Uputstvo za korišdenje
SALUS
Programirujudi termostat Model RT500RF
Hvala što ste kupili termostat RT500RF
PAŢNJA !!! - Pre ugradnje termostata pročitajte uputstvo za upotrebu
Opasnost od strujnog udara
Ugradnju termostata mora izvršiti ovlašdeno stručno lice
Pre ugradnje termostata, izolujte ţice napajanja prijemnika
Pre ugradnje termostata molimo Vas da pročitajte uputstvo za upotrebu
UVOD
Sobni termostat tipa RT500RF se koristi za kontrolu ureĎaja za grejanje ili klima-ureĎaja, kompatibilan sa večinom kotlova za centralno
grejanje, bez obzira na kontrolni napon od 24 V ili 220 V.
Termostat je mobilan, ne zahteva kablovski električni priključak sa kotlom, on je emiter koji prenosi radiofrekventi signal, ka
prijemniku. (fiksni modul u direktnoj vezi sa kotlom za grejanje).
Prijemnik prima od termostata signale i daje naredbu za pokretanje ili zaustavljanje kotla preko strujnog kabla koji povezuje prijemnik
i kotao.
Da bi promenuli fabrička podešavanja, morate promeniti poloţaj prekidača. Prekidači se nalaze na pozadini termostata.
Prekidači
Histereza
Način programiranja
1,2,3,4,5
Funkcije
Prekidači se pomeraju za jednu poziciju- mesto ulevo da bi
promenuli interval sa ± 0.5 °C na 1°C
Prekidači se pomeraju za jedno mesto ulevo ili na desno
da bi promenuli reţim 5+2 dana na 7 dana i obrnuto
Za svaki prekidač koji se isključi, isto toliko prekidača
moraju biti uključeni u prijemniku
Nakon svake promene poloţaja prekidača, obavezno je resetovanje termostata
Napajanje prijemnika
1. Ne zaboravite pre ugradnje izolovati ţice napajanja prijemnika. Prijemnik mora biti povezan na napon od 220 V i ma ksimalan sigurnosni
osigurač od 16 A
2. Izaberite njegovu lokaciju
3. Pre ugradnje proverite da li termostat komunicira sa prijemnikom sa izabranog mesta (pogledaj odeljak –„Testiranje komunikacije
izmeĎu termostata i prijemnika”).
4. Da biste pristupili kontaktima, uklonite prednju masku prijemnika i odvrnite šrafove.
Prekidač ON/OFF i led LED lampice prijemnika
Ispod prednje maske prijemnika nalazi se prekidač ON/OFF i dve led lampice . Prekidač omogudava uključivanje i isključivanje
prijemnika.Crveno svetlo sa desne strane se pali, kada prijemnik se napaja na mreţu i prekidač se nalazi u poziciji ON . Zeleno svetlo sa
leve strane svetli kada prijemnik dobija Start komandu od predajnika
Dijagram povezivanja na kontrolni napon od 220V
UreĎaj je fabrički podešen na kontrolni napon od 220 V. Prijemnik se moţe podesiti na kontrolni napon od 24 V, koji se vrši uklanjanem
mosta za povezivanje izmeĎu COM i L.
SL (zaustavljen)
- grejanje zaustavljeno*
L
L
SL (pokrenut)
- grejanje pokrenuto
N
- Neutralno
Šema za povezivanje za ureĎaje kojie koristi napon od 24 V.
UKLONITE MOST ZA POVEZIVANJE!!!
Prijemnik de i dalje imati potrebu za napajanje od 220 V.
L
L (napajanje 220V)
N
Neutralno
NC
normalno zatvoren* NC
COM
Niski napon napajanja
NO
Normalno otvoren (niski napon)
* obično se ne koristi
Povezivanje prijemnika sa bojlerom
UKLONITE MOST ZA POVEZIVANJE!!!
Prijemnik de i dalje imati potrebu za napajanje od 220 V.
L
L
1
N
Neutru Neutralno
NC
Normal închis (nefolosit) Normalno
COM
Alimentare la boiler Napajanje na bojler
NO
Normal închis Normalno zatvoren
Ugradnja više termostata RT500RF na istoj lokaciji
U slučaju korišdenja više termostata RT500RF na istoj lokaciji morate se uveriti da razdaljina izmeĎu njih
bude najmanje 1 m da biste izbegli mogude interferencije (ukrštavanje).
