Licenciranje softvera? Ko{ta mnogo ali kad se mora... Nije ba{ tako, pro~itajte!
U Š T E D I T E P R E K O 9 0 %
Vlada RS je najavila nove stro`e metode borbe protiv piraterije i kra|e autorskih prava, u {ta spadaju intezivnije kontrole i
stro`e metode tr`i{ne i finansijske policije. Kako to izgleda na polju ra~unara do sada su osetili vlasnici igraonica koji su ka`njeni
zaplenom ra~unara i kaznama od 50000-100000 dinara po ra~unaru, a postoje i predvi|ene zatvorske kazne. Ako na ra~unarima u
Va{oj firmi imate Microsoft Windows operativne sisteme i druge uglavnom piratske verzije programa (nelicencirane) spadate u
grupu ljudi koji treba ozbiljno da se zamisle {ta povodom ovog pitanja ?
Mi Vam nudimo BESPLATNO rešenje - LINUX operativni sistem i prateće programe za njega.
Ni{ta nije besplatno, re}i }ete! Linux jeste, a na{a usluga }e Vam izgledati simboli~no u odnosu na cenu Microsoft
Windows-a, Office-a i programa koji rade pod Windows-ima.
Prelaskom na Linux dobijate jo{ dve stvari: prva je pouzdanost i neoboriva stabilnost koja je nepoznata korisnicima drugih
operativnih sistema, a druga da za Linux skoro i ne postoje virusi. Do pre 3-4 godine Linux operativni sistem uglavnom se koristio
kao serverski sistem. To nije slu~ajno, glavni razlog za to je bila njegova sli~nost sa UNIX-om, na kojem je ovaj sistem zapravo i
baziran, koji je bio ve} dokazan na tom polju. Ra~unari pod Linux-om su sposobni da rade mesecima bez ga{enja i restarta!!
Poslednjih godina ga uvode mnoge firme i ustanove po zapadnoj Evropi i Americi (banke, po{te, gradske uprave...).
Treba razbiti predrasudu o Linux-u, naime, uop{te nije ta~no da za Linux nema softvera, ~ak {tavi{e, ima mnogo softvera,
a da situacija bude lep{a, preko 95% softvera je besplatno. Da li je softver besplatan zato {to je lo{? Ne. Linux se proslavio ne zato
{to je besplatan, njega je, zapravo proslavila {okantna ~injenica da je uprkos svojim ogromnim mogu}nostima on i dalje besplatan.
Dodu{e nemaju svi programi svoje verzije za Linux, ali postoje ekvivalenti koji ni malo ne zaostaju ili su ~ak i bolji. Jedino je ta~no
da za Linux igara ima simboli~no, ali sigurno ne `elite da vam osoblje igra igrice na radnom mestu! Postoje i odre|ene `rtve kod
prelaska na Linux, a to su poneki {tampa~i i modemi koji pod Linux-om nemaju svoje drajvere (uglavnom ure|aji lo{ijeg kvaliteta i
manje poznatih proizvo|a~a), ali }ete od razlike u ceni mo}i da nabavite 3-10 puta vi{e ove opreme i to najvi{eg kvaliteta.
Sva dokumenta koja ste zadnjih godina izradili pod Excel-om ili Word-om bi}e bez problema u~itana pod Open Officeom. Linux ume da izvr{ava DOS programe bez potrebe za Windows-om. Linux je mogu}e instalirati zajedno sa Windows-om na
istom ra~unaru ili umre`avati sa Windows ra~unarima u slu~aju da neki program ne postoji u verziji za Linux (npr. program za
elektronsko bankarstvo). Uporedimo kako nov~ano sve ovo izgleda na jednom tipi~nom kancelarijskom ra~unaru koji radi u mre`i
kao "klijent" ra~unar ili samostalno - kod servera ta razlika je jos ve}a ("serveri" su programi koji se izvr{avaju na jednom ra~unaru
a opslu`uju vi{e manjih "klijent" programa na drugim ra~unarima):
Racunar pod Linux-om
Racunar pod Windows-om
Linux - operativni sistem
0
Windows XP Profesional - operativni sistem
Open Office 2.0
0
Microsoft Office 2003
Firefox, Konqueror i Opera browseri
0
Microsoft internet explorer (uz Windows)
Open Office 2.0 Draw - vektorsko crtanje
0
Corel Draw Suite 11
160-384
Gimp 2.0 - grafi~ka priprema
0
Adobe Photoshop 7.0
338-590
K3B - program za rezanje CD-a
0
Programi za rezanje CD-a
20-50
Multimedija - slike,MP3,DVD,DViX...
