RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
1.PODACI O KLIJENTU
Naziv proizvođača/organizacije
Datum prijave:
Pravni status
Matični broj / BPG / poreski broj
Zakonski ovlašćeno lice
Kontakt osoba
Poštanski broj, mesto
Adresa sedišta
organizacije/gazdinstva
Telefon
Fax:
E-mail
WEB site:
Veterinarski broj
PIB:
Pojedinačna certifikacija
Grupna certifikacija
2.1 Prema RS regulativi (Zakon o organskoj proizvodnji ,,Službeni glasnik RS’’,br. 30/10)
2.VRSTA AKTIVNOSTI
Biljna proizvodnja
Stočarska proizvodnja
Prerada i distribucija
Proizvodnja biljnog reproduktivnog materijala
Sakupljanje divljih vrsta sa prirodnih staništa
2.2 Prema EU regulativi (EN 843/07)
Biljna proizvodnja
Sakupljanje divljih vrsta sa prirodnih staništa
Proizvodnja biljnog reproduktivnog materijala
Prerada
Izvoz
3.VRSTA PRIJAVE
PRVA
OBAVEŠTENJE O PROMENI
REDOVNA
Ako je u pitanju obaveštenje o promeni navesti vrstu promene:
Proširenje obima kontrolisanja/certifikacije
Smanjenje obima kontrolisanja/certifikacije
Promena vlasnika ili ovlašćenog zastupnika Promena certifikacione organizacija
Ostalo
Molimo Vas da objasnite označenu promenu najkraćim i najvažnijim činjenicama:
Postignuti standardi kvaliteta/bezbednosti hrane/dobre prakse_________________________
Da li imate nameru da izvozite Vaš organski proizvod:
DA
Zemlje u koje izvozite:________________________________________________________
NE
Da li ste pod kontrolom drugog certifikacionog tela za iste/druge procese
NE
DA
Ako jeste navedite ime certifikacionog tela____________________________________________________
Prerađivači i Distributeri-molimo Vas navedite sve adrese lokacija gde se vrši organska prerada i
skladištenje oragnskih proizvoda
Lokacija 1_______________________ Lokacija2__________________________
Lokacija 3_______________________ Lokacija 4__________________________
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 1 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
4.DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI KOJE SU POD VAŠIM UPRAVLJANJEM mimo one navedene
u tački 1i koje nisu uključene u organsku proizvodnju
Naziv poljoprivrednog
gazdinsta/organizacije
Vrsta proizvodnje
BPG/APR
Ukupna polj.
površina
Adresa lokacija
Stočni fond-broj i
vrsta
5.PODUGOVORENE DELATNOSTI
Molimo Vas da popunite ukoliko ste podugovorili bilo koji deo procesa proizvodnje/distribucije gde drugo lice
učestvuje u realizaciji dela procesa: skladištenje, transport, postupci prerade uključujući i prepakivanje,
agrotehničke operacije itd
Naziv
Skladištenje
podugovarača
Adresa
Transport/Špedicija
Telefon/fax
Postupak prerade/AT
operacija/ostalo
6.PRILOZI UZ PRIJAVU – samo za prvu prijavu i obaveštenje o promeni
OPŠTI PRILOZI – svi operatori
6.1
1
Lična karta nosioca prijave/zakonskog zastupnika organizacije
2
Izvod iz APRa/BPG/Veterinarski broj
3
PIB
MAPE: ekonomskog dvorišta/ obradivih polja/pogona prerade/skladišta/ rasporeda košnica/sakupljanja
biljaka sa prirodnih staništa sa obeleženim zonama sakupljanja
4
5
6
6.2
1
2
6.3
1
2
6.3
1
2
3
4
6.4
1
2
6.5
1
2
3
6.5
1
2
Ugovor sa podugovaračem
Dokumentacija od prethodne certifikacione organizacije-Izveštaj o kontrolisanju i odluku o izdatim
certifikatima ako postoje
BILJNI PROIZVOĐAČI
Izvode iz katastra parcela za kontrolisanje i certifikaciju, uključujući i one koje su uzete u zakup
Ugovor o zakupu zemljišta
STOČARSTVO
Spisak evidencije životinja/pčela po vrsti i kategoriji
Sporazum o veterinarskom nadzoru životinja sa područnom stanicom i/ili licenciranim veterinarom
SAKUPLAČI LEKOVITOG BILJA I ŠUMSKIH PLODOVA
Dozvola za sakupljanje lekovitog bilja/šumskih plodova sa navođenjem vrsta i količina
Spisak sakupljača i odgovornih lica na sakupljačkim punktovima
Potvrda o netretiranju zabranjenim pesticidima u organskoj proizvodnji od kompetentnog organa
Mapa područja iz kojeg se sakupljaju biljke u odgovarajućoj razmeri i vidljivo ucrtanim granicama sakupljanja