Pri ugradnje više termostata RT500RF uverite se da oni imaju različite frekvencije. Da bi promenuli učestalost komunikacije molimo Vas
pročitajte odeljak „ Podešavanje šifre za frekvenciju”. Sinhronizacija termostata mora biti uraĎena jedan za drugim. Izvadite baterije drugih
termostata i uverite se da poloţaj prekidača na prijemniku je u poziciji OFF(isključen). Sinhronizacija termostata mora biti postupna.
PAŢNJA!!! Posle podešavanja svih termostata , ako jedan od njih ne radi pravilno, proveriti da li termostati imaju r azličite komunikacione
šifre. Šifra za frekvenciju mora biti isti na prijemniku i predajniku (pogledajte odeljak „ Podešavanje šifra za frekvenciju”). Prijemnik
proverava signal za komunikaciju sa termostatom na svakih 10 minuta.
Podešavanje šifre za frekvenciju
Ako u opsegu delovanja prijemnika (60 m na otvorenom mestu) nalazi se drugi termostat tipa RT500RF neophodno je promeniti šif ru za
frekvenciju. Prijemnik reaguje samo na signali termostata koji ima istu frekvenciju podešavanja.
1. Da bi promenili šifru za frekvenciju prijemnika pomerajte jedan ili više prekidača u poloţaj ON. Prekidači su numerisani od 1 do 5, s leva
na desno.
2. Da bi promenuli šifru za frekvenciju termostata, uklonite jedan ili više prekidača. Prekidači se nalazi na vidnom mestu na poleĎini
termostata, oni su numerisani isto kao i na prijemniku.
3. Dugme RESET morate pritisnuti svaki put kada promenite šifru za frekvenciju.
PAŢNJA!!!
1. Šifra za frekvenciju prijemnika mora biti ista kao i na termostatu. Za svaki prekidač podignut na poziciju ON moraju biti isti prekidači
isključeni. Naprimer, Ako na prijemniku prekidači 1-3-5- su na poziciji ON, na termostatu morate isključiti prkidače sa istim brojevima,
t.j. 1-3-5.
2. Isključite napajanje priejmnika iz struje i uklonite baterije iz termostata pre nego što promenite šifru za frekvenciju.
Provera povezanosti izmeĎu termostata i prijemnika
Vazno je da proveru povezanosti izmeĎu ovih ureĎaja uradite u prostorijama bez interferentnih smetnji
Maksimalna razdaljina komunikacije izmeĎu ovih dva ureĎaja je 60 m na otvorenom prostoru . Faktori koji mogu prouzrokovati
interferentne smetnji su: debeli zidovi, metalni ormani, ureĎaji koji koristi radiokomandu i dr. MeĎutim, razdaljina je dovoljna za vedinu
domova, stanova gde se oni ugraĎuju.
Preporučuje se provera komunikacije iz sobe gde termostat de biti ugraĎen.
1. Podesite temperaturu vedu nego sobnu.
2. Čekajte nekoliko sekundi, termostat daje komandu za uključivanje kotla, a na displeju se pojavljuje
Ikonica
3. Zeleno svetlo prijemnika se uključuje, tako signalizirujudi aktivnu komandu ka centrali.
4. Podesite temperaturu niţu od sobne. Kontrolna lampica treba da se ugasi na termostatu, a zelena lampica sa prijemnika da ne svetli
više.
5. Ako posle tredeg koraka zelena lampica se ne upali, stisnite dugme RESET i pomerite termostat bliţe prijemni ku. Ponovite
postupak od 1 do 4 .
6. Kao alternativu, promenite šifru za frekveniju (pogledajte odeljak „Podešavanje šifre za frekvenciju”) i ponovite postupak od 1 do 4.
PAŢNJA!!! Dugme RESET morate pritisnuti nakon svake promene šifre za frekvenciju!!!
Dole navedena tabela predstavlja podešavanje termostata pri prvom pokretanju ili nakon njegovog resetovanja
Funkcije
Podešavanje nakon resetovanja ili pri prvom pokretanju
Način rukovanja
Normalan način rukovanja
Sobna temperatura
22°C, koja se aţurira najkasnije u roku od 5 sec.
