Tel/fax:021 462-147
Mob.:064 266-4-273
Rade Koncara 58
21208 Sr. Kamenica
Novi Sad - SERBIA
Botronic - projek tovanje i proizvo dnja elektro opreme i uredjaja -
Karakteristike:
www. bo tronic.rs
www.bo tr onic.rs
Botronic: BP030202-BTR125T
Napajanje: 220V/50Hz/2VA
Tip regulacije: ON-OFF/PD
Merno-regulacioni opseg: -50/+125C
Rezolucija prikaza: 1 C. Tacnost: +/- 0,5C
Tip senzora: Dallas DS serija
Izlaz(i): 2XRelajni 5A/220V
Program rada: vidi uputstvo
The advanced electroni cs
TERMO SONDA
DALLAS DS
Rel1
5A/250V
NAPAJANJE:
12V
220V
REGULACIJA
Rel2
5A/250V
C
ALARM
NO
1
2
3
NC
4
5
6
7
8
9
10 11
Termo sonda - 3 voda: L=1,7m kabela
Fi 6x10mm
Pogled sa stranje prikljucnih klema:
BP030202: Termo-RegulatorProcesor sa tajmerom tip: BTR125T
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM
Opis: Odrzavanje zadate temperature zadato vreme (termoregulator+tajmer+signal kraja ciklusa) ili kao klasican
termoregulator (bez tajmera).
Tip regulacije: Regulator moze da radi u rezimu ON/OFF ili PD (proporcionalno-diferencijalne) regulacije zavisno od
zadatih servisnih vrednosti (Preset). Za opis i preporuke kod PD regulacije procitati u nastavku uputstva.
SET-Radno zadavanje: Stiskom na GORNJI taster (iz oFF stanja - dok se ekran ne ugasi te odpustiti) prikazu se
sledece promenljive vrednosti:
c xxx: Zadata temperatura u step. C
t xxx: Zadato vreme trajanja regulacije u minutima (1-999)
Dok je brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.
PRESET-servisno zadavanje:
Uredjaj iskljucen sa napajanja, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odpustiti. Prikazu se
redom sledece servisne vrednostii:
P10 xxx: Xp-sirina proporcionalnog opsega PD regulacije (x5 step. C). Ako je nula regulacija je ON/OFF tipa.
P12 xxx: OFSET korektivna vrednost PD regulacije ili HISTEREZA (ako je P10=Xp=0)
P14 xxx: Korekcija merne vrednosti (korisnicko bazdarenje instrumenta (ako je potrebno) u -/+)
P16 xxx: Vreme trajanja signala za dojavu kraja ciklusa (1-999 sek.) - aktivan Rel2
P18 xxx: Alarmna DONJA granica temperature-padom merne temp. ispod ove vrednosti aktivan je alarm-Rel2
P20 xxx: Alarmna GORNJA granica temperature-porastom merne temp. preko ove vrednosti aktivan je alarm-Rel2
P22 xxx: Radni program 0=rad bez tajmera 1=rad sa tajmerom
Dok se brojna vrednost na ekranu promena je moguca na tasterima.
- Start ciklusa-DONJI tater: Radni ciklus se startuje na DONJEM tasteru. Tokom radnog ciklusa na ekranu se
prikazuje merena vrednost temperature a komandni tasteri su bez funkcije. Odbrojavanje zadatog vremena
pocinje kada merena temperatura prvi put dostigne zadatu.
- Dojava kraja ciklusa: Nakon isteka zadatog vremena regulacije temperature, aktivira se izlazni Rel2 (signal kraja
ciklusa) zadato vreme te sledi povratak u oFF stanje. Promena radnih vrednosti moguca je samo u oFF stanju.
- Prekid ciklusa u toku: Iskljucivo prekidom napajanja.
- Alarmne temperaturne granice: izlaskom merne temperature van zadatih alarmnih granica (P18/P20) aktivira se
Rel2 i iskljuci povratkom u granice (auto-reset). Koristi se za dojavu kvara (termo-senora, grejaca, regulacionog
elementa-sklopke i sl.). Funkcija je stalno aktivna bez obzira na radno stanje.
TERMO SONDA
DALLAS DS
Rel1
5A/250V
NAPAJANJE:
12V
220V
REGULACIJA
Rel2
5A/250V
C
ALARM
NO
1
2
3
TERMO SONDA
DALLAS DS
4
NC
5
Rel1
5A/250V
NAPAJANJE:
12V
220V
REGULACIJA
Rel2
5A/250V
C
ALARM
NO
6
7
8
9
10 11
1
2
3
4
NC
5
6
7
8
9
10 11
+ SSR
POTROSAC
AT
Primer instalacije sa direktnim pogonom potroraca na 220V
preko Rel1. i koriscenjem alarmnog izlaza.
