T.e. MU~
vALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 63326527/480/3269707
Konu: Merkezi OrtakSmavlar
26/03/2015
............................... OKULU MUoDRLOGDNE ilimizde 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde Merkezi Ortak Smavlar yapIlacakttr. Yapdacak
olan bu smavda okulunuzda gorevli tUm idareci ve ogretmenlerin adl soyadl ile bran~Iafl
belirterek 03/04/2015 tarihine kadar mi1durli1gtimUze bildirilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Nurettin 6ZDA~
Mudura.
Milli Egitim ~ube Mudliru
DAGITIM:
Tiim Ortaokullara
Konum itibariyle SlDav Giinii Tatil
Editen ilkokul Miidiirliiklerine
Not :Smavm yapdacagl okullarm bina smav komisyonunda gorevlendirilmek uzere (okul
mudiiri1 ve 2 tane miidiir yardlmclSl, miidiir yardlmclsmm yeterli olmadlgl okullarda en
kldemli ogretmen) isimlerinin listede belirtilmesi.
Bilgi i~in : ~ef. Sedat TEKiN 05438876995
Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden32c2-3207-37d8-b534-0123 kodu He teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.