UNIS
Výroční zpráva
Annual Report Výroční zpráva
Annual Report
2010
2010
Content / Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opening Word
History of the Company UNIS, a.s.
Basic Data of the Company
Facts and Numbers
Company Structure
Company Structure Description
Organisation Scheme of the Company
Quality Management
Licence
Main Filed of Activity
Associated Fields of Activity
Products and Proper Technologies
Selection of References
Contacts
4
6
8
8
11
12
13
14
15
16
18
22
26
30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Úvodní slovo
Historie společnosti UNIS
Základní údaje o společnosti
Fakta a čísla
Struktura společnosti
Popis struktury společnosti
Organizační schéma společnosti
Řízení jakosti
Licence
Hlavní obory činnosti
Přidružené obory činnosti
Vlastní výrobky a technologie
Výběr z referencí
Kontakt
5
7
8
8
11
12
13
14
15
17
19
23
27
30
3
Opening Word
Dear Friends and Colleagues
Let me inform you on behalf of the company UNIS, a.s. (join stock company) on
results reached by our company in the previous year 2010.
Gradual revival of global economic situation affected the global economy even in
2010. So a good success of the company UNIS was the market position keeping. The
decrease of general turnover in the previous year was caused mainly by periodical
rotation of design phase and the phase of supplies realisation, as usual in investment
development of large technological units. Another significant reason was a slower
start of volume- and finance-significant supplies for the AT8 unit start for Naftan
Novopolotsk due to complicated arrangement of export financing.
The main activity of the company further includes the „turn-key“ projects (EPC/
EPC-M) with stress put on quality of realisation and high added value, mainly in
investment development, aimed at petro chemistry and oil refining, in full extent
including our historically traditionally strong professions of I&C, automation and
electric systems. A significant increase in activities can be seen in the field of project
management and supplies of complex units even to relatively complicated territories,
including mainly the former USSR states, Middle and Far East.
Research and development within the scope of Mechatronic Systems department
continued by co-operation in innovation of current CPSJ units with the aim of
their application in TP100 motors control. Simultaneously, there was finished the
modernisation of FACS admixing units for fire fighting vehicles, together with extension
of basic modules. In the field of renewable energy resources use, there continues
co-operation referring supplies of the control system for biomass processing.
The company actively participated in the project of Czech aviation industry in
research, development and production areas. The main category includes the planes
CS-23, small helicopters of the category CS-27 respectively other CS-VLA (ultra
light, small and medium planes), being engaged in the design of modern attitude
of analysis, development of drive and system of control FADEC (Full Authority Digital
Engine Control) on the basis of implementation of modern control and information
systems friendly to the environment.
The improvement of situation in Czech aviation industry is a part of
long-term concept of the Association of Plane Manufacturers (ALV), which we are
active members of.
We continue our co-operation with universities in development of new
technologies and as participants of European projects. The cooperation resulted in
the foundation Invea-tech, using new technologies for monitoring of data transfers in
fast networks with stress put on their protection. A part of this program development
and mainly its practical application is the certification of the UNIS company in the
field of safe information handling in compliance with ISO/IEC 27001:2005.
The co-operation is further developed with the aim of being not only one of the first
users of new technologies, but so as it also participates in their development.
I would like to thank all the participants for good results.
Jiří Kovář
C.E.O. and General Director
4
Úvodní slovo
Vážení obchodní partneři,
dovolte mi, abych Vás jménem společnosti UNIS, a.s. informoval o výsledcích za
uplynulý rok 2010.
Pozvolné oživování celosvětové ekonomické situace se projevilo na světovém
hospodářství i v roce 2010. Slušným úspěchem společnosti UNIS tak bylo udržení
pozice na trhu. Pokles celkového obratu v uplynulém roce byl zapříčiněn zejména
periodickým střídáním fáze projektování a fáze realizace dodávek běžné při investiční
výstavbě velkých technologických celků. Dalším neméně významným důvodem byl také
i pomalejší náběh objemově a finančně robustních dodávek projektu jednotky AT8 pro
Naftan Novopolock při komplikovaném vyřizování exportního financování.
Hlavní a nosnou činností společnosti i nadále zůstávají projekty „na klíč“ (EPC/
EPC-M) s důrazem na kvalitu provedení a vysokou přidanou hodnotu, především
v investiční výstavbě zaměřené do oborů petrochemie a rafinace ropy a to v plném
rozsahu včetně našich historicky tradičně silných profesí měření a regulace,
automatizace a elektrických systémů. Podstatný nárůst činností jsme zaznamenali
v oblasti řízení projektů a dodávek kompletních celků i do relativně složitých teritorií
zahrnujících zejména státy bývalého SSSR, Střední a Dálný východ.
Výzkum a vývoj v rámci sekce Mechatronické systémy pokračoval spoluprací na
inovaci stávajících jednotek CPSJ s cílem jejich nasazení při řízení motorů TP100.
Zároveň byla dokončena modernizace jednotek přiměšování FACS pro hasicí vozy,
spolu s rozšířením základních modulů. V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie je
dále rozvíjena spolupráce na dodávkách řídicího systému spalování biomasy.
