Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija
»HIP-Petrohemija» Pančevo – u restrukturiranju
26000 Pančevo, Spoljnostarčevačka 82
tel: +381 13 307-000; fax: +381 13 310-207
e-mail: [email protected]
www.hip-petrohemija.com
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
Prodaja neopasnog industrijskog otpada – sekundarne sirovine u 2013. godini
1. Predmet prodaje
„HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo – u restrukturiranju, Spoljnostarčevačka 82, 26000 Pančevo
(„Prodavac“) je pokrenula postupak angažovanja ovlašćenog operatera za upravljanje otpadom u
cilju kupovine proizvedenog industrijskog neopasnog otpada – sekundarnih sirovina u 2013.
godini.
Sa tim u vezi, Prodavac poziva Ponuđače da podnesu pisanu ponudu u skladu sa pozivom za
podnošenje ponuda.
Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda.
Prodavac zadržava pravo da odustane od izbora, bez obaveze da nadoknadi bilo kakvu štetu
Ponuđačima.
2. Podnošenje ponude
Ponuđač treba da dostavi ponudu u pisanom obliku.
Ponuda se sastavlja tako što Ponuđač upisuje tražene podatke u obrazac koji je sastavni deo
Konkursne dokumentacije. Poželjno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u
celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni
listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.
Orginal ponude i jedna kopija ponude moraju biti sačinjene na preuzetom obrascu ponude, koji je
sastavni deo konkursne dokumentacije. Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, otkucana ili ispisana
neizbrisivim mastilom, kao i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica Ponuđača.
Ponuda se smatra blagovremenom kada stigne Prodavcu najkasnije do 15.04.2013. godine do
12 časova po lokalnom vremenu.
Ponuđač podnosi ponudu lično ili putem pošte. Ukoliko Ponuđač podnosi ponudu putem pošte mora
da obezbedi da ista stigne Prodavcu do naznačenog datuma i časa.
Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti, na adresu:
«HIP PETROHEMIJA» a.d. Pančevo
- u restrukturiranjuKabinet Generalnog direktora
Ul. Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Koverat sa ponudom mora imati oznaku:
" Ponuda za kupovinu industrijskog neopasnog otpada – sekundarne sirovine - NE OTVARATI
– MOŽE SE OTVORITI SAMO KOMISIJSKI".
Na poleđini koverte mora biti ispisan tačan naziv, adresa i telefon ponuđača.
Neblagovremenom se smatra ponuda Ponuđača koja nije podneta Prodavcu do naznačenog datuma i
časa. Neblagovremene ponude će biti odbačene i neće biti predmet razmatranja, te će po okončanju
postupka otvaranja ponuda biti vraćene neotvorene Ponuđaču, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
3. Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda će biti sprovedeno u prisustvu komisije za prodaju a bez prisustva ponuđača.
Otvaranje ponuda se sprovodi u dve faze, i to:
1. Komisije za prodaju izvršiće otvaranje tehničkih ponuda u prostorijama Prodavca HIP Petrohemija, upravna zgrada, Pančevo, adresa Spoljnostarčevačka 82 odmah po isteku roka
za podnošenje ponuda, odnosno 15.04.2013. godine u 13 časova.
2. Komisije za prodaju izvršiće otvaranje komercijalnih ponuda dana 15.04.2013. godine u 13
časova u prostorijama Prodavca.
3. Prodavac zadržava pravo da po otvaranju komercijalnih ponuda nastavi postupak
pregovaranja.
4. Po završetku pregovaranja zaključiće se Ugovor sa odabranim Ponuđačem.
Komisija za prodaju neće otvarati Komercijalnu ponudu Ponuđača čija Tehnička ponuda ne zadovolji
uslove tražene ovim Pozivom. U takvim slučajevima Ponuđaču će Komercijalna ponuda biti vraćena
neotvorena.
Prodavac će odluku o izboru najpovoljnije ponude doneti u roku od sedam dana od dana otvaranja
ponuda.
4. Obaveštenje o odluci komisije
1. Obaveštenje o donetoj odluci komisije biće objavljeno na internet prezentaciji HIP-Petrohemija
AD Pančevo u restrukturiranju u delu koji se odnosi na prodaju.
2. Ponuđači mogu izvršiti uvid u odluku komisije za prodaju u roku od tri radna dana od dana
objavljivanja odluke.
Komisija za prodaju, Predsednik komisije
Ilija Bakić dipl. pravnik
Pančevo, 27.03.2013. godine
II. UPUTSTVO PONUĐAČU KAKO DA PRIPREMI PONUDU
Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u pozivu za podnošenje ponuda i uputstvu
Ponuđača i eventualno naknadno poslatim dodatnim obaveštenjima do naznačenog roka.
Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Prodavac tražio kako bi se utvrdila
ispunjenost obaveznih uslova odnosno ustanovila kvalifikovanost Ponuđača.
