
projekata za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz
turizam i izabrano je i odobreno 6 najbolje
rangiranih predloga projekta
Sprovedena je podrška izgradnji partnerstva
javnog, civilnog i privatnog sektora za četiri
regionalne grupe sa ciljem da se izgradi okvir za
LAG grupe kao temelj održivog ruralnog razvoja
45 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
novim propisima koji će biti uvedeni tokom procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Ove obuke su posebno
relevantne da bi se osigurala implementacija standarda kvaliteta u proizvodnju i prodaju hrane, kao ključnog aspekta
ponude ruralnog turizma u Srbiji.
Sprovedena je podrška izgradnji partnerstva javnog, građanskog i privatnog sektora za četiri regionalne grupe
zainteresovanih strana sa ciljem da se izgradi okvir za LAG grupe koje će postati temelj odrţivog ruralnog razvoja. U
okviru programa organizovana je obuke LEADER i Ruralni turizam u saradnji sa Ministarstvom za hranu,
poljoprivredu i šumarstvo Bavarske, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva Italije i Italijanskom mreţom za ruralni
razvoj. U obuci je aktivno učestvovalo ukupno 76 učesnika koji su sada obučeni i meĎusobno povezani sa drugim
ključnim zainteresovanim stranama i osposobljeni za pruţanje boljih usluga u ruralnim oblastima.
Dvodnevna radionica „Kulturna baština i ruralni razvoj kroz partnerstvo‟ odrţana je kao prva konkretna aktivnost u
okviru Zajedničkog programa, u saradnji sa UNESCO. Rezultat ove radionice je identifikacija poslovnih šansi u
istočnoj Srbiji na osnovu kulturne baštine u ruralnim oblastima, sa posebnim naglaskom na partnerske inicijative i
potencijal Lokacija svetske baštine.
Zajednički poziv za dostavljanje predloga za diversifikaciju ruralne ekonomije kroz turizam je prošao
kompletnu proceduru i primljena su 53 predloga. Svi predlozi projekata podneseni su PMC-u, koji je odobrio 6
najbolje rangiranih predloga projekata.
MDG-F SRTD Ključni partneri: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede, i Turistička organizacije Srbije.
Zajednički program - Zapošljavanje
mladih i upravljanje migracijama (YEM)
(IOM, ILO, UNDP, UNICEF)
Nedavna ekonomska kriza dodatno je pogoršala loše uslove na
trţištu rada za mlade u Srbiji o čemu svedoči nezaposlenost
mladih, koja iznosi skoro 50 posto (za mlade ljude starosti 15-3
godina)4. Osim toga, statistike o trţištu rada ukazuju da su
odreĎene grupe više pogoĎene od drugih jer je prelazak na
pristojan posao i dalje teţak za mlade sa niskim kvalifikacijama,
posebno ne iz ruralnih sredina i one iz marginalizovanih grupa.5
Društveno-ekonomski kontekst potvrĎuje rezonovanje koje leţi u
osnovama osnivanja Fonda za zapošljavanje mladih kao i ostalih
aktivnosti projekta Jačanja mladih i upravljanja migracijama
(YEM), kao što su unapreĎenje javnih usluga za adekvatnije
Ključni rezultati
Pružena podrška za koordinacione mehanizme za definisanje
pokazatelja o radnim migracijama i socijalnoj zaštiti, i
značajna podrška Vladi Srbije u izradi nacrta nove strategije
zapošljavanja koja treba da osigura rešavanje pitanja mladih,
zapošljavanja i migracija.
Sprovedena kampanja javnog zagovaranja predvođena
jednom od najvećih NVO u Srbiji za identifikovanje ključnih
pitanja zapošljavanja mladih i migracija i promovisanja njihove
integracije u nacionalne politike i akcione planove. Kampanja
je privukla značajnu pažnju medija, dovela do rasprave u
Narodnoj skupštini, i između ostalog rezultirala potpisivanjem
Memoranduma o razumevanju između dva ministarstava o
uvođenju preduzetničkog obrazovanja u obrazovni sistem
Srbije.
4Grupa
5
autora, Izveštaj o zapošljavanju i migracijama u Sbiji, GraĎanske inicijjative 2010
Fondacija za unapreĎenje ekonomije, www.fren.org.rs, 2010
46 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
rešavanje potreba ugroţenih mladih ljudi i smanjenje široko rasprostranjenog siromaštva i razloga za migraciju. Bez
obzira na dosadašnji uspeh ostvaren projektom YEM – kao na primer kroz pruţanje zapošljavanja i obuke za preko
1899 ugroţenih mladih u Srbiji i sredstava za dugoročno finansiranje inicijativa, kakva je na primer Fond za
zapošljavanje mladih – neophodni su napori koji će se nastaviti i nakon okončanja projekta YEM.
Zapošljavanje mladih i politika migracija i strategija nacionalnog razvoja
Redovna anketa radne snage koju sprovodi Republički zavod za statistiku u ime Ministarstva ekonomije i
regionalnog razvoja sada uključuje novi modul upitnika o zapošljavanju i kretanju mladih koji daje konkretnije
informacije u ovim oblastima. Vremenske serije su prilagoĎene i izračunate za period 2004 – 2010.

