SR
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ŠEMA APARATA (Sl. 1)
A. Ručka.
B. Bezbedno zatvaranje (ako postoji).
C. Zaptivač.
D. Pregrada (ako je dostupna).
E. Čep za ispuštanje odmrznute vode.
F. Kontrolna tabla.
G. Bočni motor rešetke za ventilaciju.
DIJAGRAM KONTROLNE TABLE (Sl. 2)
1.Crveno svetlo: kada treperi, to ukazuje na stanje
alarma (pogledajte odeljak „VODIČ ZA REŠAVANJE
PROBLEMA“).
2.Plavo svetlo: kada je uključeno, pokazuje da je funkcija
STOP FROST (Zaustavi sakupljanje leda) aktivirana
(pogledajte odeljak „FUNKCIJA STOP FROST“)
3.Zelena svetla: pokazuju da proizvod radi, podešenu
temperaturu i moguću aktivaciju funkcije za brzo
zamrzavanje („Kupovina“).
4.Dugme za podešavanje: za ažuriranje podešene
temperature, aktivaciju/deaktivaciju funkcije brzog
zamrzavanja („Kupovina“) i aktivaciju/deaktivaciju
funkcije „STOP FROST“.
PRE UPOTREBE APARATA
Vaš novi aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i
sličnim primenama, kao što su:
- kuhinje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim
okruženjima
- seoska gazdinstva
- za klijente u hotelima, motelima, rezidencijama i za
smeštaj na bazi polupansiona.
Proizvod može da se koristi samo za čuvanje zamrznute
hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje leda.
Propisi zahtevaju da aparat bude uzemljen.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za
povrede lica ili životinja i oštećenje imovine do kojih
dođe zbog nepoštovanja gorenavedenih procedura i
upozorenja.
1.Nakon što raspakujete aparat, proverite da li je oštećen
i da li se vrata savršeno pravilno zatvaraju, pri čemu
zaptivač treba da ostane netaknut. Sva oštećenja moraju
se prijaviti prodavcu u roku od 24 sata nakon isporuke
aparata.
2.Sačekajte najmanje dva sata pre nego što uključite
aparat, da bi se obezbedila potpuna efikasnost
rashladnog sistema.
3.Montažne radove i povezivanje na električnu mrežu mora
da vrši kvalifikovan serviser, u skladu sa uputstvima
proizvođača i odgovarajućim lokalnim propisima koji
regulišu pitanja bezbednosti.
4.Očistite unutrašnjost aparata pre korišćenja.
• Pre priključivanja aparata na električnu mrežu, pobrinite
se da napon odgovara naponu navedenom na pločici sa
tehničkim podacima na zadnjoj strani aparata.
• Priključivanja na električnu mrežu moraju da se
izvrše u skladu sa lokalnim propisima.
MONTAŽA
• Raspakujte aparat.
• Uklonite 4 umetka postavljena između poklopca i
aparata. (slika 3)
• Uverite se da je čep za ispuštanje odmrznute vode (ako
je dostupan) pravilno postavljen (E).
• Da bi se postigao optimalan rad i da ne bi došlo do
oštećenja pri otvaranju poklopca, ostavite slobodan
prostor od najmanje 7 cm od prednjeg zida i 7 cm sa
strane. (Sl. 4)
• Umetnite pribor (ako je dostupan).
UKLJUČIVANJE APARATA
• Priključite aparat na električnu mrežu.
• Uključuje se zelena lampica (Normal (Normalno)).
• Treperi crvena lampica (1) jer temperatura unutar
proizvoda još uvek nije dovoljno niska za stavljanje
hrane. Ova lampica se najčešće isključuje u roku od
šest sati nakon uključivanja.
• Stavite hranu unutra samo nakon isključivanja crvene
lampice.
Napomena: Ako je funkcija STOP FROST deaktivirana,
poklopac ne može odmah da se ponovo otvori nakon
zatvaranja jer je čvrsto zatvoren. Sačekajte nekoliko minuta
pre nego što ponovo otvorite poklopac.
PRILAGOĐAVANJE TEMPERATURE
Koristite dugme (4) da biste izabrali željenu temperaturu. Da
biste prilagodili temperaturu uređaja, postupite na sledeći
način:
• Pritisnite dugme (4). Sa svakim pritiskom dugmeta,
podešena temperatura će se ciklično menjati između
vrednosti „Eco“ (Ekološka), „Normal“ (Normalna),
„Intensive“ (Intenzivna) i „Shopping“ (Kupovina).