PRERADA i PAKOVANJE
Priručnik o primeni zahteva za bezbednost hrane i/ili certifikat: HACCP/ISO 22000/FFSC 22000/BRC/IFS
Recepture i deklaracije
DISTRIBUCIJA
Uvozna dokumentacija uključujući certifiakte – prvi primalac
Izvozna dokumentacija uključujući i certifikate
Certifikati za organske proizvode kojim trgujem
GRUPNA CERTIFIKACIJA
Nosilac certifikata dostavlja Spisak članova grupe
Svaki član grupe dostavlja svoju Prijavu i dokumentaciju navedenu u 6.1i dokumentaciju u obimu certifikacije
6.1 Prilog za biljnu i stočarsku proizvodnju: A,B,C,
6.3 Prilog za distribuciju E
O-14
6.2 Prilog za preradu D
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 2 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
PRILOG A - BILJNA I STOČARSKA PROIZVODNJA
(Popuniti prilog B;popuniti prilog E ako će te izvoziti proizvod)
1.1 STRUKTURA ZEMLJIŠNIH POVRŠINA, PROIZVODNJE I PROIZVODA
Uključuje sve površine, sopstvene i uzete u zakup. Sakupljači upisuju i površine sa kojih imaju pravo da sakupljaju
šumske plodove.
Ukupna površina /((OP + S) + Š) + N/:
ha
a
m
2
Neproduktivna oblast(površine pod zgradama, putevima, vodom…) /N/:
ha
a
m
2
Korisna poljoprivredna površina /OP + S + Š)/:
od koje šuma /Š/:
Obradiva površina (OP):
od koje livada i/ili pašnjaka /S/:
KORISNA POLJOPRIVREDNA POVRŠINA
ha
ha
ha
ha
a
a
a
a
m
2
m
2
m
2
m
Organska poljoprivredna površina /O/:
ha
a
m
2
2
2
Poljoprivredna površina u periodu konverzije /CV/:
ha
a
m
2
Konvencionalna poljoprivredna površina /CZ/:
ha
a
m
VRSTA BILJNE PROIZVODNJE Obavezno priložiti Prilog Ukupna poljoprivredna površina- prilog B iz Prijave
Organska Konvenc
Organska
Konvenc
Proizvodnja useva
Proizvodnja useva
Žitarice
Povrće
Jezgrasto voće
Jagodasto voće
Povrće u zaštićenom prostoru
Stono grožđe
Gajene gljive
Vinsko grožđe
Sadni materijal/rasadnik
Vrste koje sakupljaste
Industrijsko bilje
Šipak
Krmno bilje
Šumsko voće i pečurke
Koštunjavo voće
Jabučasto voće
Drugo:
Drugo:
OBJEKTI
Organsko Konvenc OPREMA
Sopstveno skladište
Sopstvena oprema
Eksterno skladišta(zakup)
Silos
Skladiše za pesticide/ đubriva/
semena
Skladište hrane za životinje
Silo trenč
Hladnjača/proizvodni pogon
Skladište ambalaže
Garaža za mašine i kamione
Eksterna oprema(zakup)
Mašine za obradu zemlje I žetvu
Organsko Konvenc
Procesna oprema za brašno
Procesna oprema za sušenje
Oprema za mužu /laktofriz
Oprema za proizvodnju vina
Oprema za pakovanje
Drugo_____________
PRERAĐENI PROIZVODI PRI ČEMU SVE POLJOPRIVREDNE SIROVINE POTIČU SA VAŠEG GAZDINSTVA
Zrna žita/mahun/ind.bilja
Sušeno bilje iz prirodnih staništa
Konzervacija(skladištenje) zrna
Mlinski proizvodi
Sveže šumsko voće i pečurke
Pekarski proizvodi
Testenine
Ekstrahovana ulja
Destilacija
Sušeno voće
Sveže povrće
Konzervacija(skladiš) povrća
Prerađeno povrće
Mesne prerađevine
Med i proizvodi od meda
Prerađeno voće
Mleko i proizvodi od mleka
Vino
Ulje
Seme/sadnice
Drugo:
Drugo:
Sveže voće
Konzervacija(sklaištenje) voća
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 3 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
Ako pakujete prerađene proizvode, kratko opišite__________________________________________________
1.2 STRUKTURA STOČARSKE PROIZVODNJE
VRSTE I BROJ STOKE
Vrste
Proizvodnja
Organska
Konverzija
Konvencionalna
Mleko
Goveda / Bivoli
Meso
Reprodukcija
Mleko
Ovce
Meso
Reprodukcija
Mleko
Koze
Meso
Reprodukcija
Mleko
Magarci
Meso
Reprodukcija
Jaja
Živina
Meso
Reprodukcija
Konji
Svinje
Reprodukcija
Meso
Meso
Reprodukcija
med
Pčele
Polen i dr proizvodi od
meda
vosak
reprodukcija
Drugo:
INFORMACIJE O STOČARSKOM GAZDINSTVU
HID (broj stočarskog gazdinstva) :
INFORMACIJE O OBJEKTIMA U KOJIMA BORAVI STOKA
Navesti samo one strukture koje životinje koriste kao sklonište, opisati svrhu korišćenja (ambulanta /štala /ispust uz štalu) i kvadraturu
R.br.
O-14
Opis objekta
m
2
R.br.
1
4
2
5
3
6
Opis objekta