Razvijeno je i trenutno se nalazi u primeni 15 novih pokazatelja o mladima na trţištu rada.

Postignut je dogovor o okviru pokazatelja za socijalnu zaštitu i radne migracije sa partnerima iz Vlade.
Definisano je deset pokazatelja o socijalnoj zaštiti i uspostavljeni su načini prikupljanja.

Pruţena je podrška Vladi u izradi nacrta nove Strategije zapošljavanja, uz tehničku podršku sa naglaskom
na zapošljavanje mladih i raden migracije.
Sprovedena kampanja javnog zagovaranja predvoĎena jednom od najvećih NVO u Srbiji za identifikovanje ključnih
pitanja zapošljavanja mladih i migracija i promovisanja njihove integracije u nacionalne politike i akcione planove.
Jedan od mnogih rezultata je i potpisivanje Memoranduma o razumevanju izmeĎu dva ministarstava o uvoĎenju
preduzetničkog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije.
Integrisane usluge tržišta rada i socijalne zaštite za
ugrožene mlade muškarce i žene

Obavljena obuka svih centara za socijalni rad u ciljanim
okruzima projekta YEM (377 rukovodilaca predmeta i 75
kontrolora) za uvoĎenje upravljanja predmetima i sa 10
centara za socijalni rad koji su obučeni i izabrani da
izrade Godišnje operativne planove. Paket obuke je
podnesen za akreditaciju a priručnik o godišnjem
operativnom planiranju je izraĎen i štampan tokom
2010. godine.
Ključni rezultati
Pružena podrška za uvođenje upravljanja predmetima
u centrima za socijalni rad, omladinske kancelarije
osposobljene da bolje razumeju i budu u direktnom
kontaktu sa ugroženim mladim ljudima, i da omoguće
savetima za zapošljavanje da ciljane vrednosti za
zapošljavanje mladih uzmu u obzir u izradi intervencija
za zapošljavanje mladih.
Koordinisana među-resorna radna grupa sa svim
ministarstvima, dobila je tehničke inpute, i sprovela sve
aktivnosti na terenu za implementaciju integrisanih
usluga kroz pilot projekte u 7 opština. Na nivou politike,
RG za pružanje integrisanih usluga uspešno učestvuje
u izradi novog zakona o socijalnoj zaštiti sa ciljem da
se osigura saradnja između CSR i NSZ.

ObezbeĎena obuka za 6 omladinskih kancelarija (186
mladih volontera) za bolje razumevanje i rad sa
najugroţenijim mladima.

Uspostavljene info-tačke – oprema koja se sastoji od kompjutera, štampača, info tabli i promotivnih
štandova – u 17 opštinskih omladinskih kancelarija, što omogućava bolji pristup informacijama o
zapošljavanju, volontiranju i mogućnostima stipendiranja, i socijalnih sluţbi relevantnih za mlade.

Lokalnim savetima za zapošljavanje pruţena je pomoć u utvrĎivanju prioriteta i ciljnih vrednosti za
uključivanje ugroţenih mladih ljudi u njihovim opštinama kao i razvoj lokalnih akcionih planova za
47 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
zapošljavanje.

IzraĎene su tri osnovne komponente uputstva „Pravo da se zna“ koje je vodič kroz zakonodavstvo
(migracije, rad, zdravstvo).

Pruţena je pomoć za projekte 4 omladinske kancelarije koje će kumulativno angaţovati 700 mladića i
devojaka iz njihovih zajednica da se bave pitanjima i izazovima kao što je zapošljavanje mladih
Integrisani programi zapošljavanja i socijalne zaštite za mlade povratnike i ostale ugrožene mlade
muškarce i žene – Fond za zapošljavanje mladih
Fond je pokrenut početkom 2010 i od tog vremena ostvario je sledeće rezultate: do 31. decembra 2011, Fond je
pruţio podršku za 1.899 korisnika (za 936 korisnika sredstvima programa, za 963 sredstvima Vlade), od čega je po
procenama 45 ţena, 17 posto Roma, a 6 posto mladih sa invaliditetom. Od ukupno 1.899 korisnika, 1.337 pohaĎa
stručno osposobljavanje, a 477 je zaposleno (138 samo-zapošljavanje, a 339 zaposleno u kompanijama).
MDG-F YEM Ključni partneri: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta,
Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Nacionalna sluţba za zapošljavanje,
centri za socijalni rad, Republički zavod za statistiku.
