BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБИ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
PROCUREMENT REVIEW BODY
Broj: U-767/10
Sarajevo, 23.06.2010 godine
Ured za razmatranje žalbi, rješavajući po žalbi ponuđača … , protiv Odluke
ugovornog organa … , broj: 896/10 od 31.05.2010 godine, u postupku javne nabavke
usluga obavezno osiguranje vozila, kasko osiguranje, osiguranje imovine i kolektivno
osiguranje radnika Lot-7, na osnovu člana 52. stav (3) tačka b) Zakona o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05,
8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), čl. 193. st. (1) i (2) i 230. Zakona o upravnom postupku
("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 93/09) i čl. 10. i 15. Poslovnika o radu Ureda
za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 100/06 i 24/07),
na sjednici Vijeća Ureda za razmatranje žalbi, održanoj 23.06.2010 godine, uz
sudjelovanje zapisničara Adile Međedović, donio je
R J E Š E N J E
Usvaja se žalba ponuđača … i poništavaju akti ugovornog organa … i to:
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 794/10 od 18.05.2010 godine i Odluka
po prigovoru, broj: 896/10 od 31.05.2010 godine, u postupku javne nabavke usluga
obavezno osiguranje vozila, kasko osiguranje, osiguranje imovine i kolektivno osiguranje
radnika Lot-7, te predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak.
OBRAZLOŽENJE
Odlukom ugovornog organa organa … , broj: 896/10 od 31.05.2010 godine, u
postupku javne nabavke usluga obavezno osiguranje vozila, kasko osiguranje, osiguranje
imovine i kolektivno osiguranje radnika Lot-7, odbijen je kao neosnovan prigovor
žalitelja, izjavljen protiv Odluke, broj: 794/10 od 18.05.2010 godine.
Protiv Odluke po prigovoru, žalitelj je blagovremeno uputio žalbu Uredu za
razmatranje žalbi od 04.06.2010 godine, koja je zaprimljena kod ovog organa, dana
07.06.2010 godine.
Žalitelj ističe da je ugovorni organ kao najpovoljnijeg ponuđača izabrao ponudu
žalitelja, kao ekonomski najpovoljniju. Međutim, ugovorni organ je po prigovoru
ponuđača … , donio Odluku kojom se poništava Lot-7, jer je broj kvalifikovanih
kandidata manji od tri i neobezbjeđuje konkurenciju za planirani ugovor, u smislu člana
12. stav (1) tačka b) alineja 5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. U
obrazloženju Odluke, ugovorni organ navodi da je prvo pristupio provjeri kvalifikacija
ponuđača i utvrdio da žalitelj ne ispunjava minimum kvalifikacionih uslova traženih
Tenderskom dokumentacijom, a to je da žalitelj nije dostavio uz ponudu potvrdu, da nije
proglašen krivim za ozbiljan profesionalini prekršaj od strane nadležnog suda, već je u
ponudi dostavio potvrdu da je u više navrata prekršajno kažnjavan.
Protiv ovakve Odluke, žalitelj je izjavio prigovor, koji je od strane ugovornog
organa odbijen kao neosnovan, uz obrazloženje da je iz dostavljene potvrde vidljivo da je
žalitelj u 2007 godini više puta kažnjavan i to novčano. Ugovorni organ nije se osvrnuo
na navode iz prigovora, a koji se odnose na činjenicu da se iz dostavljene potvrde vidi da
je da je riječ o počinjenim prekršajima, koji nikako ne mogu potpadati pod ozbiljan
profesionalni prekršaj a što je podnosilac podkrijepio i Rješenjem Ureda za razmatranje
žalbi, broj: 903/08.
