KONTROLISANJE
KOPIRANO IZ PROCEDURE KONTROLISANJA
4.3 Organizovanje kontrola
Tehnički rukovodilac odeljenja za kontrolisanje obavezan je da realizuje kontrole klijenata prema
Godišnjem planu kontrola koje sastavlja na bazi raspoloživih informacija uključujući i obavezne
nadzore koji su proistekli iz ugovor i prethodno dodeljenih certifikacija i po izvršenoj analizi rizika
klijenta a prema Uputstvu za planiranje kontrola.
Svaki klijent pre donošenja odluke o certifikaciji procesa/proizvoda mora biti kontrolisan a dalja
kontrolisanja, u cilju vrednovanja primene organskih metoda u realizaciji organskih procesa i
proizvoda, podrazumevaju izvođenja redovnih kontrola, minimum jedanput godišnje.
Godišnji plan kontrola predstavlja jedan od ulaznih elemenata preispitivanja od strane direktora.
4.3.1 Nalog i Plan vršenja kontrole
Nalog za vršenje kontrole sastavlja tehnički rukovodilac u kojem imenuje kompetentnog
kontrolora. Kontrolor je obavezan da odbije nalog ukoliko postoje opasnosti po pristrasnost.
Plan vršenja kontrole sadrži podatke o mestu, terminu i predmetu kontrolisanja i učesnicima u
kontrolisanju.
Tehnički rukovodilac odeljenja za kontrolisanje, na osnovu Prijave/Preispitivanja zahteva za
certifikaciju/Godišnji plan vršenja kontrola određuje datum izvođenja kontrole i imenuje
kompetentnog kontrolora/e u Planu vršenje kontrole, koji se dostavlja klijentu i kontroloru.
Plan se prihvata od strane kontrolora odnosno klijenta ukoliko nema pretnji po pristrasnost.
Prihvatanjem Plana, smatra se da nema pretnji po pristrasnost. Ukoliko postoji pristrasnost,
kontrolor mora odbiti Plan.
Klijent potpisuje Plan vršenja kontrole u cilju davanja saglasnosti i obezbeđenja uslova za
bezbedni rad kontrolora tokom kontrolisanja.
Pre početka kontrole, tokom uvodnog sastanka, klijent daje pismenu saglasnost o pravilima
kontrolissanja i izjavu o nepristrasnosti a po završetku kontrole, klijent i kontrolor potisima
potvrđuju da je kontrolisanje izvedeno u traženom predmetu i obimu.
4.3.2 Definisanje predmeta i obima kontrolisanja
ECOVIVENDI ograničava predmet i obim kontrolisanja definisani Ugovorom i Prijave za
uključivanje u organsku proizvodnju.
Prva/uvodna kontrola podrazumeva kontrolisanje svih prijavljenih proizvodnih jedinica i procesa
koji se obavljaju na/u njima a prema izjavama datih u Prijavi a nadzorne se mogu proširiti na
kontrolisanje i ako je potrebno ispitivanje proizvoda sa tržišta.
Nadzorne kontrole, se takođe ograničavaju na kontrolisanje predmeta i obima koji su navedeni
u poslednjoj Prijavi za /Zahteva za certifikaciju uzimajući u obzir rezultate analize rizika klijenta.
Tehnički rukovodilac je obavezan da pripremi i obezbedi za imenovanog kontrolora, svu
dokumenatciju potrebnu za kontrolisanje, uključujući internu ECOVIVENDI dokumentaciju i
dokumentaciju klijenta kao i opremu za uzorkovanje materijala.
Ako će uzorkovanje vršiti osoblje angažovane eksterne laboratorije, obavezan je da obavesti
laboratoriju.
4.3.1 Vrste kontrola
Cilj svake kontrole jeste da se provere:
-izjave date u Prijavi za kontrolisanje i certifikaciju/Zahtevu za certifikaciju;
-primena zahtevanih organskih metoda u realizaciji organskog proizvoda, uključujući i upotrebu
prethodno dodeljenih znakova i izjava o usaglašenosti;
Kontrole se izvode kod klijenta na/u proizvodnoj jedinici.
Kontroli prisustvuje klijent ili lice koje ovlasti da ga predstavlja, uz obavezu, da ga je prethodno
ovlastio i obavestio ECOVIVENDI.
