STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜRECİ FORMU
İş Akışı
Sorumlular
Gelen Evrak
Evrak Kayıt Birimi
Evrak ile ilgili bir
İşlem yapılacak mı?
Şube Müdürü
EVET
Birim Personeli
Dosyaya kaldırılır
İç Kontrol Yapılması
Şube Müdürü
Birim Personeli
Şube Müdürü
Birim Personeli
Ön mali kontrol
işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
Şube Müdürü
Birim Personeli
Amaçlar ile sonuçlar
arasındaki farkı
azaltmaya yönelik
çalışmalar yapılması
Yazıyı Yazan
Personel
Şube Müdürü
Evrak Kayıt
Sorumlusu
Daire Başkanı
Yazışma İşlemleri
Doküman/Kayıt
Resmi yazışma yolu ile ve
elektronik ortamdan gelen evraklar
sistemden ve elden zimmet defteri
ile teslim edilir.
Resmi Yazı
HAYİR
Evrakın birim içerisinde
yönlendirilmesi
Şube Müdürü
Faaliyet
Gelen evrakla ilgili hangi iş veya
işlemin yapılacağına karar verilir.
Herhangi
bir
işlem
yapılmayacağına karar verilen
veya bilgi amaçlı gelen evraklar
ilgili dosyasına kaldırılır.
Birim Evrak Dosya
Dolabı
Evrakın ilgili Yasal Mevzuatlar,
Yönergeler ve Talimatlar dikkate
alınarak konusuna göre ilgili
personele sevk edilir.
-İç kontrol sistemi kurulur ve
standartları oluştulur.
-Ön mali kontrole ilişkin standart
ve yöntemler ile ön mali kontrole
tabi karar ve işlemleri ile bunların
kontrol usul ve esasları belirlenir. İç
kontrol
alanında
birimler
arasında koordinasyonu sağlar ve
rehberlik hizmeti verir.
5018 Sayılı
Kanun ve ilgili
Yönetmelikleri
Harcamacı
birimlerden
gelen
standart ve çalışma usulü ile
belirlenen iç mali kontrole tabi mali
karar ve işlemlerin kontrolünün
yapılarak uygun görüş verilmesi.
5018 Sayılı
Kanun ve ilgili
Yönetmelikleri
İdarenin hedef ve amaçlarına
ulaşmada
etkin
bir
kontrol
mekanizması ile iç ve dış riskler
değerlendirilir, bu riskleri önleyici,
tespit edici ve düzeltici faaliyetler
belirlenir, iç kontrol sistemi sürekli
izlenir ve değerlendirilir. Amaçlar
ve sonuçlar arasındaki farkliliği
giderici ve etkinliği arttırıcı tedbirler
önermek
Üniversite içi ve dışı yazışma
işlemleri giden evrak iş akışına
göre başkanlık yazışma iş akış
süreci formuna göre EBYS sistemi
üzerinden yapılır
5018 Sayılı
Kanun ve ilgili
Yönetmelikleri
Resmi Yazışma
Kurallarına İlişkin
Usul ve Esaslar
Hk. Yön.
EBYS
Adı – Soyadı / Görevi / İmza
Hazırlayan:
Onaylayan
Hakan YÜKSEL
Şube Müdürü
Levent ÖZGÜMÜŞ
Daire Başkanı
BİRİM İŞ SÜRECİ
MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN ÖN
MALİ
KONTROLÜNE TABİ KARAR VE
İŞLEMLER
Kanun tasarılarının mali yükünün
hesaplanması
- Gelirlerin azalmasına veya giderlerin
artmasına neden olacak
- İdareye yükümlülük getirecek olanlar
(madde 10)
SONUÇLANMA
SÜRESİ
-
İŞLEM SÜRECİ
* Orta vadeli program
* Orta vadeli mali plan çerçevesinde,
* Kanun tasarılarının mali yükleri-> en az
- İdarenin stratejik planı
3yıllık dönem için hesaplanır.
- Performans programı
- Bütçesi
üzerindeki etkileri açısından değerlendirilir.
İşlem Dosyası
(Taahhüt evrakı, sözleşme tasarıları, bilgi ve
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları
- Mal ve Hizmet Alımı -> 1.000.000 TL
belgeler)
-Yapım İşleri -> 2.000.000 TL. yi aşanlar 10 İş Günü Harcama Yetkilisince -> SGDB gönderilir.