Indikator °C
Pokrenut
Prikazano vreme
12:00
Indikator AM/PM
AM
Indikator dana
M (ponedeljak)
Program
Fabričko podešavanje
Podešena temperature
Fabričko podešavanje
Indikator za broj programa
1
2
Indikator SET
Indikator PROG
Indikator zaštita od smrzavanja
Indikator za grejanje
Indikator praznu bateriju
Izlazni rele
Zaustavljen
Zaustavljen
Zaustavljen
Zaustavljen
Zaustavljen koja se aţurira najkasnije u roku
Neaktivan
Nakon resetovanja ili pokretanje termostata on de raditi u normalnom reţimu rada. Podešena temperatura je resetovana na fabričko
podešavanje. Sobna temperatura de se aţurirati na svakih 5 sek. i počinje proces kontrole. Broj programa se podešava da bi utvrdili njegovo
funkcionisanje.
Vodič za korišdenje tastera
Taster
Funkcija
Povedavanje vrednosti
Smanjenje vrednosti
Uključi se lampica za osvetljenje 5 sek.
aktivaraj/deaktiviraj zaštitu protiv zamrzavanja
Dugme za podešavanje vremena/programa
Dugme za podešavanje vremena/programa
Resetovanje termostata
PAŢNJA!!! Koristite samo alkalne baterije tipa AA.
Prvo uključivanje ili resetovanje
• Nakon uključivanja ili posle pritiska na dugme RESET, sva podešavanja de biti fabrička
• Nakon resetovanja svi indikatori na displeju se ponovo pokredu u roku od 2 sekunde
• Nakon pokretanja termostata ili njegovog resetovanja na displeju de se pojaviti sledede:
- Program je podešen na uključeno.
- Podešena temperatura. Temperatura je ista za svaki tip programa. Pogledajte odeljak „Način podešavanja temperatura”.
Programi podešeni
Dani nedelje uključeni su na slededi način
M - Ponedeljak ; TU – Utorak; W - Sreda ; TH - Četvrtak ; F - Petak ;SA – Subota ;SU – Nedelja
Program
Dani nedelje (P-P)
Vikend (S-N)
1
2
3
4
5
Vreme: 6:00 AM
Vreme: 6:00 AM
Radna temperatura: 21 °C
Radna temperatura: 21 °C
Vreme : 8:00 AM
Vreme : 8:00 AM
Podešena temperatura: 17°C
Radna temperatura: 21 °C
Vreme : 4:00 PM
Vreme : 4:00 PM
Radna temperatura: 21 °C
Radna temperatura: 21 °C
Vreme : 6:00 PM
Vreme : 6:00 PM
Radna temperatura: 21 °C
Radna temperatura: 21 °C
Vreme : 10:00 PM
Vreme : 10:00 PM
Podešena temperatura: 17°C
Podešena temperatura: 17°C
Podešavanje vremena:
•
Pritisnite istovremeno dugmad SET i SELECT 3 sekunde da bi ušli u reţim podešavanja vremena
•
Vreme, dan u nedelji i SET su prikazane na displeju. Svi ostali znaci se ne pojavljuju. „Vreme” na ekranu treperi, ukazujudi na
mogudnost njegove promene.
•
Pritisnute strelicu na gore ili strelicu na dole da povedate ili smanjiti vreme
•
Pritisnite dugme SELECT, koristite strelicu na gore ili na dole da povedate ili smanjiti podešavanje minut
Pritisnite dugme SELECT, koristite strelicu na gore ili na dole da povedate ili smanjite podešavanje dan u nedelji

Pritisnite dugme SELECT, da bi ponovo podešavali vreme

Ako drţite pritisnutu strelicu na gore ili na dole dve sekunde udi dete u brzi način podešavanja vrednosti.
Odabrana stavka nede se više pojaviti trepčudi. Pri puštanju dugmeta , stavka de se pojaviti ponovo trepčudi.

Pritisnite dugme SET u svakom trenutku da bi potvrdili promenu i vratili se na normalan način rada

Ako nijedno dugme u roku od 15 sek. se ne uključi , termostat de se vratiti na normalan reţim rada sa
izmenama uraĎenim do tog trenutka.
