PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
PLAN
JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA BUDŽETSKU 2015. GODINU
Red.
br.
Vrsta nabavke
1
2
Ekonomski
kod
3
Procjenjena
vrijednost
nabavke
Vrsta
postupka
nabavke
Sklapa li se
Ugovor ili
okvirni
sporazum
4
5
6
Planirani
početak
postupka
7
Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma
8
ROBE
01
02
Nabavka kancelarijskog materijala
i sitnog inventara
613412
45.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
Nabavka goriva za službena
vozila Zavoda
613512
17.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
9.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
16.800,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
03
Nabavka toplih i hladnih napitaka
i pribora za potrebe reprezentacije
Zavoda i nabavka pribora i
sredstava za održavanje higijene
04
Nabavka antivirusnog sistema za
informacioni sistem
05
Nabavka računarske opreme za
korisnike na terenu i korisnike u
Zavodu sa licencama OS-om i
Officeom
821312
500.000,00
OTVORENI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
06
Nabavka i implementacija
komunikacione opreme
821312
400.000,00
OTVORENI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
07
Nabavka Advacend Security
paketa za bazu podataka na
rezervnoj lokaciji
821520
250.000,00
OTVORENI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
08
Nabavka aplikativnog rješenja za
trezorsko poslovanje
821520
140.000,00
OTVORENI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
FZZ
613482
613484
613934
180 DANA
150 DANA
180 DANA
240 DANA
1/3
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
09
Nabavka sistema za obezbjeđenje
podrške funkcionalnostima
Aktivnih mjera za zapošljavanje,
te programa dokvalifikacije i
prekvalifikacije
821520
300.000,00
OTVORENI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
10
Nabavka licenci za obezbjeđenje
podrške funkcionalnostima
Aktivnih mjera za zapošljavanje,
te programa dokvalifikacije i
prekvalifikacije
821520
60.000,00
OTVORENI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
11
Nabavka Active Directory (AD)
okoline i domenskih servisa
821520
50.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
12
Nabavka sistema za protivpožarnu
zaštitu za potrebe server sobe na
primarnoj lokaciji
821300
50.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
90 DANA
13
Nabavka industrijske klime za
potrebe server sobe na primarnoj
lokaciji
821300
15.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
90 DANA
14
Nabavka agregata za potrebe
server sobe na primarnoj lokaciji
821300
80.000,00
OTVORENI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
90 DANA
15
Nabavka printera za potrebe
Zavoda
821312
20.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
III KVARTAL
2015. GODINE
60 DANA
16
Nabavka putničkog automobila
821321
65.000,00
OTVORENI
UGOVOR
III KVARTAL
2015. GODINE
60 DANA
17
Nabavka snimača video nazora
821300
4.500,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
30 DANA
240 DANA
UKUPNO ROBE
17
18
FZZ
USLUGE
Usluge osiguranja imovine,
kolektivnog osiguranja
zaposlenika i osiguranja vozila
Usluge fizičke i tehničke zaštite
ljudi i imovine na objektu Zavoda
180 DANA
90 DANA
2.022.300,00
613814
613811
613813
15.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOE
I KVARTAL
2015. GODINE
613900
35.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
JEDNA
GODINA
2/3
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
19
Usluge održavanja i popravke
motornih vozila Zavoda
613723
15.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
20
Usluge korištenja internet linka za
postojeći i novi informacioni
sistem
613312
47.300,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
21
Usluge štampanja informativnog i
drugog materijala
613912
50.000,00
KONKURENTSKI
UGOVOR
II KVARTAL
2015. GODINE
90 DANA
Godišnje državanje hardvera za
novi informacioni sistem
613934
119.790,00
OTVORENI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINR
240 DANA
22
23
Godišnje održavanje licenci za
novi informacioni sistem
613934
114.790,00
OTVORENI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
240 DANA
24
Usluge implementacije dokument
Menagment sistema
821520
200.000,00
OTVORENI
UGOVOR
II KVARTAL
2015.GODINE
JEDNA
GODINA
25
Pružanje usluga poslovnih banaka
za obavljanje poslova platnog
prometa putem transakcijskih
računa
613821
613822
50.000,00
OTVORENI
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
26
Održavanje baze podataka o
poslodavcima u Federaciji BIH
613934
6.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
27
Usluge održavanja lifta Zavoda
613721
1.400,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
28
Usluge održavanja opreme za
klimatizaciju i grijanje
613722
6.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
29
Usluge servisiranja klima uređaja
613722
4.750,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
30
Usluge održavanja hardvera i
softvera za postojeći informacioni
sistem
613934
6.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
31
Usluge održavanja IT mrežne
infrastrukture za postojeći
informacioni sistem
613934
6.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
32
Usluge za hosting i održavanje
web stranica i abeceda karijere
613934
3.510,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
FZZ
JEDNA
GODINA
JEDNA
GODINA
TRI GODINE
JEDNA
GODINA
JEDNA
GODINA
JEDNA
GODINA
3/3
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU
33
Usluge održavanja mrežnih
printera
613722
4.500,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
34
Usluge deratizacije i dezinsekcije
prostorija Zavoda
613327
2.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
90 DANA
35
Usluge pranja službenih vozila
Zavoda
613723
1.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015 GODINE
JEDNA
GODINA
36
Usluge parkiranja službenih vozila
Zavoda
613611
2.800,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
JEDNA
GODINA
37
Nabavka stručnih usluga u sklopu
Projekta JIS-a
613934
6.000,00
DIREKTNI
SPORAZUM
UGOVOR
I KVARTAL
2015. GODINE
30 DANA
UKUPNO USLUGE
FZZ
696.840,00
4/3
Download

U vezi sa iskazanim potrebama nabavke robe, usluga i