22 Mayıs 2014 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılan
Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)
Sıra
Esas Sayısı
No
1 2014/88
İstanbul
Milletvekili
M. Akif
HAMZAÇEBİ,
Sinop
Milletvekili
Engin ALTAY,
Yalova
Milletvekili
Muharrem İNCE
ile birlikte 121
milletvekili
İnceleme
Evresi
1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Millî Eğitim Temel
İlk
Konusu
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Kanun’un;
A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin;
1- Birinci fıkrasının “…Bakanlık aleyhine varsa
açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek
kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde…”
bölümünün,
2- İkinci fıkrasının,
3- Yedinci fıkrasının,
B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2. maddesinin;
1- Birinci fıkrasının;
a- (b) bendinde yer alan “dershaneleri”
ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,
b- Değiştirilen (c) bendinin “...ile Bakanlıkça
dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019
eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam
eden ortaöğretim...” bölümünün,
c- Değiştirilen (g) bendinin “Ortaöğretime
veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık
niteliğinde olmamak kaydıyla...” bölümünün,
d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,
e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan “On iki
yaş ve altındaki...” ibaresinin,
C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen ek 1.
maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci
cümlesinin,
D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun’a eklenen
geçici 5. maddenin,
E- 21. maddesiyle, 25.8.2011günlü, 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesine
eklenen (3) numaralı fıkranın “…ile Bakanlıkta daire
başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların
yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında
hizmet süresi ve…” bölümünün,
F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (8)
numaralı fıkrasının,
G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin;
1- (3) numaralı fıkrasının,
2- (7) numaralı fıkrasının;
a- Birinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim
Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve …” ibaresi ile
“…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin,
b- İkinci cümlesinde yer alan “…Milli Eğitim
Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,…” ibaresi ile
“…Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve…” ibaresinin,
c- Üçüncü cümlesinde yer alan “(Milli Eğitim
Denetçi
Yardımcılığından
Maarif
Müfettişliği
kadrolarına atananlar dahil)” ibaresinin,
3- (8) numaralı fıkrasının,
H- 26. maddesinin (d) bendinin,
I- 27. maddesinin;
1- (3) numaralı fıkrasının “Milli Eğitim Denetçileri
ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile…” ibaresinin,
2- (5) numaralı fıkrasının;
a- (a) bendinin “aynı bentte yer alan ‘ve Milli
Eğitim Denetçi Yardımcıları’ ve ‘Milli Eğitim
Denetçiliğine”
ibareleri
madde
metninden
çıkarılmıştır.” bölümünün,
b- (b) bendinin “…(g) bendinde yer alan ‘Milli
Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,’ ibaresi
yürürlükten kaldırılmış ve…” bölümünün,
3- (7) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi istemi.
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.
Verilen Kararın Sonucu
ADosyada
eksiklik
bulunmadığından
işin
esasının
incelenmesine,
B- Yürürlüğü durdurma isteminin
bu
konuya
ilişkin
raporun
hazırlanmasından
sonra
karara
bağlanmasına,
1
2
2013/65
İstanbul
Milletvekili M.
Akif
HAMZAÇEBİ,
Ankara
Milletvekili
Emine Ülker
TARHAN ile
birlikte 125
milletvekili
14.3.2013 günlü, 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nun;
1- 4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının son
cümlesinin,
2- 9. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının beşinci cümlesinin,
b- (7) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci
cümlelerinin,
c- (9) numaralı fıkrasında yer alan “…ile
mevcut
sayaçların
bir
program
dâhilinde
mülkiyetinin devralınması…” ibaresinin,
3- 10. maddesinin (3) ve (7) numaralı fıkralarının
son cümlelerinin,
4- 11. maddesinin (3) numaralı fıkrasının birinci
cümlesinin,
5- 15. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
6- 16. maddesinin (6) numaralı fıkrasının,
7- 22. maddesinin son cümlesinin,
8- Geçici 8. maddesinin,
9- Geçici 14. maddesinin birinci fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına
karar verilmesi istemi.
Esas
6446 sayılı Kanun’un;
A- 4. maddesinin (3) numaralı
fıkrasının son cümlesinin Anayasa’ya
aykırı olmadığına ve iptal isteminin
REDDİNE,
B- 9. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasının beşinci
cümlesinin,
2- (7) numaralı fıkrasının birinci
ve ikinci cümlelerinin,
3- (9) numaralı fıkrasında yer alan
“…ile mevcut sayaçların bir program
dâhilinde mülkiyetinin devralınması…”
ibaresinin,
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve
iptal istemlerinin REDDİNE,
C- 10. maddesinin (3) ve (7) numaralı
fıkralarının
son
cümlelerinin
Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal
istemlerinin REDDİNE,
D- 11. maddesinin (3) numaralı
fıkrasının
birinci
cümlesinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
E- 15. maddesinin (3) numaralı
fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına
ve iptal isteminin REDDİNE,
F- 16. maddesinin (6) numaralı
fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına
ve iptal isteminin REDDİNE,
G- 22. maddesinin son cümlesinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal
isteminin REDDİNE,
H- Geçici 8. maddesinin Anayasa’ya
aykırı olduğuna ve İPTALİNE, iptal
hükmünün,
Anayasa’nın
153.
maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216
sayılı
Kanun’un
66.
