T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:52707093/140.07
Konu :Rusya Federasyonu’na bitkisel ürün ihracı
19.11.2014 / 3855679
DAĞITIM
İlgi
:04.05.2009 tarihli ve 9713 sayılı yazımız.
Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatında aranması gereken belgeler, Ekonomi Bakanlığı ile
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın muhtelif tarihli ve sayılı yazıları dikkate alınarak ilgide kayıtlı
yazımızla bildirilerek BİLGE sisteminde de bu doğrultuda düzenleme yapılmıştı.
Anılan Bakanlıklara muhatap 16.09.2014 tarihli ve 2795957 sayılı yazımızda, BİLGE Sisteminde
gerekli güncellemelerin yapılabilmesini teminen ilgide kayıtlı yazımız ve eklerinin incelenerek, Rusya
Federasyonu'na ihraç edilecek bitkisel ürünler için aranması gereken belgelerin, ürünlerin 12'li bazda
GTİP'leri belirtilmek suretiyle bildirilmesi istenilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 20.10.2014 tarihli ve 68686 sayılı yazıda,
söz konusu talebimizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanmasının uygun olacağı
mütalaasına yer verilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve ekleriyle birlikte bir
örneği ilişikte gönderilen 17.10.2014 tarihli ve 38026 sayılı yazıda özetle, yazılarının 2 nolu eki listede
GTİP'leri belirtilen eşyanın Rusya Federasyonu'na ihracatında, yazılarının 1 no.lu ekinde yer alan "Form1" belgesinin aranması gerektiği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede BİLGE sisteminde gerekli güncellemeler yapılmış olup, ilgide kayıtlı yazımız
yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür
EK: 1 Yazı ve ekleri
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
:73421605/141.99
Konu :Rusya Federasyonuna bitkisel ürün ihracı
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
:03.11.2014 tarihli, 3509657 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda; Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatında aranması gereken
belgeler ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına muhatap
16.09.2014 tarihli ve 2795957 sayılı yazınızda, BİLGE Sisteminde gerekli güncellemelerin
yapılabilmesini teminen mezkur dağıtımlı yazınız ve eklerinin incelenerek, Rusya Federasyonu'na ihraç
edilecek bitkisel ürünler için aranması gereken belgelerin, ürünlerin 12'li bazda GTİP'leri belirtilmek
suretiyle bildirilmesi istenildiği, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan 20.10.2014 tarihli ve
68686 sayılı yazıda özetle, söz konusu talebinizin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
karşılanmasının uygun olacağı mütalaasına yer verildiği, Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan
ve ekleriyle birlikte bir örneği ilişikte gönderilen 17.10.2014 tarihli ve 38026 sayılı yazıda özetle,
yazılarının 2 nolu eki listede GTİP'leri belirtilen eşyanın Rusya Federasyonu'na ihracatında, yazılarının
1no.lu ekinde yer alan "Form-1" belgesinin aranması gerektiği ifade edildiği belirtilerek, BİLGE
sisteminde gerekli güncellemelerin yapılarak bilgi verilmesi istenilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Bilge sisteminde 0853 kodlu "Form-1 Belgesi" dökümanı oluşturularak,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yazısı eki listede yer alan GTİP'lerin Rusya Federasyonuna
ihracatında, sistem üzerinde aranacak belgeler arasında gelmesi sağlanmıştır.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Harun USLU
Genel Müdür V.
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞA
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
:54284602-305.04.02.02
Konu :RF/ Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatı
17.10.2014 / 38025
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)
İlgi
:16.09.2014 tarih ve 52707093/140.07-2795957 sayılı yazınız.
Bilindiği üzere, Ülkemizden Rusya Federasyonu'na (RF) ihraç edilen bitkisel gıda ürünleri
ihracatımız 02 Temmuz 2008 tarihinde imzalanan Memorandum ve 09 Nisan 2009 tarihinde imzalanan
Ek Memorandum çerçevesinde yürütülmektedir.
Ülkemizden RF'ye ihraç edilecek taze meyve ve sebze ürünlerinin her partisi 10 Temmuz 2008
tarihinden itibaren pestisit, nitrat/nitrit kalıntısı yönünden analize tabi tutulmakta olup RF mevzuatına
uygun olan ürün partisinin Bitki Sağlık Sertifikası, Güvenlik Sertifikası, Analiz Raporu ve Form-1
(Pestisit İzleme Formu) belgeleri ile birlikte ihracatına izin verilmektedir.
