Uputstvo za korišdenje:
Programirujudi sobni termostat Model RT500
Hvala što ste kupili termostat RT500
PAŽNJA !!! - Pre ugradnje termostata pročitajte uputstvo za
upotrebu
Opasnost od strujnog udara
Ugradnju termostata mora izvršiti ovlašdeno stručno lice
Pre ugradnje termostata, izolujte žice napajanja prijemnika
Pre ugradnje termostata molimo Vas da pročitajte uputstvo za upotrebu
UVOD
Sobni termostat tipa RT500 se koristi za kontrolu ureĎaja za grejanje ili klima-ureĎaja, kompatibilan sa vedinom kotlova za centralno
grejanje, bez obzira na kontrolni napon od 24 V ili 220 V.
Dole navedena tabela pokazuje podešavanje termostata pri prvom pokretanju ili nakon njegovog
resetovanja
Funkcije
Način rukovanja
Sobna temperatura
Indikator °C
Prikazano vreme
Indikator AM/PM
Indikator dana
Program
Podešena temperature
Indikator za broj programa
Indikator SET
Indikator PROG
Indikator anti frost zaštita
Indikator za grejanje
Indikator za praznu bateriju
Izlazni rele
Podešavanje nakon resetovanja ili pri prvom
Normalan način rukovanja
22°C, koja se ažurira najkasnije u roku od 5 sek.
Uključen
12:00
AM
M (ponedeljak)
Fabričko podešavanje
Fabričko podešavanje
1
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno, koja se ažurira najkasnije u roku od 5 sek.
Neaktivan
Nakon resetovanja ili pokretanje termostata, radide u normalnom režimu rada. Podešena temperatura je
resetovana na fabričko podešavanje. Sobna temperatura de se ažurirati na svakih 5 sek. i počinje proces
kontrole. Broj programa se podešava da bi utvrdili njegovo funkcionisanje.
Vodič za korišdenje tastera
Taster
Funkcija
Povedavanje vrednosti
Smanjenje vrednosti
Uključi se lampica za osvetljenje 5 sek.
aktivaraj/deaktiviraj zaštitu protiv zamrzavanja
Dugme za podešavanje vremena/programa
Dugme za podešavanje vremena/programa
Resetovanje termostata
PAŽNJA!!! Koristite samo alkalne baterije tipa AA.
Prvo uključivanje ili resetovanje
Nakon uključivanja ili posle pritiska na dugme RESET, sva podešavanja de biti fabrička
Nakon resetovanja svi indikatori na displeju se ponovo pokredu u roku od 2 sekunde
Nakon pokretanja termostata ili njegovog resetovanja na displeju de se pojaviti sledede:
- Program je podešen na uključeno.
- Podešena temperatura. Temperatura je ista za svaki tip programa. Pogledajte
odeljak „Način podešavanja temperatura”.
1
Programi podešeni
Dani nedelje uključeni su na slededi način
M - Ponedeljak ; TU – Utorak; W - Sreda ; TH - Četvrtak ; F - Petak ;SA – Subota ;SU – Nedelja
Program Dani nedelje (P-P)
Vikend (S-N)
1
Vreme: 6:00 AM
Vreme: 6:00 AM
Radna temperatura: 21 °C
Radna temperatura: 21 °C
2
Vreme : 8:00 AM
Vreme : 8:00 AM
Podešena temperatura: 17°C Radna temperatura: 21 °C
3
Vreme : 4:00 PM
Vreme : 4:00 PM
Radna temperatura: 21 °C
Radna temperatura: 21 °C
4
Vreme : 6:00 PM
Vreme : 6:00 PM
Radna temperatura: 21 °C
Radna temperatura: 21 °C
5
Vreme : 10:00 PM
Vreme : 10:00 PM
Podešena temperatura: 17°C Podešena temperatura: 17°C
Podešavanje vremena:

Pritisnite istovremeno dugmad SET i SELECT 3 sekunde da bi ušli u režim podešavanja vremena

Vreme, dan u nedelji i SET su prikazane na displeju. Svi ostali znaci se ne pojavljuju. „Vreme” na ekranu treperi, ukazujudi na
mogudnost njegove promene.

