Pravila učestvovanja na konkursu "SVAKO DOBRO U 2015."
1. Organizator nagradnog konkursa "SVAKO DOBRO U 2015." je Hemofarm a.d.
2. Ova pravila definišu način izvođenja i učestvovanja na konkursu, pod nazivom kako je on definisan
u tački 5. Konkurs se organizuje preko društvene mreže Facebook.com i sajta
www.svakodobrou2015.rs.
3. Pravila po kojima se odvija konkurs javno su objavljena na aplikaciji kojom se konkurs sprovodi
(www.svakodobrou2015.rs)
4. Temu konkursa određuje organizator. Učesnici treba da kreiraju novogodišnju čestitku sledeći
korake navedene u aplikaciji.
5. U konkursu se učestvuje tako što učesnici ulaskom na aplikaciju konkursa "SVAKO DOBRO U 2015."
u ugrađeni mehanizam kreiraju sopstvene radove sa kojima će se takmičiti. Fanovi će imati mogućnost
da odaberu fotografiju sa računara, iz svoje Facebook galerije, iz galerije slika ili iz galerije postera, da
je pozicioniraju, urede, obogate detaljima i da osmisle i ispišu poruku na njoj, kao i da pozovu
prijatelje da glasaju za njihov rad. Pobednik se bira tako da se na osnovu broja glasova odrede radovi
koji ulaze u uži krug (prvih 30 radova po broju glasova), a dalje žiri kreiran od strane Organizatora
odlučuje o pobedniku. Prvih 10 učesnika konkursa koji budu imali najviše glasova do 24:00h
19.01.2015. godine osvajaju nagrade. Organizator će zvanične rezultate objaviti najkasnije u roku do
pet radnih dana od datuma završetka konkursa.
6. Konkurs traje u periodu od 27.12.2014. godine do 19.01.2015. godine.
7. Pravo učešća na konkursu imaju sva punoletna lica. Zaposleni kod Organizatora, njihovi najbliži
srodnici i bračni partneri, kao i službenici svih podružnica i agencija povezanih sa Organizatorom, ne
mogu učestvovati u konkursu. Svi ostali koji se prijavljuju ne smeju imati nikakvu podršku od strane
gore pomenutih. Svaka takva prijava je ništavna i takav učesnik može biti diskvalifikovan u svakom
trenutku.
8. Jedan učesnik može se prijaviti na konkurs više puta i to 10 prijavljenih radova po korisniku.
Učesnik mora da sačeka jedan sat između slanja dva predloga. Nakon odobrenja predloga od strane
moderatora, predlog se automatski objavljuje na sajtu.
9. Tehnički kriterijumi za učestvovanje na konkursu su objavljeni u okviru Uslova konkursa.
10. Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati radove, odnosno prijave za koje smatra da ne
odgovaraju temi postavljenog konkursa ili koja tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji
određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja. Zabranjeno je postavljanje (slanje) radova, odnosno
prijava uvredljivog ili pornografskog sadržaja.
11. Organizator će odobravati prijave na konkurs u roku od 24 sata. Dok se prijava ne odobri, neće biti
vidljiva u stranici konkursa.
12. Organizator će obaveštenje o neprihvatanju prijava za konkurs slati učesnicima konkursa putem
email-a.
13. Organizator se obavezuje da učesnicima čija je prijava za učešće na konkurs prihvaćena pošalje
email sa obaveštenjem o prihvatanju.
14. Za izgubljene, zakasnele ili nepotpune prijave ili za prijave, koje nisu bile primljene ili dostavljene
na vreme, organizator ne mora preuzeti odgovornost. Sve takve prijave će se tretirati kao nevažeće.
15. Svi lični podaci koje je učesnik poslao biće namenjeni isključivo u svrhe konkursa. Sa ličnim
podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
16. Slanjem prijave na konkurs, učesnici se obavezuju da će glasati fer i u skladu sa svojim utiskom i
mišljenjem, a ne na osnovu svoje ili konkurentske trenutne pozicije.
17. Učesnici koji se ne budu pridržavali prethodne tačke (broj 16) biće opomenuti i njihovi glasovi
poništeni.
