5 Mart 2015 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Esas Sayısı
Konusu
2015/16
29.5.1979 günlü, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 14.
Danıştay
maddesinin, 2.1.2014 günlü, 6514 sayılı Kanun’un 42.
Onbeşinci
maddesiyle değiştirilen “Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe
Dairesi
yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan
dokular alınabilir.” biçimindeki ikinci fıkrasının iptaline karar
verilmesi istemi.
2015/17
24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3.
maddesinin beşinci fıkrasının, 2.1.2014 günlü, 6514 sayılı
Danıştay
Kanun’un 52. maddesiyle değiştirilen “Aile hekimlerine ve aile
Beşinci Dairesi sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü
maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai
saatleri dışında ayda asgari sekiz saat; ihtiyaç hâlinde ise bu
sürenin üzerinde nöbet görevi verilir.” biçimindeki ikinci
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
2015/26
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun,
18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Kanun’un 59. maddesiyle
Sivas
değiştirilen 103. maddesinin “Cinsel istismarın vücuda organ
2. Ağır Ceza
veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi
Mahkemesi
durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına
hükmolunur.” biçimindeki (2) numaralı fıkrasının iptaline karar
verilmesi istemi.
2015/21
25.8.2011 günlü, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Danıştay
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
İkinci Dairesi
Kararnamenin;
1- 1.3.2014 günlü, 6528 sayılı Kanun’un 17. maddesiyle
değiştirilen 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
2- 6528 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle değiştirilen 41.
maddesinin (6) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi istemi.
2015/22
27.10.1999 günlü, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici
6. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin ikinci
Ankara
paragrafında ye alan “…veya kusurlu olarak yapan ya da bu
11. İdare
Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı
Mahkemesi
harekette bulunan…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
2015/23
4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 231. maddesinin (8) numaralı fıkrasına, 18.6.2014
Jandarma Genel günlü, 6545 sayılı Kanun’un 72. maddesiyle eklenen “Denetim
Komutanlığı
süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha
23’üncü
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.”
Jandarma Sınır biçimindeki ikinci cümlenin iptaline karar verilmesi istemi.
Tümen
Komutanlığı
2015/24
9.6.1932 günlü, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 353.
maddesinin, 31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Kanun’un 5.
Ankara
maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının “İtiraz incelemesi
11. İcra Ceza
neticesinde verilen karar kesindir.” biçimindeki son
Mahkemesi
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
2015/25
23.6.1965 günlü, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3.
maddesinin, 14.11.2007 günlü, 5711 sayılı Kanun’un 1.
İstanbul
maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının “Arsa paylarının
Anadolu
bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği
12. Sulh Hukuk hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının
Mahkemesi
yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.”
biçimindeki ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
1
İnceleme
Evresi
İlk
Özelliği
İtiraz
İlk ve Esas
İtiraz
İlk
İtiraz
İlk
İtiraz
İlk
İtiraz
İlk
İtiraz
İlk
İtiraz
İlk
İtiraz
9.
2014/56
Askeri Yüksek
İdare
Mahkemesi
Üçüncü Dairesi
10.
2014/120
11.
Ankara
3. Vergi
Mahkemesi
2014/124
12.
Antalya
8. Sulh Ceza
Mahkemesi
2014/147
13.
Danıştay
Sekizinci
Dairesi
2014/161
14.
Edremit
1. Asliye Ceza
Mahkemesi
2014/167
Edremit
1. Asliye Ceza
Mahkemesi
A- 26.10.1963 günlü, 357 sayılı Askeri Hakimler
Kanunu’nun,
1- 27.3.1979 günlü, 2219 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle
değiştirilen 21. maddesinin;
a- Birinci fıkrasının “Askeri hakim sınıfı subayların
görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun emeklilik yaş hadleri
diğer subaylar gibidir.” biçimindeki ilk cümlesinin,
b- İkinci fıkrasında yer alan “…askeri hakim
subaylar rütbelerinin yaş haddine kadar hizmete devam
ederler” ibaresinin,
2- 22.5.2012 günlü, 6318 sayılı Kanun’un 39.
maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 37.
maddesinin
dördüncü
fıkrasında
yer
alan
“Askeri
hakimler…kendileri istemedikçe altmış yaşını bitirinceye kadar
emekliye sevk olunamazlar” ibaresinin,
B- 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinin (I) sayılı alt bendinin, 12.12.1980 günlü, 2358 sayılı
Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen (5) numaralı sırasında yer
alan “Albaylar 60” ibaresinin “Askeri hakimler” yönünden,
iptallerine karar verilmesi istemi.
4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun,
22.7.1998 günlü, 4369 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle
değiştirilen 344. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…bu
fiillere iştirak edenlere ise bir kat…” ibaresinin iptaline karar
verilmesi istemi.
13.10.1983
günlü,
2918 sayılı
Karayolları
Trafik
Kanunu’nun, 24.5.2013 günlü, 6487 sayılı Kanun’un 19.
maddesiyle değiştirilen 48. maddesinin altıncı fıkrasının
iptaline karar verilmesi istemi.
Esas
İtiraz
Esas
İtiraz
Esas
İtiraz
3.7.2005 günlü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu’nun;
1- 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin,
2- 14. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin,
iptallerine karar verilmesi istemi.
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43.
maddesinin (1) numaralı fıkrasının “Ancak bu ceza, dörtte
birinden dörtte üçüne kadar artırılır.” şeklindeki ikinci
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
Esas
İtiraz
Esas
İtiraz
26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43.
maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “…kasten
yaralama,…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
Esas
İtiraz
2
Download

5 Mart 2015 Perşembe Günü Saat 09.30`da Yapılacak Mahkeme