Zajednički program-Jačanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (PBILD)
(UNDP, UNICEF, UNHCR, UN-HABITAT, ILO, IOM)
Izbor Nacionalnih saveta nacionalnih manjina obeleţilo je bitan korak napred
u pogledu predstavljanja manjina i korišćenja podrške koja je obezbeĎena
kroz drţavni sistem. Iako program PBILD ne radi direktno sa nacionalnim
savetima albanske, romske ili bugarske manjine, Zajednički program radi na
izgradnji kapaciteta nacionalnih manjina i njihovom informisanju o pitanjima
manjinskih prava. Izbor Nacionalnih saveta će takoĎe doprineti većem nivou
predstavljanja manjina i njihovom osnaţivanju. Program PBILD preduzima
čitav niz aktivnosti usmerenih na jačanje kapaciteta za mir i razvoj,
omogućava ekonomski razvoj, smanjuje nezaposlenost, unapreĎuje javne
sluţbe za sve društvene grupe. Program se realizuje u 13 opština na jugu
Srbije (Jablanicki i Pčinjski okrug).
Ključni rezultati
Unapređena socijalna institucionalna
infrastruktura i kapaciteti za rodnu
ravnopravnost, omladinu i prevenciju
kriminala.
Smanjen pritisak kolektivnih centra na
lokalne zajednice jer je 113 IRL
napustilo centre i uselilo se u novi
smeštaj uz podršku Programa PBILD.
Kohezivnost zajednice i ljudski kapital
Sprovedene su ključne procene u oblasti rodne ravnopravnosti, omladine i civilnog društva što je omogućilo da se
definišu aktivnosti i da se izradi vremenski raspored. Pitanja rodne ravnopravnosti u regionu rešavana su putem
prikupljanja informacija i uspostavljanja regionalne radne grupe i izrade akcionog plana. Izrada rodne ankete u okviru
48 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
programa PBILD predstavlja prvo istraţivanje na ovu temu, posebno u regionu juga Srbije. To je stvorilo vaţan
kontekst za raspravu na nivou prve regionalne RG za rodnu ravnopravnost, što je dovelo do sporazuma o
zajedničkom akcionom planu. Saradnja sa Upravom za rodnu ravnopravnost i Stalnom konferencijo gradova i opština
dala je odlične rezultate, kao i priliku da program PBILD direktno doprinese angaţovanju lokalne zajednice u raspravi
o nacionalnoj politici na temu rodne ravnopravnosti kroz obezbeĎenu podršku za učešće na konferenciji.
Ojačano je civilno društvo u regionu kroz ciljanu izgradnju kapaciteta o rodnoj ravnopravnosti i manjinskim
pravima, i početkom 2011 ono će ostvariti korist od uspostavljanja novog Imenika organizacija civilnog društva u
regionu, nakon čega će uslediti dva kruga grantova. Infrastruktura za mlade u ciljanoj oblasti ojačana je kroz saradnju
programa PBILD sa Ministarstvom omladine i sporta. Iako je javno zagovaranje doprinelo otvaranju dve nove
omladinske kancelarije i osnovanju treće, različite aktivnosti i sastanci omladinskih koordinatora iz svih 13 opština
doprinelo je kako regionalnom umreţavanju tako i vezama lokalnog nivoa sa centralnim. Ciljana izgradnja kapaciteta
i podrška kroz grantove nastaviće se u toku 2011. godine.
Realizacija participatornog pristupa za prevenciju kriminala i bezbednost gradova pod nazivom „Bezbedniji gradovi‟
dovela je do stvaranja svesti i odlučnosti meĎu lokalnim organima i zainteresovanim stranama u celom regionu.
Kontakt tačka za pristup „Bezbedniji gradovi‟ uspostavljena je u svim opštinama a osnovana su i dva nova odbora
za bezbednost kao direktan rezultata aktivnosti programa PBILD tokom 2010. Lokalne zainteresovane strane i
koalicije za bezbednost takoĎe su ostvarile korist od stručnih radionica koje su promovisale dobru praksu,
umreţavanje i dijalog izmeĎu lokalnih zajednica, što je zainteresovanim stranama u okviru programa PBILD
omogućilo da čuju iskustva iz Čačka i drugih opština u Srbiji. Bezbednosne dijagnoze za analizu bezbednosnih
pitanja i utvrĎivanje prioriteta za sve opštine su pri kraju. Na osnovu procena potreba za obukom, otpočeo je proces
obuke instruktora (ToT) koji će obezbediti kontinuiranu izgradnju kapaciteta jer će instruktori dalje prenositi znanje na
druge u regionu počev od januara 2011 nadalje. Ovaj proces obuke trenera (ToT) je blisko koordinisan sa sličnim
procesom za veštine posredovanja, uz meĎu-agencijsku saradnju na izboru učesnika, nastavnom planu i rasporedu,
kako bi se osigurali dobri rezultati. Tokom 2010. godine, 11 polaznika je pohaĎalo obuku 26 specijalizovanih dana
obuke.
Za ukupno 113 IRL je omogućeno da napuste kolektivne centre tokom 2010. godine zahvaljujući pomoći programa
PBILD interno raseljenim licima putem različitih paketa. 53 IRL, 13 porodica, iselilo se kroz kupovinu seoskih kuća;
104 IRL, 21 porodica, se iselila nakon grantova za graĎevinski materijal; a 40 IRL, 16 porodica je napustilo kolektivne
centre uz grantove u naturi za opremu za domaćinstva i gotovinsku isplatu. Osim toga, proces kompjuterizacije
izmeštenih matičnih knjiga postigao je svoj cilj završetka tokom 2010, pri čemu je izvršena kompjuterizacija 565.227
dokumenata – što znači da IRL i lica poreklom ili sa ličnim vezama u susedne četiri opštine na Kosovu sada mogu
bez poteškoća da pribave dokumenta koja su im potrebna za dobijanje drţavne pomoći, zdravstvene zaštite,
graĎevinske dozvole ili dokumenta za sklapanje braka ili zapošljavanje. U ciljanom regionu takoĎe je obezbeĎena i
besplatna pravna pomoć za IRL, a primljeno je 2.018 zahteva za pomoć i do kraja 2010. godine rešeno je 1.528
predmeta.
Javne službe
Preko programa PBILD unapreĎena je meĎu-regionalna saradnja na rešavanju ključnih pitanja kroz osnivanje tri
regionalne radne grupe (RRG), koje okupljaju preko 100 predstavnika lokalnih samouprava i civilnog društva na
rešavanju zajedničkih regionalnih problema. Osim pitanja rodne ravnopravnosti, uspostavljena je grupa za integralni
regionalni razvoj, kao i za zaštitu ţivotne sredine i upravljanje otpadom, pri čemu su prvi sastanci rezultirali izradom
49 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
akcionih planova za dalje aktivnosti i sledeće korake. Uznapredovala je podrška za praćenje realizacije aktivnosti, uz
pripreme i realizaciju izgradnje kapaciteta za monitoring realizacije aktivnosti uz korišćenje instrumenta DevInfo na
lokalnom nivou.
Upis u matične knjige je od presudnog značaja za pristup javnim sluţbama u Srbiji i mnogi pripadnici ugroţenih ili
manjinskih grupa nemaju kompletna dokumenta, što ih sprečava u pristupu sluţbama zdravstvene zaštite i
obrazovanja, kao i socijalne zaštite. Kroz kontinuiranu pomoć od strane programa PBILD, do kraja godine 51 dete iz
manjinske zajednice i članovi porodice dobili su lična dokumenta a dodatnih 12 je dobilo pomoć u pokretanju
postupka naknadnog upisa u matične knjige roĎenih. Zdravstvene usluge za pripadnike manjina će takoĎe imati
koristi od posla obavljenog tokom 2010 na izradi softverskog paketa za lakše izveštavanje prema Ministarstvu
zdravlja od strane romskih zdravstvenih koordinatora. Usluge obrazovanja za decu pripadnike manjina imaće koristi
od razvoja modula za aktivno učenje za nastavu srpskog jezika kao
drugog jezika – osnovne škole u regionu su izabrane za realizaciju
Ključni rezultati
nastavnog paketa tokom 2011. godine.
Grant koji je program PBILD obezbedio za Republičkog Zaštitnika
graĎana omogućio je otvaranje tri lokalne kancelarije na lokalnom
nivou u ciljanoj regiji; angaţovano je lokalno osoblje, renoviranje
kancelarija je još u toku i aktivnosti kancelarije su tek u začetku. Već
je primećen značajan broj kontakata. Od 2009. godine, evidentirano
je 52 predmeta, a tokom 2010. godine je evidentirano 78
prituţbi/predmeta, i date su preporuke u 75 predmeta, sa savetom da
se u 3 predmeta prituţba podnese drugim ustanovama.
Jačanje kapaciteta lokalnih institucija za
rešavanje pitanja nezaposlenosti i regionalnog
razvoja
Dati inputi za osmišljavanje programa aktivnog
zapošljavanja kroz analizu ključnih podataka
Pružena podrška regionalnoj saradnji kroz šemu
grantova za regionalni razvoj koju je obezbedio
program PBILD
Ekonomski razvoj
Analiza ciljanih podataka o nezaposlenosti i potrebama na trţištu rada u regionu u kome se realizuje program PBILD
potvrdila je prioritete u pogledu ciljanih grupa nezaposlenih lica i profila za stručno osposobljavanje od strane lokalnih
poslodavaca. Lokalne filijale Nacionalne sluţbe za zapošljavanje (NSZ) dobile su podršku kroz seriju radionica za
izgradnju kapaciteta i bile su angaţovane u procesu osmišljavanja aktivnih mera na trţištu rada za 2011. godinu, Na
centralnom nivou, program PBILD je podrţao osnivanje radne grupe za izradu smernica za i informativnih materijala.
Ojačani su kapaciteti ovog regiona za saradnju i kolaborativan razvoj kroz
jednu kombinaciju izgradnje kapaciteta lokalnih institucija i saradnju „na
radnom mesu‟ za šemu grantova za partnerstva. Ciljana obuka je dovela
do povećanja kapaciteta Regionalne agencije za razvoj Jablaničkog i
Pčinjskog okruga (ARR) u različitim oblastima, uključujući finansijsko
izveštavanje i nabavke, a nastaviće se i u toku 2011. Osmišljavanje šeme
grantova za regionalni razvoj u okviru programa PBILD obavljeno je putem
sveobuhvatnog procesa konsultacija, i ARR je ugovorom angaţovana kao
implementacioni partner za redovno upravljanje ovom šemom. Poziv za
dostavljanje predloga projekata uspešno je pokrenut tokom 2010, i
primljeno je ukupno 18 predloga uključujući predloge iz svih opština
uključenih u realizaciju programa PBILD. Izbor i realizacija projekata
nastaviće se početkom 2011.