Reţim podešavanja programa
Odabrani reţim rada je 5+2 dana
•
5 setova temperature sa različitim vremenskim intervalima mogu se podešavati za vreme rada u radnim danima i za vreme r ada
vikendom
3
• Da biste videli ili promenili program pritisnite dugme SET u normalnom reţimu rada. Prvi program radnih dana i SET PROG je prikazan.
Sve ostali indikatori ne pojavljuju se. Indikator „Dana” pojavljuje se povremeno na displeju , ukazujudi na mogudnost izmene
• Pritisnite strelicu na gore ili na dole , da bi promenuli ili pogledali skup programa za radne dane/vikendom
• Pritiskom na taster SET u bilo koje vreme tokom programiranja de dovesti do povratka u normalan reţim rada i potvrditi izmene.
Pritisnite taster SELECT u bilo koje vreme tokom programiranja da bi potvrdili promene. „Vreme” na ekranu se pojavljuje treperude
i ukazuje na mogudnost njegove promene.
•
Pritisnite SELECT da bi promenuli stavku slededim redosledom:
(Program 1) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 2) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 3) „sat ” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 4) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
(Program 5) „sat” -> „minuti” -> radna temperatura
Nakon čega redosled se vrada na (Program 1)
• Pritiskom na taster SET u bilo koje vreme tokom programiranja de dovesti do povratka u normalan
reţim rada i potvrditi izmene
Podešeni reţim rada na 7 dana
• 5 setovanja temperature sa različitim vremenskim intervalima mogu se podesiti za svaki dan u nedelji
• Da bi pogledali ili promenili program pritisnite taster SET u normalnom reţimu rada . Prvi program
Ponedelljak i SET PROG su prikazane. Svi ostali indikatori se ne pojavljuju. Indikator „Dana”
pojavljuje se trepčudi na ekranu ukazujudi na mogudnost njegove promene.
Pritisnite strelicu na gore ili na dole da bi promenuli ili pogledali komplet programa za jedno od dana u nedelji
• Redosled promene programa od 1 do 5 je slededi:
- (Program 1 - 5) „sat” -> „minuti” ->radna temperatura
• Pritisnita na taster SET da bi potvrdili izmene i ponovno vradanje u normalni reţim rada.
Programiranje reţima 5+2 ili 7 dana
• Pokazatelj PROG se pojavljuje da bi prikazali broj programa.
• Izabrana stavka se pojavljuje trepčudi na displeju i moţe se promenuti pomodu strelice na gore ili na dole.
Raspon promene je od 10 do 10 minuta. Radna temperatura moţe biti podešena u intervalu od 10°C - 35°C sa korakom od 0,5°C.
• Ako drţite pritisnute strelicu na gore ili na dole u toku od 2 sek. ulazite u brzi način promene vrednosti. Izabrana stavka nede se više
pojaviti trepdudi. Pri puštanju tastera stavka de se ponovo pojaviti trepčudi.
• Ako nijedan taster nije pritisnut u roku od 15 sek. termostat de se vratiti u normalni reţim rada sa izmenama koje su uraĎene do tog
trenutka.
Izmene ili pregled programa moţe se izvršiti i u reţimu protiv zamrzavanja
Zaštita od smrzavanja :
Drţite pritisnuti taster
3 sek. da bi aktivirali reţim protiv smrzavanja. Radna temperatura je podešena na 5°C.
Aktiviranjem reţima protiv smrzavanja na ekranu de se pojaviti sledede ikonice:
Drţite pritisnuto dugme
3 sek. da bi dezaktivirali reţim protiv smrzavanja i uključili normalni reţim rada.
Stavka reţima protiv smrzavanja nestaje sa displeja.
Ručno podešavanje:
• Pritisnite strelicu na gore ili na dole dok pregledate podešenu temperaturu da bi ušli u manuelni reţim rada. Podešena temperatura
se menja sa korakom od 0,5°C.
• U normalnom reţimu rada pritisnite strelicu na gore ili na dole da bi prikazali radnu temperaturu. Nakon dve sekunde d e se uključiti
brţi reţima rada rasta vrednosti podešene temperature . Ako pustite taster u roku od manje od dve sekunde, nalog de se smatrati kao
nalog za pregled radne temperature.
