Veriliş: 06.4.2015
Teslim: 13.4.2015
KYM338 DİNAMİK BENZETİME GİRİŞ
2014-15
ODEV-1
FO
CAO
F1
CA
V
k
A
B;
rA= - kCA
Şekilde verilen izotermal sürekli tam karıştırmalı bir reaktöre 0.22 m3/dak. hacimsel akış
hızında ve 1.0 kmol/m3 başlangıç derişiminde A maddesi beslenmektedir. Tankta 1.
mertebeden bir reaksiyon olmaktadır. Tankın hacmi, V=1.1 m3 olup reaksiyon hız sabiti
k=0.20 dak-1’dir. Tankın çok iyi karıştırıldığı varsayılmaktadır. Buna göre;
a) Sistemin matematik modelini çıkararak, B bileşeninin derişimi ile A’nın giriş
derişimi arasındaki (CB(s)/CA0(s)) iletim fonksiyonunu bulunuz.
b) CA0 derişimine birim basamak etkisi için CB’nin zamanla değişimini veren
eşitliği çıkarınız ve 30 dk için zamanla değişimini çiziniz.
c) CB’nin zamanla değişimini 30 dakika için Matlab ortamında çözdürerek
derişimin zamanla değişimini bulup (b) şıkkı sonuçları ile karşılaştırınız.
Prof. Dr. Süleyman KARACAN
Download

KYM338 DİNAMİK BENZETİME GİRİŞ