Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız
frekans çevrimcisi
PumpDrive 2 Eco
İşletim ve montaj talimatı
Baskı
İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco
Orijinal kullanım kılavuzu
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya
üçüncü şahıslara verilemez.
Genel olarak şu husus geçerlidir: Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır.
© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 08.09.2014
İçindekiler
İçindekiler
Sözlük ....................................................................................................5
1
Genel .....................................................................................................6
1.1
Temel ilkeler .....................................................................................................6
1.2
Hedef kitle ........................................................................................................ 6
1.3
Diğer Geçerli Belgeler ....................................................................................... 6
1.4
Sembolizm ......................................................................................................... 6
2
Güvenlik ................................................................................................7
2.1
Uyarı bilgilerinin tanımlanması ....................................................................... 7
2.2
Genel bilgiler .................................................................................................... 7
2.3
Amaca uygun kullanım .................................................................................... 7
2.4
Personelin nitelikleri ve eğitimi ....................................................................... 8
2.5
Kılavuzun dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler .......... 8
2.6
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma ............................................................ 8
2.7
Kullanıcı/operatör için güvenlik uyarıları ........................................................ 8
2.8
Bakım, muayene ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları ..................... 8
2.9
İzin verilmeyen işletim şekilleri ....................................................................... 9
2.10
Yazılım Değişiklikleri ........................................................................................ 9
2.11
Elektromanyetik uyumluluk ............................................................................. 9
3
Taşıma/geçici depolama/tasfiye .........................................................11
3.1
Teslimat konumu kontrolü ............................................................................11
3.2
Taşıma ............................................................................................................. 11
3.3
Yatak ............................................................................................................... 12
3.4
Tasfiye etme / geri dönüştürme ....................................................................13
4
Açıklama ..............................................................................................14
4.1
Genel açıklama ............................................................................................... 14
4.2
Adlandırma .....................................................................................................14
4.3
Tip levhası ....................................................................................................... 15
4.4
Güç aralığı ve yapı büyüklükleri ....................................................................16
4.5
Teknik veriler .................................................................................................. 16
4.6
Boyutlar ve ağırlıklar ......................................................................................18
4.7
Kurulum türleri ............................................................................................... 19
5
Kurulum/montaj .................................................................................20
5.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 20
5.2
Kuruluma başlamadan önce kontroller ........................................................ 20
5.3
PumpDrive montajı ......................................................................................... 20
5.4
Elektrik bağlantısı ........................................................................................... 21
6
Kumanda .............................................................................................36
6.1
Standart kumanda birimi ............................................................................... 36
PumpDrive 2 Eco
3 / 134
İçindekiler
7
İşletime alma/devre dışı bırakma ......................................................44
7.1
Kumanda yerleri konsepti .............................................................................. 44
7.2
Motor parametresini ayarlama ...................................................................... 44
7.3
Motor tetikleme işlemi .................................................................................45
7.4
Frekans dönüştürücünün otomatik motor adaptasyonu (AMA) ................. 46
7.5
Nominal değeri girme .................................................................................... 49
7.6
Pompa işletimi ................................................................................................ 50
7.7
Uygulama fonksiyonları .................................................................................58
7.8
Cihaz fonksiyonları ......................................................................................... 76
7.9
Dijital ve analog girişler/ Dijital ve analog çıkışlar ....................................... 78
8
Bakım/koruyucu bakım .......................................................................88
8.1
Güvenlik yönetmelikleri ................................................................................. 88
8.2
Bakım/muayene ..............................................................................................88
8.3
Demontaj ........................................................................................................ 89
9
Parametre listesi .................................................................................90
9.1
Seçim listeleri ................................................................................................113
10
Hata giderme ....................................................................................114
10.1
Arızalar: Nedenleri ve giderilmesi ............................................................... 114
10.2
Alarm mesajları ............................................................................................. 115
10.3
Uyarı mesajları ..............................................................................................118
10.4
Bilgi mesajları ................................................................................................ 119
11
Sipariş bilgileri ..................................................................................120
11.1
Yedek parça siparişi ..................................................................................... 120
11.2
Aksesuar ........................................................................................................ 121
12
İşletime alma protokolü ...................................................................129
13
AB Uygunluk beyanı .........................................................................130
Anahtar sözcük dizini .......................................................................131
4 / 134
PumpDrive 2 Eco
Sözlük
Sözlük
Pompa agregası
Frenleme direnci
Komple bir pompa ünitesi bir pompadan, tahrik
biriminden, bileşenlerden ve aksesuarlardan
oluşur
jeneratör işletiminde üretilen fren gücünü alır.
KSB cihaz veriyolu
Çift pompa işletimi veya çoklu pompa
işletiminde frekans dönüştürücülerin kendi
aralarındaki iletişimi için kullanılan kapalı
kaynak CAN-Bus. KSB cihaz veriyolu harici
iletişim veya KSB-Local-Bus (PumpDrive 1)
iletişimi için kullanılamaz.
RCD
"Residual Current Device", kaçak akım koruma
şalterinin İngilizce adıdır.
Pompa
Tahrik, bileşen veya aksesuara sahip olmayan
makine
PumpDrive 2 Eco
5 / 134
1 Genel
1 Genel
1.1 Temel ilkeler
Kullanım kılavuzu, kapak sayfasında adı geçen yapı serisinin bir parçasıdır. Kullanım
kılavuzu, tüm işletim aşamalarında geçerli, olması gereken ve güvenli kullanım
hakkında bilgi verir.
Tip levhasının üzerinde yapı serisini, önemli işletim verilerini ve seri numarasını
bulabilirsiniz. Seri numarası tek bir ürünü tanımlar ve ürünün sonraki tüm iş
süreçlerinde tanımlanmasını sağlar.
Bir hasar olması durumunda garanti hakkının ortadan kalkmaması için vakit
kaybetmeden en yakın KSB servisini durumdan haberdar edin.
1.2 Hedef kitle
Bu kullanım kılavuzunun hedef kitlesi teknik eğitim almış olan uzman personeldir.
1.3 Diğer Geçerli Belgeler
Tablo 1: Diğer geçerli belgelere genel bakış
Belge
Kullanım kılavuzu
Bağlantı şeması
Ek kullanım kılavuzu1)
İçindekiler
Pompanın her işletim aşamasında olması gerektiği
gibi ve güvenli kullanımının açıklaması
Elektrik bağlantılarının açıklaması
İlave ürün parçalarının olması gerektiği gibi ve
güvenli kullanımının açıklaması
Aksesuar ve/veya entegre makine parçalarına ait ilgili üreticinin dokümantasyonu
dikkate alınmalıdır.
1.4 Sembolizm
Tablo 2: Kullanılan Semboller
Sembol
✓
⊳
⇨
⇨
1.
Anlamı
İşlem talimatı için yerine getirilmesi gereken koşul
Güvenlik bilgilerinde yapılması gereken işlemler
Yapılan işlemin sonucu
Çapraz referanslar
Birkaç aşamadan oluşan işlem talimatı
2.
Bilgi
ürünün nasıl kullanılacağına dair tavsiye ve önemli bilgiler verir
1)
Opsiyonel
6 / 134
PumpDrive 2 Eco
2 Güvenlik
2 Güvenlik
!
TEHLİKE
Bu bölümde verilen bilgilerin tümü yüksek risk derecesine sahip olan bir tehlikeyi
tanımlar.
2.1 Uyarı bilgilerinin tanımlanması
Tablo 3: Uyarı bilgilerinin özellikleri
Sembol
!
TEHLİKE
!
UYARI
DİKKAT
Tanımı
TEHLİKE
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açan ve yüksek derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
UYARI
Bu sinyal kelimesi, önlenilmediği takdirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya yol açabilen ve orta derecede bir riske sahip olan bir
tehlikeyi tanımlar.
DİKKAT
Bu sinyal kelimesi, dikkate alınmadığı takdirde makine ve makine
fonksiyonlarını tehdit edebilecek bir tehlikeyi tanımlar.
Genel bir tehlike bölgesi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde ölüm veya
yaralanmaya yol açabilecek tehlikeleri tanımlar.
Tehlikeli elektrik gerilimi
Bu sembol, bir sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde elektrik
gerilimi ile ilgili tehlikeleri tanımlar ve elektrik gerilimi koruması ile
ilgili bilgiler verir.
Makine hasarı
Bu sembol, DİKKAT sinyal kelimesi ile bir araya geldiğinde makine
ve makine fonksiyonlarına dair tehlikeleri tanımlar.
2.2 Genel bilgiler
İşletim talimatı, dikkate alındığı takdirde ürünün güvenli kullanımını sağlayacak ve
kişilerin zarar görmesini ve maddi hasarın oluşmasını önleyecek, kurulum, işletim ve
bakım ile ilgili temel bilgiler içermektedir.
Tüm bölümlerde yer alan güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.
Teknik personelin/operatörün montaj ve işletime almadan önce bu kullanım
kılavuzunu okuması ve tamamen anlaması gerekir.
Kullanım kılavuzunun içeriği her zaman teknik personelin erişimine açık olmalıdır.
Ürünün üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınmalı ve tamamen okunaklı bir halde
olması sağlanmalıdır. Bu durum örneğin aşağıdakiler için geçerlidir:
▪ Bağlantılar için olan işaretler
▪ Tip levhası
Kullanım kılavuzunda dikkate alınmamış olan yerel düzenlemelere uyulmasından
operatör sorumludur.
2.3 Amaca uygun kullanım
Bu ürün, şebeke gerilimi, şebeke frekansı, ortam sıcaklığı, motor gücü, nakil maddesi,
debi, devir sayısı, yoğunluk, basınç, sıcaklık ile ilgili olarak teknik dokümantasyonda
belirtilen değerlerin üzerinde veya kullanım kılavuzu veya diğer geçerli belgelerde
verilen talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılmamalıdır.
Ürün patlama riski taşıyan alanlarda kullanılamaz.
PumpDrive 2 Eco
7 / 134
2 Güvenlik
2.4 Personelin nitelikleri ve eğitimi
Personelin taşıma, montaj, kullanım, bakım ve muayene için gerekli vasıflara sahip
olması gerekir. Operatör tarafından yapılan montaj, kullanım, bakım ve muayene
işlerinde personelin sorumluluk alanı, yetkisi ve denetimi tam olarak düzenlenmiş
olmalıdır.
Personelin bilgi açığı varsa bu eksiklik eğitimler ve yeterli derecede eğitime sahip olan
teknik personel tarafından yapılan bilgilendirmeler ile giderilmelidir. Eğitimler
gerektiğinde üretici veya tedarikçinin isteği üzerine operatör tarafından da verilebilir.
Ürün ile ilgili eğitimler sadece uzman teknik personelin kontrolü altında verilmelidir.
2.5 Kılavuzun dikkate alınmamasının yol açabileceği sonuç ve tehlikeler
▪ Bu işletim talimatının dikkate alınmaması garanti ve hasarın ödenmesine ilişkin
hakkın ortadan kalkmasına neden olur.
▪ İşletim talimatının dikkate alınmamasının beraberinde getireceği bazı tehlikeler:
– Kişilerin elektriksel, termik, mekanik ve kimyasal etkiler sonucunda tehlikeye
maruz kalması ve patlamalar
– Ürünün bazı önemli fonksiyonlarının devre dışı kalması
– Bakım ve koruyucu bakım için öngörülen yöntemlerde aksama görülmesi
2.6 Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma
Bu kılavuzda verilen güvenlik uyarılarına ve de amaca uygun kullanıma ek olarak
aşağıdaki güvenlik yönetmelikleri geçerlidir:
▪ Kaza önleme talimatları, güvenlik ve işletme yönetmelikleri
▪ Patlama korumasına yönelik talimatlar
▪ Tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik güvenlik yönetmelikleri
▪ Geçerli standartlar ve yasalar (örn. EN 50110-1)
2.7 Kullanıcı/operatör için güvenlik uyarıları
▪ Üretim esnasında pompaya sıcak, soğuk ve hareket eden parçalar için temas
koruması takılmalı ve bunun çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
▪ İşletim esnasında temas korumasını çıkarmayın.
▪ Personel için koruyucu ekipman temin edin ve kullanılmasını sağlayın.
▪ Elektrik enerjisinden dolayı bir tehlikenin meydana gelmesini önleyin (konu ile
ilgili ayrıntılar için bulunduğunuz ülkede geçerli olan düzenlemeler ve/veya yerel
enerji tedarik şirketlerine bakın).
2.8 Bakım, muayene ve montaj çalışmaları için güvenlik uyarıları
▪ Modifikasyonlar veya değişiklikler ancak üreticinin onayı ile yapılabilir.
▪ Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından onaylanan parçaları kullanın.
Başka parçaların kullanılmasından kaynaklanan sonuçlar için üretici sorumluluk
almayabilir.
▪ Operatör; bütün bakım, muayene ve montaj çalışmalarının, kullanım kılavuzu
hakkında yeterince bilgi sahibi olan yetkili ve kalifiye teknik personel tarafından
gerçekleştirilmesinden sorumludur.
▪ Temel olarak üründe bütün çalışmaları gerilimsiz durumdayken yapın.
▪ Ürün üzerinde çalışmaları sadece ürün duruyorken yapın.
▪ Yapılan çalışmalar biter bitmez güvenlik ve koruma tertibatlarını tekrar takın
veya fonksiyonuna devam etmesini sağlayın. Sistemi tekrar işletime almadan
önce işletime almaya ilişkin verilen bilgileri dikkate alın.
8 / 134
PumpDrive 2 Eco
2 Güvenlik
2.9 İzin verilmeyen işletim şekilleri
Ürünü asla veri sayfası ve kullanım kılavuzunda belirtilen sınır değerlerini aşacak
şekilde çalıştırmayın.
Ürünün işletim güvenliği sadece amaca uygun kullanım durumunda sağlanır.
2.10 Yazılım Değişiklikleri
Ürünün yazılımı özel olarak bu ürün için geliştirilmiş ve ayrıntılı bir şekilde test
edilmiştir.
Yazılım veya yazılım parçalarının değiştirilmesi veya eklenmesi yasaktır. KSB
tarafından sunulan yazılım güncellemeleri bu yasağın dışındadır.
2.11 Elektromanyetik uyumluluk
2004/108/EG sayılı EMU direktifi "Elektromanyetik Uyumluluk", elektrikli cihazların
arıza dayanıklılığı ve arıza yayılımı ile ilgili şartları düzenlemiştir.
2.11.1
Arıza yayılımı ile ilgili şartlar
Değişken hızlı sürücüler/kontrol donanımları için EN 61800-3 sayılı EMU ürün
standardı geçerlidir. EMU direktifine uygunluk için gerekli olan tüm şartları içerir ve
önemli temel teknik standartlara atıfta bulunur.
Frekans dönüştürücüler operatör tarafından genel olarak bir sistemin veya bir tesisin
bir parçası olarak kullanılır. Cihazın, tesisin veya kurulumun nihai EMU özellikleri ile
ilgili sorumluluğun operatörde olduğu belirtilir.
İlgili standartlara veya standartlarda anılan sınır değerlerine ve test seviyelerine uyum
sağlanmasının ön koşulu, "EMU uygunluğunda kurulum" ile ilgili tüm bilgilerin ve
açıklamaların dikkate alınmasıdır. (⇨ Bölüm 5.4 Sayfa 21)
EMU ürün standardına istinaden EMU gereksinimleri, frekans dönüştürücünün ilgili
kullanım amacına bağlıdır. EMU ürün standardında dört kategori tanımlanmıştır:
Tablo 4: Öngörülen kullanımın kategorileri
Kategori
C1
C2
C3
C4
Tanımlama
Birinci ortamda (konut ve ofis) kurulmuş olan 1000 V altında besleme
gerilimine sahip frekans dönüştürücüleri.
Birinci ortamda (konut ve ofis) kurulmuş, takmak için hazır ve hareketli
olmayan ve uzman kişiler tarafından kurulması ve işletime alınması
gereken 1000 V altında besleme gerilimine sahip frekans dönüştürücüleri.
İkinci ortamda (endüstriyel ortamlar) kurulmuş olan 1000 V altında
besleme gerilimine sahip frekans dönüştürücüleri.
İkinci ortamda (endüstriyel ortamlar) kurulmuş olan 1000 V üzerinde
besleme gerilimine ve 400 A üzerinde bir nominal akıma sahip veya
kompleks sistemlerde kullanım için tasarlanmış olan frekans
dönüştürücüleri.
EN 55011 uyarınca
sınır değerler
Sınıf B
Sınıf A Grup 1
Sınıf A Grup 2
sınır çizgisi değil2)
"Arıza yayılımları" temel teknik standardı baz alındığında aşağıdaki sınır değerlere ve
test seviyelerine uyulması gerekir:
Tablo 5: Kurulum ortamı sınıflandırması
Ortam
Temel teknik standart
Birinci ortam (konut ve ofis)
EN/ IEC 61000-6-3
Yerleşim birimleri, ticari ve sanayi
ortamları için
EN/ IEC 61000-6-4
Endüstriyel ortamlar için
İkinci ortam (endüstriyel ortamlar)
EN 55011 uyarınca
sınır değerler
Sınıf B
Sınıf A Grup 1
Frekans dönüştürücü aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
2)
Bir EMU planı oluşturulmalıdır.
PumpDrive 2 Eco
9 / 134
2 Güvenlik
Tablo 6: Frekans dönüştürücünün EMU özellikleri
Güç
[kW]
≤ 7,5
> 7,5
Hat uzunluğu
[m]
<5
< 50
EN 61800-3 uyarınca kategori
C1
C2
EN 55011 uyarınca
sınır değerler
Sınıf B
Sınıf A Grup 1
C1 kategorisine uygun olmayan sürücü sistemleri için EN 61800-3 aşağıdaki uyarı
bilgisini talep eder:
Bu ürün bir konut/ofis ortamında, arıza giderme önlemleri gerekli kılabilen yüksek
frekanslı arızalara yol açabilir.
2.11.2
Harmonik akım ile ilgili gereksinimler
Bu ürün EN 61000-3-2 sayılı ürün standardı anlamında profesyonel bir cihazdır. Genel
tedarik şebekesine bağlanması durumunda aşağıdaki temel teknik standartlar
geçerlidir:
▪ EN 61000-3-2
simetrik ve trifaze cihazlar için (1 kW'ye kadar toplam güce sahip profesyonel
cihazlar)
▪ EN 61000-3-12
16 A ila 75 A arasında faz akımlı cihazlar ve 16 A'ya kadar faz akımlı ve 1 kW
üzerinde olan profesyonel cihazlar.
2.11.3
Arıza dayanıklılığı gereksinimleri
Bir frekans dönüştürücünün arıza dayanıklılığı ile ilgili gereksinimleri genel olarak
frekans dönüştürücünün hangi ortamda kurulacağına bağlıdır.
Endüstriyel ortamların gereksinimleri, konut ve ofis ortamındaki gereksinimlerden
daha yüksektir.
Frekans dönüştürücü, endüstriyel ortamların arıza dayanıklılığı gereksinimlerini ve
böylece otomatik olarak konut ve ofis ortamlarının gereksinimlerini de karşılayacak
şekilde tasarlanmıştır.
Arıza dayanıklılığı kontrolleri için aşağıdaki ilgili temel teknik standartlara
başvurulmuştur:
▪ EN 61000-4-2: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
– Bölüm 4-2: Kontrol ve ölçme teknikleri - Elektrostatik boşalmaya karşı arıza
dayanıklılık kontrolü
▪ EN 61000-4-3: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
– Bölüm 4-3: Kontrol ve ölçme teknikleri - Yüksek frekanslı elektromanyetik
alanlara karşı arıza dayanıklılık kontrolü
▪ EN 61000-4-4: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
– Bölüm 4-4: Kontrol ve ölçme teknikleri - Elektriksel hızlı geçici rejime / ani
darbeye karşı arıza dayanıklılık kontrolü
▪ EN 61000-4-5: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
– Bölüm 4-5: Kontrol ve ölçme teknikleri - Yüksek frekanslı elektromanyetik
alanlara karşı arıza dayanıklılık kontrolü.
▪ EN 61000-4-6: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)
– Bölüm 4-6: Kontrol ve ölçme teknikleri - Radyo frekans alanlar tarafından
indüklenen, iletilen bozulmalara karşı arıza dayanıklılığı
10 / 134
PumpDrive 2 Eco
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
3.1 Teslimat konumu kontrolü
1.
Ürün teslimatında her ambalaj hasarlar açısından kontrol edilmelidir.
2.
Taşıma hasarında, hasarı kesin olarak belirleyin, tutanak yazın ve derhal yazılı
olarak KSB'ye ya da tedarik eden satıcı ve sigortacıya bildirin.
3.2 Taşıma
TEHLİKE
Pompanın/pompa agregasının asılı olduğu yerden kayması
Düşen parçalar hayati tehlikeye yol açabilir!
▷ Pompayı/pompa agregasını sadece öngörülen konumda taşıyınız.
▷ Pompayı/pompa agregasını asla boş mil ucuna veya motorun halka kancasına
asmayınız.
▷ Ağırlık bilgisini ve ağırlık noktasını dikkate alınız.
▷ Geçerli olan yerel kaza önleme yönetmeliklerine riayet edin.
▷ Uygun ve müsaade edilen yük tespit elemanını kullanınız, örneğin kendinden
gergili kaldırma penseleri.
Pompayı/pompa agregasını resimde gösterildiği şekilde sapanlayın ve taşıyın.
Şek. 1: Blok pompa agregasının taşınması
90L
112M
Şek. 2: Yatay pompa agregasının taşınması
PumpDrive 2 Eco
11 / 134
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
Şek. 3: Dikey pompa agregasının taşınması
Şek. 4: Frekans dönüştürücülü motorun taşınması
3.3 Yatak
Depolama durumunda ortam koşullarına uyulması, uzun bir depolama süresinde bile
kumanda cihazı fonksiyonlarının çalışır durumda olmasını sağlar.
DİKKAT
Depolama sırasında nem, kir veya haşarat sonucunda hasar meydana gelebilir
Kumanda cihazında korozyon/kirlenme görülebilir!
▷ Kumanda cihazının dışarıda depolanması durumunda, ambalajın içinde olması
halinde bile aksesuarları ile birlikte su geçirmeyecek bir madde ile üzerini
kapatınız.
Tablo 7: Yatak ortam koşulları
Ortam koşulu
Bağıl nem
Ortam sıcaklığı
12 / 134
PumpDrive 2 Eco
Değer
maksimum % 85 (yoğuşmasız)
- 10 °C ila + 70 °C
3 Taşıma/geçici depolama/tasfiye
▪ Kumanda cihazını kuru bir yerde, sarsıntıya maruz kalmayacağı bir şekilde
mümkün olduğunca orijinal ambalajında muhafaza edin.
▪ Kumanda cihazı mümkün olduğunca havadaki nem değerinin değişikliğe
uğramadığı kuru bir odada depolanmalıdır.
▪ Havadaki nem değerinin ciddi oranda değişikliğe uğraması önlenmelidir (bkz.
yatak ortam koşulları tablosu).
3.4 Tasfiye etme / geri dönüştürme
Bazı bileşenlerinden dolayı bu ürün özel atık sayılır:
1.
Ürünü sökün.
2.
Malzemeleri ayırın
örn.:
- Alüminyum
- Plastik kapaklar (geri dönüşüm kabiliyetli plastik)
- bakır sargılı şok bobinler
- Dahili kablajlar için bakır kablolar
3.
Yerel düzenlemelere göre tasfiye edin veya düzenlenmiş bir tasfiye şirketine
bırakın.
Devre kartları, güç elektroniği, kondensatörler ve elektronik aksamlar özel atık
sayılır.
PumpDrive 2 Eco
13 / 134
4 Açıklama
4 Açıklama
4.1 Genel açıklama
▪ Kendinden soğutmalı, motordan bağımsız frekans dönüştürücü
PumpDrive, analog norm sinyalleri, alan busu veya kumanda birimi üzerinden
motorların kademesiz devir sayısı değişimini sağlayan, modüler yapılı, kendinden
soğutmalı bir frekans dönüştürücüsüdür.
4.2 Adlandırma
Tablo 8: Örnek adlandırma
Pozisyon
1
P
2 3
D R
4
V
5
2
6
E
7
-
8
0
9
1
10
5
11
K
12
0
13
0
14
M
15
_
16
S
17
1
18
L
19
E
20
1
21
E
22
2
Tablo 9: Tanımlamaya yönelik açıklama
Pozisyon
1-4
Nesil
6
Tür
8-13
Kısaltma
Anlamı
PDRV2
2. Nesil PumpDrive
E
-
PumpDrive 2 Eco
PumpDrive 2
A
000K37 = 0,37 kW
000K55 = 0,55 kW
000K75 = 0,75 kW
001K10 = 1,1 kW
001K50 = 1,5 kW
002K20 = 2,2 kW
003K00 = 3 kW
004K00 = 4 kW
005K50 = 5,5 kW
007K50 = 7,5 kW
011K00 = 11 kW
015K00 = 15 kW
018K50 = 18,5 kW
022K00 = 22 kW
030K00 = 30 kW
037K00 = 37 kW
045K00 = 45 kW
055K00 = 55 kW
Güç
B
C
D
E
14
16
17-20
14 / 134
Montaj türü
M
W
C
Motor montajı
Duvar montajı
Dolap montajı
K
S
C
W
I
KSB
Siemens
Cantoni
Wonder
WEG
1LE1
1LA7
1LA9
1LG6
SUPB
DMC
DMW
WEG_
Siemens 1LE1/ KSB 1PC3
Siemens 1LA7/ KSB 1LA7
Siemens 1LE1/ KSB 1LA9
Siemens 1LE1/ KSB 1LG6
KSB SuPremE B
KSB(DM) Cantoni
KSB(DM) Wonder
WEG
Motor üreticisi
Motor tipi
PumpDrive 2 Eco
23
P
24
2
25
_
26
M
27
P
28
I
29
R
30
M
4 Açıklama
Pozisyon
21-22
23-24
26
27
28
29
30
Kısaltma
Anlamı
Motor verimlilik sınıfı
E1
IE1
E2
IE2
E3
IE3
E4
IE4
Motor kutup sayısı
P2
P4
P6
2 kutuplu
4-kutuplu
6-kutuplu
O
M
yok
M12 Modül
O
L
P
M
B
N
E
yok
LON
Profibus
Modbus
BACnet
Profinet
Ethernet
O
I
yok
ilave IO modülü
O
R
yok
Telsiz modül
O
M
yok
Ana şalter
M12 Modül
Alan Busu Modülü
Montaj seçeneği 1
Montaj seçeneği 2
Montaj seçeneği 3
4.3 Tip levhası
1
PumpDrive IP55
INPUT:
6
5
4
P D R V 2 _ _ 0 0 7K50
2
3PH 380 : 480 VAC
50-60 Hz
18,0 A
3
0105000180
7,5 KW
Şek. 5: Frekans dönüştürücü tip levhası 1 (örnek)
1
3
Koruma türü
Nominal güç
2
4
5
Şebeke frekansı
6
PumpDrive 2 Eco
Yapı serisi, yapı büyüklüğü
Frekans dönüştürücünün nominal
akımı
Şebeke gerilimi
15 / 134
4 Açıklama
PumpDrive IP55
1
PDRV2__-015K00M_S1LE1E2P2_MPIRM
2
3
4
997257666000010002
ETN 080-065-160 GG A 11GD20150
31.07.2014
Şek. 6: Frekans dönüştürücü tip levhası 2 (örnek)
1
3
PumpeDrive tip anahtarı
Pompa tanımı
2
4
KSB sipariş numarası
Üretim tarihi
4.4 Güç aralığı ve yapı büyüklükleri
BİLGİ
Belirtilen güç aralıkları tüm kurulum türleri için kısıtlamasız olarak geçerlidir.
Tablo 10: Güç aralığı 2 ve 4 kutuplu motorlar veya 1500 dak⁻¹ ve 3000 dak⁻¹ devir
sayıları için
Yapı
büyüklüğü
A
B
Elektriksel nominal gücü
[kW]
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,2
3,0
4,0
Nominal akım
[A]
1,3
1,8
2,5
3,5
4,9
6,0
8,0
10,0
4.5 Teknik veriler
Tablo 11: Teknik veriler
Özellik
Şebeke beslemesi
Şebeke gerilimi3)
Üç fazın gerilim farkı
Şebeke frekansı
Şebeke türleri
Değer
3 ~ 380 V AC -10 % ila 480 V AC +10 %
Besleme geriliminin %±2'si
50 - 60 Hz ± 2 %
TN-S, TN-CS, TN-C, TT ve IT şebekeleri (IEC/EN 60364
uyarınca)
Çıkış verileri
Frekans dönüştürücü çıkış frekansı
PWM çevrim frekansı
Yapı büyüklüğü A ve B: 4 kHz
maksimum 5000 V/µs, frekans dönüştürücünün yapı
büyüklüğüne bağlıdır
Faz artış hızı du/dt4)
3)
4)
Asenkron motorlarda 0 - 70 Hz
KSB SuPremE'de 0 - 140 Hz
Aralık: 2 - 8 kHz
Düşük şebeke geriliminde motorun nominal devri azalır.
Faz artış hızı du/dt, hattın kapasitesine bağlıdır.
16 / 134
PumpDrive 2 Eco
4 Açıklama
Özellik
Uç gerilimler
Değer
2×1,41×Veff
Yüksek akım kapasiteli hatlar gerilimin iki katına kadar
çıkarılmasına yol açabilir.
Frekans dönüştürücü verileri
Etki derecesi
Gürültü emisyonları
98 % - 95 %5)
Kullanılan pompanın ses basınç seviyesi + 2,5 dB6)
Ortam
Koruma türü
İşletim sırasındaki ortam sıcaklığı
Depolama sırasında ortam sıcaklığı
bağıl nem oranı
IP55 (EN 60529 uyarınca)
-10 °C ila +50 °C
-10 °C ila +70 °C
İşletim: %5 ila %85 - çiğlenmeye izin verilmez
Yatak: %5 ila %95
Titreşim dayanıklılığı
Nakil maddesi sıcaklığı
Taşıma: maksimum %95
Deniz seviyesinden < 1000 m yükseklikte her 100 m için % 1
güç azaltımı
maksimum 16,7 m/ s2 (EN 60068-2-64 uyarınca)
-30 °C ila +140 °C
EMU
Frekans dönüştürücü < 7,5 kW
Geri besleme devreleri
EN 61800-3 C1 / EN 55011 Sınıf B / Hat uzunluğu < 5 m
Entegre şok bobini
Girişler ve çıkışlar
Dahili adaptör
Maksimum yükleme
Artık dalgalanma
24 V ± 10 %
maksimum 600 mA DC, kısa devre ve aşırı yük korumalı
<1%
Kurulum yüksekliği
Analog girişler
Parametrelenebilir analog girişlerin sayısı
Giriş tipi
Maksimum gerilim (GND ile ilgili)
Akım girişi
Giriş empedansı
Hassasiyet
Sinyal gecikmesi
Çözünürlük
Gerilim girişi
Giriş empedansı
Hassasiyet
Sinyal gecikmesi
Çözünürlük
Ters kutup koruması
2 (seçime bağlı olarak akım veya gerilim girişi olarak
kullanılabilir)
ayırt edilmez
+ 10 V
0/4 - 20 mA
500 Ohm
Son değerden % 1
< 10 ms
12 bit
± 10 V
yaklaşık 160 kOhm
Son değerden % 1
< 10 ms
12 bit
mevcut değil
Analog çıkışlar
Parametrelenebilir analog çıkışların sayısı
Akım çıkışı
Maksimum harici yük
Çıkış
1 (4 çıktı değeri arasında devreleme)
4 - 20 mA
850 Ohm
PNP transistörü
5)
6)
Frekans dönüştürücünün anma noktasındaki etki derecesi, anma gücüne bağlı olarak büyük güçlerde %98 ile daha küçük
güçlerde %95 arasında değişir.
Referans değerler söz konusudur. Bu değer sadece bu anma işletim noktası (50 Hz) için geçerlidir. Ayrıca pompanın
beklenen gürültü değerlerine bakın. Bunlarda aynı şekilde anma işletimi için belgelenmiştir. Ayarlama esnasında bundan
farklı olan değerler oluşabilir.
PumpDrive 2 Eco
17 / 134
4 Açıklama
Özellik
Hassasiyet
Sinyal gecikmesi
Ters kutup koruması
Kısa devre ve aşırı yüklenme koruması
Değer
Son değerden % 2
< 10 ms
mevcut
mevcut
Dijital girişler
Dijital girişlerin sayısı
ON seviyesi
OFF seviyesi
Giriş empedansı
galvanik ayırma
Gecikme
Ters kutup koruması
toplam 4 (bundan 3 tanesi parametrelenebilir)
15 - 30 V
0-3V
yakl. 2 kOhm
mevcut, izolasyon gerilimi: 500 VAC
< 10 ms
mevcut
Röle çıkışları
Parametrelenebilir röle çıkışlarının sayısı
maksimum kontak yükü
1 x kapatıcı
AC: maksimum 250 VAC / 0.25A
DC: maksimum 30 VDC / 2A
PWM çevrim frekansı
Yükseltilmiş çevrim frekansı nedeniyle güç azaltımı
Yapı büyüklüğü A ve B (PWM çevrim frekansında > 4 kHz) :
IMotor anma akımı (PWM) = IMotor anma akımı × (1 - [fPWM - 4 kHz] × % 2,5)
4.6 Boyutlar ve ağırlıklar
b
c
d
e
a
F
Şek. 7: Boyutlar
18 / 134
PumpDrive 2 Eco
4 Açıklama
Tablo 12: Boyutlar ve ağırlıklar
Motor montajı
[mm]
Güç
Yapı
büyüklüğü
A ..000K37..
..000K55..
..000K75..
..001K10..
..001K50..
B ..002K20..
..003K00..
..004K00..
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
Duvar montajı/
devre dolabı montajı7)
[mm]
Sabitleme cıvataları
Ağırlık8)
[kg]
a
b
c
d
260 171 144 140
e
a
b
c
d
e
141 343 171 144 140 333
F
M4 × 10
( ISO 4762 uyarınca)
290 186 144 121
155 328 186 144 121 318
M4 × 10
( ISO 4762 uyarınca)
4
5,5
4.7 Kurulum türleri
Frekans dönüştürücü tüm 3 kurulum türü için aynı yapıdadır.
▪ Motor montajı
Motor montajı kurulum türünde frekans dönüştürücü, adaptör yardımıyla
motora veya Movitec'te pompaya monte edilir. Mevcut pompa sistemlerinde
motor montajı üzerine sonradan dönüştürme için kullanılan adaptör, aksesuar
olarak temin edilebilir.
▪ Duvar montajı
Duvar montajı kurulum türü için gerekli olan montaj seti, teslimat kapsamı
dahilindedir. Mevcut pompa sistemlerinde duvar montajı üzerine sonradan
dönüştürme için kullanılan montaj setleri, aksesuar olarak temin edilebilir.
▪ Devre dolabı montajı
Devre dolabı montajı kurulum türü için gerekli olan montaj seti, teslimat kapsamı
dahilindedir. Mevcut pompa sistemlerinde devre dolabı montajı üzerine sonradan
dönüştürme için kullanılan montaj setleri, aksesuar olarak temin edilebilir.
7)
8)
Belirtilen boyut bilgileri, duvar tutuculu PumpDrive ile ilgilidir.
motor adaptörü olmadan
PumpDrive 2 Eco
19 / 134
5 Kurulum/montaj
5 Kurulum/montaj
5.1 Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Uygun olmayan kurulum
Hayati tehlike!
▷ Frekans dönüştürücüyü su basmasına karşı güvenli şekilde kurun.
▷ Frekans dönüştürücüyü asla patlama riski bulunan bölgelerde kullanmayın.
5.2 Kuruluma başlamadan önce kontroller
Kurulum yeri
Standart model IP55 koruma türüne sahiptir ve sadece öngörülen koruma türüne
uygun olan ortamlarda kullanılabilir.
Kurulum veya montaj yeri aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:
▪ iyi havalandırılmış olmalı
▪ doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalı
▪ hava koşulları etkisinden uzak olmalı
▪ havalandırma ve sökme işlemi için yeterince boş alan olmalı
▪ su basmasına karşı güvenli olmalı
Ortam koşulları
▪ İşletim sıcaklığı: -10 °C ila +50 °C
Ortalama +35 °C/ 24 h sıcaklık aşıldığında veya frekans dönüştürücü 0 °C altında
veya +40 °C üstünde sıcaklıklarda sürekli olarak çalıştırıldığında frekans
dönüştürücünün kullanım ömrü kısalır.
İzin verilmeyen düşük veya yüksek sıcaklıklarda frekans dönüştürücü otomatik olarak
kapanır.
BİLGİ
Cihazın farklı ortam koşullarında kullanmak istenilmesi durumunda üreticiden izin
alınmalıdır.
Açık havada kurulum
Açık havada kurulumda elektronik aksamda kondens suyu oluşumunu ve güçlü
güneş ışınlarını engellemek için frekans dönüştürücüyü uygun bir koruma ile
koruyun.
5.3 PumpDrive montajı
Seçilen kurulum türüne bağlı olarak bir adaptör veya bir montaj seti gereklidir.
5.3.1
Motor montajı
Motor montajı kurulum türünde frekans dönüştürücü, teslimat esnasında pompa ile
birlikte adaptör yardımıyla motora monte edilmiştir.
Mevcut pompa sistemlerinde motor montajı üzerine sonradan dönüştürme için
kullanılan adaptör, KSB'den temin edilebilir.
5.3.2
Duvar montajı/devre dolabı montajı
Duvar montajı kurulum türü için gerekli olan montaj seti, teslimat kapsamı
dahilindedir. Mevcut pompa sistemlerinde duvar montajı üzerine sonradan
dönüştürme için kullanılan montaj setleri, KSB'den temin edilebilir.
20 / 134
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
Fanların hava akımını soğutma gövdesinden geçirebilmek için frekans
dönüştürücünün tam yüzeyli olarak duvarda durması gerekir.
Yeterli bir soğutma sağlayabilmek için cihazın montajı esnasında diğer cihazların atık
havasının doğrudan emilmemesine dikkat edilmelidir. Bunun için aşağıdaki asgari
mesafelere uyulmalıdır:
Tablo 13: Devre dolabı montajında asgari mesafeler
Diğer cihazlara olan mesafe
yukarıda ve aşağıda
yandan
Mesafe [mm]
100
20
Frekans dönüştürücünün anma işletiminde ısı olarak verilen kayıp güç, frekans
dönüştürücünün anma gücüne bağlı olarak büyük güçlerde % 98 ile daha küçük
güçlerde % 95 arasında değişir.
5.4 Elektrik bağlantısı
5.4.1
Güvenlik yönetmelikleri
TEHLİKE
Elektrik kurulumunun öngörülmeyen bir şekilde yapılması
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Elektrik bağlantısı sadece bir uzman personel tarafından yapılmalıdır.
▷ Yerel ve ulusal enerji tedarik şirketlerinin teknik bağlantı şartlarını dikkate alın.
TEHLİKE
İstenmeden çalıştırma
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü şebekeden
ayırın.
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü tekrar açılmaya
karşı emniyete alın.
TEHLİKE
Gerilim ileten parçalara temas
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Gövde orta parçasını hiçbir zaman soğutma gövdesinden çıkarmayın.
▷ Kondansatör deşarj sürelerini dikkate alın.
Frekans dönüştürücüyü kapattıktan sonra tehlikeli gerilimlerin tasfiye edilmesi
için 10 dakika bekleyin.
UYARI
Şebeke ve motor bağlantısı arasında doğrudan bağlantı (baypas)
Frekans dönüştürücüde hasar!
▷ Frekans dönüştürücünün şebeke ve motor bağlantısı arasında hiçbir zaman
doğrudan bir bağlantı (baypas) kurmayın.
UYARI
Frekans dönüştürücü çıkışında birden fazla motorun aynı anda bağlanması
Frekans dönüştürücüde hasar!
Yangın tehlikesi!
▷ Frekans dönüştürücü çıkışına hiçbir zaman birden fazla motor bağlamayın.
PumpDrive 2 Eco
21 / 134
5 Kurulum/montaj
DİKKAT
Uygun olmayan izolasyon testi
Frekans dönüştürücüde hasar!
▷ Frekans dönüştürücü aksamlarında hiçbir zaman izolasyon testi yapmayın.
▷ Motor, motor bağlantı hattı veya şebeke bağlantı hattında izolasyon testlerini
ancak frekans dönüştürücü bağlantılarını çıkardıktan sonra yapın.
BİLGİ
Bir arızanın giderilmesi veya onaylanması, ayara bağlı olarak frekans
dönüştürücünün otomatik olarak tekrar açılmasına yol açabilir.
Frekans dönüştürücü, bir arıza durumunda motoru kapatan ve motorun akımsız hale
getirilip durmasını sağlayan elektronik güvenlik tertibatlarına sahiptir.
Kablo rakorları için sadece mevcut olan matkap deliklerini, gerektiğinde çift kablo
rakoru ile kullanın. Ek matkap delikleri, çapakları nedeniyle cihazın arızalanmasına
yol açabilir.
5.4.2
Tesis planlamasına dair bilgiler
5.4.2.1
Bağlantı hatları
Bağlantı hatlarının seçimi
Bağlantı hatlarının seçimi, bağlantı türü, ortam şartları ve tesisin türü gibi çeşitli
faktörlere bağlıdır.
Bağlantı hatları amaca uygun olarak kullanılmalı ve nominal gerilim, akım gücü,
işletim sıcaklığı ve termik etkiler ile ilgili üretici bilgileri dikkate alınmalıdır.
Bu tür bir kullanım için öngörülmedikleri sürece bağlantı hatları sıcak yüzeylerde veya
yakınlarında döşenmemelidir.
Mobil tesis bileşenleri kullanımında elastik veya yüksek elastik bağlantı hatları
kullanılmalıdır.
Sabit kurulu bir cihazın bağlantısı için kullanılacak olan hatlar mümkün olduğu kadar
kısa olmalıdır ve bu cihazların bağlantısı usulüne uygun şekilde yapılmalıdır.
Kontrol, şebeke ve motor bağlantı hatları için farklı topraklama çubukları
kullanılmalıdır.
Şebeke bağlantı hattı
Şebeke bağlantı hatları olarak blendajsız hatlar kullanılabilir.
Şebeke bağlantı hatları, şebeke taraflı nominal akım için gerekli olan enkesitlerle
tasarlanmalıdır.
Şebeke bağlantı hattında (frekans dönüştürücüden önce) bir kontaktör kullanılması
durumunda bu kontaktör AC1 devre türüne göre tasarlanmalıdır. Bunun için
kullanılan frekans dönüştürücünün anma akım değerleri toplanır ve çıkan sonuca
% 15 eklenir.
Motor bağlantı hattı
Kumanda hattı
Motor bağlantı hatları olarak blendajlı hatlar kullanılmalıdır.
Kontrol bağlantı hatları olarak blendajlı hatlar kullanılmalıdır.
BİLGİ
J-Y (ST) Y tiplerinin hatları kumanda hattı olarak uygun değildir.
22 / 134
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
1
2
3
Şek. 8: Elektrik hattı yapısı
1
3
Kablo pabucu
Hat
2
Kablo damarı
Tablo 14: Kontrol terminalleri hat enkesitleri
Kontrol terminali
Damar enkesiti [mm²]
Sert damarlar
Esnek damarlar
0,2-1,5
0,2-1,0
Terminal şeridi A, B, C
Kablo çapı9)
[mm]
Kablo pabuçlu esnek
damarlar
0,25 - 0,75
M12: 3,5-7,0
M16: 5,0-10,0
A
B
.. 000K37 ..
.. 000K55 ..
.. 000K75 ..
..001K10..
.. 001K50 ..
.. 002K20 ..
.. 003K00 ..
.. 004K00 ..
Şunun için kablo rakoru
PTC
M25
M16
M25
M16
M25
M16
M25
M16
[A]
1,4
2,0
2,7
3,7
5,2
6,3
8,4
10,4
maksimum damar enkesiti
Sensör hattı
[kW]
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
Nominal
akım10)
şebeke
taraflı
Motor hattı
Güç
Şebeke besleme hattı
Yapı
büyüklüğü
Hat enkesiti
KSB motor kablosu
Tablo 15: Bağlantı hatları özellikleri
[mm²]
2,5
1,5
2,5
Motor bağlantı hattı uzunluğu
Frekans dönüştürücünün işletilecek olan motor üzerinde monte edilmemesi
durumunda daha uzun motor bağlantı hatları gerekli olabilir. Bağlantı hatlarının
yayılım kapasiteleri nedeniyle hattın topraklaması üzerinden yüksek frekanslı kaçak
akımlar akabilir. Kaçak akımların ve motor akımının toplamı, frekans
dönüştürücünün çıkış taraflı anma akımını aşabilir. Bu sayede frekans
dönüştürücünün koruma tertibatı etkinleştirilir ve motor durdurulur. Güç aralığına
bağlı olarak aşağıdaki motor bağlantı hatları önerilir:
Tablo 16: Motor bağlantı hattı uzunluğu
Güç aralığı
[kW]
≤ 7,5 (sınıf B)
9)
10)
maksimum hat uzunluğu
[m]
5
Yayılım kapasitesi
[nF]
≤5
Başka hat çaplarının kullanılmasında koruma sınıfı etkilenebilir.
Aksesuar ve opsiyonlarda şok bobinleri bölümündeki şok bobini kullanımı ile ilgili bilgileri dikkate alın!
PumpDrive 2 Eco
23 / 134
5 Kurulum/montaj
Çıkış filtresi
Belirtilenden daha uzun bağlantı hatlarının gerekli olması veya bağlantı hatları
yayılım kapasitesinin belirtilen değerleri aşması durumunda, frekans dönüştürücü ile
işletilecek olan motor arasında uygun bir çıkış filtresi kurulması önerilir. Bu filtreler
frekans dönüştürücüde çıkış gerilimlerinin değişim hızını azaltır ve aşırı
dalgalanmaları sınırlar.
5.4.2.2
Ön sigortalar
Motor koruma şalteri
Kaçak akım koruma
tertibatlı şalter
Elektriksel koruma tertibatı
Frekans dönüştürücünün şebeke beslemesinde üç adet hızlı sigorta öngörülmüştür.
Sigorta boyutunu frekans dönüştürücünün şebeke taraflı nominal akımlara göre
tasarlayın.
Frekans dönüştürücünün kendine ait güvenlik tertibatları (diğerlerinin yanı sıra aşırı
akım kapatması) olduğundan ayrı bir motor korumasına gerek yoktur. Mevcut motor
koruma şalterlerini motor nominal akımı en az 1,4 katı ile boyutlandırın.
Sabit bağlantı ve uygun ek topraklamada (karş. DIN VDE 0160) frekans
dönüştürücüleri için kaçak akım koruma şalterleri öngörülmemiştir.
Kaçak akım koruma şalterleri kullanımında üç fazlı frekans dönüştürücüleri DIN VDE
0160 uyarınca sadece kutup duyarlı kaçak akım koruma şalteri üzerinden
bağlanabilir, çünkü konvansiyonel kaçak akım koruma şalterleri olası doğru akım
oranları nedeniyle devreye girmez veya yanlış olarak devreye girer.
Tablo 17: Seçilmesi gereken kaçak akım koruma şalteri
Yapı büyüklüğü
A ve B
Değerlendirme akımı
150 mA
Şebeke veya motor bağlantısı için blendajlı uzun bir hattın kullanılması durumunda,
kaçak akım denetiminin topraklamaya karşı akan kaçak akım tarafından - çevrim
frekansı tarafından devreye sokulmuş - devrelenmesi mümkündür. Yardım tedbirleri:
RCD'yi (kaçak akım koruma şalteri) değiştirin veya tetikleme sınırını aşağı indirin.
5.4.2.3
Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili bilgiler
Diğer elektrikli cihazlardan gelen elektromanyetik girişimler frekans dönüştürücü
üzerinde etki yaratabilir. Ancak frekans dönüştürücü tarafından da girişimler
oluşturulabilir.
Frekans dönüştürücü tarafından oluşturulan arızalar genel olarak motor bağlantı
hatları üzerinden yayılır. Parazit giderme için aşağıdaki önlemler önerilir:
▪ > 70 cm hat uzunlukları için blendajlı motor bağlantı hatları
(düşük güce sahip frekans dönüştürücüleri için özellikle önerilir)
▪ En az %80 kapsama sahip, tek parça olarak kalıplanmış metal kablo kanalları
(blendajlı bağlantı hatlarının kullanılamaması durumunda)
Kurulum/montaj/ortam
Frekans dönüştürücünün bir metal dolaba monte edilmesiyle daha iyi bir koruma
sağlanır.
Güç aksamlarının devre dolabında montajı, diğer cihazlara (kumanda ve kontrol
cihazları) karşı yeterli bir mesafede yapılmalıdır.
Kablaj ile güç aksamları ve de devre dolabındaki diğer kablajlar arasında 0,3 m asgari
mesafe bırakılmalıdır.
Hatları birleştirme/
bağlama
Kumanda hattı ile şebeke/motor bağlantı hattı için farklı topraklama çubukları
kullanın.
Bağlantı hattının blendajı tek parçadan oluşmalıdır ve her iki ucunda ya ilgili
topraklama terminali ya da topraklama çubuğu ile topraklanmış olmalıdır (devre
dolabındaki topraklama çubuğu ile değil).
Blendajlı hat, normalde motor gövdesi ile toprak arasında veya münferit hatlar
arasında topraklama akımı olarak akan yüksek frekanslı akımın blendaj üzerinden yol
almasını sağlar.
Kumanda hattının (sadece frekans dönüştürücü tarafındaki bağlantı) blendaj,
radyasyona karşı ek bir koruma sağlar ve kumanda hattı bağlantı bölmesinde
öngörülen bağlantılar üzerine kurulmalıdır.
24 / 134
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
Blendajlı uzun motor hatları içeren uygulamalarda toprağa karşı kapasitif yayılım
akımlarını dengelemek ve motorda gerilim artış hızını azaltmak için ek reaktanslar ve
çıkış filtreleri öngörülmelidir. Bu tedbirler, parazitlerin tekrar azaltılmasına katkıda
bulunur. Sadece Ferrit halkalarının veya reaktansların kullanılması, EMU direktifinde
düzenlenmiş olan sınır değerlerine uyum için yeterli değildir.
BİLGİ
10 m üzerinde uzunluğa sahip blendajlı hatların kullanılmasında, fazlar arasında
veya topraklamaya karşı, frekans dönüştürücünün kapatılmasına yol açabilecek çok
yüksek yayılımın oluşmaması için yayılım kapasitesini kontrol edin.
Hat döşeme
Kumanda hatları ile şebeke/motor bağlantı hatlarını ayrı kablo kanallarında döşeyin.
Kumanda hatlarının döşenmesinde şebeke/motor bağlantı hattına 0,3 m asgari
mesafeye uyulmalıdır.
Kumanda hattı ile şebeke/motor bağlantı hattının kesişmesi engellenemiyorsa, bu
kesişme 90° bir açıda gerçekleşmelidir.
5.4.2.4
Topraklama bağlantısı
Frekans dönüştürücü usulüne uygun şekilde topraklanmalıdır.
Arıza dayanıklılığının arttırılması adına çeşitli topraklama bağlantıları için geniş bir
temas yüzeyi gereklidir.
Devre dolabı montajında frekans dönüştürücünün topraklaması için tüm topraklama
bağlantılarının bağlanacağı uygun büyüklükte ve uygun enkesitte iki ayrı bakır
topraklama çubuğu (şebeke/motor bağlantısı ve kumanda bağlantısı) öngörülmelidir.
Çubuklar topraklama sistemine sadece tek bir nokta üzerinden bağlanır.
Devre dolabının topraklaması şebeke topraklama sistemi üzerinden yapılır.
5.4.2.5
Şok bobinleri
Belirtilen şebeke giriş akımları, nominal işletimle ilgili referans değerlerdir. Bu
akımlar mevcut şebeke empedansına göre değişiklik gösterebilir. Çok katı
şebekelerde (küçük şebeke empedansı) daha yüksek akım değerleri meydana
gelebilir.
Şebeke giriş akımının sınırlandırılması için mevcut monteli şok bobinlerine (45 kW
dahil güç aralığında) ek olarak harici şok bobinleri kullanılmalıdır. Şok bobinleri ek
olarak geri besleme devrelerinin azaltılmasında ve güç faktörünün iyileştirilmesine de
katkıda bulunur. DIN EN 61000-3-2 geçerlilik alanı dikkate alınmalıdır.
İlgili şok bobinleri KSB'den temin edilebilir. (⇨ Bölüm 11.2.8 Sayfa 127)
5.4.2.6
Çıkış filtresi
EN 55011 uyarınca parazit gidermenin uygulanabilmesi için maksimum hat
uzunluklarına uyulmalıdır. Bu hat uzunluklarının aşılması durumunda çıkış filtreleri
kullanılmalıdır.
Teknik veriler talep üzerine verilir. (⇨ Bölüm 11.2.8 Sayfa 127)
PumpDrive 2 Eco
25 / 134
5 Kurulum/montaj
5.4.3
Elektrik bağlantısını yapın
5.4.3.1
Gövde kapağını çıkarın
TEHLİKE
Gerilim ileten parçalara temas
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Gövde orta parçasını hiçbir zaman soğutma gövdesinden çıkarmayın.
▷ Kondansatör deşarj sürelerini dikkate alın.
Frekans dönüştürücüyü kapattıktan sonra tehlikeli gerilimlerin tasfiye edilmesi
için 10 dakika bekleyin.
Terminal bağlantı bölümü vidalı gövde kapağı ile kapatılmıştır. Şebeke ve motor
bağlantı hatlarının terminalleri ek bir koruyucu kapak ile temasa karşı
korunmaktadır.
Gövde kapağı
Şek. 9: Gövde kapağı
1.
Yıldız vidaları kapaktan çıkarın.
2.
Kapağı alın.
Koruyucu kapak
Şek. 10: Koruyucu kapağı kaldırma
1.
Koruyucu kapak, şebeke ve motor bağlantı hatlarının bağlantısı için takılmıştır.
Şebeke ve motor bağlantı hatları bağlantısı öncesinde koruyucu kapağı geniş
ağızlı bir tornavida ile dikkatli bir şekilde çıkarın.
Şek. 11: Koruyucu kapağı çıkarma
2.
26 / 134
Koruyucu kapağı çıkarma.
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
5.4.3.2
Terminal şeritleri genel görünümü
DI-E N
+24V
GND
DIC OM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
C OM
+24V
B9
BR
-
B10
B7
B8
B5
B6
B4
B3
B2
B1
A10
A8
A9
A6
A7
A5
A4
A3
A1
A2
2
6
1
1
PE
LINE
L1 L2 L3
2
PE
MOTOR
U
V
W
4
3
P TC
MOTOR
+
Şek. 12: Terminal şeritleri genel görünümü
Şebeke ve motor bağlantısı
1
5.4.3.3
2
Kumanda hatları
Şebeke ve motorun bağlanması
TEHLİKE
Fren direnci (Brake) bağlantı uçlarının ve soket bağlantılarına temas ve bunların
kaldırılması
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Fren direnci (Brake) bağlantı uçlarını ve soket bağlantılarını asla açmayın ve
bunlara dokunmayın.
PumpDrive 2 Eco
27 / 134
5 Kurulum/montaj
DİKKAT
Elektrik kurulumunun öngörülmeyen bir şekilde yapılması
Frekans dönüştürücüde hasar!
▷ Hiçbir zaman bir kontaktörü (motor bağlantı hattında) motor ile frekans
dönüştürücü arasına monte etmeyin.
1.
Şebeke ve motor bağlantı hatlarını kablo rakorlarından geçirin ve belirtilen
terminaller ile birleştirin.
2.
Bir PTC bağlantısı hattını PTC terminal şeridi (3) ile birleştirin.
BİLGİ
Bir sargı kısa devresi (faz ile PTC arasında kısa devre) durumunda bir sigorta devreye
girer ve bu şekilde alçak gerilimlerin küçük gerilim düzeylerine taşınmasını önler.
Bu sigorta bir hata durumunda sadece KSB Servis tarafından değiştirilebilir.
Yapı büyüklüğü A
6
1
PE
6
LINE
L1 L2 L3
L1
L2
L3
N
PE
2
PE
MOTOR
U
V
W
M
3~
3
P TC
MOTOR
4
+
BR
5
Şek. 13: Şebeke ve motor bağlantısını bağlama yapı büyüklüğü A ve B
①
③
⑤
28 / 134
Şebeke bağlantısı
PTC bağlantısı
Motorun PTC'si
PumpDrive 2 Eco
②
④
⑥
Motor bağlantısı
Brake
IT şebekesi için Jumper
-
5 Kurulum/montaj
Yapı büyüklüğü B
6
6
1
PE
LINE
L1 L2 L3
2
PE
MOTOR
U
L1
L2
L3
N
PE
V
M
3~
W
3
P TC
MOTOR
4
+
BR
-
5
Şek. 14: Şebeke ve motor bağlantısını bağlama yapı büyüklüğü B
①
③
⑤
Motor denetimini (PTC/
PTC) bağlama
Şebeke bağlantısı
PTC bağlantısı
Motorun PTC'si
②
④
⑥
Motor bağlantısı
Brake
IT şebekesi için Jumper
Bir PTC bağlantısı damarlarını PTC terminal şeridi (3) ile birleştirin. Motor taraflı bir
PTC bağlantısını olmaması durumunda 3-2-3-1 PTC değerlendirmesi parametresi
kapatılmalıdır.
BİLGİ
Teknik verilerde verilen koruma türü IP55 sadece kapağın öngörülen montajıyla
sağlanır.
IT şebekesi
TEHLİKE
Gerilim ileten parçalara temas
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Gövde orta parçasını hiçbir zaman soğutma gövdesinden çıkarmayın.
▷ Kondansatör deşarj sürelerini dikkate alın.
Frekans dönüştürücüyü kapattıktan sonra tehlikeli gerilimlerin tasfiye edilmesi
için 10 dakika bekleyin.
IT şebekesinde Jumper
Frekans dönüştürücünün IT şebekesinde kullanılması durumunda ilgili Jumper IT
şebekesinin (bkz. Şebeke ve motor bağlantısını bağlama yapı büyüklüğü A ve şebeke
ve motor bağlantısını bağlama yapı büyüklüğü B şekli) kaldırılması gerekir.
5.4.3.4
Topraklama bağlantısını bağlama
Frekans dönüştürücü topraklanmalıdır.
Topraklama bağlantısının bağlanmasında aşağıda belirtilenleri dikkate alın:
▪ Mümkün olduğunda kısa hatlar olmasına dikkat edin.
▪ Kumanda ve şebeke/motor bağlantı hattı için farklı topraklama çubukları
kullanın.
▪ Olası arızalar için bir kaynak oluşturacağından kumanda hattının topraklama
çubuğu, şebeke/motor bağlantı hattından gelen akımlardan etkilenmemelidir.
PumpDrive 2 Eco
29 / 134
5 Kurulum/montaj
Şebeke/motor bağlantı hattı topraklama çubuğuna bağlanacak olanlar:
▪ Motor topraklama bağlantıları
▪ Frekans dönüştürücü gövdesi
▪ Şebeke/motor bağlantı hattının blendajları
Kumanda hattı topraklama çubuğuna bağlanacak olanlar:
▪ Analog kumanda bağlantılarının blendajları
▪ Sensör kablolarının blendajları
▪ Alan bağlantı hattının blendajı
Birden fazla frekans
dönüştürücünün
kurulumu
Şek. 15: Topraklama bağlantısını bağlama
Birden fazla frekans dönüştürücünün kurulumu için yıldız devre en uygunudur.
5.4.3.5
M12 modülü takma
Bir çift pompa işletiminin gerçekleştirilebilmesi için M12 modülü üzerinden iki
frekans dönüştürücü birbirleri ile birleştirilebilir. M12 modülü ayrıca PumpMeter'in
frekans dönüştürücüdeki Modbus üzerinden bağlantısına da izin verir.
1
C
D
A
B
2
Şek. 16: M12 Modül
1
2
Çift pompa işletimi için bağlantı (KSB cihaz veri yolu)
PumpMeter (Modbus) bağlantısı
C-D
A-B
▪ Sonradan donatılabilir
▪ Dahili T parçası (döngülü veriyolu) - frekans dönüştürücüde gerilim kesintisinde
de kesintisiz
▪ Hazır kablolar, bkz. aksesuarlar
▪ Hazırlamak için soketler, bkz. aksesuarlar
Takılabilir M12 modülü, frekans dönüştürücünün boş bir takma bölmesine takılabilir.
30 / 134
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
Kör kapak
1
Şek. 17: Kör kapak
1
Kör kapak
1.
Kör kapaktaki yıldız vidaları çıkarın.
2.
Kör kapağı çıkarın.
1.
Takılabilir modülü açık takma bölmesine dikkatli bir şekilde takın. Takılabilir
modül, kontağa kilitlenene kadar raylar üzerinden yönlendirilir.
M12 Modül
Şek. 18: M12 modülünü
takma
DİKKAT
Yanlış montaj
Koruma türünün etkilenmesi (koruma türü güvence altında değildir)!
▷ M12 modülünün kullanılmayan M12 soketlerine birer kapak (teslimat
kapsamındadır) takın.
2.
Takılabilir modülü 4 adet yıldız vida ile sabitleyin. Koruma türü IP55 sadece
vidalar sıkıldığında elde edilir.
Çift pompa işletimi bağlantısı
Bu bağlantı için özel olarak hazırlanmış bir kablo ile bir çift pompa işletiminin
kurulması (bkz. Aksesuarlar)
Şek. 19: M12 modülü
sabitleme
PumpDrive 2 Eco
31 / 134
5 Kurulum/montaj
1
2
3
C
D
C
D
A
B
A
B
Şek. 20: M12 modülünü çift pompa işletimine bağlama
1
2
3
PumpDrive Nr. 1 çoklu pompa işletimi bağlantısı
Çoklu pompa işletimi hazır kablo
PumpDrive Nr. 2 çoklu pompa işletimi bağlantısı
BİLGİ
Veri yolu sonlandırma için M12 modülünde her bir boş M12 bağlantısına (C veya D)
bağlanacak olan sonlandırma dirençleri (bkz. KSB aksesuarları) gereklidir.
PumpMeter bağlantısı
Hazır kablo (bkz. Aksesuarlar) ile PumpMeter bağlantısı
BİLGİ
PumpMeter (Modbus) bağlantısı M12 modülü giriş A üzerinde yapılır.
1
2
C
D
A
B
3
Şek. 21: M12 modülü PumpMeter'e bağlama
1
2
3
PumpMeter: Modbus bağlantısı
PumpMeter hazır kablo
M12 modülü: PumpMeter (Modbus) bağlantısı
Pin yerleşimi
1
2
4
3
5
Şek. 22: M12 modülü giriş A/B, soket tarafından bakıldığında M12 yuvası için
standart yerleşim
32 / 134
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
Tablo 18: Pin yerleşimi
Pin
EN 50044 uyarınca
iletken renk kodu
1
kahverengi
2
3
4
5
beyaz
mavi
siyah
gri
PumpMeter Modbus için
parametrelenmiş olan
M12 yuvası A
24V çıkış (PumpMeter
beslemesi)
GND
RS485-A
RS485-B
-
5.4.3.6
PumpMeter Modbus için
parametrelenmiş olan
M12 yuvası B
24V çıkış (PumpMeter
beslemesi)
GND
RS485-B
RS485-A
-
Analog giriş olarak
parametrelenmiş olan
M12 yuvaları A ve B
24V çıkış (PumpMeter
beslemesi)
GND (kılıf)
Giriş (4-20 mA)
Havalandırma deliği
Kumanda hattı bağlantısı
1
2
3
Şek. 23: Elektrik hattı yapısı
1
3
Kablo pabucu
Hat
2
Kablo damarı
Tablo 19: Kontrol terminalleri hat enkesitleri
Kontrol terminali
Terminal şeridi A, B, C
Damar enkesiti [mm²]
Sert damarlar
Esnek damarlar
0,2-1,5
0,2-1,0
Kablo pabuçlu esnek
damarlar
0,25 - 0,75
Kablo çapı11)
[mm]
M12: 3,5-7,0
M16: 5,0-10,0
Tablo 20: Kontrol terminalleri yerleşimi
Terminal şeridi
DI-E N
+24V
GND
DIC OM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
C OM
+24V
11)
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Terminal
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
Sinyal
DI-EN
+24V
GND
DICOM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO1
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
COM1
+24V
Açıklama
Dijital onay girişi
+24 V DC gerilim kaynağı
Toprak
Dijital girişler için toprak
Dijital giriş 3
Dijital giriş 2
Dijital giriş 1
+24 V DC gerilim kaynağı
AN-OUT için toprak
Analog akım çıkışı
+24 V DC gerilim kaynağı
Analog giriş 2
Toprak
+24 V DC gerilim kaynağı
Analog giriş 1
Toprak
Toprak
Röle kapatıcı "NO"
Röle referans "COM"
+24 V DC gerilim kaynağı
Başka hat çaplarının kullanılmasında koruma sınıfı etkilenebilir.
PumpDrive 2 Eco
33 / 134
5 Kurulum/montaj
Dijital girişler
▪ Frekans dönüştürücüde 4 dijital giriş mevcuttur
▪ DI-EN dijital girişi sabit olarak programlanmıştır ve donanımın etkinleştirilmesi
için kullanılır.
▪ DI1 ila DI3 dijital girişlerinin fonksiyonları serbestçe parametrelenebilir.
Dijital girişler galvanik olarak ayrılmıştır. Bu şekilde dijital girişlerin DICOM referans
topraklaması da galvanik olarak ayrılmıştır. Dahili 24V kullanımında da dahili
GND'nin dijital girişlerin galvanik izolasyonlu DICOM topraklaması ile
birleştirilmelidir. Bunun için GND ile DICOM arasında bir tel köprü kullanılabilir.
DİKKAT
Potansiyel farkları
Frekans dönüştürücüde hasar!
▷ Hiçbir zaman harici bir +24 V DC gerilim kaynağını bir dijital girişe bağlamayın.
Analog çıkışlar
▪ Frekans dönüştürücü, çıkış değeri kumanda birimi üzerinden parametrelenebilen
bir analog çıkışa sahiptir.
▪ Bir üst seviyedeki kontrol odasına giden analog sinyaller galvanik izolasyonlu
olarak bağlanmalıdır, örn. bir yalıtımlı anahtarlama amplifikatörü ile.
Röle çıkışları
Analog girişler
▪ Potansiyelsiz rölenin (NO) fonksiyonları Service Tool üzerinden
parametrelenebilir.
▪ Bir üst seviyedeki kontrol odasından gelen analog sinyaller frekans
dönüştürücüye galvanik ayrılmış olarak bağlanmalıdır, örn. bir yalıtımlı
anahtarlama amplifikatörü ile.
▪ Analog girişler için harici bir gerilim veya akım kaynağının kullanılması
durumunda nominal değer veya sensör kaynağının toprak hattı A5 veya A8
terminaline yerleştirilir.
▪ +24 V DC (A7 veya A10 terminali) gerilim kaynağı, analog girişlere bağlanan
sensörler için gerilim beslemesi olarak görev yapar.
5.4.3.7
Kumanda birimi bağlantısı
DİKKAT
Elektrostatik yüklenme
Elektronik sistem hasar görebilir!
▷ Kumanda birimini açmadan (telsiz modülün sonradan donatılması durumunda)
önce personelin elektrostatik yüklemeden arındırılması gerekir.
Standart kumanda birimini frekans dönüştürücüye monte etme
Standart kumanda birimi 4 cıvata ile gövde kapağına vidalanmıştır.
34 / 134
1.
Standart kumanda biriminden cıvataları sökün.
2.
Standart kumanda birimini dikkatlice kaldırın.
3.
Standart kumanda birimini takın ve vidalayın.
PumpDrive 2 Eco
5 Kurulum/montaj
Kumanda birimi montaj konumunu değiştirme
Tablo 21: Kumanda biriminin olası montaj konumları
Standart
180° döndürülmüş
Standart kumanda birimi gerekli olduğunda 180° derece döndürülebilir.
PumpDrive 2 Eco
35 / 134
6 Kumanda
6 Kumanda
6.1 Standart kumanda birimi
3
1
4
AUTO
2
1/min
5
Şek. 24: Standart kumanda birimi
Tablo 22: Standart kumanda birimi açıklaması
Pozisyon
1
2
3
4
5
Tanım
Servis arayüzü
LED lamba göstergesi
Ekran
İşletim tuşları
Navigasyon tuşları
Fonksiyon
Optik arayüz
Lamba fonksiyonları, tesisin işletim durumu hakkında bilgi verir
Frekans dönüştürücü işletimi hakkında bilgilerin görüntülenmesi
İşletim türleri arasında geçiş
Navigasyon ve parametrelerin ayarlanması
6.1.1
Ekran
8
1
9
2
OFF
MAN
AUTO
7
3
1/min
6
5
Şek. 25: Ana ekran (örnek)
1
2
36 / 134
İşletim noktası göstergesi
Ayar türü
PumpDrive 2 Eco
m
h
kW
A
V
Hz
%
°C bar
4
6 Kumanda
3
4
5
6
7
8
9
Güncel işletim türünün görüntülenmesi
Birimler
Menü, parametre numarası, parametre değeri
Müşteri olarak oturum açma
Aktif telsiz bağlantısı
Tekli/çoklu pompa
0 -% 100 devir sayısı
Tablo 23: Menü, parametre numarası, parametre değeri, mesajlar
Ekran
Fonksiyon
Kumanda örneğinde menü (1-3):
▪ Bir menü birinci rakamda S ile gösterilir.
AUTO
▪ İkinci rakam birinci menü düzeyini S1-x-x-x, teşhis S2-x-x-x, ayarlar S3-x-x-x
ve bilgileri S4-x-x-x gösterir.
▪ Cıvata anahtarı müşteri olarak oturum açıldığını gösterir.
Kumanda örneğinde menü
Regülatör nominal değer örneğinde parametre numarası (1-3-2):
▪ Bir parametre numarası birinci rakamda bir P ile gösterilir.
AUTO
▪ Aşağıdaki rakamlar parametre numaralarını gösterir.
▪ Cıvata anahtarı müşteri olarak oturum açıldığını gösterir.
bar
Regülatör nominal değer
örneğinde parametre numarası
Regülatör nominal değer örneğinde parametre değeri (1-3-2) 4 bar'a ayarlandı:
▪ Bir parametre değeri düzenlenebilir durumdaysa ilgili rakam yanıp söner.
AUTO
▪ Cıvata anahtarı müşteri olarak oturum açıldığını gösterir.
bar
Regülatör nominal değer
örneğinde parametre değeri
Kuru çalışma örneğinde mesaj (E13):
▪ Bir mesaj E (Error) ve bir net numara ile işaretlenmiştir.
AUTO
1/min
Kuru çalışma örneğinde mesaj
Tablo 24: Tuşların yerleşimi
Tuş
Fonksiyon
Ok tuşları:
▪ Menü seçiminde yukarı veya aşağı doğru hareket edilir.
▪ Rakam girildiğinde görüntülenen değer yükseltilir veya düşürülür. (bir ok tuşunun uzun
süre basılı tutulması halinde bu reaksiyon giderek daha kısa aralıklarla tekrar eder.)
ESC
Escape tuşu:
▪ Girişi silme/sıfırlama
(Giriş kaydedilmeden sonlandırılır.)
▪ Bir üst menü düzeyine geçilir.
PumpDrive 2 Eco
37 / 134
6 Kumanda
Tuş
OK
Fonksiyon
OK tuşu:
▪ Ayarları onaylama
▪ Menü seçimini onaylama
▪ Bir sayı girildiğinde bir sonraki rakama atlanır.
▪ Mesaj göstergesi: Alarmı onaylama
MAN
OFF
AUTO
▪ Ölçüm değeri göstergesi: Favori menüsüne geçiş
İşletim tuşu MAN:
▪ Frekans dönüştürücüyü "Manuel" işletim türünde başlatır
İşletim tuşu OFF:
▪ Frekans dönüştürücüyü durdurur
İşletim tuşu AUTO:
▪ "Otomatik" işletim türüne geçer
Kumanda birimi üzerinden manuel işletim
BİLGİ
Bir şebeke kesintisi sonrasında frekans dönüştürücü "Off" işletim türünde bulunur.
Manuel işletim yeniden başlatılmalıdır.
Tablo 25: Manuel işletimde tuşların yerleşimi
Tuş
MAN
Fonksiyon
İşletim tuşu MAN:
▪ "AUTO" işletim türünden "MAN" işletim türüne geçişte güncel işletimdeki güncel devir
sayısı ayar değeri (manuel) 1-3-4 kabul edilir ve görüntülenir. Kumanda yeri 1-3-10 bu
esnada lokal üzerinde olmalıdır.
▪ "Off" işletim türünden "MAN" işletim türüne geçişte frekans dönüştürücü asgari devir
sayısı ile çalışır. Kumanda yeri 1-3-10 bu esnada lokal üzerinde olmalıdır.
▪ Ayar değeri (manuel) 1-3-4 bir analog giriş üzerinden girilmişse analog girişin devir sayısı
kabul edilir
Ok tuşları:
▪ Ok tuşlarına basılması ile ayar değeri (manuel) 1-3-5 değiştirilir ve derhal kabul edilir. Ok
tuşları üzerinden yapılan bir değişiklik, OK ile onaylanmaya gerek kalmadan doğrudan
etki eder. Devir sayısı, ayarlanan asgari devir sayısı ile maksimum devir sayısı arasında
değiştirilebilir.
ESC
OK
ESC/ OK tuşu:
▪ OK veya ESC tuşu ile rakamdan rakama geçilebilir. ESC tuşuna basıldığında geri gidilir.
Değişiklikler iptal edilir. Sağdaki rakamda OK tuşuna basıldığında ana ekrana geri
dönülür.
6.1.2
Ana ekran
Ana ekranda fabrika tarafından kaydedilmiş işletim değeri gösterilir.
38 / 134
PumpDrive 2 Eco
6 Kumanda
1
2
OK
AUTO
AUTO
1/min
1/min
ESC
3
4
OK
AUTO
AUTO
kW
kW
ESC
5
6
OK
AUTO
A
Hz
AUTO
A
ESC
7
8
OK
AUTO
Hz
AUTO
ESC
Hz
Şek. 26: Ana ekranda işletim değerini seçin ve gösterin
1
2
3
4
5
6
7
8
Parametre numarası devir sayısı (1-2-1-1)
1/dak cinsinden güncel devir sayısı
Motor güç sarfiyatı parametre numarası (1-2-1-2)
kW cinsinden güncel motor güç sarfiyatı
Motor akımı parametre numarası (1-2-1-5)
A cinsinden güncel motor akımı
Çıkış frekansı parametre numarası (1-2-1-7)
Hz cinsinden güncel çıkış frekansı
PumpDrive 2 Eco
39 / 134
6 Kumanda
Bir güncel mesaj (alarm, uyarı veya bilgi) mevcutsa bu ana ekranda gösterilir.
AUTO
1/min
Şek. 27: Mesaj göstergesi
Bir mesaj E (Error) ve bir net numara ile işaretlenmiştir (bakınız ekteki tüm mesajlar
listesi). Alarmın (kırmızı LED), uyarının (sarı LED) veya sadece bir bilginin (yeşil LED)
söz konusu olup olmadığı lambadan anlaşılabilir.
Mesajlar OK ile onaylanır. Onaylanmış ve gitmiş olan mesajlar menü 2 - teşhisi mesaj
geçmişinde bulunur
6.1.3
Ayar menüsü
BİLGİ
Standart kumanda birimi sadece basit ayarlar için (örn. nominal değer ayarlama)
düşünülmüştür. Kapsamlı ayarlar için Service Tool önerilir.
Ayar menüsüne geçme: ESC tuşunu basılı tutun ve OK tuşuna aynı anda basın
1
2
ESC + OK
AUTO
AUTO
1/min
ESC
Şek. 28: Ayar menüsüne geçme
1
Ana ekran
2
Ayar menüsü
Cıvata anahtarından ayar menüsünde bulunulduğu veya bir değerin değiştirilebilir
olduğu anlaşılır.
Parametre numaraları navigasyon yolunu içerir. Bununla, belirli bir parametre hızlı ve
kolayca bulunur. Parametre numarasının ilk rakamı birinci menü düzeyine eşittir ve
dört adet menü tuşu üzerinden doğrudan açılır.
6.1.3.1
Menü: İşletim
"İşletim" kumanda alanı, makine ve proseslerin işletimine ilişkin gerekli tüm bilgileri
içerir. Bunlara dahil olanlar
▪ Şifre üzerinden cihaza giriş yapma
▪ Motor, frekans dönüştürücü, pompa ve tesis için işletim ve ölçüm değerleri
▪ Nominal değerler ve kumanda değerleri
▪ Enerji sayacı ve işletim saatleri
40 / 134
PumpDrive 2 Eco
6 Kumanda
6.1.3.1.1 Erişim düzeyleri
Frekans dönüştürücü parametrelerini istem dışı ve yetkisiz erişimlerden korumak
üzere 3 farklı erişim düzeyi söz konusudur:
Tablo 26: Erişim düzeyleri
Erişim düzeyi
Standart (no login)
Müşteri
Açıklama
Bir şifre girilmesini gerektirmeyen erişim.
İşletime almak için gerekli olan bütün parametrelere erişim ile birlikte uzman
kullanıcı için erişim düzeyi.
Servis teknisyeni için erişim düzeyi.
Teknik servis
Bir parametrenin erişim düzeyi açıkça belirtilmemişse daima "Müşteri" erişim düzeyi
söz konusudur.
Tablo 27: Parametre erişim düzeyleri
Parametre
1-1-1
Açıklama
Müşteri oturum aç
Müşteri olarak oturum aç
Olası ayar
0000...9999
Fabrika ayarı
0000
Teknik servis için parametreden erişim sadece ilgili Dongle ile Service Tool üzerinden
mümkündür.
BİLGİ
Beş dakika süreyle tuşlara basılmadığında otomatik olarak standart erişim düzeyine
geri alınır.
Fabrika taraflı ayarlanmış olan şifrenin girilmesinden sonra şifre değiştirilebilir.
Tablo 28: Parametre şifre değiştirme (sadece Service Tool'da mümkün)
Parametre
1-1-5
Açıklama
Müşteri giriş şifresi
Müşteri giriş şifresinin değiştirilmesi
6.1.3.2
Olası ayar
0000...9999
Fabrika ayarı
-
Menü: Teşhis
"Teşhis" kumanda alanında kullanıcıya, pompa agregasında veya proseste mevcut
olan arızalar ve uyarı mesajları hakkında bilgiler verilir. Frekans dönüştürücü bu
sırada duruyor (arızalar) veya işletimde (uyarılar) olabilir. Kullanıcı ayrıca eski
mesajları geçmişte bulabilir.
Mesajlar
Tüm denetim ve koruma fonksiyonları, LED lamba göstergesinin sarı veya kırmızı
LED'leri ile bildirilen uyarı veya alarm mesajlarına yol açar.
Kumanda biriminin ekranında ilgili bir mesaj belirir. Birden fazla mesajın mevcut
olması halinde en son mesaj görüntülenir. Alarmlar uyarılara göre önceliklidir.
Bekleyen mesajlar
Mesaj geçmişi
Bir mesaj oluşmuş ve onaylanmış ancak henüz gitmemişse bu mesaj "bekleyen
mesajlar" menüsünde bulunur. Tüm güncel mesajlar teşhis menüsünde bekleyen
mesajlar (2-1) altında görüntülenebilir. Uyarıların ve alarmların mevcut olması röle
çıkışlarına da devrelenebilir.
Mesaj geçmişinde sadece meydana gelmiş, onaylanmış ve gitmiş mesajlar bulunur.
Mesaj geçmişi, mesaj geçmişi parametresinin 2-2 seçilmesi ile görüntülenebilir.
Burada son 100 mesaj listelenir. OK tuşu ve ok tuşları ile listeden bir kayıt seçilebilir.
Mesajları onaylama ve sıfırlama
BİLGİ
Bir arızanın giderilmesi veya onaylanması, ayara bağlı olarak frekans
dönüştürücünün otomatik olarak tekrar açılmasına yol açabilir.
Onayla
Bir mesajın nedeni giderilmişse o mesaj onaylanabilir. Mesajlar teşhis menüsünde tek
tek onaylanabilir. Bir mesaj bir dijital giriş üzerinden de onaylanabilir. Dijital giriş 2
bunun için fabrika taraflı olarak önceden atanmıştır.
PumpDrive 2 Eco
41 / 134
6 Kumanda
Uyarı ve alarm mesajları genel görünümü (⇨ Bölüm 10 Sayfa 114)
Mesajlar aşağıdaki şekilde onaylanır.
Tablo 29: Mesajların onaylama türleri
Mesajın özelliği
Otomatik onaylı
Ayarlanabilir otomatik
onaylı
Sınırlı otomatik onaylı
Onaylama türü
Mesajın koşulu ortadan kalktığında mesaj otomatik olarak onaylanır
Otomatik onaylı veya elle onaylama olarak seçilebilir
Sınırlı otomatik onaylı alarmlar, alarm koşulunun ortadan kalkması ile giderek
büyüyen aralıklarla otomatik olarak onaylanır. Bu alarmın belli bir süre içinde tekrar
ortaya çıkması durumunda bu alarm otomatik olarak onaylanmaz.
Mevcut bir alarmın alarm koşulu ortadan kalkar kalkmaz zaman aralığı başlatılır. Bu
sürenin sonunda otomatik onaylama yapılır.
Otomatik onaylı değil
Zaman damgası
Alarmın zaman aralığının başlamasından sonraki 30 saniye içinde tekrar meydana
gelmesi durumunda aralık bir kademe arttırılır. Durumun böyle olmaması halinde bir
önceki (daha kısa) zaman aralığına geri gidilir, 30 saniye sonra bu işlem tekrarlanır.
Zaman aralıkları 1 saniye, 5 saniye, 20 saniye ve sonsuz aralıklardır (yani manuel bir
onaylama gereklidir). 20 saniyelik aralığın uzatılması durumunda artık otomatik
onaylama yapılmaz.
Elle onaylanması gerekir
Bir mesajın onaylanmaması, koşulunun ortadan kalkması ve bu süre içinde tekrar
ortaya çıkması halinde "Mesaj oluştu" zaman damgası için her zaman mesajın ilk
oluşumu kullanılır. "Mesajın koşulu ortadan kalktı" zaman damgası ise her zaman
mesajın koşulunun artık etkin olmadığı son zamanı gösterir.
6.1.3.3
Menü: Ayarlar
"Ayarlar" kumanda alanında temel ayarlar yapılabilir veya proses ayarları optimize
edilebilir.
İşletim tuşlarını kilitleme
Tablo 30: Kumanda cihazının ayarı için parametre
Parametre
3-1-2-2
Açıklama
Kumanda tuşlarını kullanabilmek için
oturum açın
Geçerli oturum açılmadan MAN, OFF,
AUTO ve FUNC tuşları blokedir
İşletim tuşlarını kilitleme
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
▪ 1 = Açık
Kumanda cihazının işletim tuşları 3-1-2-2 parametresi üzerinden kilitlenebilir ve
böylece yetkisiz kullanım veya alarmların yetkisiz onaylanması engellenebilir.
6.1.3.4
Menü: Bilgiler
"Bilgiler" kumanda alanında frekans dönüştürücü ile doğrudan ilgili tüm bilgiler
sunulur. Burada aygıt yazılımının durumu hakkında önemli bilgiler verilir.
6.1.4
Servis arayüzü
Servis arayüzü ve LED lamba göstergesi
Servis arayüzü üzerinden özel bir bağlantı kablosuyla (USB - optik) bir PC/dizüstü
bilgisayar bağlanabilir.
Aşağıdaki eylemler uygulanabilir:
▪ Frekans dönüştürücünün servis yazılımı ile yapılandırılması ve parametrelenmesi
▪ Yazılım güncellemesi
▪ Ayarlanan parametrelerin kaydedilmesi ve dokümantasyonu
LED lamba göstergesi
42 / 134
LED lamba göstergesi bir lamba fonksiyonu ile PumpDrives işletim durumu hakkında
bilgi verir.
PumpDrive 2 Eco
6 Kumanda
Tablo 31: LED'lerin anlamı
LED
Kırmızı
Sarı
Yeşil
PumpDrive 2 Eco
Açıklama
Bir ya da birden fazla alarm mesajı mevcut
Bir ya da birden fazla uyarı mesajı mevcut
Sürekli ışık: Arızasız işletim
43 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
İşletime almadan önce aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması gerekir:
▪ Pompa havalandırılmıştır ve nakil maddesi ile doldurulmuştur.
▪ Pompanın akışı, frekans dönüştürücünün jeneratör işletimini önlemek amacıyla
sadece tasarlanmış akış yönünde gerçekleşir.
▪ Motorun veya pompa agregasının ani bir çalışması kişilerde veya makinelerde bir
zarara yol açmaz.
▪ Cihazın çıkışlarına örn. reaktif akım kompanzasyonu gibi kapasitif yükler
bağlanmamıştır.
▪ Şebeke gerilimi frekans dönüştürücü için izin verilen aralığa uygundur.
▪ Frekans dönüştürücünün elektrik bağlantısı yönetmeliklere uygun olarak
yapılmıştır (⇨ Bölüm 5.4 Sayfa 21)
▪ Frekans dönüştürücüyü başlatabilecek olan onaylar ve başlatma komutları devre
dışı bırakılmıştır (bkz. DI-EN dijital onay girişi ve DI1 tesis başlat dijital girişleri).
▪ Frekans dönüştürücünün güç modülünde gerilim yoktur.
▪ Frekans dönüştürücü veya pompa agregası izin verilenden daha yüksek bir
nominal güç ile yüklenmemelidir.
7.1 Kumanda yerleri konsepti
Olası kumanda yerleri kumanda birimi, dijital/analog girişler, alan hatları, kablosuz
uzaktan kumanda veya Service Tool'dur. Bu kumanda yerleri üç kategoriye ayrılır:
▪ Tek seferlik bir olay nedeniyle öngörü: Kumanda birimi, kablosuz uzaktan
kumanda, Service Tool
▪ Döngüsel olaylar nedeniyle öngörü: Alan hatları
▪ Sürekli durum nedeniyle öngörü: Dijital/analog girişler
Bir kumanda yeri üzerinden aşağıdaki kumandalar uygulanabilir:
▪ Tesis başlat/durdur
▪ Regülatör işletiminde nominal değer
▪ Ayar işletiminde kumanda değeri
▪ Manuel işletimde ayar değeri
▪ Münferit frekans dönüştürücülerin manuel, kapalı ve otomatik arasında
devrelenmesi
▪ Normal ve alternatif nominal/kumanda değeri arasında geçiş
"Kumanda yeri" (3-6-2) parametresinde sadece alan hattı kumandası ile lokal
kumanda (kumanda birimi, kablosuz uzaktan kumanda veya Service Tool) arasında
ayrım yapılır.
Dijital ve analog girişler
Dijital ve analog girişlerin özel bir konumu bulunur:
Belirtilen her bir kumanda için bir dijital veya bir analog giriş ayarlanabilir. Dijital ve
analog girişler en yüksek önceliğe sahiptir. Bu kumanda için daha sonra diğer tüm
kumanda yerleri (örn. kumanda birimi), kumanda alan hattına ayarlanmış olsa da
kilitlidir. Kumanda yerinin değiştirilmesinde en son değerler, değiştirilene kadar
korunur.
Dijital ve analog girişler üzerindeki öngörüler temel olarak aktif ana kumandada
(Master) gerçekleşir. Sadece ilgili kumanda için kullanılan sabit devir sayıları, "Dijital
potansiyometre manuel" ve "Kapalı" istisnadır.
7.2 Motor parametresini ayarlama
Motor parametreleri genel olarak fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Fabrika
taraflı ayarlanmış olan motor parametreleri işletilecek olan motorun tip levhası
üzerindeki bilgilerle karşılaştırılmalı ve gerektiğinde uygun şekilde değiştirilmelidir.
44 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
BİLGİ
Motor parametreleri motor işletim sırasında değiştirilemez.
Tablo 32: Motor parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-2-2-1
Motorun asgari devir sayısı
0_4200 1/dak
Fabrika ayarı
Yapı
büyüklüklerine /
motora bağlı
Yapı
büyüklüklerine /
motora bağlı
Yapı
büyüklüklerine /
motora bağlı
Yapı
büyüklüklerine /
motora bağlı
Yapı
büyüklüklerine /
motora bağlı
Yapı
büyüklüklerine /
motora bağlı
Pompaya bağlı
3-2-2-2
Motorun asgari devir sayısı
Motorun azami devir sayısı
0_4200 1/dak
Pompaya bağlı
3-2-3-1
Motorun azami devir sayısı
PTC değerlendirmesi
▪ 0=Kapalı
3-2-3-2
Motor sıcaklık denetimi
Termik motor korumasının tutumu
▪ 1 = Açık
▪ Otomatik onaylı değil
▪ Otomatik onaylı
3-2-4-1
Motorda aşırı sıcaklık algılandığında
yapılacaklar
Motor dönüş yönü
Motorun dönüş yönünü motor miline bağlı
olarak ayarlama
▪ 1=Saat yönünün tersi yön
3-2-1-1
Açıklama
Motor nominal gücü
Olası ayar
0,00…110,00 kW
Motorun tip levhasına göre nominal gücü
3-2-1-2
Motor nominal gerilimi
400…460 V
Motorun tip levhasına göre nominal gerilimi
3-2-1-3
Motor nominal frekansı
0,0…200,0 Hz
Motorun tip levhasına göre nominal frekansı
3-2-1-4
Motor nominal akımı
0,00…150,00 A
Motorun tip levhasına göre nominal akımı
3-2-1-5
Motor nominal devir sayısı
0_4200 1/dak
Motorun tip levhasına göre nominal devir sayısı
3-2-1-6
Nominal değer cosphi
0,00…1,00
Motorun nominal güçteki cosphi'si
1=Açık
Otomatik onaylı
değil
▪ 0=Saat yönü
0=Saat yönü
7.3 Motor tetikleme işlemi
Frekans dönüştürücü birden fazla motor tetikleme işlemi sunar:
▪ KSB SuPremE-Motor için vektör tetikleme işlemi
▪ Asenkron motor için vektör tetikleme işlemi
▪ Asenkron motor için U/f tetikleme işlemi
Basit uygulamalar için U/f tetikleme işlemi seçilebilir. Daha yüksek taleplere sahip
uygulamalarda, devir sayısı ve tork hassasiyetinin U/f tetikleme işleminin önemli
derecede üstünde olduğu vektör tetikleme işlemi kullanılabilir. Tetikleme işlemi
"Motor tetikleme işlemi"(3-3-1) parametresi ile ayarlanabilir.
Tablo 33: Tetikleme işlemi parametresi
Parametre
3-3-1
Açıklama
Motor tetikleme işlemi
Tetikleme işlemini seçme
Olası ayar
▪ SuPremE vektörü
Fabrika ayarı
U/f Asenkron motor
▪ Asenkron motor vektörü
▪ U/f Asenkron motor
Vektör tetikleme işlemi
Vektör tetikleme işleminde başkaca bir ayar yapılmasına gerek yoktur. Vektör
tetikleme işlemi için gerekli olan genişletilmiş motor verileri otomatik motor
adaptasyonu ile belirlenebilir.
PumpDrive 2 Eco
45 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
U/f tetikleme işlemi
Motor "tetikleme işlemi"(3-3-1) parametresi altında U/f tetikleme işlemi seçilmesi
durumunda uygulama durumuna bağlı olarak önceden ayarlanmış olan U/f
karakteristik eğrisinin (3-3-2) uyarlanması gerekebilir.
U/f karakteristik eğrisinin pompa karakteristiğine uygun şekilde değiştirilmesi ile
motor akımı talep edilen yük momentine uyarlanabilir (kare yük momenti). Frekans
dönüştürücü fabrika taraflı olarak lineer bir U/f karakteristik eğrisi üzerine
ayarlanmıştır.
Daha büyük bir kopma momentinin gerekli olması halinde birinci gerilim destek
noktasının U0 (Boost gerilimi) kaldırılması ile daha yüksek bir dönme momenti
üretilebilir.
U4
U3
U2
U1
U0
f1
f2
f3
f4
Şek. 29: U/f karakteristik eğrisi
Tablo 34: U/f karakteristik eğrisini değiştirmek için parametre (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
Açıklama
Olası ayar
Referanslan Fabrika ayarı
dı
3-2-1-2
2
3-3-2-1
U/f gerilimi 0
0,00...15,00 %
3-3-2-2
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f gerilimi 1
0,0...100,00 %
3-2-1-2
20
3-3-2-3
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f frekansı 1
0,0...100,00 %
3-2-1-3
20
3-3-2-4
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f gerilimi 2
0,0...100,00 %
3-2-1-2
40
3-3-2-5
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f frekansı 2
0,0...100,00 %
3-2-1-3
40
3-3-2-6
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f gerilimi 3
0,0...100,00 %
3-2-1-2
80
3-3-2-7
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f frekansı 3
0,0...100,00 %
3-2-1-3
80
3-3-2-8
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f gerilimi 4
0,0...100,00 %
3-2-1-2
100
3-3-2-9
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
U/f frekansı 4
0,0...100,00 %
3-2-1-3
100
U/f karakteristik eğrisi için destek
noktaları
7.4 Frekans dönüştürücünün otomatik motor adaptasyonu (AMA)
Otomatik motor adaptasyonu (AMA), motorun genişletilmiş elektrik parametresini
hesaplayan veya ölçen ve bununla optimum motor gücünü ve verimliliği sağlayan bir
işlemdir. Otomatik motor adaptasyonu vektör tetikleme işleminde etkili olur.
46 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
BİLGİ
Otomatik motor adaptasyonunun başlatılmasından önce motorun tip levhası
verilerinin doğru olarak parametrelendiğinden emin olun.
BİLGİ
Otomatik motor adaptasyonu sadece "Oto durdur" konumundan başlatılabilir.
Bunun için frekans dönüştürücünün otomatik işletimde olması ve sistem
başlatmanın "Kapalı" konumda durması gerekir.
7.4.1
Asenkron motorlarda frekans dönüştürücünün otomatik motor adaptasyonu
(AMA)
Asenkron motorların otomatik motor adaptasyonu için 3 farklı AMA türü mevcuttur:
▪ Offline hesaplama:
Motorun nominal verilerinin bazında vektör ayarı için gerekli olan genişletilmiş
motor verileri hesaplanır.
▪ Standart AMA: Genişletilmiş motor verileri, motorun durduğu anda yapılan bir
ölçüm ile belirlenir.
▪ Genişletilmiş AMA:
Genişletilmiş motor verileri, motorun yaklaşık % 10 nominal devir ile çalıştığı
anda yapılan bir ölçüm ile belirlenir.
Genişletilmiş AMA, genişletilmiş motor verilerinin belirlenmesi için en hassas
yöntemdir ve motorun çok iyi bir ayarını garanti eder. Offline hesaplama en kolay
yöntemdir, ancak basit uygulamalar için yeterlidir.
AMA'nın "Otomatik motor adaptasyonu" (3-3-3-1) parametresi ile başlatılmasından
sonra otomatik motor adaptasyonu için yukarıda anılan türlerden bir tanesi
seçilebilir. AMA uygulaması esnasında motor kilitlidir.
BİLGİ
Standart AMA ve özellikle genişletilmiş AMA uygulaması, motor yapı büyüklüğüne
bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
BİLGİ
Genişletilmiş motor verilerinin AMA yardımı ile belirlenememesi durumunda bir
"Hata AMA" alarmı verilir. Bu durumda genişletilmiş motor verileri kaydedilmez ve
AMA'nın yeniden başlatılması gerekir.
BİLGİ
AMA uygulaması esnasında bir başka alarmın meydana gelmesi durumunda AMA
iptal edilir ve "Hata AMA" alarmı verilir. Bu durumda genişletilmiş motor verileri
kaydedilmez ve AMA'nın yeniden başlatılması gerekir.
Aşağıdaki genişletilmiş motor verileri (3-3-3-2 ila 3-3-3-5) "Otomatik motor
adaptasyonu başlat" (3-3-3-1) AMA tipine bağlı olarak hesaplanır veya ölçülür:
PumpDrive 2 Eco
47 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 35: Asenkron motorlarda otomatik motor adaptasyonu için parametre (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-3-3-1
Açıklama
Otomatik motor adaptasyonunu başlat
Otomatik motor adaptasyonu AMA'nın
başlatıldığı fonksiyon.
1.
Offline hesaplama: Motorun
nominal verilerinin bazında
genişletilmiş motor verileri
hesaplanır.
2.
Standart AMA: Genişletilmiş motor
verileri, motorun durduğu anda
yapılan bir ölçüm ile belirlenir.
Genişletilmiş AMA: Genişletilmiş
motor verileri, motorun yaklaşık %
10 nominal devir ile çalıştığı anda
yapılan bir ölçüm ile belirlenir.
Rs stator direnci motor
Olası ayar
▪ Çevrimdışı hesaplama
Fabrika ayarı
Çevrimdışı hesaplama
▪ Standart AMA - motoru
duruyor
▪ Genişletilmiş AMA - motoru
dönüyor
3.
3-3-3-2
0,0...5000,000
motora bağlı
Genişletilmiş motor verileri:
Stator direnci
3-3-3-3
Ls - Motor stator endüktansı
0,0...5000,0
motora bağlı
3-3-3-4
Genişletilmiş motor verileri: Stator
endüktansı
Tr - Rotor zaman sabiti
0,0...5000,0
motora bağlı
0,0000 ... 100,0000
motora bağlı
3-3-3-5
Genişletilmiş motor verileri: Rotor
zaman sabiti
Km – Mıknatıslanma katsayısı stator ve
rotor
Genişletilmiş motor verileri:
Mıknatıslanma katsayısı, motorun stator
ve rotoru arasındaki manyetik bağlantıyı
açıklar
7.4.2
KSB SuPremE motorlarda frekans dönüştürücünün otomatik motor
adaptasyonu (AMA)
KSB SuPremE motoru için otomatik motor adaptasyonu "Motor parametresini
güncelle" (3-3-4-1) parametresi ile başlatılır. KSB SuPremE motorunun çok iyi bir
ayarını garanti eden genişletilmiş motor verileri, motor nominal verileri bazında
hesaplanır.
Tablo 36: KSB SuPremE motorlarında otomatik motor adaptasyonu parametreleri (Service Tool ile parametreleme)
Parametre Açıklama
3-3-4-1
Motor parametresini güncelle
Olası ayar
Uygulama
Fabrika ayarı
motora bağlı
KSB SuPremE motoru için otomatik
motor adaptasyonu AMA'nın başlatıldığı
fonksiyon.
3-3-4-2
KSB SuPremE motorunun çok iyi bir
ayarını garanti eden genişletilmiş motor
verileri, motor nominal verileri bazında
hesaplanır
SuPremE motorları güç aralığı
Seçilen motor
motora bağlı
Güncel seçilmiş SuPremE motor modeli
BİLGİ
KSB SuPremE motoru için genişletilmiş motor verilerinin hesaplanamaması
durumunda "Uygun motor verileri yok" alarmı verilir. KSB SuPremE motorunun tip
levhası verilerini kontrol edin.
48 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
7.5 Nominal değeri girme
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
Kumanda yerlerinin birinin üzerinden nominal veya ayar değeri öngörülür:
▪ Regülatör işletiminde nominal değer
▪ Ayar işletiminde kumanda değeri
▪ Manuel işletimde ayar değeri
BİLGİ
Birden fazla nominal/ ayar değerlerinin öngörülmesi durumunda kumanda
yerlerinin önceliğine dikkat edin.
Tablo 37: Bir nominal/ ayar değerinin kumanda birimi üzerinden öngörülmesi
Parametre
Açıklama
1-3-2
Regülatör nominal değeri
1-3-3
1-3-4
Olası ayar
Ölçüm aralığının
minimum sınırından
Ayarlanabilir nominal değer.
Nominal değer DIGIN/ANIN'e göre maksimum sınırına kadar
belirtildiğinde bu parametre
bloke olur. Aksi takdirde nominal
değer kaynağı lokal / alan busu
"kumanda yeri" parametresinden
seçilir.
Ayar birimi kumanda değeri
Motorun minimum devir
Ayar işletiminde devir sayısı için sayısından motorun
maksimum devir sayısına
ayarlanabilen kumanda değeri
kadar
Manuel ayar değeri
Motorun minimum devir
sayısından motorun
Manuel işletime geçildiğinde
maksimum devir sayısına
güncel işletimdeki güncel devir
kadar
sayısı devralınır, aksi takdirde
Referanslan Fabrika ayarı
dı
3-11
0,00
3-11
500 1/dak
3-11
500 1/dak
asgari devir sayısı geçerlidir. Daha
sonra devir sayısı manuel
işletimde ayarlanabilir.
Sistemi çalıştırma
Tesisin otomatik işletimde çalıştırılması/durdurulması için tesis başlatması bir dijital
giriş veya kumanda birimi üzerinden öngörülebilir.
BİLGİ
Tesis başlatmanın bir dijital giriş üzerinden kullanılması durumunda tesis başlatma
aynı zamanda "Tesisi başlat/ durdur" (1-3-1) parametresi üzerinden
öngörülmemelidir, çünkü dijital girişin devre dışı bırakılması halinde "Tesis başlat/
durdur" (1-3-1) parametresi üzerinden tesis başlatma etkin kalacaktır.
Tablo 38: Tesis başlat parametreleri
Parametre
1-3-1
Açıklama
Sistem başlatma/durdurma
3-8-6-1
Sistem bu fonksiyonla çalıştırılabilir.
Dijital giriş 1 fonksiyonu
▪ 1=Başlat
▪ işlev yok
Dijital giriş 1'in ayarlanabilir fonksiyonu
▪ Sistemi çalıştırma
PumpDrive 2 Eco
Olası ayar
▪ 0=Durdur
Fabrika ayarı
0=Durdur
Sistemi çalıştırma
49 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
7.6 Pompa işletimi
7.6.1
Tek pompa işletimi
7.6.1.1
Ayar işletimi
"Ayar işletimi" işletim türünde frekans dönüştürücü, öngörülen nominal değeri ilgili
motor devir sayısına döndürür. Proses regülatörü devre dışıdır. Dijital giriş 1'in +24 V
DC ile devrelenmesi veya tesis başlatmanın "Tesis başlat / durdur" (1-3-1) parametresi
üzerinden açılması halinde frekans dönüştürücü "Otomatik" işletim türünde
başlatılır (terminal şeridi C2/C1).
7.6.1.1.1 Harici norm sinyali ile ayar işletimi
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
Harici bir norm sinyal ile "Otomatik" işletim türünde bir ayar değeri öngörülebilir.
DI-E N
+24V
GND
DIC OM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
C OM
+24V
B10
B9
5
B8
B7
B6
1
B5
B4
B3
B2
B1
A10
0...10V
0V (GND)
2
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
3
4
Şek. 30: Ayar işletimi terminal planı (çizgili = opsiyonel)
1
2
3
4
5
Örnek
50 / 134
Başlat / durdur
Harici nominal değer sinyali
Sinyal rölesi 1
Dijital onay girişi
Dijital girişler için toprak
Analog girişler 1'de bir 0-10 V gerilim sinyali üzerinden 2000 min⁻¹ ayar değeri
ayarlanmalıdır. 6,66 V bu durumda 2 kutuplu bir motorda 2000 min⁻¹ değerinde bir
devir sayısına eşittir. Ayarlanmış olan minimum devir sayısının altına inilmez. Tesis
başlatması dijital giriş 1 üzerinden gerçekleşir.
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 39: Harici norm sinyali ile ayar işletimi örneği (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
Açıklama
Olası ayar
3-6-1
Ayar türü
0 = Kapalı (ayar birimi)
Referanslan Fabrika ayarı
dı
-
3-2-2-1
3-2-2-2
3-8-1-1
Ayar işlemini seçme. "Kapalı"
seçildiğinde regülatör devre
dışıdır
Motorun asgari devir sayısı
Motorun azami devir sayısı
Sinyal analog giriş
500 1/dak
3000 1/dak
▪ 4 = 0-10 V
3-11
3-11
-
3-8-1-2
Analog giriş 1'deki sensör sinyali
Fonksiyon analog giriş 1
3-8-1-3
Dahili işletim değerleri gerçek
değer kaynağı olarak
kullanılamaz
Alt sınır analog giriş 1
3-8-1-4
Üst sınır analog giriş 1
1-3-1
Sistem başlatma/durdurma
▪ 1 = Otomatik nominal değer/kumanda
değeri
Ölçüm aralığının
minimum sınırından
maksimum sınırına kadar
Ölçüm aralığının
minimum sınırından
maksimum sınırına kadar
0 = Kapalı
-
500 1/dak
2100 1/dak
0 = Kapalı
0 = Kapalı
0,00
100,00
0 = Kapalı
Sistem bu fonksiyonla
çalıştırılabilir.
BİLGİ
Tesis başlatması dijital giriş üzerinden gerçekleştiğinde "Tesis başlat" (1-3-1)
parametresi "Kapalı" konumuna getirilmelidir.
7.6.1.1.2 Kumanda birimi üzerinden ayar işletimi
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
"Otomatik" işletim türü için ayar değeri kumanda birimi üzerinden öngörülebilir.
Analog giriş üzerinden aynı zamanda bir ayar değerinin girilmesi halinde ayar
değerinin analog girişe göre daha yüksek bir önceliği bulunur.
Örnek
2 kutuplu bir motorun 2000 min⁻¹ değerinde bir devir sayısı ile çalışması gerekiyor.
Bunun için kumanda biriminde 2000 min⁻¹ ayar değerinin "Ayar birimi ayar değeri"
(1-3-3) parametresi üzerinden ayarlanmalıdır. Tesis başlatma, "Tesis başlat/ durdur"
(1-3-1) parametresi üzerinden etkinleştirilir. Otomatik veya manuel işletime
ayarlanması ve DI-EN üzerinden onay verilmiş olması halinde frekans dönüştürücü
hemen çalışmaya başlar.
Tablo 40: Kumanda birimi üzerinden ayar işletimi örneği (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
Açıklama
Olası ayar
3-6-1
Ayar türü
0 = Kapalı (ayar birimi)
Referanslan Fabrika ayarı
dı
-
3-2-2-1
3-2-2-2
Ayar işlemini seçme. "Kapalı"
seçildiğinde regülatör devre
dışıdır
Motorun asgari devir sayısı
Motorun azami devir sayısı
500 1/dak
3000 1/dak
3-11
3-11
PumpDrive 2 Eco
500 1/dak
2100 1/dak
51 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Parametre
Açıklama
Olası ayar
1-3-1
Sistem başlat / durdur
1 = Başlat
Referanslan Fabrika ayarı
dı
0 = Kapalı
1-3-3
Sistem bu fonksiyonla
çalıştırılabilir.
Ayar birimi kumanda değeri
2000 1/dak
-
500 1/dak
Ayar işletiminde devir sayısı için
ayarlanabilen kumanda değeri
7.6.1.2
Regülatör işletim
Çeşitli hidrolik proseslerde değişiklikleri algılayabilmek ve düzenleyebilmek için
frekans dönüştürücünün bir proses regülatörü bulunur. Örneğin nihai basınç,
diferansiyel basınç, debi miktarı veya sıcaklık gibi kontrol büyüklükleri kaydedilir ve
nominal değer öngörüleri ile karşılaştırılır. O anki kontrol sapmasının temelinde,
tahrik bünyesinde yeni devir sayısı olarak uygulanan yeni bir kontrol büyüklüğü
hesaplanır.
Proses regülatörünün genel yapısı
3-6-4-6
Nominal değer
rampası süresi
3-6-2
Nominal değer
rampası
3-6-1
3-6-4-2
3-6-4-3
3-6-4-4
3-6-4-8
Nominal değer
Kontrol sapması
+
Ayar
büyüklüğü
Proses regülatörü
Tahrik ve
hidrolik proses
+
-
3-6-3
Kontrol büyüklüğü
Şek. 31: Proses regülatörünün genel yapısı
Kontrol edilmesi gereken hidrolik proses, frekans dönüştürücünün devir sayısından
etkilenmiş olarak kontrollü sistemi teşkil eder. Ölçülen veya örn. sensörsüz
diferansiyel basınç kontrolü durumunda dahili olarak hesaplanan kontrol büyüklüğü
nominal değerden çıkarılır ve bu şekilde kontrol farkını oluşturur. Kontrol sapması
gerçek proses regülatörüne eklenir. Nominal değer bir nominal değer rampası
üzerinden zaman açısından geciktirilebilir.
Kontrol türünü seçme
Proses regülatörünü etkinleştirmek için düzenlenecek olan prosesin türü, "Kontrol
türü" (3-6-1) parametresi üzerinden seçilmelidir. Kumanda edilecek hidrolik prosesin
türünün seçilmesiyle proses regülatörü etkinleştirilir ve ön yapılandırılır. "Kapalı (ayar
birimi)" seçildiğinde proses regülatörü devre dışı bırakılmıştır ve frekans dönüştürücü
ayar işletiminde kalır. Seçilen kumanda türüne bağlı olarak proses regülatörü normal
etki yönü veya ters etki yönü ile işletilir.
52 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 41: Kontrol türünü seçme
Parametre
3-6-1
Açıklama
Ayar türü
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı (ayar birimi)
Ayar işlemini seçin. "Kapalı" seçildiğinde
regülatör devre dışıdır
Fabrika ayarı
0 = Kapalı (ayar birimi)
▪ 1 = Nihai basınç
▪ 2 = Emme basıncı
▪ 3 = Diferansiyel basınç
▪ 4 = Diferansiyel basınç
(sensörsüz)
▪ 5 = Debi
▪ 6 = Sıcaklık (soğutma)
▪ 7 = Sıcaklık (ısıtma)
▪ 8 = Emme tarafı seviyesi
▪ 9 = Basınç tarafı seviyesi
Frekans dönüştürücünün pozitif veya negatif kontrol farkına olan tepkisi,
regülatörün etki yönü üzerinden belirlenir. Normal regülatör etki yönünde pozitif
kontrol farkında devir sayısı yükseltilir, ters regülatör etki yönünde devir sayısı
düşürülür. Regülatörün etki yönü dolaylı olarak seçilen ayar türü üzerinden
belirlenir.
Tablo 42: Regülatör etki yönü
Ayar türü
Nihai basınç,
diferansiyel basınç,
diferansiyel basınç
(sensörsüz),
debi,
sıcaklık (ısıtma),
basınç tarafı seviyesi
Emme basıncı,
sıcaklık (soğutma),
emme tarafı seviyesi
Ayar etki yönü
normal
Not
Pozitif kontrol farkında
devir sayısının yükseltilmesi
ters çevrilmiş
Pozitif kontrol farkında
devir sayısının düşürülmesi
Nominal değer veya kumanda değeri ayarlama
(3-6-2) parametresi ile proses regülatörü etkinken nominal değer kaynağı veya proses
regülatörü devre dışı iken kumanda değeri kaynağı belirlenir. "Lokal" seçildiğinde
kaynak olarak örn. bir analog giriş veya kumanda paneli, "Alan hattı" seçildiğinde
alan hattı aygıtının kaynağı alınır.
Nominal değerin değiştirilmesi nominal değer rampası boyunca gerçekleşir .
Gerçek değer ayarlama
(3-6-3) parametresi ile gerçek değerin kaynağı belirlenir. "Lokal" seçildiğinde kaynak
olarak örn. bir analog giriş veya kumanda paneli, "Alan hattı" seçildiğinde alan hattı
aygıtının kaynağı alınır.
Proses regülatörü ayarlama
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
PID proses regülatörünün ayarı aşağıdaki parametreler üzerinden yapılır:
(3-6-4-2) parametresi üzerinden regülatörün orantısal kısmı belirlenir. Kontrol farkı
orantısal kısım sayesinde ayar değerine daha da güçlendirilmiş şekilde verilir.
Kalan bir kontrol farkını önlemek için çok sayıda hidrolik proseslerinde entegre bir
regülatör oranı gereklidir. Bunun için (3-6-4-3) parametresi ile integral kısmın ayar
süresi seçilir. Kontrol sapması entegre edilir, seçilen ayar süresi uyarınca
PumpDrive 2 Eco
53 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
ağırlıklandırılır ve ayar değerine eklenir. Ayar süresinin azaltılması, kontrol
sapmasının daha hızlı ayarlanmasına yol açar. 10000 s değerinde bir ayar süresi
seçildiğinde integral kısım devre dışı bırakılır.