Ključni rezultati
Revidovane i izrađene lokalne društvene
strategije i akcioni planovi za rešavanje
pitanja migracija
Putem grantova za socijalna partnerstva
koja daje program PBILD data je podrška
pružanju kvalitetnijih usluga
Podaci iz prve ankete o migracijama u
regionu date su kao osnov za sve
aktivnosti u regionu u oblasti migracija
region
50 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Upravljanje migracijama
Na osnovu konsultacija i objedinjavanja iskustava iz izrade ranijih programa u oblasti migracija u Srbiji sprovedeno je
nekoliko briţljivo razmotrenih izmena u programskom dokumentu. Izmenjene odredbe o savetodavnim uslugama
graĎana i aktivnostima socijalne zaštite na terenu dovele su do pokretanja PBILD grantova za socijalna
partnerstva. Ovi grantovi su direktno povezani sa kontinuiranim procesom revizije strategija socijalne zaštite i izrade
akcionih planova na opštinskom nivou – do sada je izvršena revizija šest strategija i akcionih planova, a u dve
opštine se izraĎuju nove strategije socijalne zaštite gde takve strategije ranije nisu postojale.
Izrada novih i aţuriranih informativnih materijala za Centre za pomoć graĎanima u regionu je u toku. Tokom 2010.
godine obavljena je anketa programa PBILD o stavovima o inkluzivnom razvoju, i anketa je sadrţala poseban deo o
migracijama, što predstavlja prvo istraţivanje za prikupljanje empirijskih podataka na ovu temu u regionu. Izvršene su
pripreme za podizanje svesti i pitanjima migracija i vaţnosti regionalne saradnje u oblasti migracija i aktivnosti će
početi početkom 2011. Dalji istraţivački napori i javno zagovaranje će se nastaviti da bi se pomoglo u rešavanju
pitanja vezanih za migracije tokom cele 2011. godine.
MDG-F PBILD Ključni partneri: Ministarstvo za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo za omladinu i
sport, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,
Ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja, Kancelarija Zaštitnika graĎana, Koordinaciono telo za
Preševo, Bujanovac i MedveĎu, i Komesarijat za izbeglice.
51 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Studije, procene, evaluacije i publikacije
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Procena potreba IRL
Decembar 2010
UNHCR i Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
UNHCR
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Evaluacija projekta IPA 2007
Decembar 2010
UNHCR
UNHCR
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Brza procena prvih iskustava sa inkluzivnim obrazovanjem u Republici Srbiji
Decembar 2010
UNICEF
UNICEF
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Analiza efekata predloženih poreskih izmena na siromaštvo i ugrožene grupe
Septembar 2010
UNICEF
UNICEF
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Pokazatelji socijalne zaštite (studija)
Avgust 2010
UNICEF
UNICEF
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Priručnik za rad sa porodicama dece sa invaliditetom u okruženju zajednice
Mart 2010
Zavod za javno zdravlje Beograd
UNICEF
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Priručnik za operativno planiranje u centrima za socijalni rad
Decembar 2010
Nevenka Ţegarac, Miroslav Brkić, Tamara Dţamonja Ignjatović – Fakultet političkih nauka, Beograd
UNICEF
Naziv:
Mesto deteta u porodici – Uputstva za zdravstvene radnike pri savetovanju roditelja dece sa
invaliditetom
Maj 2010
Viktorija Čućić (stručnjak za javno zdravlje), Borisav Janković (pedijatar), Jadranka Sujak-Novak (stručnjak
za razvojnu psihologiju)
UNICEF
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Evaluacija ekonomskih, bezbednosnih i društvenih uticaja projekta - izdanje 2010
Oktobar 2010
SINTEF (nezavisna neprofitna norveška istraţivačka organizacija) u saradnji sa Projektnim timom projekta
IOM-NATO/PfP i Ministarstvo odbrane Republike Srbije
IOM
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Procena psiholoških uticaja nakon zemljotresa u Kraljevu
Decembar 2010
Dr Nevena Človska Hercog
IOM
52 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Diskriminacija žena na radnom mestu, Priručnik za potrebe inspekcije rada, dopunjeno i prošireno
izdanje
Septembar 2010
Nataša Perišić Pavlović
UN Women
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Društveno odgovorno poslovanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada
Decembar 2010
Udruţenje poslovnih ţena
UN Women
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Film: Nove vojvođanske preduzetnice
Novembar 2010
Centar za podršku ţenama Kikinda
UN Women
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Rodno osetljivo budžetiranje u jugoistočnoj Evropi: Iskustva UNIFEM-a
Juni 2010
UNIFEM
UN Women
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Istraživanja zdravlja romske zajednice
Mart 2010