 Uvodna ili Prva kontrola:
1. sprovodi se kod klijenata koji se prvi put uključuju u organsku proizvodnju i klijenata
koji prelaze iz drugog certifikacionog tela, a po potpisivanju ugovora.
2. sprovodi se kod klijenata koji proširuju obim kontrolisanja i certifikacije uvođenjem
nove šeme kontrolisanja a samo se odnosi na prošireni predmet i obim(može da se
sprovede zajedno sa redovnom/vanrednom kontrolom)
 Nadzorna kontrola
1. Redovna – svaka sledeća kontrola; minimum jedanput godišnje u toku 12 meseci;
2. Vanredna:
planirana najavljena vanredna kontrola u kojoj se kontroliše predmet proširenja tj
izmena, sprovođenje uslova za nastavak certifikacije ili realizacija otklanjanja
uzroka
nepravilnosti u cilju ukidanja suspenzije certifikacije itd;
vanredne kontrole uz kratku najavu (manje od 24 sata) se sprovode kod
klijenata koji
su rizični;
Ukoliko ECOVIVENDI dođe do saznananja da je narušen integritet certifikovanog organskog
proizvoda, putem žalbi zainteresovanih strana ili iz medija, tehnički rukovodilac odeljenja za
kontrolisanje organizuje vanrednu kontrolu uz kratku najavu.
4.4 Kontrolisanje
Kontrolor je obavezan da sa sobom ponese dokumentaciju koja je neophodna za vršenje
kontrole:
-Plan vršenja kontrole;
-Poslednju Prijavu za uključivanje u organsku proizvodnju/Zahtev za certifikaciju, Deklaracionu
ilstu (za biljne i stočarske proizvođače), i ako je primenljivo Mapu proizvodne jedinice; Prethodni
Izveštaj o kontrolisanju
- Tabelu nepravilnosti i sankcija, Izveštaj o kontrolisanju; Zapisnik o uzorkovanju
i opremu za uzorkovanje ako je primenljivo.
Kontrolor je obavezan da realizuje kontrolu kod klijenta u terminu i u obimu i predmetu
navedenom u Planu vršenja kontrole, odnosno na način opisan u tački 4.3.1.
Kontrolor je obavezan da proveri sve one oblasti koje se navode u Izveštaju o kontrolisanju, a
primenljive su na predmet i obim kontrolisanja..
Kontrolor mora pribaviti dokaze koji se odnose na:
- potpuni opis proizvodne jedinice,
- realizaciju procesa i proizvoda,
- sledljivost,
- rizicima u proizvodnji,
- primena mera prevencije kojima se ti rizici smanjuju ili eliminišu.
Kontrolor sprovodi kontrolu na odabranim uzorcima proizvodnih jedinica /proizvoda(poglavlje
4.3):
 razgovorom sa klijentom uz prikupljanje dokumentovanih dokaza iz proizvodnje,
nabavke i prodaje za odabrane proizvode
 ukoliko se radi o mešovitoj proizvodnji, kontrolor proverava dokumentaciju vezanu i za
konvencionalne proizvode
 fizičkim osvedočenjem na proizvodnim jedinicama koji su predmet kontrolisanja
utvrđujući postojanje, veličine i namenu proizvodnih jedinica, vrste proizvoda i njihov
status/količine (brojanjem, merenjem, zapažanjem... itd),
 ukoliko se radi o mešovitoj proizvodnji, kontrolor se fizički osvedočava i na proizvodnim
jedinicama koje su konvencionalne;
 proveravanjem primene organskih metoda, primene preventivnih mera navedenih u
Prijavi
 proveravanjem upotrebljenih inputa,
 odnos količine upotrebljenih inputa i proizvedene količine proizvoda (mass balans),
 verifikuje Plan konverzije kod paralelne proizvodnje
 korektivne mere i otklanjanje neusaglašenosti utvrđenih prethodnom kontrolom, ako je
primenljivo,
 označavanja certifikovanih organskih proizvoda/proizvoda iz konverzije i
 uzorkovanjem materijala/proizvoda u slučaju postojanja sumnji o upotrebi nedozvoljenih
sredstava.
Uzorkovanje se sprovodi prema Uputstvu za uzorkovanje.
