5 Mart 2015 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan
Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)
İnceleme
Evresi
29.5.1979 günlü, 2238 sayılı Organ ve Doku
İlk
Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli
Danıştay
Hakkında Kanun’un 14. maddesinin, 2.1.2014
Onbeşinci
günlü, 6514 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle
Dairesi
değiştirilen “Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe
yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik
yapmayan dokular alınabilir.” biçimindeki ikinci
fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.
2015/17
24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği İlk ve
Kanunu’nun 3. maddesinin beşinci fıkrasının,
Esas
Danıştay
2.1.2014 günlü, 6514 sayılı Kanun’un 52.
Beşinci
maddesiyle değiştirilen “Aile hekimlerine ve aile
Dairesi
sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33
üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık
çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda
asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin
üzerinde nöbet görevi verilir.” biçimindeki ikinci
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
2015/26
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza
İlk
Kanunu’nun, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı
Sivas
Kanun’un 59. maddesiyle değiştirilen 103.
2. Ağır Ceza maddesinin “Cinsel istismarın vücuda organ
Mahkemesi
veya sair bir cisim sokulması suretiyle
gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan
aşağı
olmamak
üzere
hapis
cezasına
hükmolunur.” biçimindeki (2) numaralı fıkrasının
iptaline karar verilmesi istemi.
2015/21
25.8.2011 günlü, 652 sayılı Millî Eğitim
İlk
Danıştay
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
İkinci Dairesi Kanun Hükmünde Kararnamenin;
1- 1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Kanun’un 17.
maddesiyle değiştirilen 17. maddesinin
(4)
numaralı fıkrasının,
2- 6528 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle
değiştirilen 41. maddesinin (6) numaralı fıkrasının
ikinci cümlesinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına
karar verilmesi istemi.
2015/22
27.10.1999 günlü, 4458 sayılı Gümrük
İlk
Kanunu’nun geçici 6. maddesinin birinci
Ankara
fıkrasının
(3)
numaralı
bendinin
ikinci
11. İdare
paragrafında ye alan “…veya kusurlu olarak
Mahkemesi
yapan ya da bu Kanunda yer alan mesleğin genel
prensiplerine
aykırı
harekette
bulunan…”
ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
2015/23
4.12.2004
günlü,
5271
sayılı
Ceza
İlk
Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin (8)
Jandarma
numaralı fıkrasına, 18.6.2014 günlü, 6545 sayılı
Genel
Kanun’un 72. maddesiyle eklenen “Denetim
Komutanlığı süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç
23’üncü
nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri
Jandarma
bırakılmasına karar verilemez.” biçimindeki ikinci
Sınır Tümen cümlenin iptaline karar verilmesi istemi.
Komutanlığı
2015/24
9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas
İlk
Kanunu’nun 353. maddesinin, 31.3.2011 günlü,
Ankara
6217 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle değiştirilen
11. İcra Ceza birinci fıkrasının “İtiraz incelemesi neticesinde
Mahkemesi
verilen
karar
kesindir.”
biçimindeki
son
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
Sıra
Esas Sayısı
No
1.
2015/16
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Konusu
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.
Verilen Kararın Sonucu
İtiraz
başvurusunda
bulunan
Mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulanma olanağı bulunmadığından, bu
fıkraya ilişkin başvurunun Mahkemenin
yetkisizliği nedeniyle REDDİNE
- Esasa geçilmesine,
- REDDİNE,
Esasa geçilmesine
- Esasa geçilmesine,
- Yürürlüğünün durdurulması isteminin
esas
inceleme
aşamasında
karara
bağlanmasına.
Esasa geçilmesine
Esasa geçilmesine
İtiraz başvurusunun, Anayasa’nın 152.
maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 41.
maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince
REDDİNE
1/2
8.
2015/25
23.6.1965 günlü, 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunu’nun 3. maddesinin, 14.11.2007 günlü,
İstanbul
5711 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen
Anadolu
ikinci fıkrasının “Arsa paylarının bağımsız
12. Sulh
bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis
Hukuk
edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı
Mahkemesi
sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için
mahkemeye başvurabilir.” biçimindeki ikinci
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
9.
2014/56
A- 26.10.1963 günlü, 357 sayılı Askeri
Hakimler Kanunu’nun,
Askeri
1- 27.3.1979 günlü, 2219 sayılı Kanun’un
Yüksek İdare 3. maddesiyle değiştirilen 21. maddesinin;
Mahkemesi
a- Birinci fıkrasının “Askeri hakim
Üçüncü
sınıfı subayların görev yerleri ve sıfatları ne
Dairesi
olursa olsun emeklilik yaş hadleri diğer subaylar
gibidir.” biçimindeki ilk cümlesinin,
b- İkinci fıkrasında yer alan “…askeri
hakim subaylar rütbelerinin yaş haddine kadar
hizmete devam ederler” ibaresinin,
2- 22.5.2012 günlü, 6318 sayılı Kanun’un
39. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden
düzenlenen 37. maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan “Askeri hakimler…kendileri istemedikçe
altmış yaşını bitirinceye kadar emekliye sevk
olunamazlar” ibaresinin,
B- 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40.
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (I) sayılı
alt bendinin, 12.12.1980 günlü, 2358 sayılı
Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen (5) numaralı
sırasında yer alan “Albaylar 60” ibaresinin
“Askeri hakimler” yönünden,
iptallerine karar verilmesi istemi.
10. 2014/120
4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun, 22.7.1998 günlü, 4369 sayılı
Ankara
Kanun’un 11. maddesiyle değiştirilen 344.
3. Vergi
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…bu
Mahkemesi
fiillere iştirak edenlere ise bir kat…” ibaresinin
iptaline karar verilmesi istemi.
11. 2014/124
13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’nun, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı
Antalya
Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 48.
8. Sulh Ceza maddesinin altıncı fıkrasının iptaline karar
Mahkemesi
verilmesi istemi.
12. 2014/147
3.7.2005 günlü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Arazi Kullanımı Kanunu’nun;
Danıştay
1- 13. maddesinin birinci fıkrasının (d)
Sekizinci
bendinin,
Dairesi
2- 14. maddesinin üçüncü fıkrasının (b)
bendinin,
iptallerine karar verilmesi istemi.
13. 2014/161
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 43. maddesinin (1) numaralı
Edremit
fıkrasının “Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte
1. Asliye
üçüne kadar artırılır.” şeklindeki ikinci cümlesinin
Ceza
iptaline karar verilmesi istemi.
Mahkemesi
14. 2014/167
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 43. maddesinin (3) numaralı
Edremit
fıkrasında yer alan “…kasten yaralama,…”
1. Asliye
ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
Ceza
Mahkemesi
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.
İlk
Esasa geçilmesine
Esas
REDDİNE
Esas
REDDİNE
Esas
REDDİNE
Esas
REDDİNE
Esas
REDDİNE
Esas
REDDİNE
2/2
Download

5 Mart 2015 Perşembe Günü Saat 09.30`da Yapılan Mahkeme