Dr Aleksandra Jović Vraneš, Dr Predrag Stojiččić, Dr, Momir Pantelić, i revizija rodne komponente – Milana
Rikanović, UNIFEM Nacionalni programski sluţbenik
UNFPA
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Terensko istraživanje reproduktivnog zdravlja mladih
Novembar 2010
Centar za razvoj neformalnog obrazovanja uz pomoć i podršku UNFPA
UNFPA
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Procena pristupačnosti Omladinske kancelarije Beograd mladima iz Beograda
Septembar/Oktobar 2010
UNFPA staţisti AnĎela Poljak i Aleksandra Piletić
UNFPA
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
YPEER Srbija - Evaluacija
Decembar 2010 (konačni komentari se aţuriraju)
Dr Predrag Stojičić, i UNFPA CO Srbija
UNFPA
Naziv:
Datum:
Autori:
Agencija UN:
Evaluacija i organizacija primarne zdravstvene zaštite u Srbiji
2010
Wienke Boerma, Holandski zavod za javno zdravlje (NIVEL), Dr Martina Pellny, Regionalna kancelarija SZO
za Evropu, Dionne S. Kringos (NIVEL)
SZO
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Instrumenti za vršenje monitoringa u pravosuđu i policiji u Srbiji – Izveštaj o stručnoj proceni
Juni 2010
UNODC, TRANSCRIME, HEUNI, ICMPD
UNODC
53 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Studija o krivičnom pravosuđu i sudskoj praksi
Decembar 2010
Prof. Dr. Milan Ţarković, Radmila Dragičević Dičić, Gordana Jekić Bradajić, Sneţana Nikolić Garotić, dr.
Miodrag Majić i Mioljub Vitorović
UNODC
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Revizija TEM i TER Master plana
izlazi iz štampe tokom 2011
Zemlje članice TER i UNECE
UNECE
Naziv:
Regionalna analiza reforme politike za promovisanje ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive
izvore energije
Februar 2010
Pöyry Energy Consulting (Švajcarska) AG u okviru
UNECE Projekta „Finansiranje ulaganja u energetsku efikasnost za ublaţavanje klimatskih promena“
UNECE
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Autor:
Datum:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Doprinos prvom nacionalnom izveštaju o socijalnog uključenosti i smanjenju siromaštva u Srbiji –
Poglavlje o stanovanju
Septembar 2010
Zlata Vuksanović-Macura, Stručnjak za pitanja stanovanja Kancelarije UN-HABITAT u Beogradu
UN-Habitat
Strateško planiranje za lokalni razvoj. Studije slučaja iz malih i srednjih evropskih gradova
Ligia Ramirez i Gulelat Kebede Ed.s, UN-HABITAT Beograd, i Reforma lokalne samouprave i drţavne
uprave, Inicijativa OSI Budimpešta
Juni 2010
UN-Habitat
Procena potencijalnog doprinosa ruralnog turizma sektoru malih farmi i ruralnom razvoju generalno
(Doprinos FAO za Zajednički program UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“)
Decembar 2010
Dr Natalija Bogdanov i Mreţa za ruralni razvoj
FAO
Analiza početnog stanja – diversifikacija ruralne ekonomije sa naglaskom na ruralni turizam (Doprinos
FAO za Zajednički program UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“)
Decembar 2010
Tugomir Majdak i Vesna Vandić
FAO
Procena i pripreme kao deo Instrumenta za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD), Program
u vezi sa Osom 3 (Doprinos FAO za Zajednički program UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“)
Decembar 2010
Tugomir Majdak i Vesna Vandić
FAO
Analiza stanja u poljoprivredi i stanja životne sredine u Republici Srbiji (Doprinos FAO za Zajednički
program UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“)
Decembar 2010
Vyara Sfefanova i Sergej Ivanov
FAO
54 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autori:
Agencija UN:
Naziv:
Pripreme za implementaciju aktivnosti vezanih za životnu sredinu i selo IPARD mere za osu 2
(Doprinos FAO za Zajednički program UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“)
Decembar 2010
Vyara Sfefanova i Sergej Ivanov
FAO
Analiza tržišta tradicionalnih i regionalnih proizvoda i tržišta zanata u ciljanim regijama (Doprinos FAO
za Zajednički program UN „Odrţivi turizam za ruralni razvoj“)
Novembar 2010
FINS i Nacionalna mreţa za ruralni razvoj
FAO
PCM Prikupljanje sredstava, operativne aktivnosti projekta, dizajn projekta u 4 verzije: istočna Srbija,
centralna Srbija, južni Banat, donji tok Dunava (Doprinos FAO za Zajednički program UN SRTD) (Srpski)
Oktobar 2010
Boban Ilik i Irena Dzimrevska
FAO
Datum:
Autori:
Agencija UN:
Nacrt strategija ruralnog razvoja regionalnih grupa "BIS", "Ruralni duh Dunava", "Basta Srbije"
i "Banatska oaza" (samo verzije na srpskom jeziku kao input za buduće LAG razvojne strategije): (Doprinos
FAO za Zajednički program UN Održivi turizam za ruralni razvoj)
Novembar 2010
Dr. Jelena Milovanovic i regionalne grupe
FAO
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Nacrt dijagnostičke studije, nacrt strategije razvoja i nacrt akcionog plana
April – Decembar 2010
Turizam i razonoda
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Procena potencijalnog doprinosa ruralnog turizma sektoru malih farmi i ruralnog razvoja uopšte
