1 Nisan 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı EK Gündemi
Sıra
No
1
Esas Sayısı
2015/33
Ankara 3. Fikri
ve Sınaî Haklar
Hukuk
Mahkemesi
2
2015/34
İstanbul
Milletvekili
M. Akif
HAMZAÇEBİ,
Sinop
Milletvekili
Engin ALTAY,
Ankara
Milletvekili
Levent GÖK ile
birlikte 120
milletvekili
Konusu
24.6.1995 günlü, 556 sayılı Markaların Korunması
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname’nin
7.
maddesinin birinci fıkrasının “Sahibi tarafından izin
verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı
maddesine göre tanınmış markalar,” biçimindeki (ı)
bendinin iptaline karar verilmesi istemi.
14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un;
15.
maddesinin
(7)
numaralı
fıkrasının
“Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı,
yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma
ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir.”
biçimindeki birinci cümlesinin,
2- 13. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer
alan “…vali…” ibaresinin,
b- (2) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar
verilmesi istemi.
İnceleme
Evresi
İlk
Özelliği
İlk
İptal
İtiraz
Download

1 Nisan 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30`da Yapılacak Mahkeme