• Izaberite „Intensive“ za nižu temperaturu za odlaganje.
• U slučaju delimične napunjenosti, preporučujemo
da izaberete „Eco“ kako biste optimizovali potrošnju
energije.
Zelene lampice (3) navode izabrana podešavanja na
sledeći način:
Eco: manje niska temperatura
(leva lampica je uključena).
Normal: srednja temperatura
(desna lampica je uključena).
Intensive: veoma niska
temperatura (obe lampice su
uključene).
Shopping: Brzo zamrzavanje
(obe lampice trepere). Pogledajte
odeljak „Zamrzavanje sveže
hrane“.
Napomena: U slučaju prestanka napajanja, podešavanja
(osim funkcije „STOP FROST“) čuvaju se i dalje. Vreme
potrebno da temperatura unutar zamrzivača približno
dostigne podešenu vrednost može da varira u zavisnosti od
klimatskih uslova i izabranih podešavanja.
FUNKCIJA STOP FROST
Funkcija STOP FROST značajno smanjuje količinu leda
koja može da se formira unutar proizvoda, tako što ga
prikuplja u posebne ICE BOX (M) kontejnere koji se
lako uklanjaju i čiste. STOP FROST tehnologija takođe
omogućava jednostavno ponovno otvaranje poklopca svaki
put kada je potrebno, čak i više puta, uvek uz isti napor.
Funkcija STOP FROST je već aktivirana kada se uređaj prvi
put uključi (svetli plava lampica). Može da se deaktivira/
ponovo aktivira ako se dugme (4) drži pritisnuto najmanje
3 sekunde.
Zahvaljujući tehnologiji STOP FROST, vlažnost vazduha se
u većini slučajeva zadržava unutar ICE BOX (M) kontejnera
gde se pretvara u led.
Povremeno uklanjajte sadržaj unutar ICE BOX (M)
kontejnera prateći proceduru za čišćenje opisanu u
nastavku. Učestalost čišćenja kako bi se obezbedio
pravilan rad sistema zavisi od klimatskih uslova na mestu
montiranja (češće čišćenje se preporučuje na mestima
sa velikom vlažnosti vazduha). U slučaju neadekvatnog
čišćenja, uređaj možda neće ispravno raditi. Zbog toga
se preporučuje da se tokom normalnog korišćenja proveri
nivo leda koji se prikupio u Ice Box (M) kontejneru, takođe
pomoću prozora za specijalnu kontrolu (I).
PROCEDURA ČIŠĆENJA STOP FROST UREĐAJA
• Otvorite poklopac uređaja.
• Uhvatite ICE BOX (M) sa dve ruke i okrenite ga u smeru
suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu (sl. S1),
tako što ćete gornji indikator (H) postaviti iz položaja
zatvorenog u položaj otvorenog katanca (sl. S2), a zatim
izvući ICE BOX (sl. S3).
• Uklonite sav led koji se nalazi unutar kupe (L) na
poklopcu (oslobodite srednju rupu od svih prepreka) i
pazite da ne oštetite površine.
• Osušite površine na kupi (L) poklopca pomoću mekane
krpice.
• Zatvorite poklopac.
• Uklonite led koji se nalazi u ICE BOX (M) kontejneru,
tako što ćete ga oprati hladnom ili toplom (ali ne i vrelom)
vodom.
• Osušite ICE BOX (M) sa unutrašnje i spoljašnje strane
pomoću mekane krpice.
• Ponovo namestite ICE BOX (M), postavite gornji
indikator (H) kod otvorenog katanca, zatim okrenite u
smeru kretanja kazaljke na satu dok ne poravnate gornji
indikator (H) sa zatvorenim katancem (suprotni redosled
se koristi kada se uklanja ICE BOX).
• Zatvorite poklopac.
AKO SE ICE BOX (H) BLOKIRA ILI SE TEŠKO UKLANJA
Ako je ICE BOX (M) blokiran, ne pokušavajte da ga
uklonite, već nastavite na sledeći način:
• Zatvorite poklopac i proverite da li je funkcija STOP
FROST uključena ili isključena.
-
Ako je funkcija uključena (plava lampica je
uključena):
pritisnite dugme (4) na 3 sekunde da biste deaktivirali
funkciju (plava lampica je isključena), zatim pritisnite
dugme (4) ponovo na 3 sekunde; funkcija STOP
FROST će se ponovo aktivirati (plava lampica je
uključena).