Juli –Decembar 2010
Dr Natalija Bogdanov
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
Naziv:
Procena i priprema programa iz okvira Instrumenta za predpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD)
po Osi 3
Septembar 2010
Tugomir Majdak i Vesna Vandić
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Pripreme za implementaciju aktivnosti u vezi sa programskim dokumentom za IPARD meru zaštita
životne sredine i pejzaža
Septembar 2010
Vyara Sfefanova i Sergej Ivanov
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Analiza tržišta tradicionalnih i regionalnih proizvoda i zanatskih proizvoda u ciljanim oblastima
Juli – Novembar 2010
Fins i Nacionalna mreţa za ruralni razvoj
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
55 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Studija o pristupu uslugama za decu i žene u ruralnim oblastima
Juni – Oktobar 2010
Secons
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Analiza početnog stanja sa pregledom javne podrške za ruralni turizam na nacionalnom nivou
Maj – Septembar 2010
Dr. Bojan Zečević, Dr. Natalija Bogdanov
MDG-F UN Zajednički program (SRTD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou – Jablanički i Pčinjski okrug
Decembar 2010
Marija Babovic
MDG-F UN Zajednički program (PBILD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Procena potreba za obuku u oblasti bezbednosti u gradovima u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu
Maj – Septembar 2010
UN-HABITAT i European Forum for Urban Security (EFUS)
MDG-F UN Zajednički program (PBILD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Anketa o inkluzivnom razvoju (Jablanički i Pčinjski okrug)
Decembar 2010
CESID
MDG-F UN Zajednički program (PBILD)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Situaciona analiza u oblasti zapošljavanja – Opština Bečej (na srpskom jeziku)
April 2010
Vesna Stojanović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Situaciona analiza u oblasti zapošljavanja – Opština Mladenovac (na srpskom jeziku)
Maj 2010
Tatjana Borojević
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Situaciona analiza – Novi Sad (na srpskom jeziku)
April 2010
Vesna Stojanović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Situaciona analiza u oblasti zapošljavanja – Opština Obrenovac (na srpskom jeziku)
Maj 2010
Tatjana Borojević
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Situaciona analiza u oblasti zapošljavanja – Opština Surdulica (na srpskom jeziku)
Juli 2010
Gorana Ilić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Situaciona analiza u oblasti zapošljavanja – Opština Vranje (na srpskom jeziku)
Maj 2010
Gorana Ilić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
56 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Analiza i model sistema info tačaka (na engleskom jeziku)
Februar 2010
Zehra Kačapor
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Analiza inovativnih dobrih praksi u oblasti partnerstava javnog i privatnog sektora za zapošljavanje
mladih (na engleskom jeziku)
Septembar 2010
Branislav Savić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Uticaj finansijske krize na rezultate na tržištu rada i u uslovima života (na engleskom jeziku)
Januar 2010
Republički zavod za statistiku
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Procena aktivnosti omladinskih kancelarija i tehničkih uslova potrebnih za uspostavljanje info tačaka
(na engleskom jeziku)
Juli 2010
Grupa 484
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Opština Becej – Program zapošljavanja mladih i migracija (na srpskom jeziku)
Juni 2010
Vesna Stojanović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Zapošljavanje mladih – Prioritetne ciljane grupe – Opština Mladenovac (na srpskom jeziku)
Maj 2010
Tatjana Borojević
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Novi Sad – Program zapošljavanja mladih i migracija (na srpskom jeziku)
Juni 2010
Vesna Stojanović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Opština Obrenovac – Zapošljavanje mladih – Prioritetne ciljane grupe (na srpskom jeziku)
Maj 2010
Tatjana Borojević
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Vranje - Zapošljavanje mladih – Prioritetne ciljane grupe (na srpskom jeziku)
Juni 2010
Gorana Ilić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Prvi godišnji izveštaj za Fond za zapošljavanje mladih (na srpskom i engleskom jeziku)
Juni 2010
Vedrana Trišić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
57 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Lokalni akcioni plan za priručnik za zapošljavanje – publikacija (na srpskom jeziku)
Novembar 2010
Dušanka Milošević
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Izveštaj o zapošljavanju mladih i migracijama u Srbiji (na srpskom jeziku)