Kontrolor je obavezan da činjenične komentare upiše u odgovarajuća polja koja se traže u
Izveštaju i to samo za one proizvode koji su trenutno u fazi proizvodnje i oni koji su
uskladišteni.
Tokom kontrolisanja, obavezno se prikupljaju kopije ili originali dokumenata koji se odnose na
kontrolisane proizvode navedene u Izveštaju i ako se Izveštajem eksplicitno zahteva:
- o proizvodnji(tehnološki dnevnik, recepture, upotreba inputa, sledljivost, označavanje itd)
- rešenjima/odobrenjima za odstupanja,
- nabavci(fakture, certifikati, izveštaji, registar skladišta ...) i
- prodaji (registar prodaje, fakture, prigovori)
- ako je primenljivo revidirani Plan konverzije
4.4.1 Nepravilnosti
Ako se tokom kontrolisanja uoče nepravilnosti u primeni organskih metoda, a prema Tabeli
neusaglašenosti i sankcija, kontrolor je dužan da klijentu saopšti nepravilnosti.
Nepravilnosti su razvrstane prema poreklu i stepenu nepravilnosti na neusaglašenosti i
prekršaje koji mogu biti mali i važni.
Sankcije koje proističu iz utvrđenih nepravilnosti su opomene, upozorenja, poništenje obeležja,
suspenzija certifikata ili isključenje klijenta.
Kontrolor definiše neusaglašenosti u Izveštaju o kontroli. Rok za realizaciju korektivnih mera,
definiše kontrolor koji ne može biti duži od termina za sledeću redovnu kontrolu, kada će biti
proverena njihova primena i efektivnost. Korektivne mere definiše i sprovodi klijent.
4.5 Izveštavanje i odobravanje izveštaja
Vrste Izveštaja kontrolisanja i priloga
ECOVIVENDI je uspostavio Izveštaj o kontrolisanju za: biljnu proizvodnju, stočarsku
proizvodnju, sakupljanje divljeg bilja, pčelarstvo i preradu(distribuciju).
Izveštaj o preradi se popunjava za kontrolu klijenata koji se bave preradom i distribucijom.
Ako primarni proizvođači, biljni i stočarski proizvođači obavljaju preradu na svom gazdinstvu
kada sve sirovine potiču sa gazdinstva onda se takođe popunjava Izveštaj za preradu.
Ukoliko klijent posluju u sklopu koncerna i sl, ECOVIVENDI će za svaku proizvodnu jedinicu
izdati Izveštaj o kontrolisanju po izvršenoj kontroli. Kontrolor je obavezan da u Izveštaju, u
opštim podacima, navede adresu sedišta organizacije a niže u tabeli adresu i naziv proizvodne
jedinice koju je kontrolisao.
Dostavljanje i odobravanje izveštaja
Kontrolor na bazi utvrđenih nalaza izrađuje Izveštaj o kontrolisanju i dostavlja u roku od 10
dana, tehničkom rukovodiocu koji preispituje, odobrava i verifikuje Izveštaj.
Tehnički rukovodilac preispituje da li je kontrolor:
-napisao sve relevantne činjenice pozivajući se na dokumentovane dokaze,
-obrazloženja,
-definisao nepravilnosti,
-doneo ocenu o statusu usaglašenosti sa organskim metodama
-potpunost Izveštaja o kontrolisanju i druge tehničke zahteve koji se traže ovom procedurom.
Tehnički rukovodilac potvrđuje statuse kontrolisanih proizvoda/proizvodnih jedinica, nakon
sprovedene kontrole i unosi u agendu klijenta.
Nakon odobravanja Izveštaja od strane TRKT, isti se dostavlja evaluatoru na preispitivanje u
cilju nadzora prethodno dodeljenih certifikacija.
CZ
konvencionalni
CV1
CV2
posle uvodnog kontrolisanja (prva godina konverzije), konverzija počinje od datuma
potpisivanja ugovora.
posle prvog nadzornog kontrolisanja (druga godina konverzije)
CV3
posle drugog nadzornog kontrolisanja (treća godina konverzije)
organski
Nakon isteka perioda konverzije koji je predviđen za tu vrstu proizvoda / procesa; posle
kontrolisanja proizvodnje koja ne zahteva primenu period konverzije.