-
Ako je funkcija isključena (plava lampica je
isključena):
pritisnite dugme (4) na 3 sekunde: funkcija STOP
FROST se aktivira (plava lampica je uključena).
• Sačekajte oko 25 minuta da bi se dovršilo automatsko
odmrzavanje, zatim pokušajte da uklonite ICE BOX (M)
ponovo tako što ćete pratiti uputstva u „PROCEDURA
ČIŠĆENJA STOP FROST UREĐAJA“.
ZAMRZAVANJE HRANE
Priprema sveže hrane za zamrzavanje
• Umotajte i dobro zatvorite svežu hranu u: aluminijumsku
foliju, samolepljivu foliju, plastične kese koje propuštaju
vazduh i vodu, polietilenske posude sa poklopcima, pod
uslovom da su pogodne za zamrzavanje hrane.
• Hrana mora da bude sveža, zrela i dobrog kvaliteta.
• Sveže povrće i voće bi trebalo da se zamrzne čim se
ubere da bi se očuvala potpuna originalna hranljiva
vrednost, trajnost, boja i ukus.
• Toplu hranu uvek ostavite da se ohladi pre nego što je
stavite u aparat.
Zamrzavanje sveže hrane
• Hranu koju treba zamrznuti stavite u direktan dodir sa
unutrašnjim zidovima aparata:
A) – hrana koju treba zamrznuti,
B) – hrana koja je već zamrznuta.
• Ne stavljajte hranu koju treba zamrznuti u direktan dodir
sa hranom koja je već zamrznuta.
• Za bolje i najbrže zamrzavanje, namirnice treba podeliti u
male porcije. To će biti od koristi i kada se budu koristile
zamrznute namirnice.
1.Najmanje 24 časa pre skladištenja sveže hrane u uređaj,
aktivirajte brzo zamrzavanje (Shopping) tako što ćete
iznova pritiskati dugme (4) sve dok se ne počne da
treperi zelena lampica indikatora (3).
2.Postavite hranu koju treba zamrznuti unutar uređaja
i držite poklopac zatvoren 24 časa. Hrana će se u
potpunosti zamrznuti nakon ovog vremenskog perioda.
Funkcija za brzo zamrzavanje (Shopping) može da se
deaktivira pritiskom na dugme (4) i izborom različitih
podešavanja temperature.
Ako se funkcija ne deaktivira ručno, uređaj će automatski
deaktivirati funkciju nakon 50 sati i vratiće poslednje
izabrano podešavanje (koje je bilo aktivno najmanje
1 minut) pre nego što se izabere funkcija „Shopping“.
ODLAGANJE HRANE
Pogledajte tabelu na aparatu.
Sortiranje zamrznute hrane
Stavite zamrznute namirnice u aparat i sortirajte ih. Vreme
čuvanja hrane treba da bude naznačeno na pakovanju kako
bi se iskoristila u okviru roka upotrebe u mesecima na slici 6
za svaku vrstu namirnice.
Saveti za čuvanje zamrznute hrane
Pri kupovini zamrznute hrane:
• Uverite se da je pakovanje netaknuto (hrana u oštećenim
pakovanjima može da bude pokvarena). Ako je
pakovanje naduveno ili je na pojedinim mestima vlažno,
moguće je da nije bilo čuvano pod optimalnim uslovima i
da je bilo delimično odmrznuto.
• Pri kupovini, zamrznutu hranu kupujte poslednju i
prenosite je u termički izolovanoj vreći.
• Čim dođete kući, stavite zamrznute namirnice u aparat.
• Izbegavajte ili svedite na minimum promene u
temperaturi. Poštujte rok trajanja sa pakovanja.
• Uvek se pridržavajte uputstava za čuvanje sa pakovanja
zamrznutih namirnica.
Napomena:
• Potpuno ili delimično odmrznutu hranu pojedite
odmah. Nemojte ponovo da zamrzavate hranu,
osim ako je ne prokuvate nakon otapanja. Kada se
prokuva, hrana može ponovo da se zamrzne.
• U slučaju dužeg nestanka struje: Nemojte da
otvarate vrata aparata, osim da stavite pakovanja
leda (ako postoje) preko zamrznute hrane na
desnoj i levoj strani aparata. To će usporiti porast
temperature.
MERE OPREZA I PREDLOZI
• Pazite da aparat ne ošteti kabl za napajanje tokom
montaže.