Ponuđači koji ne dostave kompletnu dokumentaciju biće diskvalifikovani.
1. Obavezna sadržina ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti koja sadrži odvojene zatvorene koverte za tehničku i
komercijalnu ponudu.
Cene se moraju dati za sve stavke u okviru ponude. U slučaju, da u ponudi nisu date cene za
sve stavke, ponuda će se smatrati nekompletnom i neće se razmatrati.
Na zahtev Ponuđača, Vodeći stručni saradnik prodaje će dostaviti obrasce ponude u Word
dokumentu.
Tehnička ponuda mora da sadrži sledeće:
1. Kopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, sa rešenjem o
registraciji, kojim se potvrđuje da je ponuđač registrovan za obavljanje odgovarajuće
delatnosti.
2. Popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac Podaci o ponuđaču, Prilog 1.
3. Popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac Referentna lista, Prilog 2.
4. Rešenje nadležnog Ministarstva o izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog
otpada sa identifikacijom otpada prema vrstama i svojstvima za koje se poseduje dozvola.
5. Dokaz o posedovanju transportnih sredstava, mehanizacije i alata za utovar.
( Spisak transportnih sredstava, mehanizacije i alata za utovar sačinjen na memorandumu
kupca, overen pečatom i potpisom odgovornog lica).
Komercijalna ponuda mora da sadrži sledeće:
1. Popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac komercijalne ponude, Prilog 3.
2. Popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac uslovi plaćanja, Prilog 4.
Ponuda mora biti dostavljena isključivo na Obrascu Ponuđača. U suprotnom ponuda će se smatrati
nekompletnom i neće se razmatrati.
2. Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Prodavac može da zahteva od Ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu,
vrednovanju i upoređivanju ponuda.
Zainteresovanim Ponuđačima će biti omogućen obilazak i uvid u predmet prodaje na svim lokacijama
od 08.04.-12.04.2013. godine u vremenu od 09 do 15 časova.
Ponuđač može tražiti dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa predmetom prodaje na e-mail:
[email protected], najkasnije 2 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuđač može tražiti dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude u pisanom
obliku, na e-mail: [email protected], najkasnije 2 dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda.
Dodatne informacije i pojašnjenja telefonom nisu dozvoljena i smatraće se kao da nisu ni data.
Prodavac će najkasnije sledećeg dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama, pisane
odgovore i objašnjenja postaviti na internet prezentaciju HIP-Petrohemija a.d. Pančevo, u delu koji se
odnosi na prodaju http://www.hip-petrohemija.com/ ) i to bez navođenja Ponuđača koji je postavio
pitanje.
3. Dodatna objašnjenja od Ponuđača
Prodavac može da zahteva od Ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu,
vrednovanju i upoređivanju ponuda.
Ukoliko Ponuđač odbije da pruži dodatna objašnjenja, Prodavac je ovlašćen da diskvalifikuje
Ponuđača.
Ponuđač će snositi sve troškove vezane za pripremu i dostavljanje svoje ponude, bez obzira da li će
njegova ponuda biti prihvaćena ili ne.
Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pre isteka roka za podnošenje ponuda, a izmena ili
povlačenje ponuda je punovažno samo ako Prodavac primi izmenjenu ponudu ili obaveštenje o
povlačenju ponude pre isteka roka za podnošenje ponuda.
4. Izmene i dopune Poziva za podnošenje ponuda
U bilo kom momentu, pre krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, Prodavac može da izmeni i/ili dopuni
Poziv, putem ispravke – iz bilo kog razloga – bilo na sopstvenu inicijativu ili kao odgovor na
objašnjenje traženo od strane Ponuđača.
Ispravka se odmah unosi u Poziv i kao takva objavljuje na internet prezentaciji HIP-Petrohemija a.d.
Pančevo, u delu koji se odnosi na prodaju.
Prodavac zadržava pravo da blagovremeno produži rok za dostavljanje ponuda. O produžetku roka
biće obavešteni Ponuđači na način utvrđen u prethodnoj klauzuli.
5. Krajnji rok za podnošenje ponuda
Rok za podnošenje ponuda ističe 15.04.2013. godine u 12 časova po lokalnom vremenu.
5. Rok važenja ponude
Rok važenja ponude 60 dana.
U slučaju da Ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda se odbija.
III. USLOVI PONUDE
1. Cena
Cena u ponudi mora biti fiksna, izražena u dinarima, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost.
2. Obaveštenje o ishodu postupka prodaje
Po donošenju odluke komisije za prodaju neopasnog industrijskog otpada - sekundarne sirovine ista
će biti istaknuta na sajtu HIP–Petrohemija AD Pančevo u delu Prodaja.
Ponuđač koji je podneo najbolju ponudu biće pozvan na zaključenje Ugovora.
