Odontogeni / Dentalni bol
Facijalni bol odontogenog porekla ne sme biti previđen kao mogući uzrok hroničnog ili
kompleksnog orofacijalnog bola. Pretpostavka da pacijent ima dobro dentalno zdravlje,
ne mora uvek biti istina. Bol koji potiče od zuba i okolnih struktura mora uvek biti
razmotren za vreme pregleda pacijenta sa facijalnim bolom. i
Najčešći uzroci odontogenog bola:
•
Dentalni karies u dentinu
•
Dentalni karies u dentalnoj pulpi
•
Infekcija pulpe
•
Nekroza pulpe
•
Periapikalni/Peridontalni apsces
•
Slomljeni zubi
•
Dentalna trauma
Copyright © 2013 International Association for the Study of Pain
Tkivo pulpe reaguje bolom na bilo koju direktnu stimulaciju. Početak bola može biti
spontan ili provociran i često predstavlja dijagnostički problem kada nije jasan dentalni
problem. Na primer, provokacije slomljenog (napuklog) zuba često daju kratak, oštar,
šoku sličan bol. Kvalitet i trajanje ovih tipova odontogenog bola može biti prezentiran
sa neuralgičnim kvalitetom, slično TN.
Dentalni karijes, koji penetrira u dentin često je vidljiv inspekcijom i može učiniti zub
senzitivnim na termalne i hemijske stimulacije. Blag raspad može uzrokovati ograničenu
osetljivost na toplo, hladno, hemikalije (slatko, kiselo). Bol je lokalizovan i tranzitoran.
Uznapredovali raspad izaziva značajniji I duži bol. Pulpitični bol zbog inflamacije
rezultira značajnijim, prolongiranim diskomforom. Mada je pulpitični bol dobro
lokalizovan, širenje bola u druge orofacijalne regije je čest. Prolazni pulpitis može imati
sličan nalaz kao kod migrene: unilateralan, epizodičan, pulzirajući.
Inflamirano tkivo pulpe može postati nekrotično ili inficirano. Eksudat može curiti u
peridontalni prostor apeksa zuba, rezultujući bolnom osetljivošću pri mastikaciji, i širenje
bola u druge delove glave i/ili vrata . Pošto je peridontalni ligament (pripojen između
korena zuba i alveolarne kosti) bogato inervisan, inflamatorni ili purulentni eksudat iz
Copyright © 2013 International Association for the Study of Pain
inficiranog zuba u ovaj peridontalni prostor može uzrokovati značajnu bolnu osetljivost
provociranu bilo kojom manipulacijom zuba. Uz to, pored bola, otok je čest, udružen sa
infekcijom peridontalnih struktura. Dentalne infekcije ovog tipa, naročito u maksili imaju
slične karakteristike kao trigeminalna autonomna cefalgija, tj. jak bol oko i unutar oka.
Razmatrajući lokaciju, trajanje , kvalitet, učestalost, faktore, koji provociraju ili
olakšavaju primarni odontogeni bol, jasno je da svi pacijenti sa orofacijalnim bolom
moraju dobiti punu dentalnu evaluaciju pre drugih kompleksnijih razmatranja. Kao što je
bilo rečeno, sličnost odontogenog bola sa drugim entitetima orofacijalnog bola
zahteva da kad dentalna patologija nije prisutna, kliničar mora potražiti druge etiologije.
i
Heir GM. Facial Pain of Dental Origin--A Review for Physicians.Headache. 1987;27(10):540-
Copyright © 2013 International Association for the Study of Pain
Download

Odontogeni / Dentalni bol Facijalni bol odontogenog porekla ne sme