Diferansiyel kısım yardımıyla regülatör, kontrol sapmasının hızlı değişikliklerine
reaksiyon gösterebilir. Bir diferansiyel kısmın gerekli olup olmadığı, hidrolik prosesin
dinamiğine bağlıdır, tipik santrifüj pompa uygulamalarında gerekli değildir. 0 s
değerinde bir etkin zaman seçildiğinde proses regülatörünün integral kısmı devre dışı
bırakılır. Diferansiyel kısmın etkin zamanı, (3-6-4-4) parametresi ile belirlenir. Etkin
zamanın büyütülmesi ile kontrol sapmasının hızlı değişikliklerine daha güçlü bir
reaksiyon gösterilir. "Sınırlama D oranı" (3-6-4-8) parametresi ile diferansiyel kısmın
maksimum güçlendirmesi seçilir, bu sayede ayar değeri üzerine ölçüm gürültüsü etkisi
sınırlandırılır. Sınırlama değerinin düşürülmesiyle birlikte diferansiyel kısmın yüksek
frekanslardaki etkisi azalır, bu sayede ölçüm gürültüsü etkisi bastırılabilir.
Tablo 43: PID regülatörü parametreleri
Parametre
3-6-4-2
Açıklama
Orantısal kısım
Olası ayar
0,01...100,00
Fabrika ayarı
1,00
3-6-4-3
Regülatörün orantısal kısmını ayarlama
Ayar zamanı (integral kısım)
0,01...10000,00
1,00
3-6-4-4
Regülatörün integral kısmını ayarlama
Etkin zaman (diferansiyel kısım)
0,00... 100,00
0,00
3-6-4-8
Regülatörün diferansiyel kısmını
ayarlama
D oran sınırı
1,00...20,00
3,00
Sınırlama ile diferansiyel kısmıyla örn.
ölçüm gürültüsünü bastırmak için
maksimum güçlendirme belirlenir
7.6.1.2.1 Kumanda birimi üzerinden regülatör işletimi
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
54 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
DI-E N
+24V
GND
DIC OM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
C OM
+24V
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
2
3
1
5
4
Şek. 32: Regülatör işletimi terminal planı (çizgili = opsiyonel)
1
2
3
4
5
Örnek
Başlat/ Durdur 2
Gerçek değer sensörü
Bildirim rölesi 1
Dijital onay girişi
Dijital girişler için toprak
Frekans dönüştürücü bir diferansiyel basınç kontrolünde 6,7 bar değerinde bir
nominal değere göre ayar yapmalıdır. Bunun için frekans dönüştürücü analog giriş
2'de, 0-10 bar ölçüm aralığına sahip bir 4..20 mA diferansiyel basınç sensörü bağlanır.
Nominal değer öngörüsü kumanda birimi üzerinden gerçekleşir. Tesis başlatma,
"Tesis başlat/ durdur" (1-3-1) parametresi üzerinden etkinleştirilir. Otomatik veya
manuel işletime ayarlanması ve DI-EN üzerinden onay verilmiş olması halinde frekans
dönüştürücü hemen çalışmaya başlar.
Tablo 44: Kumanda birimi üzerinden nominal değer öngörüsü ile regülatör işletimine örnek (Service Tool ile
parametreleme)
Parametre
3-6-1
Açıklama
Ayar türü
Olası ayar
3 = Diferansiyel basınç
Fabrika ayarı
-
3-11-2-1
Ayar işlemini seçme. "Kapalı"
seçildiğinde regülatör devre dışıdır
Minimum basınç
0,00
-1,00 bar
3-11-2-2
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Maksimum basınç
10,0
1000,0 bar
3-11-2-3
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Basınç birimi
bar
bar
1-3-2
Basınç 1 için ayarlanabilen birim
Regülatör nominal değeri
6,7 bar
0,00 bar
3-8-2-1
Ayarlanabilir nominal değer. Nominal
değer DIGIN/ANIN'e göre belirtildiğinde
bu parametre bloke olur. Aksi takdirde
nominal değer kaynağı lokal / alan busu
"kumanda yeri" parametresinden seçilir.
Sinyal analog giriş 2
1 = 4-20 mA
0 = Kapalı
Analog giriş 2'deki sensör sinyali
PumpDrive 2 Eco
55 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Parametre
3-8-2-2
Açıklama
Fonksiyon analog giriş 2
Olası ayar
6 = Diferansiyel basınç
3-8-2-3
3-8-2-4
1-3-1
Analog giriş 2 fonksiyonu. Dahili işletim
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz
Alt sınır analog giriş 2
0,00
Üst sınır analog giriş 2
10,00
Sistem başlat / durdur
1 = Başlat
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
0,00
100,00
0 = Kapalı
Sistem bu fonksiyonla çalıştırılabilir
BİLGİ
Tesis başlatması dijital giriş üzerinden gerçekleştiğinde "Tesis başlat" (1-3-1)
parametresi "Kapalı" konumuna getirilmelidir.
7.6.1.2.2 Harici nominal değer sinyali ile regülatör işletimi
Nominal değer, harici bir nominal değer sinyali üzerinden öngörülebilir. Kumanda
birimi üzerinden aynı zamanda bir nominal değerin girilmesi halinde nominal değerin
analog girişe göre daha yüksek bir önceliği bulunur .
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
DI-E N
+24V
GND
DIC OM
DI3
DI2
DI1
+24V
AO-GND
AO
+24V
AIN2
GND
+24V
AIN1
GND
GND
NO
C OM
+24V
56 / 134
Başlat / Durdur 2
Harici nominal değer sinyali
Bildirim rölesi 1
Dijital onay girişi
PumpDrive 2 Eco
4
B10
1
2
3
4
B9
Şek. 33: Regülatör işletimi terminal planı (çizgili = opsiyonel)
5
B8
2
B7
1
B6
B5
B4
B3
B2
B1
0...10V
0V (GND)
6
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
3
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
5
6
Örnek
Dijital girişler için toprak
Gerçek değer sensörü
Frekans dönüştürücü bir diferansiyel basınç kontrolünde 6,7 bar değerinde bir
nominal değere göre ayar yapmalıdır. Bunun için frekans dönüştürücü analog giriş
2'de, 0-10 bar ölçüm aralığına sahip bir 4..2 mA diferansiyel basınç sensörü bağlanır.
Nominal değer öngörüsü harici bir 4...20 mA nominal değer sinyali olarak analog giriş
1 üzerinden gerçekleşir. İstenilen 6,7 bar nominal değeri için analog giriş 1'de
10,7 mA öngörülmelidir. Tesis başlatma, "Tesis başlat/ durdur" (1-3-1) parametresi
üzerinden etkinleştirilir. Otomatik veya manuel işletime ayarlanması ve DI-EN
üzerinden onay verilmiş olması halinde frekans dönüştürücü hemen çalışmaya
başlar.
Tablo 45: Harici nominal değer sinyali üzerinden nominal değer öngörüsü ile regülatör işletimine örnek (Service
Tool ile parametreleme)
Parametre
3-6-1
Açıklama
Ayar türü
Olası ayar
3 = Diferansiyel basınç
Fabrika ayarı
-
3-11-2-1
Ayar işlemini seçme. "Kapalı"
seçildiğinde regülatör devre dışıdır
Minimum basınç
0,00
-1,00 bar
3-11-2-2
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Maksimum basınç
10,0
1000,0 bar
3-11-2-3
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Basınç birimi
bar
bar
3-8-1-1
Basınç 1 için ayarlanabilen birim
Sinyal analog giriş 1
1 = 4-20 mA
0 = Kapalı
3-8-1-2
Analog giriş 1'deki sensör sinyali
Fonksiyon analog giriş 1
3-8-1-3
3-8-1-4
3-8-2-1
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz
Alt sınır analog giriş 1
Üst sınır analog giriş 1
Sinyal analog giriş 2
0,00
10,00
1 = 4-20 mA
0,00
100,00
0 = Kapalı
3-8-2-2
Analog giriş 2'deki sensör sinyali
Fonksiyon analog giriş 2
6 = Diferansiyel basınç
0 = Kapalı
3-8-2-3
3-8-2-4
1-3-1
Analog giriş 2 fonksiyonu. Dahili işletim
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz
Alt sınır analog giriş 2
0,00
Üst sınır analog giriş 2
10,00
Sistem başlat / durdur
1 = Başlat
1 = Otomatik nominal değer/
Analog giriş 1 fonksiyonu. Dahili işletim kumanda değeri
0 = Kapalı
0,00
100,00
0 = Kapalı
Sistem bu fonksiyonla çalıştırılabilir
BİLGİ
Tesis başlatması dijital giriş üzerinden gerçekleştiğinde "Tesis başlat" (1-3-1)
parametresi "Kapalı" konumuna getirilmelidir.
7.6.1.2.3 Sensörsüz diferansiyel basınç kontrolü
Sensörsüz diferansiyel basınç kontrolü, basınç sensörleri kullanmadan pompanın sabit
bir diferansiyel basıncı üzerine ayar yapmaya olanak verir. Bu işlem pompanın
karakteristik eğrisini baz alır. Dik güç eğrileri işlemin daha yüksek bir doğruluğuna
katkıda bulunur. Güç eğrisinin debi üzerinde bazı bölümlerde sabit bir akış
göstermesi durumunda işlem sınırlı olarak uygundur. "Ayar türü" (3-6-1)
parametresinin "Sensörsüz diferansiyel basınç" değerine getirilmesi ile birlikte
etkinleştirilir. Nominal değer ayarlama.
PumpDrive 2 Eco
57 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
BİLGİ
Sensörsüz diferansiyel basınç ayarı için pompa eğrilerinin (3-4-1, 3-4-3-1 ila 3-4-3-22)
tüm parametrelerinin ve basınç ölçüm noktalarının (3-5-2-1 ve 3-5-2-2) boru iç
çapının girilmesi gerekir.
Tablo 46: Sensörsüz diferansiyel basınç kontrolü parametreleri
Parametre
3-6-1
Açıklama
Ayar türü
Olası ayar
4 = Diferansiyel basınç
(sensörsüz)
Fabrika ayarı
-
7.7 Uygulama fonksiyonları
7.7.1
Frekans dönüştürücüyü pompaya uyarlama
Pompanın karakteristik eğrileri 3-4-3-1 ila 3-4-3-22 parametreleri üzerinden
tanımlanır ve 3-4-1 pompasının nominal devir sayısında geçerlidir. Karakteristik
eğriler aşağıdaki fonksiyonlar için temel teşkil eder:
▪ Debi tahmini
▪ İşletim noktası denetimi
▪ Hazırlık işletimi
▪ Sensörsüz diferansiyel basınç kontrolü
▪ Çift pompalı işletim
Frekans dönüştürücü fabrika taraflı önceden parametrelenmişse pompaya özgü
parametrelerin tamamı doldurulmuştur.
H
3-4-3-16 H0
3-4-3-17 H1
...
3-4-3-22 H5
Q0
3-4-3-1
Q1
3-4-3-2
Q2
Q3
...
Q4
Q5
Q6
3-4-3-7
Q
Şek. 34: Yedi destek noktası ve ilgili parametreleri ile birlikte nakil yüksekliği eğrisi
Debi Q0, yani (3-4-3-1) parametresi, daima sıfırdır. Debi Q6 (3-4-3-7) karakteristik
eğrilerin sonunu tanımlar ve aynı zamanda pompanın izin verilen maksimum
debisidir.
58 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
P
3-4-3-15 P5
...
3-4-3-10 P1
3-4-3-9 P0
Q0
3-4-3-1
Q1
3-4-3-2
Q2
...
Q3
Q4
Q5
Q6 Q
3-4-3-7
Şek. 35: Yedi destek noktası ve ilgili parametreleri ile birlikte güç eğrisi
Güç eğrileri için nakil yüksekliği eğrilerindeki aynı debi değerleri kullanılır.
BİLGİ
Güç eğrisi akışkanın (3-5-1) yoğunluğuna dönüştürülmez. Yani bu durumda
akışkanın yoğunluğu için geçerli olan bir güç eğrisinin girilmesi gerekir.
Nominal devir sayısında pompanın optimum işletim noktası, "Debi Qopt" (3-4-3-8)
parametresi üzerinden öngörülür. Nominal devir sayısında pompanın kısmi yük sınırı,
"Kısmi yük sınır debisi" (3-4-3-30) parametresi üzerinden öngörülür. Optimum işletim
noktasını referans alan yüzdesel bir bilgi söz konusudur.
Tablo 47: Pompa üzerinde uyarlama parametreleri (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-4-3-1
Açıklama
Debi Q_0
3-4-3-2
Debi Q_1
3-4-3-3
Debi Q_2
3-4-3-4
Debi Q_3
3-4-3-5
Aktarma akımı Q_4
3-4-3-6
Aktarma akımı Q_5
3-4-3-7
Aktarma akımı Q_6
3-4-3-8
Debi Q_opt
3-4-3-9
Pompa güç ihtiyacı P_0
3-4-3-10
Pompa güç ihtiyacı P_1
3-4-3-11
Pompa güç ihtiyacı P_2
3-4-3-12
Pompa güç ihtiyacı P_3
3-4-3-13
Pompa güç ihtiyacı P_4
PumpDrive 2 Eco
Olası ayar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Fabrika ayarı
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
59 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Parametre
3-4-3-14
Açıklama
Pompa güç ihtiyacı P_5
3-4-3-15
Pompa güç ihtiyacı P_6
3-4-3-16
3-4-3-17
3-4-3-18
3-4-3-19
3-4-3-20
3-4-3-21
3-4-3-22
3-4-3-23
3-4-3-24
3-4-3-25
3-4-3-26
3-4-3-27
3-4-3-28
3-4-3-29
3-4-3-30
Nakil yüksekliği H_0
Nakil yüksekliği H_1
Nakil yüksekliği H_2
Nakil yüksekliği H_3
Nakil yüksekliği H_4
Nakil yüksekliği H_5
Nakil yüksekliği H_6
NPSH_0
NPSH_1
NPSH_2
NPSH_3
NPSH_4
NPSH_5
NPSH_6
% Q cinsinden kısmi yük sınır debisi
7.7.2
7.7.2.1
Olası ayar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
00,00...1000,00
0...100
Fabrika ayarı
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
Koruma fonksiyonları
Termik motor korumasını etkinleştirme/devre dışı bırakma
Termal aşırı yükleme, ilgili alarm mesajı ile birlikte derhal kapatmaya yol açar.
Motorun yeterli derecede soğutulmasından sonra tekrar çalıştırma mümkündür.
Kapatmanın eşik değeri fabrika çıkışlı olarak bir PTC sensörü veya bir ısı şalteri ile
denetleme için ayarlanmıştır. Diğer termoelektrik elemanların kullanılması
durumunda bu değerin KSB Servis tarafından ayarlanması gerekir.
BİLGİ
Termik motor koruması motor işletimi sırasında etkinleştirilmemeli/devre dışı
bırakılmamalıdır.
Tablo 48: Termik motor koruması (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-2-3-1
Açıklama
PTC değerlendirmesi
3-2-3-2
Motor sıcaklık denetimi
Termik motor korumasının tutumu
▪ 1 = Açık
▪ Otomatik onaylı değil
Motorda aşırı sıcaklık algılandığında
yapılacaklar
▪ Otomatik onaylı
7.7.2.2
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Fabrika ayarı
1 = Açık
Otomatik onaylı değil
Aşırı/düşük gerilim denetlemesi ile elektrik motor koruması
Frekans dönüştürücü şebeke gerilimini denetler. 380 V - %10 değerinin altına
düşülmesi veya 480 V + %10 değerinin aşılması kapatmaya ve ilgili alarm mesajına
yol açar. Tekrar açmadan önce alarmın onaylanması gerekir.
7.7.2.3
Aşırı akım nedeniyle kapatma
"Motor nominal akımından maks. % motor akımı" (3-3-7-1) akım sınırı
parametresinin %5 oranında aşılması durumunda, motorun kapatılmasına yol açan
sınırlı otomatik onaylı "Aşırı akım" alarmı verilir. Bu olay mevcut olduğu sürece
motor kilitli kalır. Kilitleme durumu kumanda birimi üzerinde görüntülenir.
60 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
7.7.2.4
Devir sayısı sınırlaması ile dinamik aşırı yük koruması
Frekans dönüştürücü, motor akımını algılayan ve sınırlandırılmasına olanak veren
akım sensörlerine sahiptir. Tanımlanmış aşırı yükleme sınırına ulaşıldığında gücün
azaltılması için devir sayısı düşürülür (I²t ayarı). Frekans dönüştürücü artık ayar
işletiminde çalışmaz ama düşürülmüş devir sayısı ile birlikte fonksiyonu korur.
"Tetikleme karakteristiği I²t" (3-3-7-5) ve "Motor nominal akımından maks. % motor
akımı" (3-3-7-1) parametrelerinde ayarlanmış değerlerin bazında, motorun "Motor
nominal akımı" (3-2-1-4) ile ilgili olarak I²t ayarı devreye girene kadar daha yüksek bir
akımla çalıştırılmasına izin veren dinamik bir süre hesaplanır. Motor nominal akımı
ne kadar güçlü bir şekilde aşarsa I²t ayarının devreye girmesi o kadar hızlı olur.
Dinamik aşırı yük korumasının (I²t sayacı = 0) ilk kez etkin olması halinde ve motor
nominal akımının % 110'u oranında bir motor akımında (3-2-1-4), girilen fabrika
ayarlarında I²t ayarının devreye girmesine kadar olan süre 60 saniyedir (3-3-7-5). Aşırı
yük akımının maksimum motor akımının altında olması halinde dinamik hesaplanmış
olan süre uygun şekilde uzatılır. Motorun aşırı yük işletiminden sonra halen nominal
akımla çalıştırılması durumunda I²t ayarı korunur. Akımın motorun nominal
akımından (3-2-1-4) daha küçük bir değere düşmesi durumunda I²t sayacı tekrar
sıfırlanır. Güncel motor akımına bağlı olarak bu işlem 10 dakikaya kadar sürebilir.
I²t ayarının devreye girmesi halinde derhal bir "Dinamik aşırı yük koruması" uyarısı
görüntülenir. Bu uyarı otomatik onaylıdır ve I²t ayarının devreden çıkması ile birlikte
sıfırlanır.
I²t (3-3-7-6) kapatma devir sayısının altına düşülmesi durumunda sınırlı otomatik
onaylı "Dinamik aşırı yük koruması" alarmı verilir ve motor kapatılır. Motor kilitlenir.
Motor, I²t eşik değerinin maksimum 10 sn (yapı büyüklüğüne bağlıdır) kilit süresi
sonrasında altına düşülmesi halinde tekrar çalışmaya başlar.
Tablo 49: Devir sayısı sınırlaması ile dinamik aşırı yük koruması parametreleri (Service Tool ile parametreleme) Devir
sayısı sınırlaması ile
Parametre
3-2-1-4
3-3-7-1
Açıklama
Olası ayar
Motor nominal akımı
0.00 ... 150.00 A
Motorun tip levhasına göre
nominal akımı
Motor nominal akımından maks.
% motor akımı
3-3-7-5
Maksimum izin verilen motor
akım ayarı
Tetikleme karakteristiği I²t
3-3-7-6
I²t ayarı olana kadar motorun
yüksek akımla işletilebilmesi için
tetikleme özelliği I²t bazında
dinamik bir süre hesaplanır.
Kapatma devir sayısı I²t
Bu devir sayısı sınırı bir dinamik
aşırı yük koruması alarmına
neden olur ve böylece motor
kapatılır
7.7.2.5
Referanslan Fabrika ayarı
dı
yapı büyüklüğüne bağlı
0 ... 150 %
3-2-1-4
110 %
1 .. 60 s
-
60 s
Motorun minimum devir
sayısından motorun
maksimum devir sayısına
kadar
-
500 min⁻¹
Faz kesintisi ve kısa devrede kapatma
Faz kesintisi ve kısa devre doğrudan kapatmaya yol açar (kalkış rampası olmadan). Bu
koruma fonksiyonu parametreleme gerektirmez.
7.7.2.6
Kablo kopma tespiti (Life-Zero)
Kontrol ünitesi, bir sensörün algılandığı veya bir sensörün sabit olarak ayarlanmış
olduğu tüm analog girişlerde kablo kopması denetimi yapar (Life Zero).
PumpDrive 2 Eco
61 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
4..20 mA veya 2..10 V sinyalleri ön koşuldur. Alt gerilim değeri veya akım değerinin 0
V veya 0 mA olarak belirtilmiş olması halinde ilgili analog giriş için kablo kopması
denetimi yapılmaz. 4 mA veya 2 V değerinin altına düşülmesi durumunda
parametrelenebilen bir gecikme süresi sonrasında parametrelenebilen bir reaksiyon
gerçekleşir.
Bu sensörün bir gerçek değer kaynağı olması ve yedeklemenin olmaması nedeniyle
otomatik bir ayar yapılamaması durumunda "Ana kumanda yok" alarmı verilir, aksi
takdirde "Gerçek değer kesintisi" uyarısı verilir.
Bir "Kablo kopması" uyarısı ancak herhangi bir ayar etkin olmadığında verilir. Alarm
ve uyarılar otomatik onaylıdır. Alarm durumunda (ayar artık mümkün değildir)
ayarlanabilir bir tutum gerçekleşir:
▪ Tüm pompaların kapatılması
▪ Devir sayısını koruma
▪ ayarlanabilir devir sayısı
Tablo 50: Kablo kopma tespiti (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-9-1-1
Açıklama
Arıza durumunda tutum
Olası ayar
▪ Tüm pompalar kapalı
"Gerçek değer arızası" alarmında
frekans dönüştürücünün işletim tutumu
3-9-1-2
3-9-1-3
Zaman gecikmesi
▪ Devir sayısını koruma
▪ Sabit devir sayısı
0,0…10,0 sn
Mesajın tetiklenmesine kadar zaman
gecikmesi (uyarı veya alarm). Yedek
sistemde Aux-Master'in fonksiyonu
üstlenmesi için sadece bir uyarı
oluşturulur. Sadece Aux-Master
bünyesinde de aynı şekilde gerçek değer
devre dışı kalırsa sonradan gerçek
değerin devre dışı olmasında ayarlanmış
davranışın gerçekleşeceği bir alarm
oluşur, pompa değiştirme.
Arızada devir sayısı
Motorun minimum devir
sayısından motorun maksimum
Gerçek değer arızasında var olan sabit
devir sayısına kadar
devir sayısı.
7.7.2.7
Fabrika ayarı
Devir sayısını koruma
0,5 sn
500 1/dak
Frekans aralığını gizle
Kritik tesis koşullarında rezonansları engellemek için bir frekans bandının maskeleme
olanağı bulunur. Bunun için devir sayısının bir üst ve bir alt sınır değeri
parametrelenebilir. Üst ve alt sınır devir sayısının min⁻¹ cinsinden aynı olarak
belirlenmesi durumunda bir maskeleme yapılmaz.
BİLGİ
Bir frekans aralığının maskelenmesi manuel işletime etki etmez.
Regülatör işletiminde frekans aralığının maskelenmesi
Regülatör kumanda değerinin alt sınır devir sayısının veya üst sınır devir sayısının
altına düşmesi durumunda kontrol ünitesi rezonans aralığından geçer. Rezonans
aralığından tekrar geçilebilmesi için regülatör kumanda değerinin bu aralıktan daha
önce çıkmış olması gerekir. Bu şekilde, yavaş ayarlanmış regülatörde bir osilasyon
azaltılır - ancak nominal değere rezonans aralığı içinde ulaşılması durumunda
önlenemez. Regülatör işletiminde birden fazla atlamaların meydana gelmesi
durumunda bir "Rezonans aralığı" uyarısı verilir. Bu uyarı, son atlamadan sonra 60
saniye boyunca ekranda görüntülenir.
62 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Ayar işletiminde frekans aralığının maskelenmesi
Ayar birimi kumanda değerinin iki sınır devir sayısı arasında ortalama değerin altında
bulunması halinde motor alt devir sayısında kalır. Ayar birimi kumanda değerinin iki
sınır devir sayısı arasında ortalama değerin üstünde bulunması halinde motor alt
devir sayısında kalır. Ortalama değerin aşılması veya altına düşülmesi halinde kontrol
ünitesi rezonans aralığını motor koruma rampası boyunca aşar.
Tablo 51: Üst ve alt sınır devir (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-9-12-1
Açıklama
Alt sınır
3-9-12-2
Rezonans aralığının Hz cinsinden
maskelenmesi için alt devir sayısı sınırı.
Alt ve üst sınır frekansı aynı
ayarlanmışsa maskeleme yapılmaz.
Manuel işletimde bu fonksiyon
desteklenmez
Üst sınır
Rezonans aralığının Hz cinsinden
maskelenmesi için üst devir sayısı sınırı.
Alt ve üst sınır frekansı aynı
ayarlanmışsa maskeleme yapılmaz.
Manuel işletimde bu fonksiyon
desteklenmez
7.7.2.8
Olası ayar
Motorun minimum devir
sayısından motorun maksimum
devir sayısına kadar
Fabrika ayarı
0 min⁻¹
Motorun minimum devir
sayısından motorun maksimum
devir sayısına kadar
0 min⁻¹
İşletim noktası denetimi
Pompanın izin verilen işletim aralığının dışında bulunması halinde işletim noktası
denetimi uyarı mesajları oluşturur. İzin verilemeyen düşük debiler "Kısmi yük" uyarı
mesajını oluşturur. İzin verilemeyen yüksek debiler "Aşırı yük" uyarı mesajını
oluşturur. Bu temeli oluşturan sınırlar belirtilen parametreler (bkz. tablo: İşletim
noktası denetimi parametreleri) üzerinden pompaya uyarlanabilir. İşletim noktası
denetimi debi tahmini ile birlikte (3-9-8-1) parametresi üzerinden etkinleştirilir.
BİLGİ
İşletim noktası denetiminin öngörülen işlevselliği için "basınç ölçüm noktaları boru
iç çapı" (3-5-2-1 ve 3-5-2-2) parametrelerinin girilmesi gerekir.
PumpDrive 2 Eco
63 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
1
!
3
H
!
0
4
2
3-4-3-30
3-4-3-31
Q
Şek. 36: Nakil yükseklikleri-Debi-Diyagram
İzin verilen işletim aralığı
1
3
Nominal devir sayısı
Kısmi yük sınırı
2
4
Minimum devir sayısı
Aşırı yük sınırı
Tablo 52: İşletim noktası denetimi parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
Açıklama
Olası ayar
3-4-3-30
3-4-3-31
Qopt'de % cinsinden kısmi yük sınırı debisi
Qmax'ta % cinsinden kısmi yük sınırı debisi
0..100 %
0..100 %
7.7.2.9
Referanslan Fabrika ayarı
dı
3-4-3-8
30 %
3-4-3-7
98 %
Bireysel denetim fonksiyonları
Aşağıdaki işletim değerleri için birer üst ve alt sınır değeri (parametre 3-10-1-1 ila
3-10-11-3) belirlenebilir:
▪ Güç
▪ Akım
▪ Devir sayısı
▪ Nominal değer
▪ Gerçek değer
▪ Debi
▪ Emme basıncı
▪ Nihai basınç
▪ Diferansiyel basınç
▪ Frekans
▪ Sıcaklık
Bu sınır değerin aşılması veya altına düşülmesi durumunda, ayarlanması gereken
kalıcı bir zaman gecikmesinden (3-10) sonra bir uyarı verilir.
7.7.3
Debi tahmini
Debi tahmini ve nakil yüksekliği tahmini, hem pompanın karakteristik eğrisine hem
de frekans dönüştürücü tarafından hesaplanan dalga gücü ve devir sayısı işletim
verilerine bağlıdır. Debi tahmini, "Debi tahmini" (3-9-8-1) parametresi üzerinden
64 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
etkinleştirilir. Karakteristik eğrileri uyarınca girilir. Debi tahmini doğruluk artışı için
pompaya yakın basınç sensörlerin bulunmaması durumunda monoton artan bir güç
eğrisi gereklidir.
BİLGİ
Bir pompanın gerçek karakteristik eğrileri üretim toleransları nedeniyle belgelenen
değerlerden farklılık gösterebilir. Bunun sonucunda debi tahmini için sapmalar
oluşabilir. Pompanın münferit kabullerinden bir karakteristik eğrisinin
kullanılmasıyla daha yüksek doğruluklara ulaşılabilir.
Pompaya yakın sensörlerle doğruluk artışı
Pompaya yakın basınç sensörlerinin sinyalleri, debi ve nakil yüksekliği hesaplamaları
için kullanılabilir. Ancak bunun sadece pompa manşonları ile basınç ölçüm yeri
arasındaki basınç kayıplarının hem emme hem de basınç bakımından önemsiz
derecede küçük (sensör ölçüm aralığının %<1'i kadar) olması halinde yapılması
gerekir. Bu koşulun yerine getirilmemesi durumunda, basınç sinyallerinin debi
tahmini üzerine etkisini devre dışı bırakmak için "Basınç ölçüm yerleri pozisyonu"
(3-5-2-4) parametresinin "pompaya uzak" değerine getirilmesi gerekir. Aksi takdirde
açık doğruluk artışı ile birlikte "pompaya yakın" ön ayarı geçerli olur. Basınç ölçüm
yerlerinin parametreler üzerinden tanımlanması gerekir (bkz. Tablo: Debi tahmini
parametreleri).
Analog girişler üzerinden "Dahili emme basıncı", "Dahili nihai basınç" veya "Dahili
diferansiyel basınç" fonksiyonları ile algılanmış olan basınçlar sadece debi tahmini ve
nakil yüksekliği tahmini doğruluğunun artışı için kullanılır. "Basınç ölçüm yerleri
pozisyonu" (3-5-2-4) parametresinden bağımsız olarak daima "pompaya yakın"
sensörler olarak geçerlidirler.
Çoklu pompa sistemleri
=
=
=
Şek. 37: Çoklu pompa sistemlerinde pompaya yakın sensörlerin doğruluk artışı için
şartlar
Basınç ölçümünün sadece manifold hatlarında (konuşma dilinde toplayıcılar) yapıldığı
çoklu pompa sistemlerinde ek olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması
gerekir:
▪ Tüm pompalar aynı yapıdadır.
▪ Pompaların emme ve basınç manşonları aynı çapa sahiptir (Inline pompalar).
▪ Emme ve basınç taraflı manifold hatları aynı çapa sahiptir.
▪ Toplam debi geniş ölçüde münferit pompalar üzerine eşit parçalar halinde
dağılır.
Bu koşullar yerine getirilmediyse basınç sinyalleri debi tahmini ve nakil yüksekliği
hesaplaması doğruluk artışı için kullanılamaz. "Basınç ölçüm yerleri pozisyonu"
(3-5-2-4) parametresi "pompaya uzak" değerine getirilmelidir.
PumpDrive 2 Eco
65 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 53: Debi tahmini parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-9-8-1
3-5-2-1
3-5-2-2
3-5-2-3
3-5-2-4
Açıklama
Debi tahmini
Boru çapı emme basıncı ölçüm noktası
Boru çapı nihai basınç ölçüm noktası
Yükseklik farkı basınç ölçüm noktaları
Basınç ölçüm noktaları pozisyonu
Olası ayar
1 = Açık
0...1000 mm
0...1000 mm
-10...10 m
▪ Pompaya yakın
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
0,0 mm
0,0 mm
0,0 m
pompaya yakın
▪ Pompaya uzak
7.7.4
7.7.4.1
Enerji optimizasyonu
Debiye bağlı nominal değer artışıyla basınç/diferansiyel basınç ayarı
Pompa taraflı basınç sensörleri kullanılması ile birlikte DFS, pompadan uzak bir
alıcının debiden bağımsız olarak neredeyse sabit sayılabilir bir basınçla beslenmesini
sağlar. Bunun için, boru tesisatında artan basınç kayıplarını dengelemek adına pompa
basınç nominal değerinin artan debi ile birlikte yükseltilmesi gerekir.
Açık boru hat sistemi
p
3
Q
∆p
Q
2
p
1
Q
Şek. 38: Açık sistemde debiye bağlı nominal değer artışıyla basınç ayarı
1
2
3
Debi bağımlı nominal değer grafiği ile birlikte pompa agregası
Basınç kayıpları grafiği ile boru hattı
Ön basınç grafiği ile alıcılar
Açık boru tesisatlarında, alıcı (3) öncesinde sabit sayılabilir bir basıncın
gerçekleştirilebilmesi için pompanın (1) nihai basıncı kullanılabilir.
66 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Kapalı boru hat sistemi
p
3
Q
∆p
Q
2
p
1
Q
Şek. 39: Kapalı sistemde debiye bağlı nominal değer artışıyla diferansiyel basınç ayarı
1
2
3
Debi bağımlı nominal değer grafiği ile birlikte pompa agregası
Basınç kayıpları grafiği ile boru hattı
Diferansiyel basınç grafiği ile alıcılar
Kapalı boru tesisatlarında, alıcıda (3) sabit sayılabilir bir diferansiyel basıncın
gerçekleştirilebilmesi için pompanın (1) diferansiyel basıncı kullanılabilir.
"Debi bazında DFS" ve "Devir sayısı bazında DFS" olmak üzere iki DFS işlemi
mevcuttur.
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
Debi bazında
DFS tercihen, ölçülen veya tahmin edilen debi bazında gerçekleştirilir. Bunun için
"DFS işlemi" (3-9-3-1) parametresi "Debi" değerine getirilir. Aşağıdaki şekilde, debi
fonksiyonu olarak arttırılmış nominal değerin akışı (sürekli çizgi) ve ilgili
parametreleri gösterilir.
PumpDrive 2 Eco
67 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-2
Q
Şek. 40: Debi bazında DFS'de arttırılmış nominal değerin akışı
1
3
Debiden bağımsız nominal değer
Arttırılmış nominal değer
2
Nominal değer artışı
Arttırılmış nominal değer (3), debiden bağımsız nominal değer (1) ile nominal değer
artışının (2) toplamıdır. Debiden bağımsız nominal değer (1) uyarınca ayarlanır.
Nominal değer artışı (2) debi Q=0 ile başlar ve "DFS Q destek noktası" (3-9-3-2)
debisinde "Nominal değer artışı" (3-9-3-4) altında ayarlanmış olan değere ulaşır.
Nominal değer artışı ayrıca gösterilen parabol boyunca sürdürülür.
Alt debi aralığındaki nispeten küçük basınçlar, mevcut çekvalfleri açmak için yeterli
olmayabilir. Bu bölgede gerekli olan basınca ulaşabilmek için (3-9-3-5) parametresi
bir asgari nominal değer artışı üzerinden belirlenebilir. Aşağıdaki şekilde asgari
nominal değer artışının arttırılmış nominal değer akışına olan etkisi gösterilir.
3-9-3-5
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-2
Şek. 41: Asgari nominal değer artışı (3-9-3-5)ile birlikte debi bazında DFS'de
arttırılmış nominal değerin akışı
1
3
Debiden bağımsız nominal değer
Arttırılmış nominal değer
2
Nominal değer artışı
Devir sayısı bazında (kapalı hidrolik döngüleri için)
Ölçülen veya tahmin edilen debinin kullanılamaması durumunda DFS, devir sayısı
bazında gerçekleştirilebilir. Ancak bu sadece hidrolik döngüler için mümkündür.
Bunun için "DFS işlemi" (3-9-3-1) parametresi "Devir sayısı" değerine getirilir.
Aşağıdaki şekilde, devir sayısı fonksiyonu olarak arttırılmış nominal değerin akışı
(sürekli çizgi) ve ilgili parametreleri gösterilir.
68 / 134
PumpDrive 2 Eco
Q
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-3
n
Şek. 42: Devir sayısı bazında DFS'de arttırılmış nominal değerin akışı
1
3
debiden bağımsız nominal değer
arttırılmış nominal değer
2
Nominal değer artışı
Arttırılmış nominal değer (3), debiden bağımsız nominal değer (1) ile nominal değer
artışının (2) toplamıdır. Debiden bağımsız nominal değer (1) uyarınca ayarlanır.
Nominal değer artışı devir sayısı n = 0 ile başlar ve "DFS n destek noktası" (3-9-3-3)
debisinde nominal değer artışı (3-9-3-4) altında ayarlanmış olan değere ulaşır.
Nominal değer artışı ayrıca gösterilen parabol boyunca sürdürülür. Çekvalflerin
açılması için "Asgari nominal değer artışı" (3-9-3-5) parametresi üzerinden bir asgari
nominal değer artışı belirlenebilir.
Tablo 54: Debiye bağlı nominal değer artışıyla basınç/diferansiyel basınç ayarı parametresi (Service Tool ile
parametreleme)
Parametre
3-9-3-1
Açıklama
DFS yöntemi
Olası ayar
▪ Kapalı
Fabrika ayarı
-
▪ Devir sayısı
3-9-3-2
DFS Q destek noktası
3-9-3-3
DFS n destek noktası
3-9-3-4
Nominal değer artışı
3-9-3-5
Asgari nominal değer artışı
PumpDrive 2 Eco
▪ Debi
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
3-2-2-2 parametreleri ile ilgili
"motorun azami devir sayısı"
Ölçüm aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına
kadar
Ölçüm aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına
kadar
ayarlanan birime bağlıdır
0%
ayarlanan birime bağlıdır
ayarlanan birime bağlıdır
69 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Debiye bağlı nominal değer artışıyla sensörsüz diferansiyel basınç ayarı (sensörsüz
DFS)
p
3
Q
∆p
Q
2
p
1
Q
Şek. 43: Kapalı sistemde debiye bağlı nominal değer artışıyla diferansiyel basınç ayarı
Debi bağımlı nominal değer grafiği ile birlikte pompa agregası
Basınç kayıpları grafiği ile boru hattı
Diferansiyel basınç grafiği ile alıcılar
1
2
3
Sensörsüz DFS ile kapalı hidrolik sistemde, basınç sensörlerine gerek kalmaksızın
alıcıda sabit sayılabilir bir diferansiyel basınç gerçekleştirilebilir. Bu işlem pompanın
karakteristik eğrisini baz alır. Dik güç eğrileri işlemin daha yüksek bir doğruluğuna
katkıda bulunur. Güç eğrisinin debi üzerinde bazı bölümlerde sabit bir akış
göstermesi durumunda işlem sınırlı olarak uygundur. "Ayar türü" (3-6-1) parametresi
"sensörsüz diferansiyel basınç" değerine ve DFS işlemi (3-9-3-1) "debi" değerine
getirildiğinde etkinleştirilir.
