02.04.2015
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
DUYURU 2015/33
KONU: Özsermaye Üzerinden Hesaplanacak Faizlerin Gider Olarak Kurum
Kazancından Beyanname Üzerinde İndirimi Mümkün Hale Geldi:
9 Mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan "Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin, Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından, 23-26 Mart 2015 tarihleri arasında Genel
Kurul’da yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek yasalaşmasıyla vergi mevzuatımıza
yeni bir düzenleme girmiş oldu. Buna karşın, bahsi geçen Kanun düzenlemesi hali hazırda
Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Teklifin gerek Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, gerekse
de Genel Kurul’da yapılan görüşmeler sırasında bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Uygulama Esasları:
Kanun ile nakdi sermaye artışı yapan sermaye şirketlerinin teşvik edilmesi
planlanmaktadır. Bilindiği üzere Türk şirketlerinin ciddi şekilde borç yükü taşıması,
beraberinde çok önemli riskleri de bünyesinde taşımaktadır. Bu kapsamda, özsermaye lehine
bazı özel düzenlemeler gündeme alınarak bu şirketlerin sermaye yapılarının daha sağlıklı bir
çerçeveye oturtulması hedeflenmiştir.
Bildiğimiz üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 10.
maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından yapılabilecek
indirimler sayılmaktadır.
Henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış Kanun ile söz konusu maddenin
birinci fıkrasına (ı) bendi eklenerek “sermaye şirketlerindeki” “nakit sermaye artışları”
üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilmesi imkanı sağlanmaktadır.
Bir diğer ifadeyle, sadece sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışlarının teşvik edilmesi
hedeflenmektedir.
Bu durumda, sermaye şirketi olmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek
kişi mükellefler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. Ayrıca, finansal kiralama şirketleri,
faktoring şirketleri, finansman şirketleri, varlık kiralama şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri
gibi finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu
iktisadi teşebbüsleri de bu haktan yararlanamayacaktır.
Buna göre; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş
sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden “ilgili hesap döneminin sonuna kadar”
hesaplanan faiz tutarının % 50'si kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.
Kanun hükmünde geçerli olan faiz, T.C. Merkez Bankası tarafından indirimden
yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari Kredilere
Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı" dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Yukarıda açıklanan indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk
kuruluş aşamasında ana sözleşmenin “tescil edildiği hesap döneminden itibaren
başlamak üzere” izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacaktır. Sonraki dönemlerde
sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate
alınmayacaktır.
İndirim tutarı, kıst amortisman uygulamasındaki gibi “nakdi sermayenin
ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar
hesaplanır”. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen tutarlar sonraki
hesap dönemlerine devredebilecektir.
Kapsama Dahil Olmayan Sermaye Artışları:
Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil
olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf
olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate
alınmayacaktır.
Keza, geçmiş yıllar karları, sermaye ve kar yedekleri gibi işletme özkaynakları
içinde yer alan değerlerin sermayeye eklenmesi halinde, işletmeye dışardan ilave nakdi bir
kaynak girişi olmayacağı gerekçesiyle, bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinden
karşılanan sermaye artışları dolayısıyla indirim hakkından yararlanılamayacağı kabul
edilmiştir. Söz konusu hüküm Genel Kurulda da aynı şekliyle kabul edilmiştir.
Ayrıca, sermaye şirketlerinde ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan
kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye
artırımları da indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Bakanlar Kurulu Yetkisi:
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, çalışan personel sayıları
ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen
gelirlerin kurumun e'şas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kar payı, kira, lisans ücreti,
menkul kıymet satış geliri; gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin
kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa
ve arazi yatırımları,için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş
kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık
sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar
Kurulu yetkili kılınmıştır.
Yürürlük Tarihi:
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz konusu maddenin yürürlük tarihi 1
Temmuz 2015 olarak belirlenmiş ve Genel Kurulda da aynı şekilde kabul edilmiştir. Buna
göre bahsi geçen Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda Resmi
Gazete'de yayımlanacak ve yukarıdaki düzenlemeler 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla
yürürlüğe girecektir.
Bu durumda, nakit şeklinde sermaye artışı planlayan mükelleflerin bahsi
geçen tarihe kadar bu planlamalarını ertelemelerinin yararlarına olacağı hususunu
iletmek isteriz. Aksi takdirde, bu Kanun hükümlerinin getirmiş olduğu haktan
yararlanamayacaklardır.
Saygılarımızla Bilgilerinize Arz Ederiz.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

Özsermaye Üzerinden Hesapla