EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV TANIMI
YÖN.YD.11
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
1. Eğitim Komitesinin Teşkili:
Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince Eğitim Komitesi oluşturulur. Eğitim Komitesinin genel
kuruluş amacı; hastane bünyesinde sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek için personelin, hasta ve
yakınlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim faaliyetlerini planlamak ve
yönetmektir. Komite;







Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,
Kalite yönetim direktörü (KYD),
Bir hekim,
Bir hemşire,
Psikolog veya sosyal hizmet uzmanından oluşur.
Hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci
yer almalıdır.
2. Eğitim Komitesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Hizmet kalite standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri
planlamak,
 HKS Eğitim Prosedürüne göre personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçlar
doğrultusunda hizmete katkı sağlayacak talepleri değerlendirerek faaliyetlerini planlamak ( her yıl
ocak ayı içinde),
 Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğünden gelen personele yönelik eğitim taleplerinin yerine
getirilmesini sağlamak.
 Eğitim Planın uygulanmasının sağlamak ve denetimini yapmak,
 Her yıl Ocak-Şubat ayları içinde bir önceki yıla ait eğitim faaliyetleri ve etkinliği ile ilgili üst yönetime
sunulmak üzere rapor hazırlamak,
 Plan dışı eğitim taleplerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirerek uygun bulunanların gerçekleşmesini
sağlamak,
 Her yıl Ocak ayı içinde Oryantasyon Programını hazırlamak, yeni başlayan ya da görev yeri değişen
personelin oryantasyon eğitimlerini organize etmek,
 Kongre, kurs, seminer vb. bilimsel toplantılara gönderilecek personel konusunda yönetime görüş ve
öneri sunmak,
 Hasta ve yakınlarının eğitimini organize etmek, bu amaçla yazılı doküman hazırlamak veya
hazırlanmasını sağlamak.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Eğitim Komitesi üyeleri HKS çerçevesinde Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.
Komite ilki Ocak ayında olmak üzere yılda en az 3 defa toplanır. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer
hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Toplantılar Toplantı Tutanak Formu ile kayıt altına alınır.
Kararların bir örneği Kalite Yönetim Birimine gönderilir. Gündemi KYD ve eğitim hemşiresi birlikte belirler.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Hastane Hizmet Kalite Standartları ( 00.01.01.17.00 )

1.HKS Okulu Notları
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

eğitim komitesi görev tanımı