BİLGİ
Debiye bağlı nominal değer artışıyla sensörsüz diferansiyel basınç ayarı DFS işlemi
(3-9-3-1) "devir sayısı" değerine ayarlanmışsa çalışmaz.
3-9-3-4
P
2
3
1
3-9-3-2
Şek. 44: Debi bazında DFS'de arttırılmış nominal değerin akışı
1
3
70 / 134
Debiden bağımsız nominal değer
Arttırılmış nominal değer
PumpDrive 2 Eco
2
Nominal değer artışı
Q
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Şekilde, debi fonksiyonu olarak arttırılmış nominal değerin akışı (sürekli çizgi) ve
ilgili parametreleri gösterilir. Arttırılmış nominal değer (3), debiden bağımsız nominal
değer (1) ile nominal değer artışının (2) toplamıdır. Debiden bağımsız nominal değer
(1) uyarınca ayarlanır. Nominal değer artışı (2) debi Q=0 ile başlar ve "DFS Q destek
noktası" (3-9-3-2) debisinde "nominal değer artışı" (3-9-3-4) altında ayarlanmış olan
değere ulaşır. Nominal değer artışı ayrıca gösterilen parabol boyunca sürdürülür.
Basınç sensörlü DFS'de olduğu gibi bir asgari nominal değer artışı mümkün değildir.
BİLGİ
Sensörsüz diferansiyel basınç ayarı için pompa eğrilerinin tüm parametrelerinin
(3-4-1, 3-4-3-1 ila 3-4-3-22) girilmesi gerekir.
Tablo 55: Debiye bağlı nominal değer artışıyla sensörsüz basınç/diferansiyel basınç ayarı parametresi (Service Tool ile
parametreleme)
Parametre
3-6-1
Açıklama
Ayar türü
3-9-3-1
3-9-3-2
DFS yöntemi
DFS Q destek noktası
3-9-3-4
Nominal değer artışı
7.7.4.2
Olası ayar
4 = Diferansiyel basınç
(sensörsüz)
2 = Debi
Minimum debiden maksimum
debiye kadar
Ölçüm aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına
kadar
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
0 m³/sa
0%
Hazırlık işletimi (Sleep-Mode)
BİLGİ
Tekrar çalıştırma (3-9-4-5) ile ilgili maksimum kontrol sapması gerçek değerinin
aşılması durumunda PumpDrive, bekleme modunda bir ön uyarı olmadan çalışmaya
başlayabilir.
Bekleme modu aşağıdaki ayar görevlerinde kullanılabilir:
▪ Nihai basıncın veya diferansiyel basıncın ayarlanması (sensörsüz olarak da)
▪ Isıtma sıcaklığının ayarlanması
▪ Doldurma seviyesinin ayarlanması
Bekleme modu, tekli veya çoklu pompa sisteminin ihtiyaca uygun olarak açılıp
kapatılmasını sağlar. Bekleme modu (Sleep-Mode) etkinleştirildiğinde düşük
debilerde, yani kısmi yük sınırına (3-4-3-30) veya kapatma devir sayısına (3-9-8-4)
ulaşıldığında, frekans dönüştürücü pompayı kapatır. Basınç ayarında kapatma
öncesinde bir basınçlı haznenin doldurulması, nominal değer artışlı (3-9-4-2) kısa
süreli bir işletimle gerçekleştirilebilir. Bir basınç düşüşü ve bu nedenle bir debi
ihtiyacı tespit edildiğinde pompa tekrar devreye girer.
Bekleme modu sadece regülatör işletiminde etkilidir. Çok pompalı tesislerde bekleme
modu sadece tek bir pompa çalıştığında etkilidir. Bekleme modu (3-9-4-1)
parametresi üzerinden etkinleştirilir.
Nominal değer artışlı bekleme modu
"Bekleme modunda nominal değer artışı miktarı" (3-9-4-2) parametresi için 0'dan
daha büyük bir değer seçilmesi durumunda bekleme modunun bu varyantı etkin olur.
PumpDrive 2 Eco
71 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
3-9-4-4
3-9-4-3
∆pist
∆pist
3-9-4-5
∆p
3-9-4-2
3-9-4-7
∆psoll
t
n
n
nab
(3-7-3-4)
t1
t2
t3
t
Şek. 45: Nominal değer artışı ile bekleme modu (burada örnek olarak kapatma devir sayısının altına düşülmesinde)
Δpgerçek
Δpgerçek
Gerçek değer arttırılmış nominal değere ulaşır
Gerçek değer arttırılmış nominal değere ulaşmaz
Düşük alım nedeniyle pompanın kısmi yük sınırının (3-4-3-30) veya kapatma devir
sayısının (3-9-4-8) (3-9-4-3) süresi boyunca altına düşülmesi durumunda nominal
değer artışı (t1) başlar. Nominal değer bu esnada bir rampa boyunca nominal değer
artışı (3-9-4-2) kadar arttırılır ve daha sonra sabit olarak tutulur. Rampa süresi,
"Rampa süresi" (3-9-4-7) parametresi üzerinden belirlenir. Nominal değer artışı
toplam süresi (3-9-4-4) parametresi üzerinden sınırlandırılır. Arttırılmış nominal değer
üzerine bir ayar yapılır. Arttırılmış nominal değere bu süre içinde ulaşılması
durumunda kapatma (t2) gerçekleşir. Gerçek değerin bu süre içinde nominal değere
ulaşmaması durumunda nominal değer sıfırlanır ve böylece kapatma denemesi iptal
edilir. Daha sonra pompa, yeni bir kapatma denemesi başlatılmadan önce,
ayarlanabilir bir süre (3-9-4-6) boyunca çalışır.
Tekrar açma
Sistemde bir alım yapıldığında basınç düşer. Tekrar açma (3-9-4-5) için maksimum
kontrol sapmasının ayarlanabilir sınır değerine ulaşıldığında pompa tekrar açılır (t3).
BİLGİ
Çoklu pompa sistemlerinde bir pompa devreye sokulduğunda kapatma denemesi
iptal edilir.
72 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Nominal değer artışsız bekleme modu
"Bekleme modunda nominal değer artışı miktarı" (3-9-4-2) parametresi için 0
değerinin seçilmesi durumunda bekleme modunun bu varyantı etkin olur.
Düşük alım nedeniyle pompanın kısmi yük sınırının (3-4-3-30) veya kapatma devir
sayısının (3-9-4-8) (3-9-4-3) süresi boyunca altına düşülmesi durumunda kapatma
gerçekleşir.
Sistemde bir alım yapıldığında basınç düşer. Tekrar açma (3-9-4-5) için maksimum
kontrol sapmasının ayarlanabilir sınır değerine ulaşıldığında pompa tekrar açılır.
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
Tablo 56: Bekleme modu parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
Açıklama
3-9-4-1
Hazırlık işletimi
3-9-4-2
Hazırlık işletimini aç / kapat
Nominal değer artışı
3-9-4-3
Kabı doldurmak için gereken
basınç artışı
Denetim süresi
3-9-4-4
Nominal değer artışı veya devre
dışı kalana kadar ayarlanabilen
denetim süresi
Nominal değer artışı süresi
3-9-4-5
Nominal değer artışının
maksimum süresi. Bu süre içinde
nominal değere ulaşılırsa
kapatma işlemi gerçekleşir.
Nominal değer artışı süresinin
nominal değer artışı rampası
süresinden daha uzun olarak
ayarlanması gerekir.
İzin verilen sapma
3-9-4-6
Tekrar çalıştırma için maksimum
izin verilen ayar sapması
Asgari süre
3-9-4-7
3-9-4-8
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Hazırlık işletiminde iki kapatma
denemesi arasındaki asgari süre
Nominal değer artışı yükselme
zamanı
Nominal değer artışı içinde
uygulanan yükselme zamanı
Kapatma devir sayısı
Düşük alım nedeniyle pompanın
kısmi yük sınırının veya kapatma
devir sayısının 3-9-4-3 süresi
boyunca altına düşülmesi
durumunda kapatma gerçekleşir.
Referanslan Fabrika ayarı
dı
0 = Kapalı
▪ 1 = Açık
Değer aralığının minimum sınırından maksimum
sınırına kadar
0
0,0…600,0
-
30,0 sn
0,0…600,0
-
100,0 sn
Değer aralığının minimum sınırından maksimum
sınırına kadar
1,0 bar
0,0...600,0
-
60,0 sn
0,0...1000,0
-
30,0 sn
Değer aralığının minimum sınırından maksimum
sınırına kadar
3-2-2-1
PumpDrive 2 Eco
73 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
7.7.5
Rampalar
Başlatma ve durdurma rampası (ayar işletimi/manuel işletim, regülatör işletimi)
Başlatma ve durdurma, devir sayısı rampaları üzerinden gerçekleşir. Başlatma
rampası ile durdurma rampası arasında ayrım yapılır. Rampalar 3-3-5-1, 3-3-5-2 ve
3-2-2-2 parametreleri üzerinden belirlenir. Ayar işletiminde kumanda değerine
ulaşıldığında başlatma rampasından çıkılır. Regülatör işletiminde regülatör
tarafından öngörülen devir sayısına ulaşıldığında başlatma rampasından çıkılır.
Durdurma rampası bir durdurma sinyali verildiğinde etkin olur.
UYARI
Büyük ataletlerle kombinasyonlu dik durdurma rampaları durumunda ayarlanan
durdurma rampası süresinin aşılması (Ardından "Kısıtlı durdurma rampası" uyarı
mesajı verilir.)
Dönen makine parçaları nedeniyle işletme personeli için tehlike söz konusudur!
▷ Makine tamamen durana kadar dönen makine parçalarından daima uzak
durun.
BİLGİ
"DI-EN" dijital girişi üzerinden bir kapatma durumunda motor, durdurma rampası
üzerinden frenlenmez, durana kadar kendiliğinden yavaşlar. Bu işlemin süresi,
sistemin ataletine bağlıdır. Yavaşlama esnasında motor kilitli kalır. Kilitleme
durumu kumanda birimi üzerinde görüntülenir.
n
3-2-2-2
[min-1]
3-3-5-2
3-3-5-1
[s]
t
Şek. 46: Başlatma rampası (sol) ve durdurma rampası (sağ)
n
Devir sayısı
t
Süre
Tablo 57: Başlatma ve durdurma rampası parametresi (Service Tool ile
parametreleme)
Parametre
3-3-5-1
3-3-5-2
3-2-2-2
Açıklama
Başlatma rampası
süresi
Durdurma rampası
süresi
Motorun azami
devir sayısı
Olası ayar
1 - 600 sn
Fabrika ayarı
3s
1 - 600 sn
3s
1 - 4000 min⁻¹
2100 min⁻¹
İşletim rampası (ayar işletimi/manuel işletim)
Ayar işletimi/manuel işletimde ani devir sayısı değişikliklerini önlemek için işletme
rampaları devir sayısının değişme hızını sınırlar. Bir devir sayısı değişikliğinin işletim
rampasından daha düz bir şekilde gelişmesi durumunda sınırlama yapılmaz.
İşletim rampasının artışı 3-2-2-2 ve 3-3-5-3 parametreleri üzerinden belirlenir.
74 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
n
3-2-2-2
[min-1]
3-3-5-3
3-3-5-3
[s]
t
Şek. 47: İşletim rampası
n
Devir sayısı
t
Süre
Tablo 58: İşletim rampası parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Açıklama
İşletim rampası süresi
Motorun azami devir sayısı
Olası ayar
1 - 600 sn
1 - 4000 min⁻¹
Fabrika ayarı
3 sn
2100 min⁻¹
n
3-2-2-2
Parametre
3-3-5-3
3-2-2-2
1
2
3-3-5-1
3
3-3-5-3
4
3-3-5-2
t
[s]
Şek. 48: Ayar işletiminde örnek devir sayısı akışı
Ayar işletimindeki devir sayısı akışı, şekilde örnek olarak kesintisiz çizgi ile gösterilir.
Kumanda değeri (devir sayısı öngörüsü) noktalı olarak gösterilir. Zaman 2'de
başlatma komutu verilir. Devir sayısı, daha sonra korunacak olan kumanda değerine
(1) ulaşılıncaya kadar başlatma rampası boyunca artar. Zaman 3'te kumanda
değerinin ani bir artışı gerçekleşir. Devir sayısı, daha sonra korunacak olan arttırılmış
kumanda değerine ulaşılıncaya kadar işletme rampası boyunca artar. Zaman 4'de
durdurma komutu verilir. Devir sayısı durdurma rampası boyunca durmaya kadar
azalır.
Nominal değer rampası (regülatör işletimi)
Regülatör işletim türünde nominal değer artışları nominal değer rampası boyunca
gerçekleşir. Bu sayede ani devir sayısı değişiklikleri ve böylece sistem dalgalanmaları
önlenir. Nominal değer rampasının artışı, Resim 4'de gösterilen 3-6-4-6 parametresi
ve ayar aralığı Δx üzerinden belirlenir. Ayar aralığı Δx, 3-6-1 ayar türü ve 3-11 değer
aralıkları ve birimler menüsünden oluşur. Bunun için iki örnek:
Örnek 1
Sabit nihai basınç üzerine ayar:
"Ayar türü" (3-6-1) parametresi "Nihai basınç" değerine sahiptir. Buna göre ayar
aralığı Δx, "Minimum basınç" (3-11-2-1) ve "Maksimum basınç" (3-11-2-2)
parametreleri tarafından sınırlandırılır.
Örnek 2
Sabit sıcaklık üzerine ayar:
"Ayar türü" (3-6-1) parametresi "Sıcaklık (ısıtma)" değerine sahiptir. Buna göre ayar
aralığı Δx, "Minimum sıcaklık" (3-11-4-1) ve "Maksimum sıcaklık" (3-11-4-2)
parametreleri tarafından sınırlandırılır.
PumpDrive 2 Eco
75 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Δx
x
3-6-4-6
3-6-4-6
t
[s]
Şek. 49: Nominal değer rampası
x
Δx
Kontrol büyüklüğü
Ayar aralığı
t
Süre
Tablo 59: Nominal değer rampası parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-6-4-6
Açıklama
Nominal değer rampası süresi
Olası ayar
1 - 600 sn
Fabrika ayarı
3s
7.8 Cihaz fonksiyonları
7.8.1
Fabrika ve kullanıcı ayarı
BİLGİ
Öncesinde bir işletime alma uygulanmışsa servis yazılımı veya kullanıcı ayarları
yardımıyla yedeklenmemiş olan tüm parametre ayarları, fabrika ayarlarına geri
dönüş ile birlikte sıfırlanır.
Frekans dönüştürücüde ek olarak iki kullanıcı ayarı kaydedilebilir ve yüklenebilir.
Fabrika ayarlarının üzerine yazılamaz ve bunlar (3-1-3-5) parametresi ile yüklenebilir.
Tablo 60: Fabrika ve kullanıcı ayarları (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-1-3-1
3-1-3-2
3-1-3-3
3-1-3-4
3-1-3-5
Açıklama
Kullanıcı ayarları 1'i yükle
Kullanıcı ayarları 2'yi yükle
Kullanıcı ayarları 1'i kaydet
Kullanıcı ayarları 2'yi kaydet
Fabrika ayarını yükle
Olası ayar
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Uygulama
Fabrika ayarı
-
Bu fonksiyonla tahrik veya sistem fabrika
ayarlarına geri döndürülebilir.
7.8.2
PumpMeter okuma
Frekans dönüştürücünün fabrikada parametrelenmemişse PumpMeter'in bir Modbus
üzerinden M12 modülü A girişine bağlanmış olması halinde PumpMeter
bünyesindeki önemli tüm veriler (motor verileri, pompanın karakteristik eğrileri)
frekans dönüştürücüye yüklenebilir.
BİLGİ
Verilerin PumpMeter'den yüklenmesinde fabrika ayarlı olarak kaydedilmiş verilerin
üzerine yazılır. Bazı durumlarda frekans dönüştürücüdeki veriler daha yeni bir
tarihe sahip olabilir. Fabrika verilerinin yeninden yüklenmesi fabrika ayarları
üzerinden mümkündür.
Tip levhasını okuma
76 / 134
Parametreyi pompa karakteristik eğrisi ve motor verileri gibi PumpMeter'den okumak
için parametre fonksiyonunun M12 modül giriş A (3-8-4-1) PMtr emme basıncı/nihai
basınç veya dahili PMtr emme basıncı/nihai basınç olarak ayarlanması gerekir. Frekans
dönüştürücü bunun için "Off" veya "Oto durdur" işletim durumunda olmalıdır.
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
BİLGİ
3-8-4-1 parametrelerinin yukarıda belirtilen bir değere değiştirilmesinde (özellikle
önemli donanım durumunda), PumpMeter veri yolu bağlantısının sıfırlanması için
gerekli olan bir 24V gerilim sıfırlaması tetiklenir.
Ancak bundan sonra tip levhası okunabilir.
Veri aktarımının bitiş öncesi tip levhalarının okunması kesilir veya iletişim
kurulamazsa "PumpMeter iletişimi" uyarısı belirir ve aktarılmış mevcut parametre
kaydedilir. Okumayla motor verileri de değiştirilebilir, otomatik motor adaptasyonu
(AMA) yeniden başlatılır. Tamamlanmış okumadan sonra "PumpMeter yükleme
tamamlanmıştır mesajı gelir. Motor parametresi değiştirildi! AMA uygulayın!"
BİLGİ
Analog girişte ayar yapılması gerekiyorsa PMtr emme basıncı/nihai basınç seçiminde
3-8-4-1 parametresi tip levhasının okunmasından sonra tekrar "kapalı" konumuna
getirilmelidir.
Tablo 61: PumpMeter okuma (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-8-4-1
Açıklama
Fonksiyon M12 modülü giriş A
3-13-1
M12 modül giriş A fonksiyonu. Dahili
işletim değerleri gerçek değer kaynağı
olarak kullanılamaz.
Tip levhasını okuma
Uygulama
-
3-13-2
Tip levhası bilgilerini PumpMeter'den
frekans dönüştürücüye aktarır
Adres
1...247
247
3-13-3
Bağlanmış PumpMeter cihazının Modbus
adresi
Baud hızı
Bağlanmış PumpMeter cihazının Modbus
Baud hızı
3-13-4
Sistem veri yolu denetleme süresi
Olası ayar
1 = PMtr emme basıncı/nihai
basınç
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
▪ 9600
38400
▪ 19200
▪ 38400
▪ 115200
1...180 sn
15
Modbus zaman aşımı ayarı
7.8.3
Tarih ve saat
Frekans dönüştürücü gerçek zaman saatine sahiptir. Baskı formatı değiştirilebilir.
BİLGİ
Yaz ve kış saati arasında otomatik geçiş mümkün değildir.
Tablo 62: Tarih ve saat parametresini ayarlama (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
1-5-1
Açıklama
Sistem saati
Olası ayar
1-5-2
Güncel sistem saati
Sistem tarihi
3-1-4-1
Sistemin güncel tarihi
Tarihi ayarla
-
Fabrika ayarı
-
-
-
01.01.2000 ... 31.12.2099
-
Tarih ayarı
PumpDrive 2 Eco
77 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Parametre
3-1-4-2
Açıklama
Saati ayarla
Olası ayar
00:00 … 23:59
3-1-4-3
Saat ayarı
Saat formatı
▪ AM
Saati gösterme formatını seçin
▪ PM
Fabrika ayarı
-
▪ 24h
7.9 Dijital ve analog girişler/ Dijital ve analog çıkışlar
7.9.1
Dijital girişler
Frekans dönüştürücüde dört dijital giriş mevcuttur.
DI-EN dijital girişine sabit bir fonksiyon atanmıştır:
DI-EN dijital giriş yardımıyla frekans dönüştürücünün darbe genişlik modülasyonu
(PWM) kapatılabilir. Bir kapatma (DI-EN = Low) durumunda motor, durdurma
rampası üzerinden frenlenmez, durana kadar kendiliğinden yavaşlar. Bu işlemin
süresi, sistemin ataletine bağlıdır. Yavaşlama esnasında motor kilitli kalır. Kilitleme
durumu kumanda birimi üzerinde görüntülenir. En basit durumda DI-EN (C10)
üzerine kurulan bir +24V (C9) tel köprü, PWM'i etkinleştirebilir.
BİLGİ
"DI-EN" dijital girişi üzerinden bir kapatma durumunda motor, durdurma rampası
üzerinden frenlenmez, durana kadar kendiliğinden yavaşlar. Bu işlemin süresi,
sistemin ataletine bağlıdır. Yavaşlama esnasında motor kilitli kalır. Kilitleme
durumu kumanda birimi üzerinde görüntülenir.
UYARI
Dönen makine parçaları
İşletme personelinin yaralanma tehlikesi bulunur!
▷ Makine tamamen durana kadar dönen makine parçalarından daima uzak
durun.
Bu dijital girişlerin (DI1 – DI3) üç tanesi serbestçe parametrelenebilir. Aşağıdaki
fonksiyonlar seçilebilir:
▪ İşlev yok
▪ Sistemi çalıştırma
▪ Dijital potansiyometre (daha hızlı / daha yavaş)
▪ Kuru çalışma koruması
▪ Alarm sıfırla
▪ Analog girişin çıkış kumandası
▪ Harici bir mesajın işlenmesi (örn. Kapı açık – Reaksiyon: Pompa kapalı)
▪ Kapalı/Otomatik/Sabit devir sayısı/Harici kapalı
▪ Pompa değiştirme
78 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 63: Fonksiyonların ön ataması ile birlikte parametre listesi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-8-6-1
Açıklama
Fonksiyon dijital giriş 1
Olası ayar
▪ İşlev yok
3-8-6-2
Dijital giriş 1'in ayarlanabilir fonksiyonu
Fonksiyon dijital giriş 2
▪ Sistemi çalıştırma
▪ Otomatik potansiyometre +
3-8-6-3
Dijital giriş 2 'nin ayarlanabilir
fonksiyonu
Fonksiyon dijital giriş 3
Dijital giriş 3 'ün ayarlanabilir
fonksiyonu
▪ Otomatik potansiyometre ▪ Manuel potansiyometre -
Fabrika ayarı
Sistemi çalıştırma
Mesajları sıfırla
işlev yok
▪ Manuel potansiyometre +
▪ Dijital Bit 0 kumandası
▪ Dijital Bit 1 kumandası
▪ Dijital Bit 2 kumandası
▪ Kuru çalışma koruması
▪ Mesajları sıfırla
▪ AOUT Bit 0 kumandası
▪ AOUT Bit 1 kumandası
▪ Harici mesaj
7.9.1.1
Dijital potansiyometre
Bu fonksiyon yardımıyla işletim türüne (regülatör işletimi, ayar işletimi, manuel
işletim) bağlı olarak ilgili nominal büyüklük (nominal değer, kumanda değeri, ayar
değeri) arttırılabilir veya azaltılabilir. Bunun için iki dijital giriş kullanılır.
BİLGİ
Nominal büyüklük bir analog giriş üzerinden öngörülmemelidir, aksi takdirde dijital
potansiyometre işlevsiz kalır
Regülatör işletiminde
otomatik dijital
potansiyometre
"Otomatik" işletim türünde regülatör nominal değerinin adım adım değiştirilmesi
için dijital girişlerin fonksiyonu olarak "Potansiyometre Oto –" ve "Potansiyometre
Oto +" seçin. "Nominal değer değişikliği adım genişliği" (3-6-6-1) parametresi
üzerinden, dijital girişteki impuls başına nominal değerin tekli ve çoklu pompa
sistemi için ne kadar arttırılması veya düşürülmesi gerektiğini tanımlanır.
Ayar işletiminde dijital
potansiyometre Oto
"Otomatik" işletim türünde ayar-kumanda değerinin adım adım değiştirilmesi için
dijital girişlerin fonksiyonu olarak "Potansiyometre Oto –" ve "Potansiyometre Oto
+" seçin. "Devir sayısı değişikliği adım genişliği" (3-6-6-2) parametresi üzerinden,
dijital girişteki impuls başına ayar değerinin tekli ve çoklu pompa sistemi için ne
kadar arttırılması veya düşürülmesi gerektiğini tanımlanır.
Manuel işletimde dijital
potansiyometre
Manuel işletim türünde ayar değerinin adım adım değiştirilmesi için dijital girişlerin
fonksiyonu olarak "Potansiyometre Elle –" ve "Potansiyometre Elle +" seçin. "Devir
sayısı değişikliği adım genişliği" (3-6-6-2) parametresi üzerinden, dijital girişteki
impuls başına ayar değerinin tekli ve çoklu pompa sistemi için ne kadar arttırılması
veya düşürülmesi gerektiğini tanımlanır.
BİLGİ
"Dijital potansiyometre Elle" fonksiyonu öngörülerinin sadece aktif ana kumandada
değil, her bir kumandada ayarlanması gerekir.
Buradaki tutum, dijital girişlerin devrelenmesine bağlıdır:
▪ 00: devre dışı;
Nominal değer veya ayar değeri örn. kumanda birimi üzerinden değiştirilebilir.
▪ 01: yukarı
▪ 10: aşağı
▪ 11: kilitli;
Nominal değer veya ayar değeri değiştirilmez.
PumpDrive 2 Eco
79 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
"Aralık" (3-6-6-3) parametresi ile kalıcı bir sinyalde otomatik değer değişimi için
zaman değeri ayarlanabilir. Bu süre geçtikten sonra nominal değer veya ayar
değeri sürekli olarak değişir.
Tablo 64: Dijital potansiyometre parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-6-6-1
3-6-6-2
3-6-6-3
Açıklama
Olası ayar
Referanslan Fabrika ayarı
dı
Nominal değer değişikliği adım
Değer aralığının minimum 0,10
genişliği
sınırından maksimum
Bu parametre, otomatik işletimde sınırına kadar
nominal değerin dijital girişteki
impuls başına ne kadar
arttırılması veya düşürülmesi
gerektiğini tanımlar.
Devir sayısı değişikliği adım
genişliği
Bu parametre, dijital girişteki
impuls başına kumanda/nominal
değerin tekli ve çoklu pompa
sistemi için ne kadar arttırılması
veya düşürülmesi gerektiğini
tanımlar.
Aralık
0...1000 1/dak
-
10
0,0…10,0 sn
-
0,5
Var olan kalıcı bir sinyalde
otomatik değer değişimi için
zaman değeri
7.9.1.2
Harici mesaj
Bir dijital giriş üzerinden dışarıdan yerel bir mesaj oluşturulabilir.
"Harici mesaj reaksiyonu" (3-9-14-1) parametresi ile mesajın bir alarm mı yoksa bir
uyarı mı olacağı ayarlanabilir.
"Harici mesaj tutumu" (3-9-14-2) parametresi ile mesajın otomatik onaylı olup
olmayacağı ayarlanabilir.
Harici mesaj, bir toplu arızada bir röle üzerinden de dikkate alınabilecek olan düzenli
bir alarm veya düzenli bir uyarı oluşturur.
Tablo 65: Harici mesaj parametresi (Harici mesaj parametresi)
Parametre
3-9-14-1
Açıklama
Harici mesaj reaksiyonu
▪ Uyarı
3-9-14-2
Harici mesajın ortaya çıkmasındaki
reaksiyon
Harici mesaj tutumu
Harici mesajın alarm tutumu
▪ Otomatik onaylı
7.9.1.3
Olası ayar
▪ Alarm
▪ Otomatik onaylı değil
Fabrika ayarı
Alarm
Otomatik onaylı değil
Sabit devir işletimi
Frekans dönüştürücünün güncel devir sayısı bu fonksiyon yardımıyla sabit bir devir
sayısı ile değiştirilebilir.
BİLGİ
"Sabit devir işletimi" fonksiyonu öngörülerinin sadece aktif ana kumandada değil,
her bir kumandada ayarlanması gerekir.
Dijital girişlerin devrelenmesine bağlı olarak en fazla 3 sabit devir sayısı seçilebilir.
Seçilen dijital girişlerin fonksiyonu "Kumanda dijital Bit 0", "Kumanda dijital Bit 1"
ve "Kumanda dijital Bit 2" üzerinden ayarlanır. Buradaki tutum, dijital girişlerin
devrelenmesine bağlıdır.
80 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 66: Dijital girişler devrelemesi
Dijital kumanda (Bit 2)
Dijital kumanda (Bit 1)
Dijital kumanda (Bit 0)
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Kapalı
Otomatik
Elle (değişken devir sayısı)
Sabit devir sayısı 1
Boş
Sabit devir sayısı 2
Boş
Sabit devir sayısı 3
Sabit devir sayılarının değerleri (3-6-5-1) ila (3-6-5-3) parametreleri üzerinden
belirlenir.
Tablo 67: Dijital girişler üzerinden sabit devir işletimi parametreleri (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
Açıklama
Olası ayar
3-6-5-1
Sabit devir sayısı 1
3-6-5-2
Dijital girişler üzerinden
seçilebilen sabit devir sayısı
Sabit devir sayısı 2
Motorun minimum devir
sayısından maksimum
devir sayısına kadar
3-6-5-3
Dijital girişler üzerinden
seçilebilen sabit devir sayısı
Sabit devir sayısı 3
Dijital girişler üzerinden
seçilebilen sabit devir sayısı
7.9.1.4
Referanslan Fabrika ayarı
dı
3-2-2-1
0
3-2-2-2
Motorun minimum devir
sayısından maksimum
devir sayısına kadar
3-2-2-1
Motorun minimum devir
sayısından maksimum
devir sayısına kadar
3-2-2-1
0
3-2-2-2
0
3-2-2-2
Kuru çalışma koruması
Bir dijital giriş üzerinden harici bir sensör (örn. basınç şalteri) ile kuru çalışma
denetimi yapılabilir. Bunun için dijital girişin fonksiyonu, kuru çalışma koruması
değerine ayarlanmalıdır.
BİLGİ
Kuru çalışma koruması harici bir sensör üzerinden etkinleştirilirse sensörsüz kuru
çalışma tespiti devre dışı kalır.
Tablo 68: Dijital giriş üzerinden kuru çalışma durumunda frekans dönüştürücünün tutumu (Service Tool ile
parametreleme)
Parametre
Açıklama
Olası ayar
3-9-7-1
Harici kuru çalışma tespit
sisteminin tutumu
Harici kuru çalışma tespit
sisteminin alarm tutumu
Referanslan Fabrika ayarı
dı
▪ Otomatik onaylı değil 3-8-6-1
Otomatik onaylı değil
▪ Otomatik onaylı
3-8-6-2
3-8-6-3
3-8-6-4
3-8-6-5
7.9.2
Analog girişler
İki analog giriş kullanılabilir. Bu analog girişler üzerinden örn. harici kumandaların
nominal değerleri veya basınç sensörlerinin gerçek değer sinyalleri frekans
dönüştürücü üzerine devrelenebilir. Bu amaçla ilgili analog giriş için bir sinyal türü ve
bir fonksiyon seçilmelidir. Ölçüm aralığını seçilen sinyale uygun şekilde
ölçeklendirilebilmesi için örneğin uygun olarak bir üst ve bir alt sınır belirlenebilir.
PumpDrive 2 Eco
81 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
Örneğin bir diferansiyel basınç sensörünün (4-20 mA; 0-6 bar) gerçek değer sinyali
olarak bağlanması durumunda aşağıdaki ayarların yapılması gerekir:
▪ Sinyal türü "4 - 20 mA"
▪ "Diferansiyel basınç" fonksiyonu
▪ Alt sınır analog giriş 0 bar
▪ Üst sınır analog giriş 6 bar
Çoklu pompa işletiminde münferit frekans dönüştürücülerinde aynı analog girişin
farklı şekilde parametrelendirilmesi mümkün değildir.
Bir analog girişte, cihazda bu tür bir Live-Zero mevcut değilken 4 - 20 mA veya 2 - 10
V sinyal türünün parametrelenmesi halinde frekans dönüştürücü "Kablo kopması"
uyarısını verir.
Tablo 69: Analog giriş 1 ve 2 parametreleri
Parametre
3-8-1-1
Açıklama
Sinyal analog giriş 1
Analog giriş 1'deki sensör sinyali
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
▪ 1 = 4…20 mA
▪ 2 = 2…10 V
▪ 3 = 0…20 mA
3-8-1-2
Fonksiyon analog giriş 1
Analog giriş 1 fonksiyonu. Dahili işletim
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz.
▪ 4 = 0…10 V
▪ 0 = İşlev yok
0 = İşlev yok
▪ 1 = Otomatik nominal
değer/kumanda değeri
▪ 3 = Manuel ayar değeri
▪ 4 = Emme basıncı
▪ 5 = Nihai basınç
▪ 6 = Diferansiyel basınç
▪ 7 = Debi
▪ 8 = Seviye
▪ 9 = Sıcaklık
▪ 10 = Dahili emme basıncı
▪ 11 = Dahili nihai basınç
3-8-1-3
Alt sınır analog giriş 1
3-8-1-4
Üst sınır analog giriş 1
3-8-2-1
Sinyal analog giriş 2
Analog giriş 2'deki sensör sinyali
▪ 12 = Dahili diferansiyel
basınç
Ölçüm aralığının minimum sınırı 0
(analog girişin seçilen
fonksiyonuna bağlıdır)
Ölçüm aralığının maksimum
0
sınırı (analog girişin seçilen
fonksiyonuna bağlıdır)
▪ 0 = Kapalı
0 = Kapalı
▪ 1 = 4…20 mA
▪ 2 = 2…10 V
▪ 3 = 0…20 mA
▪ 4 = 0…10 V
82 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Parametre
3-8-2-2
Açıklama
Fonksiyon analog giriş 2
Analog giriş 1 fonksiyonu. Dahili işletim
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz
Olası ayar
▪ 0 = İşlev yok
Fabrika ayarı
0 = İşlev yok
▪ 1 = Otomatik nominal
değer/kumanda değeri
▪ 3 = Manuel ayar değeri
▪ 4 = Emme basıncı
▪ 5 = Nihai basınç
▪ 6 = Diferansiyel basınç
▪ 7 = Debi
▪ 8 = Seviye
▪ 9 = Sıcaklık
▪ 10 = Dahili emme basıncı
▪ 11 = Dahili nihai basınç
▪ 12 = Dahili diferansiyel
basınç
▪ 13 = DIFF (AI1, AI2)
▪ 14 = MIN (AI1, AI2)
▪ 15 = MAKS (AI1, AI2)
3-8-2-3
Alt sınır analog giriş 2
3-8-2-4
Üst sınır analog giriş 2
▪ 16 = AVE (AI1, AI2)
Ölçüm aralığının minimum sınırı 0
(analog girişin seçilen
fonksiyonuna bağlıdır)
Ölçüm aralığının maksimum
0
sınırı (analog girişin seçilen
fonksiyonuna bağlıdır)
Ayrıca aşağıdaki kriterlere göre sorgulanabilmeleri için 2 sinyalin aynı anda analog
giriş 1 ve analog giriş 2 üzerinden okutulması mümkündür (ayar sadece analog giriş
2'de mümkündür):
▪ İki sinyal değerinin farkı DIFF (AI1, AI2)
▪ İki sinyal değerinin minimumu MIN (AI1, AI2)
▪ İki sinyal değerinin maksimumu MAKS (AI1, AI2)
▪ İki sinyal değerinin ortalaması AVE (AI1, AI2)
BİLGİ
Bu iki analog giriş sinyallerinden birinde bir arıza algılanması durumunda proses
değeri kalan sinyale eşit olur, bu da proses üzerinde istenmeyen etkilere yol açabilir.
Aşağıdaki fonksiyonlar, frekans dönüştürücüde aynı zamanda ayar yapılması
gerekmeyen sensör sinyallerini değerlendirme için kullanılır. Örneğin analog giriş
1'de bir toplama hattı içinde bir basınç sensörü üzerinde kumanda edilecekse ve aynı
anda analog giriş 2'de pompada, pompa ayarının gerçek değeri olarak
kullanılmayan, lokal ölçüm için ikinci bir basınç sensörü bulunuyorsa.
▪ Dahili emme basıncı
▪ Dahili nihai basınç
▪ Dahili diferansiyel basınç
7.9.3
Röle çıkışı
Frekans dönüştürücünün potansiyelsiz kontağında (kapatıcı röle) işletim durumu
bilgileri sorgulanabilir.
PumpDrive 2 Eco
83 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 70: Röle 1 parametresi (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-8-9-1
Açıklama
Fonksiyon röle 1
Olası ayar
▪ Yok
Röle 1 üzerinden seçilebilen
mesajlar
Fabrika ayarı
Alarm
▪ AUTO işletim türü
▪ RUN işletim durumu
▪ AUTO/SLEEP işletim durumu
▪ Uyarı
▪ Alarm
▪ Alarm veya uyarı
▪ Dinamik aşırı yük koruması
▪ Akım çok yüksek
▪ Akım çok düşük
▪ Frekans çok yüksek
▪ Frekans çok düşük
▪ Güç çok yüksek
▪ Güç çok düşük
3-8-9-2
Zaman gecikmesi açık
▪ Gerçek değer = nominal değer
0,0 – 10,0 sn
0,5 sn
3-8-9-3
Seçilen olayın röle ayarlanana
kadar aralıksız devam etmesi
gerektiği süre
Zaman gecikmesi kapalı
0,0 – 10,0 sn
0,5 sn
Seçilen olayın röle ayarlanana
kadar aralıksız devam etmesi
gerektiği süre
Gerçek değer = nominal değer fonksiyonu
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
"Gerçek değer = nominal değer" fonksiyonu için, değer aralığının ve birimin
belirlenmesinden sonra gerçek değer ve nominal değer karşılaştırması için bir bant
genişliğinin ayarlanması gerekir. Bu ayar, "Gerçek değer=nominal değerde izin
verilen sapma" (3-6-4-7) parametresi ile yapılır.