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
m
2
Str 4 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
2.1 ISTORIJA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA U POSLEDNJE 3 GODINE
Molimo Vas da navedete šta ste koristili od sintetičkih sredstava.
Mineralna đubriva
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi/rodenticidi/limacidi
GMO
2.2 SISTEM BILJNE PROIZVODNJE
Opišite sistem proizvodnje u najvažnijim crtama(navodnjavanje, plastenik, postrne setve i slično); pčelari
opisuju pašnjake i floristički sastavu prečniku od 3km
2.3 REPRODUKTIVNI MATERIJAL
Opišite koju vrstu semenske/rasadničke proizvodnje obavljate, uz navođenje vrste biljke i sorte/sadnice; ko
sprovodi inspekciju semenskog useva, ko radi doradu itd
3.1 SISTEM STOČARSKE PROIZVODNJE
Opišite sistem uzgoja, ishrane, poreklo hrane (% udeo organske hrane i hrane iz konverije; kupljena ili
sopstvena; ukupna količina potrebne suve hrane dnevno ili na godišnjem nivou) i ispaša, kako upravljate
stajnjakom, lečenje, naziv licenciranog veterinara/ veterinarske stanice sa kojom sarađujete
3.2 PRERADA NA GAZDINSTVU PRI ČEMU SVE SIROVINE POTIČU SA VAŠEG GAZDINSTVA
Opišite kako i šta prerađujete, nazive proizvoda, obim, u kom obliku prodajete, ambalažu i deklaraciju
3.3 TRANSPORT, DORADA I PAKOVANJE
Opišite kako i čime vršite transport unutar i van gazdinstva; u kom obliku plasirate proizvod na tržište(vrste
pakovanja);
3.4 PLAN KONVERZIJE ZA VIŠEGODIŠNJE ZASADE (paralelan proizvodnja)
Opišite koje parcele i koje zasade i od kada želite da uključite u organsku proizvodnju, tj konverziju
3.5 PREVENTIVNE MERE
Opišite kako primenjujete organske metode –aktivnosti kojima smanjujete ili eliminišete rizike kao što su pojava
bolesti i korova u usevima; pojavu bolesti kod životinja; kako sprečavate mešanje konvencionalnih i organskih
proizvoda i sirovina; šta preduzimate ako je u blizini vaše proizvodne jedinice prisutan zagađivač:frekventni
putevi, izvođenje konvencionalne poljoprivrede, industrijski objekti i slično:
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 5 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
PRILOG C – SAKUPLJANJE DIVLJIH BILJNIH VRSTA IZ PRIRODNIH STANIŠTA
(popuniti Prilog A i B; prilog D ako vršite preradu i prilog E ako će te izvoziti)
5.1 ISTORIJA SAKUPLJAČKIH LOKACIJA U POSLEDNJE 3 GODINE
Molimo Vas da obezbedite važeće dokaze (potvrde) o sprovedenim tretmanima (mesto, način, vrsta, doza i
datum primene) na prirodnom staništu od vlasnika/ovlaštenog korisnika(javnog preduzeća)
Mineralna
Herbicidi
Fungicidi
Insekticidi/rodenticidi/limacidi
GMO
đubriva
5.2 VRSTE KOJE SE SAKUPLJAJU :
Naziv
Termin
sakupljačke
Vrsta
sakupljanja
lokacije i KO
oznaka
Vlasništvo
Količina
Mesto
skladištenja
/otkupna
stanica
Broj
sakupljača
5.3 Da li ste uspostavili plan sakupljanja koji sadrži rešenje od kompetentne institucije, mape
sakupljačkih područja sa ucrtanim granicama, ime odgovorne osobe za sakupljanje po lokacijama,
spisak sakupljača, dokaz o obuci sakupljača, lokacije sakupljanja, evidencije o sakupljanjima
(datumi, osobe, vrste i količine), potrebna oprema za sakupljanje uključujući i opremu za merenje i
transport?
Navedite šta imate od zapisa:
5. 4 TEHNIKA SAKUPLJANJA
Opišite koje delove biljke berete po vrstama; kako se vrši sakupljanje -oruđa i opremu koju koristite;
5.5 TRANSPORT DO OTKUPNIH STANICA, SKLADIŠTENJE, PRERADA
Opišite kako transportujete proizvod do otkupnih mesta; kako i koliko dugo skladištitie pre prerade; šta, kako i
gde prerađujete; ako preađujete popunite Prilog koji se odnosi na preradu; ako ste podugovorili preradu opišite
pod kojim uslovima i sa kim itd
5.5 PREVENTIVNE MERE
Opišite kako primenjujete organske metode –aktivnosti kojima smanjujete ili eliminišete rizike kao što mešanje
konvencionalnih i organskih proizvoda i sirovina; šta preduzimate ako je u blizini vaše proizvodne jedinice