Pritisnite strelicu

Pritisnite dugme SELECT, koristite strelicu


Pritisnite dugme SELECT, koristite strelicu
ili
da povedate ili smanjite podešavanje dan u nedelji
Pritisnite dugme SELECT, da bi ponovo podesilii vreme
ili
da povedate ili smanjiti vreme
ili
da povedate ili smanjiti podešavanje minuta

Ako držite prtisnuti strelicu
ili
dve sekunde udi dete u brzi način podešavanja vrednosti. Odabrana stavka nede se više
pojaviti svetledi. Pri puštanju dugmeta , stavka de se pojaviti ponovo svetledi.

Pritisnite dugme SET u svakom trenutku da bi potvrdili promenu i vratili se na normalan način rada

Ako nijedno dugme u roku od 15 sek. se ne uključi, termostat de se vratiti na normalan režim rada sa izmenama uraĎenim do
tog trenutka.
Režim podešavanja programa
Odabrani režim rada je 5+2 dana

5 setova temperature sa različitim vremenskim intervalima mogu se podešavati za vreme rada u radnim danima i za vreme
rada vikendom

Da biste videli ili promenili program pritisnite dugme SET u normalnom režimu rada. Prvi program radnih dana i SET PROG je
prikazan. Svi ostali indikatori ne pojavljuju se. Indikator „Dan” pojavljuje se povremeno na displeju, ukazujudi na mogudnost
izmene


Pritisnite strelicu
ili
, da bi promenuli ili pogledali skup programa za radne dane/vikendom
Pritiskom na taster SET u bilo koje vreme tokom programiranja de dovesti do povratka u normalan režim rada i potvrditi
izmene.
Pritisnite taster SELECT u bilo koje vreme tokom programiranja da bi potvrdili promene. „Vreme” na ekranu se pojavljuje trep erude
i ukazuje na mogudnost njegove promene.

Pritisnite SELECT da bi promenuli stavku slededim redosledom:
(Program 1) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 2) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 3) „sat ” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 4) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 5) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
Nakon čega redosled se vrada na (Program 1)

Pritiskom na taster SET u bilo koje vreme tokom programiranja de dovesti do povratka u normalan režim rada i potvrditi
izmene
Podešeni režim rada na 7 dana

5 setovanja temperature sa raličitim vremenskim intervalima mogu se podesiti za svaki dan u nedelji

Da bi videli ili promenili program pritisnite taster SET u normalnom režimu rada . Prvi program Ponedelljak i SET PROG
su prikazane. Svi ostali indikatori se ne pojavljuju. Indikator „Dan” pojavljuje treperedi na ekranu ukazujudi na mogudnost



njegove promene. Pritisnite strelicu
ili
da bi promenuli ili pogledali komplet programa za jedno od dana nedelji
Redosled promene programa od 1 do 5 je slededi:
(Program 1 - 5) „sat” -> „minuti” ->radna temperatura
Pritisnita na taster SET da bi potvrdili izmene i ponovno vradanje u normalni režim rada .
2
Programiranje režima 5+2 ili 7 dana

Indikator PROG se pojavljuje da bi prikazali broj programa.

Izabrana stavka se pojavljuje treperedi na displeju i može se promenuti pomodu strelice
ili
.
Raspon promene je od 10 do 10 minuta. Radna temperatura može biti podešena u intervalu od 10°C - 35°C sa podeokom od
0,5°C.

Ako držite pritisnute strelicu
ili
u toku od 2 sek. ulazite u brzi način promene vrednosti.
Izabrana stavka nede se više pojaviti trepdudi. Pri puštanju tastera stavka de se ponovo pojaviti treperedi.
Ako nijedan taster nije pritisnut u roku od 15 sek., termostat de se vratiti u normalni režim rada sa izmenama koje su uraĎene do tog
trenutka.

Izmene ili pregled programa može se izvršiti i u anti frost režimu
Anti frost zaštita:
Držite pritisnuti taster
3 sek. da bi aktivirali režim protiv smrzavanja. Radna temperatura je podešena na 5°C.
Aktiviranjem anti frost režima na ekranu de se pojaviti sledede ikonice:
Držite pritisnuto dugme
displeja.
3sek. da bi deaktivirali anti frost režim i uključili normalni režim rada. Indikator anti frost režim nestade sa
Ručno podešavanje:

Pritisnite strelicu
ili
sa podeokom od 0,5°C.

