Glavobolja izazvana prekomernom upotrebom lekova
Definicija
Glavobolja izazvana prekomernom upotrebom lekova predstavlja hroničnu glavobolju, koja se može javiti kod pacijenata
sa primarnom glavoboljom (naročito migrena). Prekomerna upotreba lekova je značajan faktor rizika za povećanje
učestalosti glavobolje; stanje se može pogoršati od epizodičnih glavobolja (manje od 15 dana sa glavoboljom u toku
meseca) do hronične glavobolje (više od 15 dana sa glavoboljom za mesec dana, u toku perioda od minimum 3 meseca).
Glavobolja usled prekomerne upotrebe lekova može se javiti usled previše učestale upotrebe analgetika, kombinovane
analgetičke medikacije, ergotamina, triptana i opioida, ukoliko se uzimaju kao redovna terapija (>10 dana mesečno).
Dijagnostički kriterijumi za glavobolju izazvanu prekomernom upotrebom lekova definisani su od strane Internacionalnog
Društva za Glavobolju (International Headache Society-IHS).
Epidemiologija glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova
Podaci o glavobolji izazvanoj prekomernom upotrebom lekova postoje širom sveta. Prevalencija ove vrste glavobolje za
čitavu populaciju je između 0.7% i 1.7%. Prevalencija se razlikuje od zemlje do zemlje. Češća je, naizgled, kod žena (što
može biti posledica veće učestalosti migrene kod žena, nego kod muškaraca). Postoje podaci da se glavobolja izazvana
prekomernom upotrebom lekova javlja kod 15% pacijenata lečenih u specijalizovanim centrima za glavobolje. Prijavljena
prevalencija ovih glavobolja zavisna je od dijagnostičkih kriterijuma.
U osnovi glavobolje izazvane lekovima, najčešće se nalazi migrena. Među pacijentima, koji se u centre za glavobolju
javljaju žaleći se na svakodnevnu glavobolju, jedna od najčešćih dijagnoza je glavobolja izazvana prekomernom
upotrebom lekova, možda čak kod 50% ovih pacijenata.
Faktori rizika za nastanak glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova
Pacijenti sa glavoboljom izazvanom prekomernom upotrebom lekova najčešće su osobe sa niskim prihodima i nižim
stepenom obrazovanja u odnosu na opštu populaciju. Utvrđeno je da je učestalost prekomerne upotrebe lekova bila viša
kod imigranata iz južnih i istočnih evropskih zemalja, kao i kod prve generacije imigranata u odnosu na drugu generaciju.
Neželjeni efekti glavobolje bili su češći kod pacijenata sa glavoboljom izazvanom prekomernom upotrebom lekova,
rezultujući smanjenjem kvaliteta života. Pacijenti sa drugim bolnim stanjima (hronični muskuloskeletni bol, reumatske
bolesti) takođe imaju rizik od nastanka glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova usled svakodnevnog
uzimanja analgetika, a posebno pacijenti, koji u anamnezi već imaju primarnu glavobolju.
Patofiziologija glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova
Glavobolja izazvana prekomernom upotrebom lekova može nastati usled uzimanja:
• Jednostavnih analgetika (ibuprofen, paracetamol, acetilsalicilna kiselina, metamizol i dr.)
• Ergotamina
• Kombinovanih analgetika (sadrže kafein, barbiturate i druge supstance dodate jednostavnim analgeticima)
• Triptani
• Opioidi
Rizik od nastanka glavobolje izgleda da se razlikuje među ovim supstancama i može biti viši kod ergotamina, opioida,
triptana i kombinovanih analgetika, nego kod jednostavnih analgetika.
