BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ
YÖN.YD.05
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
Beyaz Kod Sorumluları Ekibi:
Hastane çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini sağlamaktan sorumludur. Ekip tıbbi, idari ve hemşirelik
hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşur.
2. Beyaz Kod Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: :

Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını
sağlamak,

Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,

Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,

Beyaz kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,

Beyaz kod uygulamaları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim vermek.

Olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteğin verilmesini sağlamak,

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Ekip üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Ekip
gerektiğinde yılda en az 2 defa toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.
Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine
ve üst yönetime gönderilir.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Hastane Hizmet Kalite Standartları ( 00.01.01.49.00 Ç )
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ •