ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI
YÖN.YD.09
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
1.Çalışan Güvenliği Komitesinin Teşkili:
•SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK R G:6.8.2013 – 28730 yönetmelik
ve SKS standartları gereğince Çalışan Güvenliği Komitesi oluşturulur. Komitede;

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci,

Kalite yönetim direktörü,

, Bir hekim,

Enfeksiyon hemşiresi,

, Psikiyatrist veya Psikolog veya Sosyal hizmet uzmanı

Güvenlik amiri, diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, an estezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci .

Bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
2.Çalışan Güvenliği Komitesinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:

Çalışanların çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek tehlikeleri, be tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirlemek ve
risklerin azaltılmasını sağlamak,

Çalışan Güvenliği faaliyet planı hazırlamak,

Birim ve çalışan bazında risk değerlendirmesi yaparak belirlenen bu riskle yönelik koruyucu önlemlerin alınmasını
sağlamak, olay bildirimlerinden çalışan güvenliği ile ilgili olanlarda kök neden analizlerini yapmak.

Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılmasını sağlamak ,

Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması için gereken düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ,

Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması yönünde çalışmalarda bulunmak,

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

Çalışanlara konu ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlamak.

Yapılan faaliyetleri KYB bildirmek.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Çalışan Güvenliği Komitesi üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.Komite rutin
olarak 3 ayda bir toplanır. Olağanüstü durumlarda başkanın daveti ile toplantı yapılabilir. Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer
hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.
Toplantılarda; çalışan güvenliği uygulamaları, güvenlik raporları (GRS), çalışan görüş ve önerileri, eğitim talepleri vb. gibi çalışan
güvenliğini ilgilendiren konular tartışılarak karara bağlanır. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir
örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:

Hastane Hizmet Kalite Standartları ( 00.01.01.16.00 Ç)

HKS Okulu Notları
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

çalışan güvenliği komitesi görev tanımı