Ukoliko je sprovedeno ispitivanje proizvoda, Izveštaj se sastavlja nakon uvida u rezultate
ispitivanja.
Kontrolor je obavezan da sa Izveštajem dostavi i svu dokumentaciju do koje je došao tokom
kontrolisanja: kopije fakture, ugovora i evidencija iz proizvodnje i distribucije.
Izveštaj se dostavlja klijentu, koji u roku od 7 radnih dana od dana prijema, dostavlja svoje
primedbe ukoliko ih ima. Ako se u predviđenom roku ne dostave primedbe, ECOVIVENDI
smatra da je Izveštaj prihvaćen.
Ukoliko klijent ima prigovore, pokreće se Procedura za rešavanje žalbi.
U slučaju da dođe do ispravke već izdatog Izveštaja o kontroli, isti podleže istim pravilima
provere i potpisivanja kao i prvobitno izdati Izveštaj. Jasnom identifikacijom na prvoj strani
samog Izveštaja biće naznačeno da se radi o ispravci Izveštaja o kontroli i da se prethodno
izdati Izveštaj stavlja van snage. Proizvođaču se dostavlja izmenjena verzija Izveštaja o kontroli,
uz molbu da prethodni izveštaj vrati.
Ukoliko klijent nije izmirio ugovorene obaveze, tehnički rukovodilac može uz saglasnost
direktora, naložiti nedostavljanje Izveštaja o kontrolisanju.
4.5 Analiza rizika i evidentiranje klijenta
Tehnički rukovodilac evidentira klijenta u zbirnu evidenciju, po godini, proizvodima, statusu i
sankcijama.
Tehnički rukovodilac odeljenja za kontrolisanje obavezan je da komunicira sa MPŠV u cilju
dostavljanja potrebnih informacija koja se odnose na kontrolisanje klijenata.
Odeljenje za kontrolisanje čuva dokumentaciju o kontrolisanju svakog klijenta minimum tri (3)
godine.
Tehnički rukovodilac je obavezan da po dostavljenom Izveštaju, sprovede analizu rizika klijenta
u cilju planiranja nadzornih kontrola.
4.6 Obaveze klijenta
Klijent je obavezan da:
1. dozvoli pristup svim proizvodnim jedinicama i objektima tokom kontrole i dostavi na uvid
relevantnu dokumenatciju
2. vodi predviđene evidencije iz proizvodnje, nabavke, distribucije i skladištenja:
- upotreba đubriva po parcelama, datum, količina i vrsta
- upotreba pesticida:razlog, datum, vrsta, doza i način
- nabavka inputa(semena, đubriva, pesticida, priplodnih i drugih životinja, organskih
sirovina):datum, vrsta i količina
- žetva/berba/sakupljanje proizvoda od životinja/postupci prerade: broj parcele/pogon, datum,
vrsta i količina proizvoda, upotrebljena količina sirovina
-evidencije prodaje:datum, količina, vrsta i kupac
-evidencija stoke tj umatičenost, identifikacija košnica
-obrt stada
-poreklo i datum dolaska životinja na gazdinstvo, veterinarski pasoš, označavanje
-prodaja stoke:dob, broj grla, težina, oznaka i odredište
-evidencije o izgubljenim životinjama i razlozima
-ishrana stoke:vrsta, udeo različitih sastojaka obroka, periodi ispaše
-lečenja: datum, dijagnoza, lek, aktivna materija, metoda lečenja i akrenca
-trgovci uvoznici poseduju svu dokumentaciju od transporta do uskladištenja, spisak svih
skladišta sa adresama, fakture i certifikati; evidencije etiketrianja i prepakivanja kao i o
prodaji(datum, vrsta, količina i kupac)
-Registir skladištenja
3. u slučaju paralelne proizvodnje dostave Planove konverzije za višegodišnje kulture na
odobrenje,
4.od Ministarstva blagovremeno pribavljaju odgovarajuća rešenja/odobrenja za:
- skraćenje perioda konverzije,
- upotrebu konvencionalnog reproduktivnog materijala kada je u organskom statusu,
- obnavljanje stada konvencionalnog porekla usled visoke smrtnosti životinja ili katastrofe
