FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
PRIMERI PITANJA – TEST OPŠTE INFORMISANOSTI
1. Kako se zvala Platonova škola:
a. Timej
b. Akademija
c. Sorbona
d. Licej
e. Velika škola
f. Ne znam
2. Tipično za bibliofile je da:
a. ukrašavaju knjige
b. vole knjige
c. štampaju knjige
d. pišu knjige
e. uništavaju knjige
f. ne znam
3. Najsjajnija zvezda na nebu je:
a. Alfa Kentaur
b. Danica
c. Sirijus
d. Sunce
e. Regulus
f. Ne znam
4. Hemijskim simbolom NaCl označava se:
a. voda
b. sumporna kiselina
c. kuhinjska so
d. bronza
e. plavi kamen
f. ne znam
5. Koje je preneseno značenje izreke „Ahilova peta“:
a. brzo trčanje
b. tačka najvede slabosti
c. udobna obuda
d. neustrašivost
e. fanatizam
f. ne znam
1
FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
6. Aleksandar Fleming je zaslužan za otkride:
a. Penicilina
b. Vakcine protiv besnila
c. Štamparske mašine
d. Mikroskopa
e. Streptokoka
f. Ne znam
7. „Prokleta avlija“ je delo:
a. Meše Selimovida
b. Danila Kiša
c. Milorada Pavida
d. Ive Andrida
e. Miloša Crnjanskog
f. Ne znam
8. Klaustrofobija je strah:
a. Od smrti
b. Od kontakta sa drugim ljudima
c. Od životinja
d. Od boravka u zatvorenom prostoru
e. Od visine
f. Ne znam
9. Kohja reka se nalazi na granici između Evrope i Azije:
a. Amur
b. Ural
c. Jenisej
d. Amu-Darja
e. Eufrat
f. Ne znam
10. Zastava na kojoj se na beloj podlozi nalazi samo crveni krug je zastava:
a. Koreje
b. Makedonije
c. Brazila
d. Kine
e. Japana
f. Ne znam
11. Računarska mreža po opsegu tehnički može biti:
a. Bluetooth i WAN
b. Bluetooth, Iternet i modemska
c. LAN i WAN
d. GSM i GPRS
e. Modemska i ADSL
f. Ne znam
2
FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
12. Sveti Sava bio je brat:
a. Đurđa Brankovida
b. Stefana Prvovenčanog
c. Dušana Silnog
d. Stefana Nemanje
e. Stevana Brankovida
f. Ne znam
13. Gordijev čvor je presekao:
a. Julije Cezar
b. Aleksandar Makedonski
c. Herkul
d. Atila Hunski
e. Darije III
f. Ne znam
14. Pod valutom se podrazumevaju:
a. Sve hartije od vrednosti
b. Kovani i papirnati novac
c. Novac i čekovi građana
d. Državne rezerve zlata
e. Sredstva razmene dobara
f. Ne znam
15. Propisani skup pravila koja se izvršavaju u precizno definisanom redosledu, naziva se:
a. Logaritam
b. Vremenske serije
c. Algoritam
d. Lanac komande
e. Sistem odlučivanja
f. Ne znam
16. Čija država je bila Prusija:
a. Nemačka
b. Flamanska
c. Češka
d. Poljska
e. Ruska
f. Ne znam
17. Arak je termin kada govorimo o količini:
a. Vina
b. Papira
c. Tkanine
d. Betona
e. Ne znam
3
FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
18. Osoba koja je zadužena za dostizanje projektnih ciljeva, naziva se:
a. Projektant
b. Asembler
c. Preduzetnik
d. Projektni menadžer
e. Lider
f. Ne znam
19. Pod kojim imenom je poznat događaj koji je obeležio kraj vladavine dinastije Obrenovida:
a. Nod dugih noževa
b. Nod pukovnika
c. Majski prevrat
d. Udar crnih košulja
e. Buđenje naroda
f. Ne znam
20. Sa koliko brodova je Kolumbo zaplovio na prvo putovanje preko Atlantika 1492. Godine?
a. Dva
b. Sedam
c. Tri
d. Devet
e. Četiri
f. Ne znam
21. Otomansko carstvo je drugi naziv za:
a. Persijsko carstvo
b. Tursko carstvo
c. Arapsko carstvo
d. Egipatsko carstvo
e. Indijsko carstvo
f. Ne znam
22. Šta od navedenog nije bio zatvor?
a. Glavnjača
b. Alkatraz
c. Bastilja
d. Tauer
e. Versaj
f. Ne znam
4
FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
23. Imanentan je:
a. Večan
b. Ubedljiv
c. Krasan
d. Sjajan
e. Bitan
f. Ne znam
24. Potpuna suprotnost slobodnom tržištu je:
a. Akvizicija
b. Berza
c. Hipoteka
d. Lobiranje
e. Monopol
f. Ne znam
25. „Bela kuga je:
a. Porast broja samoubistva
b. Sve veda zloupotreba droga
c. Opadanje nataliteta
d. Velika nezaposlenost
e. Porast korišdenja pesticida
f. Ne znam
26. Prestonica Holandije je:
a. Bern
b. Antverpen
c. Amsterdam
d. Hag
e. Roterdam
f. Ne znam
27. Koja opera je napisana povodom otvaranja Sueckog kanala?
a. Figarova ženidba
b. Travijata
c. Nabuko
d. Aida
e. Trubadur
f. Ne znam
28. Miokard je:
a. Muzički instrument
b. Očni živac
c. Srčani mišid
d. Merač krvnog pritiska
e. Štitna žlezda
f. Ne znam
5
FAKULTET ZA INŽENJERSKI MENADŽMENT
29. Mona Lizu je naslikao:
a. Rafaelo
b. Mikelanđelo
c. Leonardo
d. Rembrant
e. Botičeli
f. Ne znam
30. Potrošačka korpa je:
a. Korpa za kupovinu u samoposluzi
b. Kotarica pletena od pruda
c. Prosečne potrebe četvoročlane porodice
d. Sredstvo za skladištenje robe
e. Povedanje robe na tržištu
f. Ne znam
6
Download

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI 1. Kako se zvala Platonova škola