(KDV hariç tutarlar üzerinden)
İşlem Dosyası+Görüş Yazısı
SGDB nce -> Harcama Yetkilisine
(madde 11)
gönderilir.
Ödenek Gönderme Belgeleri
(madde 12)
Ödenek Aktarma İşlemleri
(madde 13)
Kadro Dağılım Cetvelleri
(madde 14)
İSTİSNALAR/DAYANAKLAR
Harcama Yetkililerince imzalanır -> SGDB
gönderilir.
3 İş Günü
Uygun bulunmazsa +görüş yazısı ile
SGDB nce -> Harcama Yetkilisine
gönderilir.
* 3833/1 kapsamında olup Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık
programlarda yer verilen projelere ilişkin işler
* Uluslararası Anlaşmalar
* Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yurtdışına gönderilen TSK
birlikleri ihtiyaçları için mahallinden temin edilen her türlü mal
veya hizmete ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları
* 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan
harcamalara ilişkin taahhüt evrakları
tutarları ne olursa olsun kontrole TABİ DEĞİLDİR:
* Yılı Merkezi Bütçe Kanununa veya bütçesine
* Bütçe tertibine
* Ayrıntılı harcama veya finansman programlarına
* Bütçe Ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve
esaslara uygunluk yönünden,
Harcama biriminin talebi üzerine,
SGDB (Bütçe ve Performans Programı Alt
* 5018 sayılı Kanun
Birimi) nce hazırlanır.
2 İş Günü
* Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
SGDB (İç Kontrol Alt Birimi)nce kontrol
* Bütçe işlemlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde
edilir.
Üst yönetici onayına sunulur.
190 sayılı KHK tabiyse-> anılan KHK ve
buna bağlı Usul ve Esaslar Yönetmeliği
* - TSK personelinin kadroları ile
çerçevesinde MB ve DPB ile uygunluk
5 İş Günü
- Milli Güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar
sağlandıktan sonra,
hakkında bu madde hükümleri UYGULANMAZ.
78 KHK tabiyse-> YÖK onayını müteakip,
190 KHK’ ya tabi değilse-> aynı sürede
3 İş Günü
* 6245/48 uyarınca Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma
Birimlerin teklifleri değerlendirilerek Mali Bakanlığınca müştereken belirlenen esaslar,
Hizmetler Birimi tarafından kontrol edilir. * Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler,
* Bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden
Seyyar Görev Tazminatı Cetvelleri
(madde 16)
3 İş Günü
* 6245 sayılı Kanun
* Bu Kanuna dayanan düzenlemeler
Her birim, için ayrı ayrı hazırlanan seyyar
* Yılı bütçesine bu amaçla konulan ödenekler
görev dağılım listeleri SGDB nce
* MB ce vize edilen cetvellere
uygunluk açısından
Geçici İşçi Pozisyonları
(madde 17)
5 İş Günü
Yan Ödeme Cetvelleri
(madde 18)
-
Seyahat Kartı Listeleri
(madde 15)
Özel Bütçeli idareler -> aylar ve birimler
itibariyle
* Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen yetki
çerçevesinde
657/152 nci maddesine dayanılarak
657 ve bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamındaki
yürürlüğe konulan BKK da belirlenen Usul memurlara ait cetveller, anılan Bakanla Kurulu Kararı'na uygunluk
ve Esaslar çerçevesinde yürütülür.
açısından
* Maliye Bakanlığınca vize edilen cetveller ve tip sözleşmeye
Vize edilen/vizeye tabi olmayan sözleşmeler * İlgili Kanunlarına,
Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri
5 İş Günü
SGDB ce
* Diğer mevzuatına
(madde 19)
* Bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden
Yurtdışı Kira Katkısı
(madde 20)
3 İş Günü
İşlem Dosyası birimlerince hazırlanır>SGDB ne gönderilir.
Görüş yazısı eklenerek -> ilgili birime
Kısaltmalar:
MB: Maliye Bakanlığı
DPB: Devlet Personel Başkanlığı
YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
* Yılı merkezi bütçe kanununa
* Maliye Bakanlığınca düzenlenen usul ve esaslara
uygunluk yönünden incelenir.
SGDB: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
Download

Brita C Kullanma Kılavuzu