7.9.4
Analog çıkışlar
Kaynak 1 üzerinden seçilmiş olan değer, analog çıkışta fabrika taraflı 4...20 mA
sinyali olarak verilir. .
Analog çıkış üzerinde her biri farklı dört proses değeri atanabilir.
Hangi değerin verileceği ile ilgili seçim, iki dijital giriş üzerinden gerçekleşir (2 Bits =
4 seçenek). Bunun için dijital girişlerin fonksiyonunu "Kumanda AOUT Bit 0" veya
"Kumanda AOUT Bit 1" üzerine parametreleyin.
Tablo 71: Çıkış değerlerinin kumandası
Analog çıkış 1 ataması
1
2
3
4
84 / 134
PumpDrive 2 Eco
AOUT Bit 1 kumandası
0
0
1
1
AOUT Bit 0 kumandası
0
1
0
1
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 72: Analog çıkış parametreleri (Service Tool ile parametreleme)
Parametre
3-8-7-1
Açıklama
Atama 1 analog çıkış 1
Olası ayar
▪ Kapalı
Analog çıkış 1 için seçilebilir atama 1
▪ Nominal değer
3-8-7-2
Atama 2 analog çıkış 1
▪ Gerçek değer
3-8-7-3
Atama 3 analog çıkış 1
3-8-7-4
Atama 4 analog çıkış 1
Analog çıkış 2 için seçilebilir atama 1
Analog çıkış 3 için seçilebilir atama 1
Analog çıkış 4 için seçilebilir atama 1
▪ Motor devir sayısı
▪ Motor gücü
▪ Motor akımı
▪ Motor gerilimi
Fabrika ayarı
Motor devir sayısı
Motor akımı
Motor gücü
Ara devre gerilimi
▪ Çıkış frekansı
▪ Ara devre gerilimi
7.9.5
M12 modülünü parametreleme
M12 modülü takma
Bir M12 modül soket kontağında (A veya B), cihazda bu tür bir sinyal yokken bir
fonksiyon parametrelenmesi halinde frekans dönüştürücü aşağıdaki mesajlardan
birini verir:
▪ "Gerçek değer kesintisi" uyarısı
▪ "Ana kumanda yok" alarmı
▪ "Kablo kopması" uyarısı
Bu, bu sinyalin gerçek değer kaynağı olarak kullanılıp kullanılmayacağına bağlıdır.
Çoklu pompa işletiminde münferit frekans dönüştürücülerinde aynı M12 modülü
soket kontağının farklı şekilde parametrelendirilmesi mümkün değildir.
M12 modülü PumpMeter için gerçek değer kaynağı (Modbus üzerinden) olarak
parametreleme
PumpMeter'in M12 modülü giriş A üzerinde Modbus üzerinden ayar için gerçek
değer kaynağı olarak kullanılması halinde "Fonksiyon M12 modülü giriş A"
parametresinin "PMtr emme basıncı/nihai basınç" (3-8-4-1) olarak ayarlanması
gerekir.
BİLGİ
Parametrenin 3-8-4-1 yukarıda belirtilen değere değiştirilmesinde (özellikle
sonradan donatım durumunda önemli) bir PumpMetere Bus bağlantının
başlatılmasında gerekli olan bir 24V gerilim sıfırlaması tetiklenir.
2
1
A
Şek. 50: Modbus üzerinden gerçek değer kaynağı olarak PumpMeter
1
2
Gerçek değer kaynağı olarak PumpMeter
Modbus üzerinden M12 modülü giriş A üzerine PumpMeter bağlantısı
PumpDrive 2 Eco
85 / 134
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 73: Modbus üzerinden PumpMeter bağlantısı
Parametre
3-8-4-1
Açıklama
Fonksiyon M12 modülü giriş A
Olası ayar
1 = PMtr emme basıncı/nihai
basınç
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
M12 modül giriş A fonksiyonu. Dahili
işletim değerleri gerçek değer kaynağı
olarak kullanılamaz
M12 modülü PumpMeter için dahili ölçüm büyüklüğü (Modbus üzerinden) olarak
parametreleme
PumpMeter'in M12 modülü giriş A üzerinde Modbus üzerinden sadece dahili ölçüm
büyüklüğü olarak kullanılması ve ayar için kullanılmaması halinde "Fonksiyon M12
modülü giriş A" (3-8-4-1) parametresinin dahili PMtr emme basıncı/nihai basınç
olarak ayarlanması gerekir.
BİLGİ
Parametrenin 3-8-4-1 yukarıda belirtilen değere değiştirilmesinde (özellikle
sonradan donatım durumunda önemli) bir PumpMetere Bus bağlantının
başlatılmasında gerekli olan bir 24V gerilim sıfırlaması tetiklenir.
1
2
3
p
Δp
A
Δp
D
A
D
C
4
Şek. 51: Her pompa için PumpMeter dahili ölçüm büyüklüğü olarak, harici basınç
sensörü gerçek değer kaynağı olarak
1
2
3
4
Harici basınç sensörü gerçek değer kaynağı olarak
Ana kumandada dahili ölçüm büyüklüğü olarak PumpMeter
Yan kumanda 1'de dahili ölçüm büyüklüğü olarak PumpMeter
Çoklu pompa işletimi hazır kablo
Tablo 74: Modbus üzerinden PumpMeter bağlantısı
Parametre
3-8-4-1
Açıklama
Fonksiyon M12 modülü giriş A
Dahili işletim değerleri gerçek değer
kaynağı olarak kullanılamaz.
Olası ayar
2 = PMtr dahili emme basıncı/
nihai basınç
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
M12 modülü analog giriş olarak parametreleme
BİLGİ
Parametre değerleri girişi ile değer aralıkları/ birimler girişi, karşılıklı olarak
birbirine bağlıdır. Bu nedenle frekans dönüştürücünün parametrelemesinin ilk
adımında her zaman öncelikle geçerli değer aralığı ve birimler (bkz. Parametre 3-11)
ayarlanmalıdır. Değer aralığının veya birimin sonradan değiştirilmesi halinde bağlı
tüm parametrelerin doğru olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir.
86 / 134
PumpDrive 2 Eco
7 İşletime alma/devre dışı bırakma
Tablo 75: M12 modülü giriş A parametrelemesi için parametreler
Parametre
3-8-4-1
Açıklama
Fonksiyon M12 modülü giriş A
Dahili işletim değerleri gerçek değer
kaynağı olarak kullanılamaz.
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
▪ 1 = Emme basıncı
▪ 2 = Nihai basınç
▪ 3 = Dahili emme basıncı
3-8-4-2
Alt sınır M12 modülü giriş A
3-8-4-3
Sadece analog girişlerde önemli.
Üst sınır M12 modülü giriş A
Sadece analog girişlerde önemli
▪ 4 = Dahili nihai basınç
Minimum basınçtan maksimum
basınca kadar
Minimum basınçtan maksimum
basınca kadar
Kapalı
Kapalı
Tablo 76: M12 modülü giriş B parametrelemesi için parametreler
Parametre
3-8-5-1
Açıklama
Fonksiyon M12 modülü giriş B
Dahili işletim değerleri gerçek değer
kaynağı olarak kullanılamaz.
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
▪ 1 = Emme basıncı
▪ 2 = Nihai basınç
▪ 3 = Dahili emme basıncı
3-8-5-2
Alt sınır M12 modülü giriş B
3-8-5-3
Sadece analog girişlerde önemli.
Üst sınır M12 modülü giriş B
Sadece analog girişlerde önemli
▪ 4 = Dahili nihai basınç
Minimum basınçtan maksimum
basınca kadar
Minimum basınçtan maksimum
basınca kadar
Kapalı
Kapalı
M12 modülü analog girişinin ayar için gerçek değer kaynağı olarak kullanılması
halinde "Fonksiyon M12 modülü giriş A" (3-8-4-1) veya B (3-8-5-1) parametresinin
emme basıncı veya nihai basınç olarak ayarlanması gerekir.
M12 modülü analog girişinin sadece dahili ölçüm büyüklüğü olarak kullanılması ve
ayar için kullanılmaması halinde "Fonksiyon M12 modülü giriş A" (3-8-4-1) veya B
(3-8-5-1) parametresinin dahili emme basıncı veya dahili nihai basınç olarak
ayarlanması gerekir.
BİLGİ
M12 modülüne sadece 4-20 mA sinyalli sensörler bağlanabilir.
PumpDrive 2 Eco
87 / 134
8 Bakım/koruyucu bakım
8 Bakım/koruyucu bakım
8.1 Güvenlik yönetmelikleri
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
TEHLİKE
İstenmeden çalıştırma
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü şebekeden
ayırın.
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü tekrar açılmaya
karşı emniyete alın.
Operatör, tüm bakım, kontrol ve montaj çalışmalarının kullanım kılavuzuna hakim
olan yetkili ve kalifiye uzman personel tarafından yapılmasını sağlamalıdır.
TEHLİKE
İstenmeden çalıştırma
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü şebekeden
ayırın.
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü tekrar açılmaya
karşı emniyete alın.
TEHLİKE
Gerilim ileten parçalara temas
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Gövde orta parçasını hiçbir zaman soğutma gövdesinden çıkarmayın.
▷ Kondansatör deşarj sürelerini dikkate alın.
Frekans dönüştürücüyü kapattıktan sonra tehlikeli gerilimlerin tasfiye edilmesi
için 10 dakika bekleyin.
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
BİLGİ
Her türlü bakım ve montaj çalışmaları için KSB servisine ya da yetkili tamirhaneye
başvurabilirsiniz. İrtibat adresleri için bkz. ekte verilen irtibat adresi defteri:
"Addresses" veya internette "www.ksb.com/contact".
8.2 Bakım/muayene
8.2.1
İşletim denetimi
PumpDrive daima sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.
PumpDrive için yeterli soğutma sağlayın.
Güçlü kirlenmelerde havalandırma yollarını ve gövde yüzeyini düzenli olarak
temizleyin.
88 / 134
PumpDrive 2 Eco
8 Bakım/koruyucu bakım
8.3 Demontaj
8.3.1
Frekans dönüştürücüyü demontaj için hazırlama
1.
Frekans dönüştürücüyü gerilim beslemesinden ayırın.
2.
Frekans dönüştürücüde elektrik bağlantısını çıkarın.
3.
Mekanik demontaj uygulayın.
PumpDrive 2 Eco
89 / 134
90 / 134
9 Parametre listesi
Tablo 77: Parametre genel görünümü
Parametre
1
1-1
1-1-1
1-1-5
1-1-6
1-2
1-2-1
Yardım metni
Olası ayar
Birim
Fabrika ayarı
Müşteri olarak oturum aç
Müşteri giriş şifresinin değiştirilmesi
Teknik servis giriş şifresinin değiştirilmesi
-
0000…9999
0000…9999 (sadece Service Tool)
0000…9999 (sadece Service Tool)
-
-
-
Motorun güncel devir sayısı
Motorun güncel elektriksel etki gücü
-
-
Pompa güç sarfiyatı
Pompanın güncel mekanik gücü
-
1-2-1-4
Agrega güç sarfiyatı
1-2-1-5
Motor akımı
1-2-1-6
Motor gerilimi
V
-
1-2-1-7
Çıkış frekansı
Hz
-
1-2-1-8
Ara devre gerilimi
V
-
1-2-1-9
Soğutucu sıcaklığı
Devre kartı sıcaklığı
1-2-1-11
Motor torku
(sadece Service Tool)
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
Nm
-
1-2-1-10
Agreganın güncel elektrikli etki gücü
(Agrega= FU+motor+pompa)
Frekans dönüştürücünün güncel çıkış
akımı. Gerçek motor akımı, kaçaklar ve/
veya toprak akımlarından dolayı frekans
dönüştürücünün çıkış akımından farklılık
gösterebilir.
Frekans dönüştürücünün güncel çıkış
gerilimi. Uzun motor hatları ve/veya
filtrelerden dolayı motor klemens
tablasındaki gerilim, frekans
dönüştürücünün çıkış geriliminden
farklılık gösterebilir
Frekans dönüştürücünün güncel çıkış
frekansı
Frekans dönüştürücünün güncel ara devre gerilimi
Frekans dönüştürücü soğutma gövdesinin güncel sıcaklığı
I/O kartı üzerindeki güncel sıcaklık
(sadece Service Tool)
min⁻¹
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
A
1-2-1-3
1-2-2
1-2-2-1
Pompa
Pompa emme basıncı
-
bar
-
Motor devir sayısına ve motorun mekanik
gücüne dayanan güncel motor torku
Santrifüj pompanın giriş tarafındaki
güncel basınç
-
-
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
1-2-1-1
1-2-1-2
Açıklama
İşletim
Oturum aç
Müşteri oturum aç
Müşteri giriş şifresi
Teknik servis giriş şifresi
İşletim değeri
Motor ve frekans
dönüştürücü
Devir sayısı
Motor güç sarfiyatı
Parametre
1-2-2-2
1-2-2-3
1-2-2-4
1-2-3
1-2-3-1
1-2-3-5
1-2-3-6
1-2-3-7
1-2-3-9
1-2-4
1-2-4-1
1-2-4-2
1-2-4-4
1-2-4-5
1-2-4-6
1-2-4-7
1-2-4-8
1-3
1-3-1
Yardım metni
Olası ayar
Santrifüj pompanın çıkış tarafındaki
güncel basınç
Pompa fark basıncı
Pompanın giriş ve çıkış tarafındaki
basınçlar arasındaki basınç farkı
Pompa debisi
Pompanın güncel debisi
Tesis
Regülatör gerçek değeri Regülatör işletimindeki güncel gerçek
değer
Emme basıncı
Sistemin giriş tarafındaki güncel basınç
Nihai basınç
Sistemin çıkış tarafındaki güncel basınç
Diferansiyel basınç
Sistemin giriş ve çıkış tarafındaki basınçlar arasındaki basınç farkı
Debi
Sistemin güncel debisi
Seviye
Güncel dolum seviyesi
Sıcaklık
Ölçüm noktasındaki güncel sıcaklık
Nakil yüksekliği
Güncel devir sayısındaki tahmini nakil
yüksekliği (N_est.N'den geri sayılmış)
Giriş/çıkışlar
(sadece Service Tool)
Analog girişi 1 değeri
Kontrol kartı analog girişi 1'de var olan
güncel sinyal değeri
Analog girişi 2 değeri
Kontrol kartı analog girişi 2'de var olan
güncel sinyal değeri
M12 modülü giriş A
M12 modülü analog girişi A'da var olan
değeri
güncel sinyal değeri
M12 modülü giriş B
M12 modülü analog girişi B'de var olan
değeri
güncel sinyal değeri
Dijital girişler
Dijital girişlerin güncel durum göstergesi
Dijital çıkışlar
Dijital çıkışların güncel durum göstergesi
Analog çıkışı 1 değeri
Kontrol kartı analog çıkışı 1'den çıkan
güncel sinyal değeri
Kumanda
Sistem başlat / durdur
Sistem bu fonksiyonla çalıştırılabilir
▪ 0 = Durdur
1-3-2
Regülatör nominal
değeri
1-3-3
Ayar birimi kumanda
değeri
▪ 1 = Başlat
Ayarlanabilir nominal değer. Nominal
Ayarlanan değer aralığının minimum
değer DIGIN/ANIN'e göre belirtildiğinde bu sınırından maksimum sınırına kadar
parametre bloke olur. Aksi takdirde
nominal değer kaynağı lokal / alan busu
"kumanda yeri" parametresinden seçilir.
Ayar işletiminde devir sayısı için
3-2-2-1 … 3-2-2-2
ayarlanabilen kumanda değeri
Birim
bar
Fabrika ayarı
-
bar
-
m3/h
%
-
bar
bar
bar
-
m3/h
m3/h
°C
m
-
mA veya V
-
mA veya V
-
mA
-
mA
-
mA
-
-
0 = Durdur
ayarlanan kontrol 0,00
büyüklüğüne
bağlıdır
min⁻¹
3-2-2-1
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
1-2-3-2
1-2-3-3
1-2-3-4
Açıklama
Pompa nihai basıncı
91 / 134
92 / 134
Parametre
1-3-4
Açıklama
Manuel ayar değeri
1-3-8
İşletim türü
Yardım metni
Manuel işletime geçildiğinde güncel
işletimdeki güncel devir sayısı devralınır,
aksi takdirde asgari devir sayısı geçerlidir.
Daha sonra devir sayısı manuel işletimde
ayarlanabilir
İşletim türü ayarı
Olası ayar
3-2-2-1 … 3-2-2-2
Fabrika ayarı
3-2-2-1
-
2 = Otomatik
işletim
Uygulama
(sadece Service Tool)
-
kWh
h
0
0
Uygulama
-
-
-
h
0
Uygulama
-
-
-
-
0
Uygulama
-
-
(sadece Service Tool)
00:00 … 23:59
01.01.1970 … 31.12.2099
-
güncel saat
güncel tarih
(Sadece ana ekranda görüntülenir)
-
-
(sadece Service Tool)
-
-
Uygulama (sadece Service Tool)
-
-
-
-
-
bkz. seçim listesi (sadece Service Tool)
-
-
▪ 0 = Kapalı
▪ 1 = Manuel işletim
PumpDrive 2 Eco
1-4
1-4-1
1-4-1-1
1-4-1-2
1-4-2
1-4-2-1
1-4-2-2
1-4-2-3
1-4-2-4
1-4-2-5
1-4-2-6
1-5
1-5-1
1-5-2
2
2-1
2-2
2-3
3
3-1
3-1-2
3-1-2-1
Sayaç
Enerji
kWh sayacı
kWh sayacını sıfırla
İşletim
Frekans dönüştürücü
işletim saatleri
Agreganın güncel enerji tüketimi
Agreganın kWh sayacını sıfırlama
Frekans dönüştürücünün bekleme
modunda ve güncel işletimdeki işletim
saatleri
Frekans dönüştürücü
Frekans dönüştürücü işletim saati
işletim saatlerini sıfırla sayacının sıfırlanması
Pompa işletim saatleri Pompanın güncel işletimdeki işletim
saatleri
Pompa işletim saatlerini Pompanın işletim saati sayacının
sıfırla
sıfırlanması
Çalıştırma işlemlerinin Frekans dönüştürücünün şebeke
sayısı
tarafındaki devreye alma işlemi sayısı
Çalıştırma işlemlerini
Çalıştırma işlemleri sayacını sıfırlama
sıfırlama
fonksiyonu
Tarih ve saat
Sistem saati
Pompanın güncel saati
Sistem tarihi
Pompanın güncel tarihi
Teşhis
Bekleyen mesajlar
Bekleyen güncel mesajlar "bekleyen
mesajlar" menüsünde o anki önceliklerine
göre gösterilir
Mesaj geçmişi
Mesaj geçmişinde son 100 mesaj
görüntülenir
Geçmişi sil
Geçmiş alanındaki mesajlar listesini siler
Ayarlar
Temel ayarlar
Kumanda birimi
konfigürasyonu
Ana ekrandaki işletim Güncel işletim değerleri ana ekranda
değerleri
gösterilir
▪ 2 = Otomatik işletim
(sadece Service Tool)
9 Parametre listesi
Birim
min⁻¹
Parametre
3-1-2-2
3-1-2-5
Açıklama
İşletim tuşlarını
kullanabilmek için
oturum açma gereklidir
Ekran aydınlatması
Yardım metni
Olası ayar
MAN, OFF, AUTO ve FUNC işletim tuşlarına ▪ 0 = Kapalı
doğrudan erişim bu parametre üzerinden
▪ 1 = Açık
bloke edilebilir
Ekran aydınlatmasını ayarlama
▪ 0 = Kapalı
Birim
-
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
-
2 = Otomatik
▪ 2 = Otomatik
0,00 … 600,00 (sadece Service Tool)
s
30
(sadece Service Tool)
-
-
Uygulama
-
-
Uygulama
-
-
Uygulama
-
-
Uygulama
-
-
Uygulama
(sadece Service Tool)
01.01.2000 ... 31.12.2099
00:00 … 23:59
▪ AM
-
güncel tarih
güncel saat
24h
kW
büyüklüğe bağlı
V
motora özel
Hz
motora özel
A
büyüklüğe bağlı
min⁻¹
motora özel
-
motora özel
-
▪ 1 = Açık
3-1-2-6
3-1-3-2
3-1-3-3
3-1-3-4
3-1-3-5
3-1-4
3-1-4-1
3-1-4-2
3-1-4-3
▪ PM
3-1-5
3-2
3-2-1
3-2-1-1
3-2-1-2
3-2-1-3
3-2-1-4
3-2-1-5
93 / 134
3-2-1-6
3-2-2
▪ 24h
Uygulama (sadece Service Tool)
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Motor nominal gerilimi Motorun tip levhasına göre nominal
Ayarlanan değer aralığının minimum
gerilimi
sınırından maksimum sınırına kadar
Motor nominal frekansı Motorun tip levhasına göre nominal
Ayarlanan değer aralığının minimum
frekansı
sınırından maksimum sınırına kadar
Motor nominal akımı
Motorun tip levhasına göre nominal akımı Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Motor nominal devir
Motorun tip levhasına göre nominal devir Ayarlanan değer aralığının minimum
sayısı
sayısı
sınırından maksimum sınırına kadar
Nominal değer cosphi
Motorun nominal güçteki cosphi'si
0,00 … 1,00
Motor devir sayısı
sınırlaması
İşletime alma asistanı
Motor
Motor nominal verileri
Motor nominal gücü
İşletime alma yardımını başlatma
Motorun tip levhasına göre nominal gücü
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
3-1-3
3-1-3-1
Ekran aydınlatma süresi Otomatik modda ekranın aydınlatma
süresi
Parametre setleri
Kullanıcı ayarları 1'i
yükle
Kullanıcı ayarları 2'i
yükle
Kullanıcı ayarları 1'i
kaydet
Kullanıcı ayarları 2'yi
kaydet
Fabrika ayarlarını yükle Bu fonksiyonla tahrik veya sistem, fabrika
ayarlarına geri döndürülebilir
Tarih ve saat
Tarihi ayarla
Tarih ayarı
Saati ayarla
Saat ayarı
Saat formatı
Saati gösterme formatını seçin
94 / 134
Parametre
3-2-2-1
3-2-2-2
3-2-3
3-2-3-1
3-2-3-2
3-3
3-3-1
Termik motor
korumasının tutumu
Motorda aşırı sıcaklık algılandığında
yapılacaklar
Motor dönüş yönü
Motorun dönüş yönünü motor miline bağlı
olarak ayarlama
Frekans dönüştürücü
Motor tetikleme işlemi
Tetikleme işlemini seçme
Olası ayar
3-11-1-1 … 3-2-2-2
Birim
min⁻¹
Fabrika ayarı
motora özel
3-2-2-1 … 3-11-1-2
min⁻¹
motora özel
-
-
motora özel
-
Otomatik onaylı
değil
▪ Otomatik onaylı değil
▪ 0 = Saat yönü
-
0 = Saat yönü
▪ 1 = Saat yönünün tersi
(sadece Service Tool)
▪ U/f Asenkron motor
-
motora özel
▪ Kapalı
▪ Açık
(sadece Service Tool)
▪ Otomatik onaylı
▪ Asenkron motor vektörü
3-3-2
3-3-2-1
3-3-2-2
3-3-2-3
3-3-2-4
3-3-2-5
3-3-2-6
3-3-2-7
3-3-2-8
3-3-2-9
3-3-3
3-3-3-1
Asenkron motorlar için
U/f tetikleme birimi
U/f gerilimi 0
U/f gerilimi 1
U/f frekansı 1
U/f gerilimi 2
U/f frekansı 2
U/f gerilimi 3
U/f frekansı 3
U/f gerilimi 4
U/f frekansı 4
Asenkron motor için
vektör ayarı
Otomatik motor
adaptasyonunu başlat
-
▪ SuPremE vektörü
(sadece Service Tool)
-
-
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
U/f karakteristik eğrisi için destek noktaları
-
0,00 … 15,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
0,00 … 100,00
(sadece Service Tool)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
-
2
20
20
40
40
80
80
100
100
-
-
-
Otomatik motor adaptasyonu AMA'nın
başlatıldığı fonksiyon.
1. Offline hesaplama: Motorun nominal
verilerinin bazında genişletilmiş motor
verileri hesaplanır.
2. Standart AMA: Genişletilmiş motor
verileri, motorun durduğu anda yapılan bir
ölçüm ile belirlenir.
3. Genişletilmiş AMA: Genişletilmiş motor
verileri, motorun yaklaşık %10 nominal
devir ile çalıştığı anda yapılan bir ölçüm ile
belirlenir.
▪ Uygulama
▪ Genişletilmiş AMA - motoru dönüyor
▪ Standart AMA - motoru duruyor
▪ Çevrimdışı hesaplama
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
3-2-4
Açıklama
Yardım metni
Motorun asgari devir
sayısı
Motorun azami devir
sayısı
Termik motor koruması PTC değerlendirmesi
Motor sıcaklık denetimi
Açıklama
RS Stator direnci
LS Stator endüktansı
3-3-3-4
TR Rotor zaman sabiti
3-3-3-5
KM mıknatıslanma
katsayısı
3-3-4
SuPremE için vektör
regülatörü
Motor parametresini
güncelle
3-3-4-1
3-3-4-2
3-3-5
3-3-5-1
3-3-5-2
3-3-5-3
3-3-6
3-3-6-1
3-3-6-2
3-3-7
3-3-7-1
3-3-7-5
3-3-7-6
Yardım metni
Genişletilmiş motor verileri: Stator direnci
Genişletilmiş motor verileri: Stator
endüktansı
Genişletilmiş motor verileri: Rotor zaman
sabiti
Genişletilmiş motor verileri:
Mıknatıslanma katsayısı, motorun stator ve
rotoru arasındaki manyetik bağlantıyı
açıklar
-
KSB SuPremE motoru için otomatik motor
adaptasyonu AMA'nın başlatıldığı
fonksiyon.
KSB SuPremE motorunun çok iyi bir ayarını
garanti eden genişletilmiş motor verileri,
motor nominal verileri bazında hesaplanır
Seçilen motor
Güncel seçilmiş SuPremE motor modeli
Rampalar
Başlatma rampası süresi Başlatma rampasının belirlenmesi için süre
Durdurma rampası
Durdurma rampasının belirlenmesi için
süresi
süre
İşletim rampası süresi
Ayar biriminde veya manuel işletimde
devir sayısı değişiminde rampaları
belirlemek için süre
PWM
Devre frekansı
Frekans dönüştürücünün güç son
kademesinde dalgalı akım redresörünün
ayarlanabilir devre frekansı
Random PWM
-
95 / 134
Frekans dönüştürücü
gelişmiş ayarları
Motor nominal
Maksimum izin verilen motor akım ayarı
akımından maks. %
motor akımı
Tetikleme karakteristiği I²t ayarı olana kadar motorun yüksek
I2t
akımla işletilebilmesi için tetikleme özelliği
I²t bazında dinamik bir süre hesaplanır.
Kapatma devir sayısı I2t Bu devir sayısı sınırı bir dinamik aşırı yük
koruması alarmına neden olur ve böylece
motor kapatılır
Olası ayar
0,000 … 5000,000
0,0 … 5000.0
Birim
Ohm
mH
Fabrika ayarı
motora özel
motora özel
0,0 … 5000.0
ms
motora özel
0,0000 … 100,000 0
-
motora özel
(sadece Service Tool)
-
-
Uygulama
-
-
(sadece Service Tool)
0 … 600,0
0 … 600,0
s
s
motora özel
3,0
3,0
0 … 600,0
s
3,0
(sadece Service Tool)
2…8
kHz
büyüklüğe bağlı
-
Kapalı
▪ Açık
(sadece Service Tool)
-
-
0,00 ...150,00
%
110
1 … 60
s
60
3-2-2-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
3-2-2-1
▪ Kapalı
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-3-3-2
3-3-3-3
96 / 134
Parametre
3-3-8
3-3-8-1
3-3-8-2
3-3-8-3
3-3-8-4
3-3-8-6
3-3-8-7
3-4
3-4-1
3-4-2
3-4-3
3-4-3-1
3-4-3-2
3-4-3-3
3-4-3-4
3-4-3-5
3-4-3-6
3-4-3-7
3-4-3-8
3-4-3-9
3-4-3-10
Yardım metni
-
Motion Control akım regülatörünün
orantısal kısmını ayarlama
Akım I oranı (KiI)
Motion Control akım regülatörünün
integral kısmını ayarlama
Flux P oranı (Kpflx)
Motion Control akış regülatörünün
orantısal kısmını ayarlama
Flux I oranı (Kiflx)
Motion Control akış regülatörünün
integral kısmını ayarlama
Devir sayısı P oranı
Motion Control devir ayarlamasının
(Kpw)
orantısal kısmını ayarlama
Devir sayısı I oranı (Kiw) Motion Control devir ayarlamasının
integral kısmını ayarlama
Devir sayısı D oranı
Motion Control devir ayarlamasının
(Kdw)
diferansiyel kısmını ayarlama
Pompa
Pompa nominal devir
Santrifüj pompanın nominal devir sayısı
sayısı
Pompanın kademe
Pompanın kademe sayısı. Sadece çok
sayısı
kademeli pompalar için önemli (güç
karakteristiği ile ilgili)
Pompa karakteristik
eğrisi
Debi Q_0
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 0
Debi Q_1
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 1
Debi Q_2
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 2
Debi Q_3
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 3
Aktarma akımı Q_4
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 4
Aktarma akımı Q_5
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 5
Aktarma akımı Q_6
Nominal devir sayısındaki debi için destek
noktası 6
Debi Q_opt
Pompanın en iyi noktasındaki aktarma
miktarı (en iyi etki derecesi)
Pompa güç ihtiyacı P_0 Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 0
Pompa güç ihtiyacı P_1 Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 1
Olası ayar
-
Birim
-
Fabrika ayarı
-
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
0 … 9999
-
büyüklüğe bağlı
(sadece Service Tool)
0 … 4200
min⁻¹
pompaya özel
1 … 99
-
pompaya özel
(sadece Service Tool)
-
-
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
3-3-8-5
Açıklama
MotionControl
regülatör ayarları
Akım P oranı (KpI)
97 / 134
Açıklama
Pompa güç ihtiyacı P_2
3-4-3-12
Pompa güç ihtiyacı P_3
3-4-3-13
Pompa güç ihtiyacı P_4
3-4-3-14
Pompa güç ihtiyacı P_5
3-4-3-15
Pompa güç ihtiyacı P_6
3-4-3-16
Nakil yüksekliği H_0
3-4-3-17
Nakil yüksekliği H_1
3-4-3-18
Nakil yüksekliği H_2
3-4-3-19
Nakil yüksekliği H_3
3-4-3-20
Nakil yüksekliği H_4
3-4-3-21
Nakil yüksekliği H_5
3-4-3-22
Nakil yüksekliği H_6
3-4-3-23
NPSH_0
3-4-3-24
NPSH_1
3-4-3-25
NPSH_2
3-4-3-26
NPSH_3
3-4-3-27
NPSH_4
3-4-3-28
NPSH_5
3-4-3-29
NPSH_6
3-4-3-30
Qopt'de % cinsinden
kısmi yük sınırı debisi
Q6 (Qmax)'da %
cinsinden kısmi yük
sınırı debisi
Tesis
3-4-3-31
3-5
Yardım metni
Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 2
Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 3
Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 4
Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 5
Nominal devir sayısında hidrolik gücün
destek noktası 6
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 0
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 1
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 2
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 3
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 4
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 5
Nominal devir sayısındaki nakil yüksekliği
için destek noktası 6
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 0
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 1
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 2
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 3
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 4
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 5
Nominal devir sayısında pompanın ENPY
değerleri için destek noktası 6
Nominal devir sayısında kısmi yük
sınırından nakil akımı
Nominal devir sayısında aşırı yük
sınırındaki debi
Olası ayar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
0,00 … 1000,00
Birim
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
m
Fabrika ayarı
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0,00 … 1000,00
m
pompaya özel
0 … 100
%
30
0 … 100
%
98
(sadece Service Tool)
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
pompaya özel
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-4-3-11
98 / 134
Parametre
3-5-1
3-5-2
3-5-2-1
3-5-2-2
3-5-2-3
3-5-2-4
Yardım metni
Nakil maddesinin yoğunluğu
Emme basıncı ölçüm noktasındaki boru iç
çapı
Nihai basınç ölçüm noktasındaki boru iç
çapı
Emme ve son basınç ölçüm noktaları
arasındaki yükseklik farkı
"Pompa yakın" ayarı sistemin basınç ölçüm
değeri pompaya aktarılabilecekse kullanılır
Ayar işlemini seçme. "Kapalı" seçildiğinde
regülatör devre dışıdır
Olası ayar
0 … 10000
(sadece Service Tool)
0 … 1000
Birim
Kg/m3
Fabrika ayarı
kullanıma özel
mm
sisteme özel
0 … 1000
mm
sisteme özel
-10,00 … 10,00
m
sisteme özel
pompa yakın
pompa uzak
▪ 0 = Kapalı (ayar birimi)
pompaya yakın
-
kullanıma özel
s
1,00
0,20
Regülatörün diferansiyel kısmını ayarlama 0,00 … 100,00
s
0,00
Nominal değer rampasının belirlenmesi
için süre
"Gerçek değer=nominal değer" mesajının
bir dijital çıkış üzerinden etkin olduğu
ayarlanabilir bir şerit.
Sınırlama ile diferansiyel kısmıyla örn.
ölçüm gürültüsünü bastırmak için
maksimum güçlendirme belirlenir
ARW tedbiri ayarı, tarama zamanı faktörü
en az 5 * ts
Dijital girişler üzerinden seçilebilen sabit
devir sayısı
0,0 … 600,0 (sadece Service Tool)
s
3,0
(sadece Service Tool)
Minimum sınır ile ayarlanan değer
aralığının maksimum sınırına kadar
1,00 … 20,00 (sadece Service Tool)
ayarlanan birime
bağlıdır
-
-
3,00
0,0 … 1000,0 (sadece Service Tool)
s
2,0
(sadece Service Tool)
3-2-2-1 … 3-2-2-2
-
0
▪ 1 = Nihai basınç
▪ 2 = Emme basıncı
▪ 3 = Diferansiyel basınç
▪ 4 = Diferansiyel basınç (sensörsüz)
▪ 5 = Debi
▪ 6 = Sıcaklık (soğutma)
▪ 7 = Sıcaklık (ısıtma)
▪ 8 = Emme tarafı seviyesi
3-6-4
3-6-4-2
3-6-4-3
3-6-4-8
Regülatör ayarları
Orantısal kısım
Ayar zamanı (integral
kısım)
Etkin zaman
(diferansiyel kısım)
Nominal değer rampası
süresi
Gerçek değer=nominal
değerde izin verilen
sapma
D oran sınırı
3-6-4-9
ARW gecikmesi
3-6-5
3-6-5-1
Manuel işletim
Sabit devir sayısı 1
3-6-4-4
3-6-4-6
3-6-4-7
Regülatörün orantısal kısmını ayarlama
Regülatörün integral kısmını ayarlama
▪ 9 = Basınç tarafı seviyesi
0,01 … 100,00
0,1 … 9999,9
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
3-6
3-6-1
Açıklama
Yoğunluk akışkan
Basınç ölçüm noktaları
Boru çapı emme basıncı
ölçüm noktası
Boru çapı nihai basınç
ölçüm noktası
Yükseklik farkı basınç
ölçüm noktaları
Basınç ölçüm noktaları
pozisyonu
Kontrol ve regülasyon
Ayar türü
Açıklama
Sabit devir sayısı 2
3-6-5-3
Sabit devir sayısı 3
3-6-6
3-6-6-1
Dijital potansiyometre
Nominal değer
değişikliği adım
genişliği
3-6-6-2
Devir sayısı değişikliği
adım genişliği
3-6-6-3
Aralık
3-8
3-8-1
3-8-1-1
Giriş/çıkışlar
Analog giriş 1
Sinyal analog giriş 1
Yardım metni
Dijital girişler üzerinden seçilebilen sabit
devir sayısı
Dijital girişler üzerinden seçilebilen sabit
devir sayısı
Bu parametre, otomatik işletimde nominal
değerin dijital girişteki impuls başına ne
kadar arttırılması veya düşürülmesi
gerektiğini tanımlar
Bu parametre, dijital girişteki impuls
başına kumanda/nominal değerin tekli ve
çoklu pompa sistemi için ne kadar
arttırılması veya düşürülmesi gerektiğini
tanımlar.