0
Multimedija – slike,MP3,DVD,DViX (ACDSee..)
30-100
HylaFax klijent za slanje faxeva (bez servera)
5
Program za slanje i primanje faxeva (nije server)
23-72
Efax - za slanje i primanje faxeva (nije server)
15
Dobar antivirus program
15-50
25
Usluga instaliranja drajvera i pode{avanja
Na{a usluga instaliranja svega nabrojanog
Ukupna cena (EUR), bez PDV-a
25-40
154
234-252
Ukupna cena (EUR), bez PDV-a
0
15-40
650-1400
Naravno ne morate instalirati sve ove programe pod Windows-om, ali za{to ih se odricati kad ih mo`ete imati besplatno
pod Linux-om i tako pove}ati produktivnost svakog radnog mesta. Napominjemo da smo kod izrade ove uporedne tabele koristili
cene softvera sa sajta www.amazon.com i da su one na doma}em tr`i{tu vi{e i do 50% zavisno od ponu|a~a i verzije.
Pomno`ite ovo sa brojem ra~unara i vrlo lako }ete na}i primenu gomili novca koji }ete u{tedeti za neko novo unapre|enje
Va{eg poslovanja, a mi Vam nudimo na{a serverska re{enja i programe: SQL server bazu podataka sa knjigovodstvenim
programom, program za vo|enje proizvodnje, Hylafax server za slanje i primanje faxeva na nivou cele firme sa 1-8 ulazno izlaznih
fax linija i Backup/File server za pove}anje bezbednosti podataka i brzi pristup zajedni~kim dokumentima i druge.
Serveri vi{e nisu privilegija "velikih" firmi - budite flexibilni,efikasni i dobro organizovani kao velike savremene firme. Vreme
je novac, informacije su prednost, a pravovremene pravilne odluke pre konkurencije su uspeh. Za instaliranje ve}ine "server"
programa nije potrebno kupovati posebne ra~unare ako postoje}i za kojim ve} neko od zaposlenih radi ima dovoljno resursa
(memorije,brz procesor,ve}i hard disk). Jedino je potrebno zadovoljiti da on uvek radi kada korisnici "klijenti" sa drugih ra~unara
`ele da koriste njegove programe.
Preduze}e NEO-FRAME }e kod instaliranja Linux sistema isporu~iti potrebna kratka uputstva i knjigu za samostalno
obu~avanje korisnika za prevazila`enje razlika izme|u Windowsa i Linuxa (nisu potrebni kursevi), a kod instaliranja servera op{irnu
tehni~ku dokumentaciju o parametrima pode{avanja i pristupnim {iframa.
E-mail: [email protected]
Informatika
PAN^EVO, tel. 013/352-320, 013/347-388
HylaFAX SERVER - slanje i primanje faxeva za celu firmu ................... od 65 *
- Da li godi{nje potro{ite od 20-100 rolni fax papira od ~ega vi{e od pola na raznorazne ponude koje Vas se ne ti~u?
- Da li u firmi imate nekoliko fax ma{ina pa se vi{e ne zna gde {ta sti`e, ili se zagube, ili kasno donesu?