RF'ye taze meyve ve sebze ürünlerinin ihracatında bu belgelerden eksikliği olan ihracat
partilerinin çıkışına izin verilmemesi hususu ilgi yazınızda da belirttiğiniz üzere tarafımızdan talep
edilmişti.
Ancak 15-16 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da Rus yetkililer ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda
her parti üründe yaptırılan pestisit, nitrat kalıntı analizlerinin firma ve ürün risk değerlendirmesi yapılarak
Türkiye tarafından belirlenen oranda yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.
Konu ile ilgili yapılan çalışma sonucunda firma bazında kalıntı analiz sıklıkları belirlenecektir. Bu
durumda ihracata konu her parti ürün için Güvenlik Sertifikası ve Analiz Raporu düzenlenmesi işlemi
yapılmayacaktır. Fakat her parti taze meyve ve sebze ürünleri için Bitki Sağlık Sertifikası ve Form-1
düzenlenmeye devam edilecek olup gümrük çıkışlarında da bu belgelerin aranmasına devam edilmesi
önem arz etmektedir.
Buna göre RF'ye ihraç edilecek taze meyve ve sebze ürünlerinin her partisi için Bitki Sağlık
Sertifikası ve yazımız ekinde bir örneği yer alan Form-1 (Ek-1) belgelerinin aranması, yine yazımız
ekinde (Ek-2) yer alan 12'li bazda GTİP'leri belirtilen ürünler için bunun sağlanması, bu çerçevede
Bakanlığınız BİLGE sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz
ederim.
Prof. Dr. İrfan EROL
Bakan a.
Genel Müdür
EKLERİ:
Ek-1: Form-1 Örneği (1 sayfa)
Ek-2: Ürün Listesi 12'li bazda GTİP'li (2 sayfa)
EK-1
FORM-1
İhraç Edilecek Bitkisel Ürün Üretiminde Kullanılan Pestisit İzleme Formu
Üretici Adı
Üretici Kayıt Defteri Cilt No
İyi Tarım Uygulamaları Sertifika No
Çalışma İzni-Gıda Sicili Numarası/Kayıt No
Parti No
Net Miktar
Ürün Adı
İzlenebilirlik
Numarası
Firma Tam Ünvanı
Tarih-Kaşe-Yetkili Kişi İmzası
Etkili (Aktif)
Madde Adı
:
:
:
:
:
:
Uygulama
Dozu
(Dekar/Ağaç
gr/cc/kg)
Uygulama
Tarihi
Kontrol Eden Teknik Personel
Adı-Soyadı-Kaşe-Tarih-İmza
Hasat Tarihi
Son Uygulama
Tarihi ile Hasat
Tarihi Arasında
Geçen Süre
(gün)
Mühür-İl Müdürlüğü
EK-2
RUSYA FEDERASYONUNA BİTKİSEL GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATINDA "BİTKİ SAĞLIK
SERTİFİKASI" VE "FORM-1" ARANACAK ÜRÜNLER TABLOSU 14 Ekim 2014
GTİP12'li
0803.10.10.00.00
ÜRÜN ADI (TAZE MEYVELER)
Muz
0804.10.00.00.00
0804.20.10.00.00
0804.30.00.00.00
0804.40.00.00.00
0804.50.00.00.11
0804.50.00.00.19
0805.10.20.00.00
0805.20.30.00.12
0805.20.50.00.00
0805.40.00.00.00
0805.50.10.00.00
0805.50.90.00.00
0805.90.00.00.11
0806.10.10.00.00
0806.10.90.00.00
0807.11.00.00.00
0807.19.00.00.00
0807.20.00.00.00
0808.10.10.00.00
0808.10.80.00.11
0808.10.80.00.13
0808.10.80.00.14
0808.10.80.00.19
0808.30.10.00.00
0808.30.90.00.00
0808.40.00.00.00
0809.10.00.00.00
0809.21.00.00.00
0809.29.00.00.00
0809.30.10.00.00
0809.30.90.00.00
0809.40.05.00.11
0809.40.05.00.12
0809.40.05.00.13
0809.40.05.00.19
0809.40.90.00.00
0810.10.00.00.00
0810.20.10.00.00
0810.20.90.00.00
0810.30.10.00.00
0810.30.30.00.00
0810.30.90.00.00
0810.40.10.00.00
0810.40.30.00.00
0810.40.50.00.00
0810.40.90.00.00
0810.50.00.00.00