Var olan kalıcı bir sinyalde otomatik değer
değişimi için zaman değeri
Analog giriş 1'deki sensör sinyali
Olası ayar
3-2-2-1 … 3-2-2-2
Birim
-
Fabrika ayarı
0
3-2-2-1 … 3-2-2-2
-
0
(sadece Service Tool)
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
ayarlanan birime 0,10
bağlıdır
0 … 1000
min⁻¹
10
0,0 … 10,0
s
0,5
-
-
0 = Kapalı
▪ 0 = Kapalı
▪ 1 = 4-20 mA
▪ 2 = 2-10 V
▪ 3 = 0-20 mA
3-8-1-2
Fonksiyon analog giriş 1 Analog giriş 1 fonksiyonu. Dahili işletim
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz
▪ 4 = 0-10 V
▪ 0 = İşlev yok
0 = İşlev yok
▪ 1 = Otomatik nominal değer/kumanda
değeri
▪ 3 = Manuel ayar değeri
▪ 4 = Emme basıncı
▪ 5 = Nihai basınç
▪ 6 = Diferansiyel basınç
▪ 7 = Debi
▪ 8 = Seviye
▪ 9 = Sıcaklık
▪ 10 = Dahili emme basıncı
▪ 11 = Dahili nihai basınç
99 / 134
3-8-1-3
Alt sınır analog giriş 1
-
▪ 12 = Dahili diferansiyel basınç
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
ayarlanan birime
bağlıdır
-
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-6-5-2
100 / 134
Parametre
3-8-1-4
Açıklama
Üst sınır analog giriş 1
Yardım metni
-
3-8-2
3-8-2-1
Analog giriş 2
Sinyal analog giriş 2
Analog giriş 2'deki sensör sinyali
Olası ayar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
▪ 0 = Kapalı
Birim
Fabrika ayarı
ayarlanan birime bağlıdır
0 = Kapalı
▪ 1 = 4-20 mA
▪ 2 = 2-10 V
▪ 3 = 0-20 mA
3-8-2-2
▪ 4 = 0-10 V
▪ 0 = İşlev yok
-
0 = İşlev yok
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Fonksiyon analog giriş 2 Analog giriş 2 fonksiyonu. Dahili işletim
değerleri gerçek değer kaynağı olarak
kullanılamaz
▪ 1 = Otomatik nominal değer/kumanda
değeri
▪ 3 = Manuel ayar değeri
▪ 4 = Emme basıncı
▪ 5 = Nihai basınç
▪ 6 = Diferansiyel basınç
▪ 7 = Debi
▪ 8 = Seviye
▪ 9 = Sıcaklık
▪ 10 = Dahili emme basıncı
▪ 11 = Dahili nihai basınç
▪ 12 = Dahili diferansiyel basınç
▪ 13 = DIFF (AI1, AI2)
▪ 14 = MIN (AI1, AI2)
▪ 15 = MAKS (AI1, AI2)
3-8-2-3
Alt sınır analog giriş 2
-
3-8-2-4
Üst sınır analog giriş 2
-
3-8-4
M12 modülü giriş A
-
▪ 16 = AVE (AI1, AI2)
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
-
ayarlanan birime bağlıdır
ayarlanan birime bağlıdır
-
Parametre
3-8-4-1
Açıklama
Yardım metni
Fonksiyon M12 modülü M12 modül giriş A fonksiyonu. Dahili
giriş A
işletim değerleri gerçek değer kaynağı
olarak kullanılamaz.
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Birim
-
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
ayarlanan birime
bağlıdır
ayarlanan birime
bağlıdır
-
-
▪ 1 = PMtr emme basıncı/nihai basınç
▪ 2 = PMtr dahili emme basıncı/nihai
basınç
▪ 3 = Emme basıncı
▪ 4 = Nihai basınç
▪ 5 = Dahili emme basıncı
3-8-4-3
3-8-5
3-8-5-1
Alt sınır M12 modülü
giriş A
Üst sınır M12 modülü
giriş A
M12 modülü giriş B
Fonksiyon M12 modülü
giriş B
Sadece analog girişlerde önemli
Sadece analog girişlerde önemli
M12 modül giriş B fonksiyonu. Dahili
işletim değerleri gerçek değer kaynağı
olarak kullanılamaz.
▪ 6 = Dahili nihai basınç
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
▪ 0 = Kapalı
0 = Kapalı
▪ 1 = PMtr emme basıncı/nihai basınç
▪ 2 = PMtr dahili emme basıncı/nihai
basınç
▪ 3 = Emme basıncı
▪ 4 = Nihai basınç
▪ 5 = Dahili emme basıncı
3-8-5-2
3-8-5-3
3-8-6
Alt sınır M12 modülü
giriş B
Üst sınır M12 modülü
giriş B
Dijital girişler
Sadece analog girişlerde önemli
Sadece analog girişlerde önemli
-
▪ 6 = Dahili nihai basınç
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
Ayarlanan değer aralığının minimum
sınırından maksimum sınırına kadar
(sadece Service Tool)
ayarlanan birime bağlıdır
ayarlanan birime bağlıdır
-
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
3-8-4-2
101 / 134
102 / 134
Parametre
3-8-6-1
Açıklama
Yardım metni
Fonksiyon dijital giriş 1 Dijital giriş 1'in ayarlanabilir fonksiyonu
Olası ayar
▪ işlev yok
Birim
-
Fabrika ayarı
Sistemi çalıştırma
-
Mesajları sıfırla
▪ Sistemi çalıştırma
▪ Otomatik potansiyometre +
▪ Otomatik potansiyometre ▪ Manuel potansiyometre +
▪ Manuel potansiyometre ▪ Dijital Bit 0 kumandası
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
▪ Dijital Bit 1 kumandası
▪ Dijital Bit 2 kumandası
▪ Kuru çalışma koruması
▪ Mesajları sıfırla
▪ AOUT Bit 0 kumandası
▪ AOUT Bit 1 kumandası
3-8-6-2
Fonksiyon dijital giriş 2 Dijital giriş 2'nin ayarlanabilir fonksiyonu
▪ Harici mesaj
▪ işlev yok
▪ Sistemi çalıştırma
▪ Otomatik potansiyometre +
▪ Otomatik potansiyometre ▪ Manuel potansiyometre +
▪ Manuel potansiyometre ▪ Dijital Bit 0 kumandası
▪ Dijital Bit 1 kumandası
▪ Dijital Bit 2 kumandası
▪ Kuru çalışma koruması
▪ Mesajları sıfırla
▪ AOUT Bit 0 kumandası
▪ AOUT Bit 1 kumandası
▪ Harici mesaj
Parametre
3-8-6-3
Açıklama
Yardım metni
Fonksiyon dijital giriş 3 Dijital giriş 3'ün ayarlanabilir fonksiyonu
Olası ayar
▪ işlev yok
Birim
-
Fabrika ayarı
işlev yok
-
Motor devir sayısı
-
Motor akımı
▪ Sistemi çalıştırma
▪ Otomatik potansiyometre +
▪ Otomatik potansiyometre ▪ Manuel potansiyometre +
▪ Manuel potansiyometre ▪ Dijital Bit 0 kumandası
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
▪ Dijital Bit 1 kumandası
▪ Dijital Bit 2 kumandası
▪ Kuru çalışma koruması
▪ Mesajları sıfırla
▪ AOUT Bit 0 kumandası
▪ AOUT Bit 1 kumandası
3-8-7
3-8-7-1
Analog çıkış 1
Atama 1 analog çıkış 1
Analog çıkış 1 için seçilebilir atama 1
▪ Harici mesaj
(sadece Service Tool)
▪ Kapalı
▪ Nominal değer
▪ Gerçek değer
▪ Motor devir sayısı
▪ Motor gücü
▪ Motor akımı
▪ Motor gerilimi
▪ Çıkış frekansı
3-8-7-2
Atama 2 analog çıkış 1
Analog çıkış 2 için seçilebilir atama 1
▪ Ara devre gerilimi
▪ Kapalı
▪ Nominal değer
▪ Gerçek değer
▪ Motor devir sayısı
▪ Motor gücü
▪ Motor akımı
103 / 134
▪ Motor gerilimi
▪ Çıkış frekansı
▪ Ara devre gerilimi
104 / 134
Parametre
3-8-7-3
Açıklama
Atama 3 analog çıkış 1
Yardım metni
Analog çıkış 3 için seçilebilir atama 1
Olası ayar
▪ Kapalı
Birim
-
Fabrika ayarı
Motor gücü
-
Ara devre gerilimi
-
-
▪ Nominal değer
▪ Gerçek değer
▪ Motor devir sayısı
▪ Motor gücü
▪ Motor akımı
▪ Motor gerilimi
3-8-7-4
Atama 4 analog çıkış 1
Analog çıkış 4 için seçilebilir atama 1
▪ Ara devre gerilimi
▪ Kapalı
▪ Nominal değer
▪ Gerçek değer
▪ Motor devir sayısı
▪ Motor gücü
▪ Motor akımı
▪ Motor gerilimi
▪ Çıkış frekansı
3-8-9
Röle çıkışı 1
-
▪ Ara devre gerilimi
(sadece Service Tool)
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
▪ Çıkış frekansı
Parametre
3-8-9-1
Açıklama
Fonksiyon röle 1
Yardım metni
Röle 1 üzerinden seçilebilen mesajlar
Olası ayar
▪ işlev yok
Birim
-
Fabrika ayarı
Alarm
▪ Gerçek değer = nominal değer
0,0 … 10,0
s
0,5
0,0 … 10,0
s
0,5
(sadece Service Tool)
▪ Tüm pompalar kapalı
-
Tüm pompalar
kapalı
s
0,5
min⁻¹
3-2-2-1
-
-
▪ AUTO işletim türü
▪ RUN işletim durumu
▪ AUTO/SLEEP işletim durumu
▪ Uyarı
▪ Alarm
▪ Alarm veya uyarı
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
▪ alarm yok
▪ Dinamik aşırı yük koruması
▪ Akım çok yüksek
▪ Akım çok düşük
▪ Frekans çok yüksek
▪ Frekans çok düşük
▪ Güç çok yüksek
Güç çok düşük
3-8-9-2
3-8-9-3
3-9
3-9-1
3-9-1-1
Zaman gecikmesi açık
Seçilen olayın röle ayarlanana kadar
aralıksız devam etmesi gerektiği süre
Zaman gecikmesi kapalı Seçilen olayın röle ayarlanana kadar
aralıksız devam etmesi gerektiği süre
Uygulama fonksiyonları Kablo kopma tespiti
Arıza durumunda
"Ana kumanda yok" alarmında frekans
tutum
dönüştürücünün işletim tutumu
105 / 134
3-9-1-2
Zaman gecikmesi
3-9-1-3
Arızada devir sayısı
3-9-3
DFS
▪ Sabit devir sayısı
Mesajın tetiklenmesine kadar zaman
0,0 … 10,0
gecikmesi (uyarı veya alarm). Yedek
sistemde Aux-Master'in fonksiyonu
üstlenmesi için sadece bir uyarı
oluşturulur. Sadece Aux-Master
bünyesinde de aynı şekilde gerçek değer
kesintisi oluşursa bir alarm oluşturulur, bu
da gerçek değerin kesilmesi durumunda
ayarlanmış davranışa yol açar.
Gerçek değer arızasında var olan sabit
3-2-2-1 … 3-2-2-2
devir sayısı
-
106 / 134
Parametre
3-9-3-1
Açıklama
DFS yöntemi
Olası ayar
▪ 0 = Kapalı
Birim
-
Fabrika ayarı
0 = Kapalı
▪ 1 = Devir sayısı
▪ 2 = Debi
3-9-3-2
DFS Q destek noktası
(sadece Service Tool)
Minimum sınır ile ayarlanan değer
aralığının maksimum sınırına kadar
ayarlanan birime 0,0
bağlıdır
3-9-3-3
DFS n destek noktası
0,0 … 600,0 (sadece Service Tool)
%
3-9-3-4
Nominal değer artışı
(sadece Service Tool)
Minimum sınır ile ayarlanan değer
aralığının maksimum sınırına kadar
(sadece Service Tool)
Minimum sınır ile ayarlanan değer
aralığının maksimum sınırına kadar
▪ 0 = Kapalı
ayarlanan birime 0,0
bağlıdır
3-9-3-5
Asgari nominal değer
artışı
Küçük debilerde çekvalfin açılması için
asgari nominal değer artışı.
3-9-4
3-9-4-1
Hazırlık işletimi
Hazırlık işletimi
Hazırlık işletimini aç / kapat
3-9-4-2
Nominal değer artışı
Kabı doldurmak için gereken basınç artışı
3-9-4-3
Denetim süresi
3-9-4-4
Nominal değer artışı
süresi
3-9-4-5
İzin verilen sapma
3-9-4-6
Asgari çalışma süresi
3-9-4-7
Nominal değer artışı
yükselme zamanı
Nominal değer artışı veya devre dışı
kalana kadar ayarlanabilen denetim süresi
Nominal değer artışının maksimum süresi. 0,0 … 600,0 (sadece Service Tool)
Bu süre içinde nominal değere ulaşılırsa
kapatma işlemi gerçekleşir. Nominal değer
artışı süresinin nominal değer artışı
rampası süresinden daha uzun olarak
ayarlanması gerekir.
Tekrar çalıştırma için maksimum izin
(sadece Service Tool)
verilen ayar sapması
Minimum sınır ile ayarlanan değer
aralığının maksimum sınırına kadar
Hazırlık işletiminde iki kapatma denemesi 0,0 … 600,0 (sadece Service Tool)
arasındaki asgari süre
Nominal değer artışı içinde uygulanan
0,0 … 1000,0 (sadece Service Tool)
yükselme zamanı
▪ 1 = Açık
(sadece Service Tool)
Minimum sınır ile ayarlanan değer
aralığının maksimum sınırına kadar
0,0 … 600,0 (sadece Service Tool)
0,0
ayarlanan birime 0,0
bağlıdır
-
0 = Kapalı
ayarlanan birime bağlıdır
s
30,0
s
100,0
ayarlanan birime bağlıdır
s
60,0
s
30,0
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Yardım metni
Debiye bağlı nominal değer takibiyle (DFS)
diferansiyel basınç ayarı için işlem seçimi.
Devir sayısı üzerinden DFS sadece jeodezik
nakil yüksekliğine sahip olmayan
tesislerde, örn. kapalı sistemlerde
kullanılabilir.
Bu noktada nominal değer artışı değerine
ulaşılır. Bunun dışında nominal değer,
ayarlanmış değer üzerinden arttırılmaya
devam edilir.
Bu noktada nominal değer artışı değerine
ulaşılır. Bunun dışında nominal değer,
ayarlanmış değer üzerinden arttırılmaya
devam edilir. Giriş, "3-2-2-2 Motorun
maksimum devir sayısı" referansında %
olarak yapılır.
3-9-3-2 veya 3-9-3-3 destek noktasında
ayarlanabilir nominal değer artışı
Parametre
3-9-4-8
Açıklama
Kapatma devir sayısı
3-9-7
Harici kuru çalışma
tespiti
Harici kuru çalışma
tespit sisteminin tutumu
Debi tahmini
Debi tahmini
3-9-7-1
3-9-8
3-9-8-1
3-9-12
3-9-12-1
3-9-12-2
3-9-14
3-9-14-1
3-9-14-2
3-10
Birim
min⁻¹
Fabrika ayarı
3-2-2-1
-
-
Harici kuru çalışma tespit sisteminin alarm Otomatik onaylı
tutumu
Otomatik onaylı değil
Debi tahminini etkinleştirme
▪ 0 = Kapalı
-
Otomatik onaylı
değil
0 = Kapalı
▪ 1 = Açık
0,0 … 600,0 (sadece Service Tool)
s
5,0
(sadece Service Tool)
3-2-2-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
3-2-2-1
3-2-2-1 … 3-2-2-2
min⁻¹
3-2-2-1
(sadece Service Tool)
Alarm
Uyarı
Otomatik onaylı
Otomatik onaylı değil
(sadece Service Tool)
-
Alarm
-
Otomatik onaylı
değil
-
Debi tahmin
değerlerinin
sönümlemesi için zaman
sabiti
Debi tahmin değerlerinin sönümlemesi için
zaman sabiti. Zaman sabiti, kumanda
birimindeki gösterge değerinin daha iyi
okunabilmesini sağlar ve sensörsüz debi
ayarı için mutlaka gereklidir
Rezonans aralığı
Alt sınır
Rezonans aralığının maskelenmesi için alt
devir sayısı sınırı. Alt ve üst sınır frekansı
aynı ayarlanmışsa maskeleme yapılmaz.
Manuel işletimde bu fonksiyon
desteklenmez
Üst sınır
Rezonans aralığını maskelemek için üst
devir sayısı sınırı. Alt ve üst sınır frekansı
aynı ayarlanmışsa maskeleme yapılmaz.
Manuel işletimde bu fonksiyon
desteklenmez
Harici mesaj
Harici mesaj reaksiyonu Harici mesajın ortaya çıkmasındaki
reaksiyon
Harici mesaj tutumu
Harici mesajın alarm tutumu
3-10-1
3-10-1-1
Denetleme
fonksiyonları
Güç
Alt sınır değer
3-10-1-2
Üst sınır değer
-
107 / 134
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin 3-11-6-1 … 3-10-1-2
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
3-10-1-1 … 3-11-6-2
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
-
ayarlanan birime 0,00
bağlıdır
ayarlanan birime 500,00
bağlıdır
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
3-9-8-2
Yardım metni
Olası ayar
Düşük alım nedeniyle pompanın kısmi yük 3-2-2-1 … 3-2-2-2 (sadece Service Tool)
sınırının veya kapatma devir sayısının
3.9.4.3 süresi boyunca altına düşülmesi
durumunda kapatma gerçekleşir.
(sadece Service Tool)
108 / 134
Açıklama
Zaman gecikmesi
3-10-2
3-10-2-1
Akım
Alt sınır değer
3-10-2-2
Üst sınır değer
3-10-2-3
Zaman gecikmesi
3-10-3
3-10-3-1
Devir sayısı
Alt sınır değer
3-10-3-2
Üst sınır değer
3-10-3-3
Zaman gecikmesi
3-10-4
3-10-4-1
Nominal değer
Alt sınır değer
3-10-4-2
Üst sınır değer
3-10-4-3
Zaman gecikmesi
3-10-5
3-10-5-1
Gerçek değer
Alt sınır değer
3-10-5-2
Üst sınır değer
Yardım metni
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarının alt sınır değerini belirleme.
Değerin altında kalındığı takdirde zaman
gecikmesi bittikten sonra bir uyarı devreye
girer
Uyarının üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer.
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarının alt sınır değerini belirleme.
Değerin altında kalındığı takdirde zaman
gecikmesi bittikten sonra bir uyarı devreye
girer
Uyarının üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer.
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarının alt sınır değerini belirleme.
Değerin altında kalındığı takdirde zaman
gecikmesi bittikten sonra bir uyarı devreye
girer
Uyarının üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer.
Olası ayar
0,0 … 600,0
Birim
s
Fabrika ayarı
3,0
3-11-7-1 … 3-10-2-2
A
0,00
3-10-2-1 … 3-11-7-2
A
150,00
0,0 … 600,0
s
3,0
3-11-1-1 … 3-10-3-2
min⁻¹
3-2-2-1
3-10-3-1 … 3-11-1-2
min⁻¹
3-11-1-2
0,0 … 600,0
s
3,0
3-10-4-2'ye kadar ayarlanan değer
aralığının asgari sınırı
ayarlanan birime bağlıdır
3-10-4-1 ila ayarlanan değer aralığının
maksimum sınırına kadar
ayarlanan birime bağlıdır
0,0 … 600,0
s
3-10-5-2'ye kadar ayarlanan değer
aralığının asgari sınırı
ayarlanan birime bağlıdır
3-10-5-1 ile ayarlanan değer aralığının
maksimum sınırına kadar
ayarlanan birime bağlıdır
3,0
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-10-1-3
109 / 134
Açıklama
Zaman gecikmesi
3-10-6
3-10-6-1
Debi
Alt sınır değer
3-10-6-2
Üst sınır değer
3-10-6-3
Zaman gecikmesi
3-10-7
3-10-7-1
Emme basıncı
Alt sınır değer
3-10-7-2
Üst sınır değer
3-10-7-3
Zaman gecikmesi
3-10-8
3-10-8-1
Nihai basınç
Alt sınır değer
3-10-8-2
Üst sınır değer
3-10-8-3
Zaman gecikmesi
3-10-9
3-10-9-1
Diferansiyel basınç
Alt sınır değer
3-10-9-2
Üst sınır değer
3-10-9-3
Zaman gecikmesi
3-10-10
Frekans
Yardım metni
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
-
Olası ayar
0,0 … 600,0
Birim
s
Fabrika ayarı
3,0
3-11-3-1 … 3-10-6-2
ayarlanan birime kullanıma özel
bağlıdır
3-10-6-1 … 3-11-3-2
ayarlanan birime kullanıma özel
bağlıdır
0,0 … 600,0
s
3-11-2-1 … 3-10-7-2
ayarlanan birime bağlıdır
3-10-7-1 … 3-11-2-2
ayarlanan birime bağlıdır
0,0 … 600,0
s
3-11-2-1 … 3-10-8-2
ayarlanan birime bağlıdır
3-10-8-1 … 3-11-2-2
ayarlanan birime bağlıdır
0,0 … 600,0
s
3-11-2-1 … 3-10-9-2
ayarlanan birime bağlıdır
3-10-9-1 … 3-11-2-2
ayarlanan birime bağlıdır
0,0 … 600,0
s
3,0
-
-
-
3,0
3,0
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-10-5-3
110 / 134
Açıklama
Alt sınır değer
3-10-10-2
Üst sınır değer
3-10-10-3
Zaman gecikmesi
3-10-11
3-10-11-1
Sıcaklık
Alt sınır değer
3-10-11-2
Üst sınır değer
3-10-11-3
Zaman gecikmesi
3-11
Değer aralıkları ve
birimler
Devir sayısı
Minimum devir sayısı
Maksimum devir sayısı
Basınç
Minimum basınç
Maksimum basınç
Debi
Minimum debi
Maksimum debi
Sıcaklık
Minimum sıcaklık
Maksimum sıcaklık
Seviye
Minimum seviye
Maksimum seviye
Güç
Minimum güç
Maksimum güç
Akım
Minimum akım
Maksimum akım
Frekans
3-11-1
3-11-1-1
3-11-1-2
3-11-2
3-11-2-1
3-11-2-2
3-11-3
3-11-3-1
3-11-3-2
3-11-4
3-11-4-1
3-11-4-2
3-11-5
3-11-5-1
3-11-5-2
3-11-6
3-11-6-1
3-11-6-2
3-11-7
3-11-7-1
3-11-7-2
3-11-8
Yardım metni
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarının üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer.
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
Uyarı alt sınır değerini belirleme. Değerin
altında kalındığı takdirde zaman gecikmesi
bittikten sonra bir uyarı devreye girer
Uyarı üst sınır değerini belirleme. Değer
aşıldığı takdirde zaman gecikmesi bittikten
sonra bir uyarı devreye girer
Bir uyarı devreye girene kadar sınır
değerinin sürekli ihlal edilmesi gerektiği
süre
-
Olası ayar
3-11-8-1 … 3-10-10-2
Birim
Hz
Fabrika ayarı
0,00
3-10-10-1 … 3-11-8-2
Hz
70,00
0,0 … 600,0
s
3,0
3-11-4-1 … 3-10-11-2
ayarlanan birime bağlıdır
3-10-11-1 … 3-11-4-2
ayarlanan birime bağlıdır
0,0 … 600,0
s
3,0
(sadece Service Tool)
-
-
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
-
0 … 4200
0 … 4200
-1,00 … 3-11-2-2
3-11-2-1 … 999,99
0,00 … 3-11-3-2
3-11-3-1 … 9999,9
-200,0 … 3-11-4-2
3-11-4-1 … 350,0
0,00 … 3-11-5-2
3-11-5-1 … 100,00
0,00 … 3-11-6-2
3-11-6-1 … 110,00
0,00 … 3-11-7-2
3-11-7-1 … 150,00
-
min⁻¹
min⁻¹
A
A
-
0
motora özel
-1,00
999,99
0,00
9999,9
-200,0
350,0
0,00
100,00
0,00
75,00
0,00
150,00
-
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-10-10-1
Açıklama
Minimum frekans
Maksimum frekans
Gerilim
Minimum gerilim
Maksimum gerilim
PumpMeter
Tip levhasını okuma
3-13-2
Adres
3-13-3
Baud hızı
Yardım metni
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Ölçüm aralığının minimum sınırı
Ölçüm aralığının maksimum sınırı
Tip levhası bilgilerini PumpMeter'den
PumpDrive üzerine aktarır
Bağlanmış PumpMeter cihazının Modbus
adresi
Bağlanmış PumpMeter cihazının Modbus
Baud hızı
Birim
Hz
Hz
V
V
-
Fabrika ayarı
0,0
200,0
0
1000
-
1 … 247
-
247
-
38400
▪ 115200
1 … 180
s
15
-
-
-
-
-
büyüklüğe bağlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
▪ 9600
▪ 19200
▪ 38400
3-13-4
4
4-1
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7
4-1-8
4-2
4-2-1
4-2-2
4-2-3
111 / 134
Olası ayar
0,0 … 3-11-8-2
3-11-8-1 … 200,0
0 … 3-11-9-2
3-11-9-1 … 1000
(sadece Service Tool)
Uygulama
4-3
4-3-1
4-4
Denetim süresi
Sistem veriyolu ModBus zaman aşımı ayarı
Bilgi (sadece Service Tool)
Frekans dönüştürücü
Cihaz tespiti
Tahriki teşhis etmek için kullanıcı tanımlı
cihaz adı. Bu parametre kumanda birimiyle
sadece okunabilir. Cihaz adı sadece
Servicetool/APP ile değiştirilebilir
Seri numarası
Frekans dönüştürücünün seri numarası
Yazılım versiyonu
Frekans dönüştürücünün yazılım versiyonu
Yazılım revizyonu
Frekans dönüştürücünün yazılım revizyonu
Cihaz tipi
Frekans dönüştürücünün cihaz tipi
Frekans dönüştürücü
Frekans dönüştürücünün güç sınıfını
performans sınıfı
ayarlama
MotionControl yazılım Entegre MotionControl yazılım versiyonu
versiyonu
MotionControl yazılım Entegre MotionControl yazılım revizyonu
revizyonu
Kumanda birimi
Kumanda birimi seri
Kumanda biriminin seri numarası
numarası
Kumanda birimi yazılım Kumanda biriminin yazılım versiyonu
versiyonu
Kumanda birimi yazılım Kumanda biriminin yazılım revizyonu
revizyonu
KSB sipariş
Sipariş numarası
Siparişin numarası
PumpMeter
-
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
Parametre
3-11-8-1
3-11-8-2
3-11-9
3-11-9-1
3-11-9-2
3-13
3-13-1
112 / 134
Parametre
4-4-1
4-4-2
4-4-3
Açıklama
PumpMeter seri
numarası
PumpMeter yazılım
versiyonu
PumpMeter yazılım
revizyonu
Yardım metni
PumpMeter cihazının seri numarası
Olası ayar
-
Birim
-
Fabrika ayarı
-
PumpMeter cihazının yazılım versiyonu
-
-
-
PumpMeter cihazının yazılım revizyonu
-
-
-
9 Parametre listesi
PumpDrive 2 Eco
9 Parametre listesi
9.1 Seçim listeleri
Tablo 78: Ana ekran seçim listesi
Parametre
1-2-1-1
1-2-1-2
1-2-1-3
1-2-1-4
1-2-1-5
1-2-1-6
1-2-1-7
1-2-1-8
1-2-1-9
1-2-1-10
1-2-2-1
1-2-2-2
1-2-2-3
1-2-2-4
1-2-3-1
1-2-3-2
1-2-3-3
1-2-3-4
1-2-3-5
1-2-3-6
1-2-3-7
Açıklama
Devir sayısı
Motor güç sarfiyatı
Pompa güç sarfiyatı
Agrega güç sarfiyatı
Motor akımı
Motor gerilimi
Çıkış frekansı
Ara devre gerilimi
Soğutucu sıcaklığı
Devre kartı sıcaklığı
Pompa emme basıncı
Pompa nihai basıncı
Pompa fark basıncı
Pompa debisi
Gerçek değer (regülatör)
Sistem emme basıncı
Sistem nihai basıncı
Sistem fark basıncı
Sistem debisi
Sistem seviyesi
Sistem sıcaklığı
Tablo 79: Favoriler menüsü seçim listesi
Parametre
1-1-1
1-3-1
1-3-2
1-3-3
3-6-1
3-6-3
Açıklama
Müşteri oturum aç
Sistem başlat / durdur
Nominal değer (regülatör)
Kumanda değeri (ayar birimi)
Ayar türü
Gerçek değer kaynağı
PumpDrive 2 Eco
113 / 134
10 Hata giderme
10 Hata giderme
TEHLİKE
İstenmeden çalıştırma
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü şebekeden
ayırın.
▷ Tüm bakım ve kurulum işlerinden önce frekans dönüştürücüyü tekrar açılmaya
karşı emniyete alın.
TEHLİKE
Gerilim ileten parçalara temas
Elektrik çarpması sonucunda hayati tehlike meydana gelebilir!
▷ Gövde orta parçasını hiçbir zaman soğutma gövdesinden çıkarmayın.
▷ Kondansatör deşarj sürelerini dikkate alın.
Frekans dönüştürücüyü kapattıktan sonra tehlikeli gerilimlerin tasfiye edilmesi
için 10 dakika bekleyin.
BİLGİ
Bir arızanın giderilmesi veya onaylanması, ayara bağlı olarak frekans
dönüştürücünün otomatik olarak tekrar açılmasına yol açabilir.
Operatör; bütün hata bulma ve gidermenin hakkında yeterince bilgi sahibi olan
yetkili ve kalifiye teknik personel tarafından gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Hata giderme ile ilgili tüm tedbirlerden önce frekans dönüştürücüyü fabrika
ayarlarına geri döndürün.
10.1 Arızalar: Nedenleri ve giderilmesi
UYARI
Arıza giderme için nizami olmayan çalışmalar
Yaralanma tehlikesi!
▷ Arıza giderme için yapılan tüm çalışmalarda bu kullanım kılavuzundaki veya
aksesuarların üretici dokümantasyonundaki ilgili notlara dikkat edin.
Aşağıdaki tabloda açıklanmayan problemler ortaya çıktığında, KSB müşteri hizmetleri
ile irtibat kurunuz.
A
Şebeke taraflı nominal akım için şebeke sigortası çok düşük
B
Motor çalışmıyor
C
Motor dengesiz çalışıyor
D
Maks devir sayısına ulaşılmıyor.
E
Motor sadece maksimum devir sayısı ile çalışıyor
F
Motor sadece minimum devir sayısı ile çalışıyor
G
24 Volt beslemesi eksik/ hatalı
H
Motorun dönüş yönü yanlış
I
Arıza mesajı/koruyucu kapatma.
Tablo 80: Arıza giderme yardımı
A B C D E
- ✘ - - -
✘
-
114 / 134
-
-
F G H
- ✘ -
I Muhtemel nedeni
- Gerilim yok
-
- Onay eksik
-
-
PumpDrive 2 Eco
Giderilmesi
Şebeke gerilimini kontrol edin, şebeke sigortalarını
kontrol edin
DIGIN-EN ve tesis başlat üzerinden onayı kontrol
edin.
10 Hata giderme
A B C D E
✘ - - - -
F G H
- - -
I Muhtemel nedeni
- Frekans dönüştürücü giriş
akımı için şebeke sigortası çok
düşük
- Nominal değer sinyali yok veya
nominal değer çok düşük
ayarlanmış / Tahrik aşırı
yüklenmiş veya i²t ayarında
bulunuyor
- Proses nedeniyle kalan kontrol
sapması (gerçek değer
küçüktür nominal değer) /
Gerçek değer kesintisi (örn.
kablo kopması nedeniyle)
✘ İzin verilen gerilim aralığı
aşıldı/altına düşüldü
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
- ✘ ✘
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
✘ ✘
-
-
-
✘ - Yanlış dönüş yönü ayarlanmış
- ✘ Frekans dönüştürücüde aşırı
yük
- ✘ Kumanda hattında kısa devre /
pompa bloke edildi
- ✘ Güç elektroniği veya motor
sarımı sıcaklığı çok yüksek
-
-
-
-
-
-
✘
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
✘
-
✘
-
-
-
✘ ✘
-
-
-
-
-
✘ 24-V gerilim beslemesi aşırı
yüklendi
✘ Pompa kuru çalışma
✘ Sensör sinyali hatası (örn.
kablo kopması)
✘ Tahrik taraflı faz kesintisi
Giderilmesi
Şebeke sigortasının tasarımını kontrol edin
Nominal değer sinyalini ve işletim noktasını kontrol
edin
Nominal değer / gerçek değer sinyalini, işletim
noktasını, regülatör ayarını kontrol edin
Şebeke gerilimini kontrol edin, frekans
dönüştürücüyü öngörülen gerilim ile besleyin
Dönüş yönünü değiştirin
Devir sayısını düşürerek güç sarfiyatını azaltın,
motorda/pompada blokaj kontrolü yapın
Kumanda hattı bağlantılarını kontrol edin/yenileyin.
Pompa blokajını manuel olarak giderin
Havalandırmayı iyileştirerek ortam sıcaklığını azaltın,
soğutma kanatlarını temizleyerek soğutma
performansını iyileştirin,
fanların emme deliklerinin serbest olduğunu kontrol
edin,
fanların fonksiyonunu kontrol edin,
işletim noktasını değiştirerek güç sarfiyatını azaltın
(tesise özel),
izin verilen yükü kontrol edin, gerekirse yabancı
havalandırma kullanın
PumpDrive'ı gerilimsiz hale getirin, aşırı yükü giderin
Hidrolik sistemi kontrol edin, PumpDrive hatasını
sıfırlayın
Enkoderi ve enkoder hattını kontrol edin
Motor bağlantısını ve motor sarımını kontrol edin
10.2 Alarm mesajları
Tablo 81: Alarm mesajları
Mesaj
numarası
E1
Mesaj
Açıklama
Davranış
Termik motor koruması
PTC devreye girdi
E2
Aşırı gerilim
Şebeke taraflı izin verilmeyen aşırı gerilim
E3
Düşük gerilim
Şebeke taraflı izin verilmeyen düşük gerilim
E4
Motor taraflı faz kesintisi
Motor taraflı faz düşmesi
E5
Kısa devre
Motor kısa devre (motor sarımı hasarlı)
E6
Donanım hatası
Donanım hasarlı
E7
Soğutucu ısısı yüksek
Güç elektroniğinde aşırı ısı
E8
Devre kartı ısısı yüksek
Kontrol elektroniğinde aşırı ısı
E9
Aşırı akım
İzin verilmeyen aşırı akım
ayarlanabilir
otomatik onaylı
sınırlı otomatik
onaylı
sınırlı otomatik
onaylı
otomatik onaylı
değil
sınırlı otomatik
onaylı
otomatik onaylı
değil
otomatik onaylı
değil
otomatik onaylı
değil
sınırlı otomatik
onaylı
PumpDrive 2 Eco
115 / 134
10 Hata giderme
Mesaj
numarası
E10
Mesaj
Açıklama
Davranış
Frenleme direnci
E11
Dinamik aşırı yük koruması
Dahili aşırı akım (örn. çok dik bir rampa
nedeniyle)
İzin verilmeyen aşırı akım
E12
E13
Aygıt yazılımı güncellemesi
gerekiyor
Kuru çalışma
Pompanın kuru çalışması
E14
Kuru çalışma (harici)
Pompanın kuru çalışması
E15
Hidrolik blokaj
Kapalı bir boru hattına karşı nakil
E16
ana kumanda yok
E18
Uygun motor verileri yok
E19
E20
E98
Motor verileri yok
AMA hatası
HMI donanım testi başarısız
oldu
IO donanım testi başarısız
oldu
Gerçek değer sensöründe arıza / kablo kopması /
lokal / yedekleme yok
genişletilmiş SuPremE motor verileri
belirlenemedi
Motor verileri ayarlanmamış
genişletilmiş motor verileri belirlenemedi
Kumanda birimi arızalı
otomatik onaylı
değil
sınırlı otomatik
onaylı
otomatik onaylı
değil
otomatik onaylı
değil
ayarlanabilir
otomatik onaylı
otomatik onaylı
değil
otomatik onaylı
E99
Aygıt yazılımı güncellemesi gerekiyor
Kumanda elektroniği veya M12 modülü arızalı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
değil
otomatik onaylı
değil
Tablo 82: Alarm mesajları
Alarm mesajı
Kısa devre
Muhtemel nedenleri
Motor kısa devre (motor sarımı hasarlı)
Şebeke bağlantısı yanlış takılmış
Motorların paralel işletimi
Motor terminal panosu yanlış devrelenmiş
(üçgen/yıldız)
Motor bağlantı hattı kısa devre
Sensör hattının kılıfı yanlış bağlanmış
Termik motor
koruması
24 V DC kablajı kısa devre
PTC sensör bağlantısı yanlış
Motor verileri yanlış ayarlanmış)
Pompa dönüş yönü yanlış
Hidrolik aşırı yük
Pompa mekanik olarak bloke olmuş/zor
çalışıyor
Motor terminal panosu yanlış devrelenmiş
(üçgen/yıldız)
PumpDrive gücü < motor gücü veya
Çıkış akımı < motor akımı
Frekans dönüştürücünün çevrim frekansı çok
yüksek ayarlanmış
Pompanın durması esnasında dalgalanan ara
devre gerilimi
Pompanın nominal işletimi esnasında
dalgalanan ara devre gerilimi
12)
13)
Giderilmesi12)13)
Motor sarımını ölçün, izolasyonu kontrol edin.
Motor blokajını kontrol edin
Kablajı kontrol edin, şebeke giriş hattını L1, L2,
L3, PE üzerine bağlayın
izin verilmeyen kullanım aralığı
Motor terminal panosunu doğru devreleyin
Motor bağlantı hattını kontrol edin
Sensör hattının kılıfını sadece tek taraflı olarak PE
üzerine bağlayın
Kablajı kontrol edin
PTC sensör bağlantısını kontrol edin
Motor verilerini kullanılan motora göre uyarlama
Motor dönüş yönünü faz sırası üzerinden
değiştirme
Hidrolik yükü azaltın
Pompayı kontrol edin
Motor terminal panosunu doğru devreleyin
Yanlış sipariş, daha büyük bir PumpDrive monte
edin
Çevrim frekansını izin verilen bir aralığa ayarlayın
Şebeke gerilimi kalitesini kontrol edin
Şebeke gerilimi kalitesini kontrol edin
Gerilim altında olan parçalardaki arızaları gidermek için PumpDrive şebeke gerilim beslemesinden ayrılmalıdır. Güvenlik
uyarılarını dikkate alın!