- Koliko puta ste potra`ili neki pro{logodi{nji fax a njega nigde nema ili ste zaboravili da ga na vreme fotokopirate sa fax papira pa
je potpuno izbledeo da se na njemu vi{e ni{ta ne mo`e pro~itati, a tek 3 godine unazad? Ili ih sve ~uvate ali je gomila ogromna!
- Koliko puta su Vam Partneri javljali da je fax stigao ne~itko zbog nejednakog uvla~enja papira fax ma{ine.
- Koliko puta Vam pristigla ponuda nije bila zanimljiva pa ste fax zgu`vali i bacili, a za nekoliko meseci se gorko pokajali jer ne
mo`ete stupiti u kontakt sa ponu|a~em!?
NUDIMO VAM RE[ENJE : FAX SERVER POD LINUXOM
Za samo 60 EUR-a /server program/ i 5 EUR-a po Linux ra~unaru ili 10 EUR-a po WindowsXP ra~unaru /klijent program/ mo`ete
dobiti slede}e:
- Besplatno instaliranje MAIL servera potrebnog za slanje obave{tenja o pristiglim faxevima.
- Omogu}eno Vam je da fax pregledate na monitoru i zatim ako je potrebno da ga od{tampate u potrebnom broju primeraka ili da
ga po{aljete dalje kao fax bez gubitka kvaliteta slike ili gu`vanja tankog fax papira kod ponovnog uvla~enja u fax ma{inu! Pore|enja
radi 10 rolni fax papira stoje 80 EUR-a!
- Informacija o svakom pristiglom faxu ili o neuspelom slanju }e sti}i e-mailom u roku od 2 minuta svim osobama u firmi koje
ovlastite za primanje ili slanje faxeva, tako|e ako im ra~unari nisu radili 4 ili vi{e dana (podesivo).
- Nema vi{e izbledelih i izgubljenih starih faxeva - oni }e uredno automatski biti arhivirani na ra~unaru i uvek dostupni.
- Dokumente iz ra~unara (pisma,ponude,profakture...) {aljete kao da {tampate na {tampa~u uz dodavanje telefonskog broja faxa
na koji {aljete. Slika koja }e sti}i osobama kojima {aljete bi}e ~itka i bez krivih i nedostaju}ih redova.
- Mogu}nost da odlo`ite slanje faxa do perioda jeftine telefonske tarife (posle 14h) ili no}u.
- Mogu}nost dodatne opcije za vi{e ulazno-izlaznih fax linija (nije obuhva}eno gornjom cenom).
- Minimalna konfiguracija ra~unara : Pentijum I / 64 MB / 3,2 GB
* Postoji mogu}nost da faxmodem kartica na va{em ra~unaru nije podr`ana pod LINUX-om (softverski faxmodem), u kom slu~aju
bi trebalo nabaviti kvalitetniju ili spoljni modem ure|aj !
POSEBNA PONUDA: Firmiran Pentijum II/350 ra~unar sa 6 meseci garancije (bez monitora, CD-a, tastature, mi{a - nisu potrebni
za funkcionisanje) sa jednom fax linijom i instaliranim Hylafax serverom i Linuxom za samo 120,00 EUR-a !
Backup Server + File Server ............................................................. od 59 *
Ova dva servera su programi ~ije postojanje i rad ne}ete ni primetiti a koji }e automatski, bez gre{ke brinuti o fizi~koj bezbednosti
va{ih najva`nijih podataka u preduze}u i ubrzati razmenu podataka. Ako i dalje zadr`ite u preduze}u odre|en broj ra~unara pod
Windows platformama jedino 100% bezbedno mesto od virusa bi}e na ovim serverima i njihovim diskovima.
BACKUP SERVER je program koji se periodi~no (podesivo) povezuje na ra~unare u preduze}u i pravi kopije svih va`nijih
dokumenata iz njih na svom disku, a po potrebi i automatsko rezanje istih na CD-R diskove ili na tre}e mesto u mre`i firme . Na
ovaj na~in uvek imate sve va`ne podatke na dva (tri) razli~ita, fizi~ki odvojena mesta tako da ako do|e do slu~ajnog brisanja nekog
dokumenta ili kvara ra~unara na kojem se nalaze ti podaci, uvek im brzo mo`ete pristupiti iz kopije sa Backup servera.