Patofiziologija glavobolja izazvanih prekomernom upotrebom lekova još uvek nije potpuno razjašnjena. Centralna
senzitizacija, genetski faktori, endokrine promene i fiziološki mehanizmi (prihvatanje, učenje i bihevioralni faktori) mogu
imati ulogu u patofiziologiji nastanka ove glavobolje. U glavobolji izazvanoj prekomernom upotrebom lekova sa
psihotropnim efektom (barbiturati, opioidi, kafein) i dodatni faktori mogu imati ulogu u nastanku glavobolje. U većini
slučajeva, prekomerna upotreba lekova nije i zavisnost od ovih lekova.
Klinička slika glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova
Migrena se najčešće nalazi u osnovi glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova. Pacijenti sa glavoboljom
izazvanom prekomernom upotrebom lekova prvi napad glavobolje prijavljuju ranije u životu nego pacijenti sa migrenom,
koji nemaju glavobolju izazvanu lekovima. Dijagnostički i diferencijalno-dijagnostički kriterijumi za glavobolju izazvanu
prekomernom upotrebom lekova dati su od strane IHS. Definicija se menjala tokom vremena i u brojnim publikacijama
diskutovano je nekoliko njenih aspekata. Klinička slika primarne glavobolje se menja kako se prekomerna upotreba lekova
nastavlja. Glavobolja je češće bilateralna (u poređenju sa češće unilateralnom lokalizacijom kod migrene). Tipičan
pulsirajući bol kod migrene može preći u tup bol.
Terapija glavobolje izazvane prekomernom upotrebom lekova
Kako je prvi put objavljeno 1951. godine, prestanak uzimanja lekova kod pacijenata sa hroničnom glavoboljom i
svakodnevna upotreba ergotamine, smanjili su učestalost njihovih glavobolja. Terapija glavobolje je tako dovela do
prepoznavanja bolesti, koja je do tada bila nepoznata. Otuda, postojeći vodiči predlažu hitno prekidanje ili postepeno
smanjivanje doze analgetika, koji je uziman prekomerno. Ukidanje medikamenta u bolničkim uslovima predlaže se kod
onih koji su bili na opioidima, benzodiazepinima ili barbituratima, zbog njihovih psihotropnih efekata. Potrebna je i
profilaktička primena lekova preporučenih za profilaksu glavobolja. Efekti profilaktičkih medikamenata mogu se poboljšati
nakon ukidanja prethodnih lekova. Kortikosteroidi (prednizon) mogu pomoći u terapiji simptoma odvikavanja od lekova.
Odvikavanje i lečenje u speciajlizovanim centrima za glavobolje, kao i multidisciplinarna terapija, mogu biti od velike koristi
za pacijente sa glavoboljom izazvanom prekomernom upotrebom lekova.
Prognoza nakon terapije odvikavanja od lekova
Stopa relapsa nakon odvikavanja je do 30% u prvoj godini, na osnovu nekoliko studija. Zbog toga se, nakon terapije
odvikavanja, pacijenti moraju redovno pratiti, kako bi se sprečila ponovna prekomerna upotreba lekova. Stopa relapsa se
može smanjiti ukoliko se pacijenti uključe u program multidisciplinarnog lečenja. Faktori rizika za relaps su visoka
učestalost migrene nakon terapije odvikavanja, muški pol, kombinovani analgetici nakon terapije odvikavanja ili uzimanje
uzročnog leka ponovo posle odvikavanja.
Literatura
[1] Diener HC, Katsarava Z, Limmroth V. Headache attributed to a substance or its withdrawal. Handb Clin Neurol 2010;97:589–99.
[2] Evers S, Marziniak M. Clinical features, pathophysiology, and treatment of medication-overuse headache. Lancet Neurol
2010;9:391–401.
[3] Evers S, Jensen R. Treatment of medication overuse headache: guideline of the EFNS headache panel. Eur J Neurol
2011;18:1115–21.
[4] Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. The international classification of headache
disorders, 2nd ed. Cephalalgia 2004;24(Suppl 1):8–152.
Copyright © 2012 International Association for the Study of Pain
Download

Glavobolja izazvana prekomernom upotrebom lekova