Veterinarska stanica Bečej, BEČEJ
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
Veterinarska stanica Bečej
Matični broj:
08069549
Puna adresa:
Republikanska 76, 21220 Bečej
Godina osnivanja:
1971
Direktor:
Vladimir Ivkov
Osoba za kontakt:
Vladimir Ivkov
Broj zaposlenih:
10
Broj telefona:
021/6915-329
Broj faksa:
216915329
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
7500 - Veterinarska delatnost
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, ispunjeni su svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Udaljenost (u km)
Beograda
110
Regionalnog centra
45
Magistralnog puta
45
Luke
45
Železnice
45
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
Državni
% učešća u
ukupnom kapitalu
100.00
Povezana pravna lica
Učešće drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća
Preduzeće
Matični
broj
Oblik povezivanja
nema
Učešće preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica
% učešća u
ukupnom
kapitalu
0.00
Preduzeće
Matični
broj
Oblik povezivanja
nema
% učešća u
ukupnom
kapitalu
0.00
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
aparat za digestiju
113
113
0
2
backhome čitač
38
31
7
3
čekić za tetoviranje
51
51
0
4
ekstraktor plodova
22
7
15
5
bicikl
6
3
3
6
fax
11
7
4
7
fiskalna kasa
28
15
13
8
frižider
14
4
10
9
gasna instalacija
232
65
167
10
gromobran
118
51
67
11
jugo koral
312
271
41
12
jugo koral
269
269
0
13
kamin rustik
25
22
3
14
klima boks
36
9
27
15
otoskop-oftalmoskop
12
11
1
16
PC konfiguracija kompjutera
20
18
2
17
pentijum I
16
16
0
18
pentijum II
16
16
0
19
prskalica
36
25
11
20
računar
34
8
26
21
radna prikolica
53
17
36
22
rolstal sa opremom
173
72
101
23
štampač apolo
6
3
3
24
štampač epson
16
16
0
25
trihinoskop
36
25
11
Zemljište i objekti
Zemljište
Naziv zemljišta
Katastarska Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
zemljišta (u
m2)
Vrsta
zemljišta
Vrsta prava
Oblik
svojine
građevinsko zemljište uz
4541
zgradu
1,065
građevinsko
zemlj
pravo korišćenja državna RS
građevinsko zemljište uz
2059
zgradu
500
zem u građ
podr
pravo korišćenja državna RS
njiva
176
njiva
pravo korišćenja državna RS
2059
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
Obim
udela
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
Objekti
Naziv objekta
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
Površina zemljišta
objekta
pod
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
veterinarska stanica
4541
170
170
zgrada
veterin
stanice
pravo
državna RS
korišćenja
veterinarska stanica
4541
128
128
pomocna
zgrada
pravo
državna RS
korišćenja
veterinarska stanica
4541
128
128
pomocna
zgrada
pravo
državna RS
korišćenja
veterinarska stanica
4541
28
28
pomocna
zgrada
pravo
državna RS
korišćenja
veterinarska stanica
4541
18
18
pomocna
zgrada
pravo
državna RS
korišćenja
veterinarska stanica
4541
59
59
pomocna
zgrada
pravo
državna RS
korišćenja
veterinarska stanica
2059
81
81
zgrada
veterin
stanice
pravo
državna RS
korišćenja
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
1,140
Obaveze prema komercijalnim bankama
Obaveze prema bankama u stečaju
Obaveze prema Fondu za razvoj
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
7
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
31
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
Poreske obaveze iz radnog odnosa
1,108
6
Doprinosi
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
813
Ostale obaveze
542
UKUPNO:
3,647
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge
Jed.mere.
2011
Vrednost u 000 RSD
2012
2013
Veterinarske usluge
2011
2012
14,979
14,174
2013
13,385
Stepen iskorišćenosti kapaciteta
% iskorišćenosti
Mašina (Proizvodna linija)
nema
Jed.mere.
Instalisani
kapacitet
Realni
kapacitet
2011
2012
2013
REALIZACIJA
Kretanje obima ostvarene prodaje
Količinski
Naziv proizvoda
Jed. mere.
2011
veterinarske usluge
UKUPNO:
Struktura prodaje
Struktura prodaje u %
Domaće tržište
Strano tržište
Ukupno:
2011
2012
2013
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
Direktna prodaja
Veleprodaja
Maloprodaja
Posrednici
% učešća
100.00
2012
Vrednost u 000 RSD
2013
2011
2012
2013
14,979
14,174
13,385
14,979
14,174
13,385
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
Broj zaposlenih
Radno angažovani
10
Plaćeno odsustvo
0
Neplaćeno odsustvo
0
Ostali
0
Ukupan broj zaposlenih
10
Starosna struktura zaposlenih
Godine
Broj
zaposlenih
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
0
1
1
5
1
2
0
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
Bruto
Neto
2011
39,794.00
27,896.00
2012
43,006.00
30,147.00
2013
45,532.00
31,918.00
SWOT ANALIZA
Prednosti:
Šanse:
Nedostaci:
Opasnosti:
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
1,378
443
2,414
Kratkoročna potraživanja
4,036
6,331
3,852
28
53
0
0
0
0
397
317
195
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
0
0
0
PDV i AVR
3
11
103
Odložena poreska sredstva
0
0
0
5,842
7,155
6,564
Neuplaćeni upisani kapital
0
0
0
Goodwill
0
0
0
Nematerijalna ulaganja
0
0
0
788
683
548
Obrtna imovina
Osnovna sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Stalna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
0
788
683
548
0
0
0
6,630
7,838
7,112
0
0
0
1,535
2,431
1,452
0
0
0
734
737
813
0
0
0
1,207
1,719
1,356
0
0
26
3,476
4,887
3,647
Dugoročni krediti
0
0
0
Ostale dugoročne obaveze
0
0
0
Ukupno dugoročne obaveze
0
0
0
Dugoročna rezervisanja
0
0
0
3,476
4,887
3,647
300
300
300
0
0
0
126
126
126
Revalorizacione rezerve
0
0
0
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
2,728
2,728
3,039
Gubitak
0
203
0
Otkupljene sopstvene akcije
0
0
0
3,154
2,951
3,465
Ukupno kratkoročne obaveze
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
Osnovni i ostali kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
Neraspoređena dobit
Ukupno kapital
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
0
0
0
6,630
7,838
7,112
0
0
0
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
Prihodi od prodaje
2012
2013
14,979
14,174
13,268
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
0
0
0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
0
0
0
Ostali poslovni prihodi
0
0
117
POSLOVNI PRIHODI
13,385
14,979
14,174
Nabavna vrednost prodate robe
2,165
1,649
14
Troškovi materijala
1,518
2,037
2,037
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
9,180
9,961
7,865
140
140
136
Ostali poslovni rashodi
1,745
1,726
1,482
POSLOVNI RASHODI
Troškovi amortizacije
14,748
15,513
12,131
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
231
-1,339
1,254
Finansijski prihodi
386
0
1
Finansijski rashodi
31
17
371
Ostali prihodi
0
1,311
27
Ostali rashodi
248
158
313
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
338
-203
598
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
338
-203
598
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Poreski rashodi perioda
41
0
83
Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski prihodi perioda
0
0
0
Isplaćena lična primanja poslodavcu
0
0
0
297
-203
515
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
0
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
Download

Veterinarska stanica Bečej, BEČEJ