- U zavisnosti od broja ra~unara sa kojih se radi kopija doplata po ra~unaru iznosi 4 EUR-a (sa istog ra~unara na kome radi
Backup server ura~unato u osnovnu cenu).
FILE SERVER (Samba) je najjeftinije re{enje za sisteme gde se u mre`i firme nalaze pome{ani Linux i Windows ra~unari. On se
pona{a kao zajedni~ki prostor na kojem svi korisnici nezavino pod kojim sistemom radili mogu dr`ati zajedni~ke (deljive)
dokumente. Prednost takvog rada je u tome da osoblje ne mora da ulazi iz ra~unara u ra~unar u potrazi za nekim dokumentom, a i
olak{ava se Backup serveru izrada kopije zajedni~kih dokumenata i umanjuje cenu instaliranja glomaznog Backup server sistema.
- Minimalna konfiguracija ra~unara : Pentijum III / 256 MB / 40 GB - opciono CD snima~.
Samba Server (posebno) ...................................................................... 15 *
Ako `elite da Windows ra~unari "vide" Linux ra~unar (obrnuto - Linux vidi Windows ra~unare bez problema) radi pristupa njegovim
podacima ili radi pristupa nekom drugom ura|aju koji oni nemaju (CD,DVD,{tampa~ ...) morate imati pokrenut Samba server na
njemu. Server je nevidljiv za korisnika i koristi vrlo malo procesorskog vremena u svom radu. Mogu}e ga je instalirati na svakom
Linux ra~unaru.
Domain Name Server (DNS) + DHCP Server ........................................... 60 *
DNS server brine o imenima ra~unara i njihovim adresama u va{oj lokalnoj mre`i kao i o povezivanju na spoljne internet DNS
servere. U mre`i sa 3-5 ra~unara nije toliko potreban, ali ako planirate pove}anje mre`e ili ona ve} ima vi{e ra~unara DNS server
smanjuje mnoge kasnije intervencije (tro{kove) na svakom pojedina~nom ra~unaru kod ubacivanja novih ra~unara u mre`u. DHCP
server omogu}ava automatsko priklju~ivanje novih ra~unara u mre`u (lap-top ili stonih) bilo kojeg operativnog sistema.
- Minimalna konfiguracija ra~unara : Pentijum I / 64 MB / 3,2 GB
Firewall Server ................................................................................ od 50 *
Namena mu je precizna kontrola ulaza i izlaza Va{e mre`e (lokalna mre`a) prema internetu. Onemogu}ava upade sa interneta na
lokalnu mre`u, a tako|e se mo`e koristiti za kontrolu izlaza iz firme ka internetu. Instalira se na ra~unar na koji dolazi internet veza i
tako|e mo`e da poslu`i za preusmeravanje ili rutiranje izme|u interneta i lokalne mre`e.
- Minimalna konfiguracija ra~unara : Pentijum I / 64 MB / 3,2 GB
Network Time Server ....................................................................... od 10 *
Namena mu je dnevno uskla|ivanje ~asovnika ra~unara sa vremenom na najbli`em atomskom ~asovniku (preko stalne internet
veze). Ra~unari imaju unutra{nji ~asovnik koji se ne mo`e re}i da je precizan, a usled razli~itih vremena u lokalnoj mre`i mo`e do}i
do toga da Backup server ne mo`e da uradi kopije podataka, ili da vremena mejlova i faxeva budu sme{na. Obezbe|uje i promenu
letnjeg/zimskog vremena bez bilo kakvog pode{avanja. Doplata za ostale "klijent" ra~unare u lokalnoj mre`i je 3* po ra~unaru.
Download

U Š T E D I T E P R E K O 9 0 - neo