maddesinin
(3)
numaralı
fıkrası
gereğince,
KARARIN
RESMÎ
GAZETE’DE
YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK
ALTI
AY
SONRA
YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİNE,
I- Geçici 14. maddesinin;
1(1)
numaralı
fıkrasının
Anayasa’ya
aykırı
olduğuna
ve
İPTALİNE,
2- (2), (3) ve (4) numaralı
fıkralarının, 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un
43. maddesinin (4) numaralı fıkrası
gereğince İPTALLERİNE,
6446 sayılı Kanun’un;
A- Geçici 14. maddesinin (1)
numaralı
fıkrasının
yürürlüğünün
durdurulması
isteminin
koşulları
oluşmadığından REDDİNE,
B- Geçici 8. maddesine yönelik iptal
hükmünün
yürürlüğe
girmesinin
ertelenmesi nedeniyle bu maddeye
ilişkin
yürürlüğün
durdurulması
isteminin REDDİNE,
C- 1- 4. maddesinin (3) numaralı
fıkrasının son cümlesine,
2- 9. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının
beşinci cümlesine,
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.
2
3
2013/137
4
İstanbul
Anadolu 1. İnfaz
Hâkimliği
2014/3
5
Söke 2. Asliye
Ceza
Mahkemesi
2013/104
Mersin 2. Vergi
Mahkemesi
6
2014/17
Afyonkarahisar
İdare
Mahkemesi
7
2014/73
Ankara 15. İş
Mahkemesi
b- (7) numaralı fıkrasının
birinci ve ikinci cümlelerine,
c- (9) numaralı fıkrasında yer
alan “…ile mevcut sayaçların bir
program
dâhilinde
mülkiyetinin
devralınması…” ibaresine,
3- 10. maddesinin (3) ve (7)
numaralı fıkralarının son cümlelerine,
4- 11. maddesinin (3) numaralı
fıkrasının birinci cümlesine,
5- 15. maddesinin (3) numaralı
fıkrasına,
6- 16. maddesinin (6) numaralı
fıkrasına,
7- 22. maddesinin son cümlesine,
yönelik iptal istemleri, 22.5.2014
günlü, E.2013/65, K.2014/93 sayılı
kararla reddedildiğinden, bu fıkralara,
cümlelere
ve
ibareye
ilişkin
yürürlüğün durdurulması istemlerinin
REDDİNE,
- REDDİNE,
13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44.
maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar
verilmesi istemi.
Esas
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 268. maddesinin (1) numaralı
fıkrasında yer alan “…iftira suçuna ilişkin
hükümlere göre…” ibaresinin iptaline karar
verilmesi istemi.
27.10.1999 günlü, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun 216. maddesinin birinci fıkrasının
“Yetkili idareler tarafından, gümrük vergileri ile
bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş
gecikme faizinin veya gecikme zammının geri
verilmesinde idarece faiz ödenmez.” biçimindeki
birinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün
durdurulmasına karar verilmesi istemi.
4.12.2003 günlü, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu’nun 20. maddesine, 28.3.2013 günlü, 6455
sayılı Kanun’un 45. maddesiyle eklenen sekizinci
fıkranın
birinci
cümlesinde
yer
alan
“…kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya
mahkeme kararı kesinleşinceye kadar…” ve “…bu
süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek
veya tüzel kişiye de lisans verilmez.” ibarelerinin
iptallerine karar verilmesi istemi.
Esas
- REDDİNE,
Esas
- İPTALİNE,
24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesinin;
1- Dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer
alan “…30 gün içinde…” ibaresinin,
2- Beşinci fıkrasının birinci cümlesinin,
iptallerine karar verilmesi istemi.
Esas
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.
Yürürlüğünün
durdurulması
isteminin koşulları oluşmadığından
REDDİNE,
Esas
5015 sayılı Kanun’un 20. maddesine,
6455 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle
eklenen sekizinci fıkranın birinci
cümlesinde yer alan;
A- “…bu süre içinde söz konusu
tesis için başka bir gerçek veya tüzel
kişiye de lisans verilmez.” ibaresinin,
itiraz
başvurusunda
bulunan
Mahkemenin bakmakta olduğu davada
uygulanma olanağı bulunmadığından,
bu
ibareye
ilişkin
başvurunun
Mahkemenin
yetkisizliği
nedeniyle
REDDİNE,
B- “…kovuşturmaya yer olmadığına
dair karar veya mahkeme kararı
kesinleşinceye kadar…” ibaresinin
Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın
REDDİNE,
4046
sayılı
Kanun’un
21.
maddesinin;
A- Dördüncü fıkrasının üçüncü
cümlesinde yer alan “…30 gün
içinde…”
ibaresine
ilişkin
esas
incelemenin,
maddenin
beşinci
fıkrasının
birinci
cümlesindeki
“…yaşlılık aylığına hak kazananlar…”
yönünden yapılmasına,
B- 1- Dördüncü fıkrasının üçüncü
cümlesinde yer alan “…30 gün
içinde…” ibaresinin, maddenin beşinci
fıkrasının
birinci
cümlesindeki
“…yaşlılık aylığına hak kazananlar…”
yönünden,
2- Beşinci fıkrasının birinci
cümlesinin,
Anayasa’ya aykırı olduklarına ve
İPTALLERİNE,
3
Download

İnternet Sonucu 22 Mayıs 2014