prisutan zagađivač:frekventni putevi, izvođenje konvencionalne poljoprivrede, industrijski objekti i slično:
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 6 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
PRILOG D - PRERADA
(Popuniti prilog E ako uvozite sirovine za sopstvene potrebe ili trgovinu i ako ste prvi primalac, ako ćete izvoziti)
1.VRSTA PROIZVODNJE
Prerada
Hrana
Hrana za životinje
Organska i konvencionalna
Organska
Pakovanje /Prepakivanje
Deklarisanje/Predeklarisanje
Vrsta prerade (npr zamrzavanje;proizvodnja mlečnih proizvoda i sl):
Navedite tačan naziv proizvoda, uključujući i trgovački naziv i vrstu pakovanja(neto težina;rinfuz;zbirno…)
Složeni proizvod
Jednokomponentni proizvod
2. INFORMACIJE O OBJEKTIMA
Namena
2
m /m
3
Organska
Konvencionalna
Namena
Skladište sirovina
Skladište sirovina
Skladište poluproizvoda
Skladište poluproizvoda
Skladište gotovih proizvoda
Skladište gotovih proizvoda
Rashladne komore
Rashladne komore
Silosi/bazeni
Silosi/bazeni
Proizvodni prostor
Proizvodni prostor
Skaldište sanitarnih hemikalija
Skaldište sanitarnih hemikalija
Skaldište ambalaže
Skaldište ambalaže
Drugo:
Drugo:
3.TEHNIKA PRERADE/PAKOVANJA
Molimo Vas da opišete glavni tok procesa proizvodnje, uključujući i specifične korake uz navođenje temperaturnih
režim(dijagram toka) :
4. SIROVINE
U proizvodnji/pakovanju koristim sirovine/proizvode GMO i/ili GMO porekla
DA
NE
U proizvodnji koristim aditive:
DA
NE
Navedite koje additive koristite:______________________________________________________________
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 7 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
5. AMBALAŽA, OZNAČAVANJE I SLEDLJIVOST
Molimo Vas da opišete vrstu ambalaže, način označavanja, sadržaj deklaracije i sledljivost(lot,šarža i sl)
6. HIGIJENA I ISKORENJAVANJE ŠTETOČINA
Molimo Vas da opišete higijenske postupke, kako se branite od štetočina; da li vršite fumigaciju; ime DD organizacije
7. Nabrojte i opišite mere kojima sprečavate mešanje organskih i konvencionalnih proizvoda/sirovina tokom
skladištenja, prorizvodnje, pakovanja i transporta:
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 8 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
PRILOG E – DISTRIBUCIJA
(Popuniti prilog D ukoliko obavljate procese skladištenja, transporta, prepakivanja, etiketiranja)
Distribucija drugim
trgovinama/
prerađivačima/izvoz
Direktna prodaja
potrošačima
Pakovanje
Vi ste Prvi primalac
Prodaja putem
poštanskog
dostavljanja
Prepakivanje
Izvoz
Prodaja on- line
Drugo, objasnite:
Uvoz iz
EU/Japana/USA/Kanada
Trgovina maloprodaja
Uvoz iz drugih zemalja
Trgovina veleprodaja
Deklarisanje i/ili
predeklarisanje
Pijačna prodaja
konvencionalni
AKTIVNOSTI
TRGOVANJA
organski
konvencionalni
AKTIVNOSTI
TRGOVANJA
organski
konvencionalni
AKTIVNOSTI
TRGOVANJA
organski
1.OPIS TRGOVANJA(označite one aktivnosti koje sprovodite)
3.Ukoliko se bavite skladištenjem,transportom/pakovanjem/prepakivanjem/etiketrianjem morate
popuniti i Prilog D
Ukoliko ne posedujete objekte i opremu i ne vršite etiketiranje/prepakivanje, molimo Vas da detaljno navedete i
opište organske proizvode kojima trgujete i način trgovine
4. RUKOVANJE ORGANSKIM PROIZVODIMA
Molimo Vas da ukratko objasnite kako upravljate organskim proizvodima, rukujete(transport, skladištite prepakujete
,deklarišete) njima i kako i gde ih prodajete (adrese lokacija i web stranice– ovo uključuje i podugovorene aktivnosti :
5. NEMEŠANJE
Molimo Vas da objasnite kako obezbeđujete nemešanje organskih i konvencionalnih proizvoda, kako obezbeđujete
jasnu identifikaciju i odvajanje tokom transporta, utovara i otpremanja :
O-14
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 9 od 10
RS-ORG-009
PRIJAVA ZA UKLJUČIVANJE U ORGANSKU PROIZVODNJU
IZJAVA
SAGLASAN SAM SA USLOVIMA KONTROLE I SERTIFIKACIJE I OBAVEZUJEM SE DA ĆU:

poštovati relevantne zakone i propise prema kojima se kontrolišem i certifikujem a koji se
odnose na organsku proizvodnju i organskle proizvode, kao i zahteve koji proizilaze iz
šema certifikacije ECOVIVENDI-a i standarda za certifikaciona tela za organske proizvode;

učestvovati i sarađivati u postupku kontrolisanja i certifikacije organske proizvodnje i
organskih proizvoda sprovedenih od strane ECOVIVENDI -a;

prihvatiti da proizvodni procesi i proizvodi mogu biti predmet nadzorne kontrole i/ili
uzorkovanja radi ispitivanja prisustva zabranjenih supstanci u proizvodu koji je predmet
kontrolisanja i certifikacije, u bilo koje vreme od strane kontrolora ECOVIVENDI -a

staviti na raspolaganje proizvode radi analize prisustva neželjenih zabranjenih supstanci u
organskoj proizvodnji/proizvodima: pesticida i GMO

obavestiti u roku od 30 dana ECOVIVENDI, o svakoj promeni u vezi sa aktivnostima koji
mogu imati ili imaju uticaj na njihovu usaglašenost sa zahtevima zakona i propisa prema
kojima se kontrolišem i certifikujem, šemama certifikacije ECOVIVENDI i zahteva
postupaka kontrolisanja i certifikacije;

evidentirati prigovore kupaca i potrošača i preduzimati odgovarajuće mere za otklanjanje;

čuvati sve obavezne evidencije koje se odnose na metode organske proizvodnje i
organske proizvode za period od najmanje 3 godine, ukoliko zakonska obaveza nije duža
od 3 godine;

u slučaju da moj proizvod bude certifikovan upotrebljavati dodeljene znakove usaglašenosti
prema pravilima ECOVIVENDI -a u obimu i predmetu za koji su mi dodeljeni

u slučaju narušavanja zahteva zakona i propisa prema kojima se kontrolišem i certifikujem,
šemema certifikacije ECOVIVENDI i zahteva postupka kontrolisanja i certifikacije, prihavtiti
sankcije predviđene dokumentacijom ECOVIVENDI -a za takve slučajeve

prihvatiti da pismeno informišem kupce proizvoda , u slučaju dodeljenih sankcija od strane
ECOVIVENDI, u roku od sedam radnih dana od dana prijema obaveštenja;

izjave o certifikovanom proizvodima i sva druga prava koja proizilaze iz prethodno
dodeljene certifikacije, odmah povući nakon isteka važnosti certifikacije, suspenzije ili
povlačenje certifikata
Ja, dole potpisani
Ime i Prezime:
Br. lične karte:
kao odgovorno lice za organske aktivnosti:
za privredno društvo/gazdinstvo:
vlasnik prijave
opunomoćeno lice
,
pročitao sam ovu Prijavu, odgovarajuće Priloge_________________________________________
koji idu uz nju i potvrđujem tačnost i i istinitost datih informacija.
DATUM:__________
O-14
MESTO:________________
POTPIS_______________
(19.09.2014.)
E C O V I V E N D I d o o – V o j e V e l j k o v i c a 5 - B e o g r a d - S r b i j a – t e l : +381112451377
www.ecovivendi.rs E-mail:[email protected]
Str 10 od 10
Download

Prijava za uključivanje