- uspostavljanje pčelinjeg društva koje potiče iz konvencionalne proizvodnje usled visoke
smrtnosti ili katastrofe
-upotreba konvencionalne hrane za životinje u ograničenom trajanju a vezano za područje
klijenta, kada dođe do gubitka hrane za životinje zbog eksteremnih meteoroloških uslova,
izbijanja zaraznih bolesti, ekoloških katastrofa ili požara
- upotrebu određenih inputa kojih trenutno nema na tržištu
5. dostavljaju ECOVIVENDI-u pismenim putem sledeće informacije u periodu između dve
kontorle:
- 48 sati pre izvođenja berbe/žetve svakog konvencionalnog/organskog proizvoda i po izvršenoj
berbi podatke o količinama, za paralelne proizvode,
- 5 dana pre otpočinjanja sakupljanja samoniklih biljaka(mapu, nazive svake vrste, spisak
sakupljača, spisak otkupnih mesta i skladišta),
- unapred obavesti o svakoj prodaji živih životinja i/ili njihovih proizvoda, uključujući i količine
ako vrši paralelnu proizvodnju i ako želi da prodaje životinje koje su lečene i proizvode dobijene
od ovih životinja (uključujući i med),
-obavesti o prodaji proizvoda u slučaju paralelne proizvodnje – prerađivači
- o premeštanju pčelinjaka,
- svaka uvezena pošiljka mora odmah biti prijavljena,
- ukoliko nadležna inspekcija ne izda rešenje za puštanje robe u promet a ECOVIVENDI je
izdao potvrdu proizvođaču za uvezene organske proizvode, obavezan je da odmah izvesti
ECOVIVENDI koji će obnevažiti potvrdu
6. Dostave na odobravanje recepture i deklaracije
Proizvođači su obavezni da u roku od 30 dana obaveste ECOVIVENDI, ukoliko dođe do izmena
u:
- obimu i predmetu kontrolisanja i certifikacije ;
- sposobnosti da primenjuju organske metode na proizvodnim jedinicama izazvane
sopstvenim uzrokom ili elementarnim nepogodama ;
- vlasničkoj strukturi,
- izmeni proizvodnih jedinica ili aktivnostima
- izmene u vrsti mera koje se preduzimaju u cilju osiguranja usaglašenosti sa zahtevima
organske proizvodnje
Preispitivanje izmena i davanja odobrenja za otstupanja sprovodi tehnički rukovodilac odejenja
za kontrolisanje. Pristigla obaveštenja od strane klijenta i preispitivanja, evidentiraju se i čuvaju
u dosijeu.
SERTIFIKACIJA
KOPIRANO IZ PROCEDURE SERTIFIKACIJE
4.3 Selekcija Zahteva za certifikaciju u cilju utvrđivanja postojanja uslova za certifikaciju
Svi klijenti ispostavljaju Zahtev za certifikaciju u kojem navode generalne podatke bitni za
preispitivanje prijave: ime klijenta, datum ispostavljanja Zahteva za certifikaciju, ako je
primenljivo - datum poslednje kontrole, datum ugovora sa ECOVIVENDI-om, vrste
procesa/proizvoda i faza u kojoj se proces/proizvod nalazi, željenu šemu certifikacije, vrstu
certifikata, podatke o važećim izdatim certifikatim, podugovorenim aktivnostima, deklaracijama
za proizvod i destinaciju izvoza.
Zahtev za certifikaciju mogu ispostavljaju svi klijenti.
Preispitivanje Zahteva sprovodi evaluator, sa aspekta mogućnosti realizacije certifikacije za
navedene proizvode od strane ECOVIVENDI -a i aspekta dovoljnosti informacija.
Ukoliko se selekcijom utvrdi da uslovi za certifikaciju postoje a koje su u skladu sa zahtevima
navedenim u Šemama certifikacije, evaluator će sprovesti preispitivanje i doneti o dluku.
Ukoliko se utvrdi da je certifikacija moguća uz ispunjenj određenih uslova, evaluator obrazlaže i
daje predloge, pod kojim uslovima je moguće sprovesti certifikaciju.
Certifikacija procesa/proizvoda nije moguća ako vrednovanje nije izvršeno u prethodnom
periodu dužem od 12 meseci od datuma ispostavljanja Zahteva za certifikaciju.