PumpDrive'ın temel ayara getirilmesi
116 / 134
PumpDrive 2 Eco
10 Hata giderme
Alarm mesajı
Muhtemel nedenleri
Yanlış motor akım ölçümü
Giderilmesi12)13)
Uygun bir pens ampermetre ile akımı ölçün ve
kumanda birimindeki gösterge ile karşılaştırın.
BİLGİ! Yakl. %10 oranında sapmalara izin verilir.
Motor akımlanmadığında pompa geri yönde Çekvalfi kontrol edin
dönüyor
Nominal yükte verilen motor gerilimi çok
Şebeke giriş gerilimini kontrol edin, 380 V
düşük, nominal yükte < 380 V
şebeke geriliminde motor akımını not edin,
motoru daha büyük boyutlandırın
Ortam sıcaklığı frekans dönüştürücü > 50 °C İzin verilemeyen kullanım aralığı, güç azaltımına
dikkat edin
Soğutucu sıcaklığı
çok yüksek / devre Harici fanlar kirlenmiş
Fanları temizleyin
kartı sıcaklığı çok Soğutucu/soğutma kanalları kirlenmiş
Soğutucu/soğutma kanallarını temizleyin
yüksek
Frekans dönüştürücünün çevrim frekansı çok Çevrim frekansını izin verilen bir aralığa ayarlayın
yüksek ayarlanmış
Frekans dönüştürücü gücü < motor gücü
Yanlış sipariş, daha büyük bir PumpDrive monte
veya
edin
Çıkış akımı < motor akımı
Frekans dönüştürücü yanlış monte edilmiş
Harici fanlar yukarıyı göstermelidir, WM'de
soğutucunun arka tarafı kapalı olmalıdır
Düşük gerilim
Şebeke giriş gerilimi çok düşük
Şebeke gerilimini kontrol edin
Pompanın durması esnasında dalgalanan ara Şebeke gerilimi kalitesini kontrol edin
devre gerilimi
Devreye giren şebeke sigortası
Hasarlı şebeke sigortasını değiştirin
Şebeke geriliminde kısa süreli kesinti
Şebeke gerilimini kontrol edin
Aşırı gerilim
Şebeke giriş gerilimi çok yüksek
Şebeke gerilimini kontrol edin
Pompanın durması esnasında dalgalanan ara Şebeke gerilimi kalitesini kontrol edin
devre gerilimi
Rampa süreleri çok küçük
Daha büyük rampa süreleri seçin
Motor akımlanmadığında pompa geri yönde Çekvalfi kontrol edin
dönüyor
Aşırı akım /
Şebeke giriş hattı bağlantısı yanlış
Şebeke giriş hattını L1, L2, L3, PE üzerine
dinamik aşırı yük
bağlayın
koruması
Motor terminal panosu yanlış devrelenmiş
Motor terminal panosunu doğru devreleyin
(üçgen/yıldız)
Motor verileri yanlış ayarlanmış (3-3-2)
Motor verilerini kullanılan motora göre uyarlama
Motorların paralel işletimi
Bu işletime izin verilmez
Sensör hattının kılıfı yanlış bağlanmış
Sensör hattının kılıfını sadece tek taraflı olarak PE
üzerine bağlayın
PumpDrive gücü < motor gücü veya
Yanlış sipariş, daha büyük bir PumpDrive monte
Çıkış akımı < motor akımı
edin
Rampa süreleri çok küçük
Pompa dönüş yönü yanlış
Frenleme direnci
12)
13)
Daha büyük rampa süreleri seçin
Motor dönüş yönünü faz sırası üzerinden
değiştirme
Pompayı kontrol edin
Pompa mekanik olarak bloke olmuş/zor
çalışıyor
Frekans dönüştürücünün çevrim frekansı çok Çevrim frekansını izin verilen bir aralığa ayarlayın
yüksek ayarlanmış
Yanlış motor akım ölçümü
Uygun bir pens ampermetre ile akımı ölçün ve
kumanda birimindeki gösterge ile karşılaştırın.
Bilgi: Yakl. % 10 oranında sapmalara izin verilir
Motor akımlanmadığında pompa geri yönde Çekvalfi kontrol edin
dönüyor
Fren rampasının süresi çok düşük ayarlanmış Rampa sürelerini yükseltin
Motor akımlanmadığında pompa geri yönde Çekvalfi kontrol edin
dönüyor
Pompanın jeneratör işletimi
izin verilmeyen kullanım aralığı
Gerilim altında olan parçalardaki arızaları gidermek için PumpDrive şebeke gerilim beslemesinden ayrılmalıdır. Güvenlik
uyarılarını dikkate alın!
PumpDrive'ın temel ayara getirilmesi
PumpDrive 2 Eco
117 / 134
10 Hata giderme
Alarm mesajı
Kuru çalışma /
kuru çalışma
(harici)
Hidrolik blokaj
Muhtemel nedenleri
Pompanın kuru çalışması
Giderilmesi12)13)
Boru hatlarını kontrol edin
Pompa armatürlerini kontrol edin
Boru hattı tıkalı
10.3 Uyarı mesajları
Tablo 83: Uyarı mesajları
Mesaj
numarası
E30
Mesaj
Açıklama
Davranış
Harici mesaj
Harici mesaj mevcut
İzin verilmeyen aşırı akım
Aşırı gerilim
Düşük gerilim
Rezonans aralığı
Kablo kopması
Gerçek değerin kesilmesi
Kapalı bir boru hattına karşı nakil
Kısmi yük
Aşırı yük
Güç elektroniğinde aşırı ısı
Kontrol elektroniğinde aşırı ısı
Motor akımı yüksek
Motor akımı düşük
Devir sayısı sınır değeri ihlali
Nominal değer sınır değeri ihlali
Gerçek değer sınır değeri ihlali
Debi sınır değeri ihlali
Emme basıncı sınır değeri ihlali
Nihai basınç sınır değeri ihlali
Diferansiyel basınç sınır değeri ihlali
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
E70
E71
E72
E73
E74
E75
Dinamik aşırı yük
koruması
Aşırı gerilim
Düşük gerilim
Rezonans aralığı
Kablo kopması
Gerçek değer kesintisi
Hidrolik blokaj
Kısmi yük
Aşırı yük
Soğutucu ısısı yüksek
Devre kartı ısısı yüksek
Akım yüksek
Akım düşük
Devir sayısı denetimi
Nominal değer denetimi
Gerçek değer denetimi
Debi denetimi
Emme basıncı denetimi
Nihai basınç denetimi
Diferansiyel basınç
denetimi
Sıcaklık denetimi
Frekans yüksek
Frekans düşük
Güç yüksek
Güç düşük
Kısıtlı durdurma rampası
ayarlanabilir otomatik
onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
otomatik onaylı
E76
E99
24 V aşırı yük
Temel ayar yüklendi
Sıcaklık sınır değeri ihlali
Frekans yüksek
Frekans düşük
Güç yüksek
Güç düşük
Ayarlanan durdurma rampası süresinin
aşılması
Dahili 24 V güç kaynağı aşırı yüklendi
Temel ayar yüklendi
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
otomatik onaylı
otomatik onaylı
Tablo 84: Uyarı mesajları
Uyarı mesajı
Dinamik aşırı yük
koruması
Muhtemel nedenleri
Motor verileri yanlış ayarlanmış
Pompa dönüş yönü yanlış
Hidrolik aşırı yük
Pompa mekanik olarak bloke olmuş/zor
çalışıyor
Motor terminal panosu yanlış devrelenmiş
(üçgen/yıldız)
12)
13)
Giderilmesi
Motor verilerini kullanılan motora göre uyarlama
Motor dönüş yönünü faz sırası üzerinden
değiştirme
Hidrolik yükü azaltın
Pompayı kontrol edin
Motor terminal panosunu doğru devreleyin
Gerilim altında olan parçalardaki arızaları gidermek için PumpDrive şebeke gerilim beslemesinden ayrılmalıdır. Güvenlik
uyarılarını dikkate alın!
PumpDrive'ın temel ayara getirilmesi
118 / 134
PumpDrive 2 Eco
10 Hata giderme
Uyarı mesajı
Muhtemel nedenleri
PumpDrive gücü < motor gücü veya
çıkış akımı < motor akımı
Frekans dönüştürücü çevrim frekansı çok
yüksek ayarlanmış
Ortam sıcaklığı PumpDrive > 50 °C
Giderilmesi
Yanlış sipariş, daha büyük bir PumpDrive monte
edin
Çevrim frekansını izin verilen bir aralığa ayarlayın
İzin verilemeyen kullanım aralığı, güç azaltımına
dikkat edin
Pompanın durması esnasında dalgalanan ara Şebeke gerilimi kalitesini kontrol edin
devre gerilimi
Yanlış motor akım ölçümü
Uygun bir pens ampermetre ile akımı ölçün ve
kumanda birimindeki gösterge ile karşılaştırın.
BİLGİ! Yakl. %10 oranında sapmalara izin verilir
Motor akımlanmadığında pompa geri yönde Çekvalfi kontrol edin
dönüyor
Nominal yükte verilen motor gerilimi çok
Şebeke giriş gerilimini kontrol edin, 380 V
düşük, nominal yükte < 380V
şebeke geriliminde motor akımını not edin,
motoru daha büyük boyutlandırın
ana kumanda yok KSB cihaz veriyolu kablajı hatalı (kesinti, kısa Kablajı usulüne uygun şekilde uygulayın
devre)
Sensör yanlış bağlanmış (gerçek değer
Sensörü doğru bağlayın
kesintisi)
Sistemde ana pompa algılanmadı
Çok pompalı sistemdeki makarayı ayarlama
Kablo kopması
Kablo kopması denetimi
Hasarlı sensörü değiştirin
Kısmi yük / aşırı
Tahrik edilen pompa kısmi yükte / aşırı yükte İzin verilmeyen kullanım aralığı, pompayı izin
yük
verilen aralıkta işletin
24 V aşırı yük
24 V DC gerilim beslemesinde aşırı yüklenme 24 V DC akım sarfiyatını azaltın, elektrik
bağlantıları sayısını 24 V DC beslemesinin
maksimum izin verilen akım yükü ile karşılaştırın
24 V DC gerilim beslemesinde bağlanmış
Hasarlı 24 V DC alıcısını ayırın
alıcılarda kısa devre
Kontrol terminallerinde kablaj hatası (DigIn, Kablajı usulüne uygun şekilde uygulayın
AnIn)
10.4 Bilgi mesajları
Tablo 85: Bilgi mesajları
Mesaj
numarası
E100
Mesaj
Açıklama
Davranış
Pompa bakım aralığı
Pompanın ayarlanmış bakım aralığı aşıldı
otomatik onaylı
PumpDrive 2 Eco
119 / 134
11 Sipariş bilgileri
11 Sipariş bilgileri
11.1 Yedek parça siparişi
Rezerve ve yedek parça siparişi için aşağıdaki bilgiler gereklidir:
▪ Sipariş numarası
▪ Sipariş kalemi numarası
▪ Seri numarası
▪ Yapı serisi
▪ Yapı büyüklüğü
▪ Malzeme modeli
▪ Conta kodu
▪ Üretim yılı
Tüm bilgileri tip levhasından alabilirsiniz.
Ayrıca şu bilgilere de ihtiyaç vardır:
▪ Parça no ve adlandırması
▪ Yedek parça adedi
▪ Teslimat adresi
▪ Sevkiyat türü (kargo, posta, ekspres, havayolu kargo)
120 / 134
PumpDrive 2 Eco
11 Sipariş bilgileri
11.2 Aksesuar
11.2.1
Servis yazılımı
Tablo 86: Servis yazılımı aksesuarları
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
Parametreleme
kablosu USB/ optik
Uzunluk 3 m, PumpDrive optik
bağlantısı ve Laptop/PC için USB
bağlantısı için hazır
01522973
0,3
Servis yazılımı
Automation ile
PumpDrive
parametrelemesi için
01522972 bünyesinde
zaten mevcuttur.
11.2.2
Kumanda birimleri
Tablo 87: Kumanda birimleri aksesuarları
Tanım
Model
Aksesuar seti duvar konsolu PumpDrive ekranının duvara veya bir boru
üzerine montajı için4 askı ve vidadan
oluşur
Kumanda birimi bağlantı
PumpDrive'dan uzakta monte edilmiş bir
kablosu
kumanda birimi bağlantısı için
Uzunluk 3 m
Uzunluk 5 m
Uzunluk 10 m
Uzunluk 20 m
11.2.3
Mal. No.
[kg]
01522974
0,3
01522975
01566211
01566212
01566213
0,157
0,3
0,3
0,3
Motor adaptör kitleri
PumpDrive bir motor üzerine monte edilecekse bir adaptör gereklidir. Gerekli
adaptörü ilgili motor büyüklüğü ve yapısına göre seçin.
Tablo 88: KSB-/Siemens-Normmotor için motor adaptör kiti aksesuarı: Tip 1LE1 ve 1PC3, 2 ve 4 kutuplu
Tanım
PumpDrive'ın KSB-/
Siemens-Normmotor
1LE1, 1PC3 bağlantısı
için
bağlantı hattı dahil
Model
PumpDrive yapı büyüklüğü A - BG80
PumpDrive yapı büyüklüğü A - BG90
PumpDrive yapı büyüklüğü B - BG90
PumpDrive yapı büyüklüğü B - BG100
PumpDrive yapı büyüklüğü B - BG112
Mal. No.
01496568
01496569
01496570
01496571
01496572
[kg]
10
10
10
10
10
PumpDrive'ın KSB-/
Siemens-Normmotor
1LA7, 1LA9, 1LG6
bağlantısı için
(sonradan
donatım)bağlantı hattı
dahil
PumpDrive yapı büyüklüğü A 1LA7
BG71M B3/V1
PumpDrive yapı büyüklüğü A1LA9
BG80 B3
PumpDrive yapı büyüklüğü A1LA9
BG90 V1
PumpDrive yapı büyüklüğü B1LA9
BG90 B3
PumpDrive yapı büyüklüğü B1LA9
BG100 B3
PumpDrive yapı büyüklüğü B1LA9
BG112 B3/V1
01506318
10
01506320
10
01506322
10
01506323
10
01506324
10
01506325
10
PumpDrive 2 Eco
121 / 134
11 Sipariş bilgileri
Tanım
Model
PumpDrive yapı büyüklüğü A1LA9
BG90 B3
PumpDrive yapı büyüklüğü B1LA9
BG90 V1
PumpDrive yapı büyüklüğü B1LA9
BG100 V15
Meta tarih 2
Mal. No.
01606776
[kg]
3
01606892
3
01606893
3
Meta tarih 3
Tablo 89: Bağlantı kablosu aksesuarları
740
M4
30
30
Ferrit
M
4
M4
20
100
100
120
20
700
940
40
40
M5
M6
20
120
160
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
Motor bağlantı
kablosu, kılıflı
Motor konnektörü ile
hazırlanmış
4 kW: 4 x 2,5² + PTC...XM
01522976
1
Motor bağlantı hattı
için ferrit çekirdek
sadece PumpDrive 2
Eco'da
Motor konnektörü
çıkarma için cıvatalar
dahil kör kapak
47112922
01595758
0,2
Motorlar için bağlantı < 7,5 kW: 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²
hattı
kılıflı, PTC sensörü
bağlantısını içerir,
halojen içermez, metre 11 - 22 kW: 4 x 10 mm² + 2 x 1 mm²
başı fiyatı
47117918
0,3
47117919
0,3
47117920
0,3
20
900
> 30 kW: 4 x 25 mm² + 2 x 1 mm²
1320
300
220
220
200
200
60
60
M8
M8
1200
11.2.4
Duvar ve devre dolabı montajı için adaptör
Bu adaptör hem duvar montajı hem de devre dolabı montajı için kullanılabilir ve KSB
teslimat kapsamında standart olarak mevcuttur.
Tablo 90: Duvar ve devre dolabı montajı için adaptör
122 / 134
Tanım
Model
PumpDrive A sabitleme
seti
PumpDrive B sabitleme
seti
Bu adaptör hem duvar montajı hem
01496581
de devre dolabı montajı için
kullanılabilir ve duvar ve devre dolabı 01579783
montajı ile ilgili KSB teslimat
kapsamında standart olarak
mevcuttur.
PumpDrive 2 Eco
Mal. No.
[kg]
0,08
1
11 Sipariş bilgileri
11.2.5
Çift pompa modülü
Tablo 91: Duvar ve devre dolabı montajı için adaptör
Tanım
C
D
A
B
Model
M12 modülü aksesuar
seti
6 pompaya kadar çoklu
pompa sistemi
Modbus üzerinden
PumpMeter bağlantısı
Açık olan içeri sürme
bölümünü kapamak
için kör kapak
M12 Modül için M12
koruma kapağı
Veriyolu kablosu M12 Uzunluk 1 m
fişi/çiftli ve çoklu
Uzunluk 2 m
pompa işletimi için
Uzunluk 3 m
M12 fişi
M12 modülüne (CAN)
bağlantı için hazır,
kılıflı
PumpDrive 2 Eco
[kg]
0,1
01577524
0,05
1125084
01533747
01533748
01533749
0,3
0,4
0,5
01522993
0,3
Uzunluk 1 m
Uzunluk 2 m
Uzunluk 3 m
Uzunluk 5 m
Uzunluk 10 m
Uzunluk 20 m
01533769
01533770
01533771
01533772
01533773
01533774
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Uzunluk 1 m
Uzunluk 2 m
Uzunluk 3 m
Uzunluk 5 m
01533775
01533776
01533777
01533778
0,3
0,3
0,3
0,3
Sonlandırma dirençleri
kiti
entegre sonlandırma
direnci ile birlikte M12
prizi ve M12 fişinden
oluşur
Veriyolu kablosu M12
fişi/PumpMeter
yedeklemeli bağlantısı
için M12 fişi Crosslink
(Modbus/Analog)
M12-Modul modülüne
(Modbus/Analog)
bağlantı için hazır,
kılıflı
PumpMeter'in M12
modülüne bağlantısı
için veriyolu kablosu
hazır (Modbus/
Analog), kılıflı
Mal. No.
01496566
123 / 134
11 Sipariş bilgileri
11.2.6
Montaj opsiyonları
Tablo 92: Sonrada donatım için takma modülleri
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
Ana şalter sonradan
donatım kiti
Ana şalterin
PumpDrive şebeke
terminallerine
bağlantısı için hat kiti
PumpDrive 2 için ana
şalterden oluşur,
işlenmiş C-Cover
Yapı büyüklüğü A
Yapı büyüklüğü B
01500522
01500523
1
1
11.2.7
Sensörler
Tablo 93: Basınç ölçümü aksesuarları
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
PumpMeter cihazı, ölçüm değerleri ve
işletim verilerini yerinde gösteren
pompalar için akıllı bir basınç
transdüşeridir.
pompaya özel
-
0,1
Diferansiyel basınç ölçüm transformatörü
75 cm uzunluğunda iki adet bakır spiral
boru ile basınç ve emme manşonuna
bağlantı için tutucu levha, boru spiralleri
ve geçiş parçası, çıkış 4 ... 20 mA, 3
iletken, gerilim beslemesi 18 … 30 VDC,
bağlantı kablosu 2,5 m ile birlikte komple
Ortam sıcaklığı -10 ... +50 °C
Ortam sıcaklığı -10 ... +80 °C
0 - 1 bar, RC 3/8
0 - 2 bar, RC 3/8
0 - 4 bar, RC 3/8
0 - 6 bar, RC 3/8
0 - 10 bar, RC 3/8
0 - 1 bar, RC1/2
0 - 2 bar, RC 1/2
0 - 4 bar, RC 1/2
0 - 6 bar, RC 1/2
0 - 10 bar, RC 1/2
0 - 1 bar, RC 1/4
0 - 2 bar, RC 1/4
0 - 4 bar, RC 1/4
0 - 6 bar, RC 1/4
0 - 10 bar, RC 1/4
01111180
01109558
01109560
01109562
01109585
01111303
01111305
01111306
01111307
01111308
01558789
01558790
01558791
01558792
01558793
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Basınç ölçüm transformatörü A-10
genel uygulamalar için, 0 ... + 80 °C sıvı ve
gaz türü akışkanlar için, %1 veya altında
ölçüm hassasiyeti, maks. %2,5 (80 °C'de),
Cu sızdırmazlık halkası ile proses
bağlantısı G1/4B, IP67, 2 iletken çıkışı
4 ... 20 mA
0 - 2 bar
0 - 5 bar
0 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 20 bar
0 - 50 bar
01152023
01152024
01210880
01073808
01152025
01152026
0,07
0,07
0,4
0,128
0,07
0,07
PumpMeter fabrika taraflı olarak
pompaya özel şekilde parametrelenir.
Tasarım EasySelect üzerinden gerçekleşir.
Ayrıntılı bilgiler bu yapı serisi kitapçığının
sonunda bulunur.
124 / 134
PumpDrive 2 Eco
11 Sipariş bilgileri
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
Basınç ölçüm transformatörü S-20
Endüstri, makine mühendisliği, hidrolik
alanlarında genel uygulamalar için, -30
… +100 °C sıvı ve gaz türü akışkanlar için,
ölçüm maddesi ileten parçalar CrNi
çelikten (conta yok), 100 g'a kadar
mekanik şok direnci (IEC 60068-2-27), 20
g'a kadar rezonansta mekanik titreşim
direnci (IEC 60068-2-6), Ölçüm hassasiyeti
ölçüm aralığından < %0,5, Bağlantı G1/2B
EN837, Koruma türü IP65, 2 iletken çıkış
4 ... 20 mA, 3 iletken çıkış 0 ... 10 V DC,
Hat enkesiti maks. 1,5 mm², Hat dış çapı 6
- 8 mm, , elektrik bağlantısı
DIN 175301-803 A uyarınca açılı fiş
üzerinden
Basınç ölçüm transformatörü S-11
hijyen, gıda ve içecek endüstrisindeki
uygulamalar için, sıvı, gaz halindeki,
viskoz ve kirlenmiş akışkanlar için, ölçüm
maddesi sıcaklığı -30 ... 100 °C, talep
üzerine +150 °C'ye kadar ölçüm maddesi
sıcaklıklarına uygun olan soğutma yolu ile
birlikte, ölçüm maddesi ileten parçalar
CrNi çelikten (conta yok), talep üzerine
agresif akışkanlar için Hastelloy-C4
(2.4610) tasarımında, 1000 g'a kadar
mekanik şok direnci (IEC 60068-2-27), 20
g'a kadar rezonansta mekanik titreşim
direnci (IEC 60068-2-6), Ölçüm hassasiyeti
ölçüm aralığından < %0,5, Bağlantı G1/2B
EN837, cepheye hizalı membran, O-ring
NBR, Koruma türü IP65, 2 iletken çıkış
4 ... 20 mA, 3 iletken çıkış 0 ... 10 V DC,
Hat enkesiti maks. 1,5 mm², Hat dış çapı 6
- 8 mm, Yardımcı enerji UB: 10 < UB ≤
30 V DC (0 ... 10 V çıkışında 14 ... 30),
elektrik bağlantısı DIN 175301-803 A
uyarınca açılı fiş üzerinden
Basınç ölçüm transformatörü S-20 ve S-11
için kaynak manşonları
0 - 1,0 bar
0 - 1,6 bar
0 - 2,5 bar
0 - 4,0 bar
0 - 6,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 16,0 bar
0 - 25,0 bar
0 - 40,0 bar
-1 - 1,5 bar
-1 - 5,0 bar
-1 - 15,0 bar
-1 - 24,0 bar
01147224
01147225
01147226
01147267
01147268
01147269
01084305
01084306
01087244
01150958
01087507
01084308
01084309
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,2
0,2
0,2
0,6
0,2
0,2
0,2
0 - 1,0 bar
0 - 1,6 bar
0 - 2,5 bar
0 - 4,0 bar
0 - 6,0 bar
0 - 10,0 bar
0 - 16,0 bar
0 - 25,0 bar
0 - 40,0 bar
-1 - 1,5 bar
-1 - 5,0 bar
01147270
01147271
01147272
01147273
01147274
01147275
01084310
01084311
01087246
01087506
01084307
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Proses bağlantısı
G1/2B, iç dişli
01149296
0,2
PumpDrive 2 Eco
125 / 134
11 Sipariş bilgileri
Tablo 94: Sıcaklık ölçümü aksesuarları
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
Direnç termometresi
0 … 150 °C ölçüm maddesi sıcaklıkları için
hazırsürmeli kumpas TR10-C, Transmitter
T24.10 ve -200 ... 600 °C ölçüm maddesi
sıcaklıkları için kılıf boru TW35-4 ile
birlikte
01149295
0,8
Sensör sınır sapması: DIN EN 60751
uyarınca sınıf B, 2 iletken çıkış 4 ... 20 mA,
PT100 elemanı 1 x 3 iletken ile ölçüm
aralığı, Gerilim beslemesi 10 ... 36 V DC,
Proses bağlantısı G1/2B CrNi çelikten
1.4571, boyun tüpü ile birlikte toplam
uzunluk 255 mm, termometre montaj
uzunluğu 110 mm, bağlantı kafası tip BSZ
alüminyum, Koruma türü IP65
Tablo 95: Akış ölçümü aksesuarları
Tanım
Akış sensörü
Model
Mal. No.
3 … 300 cm/s
01150960
filtre kayıp kompanzasyon düzenlemeleri,
uygun maliyetli debi düzenlemeleri için
,Ölçüm aralığı 3 … 300 cm/s, proses
bağlantısı iç dişli, çıkış 4 … 20 mA
Transmitter Effector 300
Kablo kutusu M12/winkel/4adr/MS, 0
kablosu ile birlikte konektör LED/5m/PUR, Palet zincirlere uygun,
halojen içermez, silikon içermez
[kg]
0,3
01473177
0,2
Tablo 96: Bağlantı hattı aksesuarları
126 / 134
Tanım
Model
Mal. No.
[kg]
Sensörler için bağlantı hattı
Kablo 2 x 2 x 0,5 mm², kılıflı, sensörlerin
PumpDrive'a bağlantısı için, metre başına
fiyat
01083890
0,1
Yedeklemeli sensör
5 damarlı kablo, halojen içermez, tip
01131430
bağlantısı için bağlantı hattı Ölflex 110CH, uzunluk yakl. 1 m, hazır, bir
sensör sinyalinin örn. DPM gibi
yedeklemeli işletim için ikinci bir
PumpDrive'a iletimi
0,3
PumpDrive 2 Eco
11 Sipariş bilgileri
11.2.8
Devre dolabı montajı
Tablo 97: Potansiyel ayırıcı aksesuarları
Tanım
Model
Potansiyel ayırıcı
PumpDrive ile harici
kumandalar arasında
potansiyelsiz sinyal
iletimi için.
Potansiyel farkları
analog ve dijital
girişlerin hasar
görmesine yol açabilir.
Potansiyel ayırıcı
PumpDrive ile harici
kumandalar arasında
potansiyelsiz sinyal
iletimi için.
Potansiyel farkları
analog ve dijital
girişlerin hasar
görmesine yol açabilir.
01085905
Yuvalı ray montajı, harici 24VDC
gerilim beslemesi, Gövde IP40,
Terminaller IP20, 22,5 x 82 x 118,2 mm
(B x H x T)
Mal. No.
1,2
[kg]
01086963
Yuvalı ray montajı, harici 230VAC
gerilim beslemesi, Gövde IP40,
Terminaller IP20, 22,5 x 82 x 118,2 mm
(B x H x T)
1,2
Model
0,55 - 4,00 kW
5,50 - 11,00 kW
15,00 - 22,00 kW
30,00 - 45,00 kW
Mal. No.
01093105
01093106
01093107
01093108
[kg]
3,6
8,3
10,5
10,8
0,55 - 3,00 kW (Tip FOVT-008B)
4,00 - 5,50 kW (Tip FOVT-016B)
7,50 kW (Tip FOVT-025B)
11,00 - 15,00 kW (Tip FOVT-036B)
47121240
47121247
47121248
47121249
1,6
2,2
4,5
5,8
18,50 - 22,00 kW (Tip FN-510-50-34)
30,00 kW (Tip FN-510-66-34)
47121251
47121253
21
22
Tablo 98: Filtre aksesuarları
Kategori
Tanım
Geri besleme
devrelerinin
engellenmesi için
PumpDrive şok bobini
PumpDrive'ın gerilim
piklerine karşı
korunması, Koruma
türü IP00
PumpDrive için çıkış
filtresi du/dt
Elektromanyetik
girişim emisyonlarının
azaltılması için kısma
devresi, koruma türü
IP20
Uzun motor giriş
hatlarında akım
piklerinin azaltılması
Maks. motor kablosu
uzunluğu: 50 m
PumpDrive için çıkış
filtresi du/dt
Elektromanyetik
girişim emisyonlarının
azaltılması için kısma
devresi, koruma türü
IP20
Uzun motor giriş
hatlarında akım
piklerinin azaltılması
Maks. motor kablosu
uzunluğu: 80 m maks.
@16 kHz
PumpDrive 2 Eco
127 / 134
11 Sipariş bilgileri
Kategori
Tanım
PumpDrive için çıkış
filtresi du/dt
Elektromanyetik
girişim emisyonlarının
azaltılması için kısma
devresi, koruma türü
IP00
Uzun motor giriş
hatlarında akım
piklerinin azaltılması
Maks. motor kablosu
uzunluğu: 30 m maks.
@16 kHz
128 / 134
PumpDrive 2 Eco
Model
37,00 kW (Tip RWK-305-90-KL)
45,00 kW (Tip RWK-305-110-KL)
Mal. No.
47121254
47121255
[kg]
7,4
8,2
12 İşletime alma protokolü
12 İşletime alma protokolü
Protokol numarası: ...................................................
İşveren
Sipariş numarası
Müşteri
Montaj yeri
Yetkili kişi
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ürün
Pompa tipi .................................................................................................................................................................
Pompa fabrika numarası
1. ................................................. 2. .................................................
3. ................................................. 4. .................................................
5. ................................................. 6. .................................................
Motor verileri ................. [kW] ..................... [A] ........................ [V] .................... [cos phi] ................... [1/dak]
Tip anahtarı
1. ................................................. 2. .................................................
3. ................................................. 4. .................................................
5. ................................................. 6. .................................................
Seri numarası
1. ................................................. 2. .................................................
(Tip levhası) frekans
3. ................................................. 4. .................................................
dönüştürücü
5. ................................................. 6. .................................................
İşletim türü
Manuel işletim
Uygulama: Basınç / diferansiyel basınç / miktar / sıcaklık
Ayar işletimi
Nominal değer .......................... [Kaynak] ............. [Birim] ................. [Değer]
Normal işletim
Sensör .............................[nihai değer sensör]
Çok pompalı işletim
Frekans dönüştürücü sayısı ..... [Adet] HMI sayısı ..... [Adet]
Ana kumanda
Ana kumandaların sayısı ..... [Adet]
Bus-bağlantı
Alan hattı tipi ...................... Modül sayısı ..... [Adet]
Açıklamalar
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
KSB teknik servis / isim
İşveren / isim
........................................................................................
........................................................................................
Yer, Tarih, İmza
Yer, Tarih, İmza
PumpDrive 2 Eco
129 / 134
13 AB Uygunluk beyanı
13 AB Uygunluk beyanı
Üretici:
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Almanya)
İşbu belge ile üretici, aşağıdaki ürünün:
PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco
KSB iş numarası: ...................................................................................................
▪ aşağıdaki direktiflerin geçerli olan versiyonunda belirtilen şartları yerine getirdiğini beyan eder:
– 2004/108/EG sayılı "Elektromanyetik Uyumluluk" direktifi
– 2006/95/EG sayılı "Düşük voltaj" direktifi
Üretici ayrıca aşağıdaki beyanda bulunur:
▪ Aşağıdaki uluslararası normlar uyumlu hale getirilerek kullanılmıştır:
– EN 50178
– EN 55011
– EN 60034
– EN 60204-1
– EN 60529
– EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
– EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
– EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 > 7,5kW, EN 61000-6-3 ≤ 7,5kW, EN 61000-6-4
– EN 61800-3
▪ Uygulanan ulusal teknik standartlar ve teknik şartnameler, özellikle:
– EN 60068-2-14, EN 60068-2-38, EN 60068-2-64, EN 60068-2-67
– EN 61800-2, EN 61800-5-1
AB uyumluluk beyanı sunuldu:
Frankenthal, 01.07.2014
Joachim Schullerer
Otomasyon ürünleri ürün gelişimi yöneticisi
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
130 / 134
PumpDrive 2 Eco
Anahtar sözcük dizini
Anahtar sözcük dizini
A
E
Ağırlıklar 19
Alarm mesajları 115
AMA 46
Amaca uygun kullanım 7
Ana ekran 36
Analog çıkış 17, 34
Analog çıkışlar 84
Analog giriş 17, 27, 34
Analog girişler 81
Arıza yayılımı 9
Arızalar
Nedenleri ve giderilmesi 114
Ayar değeri 49
Ayar işletimi
Harici norm sinyali ile 50
Eğitim 8
Elektriksel koruma tertibatları 24
Elektromanyetik arızalar 24
Elektromanyetik uyumluluk 17, 24
EMU direktifi 9
Erişim düzeyleri 41
Escape tuşu 37
B
Bağlantı hatları
Hat döşeme 25, 28
Kumanda hattı 22, 23, 26, 30, 33
Motor bağlantı hattı 22, 121
Seçim 22, 24
Şebeke bağlantı hattı 22
Baypas 21
Blendaj 24, 30
Boyutlar 19
Ç
Çıkış filtresi 25, 127
Çıkış frekansı 16
F
Faz kesintisi 61
Frekans aralığı 62
Regülatör işletimi 62
G
Garanti hakları 6
Geri besleme devresi 17, 25
Güç aralığı 16
Güvenlik 7
Güvenlik talimatlarına uyarak çalışma 8
H
Harici mesaj 80
Hasar vakası 6
Yedek parça siparişi 120
Hatlar
bağlama 24
döşeyin 25
Hazırlık işletimi 73
I
D
Debi tahmini 65, 66
Debiye bağlı nominal değer artışıyla basınç/
diferansiyel basınç ayarı 67
Debi bazı 67
Devir sayısı bazı 68
Devre dolabı montajı 20
Aksesuar 127
Boyutlar ve ağırlıklar 19
Montaj 24, 25
Montaj adaptörü 122
Diferansiyel basınç kontrolü
sensörsüz 58, 70
Diğer geçerli belgeler 6
Dijital giriş 18
bağlama 33
Dijital girişler
Bağlantı 81
Dinamik aşırı yük koruması
Devir sayısı sınırlama 61
Doğruluk artışı 65
Durdurma rampası 74
Duvar montajı 20
Boyutlar ve ağırlıklar 19
Montaj adaptörü 122
PumpDrive 2 Eco
I²t ayarı 61
IT şebekesi 29
İ
İşletim noktası denetimi 63
İşletim rampası 74, 75
J
Jumper 29
K
Kablo kopma tespiti 61
Kapak
C şeklinde 26
Koruyucu kapak 26
Kısa devre 61
Kontrol terminali 23, 33
Kumanda birimi
Grafik kumanda birimi montajı 34
Montaj konumu değiştirme 35
Kumanda değeri 49
131 / 134
Anahtar sözcük dizini
Kumanda hattı 23, 33
bağlama 26
EMU 24
Seçim 22
Topraklama 30
Kuru çalışma koruması 81
Kurulum 20
Kurulum yüksekliği 17
Röle çıkışları 83
S
Saat 77
Sensör 126
Sensör hattı 23
Yapı büyüklüğü A 28
Yapı büyüklüğü B 29
Sensörsüz diferansiyel basınç kontrolü 58
Servis arayüzü 42
Sınır devir 63
Sistemi çalıştırma 49
Standart kumanda birimi 36
Frekans aralığı 63
L
Lamba 42
LED gösterge 42
M
Motor bağlantı hattı 20, 24
bağlama 26
döşeyin 24
EMU 24
Uzunluk 23
Motor sıcaklık denetimi 60
Motor tetikleme işlemi 45
Ş
N
T
Nakil maddesi sıcaklığı 17
Nitelikler 8
Nominal akım
Motor nominal akımı 22
şebeke taraflı 23
Nominal değer 49
Nominal değer rampası 75
Tarih 77
Tasfiye 13
Taşıma 11
Teknik personel 8
Teknik veriler 16
Termik motor koruması 60
Yapı büyüklüğü A 28, 29
Terminal şeridi 27, 33
Hat enkesiti 23, 33
Tip levhası 6, 15, 16
Topraklama
bağlayın 29, 30
Topraklama bağlantısı 25
Topraklama çubuğu 22
Şebeke bağlantı hattı 22
Şebeke veya motor bağlantısı 23, 24, 28
Yapı büyüklüğü A 28
Yapı büyüklüğü B 29
Şok bobini 17, 127
O
Ok tuşları 37, 38
OK tuşu 38
Ortam koşulları
İşletim 20
Yatak 12
Otomatik motor adaptasyonu 46, 47
KSB SuPremE Motor 48
P
Parametre genel görünümü 90
Parazit giderme 17, 24, 25
Personel 8
Pin yerleşimi 33
Proses regülatörü 52
PTC 28, 29
Yapı büyüklüğü A 28
Yapı büyüklüğü B 29
PumpMeter 124
PWM çevrim frekansı 16, 18
R
Röle çıkışı 18
132 / 134
PumpDrive 2 Eco
U
U/f karakteristik eğrisi 46
U/f tetikleme işlemi 45, 46
Uyarı mesajları 118
Grafik kumanda birimi 43
V
Vektör tetikleme işlemi 45
Y
Yatak 13
Yedek parça
Yedek parça siparişi 120
4074.82/02-TR (01505548)
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
Download

PumpDrive 2 Eco