U normalnom režimu rada pritisnite strelicu
ili
da bi prikazali radnu temperaturu. Nakon dve sekunde de se uključiti brži
režima rada rasta vrednosti podešene temperature . Ako pustite taster u roku od manje od dve sekunde, nalog de se smatrati kao
nalog za pregled radne temperature.
Sat, dan nedelji i SET su prikazana na displeju. Sve ostale stavke ne pojavljuju se na ekranu.Radna temperatura na displeju s e pojavljuje
povremeno, ukazujudi na mogudnost njenog podešavanja.

dok pregledate podešenu temperaturu da bi ušli u manuelni režim rada Podešena temperatura se menja

Pritisnite strelicu

Ako držite pritisnuti strelicu
ili
dve sekunde udi dete u brži režim podešavanja vrednosti. Izabrana stavka nede se pojaviti
treperedi. Kada oslobodite taster, stavka de se ponovo pojaviti treperedi.
Raspon radne temperature je od 10°C - 35°C sa korakom izmene od 0,5°C.
Pritisnite taster SET u bilo kom trenutku programiranja da bi se vratili u normalan režim rada i potvrdili podešavanja.
Termostat de se vratiti u normalan režim rada ako nijedan taster nede biti pritisnut u roku od 3-4 sek.
Ručno podešavanje režima rada ostaje aktivno dok podešeno vreme ili program nede biti promenjen, zaštita protiv zamrzavanja je
aktivirana ili režim rada ulazi u drugi program- dok se ne stigne do ručnog podešavanja temperature




ili
da bi ručno promenili radnu temperaturu sa podešavanjem od 0,5°C.
Pregled radne temperature
Pritisnite strelicu
ili
da bi pogledali podešenu radnu
temparaturu
Kada termostat radi u normalnom režimu rada na displeju je
prikazana podešena radna temperatura i stavka SET
3
Kada termostat radi u anti frost režimu na displeju de se
pojaviti 5°C sa ikonicom pahuljice
Kada termostat radi u režimu ručno podešavanje na displeju
de se pojaviti ručno podešena temperatura rada
Pritisnite bilo koji strelicu
ili
, sačekajte 3-4 sekundi ne pritisnuvši nijedan taster da bi se vratili u normalni režim rada, sobna
temperatura de biti prikazana na displeju.
Osvetljenje ekrana
Osvetljenje ekrana se aktivira pritiskom tastera
ili bilo kojeg drugog tastera. Osvetljenje de trajati 5 sekundi, ako nijedan drugi taster
ne uključite.

Osvetljenje nede biti aktivirano kada na ekranu se pojavljuje stavka „ Slaba baterija”.
Indikator „Prazna baterija”
Voltaža baterije se proverava svaki minut. Kada napon baterija padne ispod odreĎenog napona,



ikonica se pojavljuje na displeju.
Termostat normalno radi i kada se pojavljuje ikonica prazna baterija , ali korisnik mora u najkradem roku da promeni bateriju.
Voltaža baterije je ispod je ispod pokazatelja normalnog rada kada on padne ispod 2.6V. Voltaža je normalna kada vrednost je
jednaka ili veda od 2.8V.
Voltaža baterije može se proveriti samo u normalnom režimu rada i kada osvetljenje je neaktivno.
Privremeno zaustavljanje termostata (sleep režim):






Pritisnite istovremeno
ili
3 sek. u normalnom režimu rada da bi pokrenuli privremeno zaustavljanje termostata
Sve funkcije termostata de se zaustaviti zbog štednje baterija
Na displeju se ništa nede prikazati
Sva uputstva ka centrali de biti zaustavljena
Za restartovanje termostata nede biti potrebno ponovno programiranje termostata
Pritiskom bilo kog tastera termostat de se restartovati
Tehničke specifikacije:
Uključeno opteredenje: izdvojena non-voltaža 230V AC 16 (8)A max
Snaga : 2 alkalne baterije tipa AA
Intervali radne temperature : 0°C - 50°C
Intervali merenja temperature : 5°C - 35°C sa razmakom od 0,5°C
Uslovi skladištenja: -20°C - 55°C sa do 90% vlažnost/ bez kondenza
Temperatura anti-frost : 5°C
Tačnost temperature : +/- 0,5°C na 25°C
Memorija: do 5 minuta
4
Download

Programirujudi sobni termostat Model RT500 Hvala - Salus