İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
TEPECĠK HÖYÜK KAZISI
Tepecik-Çiftlik höyüğü, Orta Anadolu Platosu'nun güneyinde,
Niğde ili Çiftlik ilçesinde yer almaktadır.
Tepecikte M.Ö. 6 ve 7. binli yıllarda, ovanın kısmen göl olduğu,
yerleĢmenin de göl kıyısında veya yakınında bulunduğu anlaĢılmaktadır.
2000 yılından bu yana sürdürülen çalıĢmalarda yaklaĢık 750 m2
geniĢliğinde bir alan kazılmıĢtır.Dört dönemin tespit edildiği bu
açmalarda Geç Roma-Bizans, Orta Kalkolitik, ilk Kalkolitik ve Neolitik
dönem tabakalar ortaya çıkartılmıĢtır.
PROJE ADI
ÖDENEĞĠ
HARCANAN
ĠHALE BEDELĠ
TEPECĠK
HÖYÜK
KAZILARI
58.824TL
-
160.000
FĠZĠKÎ
GERÇEKLEġME
DEVAM EDĠYOR
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Download

Tepecik Höyük Kazısı