• Nemojte ostavljati staklene posude sa tečnošću u
proizvodu jer mogu da puknu.
• Kocke leda ili sladoled na štapiću nemojte jesti
neposredno nakon vađenja iz aparata jer mogu da
izazovu promrzline.
• Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, uvek isključite
aparat ili iskopčajte kabl za napajanje iz električne
mreže.
• Nemojte postavljati aparat na mesta izložena direktnoj
sunčevoj svetlosti ili blizu izvora toplote kako biste
izbegli povećanje potrošnje energije.
• Ne stavljajte u aparat konzerve aerosol spreja ni posude
koje sadrže gorivo ili zapaljive supstance.
• Nemojte da skladištite niti koristite benzin ni druge
zapaljive tečnosti i gasove u blizini ovog niti bilo kog
drugog kućnog aparata. Isparenja mogu da dovedu do
požara ili eksplozije.
• Postavite aparat u savršen horizontalni položaj na podu
koji je dovoljno čvrst da nosi njegovu težinu i u prostoriji
koja odgovara njegovim dimenzijama i nameni.
• Aparat postavite u suvu, dobro provetrenu prostoriju.
Aparat je podešen za rad u određenim temperaturnim
rasponima, u skladu sa klimatskom klasom navedenom
na pločici sa tehničkim podacima koja se nalazi sa
zadnje strane proizvoda (slika 7). Aparat možda
neće ispravno raditi ako se duže vreme ostavi na
temperaturama van navedenih opsega.
• Ako aparat nakratko ostaje prazan, bolje je da ga ne
isključujete.
• Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) prilikom
pomeranja aparata. Radi lakšeg rukovanja proizvodom,
preporučuje se da ga prethodno ispraznite, ako je
moguće.
Napomena: Ovim aparatom moraju rukovati i postavljati ga
dve osobe ili više njih.
• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ni bilo koja sredstva
osim onih koje preporučuje i/ili obezbeđuje proizvođač
da biste ubrzali proces odmrzavanja.
• Nemojte da koristite električne uređaje unutar
proizvoda, osim ukoliko proizvođač ovog aparata
posebno ne preporuči korišćenje takvih uređaja.
• Sijalica koja se koristi u aparatu je posebno dizajnirana
za kućne aparate i nije pogodna za sobno osvetljenje u
domaćinstvu (EC pravilnik 244/2009).
• Ovaj aparat ne smeju da koriste deca mlađa od
8 godina ni osobe ograničenih fizičkih, čulnih
ili mentalnih sposobnosti ili bez odgovarajućeg
iskustva i poznavanja uređaja, osim ako ih za to ne
obuče lica odgovorna za njihovu bezbednost.
• Nemojte da dozvolite deci da se igraju niti
sakrivaju u unutrašnjosti proizvoda: postoji rizik da
se zatvore u aparat i uguše.
• Kabl za napajanje sme da menja ili zamenjuje samo
ovlašćeno osoblje ili služba za tehničku podršku.
• Nemojte da koristite produžne kablove ni adaptere.
• Mora se ostaviti mogućnost da se aparat isključi
iz električne mreže izvlačenjem utikača ili pomoću
dvopolnog prekidača montiranog iznad utičnice.
• Uverite se da napon naveden na pločici sa
tehničkim podacima aparata odgovara naponu u
domaćinstvu.
• Nemojte da gutate (neotrovni) sadržaj pakovanja
leda (ako postoje).
• Nemojte često da otvarate vrata.
• Ovaj aparat ima „skin condenser“ tehnologiju:
kondenzator je ugrađen u zidove zamrzivača.
Zbog toga bočni i prednji zidovi proizvoda mogu
postati topli prilikom rada proizvoda. To je
potpuno normalno, a smanjuje i rizik od stvaranja
kondenzacije u naročito nepovoljnim okolnim
uslovima (pogledajte odeljak „Vodič za rešavanje
problema“).
OTAPANJE LEDA U APARATU
Aparat treba odmrzavati kada debljina leda na zidovima
dostigne 5–6 mm.
• Isključite aparat iz električne mreže.
• Izvadite hranu iz aparata i držite je na veoma hladnom
mestu ili u termički izolovanoj vreći.
• Ostavite vrata aparata otvorena.
• Izvadite unutrašnji čep za ispuštanje odmrznute vode
(zavisno od modela) (slika 8).
• Izvadite spoljni čep za ispuštanje odmrznute vode
(zavisno od modela) i postavite ga kao što je prikazano
na slici 8.