Avgust 2010
GraĎanske inicijative
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Finalni izveštaj – Izgradnja kapaciteta za omladinske kancelarije
Avgust 2010
Nevena Calovska
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Pravne tekovine EU u vezi sa zapošljavanjem TCN
Decembar 2010
Hilkka Becker
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Operativno planiranje za centre za socijalni rad (na srpskom jeziku)
Decembar 2010
Nevenka Zegarac, Miroslav Brkić, Tamara Dţamonja Ignjatović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Unapređenje podataka iz ankete o tržištu rada u Srbiji i analiza (na engleskom jeziku)
2010
Fahrad Mehran
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
ATR Prilagođavanje vremenskih serija (na engleskom jeziku)
2010
Fahrad Mehran
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Priprema konsistentnih vremenskih serija za ATR podatke (na engleskom jeziku)
2010
Fahrad Mehran
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Prelazak sa školovanja na rad (na srpskom jeziku)
2010
Gorana Krstić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Indikatori zapošljavanja mladih u aprilu 2010 u poređenju sa stanjem u oktobru 2010 (na engleskom
jeziku)
2010
RZS
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Omladinski modul, april - oktobar 2009 (na engleskom i srpskom jeziku)
2010
Gorana Krstić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
58 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Instrument za pregled slobodnih radnih mesta (na engleskom i srpskom jeziku)
2010
Andrew Machin
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Izračunavanje ciljanih vrednosti zapošljavanja mladih za Nacionalnu strategiju zapošljavanja (na
engleskom jeziku)
2010
Misa Arandarenko
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Unapređenje usluga koje nudi NSZ za ugrožene mlade (na engleskom jeziku)
2010
Arthur Mills
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Izveštaj o operativnim procedurama u pružanju integrisanih usluga (na engleskom i srpskom jeziku)
2010
Marina Petrović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Operativne procedure u pružanju integrisanih usluga (na engleskom i srpskom jeziku)
2010
Marina Petrović
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Uloga zapošljavanja i socijalnih fondova (na engleskom jeziku)
2010
Sylvia Dilova
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Modeli održivosti – Fonda za zapošljavanje mladih (na engleskom jeziku)
2010
Sylvia Dilova
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Analiza Nacionalne službe zapošljavanja Srbije (na engleskom jeziku)
2010
Frank Kavanagh
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Potrebe poslodavaca – veštine i zanimanja (na srpskom jeziku)
2010
Vladan Bozanić
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Uputstvo za sprovođenje procena na bazi kompetencija (na engleskom i srpskom jeziku)
2010
Valli Corbanese
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
59 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Izveštaj o zanimanjima i veštinama potrebnim poslodavcima (na engleskom jeziku)
2010
Vladan Bozanić,
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Datum:
Autor:
Agencija UN:
Unapređenje ankete o slobodnim radnim mestima i zanimanjima (na engleskom jeziku)
2010
Andrew Machin
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Naziv:
Instrument za Unapređenje ankete o slobodnim radnim mestima i zanimanjima (na engleskom i
srpskom jeziku)
2010
Andrew Machin
MDG-F UN Zajednički program (YEM)
Datum:
Autor:
Agencija UN:
60 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
Donatori i partneri
EEVVRRO
OPPSSKKAA UUNNIIJJAA
VVLLAADDAA RREEPPUUBBLLIIKKEE SSRRBBIIJJEE
AAUUSSTTRRIIJJAA
BBUUGGAARRSSKKAA
BBEELLGGIIJJAA
RRAAZZVVO
OJJNNAA BBAANNKKAA SSAAVVEETTAA EEVVRRO
OPPEE
DDAANNSSKKAA
EEVVRROOPPSSKKII PPOOSSLLOOVVNNII KKOONNGGRREESS
EEVVRRO
OPPSSKKAA KKO
OM
MIISSIIJJAA
FFIINNSSKKAA
HHUUM
MAANNIITTAARRNNAA OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA DDIIVVAACC
M
MAADDJJAARRSSKKAA
IISSLLAANNDD
NNEEVVLLAADDIINNEE OORRGGAANNIIZZAACCIIJJEE
M
MEEDDIIJJII
IIRRSSKKAA
LLUUKKSSEEM
MBBUURRGG
NNO
ORRVVEEŠŠKKAA
SSLLO
OVVAAČČKKAA
VVEELLIIKKAA BBRRIITTAANNIIJJAA
IITTAALLIIJJAA
NNAATTOO//PPFFPP TTRRUUSSTT FFOONNDD
RRUUM
MUUNNIIJJAA
SSLLO
OVVEENNIIJJAA
PPOOLLJJSSKKAA
ŠŠPPAANNIIJJAA
ŠŠVVEEDDSSKKAA M
MEEDDJJUUNNAARROODDNNAA AAGGEENNCCIIJJAA ZZAA RRAAZZVVOOJJ
ŠŠVVAAJJCCAARRSSKKAA
ŠŠVVAAJJCCAARRSSKKAA AAGGEENNCCIIJJAA ZZAA RRAAZZVVOOJJ II SSAARRAADDNNJJUU
RREEPPUUBBLLIIKKAA ĆĆEEŠŠKKAA
UUNNEEPP//GGEEFF
UUSSAAIIDD
HHO
OLLAANNDDIIJJAA
BBIIRROO SSAADD ZZAA SSTTAANNOOVVNNIIŠŠTTVVOO,, IIZZBBEEGGLLIICCEE II M
MIIGGRRAACCIIJJEE
SSVVEETTSSKKAA BBAANNKKAA
61 |
Godišnji izveštaj UN za Srbiju, 2010
62 |
Download

Organizacija UN za industrijski razvoj