0810.60.00.00.00
Hurma
Taze İncir
Ananas
Avokado armudu
Mango
Diğerleri
Portakal
Mandarin Satsuma
Mandarin ve vilking
Greyfurt (pomelolar dahil)
Limon (Citrus limon, Citrus limonum)
Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Diğer taze turunçgiller
Sofralık Üzümler
Diğerleri
Karpuzlar
Diğerleri
Papaya
Şaraplık elmalar
Golden Elma
Starking Elma
Starkrimson Elma
Diğerleri
Şaraplık armut
Diğerleri
Ayva
Kayısı (zerdali dahil)
Vişne (Prunus cerasus)
Diğerleri
Nektarinler
Diğerleri
Can eriği
Malta eriği (yeni dünya)
Mürdüm eriği
Diğer erikler
Çakal eriği
Çilek
Ahududu
Diğerleri
Siyah Frenk üzümü
Kırmızı Frenk üzümü
Diğerleri
Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve)
Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus)
İri meyvalı bataklık yaban mersini (Vaccinium macrocarpan)
Diğerleri
Kivi
Durian _
0810.70.00.00.00
0810.90.20.00.11
0810.90.20.00.12
0810.90.75.00.11
0810.90.75.00.12
0810.90.75.00.13
0810.90.75.00.17
GTİP 12’li
0701.90.50.00.00
0702.00.00.00.00
0703.10.11.00.00
0703.10.19.00.11
0703.10.19.00.12
0703.10.90.00.00
0703.20.00.00.11
0703.20.00.00.12
0703.90.00.00.11
0703.90.00.00.12
0704.10.00.00.11
0704.10.00.00.12
0704.20.00.00.00
0704.90.10.00.11
0704.90.10.00.12
0705.11.00.00.00
0705.19.00.00.00
0705.21.00.00.00
0705.29.00.00.00
0706.10.00.00.11
0706.10.00.00.12
0706.90.10.00.00
0706.90.30.00.00
0706.90.90.00.00
0707.00.05.00.00
0707.00.90.00.00
0708.10.00.00.11
0708.10.00.00.12
0708.20.00.00.11
0708.20.00.00.12
0708.20.00.00.13
0708.90.00.00.11
0708.90.00.00.12
0709.20.00.00.00
0709.30.00.00.00
0709.40.00.00.00
0709.51.00.00.00
0709.59.10.00.00
0709.59.30.00.00
0709.59.50.00.00
0709.59.90.00.00
0709.60.10.00.11
0709.60.10.00.12
0709.60.10.00.13
0709.60.10.00.14
Persimmon (Trabzon hurması)
Demirhindi, mahun elması
Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya
Nar
Muşmula
Kuşburnu
Diğerleri
ÜRÜN ADI (TAZE SEBZELER)
Patates
Domates
Arpacık soğanı
Kuru soğan
Taze soğan
Şalotlar
Taze sarımsak
Kuru sarımsak
Pırasa
Soğanımsı sebzeler
Karnabahar
Brokoli
Brüksel lahanası
Beyaz lahana
Kırmızı lahana
Baş marul
Diğerleri
Başlı hindiba (Cichorium intybus var, folioeum)
Diğerleri
Havuçlar
Şalgamlar
Kök kerevizi
Bayır turbu (Cochlearia armoracia)
Diğerleri
Hıyarlar
Kornişonlar
Bezelye (Kabuklu)
Bezelye (Kabuksuz)
Fasulye
Barbunya (kabuklu)
Barbunya (kabuksuz)
Kabuklu baklagiller
Kabuksuz baklagiller
Kuşkonmazlar
Patlıcanlar
Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç)
Agaricus cinsi mantarlar
Cüce kız mantarı (Chanterelles)
Kuzu mantarları
Yer mantarı (domalan)
Diğerleri
Sivri biber
Dolmalık biber
Çarliston biber
Kırmızı biber (paprika)
0709.60.10.00.19
0709.70.00.00.11
0709.70.00.00.12
0709.70.00.00.13
0709.91.00.00.00
0709.93.10.00.00
0709.99.60.00.00
0709.99.90.00.11
0709.99.90.00.12
0709.99.90.00.13
0709.99.90.00.14
0709.99.90.00.18
Diğerleri
Ispanak
Yeni Zelanda ıspanağı
Bahçe ıspanağı ( kara pazı)
Enginarlar
Dolmalık kabak
Tatlı mısır
Bamya
Semizotu
Maydanoz
Asma yaprağı
Diğerleri
Download

Ek-Söz konusu Tasarruflu Yazı tam metni için tıklayınız