• Upotrebite pregradu (zavisno od modela) koja se nalazi
u proizvodu kao sud za prikupljanje preostale vode, (D)
kao što je prikazano na slici 8. Ako pregrada ne postoji,
upotrebite neku plitku posudu.
• Otapanje možete da ubrzate tako što ćete upotrebiti
lopaticu da odvojite led od unutrašnjih zidova aparata.
• Uklonite led sa dna aparata.
• Da biste izbegli trajno oštećenje unutrašnjosti
aparata, nemojte da koristite šiljate ni oštre
metalne predmete za uklanjanje leda.
• Nemojte koristiti abrazivne proizvode ni veštački
zagrevati unutrašnjost.
• Temeljno osušite unutrašnjost aparata.
• Po završetku otapanja vratite čep na svoje mesto.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
• Uklonite led sa gornjih ivica (pogledajte odeljak „Vodič
za rešavanje problema“).
• Posle otapanja, očistite unutrašnjost pomoću sunđera
nakvašenog toplom vodom i/ili blagim deterdžentom.
• Očistite bočnu rešetku (ako je dostupna).
Pre bilo kakvih radova održavanja, isključite kabl za
napajanje iz električne mreže. Nemojte da koristite
abrazivne proizvode, sredstva za ribanje ili uklanjanje
mrlja (npr. aceton, trihloroetilen) za čišćenje aparata.
Da biste dobili najbolje rezultate od svog aparata,
čistite ga i održavajte najmanje jednom godišnje.
POSTAVLJANJE SIJALICE U POKLOPCU (ukoliko je
dostupna)
• Isključite aparat iz električne mreže.
• Skinite difuzor tako što ćete pratiti redosled koraka
prikazanih na slici.
• Odvrnite sijalicu i zamenite je identičnom sijalicom iste
snage i napona.
• Vratite difuzor i uključite aparat.
VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
1. Treperi crvena lampica.
• Da li je nestala struja?
• Da li je u toku postupak otapanja?
• Da li je poklopac pravilno zatvoren?
• Da li je aparat blizu nekog izvora toplote?
• Da li su rešetka za ventilaciju i kondenzator čisti?
2. Sve lampice indikatora istovremeno trepere.
• Obratite se službi za tehničku podršku.
3. Uređaj je previše bučan.
• Da li je aparat u savršenom horizontalnom položaju?
• Da li aparat dodiruje druge kabinete ili objekte koju
mogu da uzrokuju vibracije?
• Da li je pakovanje uklonjeno sa dna uređaja?
Napomena: Blagi šum do kojeg dolazi usled cirkulacije
gasa rashladnog gas čak i nakon zaustavljanja kompresora
je normalan.
4. Lampice indikatora su isključene i proizvod ne
radi.
• Da li je nestala struja?
• Da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu?
• Da li je oštećen električni kabl?
5. Lampice indikatora su isključene i uređaj radi.
• Obratite se službi za tehničku podršku.
6. Kompresor neprekidno radi.
• Da li je u uređaj stavljena topla hrana?
• Da li je poklopac uređaja predugo stajao otvoren?
• Da li je uređaj postavljen u vrlo toplu prostoriju ili pored
izvora toplote?
• Da li je aktivirana „Shopping“ funkcija? (zelene lampice
(3) trepere)
7. Previše leda na gornjim ivicama.
• Da li su čepovi za ispuštanje odmrznute vode pravilno
postavljeni?
• Da li je poklopac pravilno zatvoren?
• Da li je čep poklopca oštećen ili savijen? (pogledajte
odeljak „Montaža“)
• Da li su 4 umetka uklonjena? (pogledajte odeljak
„Montaža“)
• Da li je uključena funkcija STOP FROST?
• Da li su ICE BOX (M) i kupasti deo (L) bez leda?
Izvršavanje „Procedure za čišćenje STOP FROST
uređaja“
• Uverite se da rupa na STOP FROST uređaju, koja se
nalazi na spoljnoj zadnjoj ivici poklopca nije zapušena
8. Kondenzacija na spoljašnjim zidovima proizvoda.
• Normalno je da se stvara kondenzacija u određenim
atmosferskim uslovima (vlažnost iznad 85%) ili ako se
aparat nalazi u vlažnoj ili slabo provetrenoj prostoriji. To
ne utiče na rad proizvoda na bilo koji način.
9. Sloj leda na unutrašnjim zidovima uređaja nije
ujednačen.