Potvrda koju je dostavio žalitelj je uobičajna i koristi se prilikom prijave na tender
i do sada žalitelj nije imao probleme na tenderima. Komisija koja je formirana od strane
ugovornog organa je prvi puta prihvatila ponudu žalitelja kao komplenu i predložila istog
kao najpovoljnijeg ponuđača, o čemu je i sačinjena odluka. Tek rješavanjem po
prigovoru, koji se nije ni odnosi na spornu potvrdu, ugovorni organ stavlja van snage
raniju odluku, čime je žalitelj doveden u neravnopravan položaj. Kao argument da se ne
radi o ozbiljnom profesionalnom prekršaju žalitelj dostavlja najnovije potvrde.
Žalitelj predlaže Uredu za razmatranje žalbi da usvoji žalbu i naloži ugovornom
organu da prihvati ponudu žalitelja kao kvalifikovanu.
Na traženje Ureda za razmatranje žalbi, aktom, broj: U-767/10-2-1 od 08.06.2010
godine, ugovorni organ dostavio je potrebnu dokumentaciju.
Ovaj organ je po službenoj dužnosti, prije razmatranja žalbe, utvrđivao
dopuštenost, blagovremenost, te da li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe, shodno
članu 227. stav (1) Zakona o upravnom postupku, te utvrdio da je žalba blagovremena,
dopuštena i izjavljena od ovlaštene osobe.
Nakon utvrđivanja svih činjenica i uvidom u dostavljenu dokumentaciju, a
posebno u: Tendersku dokumentaciju, Zapisnik sa otvaranja ponuda, ponudu žalitelja,
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, prigovor žalitelja i Odluku po prigovoru, broj:
896/10 od 31.05.2010 godine, utvrđeno je da je žalba osnovana i da predmetni postupak,
u dijelu na koji se odnosi navod iz žalbe, nije proveden u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
Žalitelj je u ponudi dostavio dostavio Uvjerenje Osnovnog suda Sokolac, broj:
089-0-SU-010-000003-37 od 9.02.2010 godine, u kojem su naznačene izrečene novčane
kazne. Cijeneći ovo Uvjerenje, ugovorni organ je pogrešno utvrdio da je ovim počinjen
ozbiljan profesionalan prekršaj, zbog čega treba žalitelja eliminisati kao
nekvalifikovanog, prema članu 23. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine, bez da je utvrdio da li te kazne imaju karakter ozbiljnog profesionalnog
prekršaja.
Međutim, izrečena novčana kazna, ako je izmirena i nije rezultirala izricanjem
zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti, nije razlog za eliminaciju učesnika
postupka javnih nabavki i prema Mišljenju Agenicije za javne nabavke Bosne i
Hercegovine, broj: 05-02-1-192/08 od 18.09.2008 godine.
Na osnovu prethodnog smatramo da je ugovorni organ trebao provjeriti da li
izrečena novčana kazna može imati karakter ozbiljnog profesinalnog prekrpaj, na način
kako je to naknadno dokumentovao žalitelj, dostavljanjem Uvjerenja Osnovnog suda
Sokolac, broj: 089-0-SU-010-000003-139 od 2.06.2010 godine, u kojem naznačen da ne
postoji dug žalitelja u registru novčanih kazni u BiH.
Na osnovu prethodnog, nalaže se ugovornom organu da utvrdi kvalifikaciju, na
način i prema razlozima iznesenim u ovom Rješenju i nastavi postupak dodjele ugovora,
u roku od 15 dana, od dana prijema ovog Rješenja.
Imajući u vidu navedeno, a na osnovu činjenica utvrđenih u postupku rješavanja
po predmetnoj žalbi, te shodno članu 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine i člana 230. stav (2) Zakona o upravnom postupku, riješeno je kao u
dispozitivu ovog rješenja.
Uputstvo o pravnom lijeku
Protiv ovoga rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće
podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine, u roku od 45 dana od datuma kada je ovo
rješenje upućeno žalitelju.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
dr. Amir Pilav
Dostaviti:
- ...
- ...
- evidencija
- a/a
Sarajevo, M. Tita 11a; Tel ++387 33 207 682 Fax: ++387 33 207 756
Download

U-767/10 Sarajevo, 23.06.2010 godine Ured za razmatranje žalbi