Ponuđač čija je ponuda prihvaćena, dužan je da sa Prodavcem potpiše Ugovor u roku koji odredi
Prodavac.
Prodavac ima pravo da izabere kao najpovoljniju ponudu sledeću rangiranu ponudu na osnovu
vrednovanja, ako Ponuđač koji je prvoplasirani odustane od zaključenja Ugovora.
3. Lokacije utovara neopasnog industriskog otpada
Neopasan industriski otpad se nalazi na četiri lokacije:
1. HIP-Petrohemija, Pančevo
2. Fabrika Petroplast, Pančevo, Luka Dunav
3. Fabrika Panonijaplast, Crepaja
4. Fabrika sintetičkog kaučuka, Zrenjanin - Elemir
Isporuka neopasnog industijskog otpada se obavlja po potrebi i u skladu sa dinamikom Prodavca.
4. Kriterijum za ocenu ponude
Ponude koje ne ispunjavaju kriterijume tražene u okviru tehničke ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnija ponuda se bira na osnovu kriterijuma:
1. najviše ponuđene cene
2. načina i rokova plaćanja
3. referentne liste kupca
PRILOG 1
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAČU
Naziv Ponuđača:
_____________________________________________
Adresa Ponuđača:
_____________________________________________
Ime i prezime i funkcija
zastupnika Ponuđača
(odgovornog lica)
_____________________________________________
Ime i prezime i funkcija
Lica za kontakt:
_____________________________________________
e-mail:
_____________________________________________
Telefon:
_____________________________________________
Telefaks:
_____________________________________________
Poreski broj Ponuđača ( PIB ):
_____________________________________________
Matični broj Ponuđača:
_____________________________________________
Šifra delatnosti:
_____________________________________________
Mesto i datum
__________________
Potpis Ponuđača
M.P.
__________________
PRILOG 2
OBRAZAC - REFERENTNA LISTA
Kojom se potvrđuje da je ________________________________________________________
ponuđač izvršio preuzimanje otpada uz navođenje: punog naziva kompanije od koje je otpad preuzet,
godine izvršenja usluge i količine preuzetog otpada
Redni
broj
Godina
izvršenja
usluge
Pun naziv kompanije
Količina
otpada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Potvrda se izdaje na zahtev Naručioca radi učešća u postupku prodaje i ne može se koristiti u druge
svrhe.
Da su podaci tačni svojim pečatom i potpisom potvrđuje.
Mesto i datum
__________________
Potpis ponuđača
M.P.
__________________
PRILOG 3
OBRAZAC KOMERCIJALNE PONUDE
Naziv ponuđača:
Sedište:
Adresa sedišta:
Matični broj:
PIB:
Telefon:
Faks:
e-mail:
Ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Datum podnošenja ponude:
U skladu sa Pozivom za dostavljanje ponuda dajem ponudu kako sledi:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
∗
Jedinica
mere
Naziv vrste otpada
Popunjava
ponuđač
Cena po jedinici
mere bez PDV
Otpadni metalni špon
kg
Otpad od gvožđa i čelika < 3mm debljine
kg
Otpad od gvožđa i čelika od 3-6mm debljine
kg
Otpad od gvožđa i čelika > 6mm debljine
kg
Otpad od aluminijuma
kg
Otpad od legure bakra
kg
Otpadni bakarni kablovi
kg
Otpad od bakra
kg
Otpad od prohroma
kg
Otpadno drvo
kg
Otpadno trulo drvo
kg
Otpadni poliester
kg
Otpad od plastike
kg
Otpad od gume
kg
Otpadni papir i karton
kg
Ambalažni otpad – papirne i kartonske kutije
kg
Ambalažni otpad – drvena paleta
kg
Ambalažni otpad – staklene boce 1l
kg
Ambalažni otpad – plastični kanister 25 l
kom
Ambalažni otpad – plastični kontejner 1000 l
kom
Ambalažni otpad – plastično bure 200 l
kom
Ambalažni otpad – plastično bure 60 l
kom
Ambalažni otpad – papirno bure 200 l
kom
Ambalažni otpad – metalno bure 200 l
kom
PET ambalaža
kg
Za sav preuzeti ambalažni otpad, koji podleže Zakonu o ambalaži i ambalažnom
otpadu, kupac je dužan da dostavi prodavcu Sertifikat o reciklaži.
Mesto i datum
________________
Potpis ponuđača
M.P.
__________________
PRILOG 4
OBRAZAC - USLOVI PLAĆANJA
NAČIN I ROK
PLAĆANJA
NAČIN
OBEZBEDJENJA
PLAĆANJA
Paritet isporuke: F-ca lokacije navedene u III odeljku, tačka 2.
Rok važenja ponude 60 dana
Mesto i datum
__________________
Potpis ponuđača
M.P.
__________________
Download

I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Prodaja