18. Učesnici koji i pored opomene nastave sa nekorektnim glasanjem, biće diskvalifikovani iz tekućeg
konkursa brisanjem postavljenih fotografija i eventualnom zabranom glasanja ostalih učesnika.
19. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati,
onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti glasanje, kao i glasanje sa lažnih profila je zabranjeno. Takvi
postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je
navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način
fabrikuju glasove (nagle promene broja glasova, bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava
pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.
20. Profili sa manje od 20 prijatelja ne mogu da učestvuju u glasanju.
21. Pobednici konkursa se određuju najvećim brojem glasova osvojenih na konkursu čime ulaze u uži
izbor gde dalje odlučuje žiri.
22. Organizator nema uticaja na konačan rang na konkursu.
23. Ukoliko postoje dva učesnika sa istom brojem glasova, pobedničku fotografiju određuje žiri koji
odredi Organizator.
24. Jedan učesnik u glasanju može glasati samo jednom za jedan predlog, bez mogućnosti da glasa za
svoje predloge.
25. Glasanje za fotografije počinje sa početkom konkursa, a u skladu sa navedenim datumima.
26. Pobednici će biti objavljeni na Facebook stranici Svako Dobro - Hemofarm i obavešteni putem
email-a.
27. Sve žalbe i reklamacije rešava žiri Organizatora konkursa u sastavu: jedan predstavnik kompanije
Hemofarm i dva predstavnika digitalne agencije Homepage, a žalbe se šalju elektronskim putem na
kontakt adresu: [email protected] u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja pobednika.
Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih tokom 5 radnih dana po
isteku roka za slanje žalbi.
28. Ukoliko se tokom održavanja takmičenja pojavi veći (deset i više) broj primedbi od strane fanova
na neregularnost takmičenja, odnosno na pokušaj prevare, organizator zadržava diskreciono pravo da
pobednike od prvih 10 po broju glasova odabere žiri sastavljen od strane predstavnika kompanije i
agencije.
29. Rok za preuzimanje nagrada je mesec dana nakon završetka konkursa, do 19.02.2015. godine.
Nakon isteka tog roka, organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu dobitniku.
30. Dobitnici će biti obavešteni e-mailom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade, u roku od 5 dana
nakon završnog izvlačenja odnosno na adresu elektronske pošte koju upotrebljavaju za svoj Facebook
profil. Ukoliko nagrađeni učesnik nije u mogućnosti da prisustvuje preuzimanju, naknadno će se sa
njim dogovoriti detalji oko preuzimanja. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je dužan da se
identifikuje ličnom kartom, ili putnom ispravom.
31. Prijave koje učesnici šalju moraju biti autorske odnosno oni moraju biti autori svih radova koji se
šalju na učešće na konkursu. Onaj ko postavlja radove na konkurs, mora imati neotuđiva autorska
prava na tim radovima koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je
zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju
povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja da neko postavlja radove na
koje nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja obrisati taj rad iz
konkurencije.
32. Organizator ima pravo na korišćenje svih objavljenih radova i njihovih delova za promociju
konkursa i sajta u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će Organizator nastojati da navede
ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišćenju
autor rada se odriče od bilo kakvih potraživanja od Organizatora.
33. Jedan učesnik konkursa može osvojiti samo jednu nagradu na konkursu. Ukoliko više radova od
istog učesnika bude plasirano za nagrade, taj učesnik dobija samo jednu nagradu, a ostale nagrade se
redom dodeljuju učesnicima čije fotografije slede u nizu najbolje plasiranih.
34. Nagrade na konkursu su:
1. Digitalni ram za fotografije i paket Hemofarm proizvoda
3-10. Paket Hemofarm proizvoda
35. Nagrade ne uključuju prevoz potreban za preuzimanje nagrada.
36. Ova aplikacija nije razvijena od strane Facebook-a.
37. Organizator ima pravo da fotografiše pobednika sa nagradom i da tu fotografiju, uz njegove lične
podatke (ime i prezime, grad iz koga je) koristi u svrhu medijske promocije.
38. Ukoliko se odlučite za učešće na konkursu, prihvatili ste uslove navedene u ovim Pravilima.
Download

Pravila učestvovanja na konkursu "SVAKO DOBRO U 2015." 1