AT
GLAVNI
PREKIDAC
N
Primer instalacije sa pogonom potrosaca preko spoljnjeg SSR
(elektronski solid-stejt rele).
GLAVNI
PREKIDAC
L
N
L
GARANTNI ROK: 2 GODINE OD DATUMA PRODAJE. GARANTNI USLOVI ZA OVU VRSTU PROIZVODA ODREDJENI ZAKONOM.
DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE:
DATUM PRODAJE:
Tel/fax:021 462-147
Mob.:064 266-4-273
Rade Koncara 58
21208 Sr. Kamenica
Novi Sad - SERBIA
Botronic - projek tovanje i proizvo dnja elektro opreme i uredjaja -
www. bo tronic.rs
- Rad sa tajmerom (P22=1): Nakon ukljucenja uredjaj se postavlja u oFF stanje te povremeno prikazuje i merenu
temperaturu u kontrolisanom prostoru. Iz ovog stanja stiskom na GORNJI taster mozemo zadati radne vrednosti ili na
DONJI taster startovati radni ciklus zadato vreme.
- Rad bez tajmera (P22=0): Klasican termoregulator vrsi regulaciju dok postoji napon napajanja. Zadata
temperatura se setuje na GORNJEM tasteru.
- Termo-sonda: Termo-sonda je predvidjena za rad u vazduhu ili cvrstim materijalima. Za koriscenje u tecnostima
primeniti odgovarajucu zastitnu cev. Vodovi termo-sonde mogu se produziti (do 10 metara) standarnim kabelom.
- Zastita od kvara termo-sonde: Na ekranu je oznaka (Son) Rel1 iskljucen, Rel2 ukljucen.
- Izlazi: 2xRelejni 5A/250V
Pojasnjenje i podesavanje parametara PD regulacije:
PD Regulacija (P1=XP P2=OFSET): Dolaskom merne temperature u proporcionalni opseg (Zadata Temperatura
+/- OFSET (x5C) - najcesca vrednost za setovani P1=XP je od 1-4 sto znaci +/- 5 do +/-20C) izlaz pocinje sa
impulsnim radom i to sa odnosom impuls/pauza proporcionalnim razlici merne i zadate temperature. Kad su merna i
zadata temperatura iste odnos impuls/pauza je 1:1. OFSET moze biti i negativna vrednost (za PD regulaciju) a u
slucaju ON/OFF regulacije negativna vrednost OFSETA se tretira kao nula.
Prvi start rada: Podesiti parametre PD regulacije u PRESET podesavanju (npr. P1=4 (XP) P2=0 (OFSET)) i startovati
radni proces. Kada se merna temperatura ustali (10-30min.) prebacaj/podbacaj razlike merene temperature od
zadate oduzeti/dodati na vrdnost OFSETA (ponoviti Preset postupak i korigovati P2=OFSET za vrednost prebacaja(-) ili
podbacaja (+)). Ako merna temperatura u duzem vremenskom periodu ne moze da dostigne zadatu potrebno je
povecati vrednost XP a ako i dalje postoji velika razlika potrebno je povecati/smanjiti snagu grejaca.
Prakticne napomene za PD regulaciju: Ovaj tip regulacije ima veliku broj ukljucenje/iskljucenja regulacionog
izlaza tokom radnog ciklusa - stoga se ne preporucuje koriscenje energetskih sklopki (kontaktora) kod rada sa
snaznijim potrosacima. Preporuka je koriscenje elektronskih SolidState relea (SSR) odgovarajuce snage. U tom
slucaju za napajanje SSRa uredjaj obezbedjuje radni napon 12VDC (klema3). Napraviti most izmedju klema 3-5 a
napajanje spoljnjeg SSRa izvesti sa kleme4 (+) i kleme8(-) u kojoj se nalazi CRNA termo-sonde. Za izbor
odgovarajuceg SSR kontaktirati proizvodjaca.
ON/OFF Regulacija (P1=0 P2=histereza): Kada merena vrednost predje zadatu izlaz iskljuci. Izlaz ce ukljuciti
kada merena vrednost padne ispod zadate za vrednost zadate histereze.
Proizvidni (DEFAULT) reset: Stisnuti oba tastera, prikljuciti napajanje te nakon 3sek. odpustiti. Nakon ovoga
potrebno je sve vrednosti ponovo podesiti.
Napomene:
- Ukljucena decimalna tacka na desnoj strani ekrana predtavlja aktivno stanje Rel1.
- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata-montirati ga dalje (>15cm) od istih.
Kuciste tip: Panel1 (48x97mm)
- Materijal: samogasivi NORIL-LEXAN
- Zastita IP-40/IP-55
- Boja: crna
Dimenzije prednje ploce:
48x97mm
Dimenzije i oblik
otvora za montazu:
45.5x91.5mm
97
Zadnja strana
sa prikljucnim klemama:
Potrebna dubina:
min 70mm
65
Download

BTR125T