• Ta pojava je potpuno normalna.
10.ICE BOX ne prikuplja led.
• Uverite se da rupa na STOP FROST uređaju, koja se
nalazi na spoljnoj zadnjoj ivici poklopca nije zapušena.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
1. Ambalaža
Ambalaža može u potpunosti da se reciklira i obeležena je
simbolom za reciklažu
. U slučaju odlaganja, pridržavajte
se lokalnih propisa. Ambalažu (plastične kese, delove od
stiropora itd.) držite van domašaja dece budući da može
predstavljati potencijalnu opasnost po njih.
2. Rastavljanje/odlaganje
Aparat je proizveden od materijala koji mogu da se
recikliraju.
Ovaj aparat je obeležen u skladu sa evropskom Direktivom
2002/96/EZ o električnoj i elektronskoj otpadnoj opremi
(WEEE). Odgovarajućim odlaganjem ovog aparata možete
da doprinesete sprečavanju mogućih negativnih posledica
po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Simbol
na aparatu ili pratećim dokumentima ukazuje da
se s njim ne sme postupati kao sa komunalnim otpadom,
već ga treba predati specijalizovanom centru za sakupljanje
i reciklažu električne i elektronske opreme.
Kada aparat izbacite iz upotrebe, onesposobite ga
presecanjem kabla za napajanje i skidanjem vrata i polica
tako da deca ne mogu lako da uđu u aparat i da se zatvore.
Aparat se mora odložiti u skladu sa lokalnim propisima o
odlaganju otpada, odnošenjem u specijalizovan sabirni
centar. Nemojte ga ostavljati bez nadzora, čak ni na
nekoliko dana, zato što predstavlja potencijalnu opasnost
po decu.
Da biste dobili više informacija o tretmanu, ponovnom
korišćenju i reciklaži ovog proizvoda, obratite se nadležnom
lokalnom telu, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili
prodavnici u kojoj ste kupili aparat.
Informacije:
Ovaj aparat ne sadrži hloro-fluoro-ugljenike (CFC). Rashladni sistem sadrži R134a (HFC) ili R600a (HC)
(pogledajte pločicu sa tehničkim podacima unutar aparata).
Aparati sa izobutanom (R600a): izobutan je prirodni gas
bez uticaja na životnu sredinu, ali je zapaljiv. Zbog toga je
važno da se ne oštete cevi rashladnog sistema.
Ovaj proizvod može da sadrži fluorne gasove koji izazivaju
efekat staklene bašte i pokriveni su Protokolom iz Kjota.
Rashladni gas se nalazi unutar hermetički zatvorenog
sistema.
Rashladni gas: R134a ima potencijal za globalno
zagrevanje (GWP) od 1300.
Izjava o usaglašenosti
• Ovaj aparat je namenjen čuvanju hrane i proizveden je u
skladu sa Pravilnikom (CE) br. 1935/2004.
• Ovaj aparat je dizajniran, proizvodi se i prodaje u skladu
sa:
- bezbednosnim ciljevima niskonaponske direktive
2006/95/EZ (koja je zamenila 73/23/EEZ i naknadne
izmene i dopune);
- bezbednosnim zahtevima Direktive 2004/108/EZ o
elektromagnetskoj kompatibilnosti.
Električna sigurnost aparata može da se garantuje samo
ako je ispravno povezan na atestirani sistem uzemljenja.
SLUŽBA ZA TEHNIČKU PODRŠKU
Pre nego što se obratite službi za tehničku podršku:
1.Proverite da li možete sami da rešite problem.
2.Ponovo uključite aparat kako biste proverili da li je
problem otklonjen. Ako nije, isključite aparat iz napajanja
i sačekajte oko jedan sat pre ponovnog uključivanja.
3.Ako je nakon ovog postupka problem i dalje prisutan,
obratite se službi za tehničku podršku.
Navedite:
• vrstu kvara,
• model,
• servisni broj (broj koji je na pločici sa tehničkim
podacima na zadnjoj strani aparata naveden posle reči
„SERVICE“),
• svoju punu adresu,
• svoj broj telefona i pozivni broj.
1
1
3
2
3
4
2
4
5
6
7
8
9
CLASE/KLASSE
CLASSE/CLASS
SN
N
ST
T
°C
°F
10 - 32
16 - 32
16 - 38
16 - 43
50 - 90
61 - 90
61 - 100
61 - 110
5019 300 02669
Download

UPUTSTVO ZA UPOTREBU