T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlgili İşlemler İş Süreci (Stajyer Öğrenci)
Sorumlular
(İnsan
Kaynakları)
Görev ve Sorumluklar
(Faaliyetler Açıklamalar)
İş Akış Şeması
Mevzuat ve Kayıtlar
Başla.
Öğrencinin bordro bilgileri,
birimlerden girilmiş olarak
gelir.
B1
Tahakkuk
Memuru
2547 Yükseköğretim Kanunu
Bordro bilgileri kontrol edilir.
Bordro bilgileri kontrol edilir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu
Bilgiler doğru mu?
E
Tahakkuk
Memuru
H
Bordro bilgileri yeniden
düzenlenmek üzere ilgili
birimlere gönderilir.
Ödeme Emri Belgesi
hazırlanır.
B2
Ödeme Emri Belgesi
hazırlanır.
Tahakkuk
Memuru
Şube Müdürü
Ödeme Emri Belgesi,
düzenleyene ve harcama
yetkilisine imzaya gönderilir.
İmzalandı mı?
Ödeme Emri Belgesi
hazırlanır ve imzaya
gönderilir.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliği
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Hakkında Genel Tebliği
H
100
E
Tahakkuk
Memuru
80
Ödeme Emri Belgesi ve ekleri
SGDB’ ye teslim60
edilir.
40
Dosya SGDB’ ye teslim
Doğu
edilir.
Batı
20
Kuzey
0
Bitir.
1.
2.
3.
4.
Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel
Tebliği(Sıra No: 7)
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika
Verilmesi ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Download

Staj Yapan Öğrenci SGK pirim Ödemeleri İş Süreci