• Sat, dan nedelji i SET su prikazana na displeju. Sve ostale stavke ne pojavljuju se na ekranu. Radna temperatura na displeju
se pojavljuje trepčudi, ukazujudi na mogudnost njenog podešavanja.
•
Pritisnite strelicu na gore ili na dole da bi ručno promenili radnu temperaturu sa podešavanjem od 0,5°C.
•
Ako drţite pritisnuti strelicu na gore ili na dole dve sekunde udi dete u brţi reţim podešavanja vrednosti.Izabrana stavka nede se
pojaviti trepdudi. Kada oslobodite taster, stavka de se ponovo pojaviti trepčudi.
• Raspon radne temperature je od 10°C - 35°C sa korakom izmene od 0,5°C.
4
•
•
Pritisnite taster SET u bilo kom trenutku programiranja da bi se vratili u normalan reţim rada i potvrdili podešavanja.
Termostat de se vratiti u normalan reţim rada ako nijedan taster nede biti pritisnut u roku od 3-4 sek.
Ručno podešavanje reţima rada ostaje aktivno dok podešeno vreme ili program nede biti promenjen, zaštita
protiv zamrzavanja je aktivirana ili reţim rada ulazi drugi program- dok se ne stigne do ručnog podešavanja
temperature .
Pregled radne temperature
Pritisnite strelicu na gore ili na dole da bi pogledali podešenu
radnu temparaturu. Kada termostat radi u normalnom reţimu rada
na displeju je prikazana podešena radna temperatura i stavka SET
Kada termostat rada je u reţimu rada protiv smrzavanja na displeju
de se pojaviti 5°C sa ikonicom pahuljice.
Kada termostat rad u reţimu rada podešenja ručno na displeju de
se pojaviti ručno podešena temperatura rada
Pritisnite bilo koji strelicu na gore ili na dole, sačekajte 3-4 sekundi ne pritisnuvši nijedan drugi taster da bi se vratili
u normalni reţim rada , sobna temperatura de biti prikazana na displeju.
Osvetljenje ekrana
Osvetljenje ekrana se aktivira pritiskom tastera
ili bilo kojeg drugog tastera. Osvetljenje de trajati 5 sekundi, ako nijedan drugi taster
ne uključite.
•
Osvetljenje nede biti aktivirano kada na ekranu se pojavljuje stavka „ Slaba baterija”.
Pokazatelj prazna baterija
Voltaţa baterije se proverava svakiog minuta . Kada napon baterija padne ispod odreĎenog napona, ikonica se
displeju.
pojavljuje na
•
Termostat normalno radi i kada se pojavljuje ikonica prazna baterija , ali korisnik mora u najkradem roku da promeni bateriju.
• Voltaţa baterije je ispod je ispod pokazatelja normalnog rada kada on padne ispod 2.6V . Voltaţa je normalna kada vred nost je jednaka
ili veda od 2.8V.
• Voltaţa baterije moţe se proveriti samo u normalnom reţimu rada i kada osvetljenje je neaktivno.
Privremeno zaustavljanje termostata, sleep reţim:
Privremeno zaustavljanje termostata sleep reţim:
•
Pritisnite istovremeno strelicu na gore ili na dole 3 sek. u normalnom reţimu rada da bi pokrenuli privremeno zausta vljanje
termostata
• Sve funkcije termostata de se zaustaviti zbog štednje baterija
• Na displeju se nede ništa prikazati
• Sva uputstva ka centrali de biti zaustavljena
• Za restartovanje termostata nede biti potrebno ponovno programiranje termostata
• Pritiskom bilo kog tastera termostat de se restartovati
Tehničke specifikacije:
Uključeno opteredenje: izdvojeno non-voltaţa 230V AC 16 (8)A max
Snaga : 2 alkalne baterije tipa AA
Intervali radne temperature : 0°C - 50°C
Intervali merenja temperature : 5°C - 35°C sa razmakom od 0,5°C
Uslovi skladištenja: -20°C - 55°C sa do 90% vlaţnost i/ bez kondenza
Temperatura protiv smrzavanja : 5°C
Tačnost temperature : +/- 0,5°C na 25°C
Memorija: do 5 minuta
5
Download

Salus-Controls