BANKA QENDORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS
CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO
REGJISTRI I KREDITEVE TË KOSOVËS
REGISTAR KREDITA KOSOVA
CREDIT REGISTRY OF KOSOVO
Snabdevanje institucija koje obezbedjuju kredit i
pozajmljivača sa potrebnim individualnim kreditnim
informacijama preko sistema Registra Kredita Kosova
(RKK) je važna uloga Centralne Banke Republike
Kosova (CBK). RKK je dizajniran kao elektronska
aplikacija i pristupačan je online i u realnom vremenu
od institucija koje obezbedjuju kredite. U RKK-u,
institucije koje obezbedjuju kredite unose i ažuriraju
podatke o njihove produžene kredite, i one mogu
dobiti od RKK-a izveštaj o nivou i statusu kredita koji
se tiču njihovih individualnih klijenata.
RKK je
takodje dizajniran da preko CBK svaka osoba može
dobiti svoje kreditne detalje ukoliko je potrebno.
Takodje, RKK služi i za superviziju institucija koje
obezbedjuju kredite.
RKK je važno sredstvo za funkcionisanje kreditnog
tržišta. On omogućuje bolje ocenjivanje kapaciteta
zaduženja i rizika individualnih osoba i, kao rezultat,
značajno olakšava proces odobrenja kredita.
Internet:
Email:
Tel:
Faks:
Pošta:
www.bqk-kos.org/crk
[email protected]
+ 381 (0) 38 229 041
+ 381 (0) 38 244 410
Jedinica Registra Kredita
Centralna Banka Republike Kosova
33 Garibaldi, 10000 Priština
Republika Kosovo
REGJISTRI I KREDITEVE TË KOSOVËS
REGISTAR KREDITA KOSOVA
CREDIT REGISTRY OF KOSOVO
srthsfghsghsrthsr
Registar Kredita
Moderna ekonomija tržišta je značajno bazirana
na kreditu. Registar kredita, kao vitalni deo
sistema kredita, obezbedjuje informacije o
kreditima koje pomažu institucijama koje
obezbedjuju
kredite
prilikom
ocenjivanja
kapaciteta zaduživanja aplikanata za kredit. Ne
samo da pomaže institucijama koje obezbedjuju
kredite da provere stanje zaduženosti njihovih
klijenata, nego takodje igra i važnu ulogu u
povećanju efikasnosti procesa odobrenja kredita
i čini lakšim proces kreditiranja gradjana i
biznisa.
Registar kredita treba da osigura
sigurnost i privatnost informacija dok olakšava
njhovu razmenu izmedju institucija koje
obezbedjuju kredite.
Registar Kredita Kosova (RKK)
RKK Akteri
CBK
Unosene podatke
CBK ne samo da upravlja RKK-om, nego takodje koristi
RKK radi izvršenja svoje uloge supervizora. Osoblje
supervizije finansijske institucija CBK-a preko RKK-a ima
pristup aktivnim kreditima svake institucije koja
obezbedjuje kredite. Na ovaj način, RKK predstavlja
važan elemenat supervizije od vani institucija koje
obezbedjuju kredite.
Institucije koje obezbedjuju kredite unose u RKK
personalne podatke pozajmljivača, podatke o
kreditu, podatke o kolateralima, i personalne
podatke povezanih strana. Ovi podaci mogu se slati
elektronski ili zapisani manualno od strane
certifikovanog osoblja.
Takodje, institucije koje
obezbedjuju kredite ažuriraju statuse svojih kredita,
i oni mogu ažurirati odredjene podatke ukoliko je
potrebno.
Insitucije koje Obezbedjuju Kredite
Sve komercijalne banke i mikrofinansijske institucije
Republike Kosova su povezane u RKK.
Od njih se
zahteva da unesu u RKK podatke o svim odobrenim
kreditima i da ažuriraju ove podatke periodično. S
druge strane, one mogu dobiti od RKK sažete kreditne
izveštaje o svojim klijentima.
Komercijalne Banke
Registar Kredita Kosova (CRK) je javan registar
kredita koji je osnovan i radi pod upravom
Centralne Banke Republike Kosova (CBK).
Lansiran je 2006 uz financiranje obezbedjeno
od strane Svetske Banke.
Njegove glavne
karakteristike su navedene ispod:
PRO CREDIT BANKA
RAIFFEISSEN BANKA
BANKA ZA BIZNIS
NLB PRIŠTINA
ECONOMIC BANKA
TEB
BKT–PRIŠTINA FILIJALA
KB–MITROVICA FILIJALA
Mikrofinansijske institucije
On sadrži tekuće informacije o kreditnom
statusu i nivou individualnih gradjana i
biznisa.
FINCA
KEP
START NGO
KOSINVEST
KRK
BESELIDHJA
AFK
ABU APMP
BALCANACTIE
Izveštavanje institucija koje obezbedjuju
kredit je obavezno.
C.E.L.I.M.
KGMAMF
PERSPEKTIVA
MESHTEKNA
ACP
KAD
Razmena informacija se dešava izmedju
svih institucija koje obezbedjuju kredite.
Uradjen je kao sigurna internetna aplikacija
uz 24-časovnu direktnu dostupnost za
certifikovano
osoblje
institucija
koje
obezbedjuju kredite.
RKK Informacije
Izveštaji
Institucije koje obezbedjuju kredite mogu dobiti
kreditne izveštaje o njihovim sadašnjim ili
potencijalnim
pozajmljivačima
sa
njihovim
autorizacijama. Takav izveštaj ne pokazuje samo
lični kredit pozajmljivača nego i bilo kakve veze
pozajmljivača sa drugim registrovanim kreditima.
Radi održavanja tajnosti njihovih poslovanja,
institucije koje obezbedjuju kredite ne dobijaju
informacije o uslovima kredita ili o identitetu
institucija koje su ih obezbedili.
Pozajmljivači mogu dobiti iz RKK-a njihove detaljne
kreditne izveštaje. Sve relevantne informacije koje
se tiču jednog pozajmljivača su pokazane u takvom
izveštaju. Primarno je dizajniran kao način da se
verifikuju razlike zapisa i može se dobiti od strane
pozajmljivača pri CBK premisama.
Sigurnost i tajnost
Pozajmljivači
Sažeti kreditni izveštaji RKK-a sadrže kreditne
informacije o individualnim pozajmljivačima. Ukoliko je
potrebno, svaki pozajmljivač može dobiti svoje kreditne
detalje registrovane u RKK-u pri CBK.
Registrovani podaci u RKK-u su osigurani u skladu
sa medjunarodno prihvaćenim najboljim principima
za čuvanje podataka.
Očuvanje tajnosti svakog
podatka pozajmljivača je striktno nadgledana.
Kreditni izveštaji mogu biti dobijeni samo sa
individualnom autorizacijom pozajmljivača. Samo
osoblje institucija koje obezbedjuju kredite a koje
poseduje avancirane certifikate može pristupiti RKKu preko jedne sigurne internet stranice.
Download

regjistri i krediteve tė kosovės registar kredita kosova credit registry