Da bi proizvod bio certifikovan, potreban preduslov je da je proces iz kojeg potiče, usaglašen sa
zahtevima za certifikaciju.
Certifikacija proizvoda bez prethodnog vrednovanja je moguća samo na osnovu prethodno
dodeljene certifikacije za proces koja je u roku važenja. Uslovi proširivanja obima certifikacije
opisani su u Proceduri izdavanja, održavanja, redukcije...certifikacije.
U ovom slučaju klijent je obavezan da pre preispitivanja dostavi sledeću dokumentaciju:
a) prerađeni proizvodi
-specifikaciju organskog proizvoda
-svi zapisi iz proizvodnje
- registar magacina gotovog proizvoda
- registar magacina organskih sirovina i fakture o nabavci
-registar prodaje gotovog proizvoda i računi otpremnice
-dokaz da nepoljoprivredne sirovine nisu GMO porekla
-izgled i sadržaj pakovanja i deklaracije
b) poljoprivredni proizvodi iz biljne proizvodnje
-rešenja koja se tiču odstupanja
-fakture i deklaracije za semena(ako je primenljivo)
-podaci iz proizvodnje (datumi, površine, oznaka proizvodne jedinice i inputi)
- registar magacina gotovog proizvoda
- registar prodaje i računi otpremnice
- spisak sakupljača
-dokazi o obukama sakupljača
-rešenje o kvotama
-izjava da sakupljačka područja nisu tretirana pesticidima u poslednje 3 godine
-spisak sakupljačkih područja i otkupnih mesta
-otkupni blokovi
-podaci o preradi ako je primenljivo
c) proizvodi iz stočarske proizvodnje
Certifikacija žive životinje
- identifikacioni broj životinje ili ako se radi o živini/pčelama ID jata/roja
- hranidbena lista za čitavo stado/jato/roj u periodu od poslednje izvedene kontrole do
datuma iz Zahteva za certifikaciju
- evidencije lečenja čitavog stada/jata/roja i posebno za životinju za koju se traži
certifikacija uz veterinarske izveštaje
Certifikacija proizvoda animalnog porekla
- evidencije o proizvodnji – datumi i količine (muža, skladištenje, prerada i sl)
- registar magacina gotovog proizvoda
- registar prodaje i računi otpremnice
- registar nabavke ambalaže
- izgled i sadržaj pakovanja i deklaracije
d) proizvodi iz distribucije
-certifikati svakog organskog proizvoda kojima se trguje
-fakture o svakom organskom proizvodu koji je predmet certifikacije
-izgled i sadržaj pakovanja i deklaracije(ako se vrši prepakivanje ili predeklarisanje)
4.4 Preispitivanje
Preispitivanje može biti inicirano ispostavljanjem Zahtevom za certifikaciju.
U cilju praćenja adekvatnog održavanja dodeljenih certifikacija i praćenju potencijalnih izmena
u dodeljenim certifikacijama, sprovode se nadzori koji uključuju i preispitivanje.
Izmene u prethodno dodeljenim certifikacijama mogu biti uslovljene izmenama u zahtevima za
proizvod/proces, zahtevima za certifikaciju, rezultatima proisteklih iz vrednovanja i/ili
preispitivanja, neispunjavanjem ugovorenih obaveza, raskida ugovora sa klijentima,
obaveštanjima klijenta i/ili informacijama dobijenih drugim načinom(žalbe kupaca i potrošača,
komunikacija sa drugim CT, informacijama od MP itd...), evaluator sprovodi preispitivanje svake
certifikacije bez obzira da li je ili ne klijent ispostavio Zahtev za certifikaciju.
Klijent ukoliko vrsi etiketiranje proizvoda, dostavlja i Zahtev za stampanje etiketa koji se
preispituje od strane evaluatora. I donosi odluka u okviru Odluke o certifikaciji.
Klijent moze i nezavisno od Zahteva za sertifikaciju da ispostavi Zahtev za stampanje etiketa, a
tada se odluka objašnjava u Ovlašćenju štampanja etiketa od strane evaluatora.
Preispitivanje se evidentira u obrascu Odluka o certifikaciji.
ULAZNI ELEMENTI PREISPITIVANJA
R.br
1
2
3
4
5
6.
5a/6a
5b/6b
5c/6c
7.
R.br
1.
