Sirküler 2015 / 037
Referansımız:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
0393 / 2015/ YMM/ EK
+90 (212) 291 57 10
+90 (212) 241 46 04
[email protected]
İstanbul, 17.04.2015
6637 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler
6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6637 sayılı Kanun’un vergilendirmeye ilişkin hükümleri bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenleme
Özetle: Nakden artırılan sermaye üzerinden hesaplanacak tutarın kurumlar vergisi matrahının
tespitinde beyanname üzerinde indirimi mümkündür.
6637 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesinin I. Fıkrasına
eklenen ve 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girecek (ı) bendi uyarınca finans, bankacılık ve
sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak
üzere sermaye şirketlerinin (anonim şirketler, limited şirketler) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret
siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları
veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı
üzerinden T.C. Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan
“Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı”
dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurumlar vergisi
beyannamesi üzerinde vergi matrahından indirilebilecektir.
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin
tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere takip eden her dönem için ayrı ayrı
yararlanılabilecektir. Her yıl yapılacak indirimin o yılın faiz oranlarına göre yeniden hesaplanması
gerekmektedir.
Ancak izleyen dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde, azaltılan sermaye tutarı indirim
hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle,
hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili
dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.
Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere,
sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda
yer alan özsermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya
KVK Madde 12 kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak
suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
1/3
Elektronik Tebliğata İlişkin Düzenleme
6637 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda
Tebliğ” başlıklı 107/A Maddesine eklenen fıkra uyarınca VUK kapsamında yapılan tebligatların
elektronik ortamda yapılması halinde bunlar; muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi
izleyen 5. Günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Anılan düzenleme 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş olup, düzenleme bu şekilde
yapılan tebliğatlarla ilgili olarak idari başvuru, dava açma, ödeme vb. sürelerinin belirlenmesi
açısından önemlidir.
Elektronik Yoklamaya İlişkin Düzenleme
6637 sayılı Kanun’un 6. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanun’a eklenen “Elektronik Yoklama”
başlıklı 132/A Maddesi gereğince yoklama neticeleri, yoklama yerinde yoklama fişi ile aynı
mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan "yoklama fişi" ile de kayıt altına
alınabilecektir.
Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından elektronik imza araçlarıyla
imzalanacaktır. Yoklama fişinin elektronik imza araçlarıyla imzalanmaması durumunda, yoklama
fişini temsil eden ve yoklama fiş muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan
benzersiz bir kodun üzerine yazıldığı bir form imzalanacaktır.
Bahsi geçen düzenleme, 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
Uluslararası Kuruluşlar ile Bunların Mensuplarına Sağlanan ÖTV İstisnasının Kapsamının
Genişletilmesi Hakkında Düzenleme
Özetle: 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 6. Maddesi ile düzenlenen “Diplomatik İstisna” kapsamı
genişletilmiştir.
Bilindiği üzere 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 6. Maddesi gereğince Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı
Listelerde yer alan malların; karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilcileri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası
kuruluşlar ile bunların diplomatik temsilcileri tarafından kendi ihtiyaçlarının temini için ilk
iktisabı, ithali ve teslimi ÖTV’den müstesnadır.
Şimdi, 6637 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile bu istisnanın kapsamı genişletilerek;
07.04.2015 tarihinden geçerli olmak üzere ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf
olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici
kadrolarında görev yapan T.C. vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde
bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi de ÖTV
istisnası kapsamına alınmıştır.
2/3
Uluslararası Kuruluşlar ile Bunların Mensuplarına Sağlanan KDV İstisnasının Kapsamının
Genişletilmesi Hakkında Düzenleme
Özetle: 3065 sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 26. Maddesi ile düzenlenen “Diplomatik İstisna”
kapsamı genişletilmiştir.
Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanunu’nun Geçici 26. Maddesi uyarınca ev sahibi hükümet
anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'de faaliyet
gösteren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas
kuruluşlarının resmî kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve
ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal
teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik,
program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili
kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içinde katma değer
vergisinden müstesnadır.
Şimdi, 6637 sayılı Kanun’un 3. Maddesi ile bu istisnanın kapsamı genişletilerek; yukarıda sayılan
kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan T.C. vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de
görevde bulundukları süre içinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer
vergisinden müstesna kılınmıştır.
Bahse konu düzenleme, 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.
Transit Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonunu Gerçekleştirenlere Yapılan Teslim ve
Hizmetlere Getirilen KDV İstisnası
Özetle: Transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere
1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden
müstesnadır.
6637 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 34. Madde
uyarınca 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler için geçerli olmak üzere:
1. 4586 sayılı “Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun” kapsamında
bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden
istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve modernizasyonunu
gerçekleştirenlere 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler katma
değer vergisinden müstesnadır.
2. Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler,
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir.
3. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin
talebi üzerine iade edilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla,
KUTLAN & PARTNERS
3/3
Download

Devamı - kutlan & partners