Dokument
Zahtev koji se preispituje
Poslednji Zahtev za certifikaciju (Zahtev za
odobrenje obeležavanja organskog proizvoda)/ili
po osnovu nadzora
Ugovor
Definisanost predmeta i obima certifikacije i drugih
informacija
Godišnji plan kontrola/analiza rizika klijenta
Nalog(zi) za kontrolisanje
Izveštaj o kontrolisanju
Izveštaj o kontrolisanju podugovarača i ako je
primenljivo certifikat
Zapisi i dokumenti od strane klijenta prikupljeni
tokom kontrolisanja i druga dokumenta iz dosijea
klijenta
Neusaglašenosti (ako je primenljivo) utvrđene
tokom kontrolisanja
Realizacija planiranih kontrola
Vreme izvođenja kontrola;
Odobrenje Izveštaja; Izveštaj o kontrolisanju sa
nalazima i zaključcima kontrolisanja. Komunikacija
sa CT ukoliko je podugovarač klijent drugog CT.
Validacija navedenih nalaza i zaključaka iz
Izveštaja o kontrolisanju.
Važnost ugovora i ispunjenje ugovornih obaveza
Idntifikovanje i definisanje vrste i stepena
neusaglašenosti. Utvrđivanje roka otklanjanja
neusaglašenosti. Način verifikacije otklanjanja
neusaglašenosti
Izveštaj o kontrolisanju
Verifikovano od strane kontrolora da su definisane
korektivne mere otklonile neusaglašenost(ako je
primenljivo).
Izveštaj o ispitivanju –ako je primnljivo
Rezultati ispitivanja kojim se utvrđuje usaglašenost
organskog proizvoda sa specificiranim zahtevima
IZLAZNI ELEMENTI PREISPITIVANJA – odluka o certifikaciji
Usaglašenost proizvoda sa specificiranim
Dokument
zahtevima za certifikaciju
Ako se utvrdi neusaglašenost tokom preispitivanja
i/ili se potvrde neusaglašenosti iz Izveštaja o
kontrolisanju/Izveštaja
o
ispitivanju
da
proces/proizvod ne ispunjava zahteve za
proces/proizvod i zahteve za certifikaciju,
Odluka o certifikciji
evaluator donosi odluku o:
- redukciji;
-suspenziji;
-povlačenju
u obimu i predmetu u kojoj su neusaglašenosti
utvrđene.
2.
Takođe definiše uslove za nastavak certifikacije.
Ako se utvrdi da je organski proces/proizvod
ispunio zahteve u odnosu na koje se certifikuje
Odluka o certifikaciji
Kod grupne certifikacije, preispitivanje se sprovodi samo na određenom uzorku proizvođača koji
su uključeni u grupu a rezultati preispitivanja se odnose na čitavu grupu.
4.5 Odlučivanje o sertifikaciji
Po obavljenom preispitivanju sledeć odluke su moguće:
-dodeljivanje certifikacije za predmete i obime koji ispunjavaju zahteve za proces i proizvod
-revidiranje prethodno izdatih certifikacije: redukcija, proširenje, suspenzija ili povlačenje
certifikacije
Evaluator u odlici o certifikaciji mora decidno da definiše predmet i obim certifikacije odnosno
redukcije, proširenja, suspenzije ili povlačenja certifikacije, kao i razloge za svoju odluku.
Klijent se obaveštava o rezultatima odluke.
Ukoliko se radi o redukciji, suspenziji ili povlačenju certifikacije, klijent se pismeno podseća na
obaveze u vezi privremene ili stalne obustave upotrebe ranije dodeljenih znakova usaglašenosti
i pozivanje na ranije dodeljene certifikacije.
Klijent, ukoliko se ne slaže sa donetom odlukom, ima prava žalbe.
4.6 Izrada sertifikata
Sertifikat izrađuje administrator a prema informacijama koje su navedene u odluci, a po nalogu
evaluatora.
Po izradi certifikata, isti se preispituje sa aspekta tačnosti podataka od strane evaluatora.
Direktor vrši autorizaciju certifikata.
Klijentu se dodeljuje orignalni primerak.
Klijenti koji se certifikuju u okviru grupne certifikacije, nosilac certifikacije je grupa proizvođača.
Download

Kontrolisanje (procedura)