Společnost se aktivně zapojila do projektu podpory českého leteckého průmyslu
ve výzkumné, vývojové a výrobní oblasti. Hlavní kategorií jsou letouny CS-23, malé
vrtulníky kategorie CS-27, popř. jiná CS-VLA (velmi lehká, malá a střední letadla),
kde se zabývá návrhem moderního přístupu analýzy, vývoje pohonu a systému řízení
FADEC (Full Authority Digital Engine Control) na bázi implementace moderních řídicích
a informačních systémů šetrných k životnímu prostředí.
Zlepšení situace českého leteckého průmyslu je součástí dlouhodobé koncepce
Asociace leteckých výrobců (ALV), jejíž jsme aktivními členy.
Nadále spolupracujeme s vysokými školami na vývoji nových technologií i jako
účastníci evropských projektů. Hmatatelným výsledkem bylo založení společné firmy
Invea-tech, která využívá nové technologie k monitorování přenosů dat v rychlých
sítích s důrazem na jejich zabezpečení. Součástí rozvíjení tohoto programu a zejména
jeho nasazování v praxi se stala certifikace společnosti UNIS z hlediska nakládání
s bezpečnými informacemi v souladu s ISO/IEC 27001:2005. Tato spolupráce je
nadále rozvíjena s cílem být nejen mezi prvními uživateli nových technologií, ale podílet
se též na jejich vývoji.
Mé poděkování za dobré výsledky patří všem zúčastněným.
Jiří Kovář
Generální ředitel a předseda představenstva UNIS, a.s.
5
History of the Company UNIS
The company UNIS was established in May 1990 as an exclusively Czech private
company without any foreign capital participation.
As from the beginning, the focal point of the company activities included process
control, extended in offer of strong current solution offers in 1995 - i.e. feeding
and distribution systems and in 2002 there was added the implementation of
manufacturing information systems.
A majority of activities aims at large investment units in petrochemical and
chemical industry and in power industry. Many applications in petrochemical
industry allowed obtaining the technological processes control from the portfolio of
leading global licensors. In the power industry field, UNIS is able to offer complex
management of large power plant or heating plant blocks including security
automation and turbines control. In the field of batch production (pharmacy,
food industry, special chemistry, etc.), UNIS is the supplier of complex solutions
of manufacturing processes control supporting the rules of right manufacturing
practice including the systems validation. There are also other important features
like experience in successful application in glass technologies management, building
material manufacture technologies and re-construction of automated lines.
As from the beginning of its existence, the company presented as a design,
engineering and supplier company. The fact the activities of the company UNIS aim
at several branches arranges strong stability of the company and its further dynamic
growth. The business advantages include appropriately inter-connected offers from
the fields of technology management and manufacturing information systems,
offering - together with solutions of electrical feeding and distribution systems - ideal
combinations for complex solutions of I&C part, control systems and electro.
Obtaining the first order for complex engineering for high-level capital equipments
(EPC-M) in 1998 aimed the company UNIS more towards technological process
specialisation to activities with higher added value.
At the present time, the UNIS company is able to perform large orders in our
country and abroad in the volumes of billions of Czech crowns. Many successfully
performed orders represent excellent reference for our service and this is
a foundation stone for business relations development. Important parts of the
company activities are consulting and advisory activities in introduction of industrial
automation and arrangement of complex supplies of high capital equipments.
One of the important events in the history of the company was the change of its
legal form in 2008. UNIS, spol. s r.o. (Limited Liability Company) turned into UNIS, a.s.
(joint stock company).
Other activities distinguishing the UNIS company from its competitors include
control of critical and uninterrupted processes, optimisation and modelling of
technological processes with stress put on higher control systems of the Advanced
Control type, development and application of proper manufacturing information
system PHARIS®, development of SW tool for creation of applications C&IS Designer,
proper development and manufacture of SW and HW oriented at „embedded“
systems and their application in the field of aircraft, microprocessor and
automotive industry.
6
Historie společnosti UNIS
Společnost UNIS byla založena v květnu 1990 jako ryze česká soukromá
společnost bez účasti zahraničního kapitálu.
Těžištěm činností společnosti se od počátku stalo řízení technologických procesů,
které se v roce 1995 rozšířilo o nabídku řešení silnoproudé části, tj. napájecích
a distribučních systémů a v roce 2002 též o implementace výrobních
informačních systémů.
Převážná část stávajících aktivit je zaměřena na velké investiční celky
v petrochemickém, chemickém průmyslu a energetice. Řada aplikací
v petrochemickém průmyslu umožnila osvojit si řízení technologických procesů
z portfolia předních světových licensorů.
V energetice je UNIS schopen nabídnout komplexní řízení velkých elektrárenských
či teplárenských bloků včetně zabezpečovací automatiky a řízení turbín. V oblasti
šaržovité výroby (farmacie, potravinářství, speciální chemie, apod.) je UNIS
dodavatelem komplexních řešení řízení výrobních procesů podporujících pravidla
správné výrobní praxe včetně validace těchto systémů. Nezanedbatelné jsou
i zkušenosti z úspěšných aplikací při řízení sklářských technologií, technologií výroby
stavebních hmot a rekonstrukce automatizovaných linek.
Od začátku existence se společnost prezentuje jako projekční, inženýrská
a dodavatelská firma. Skutečnost, že aktivity společnosti UNIS směřují do několika
oborů, zajišťuje značnou stabilitu firmy a její další dynamický růst. Obchodní výhodou
je vhodně se doplňující nabídka z oblasti řízení technologií a výrobních informačních
systémů, která spolu s řešením napájecích a distribučních systémů elektro silnoproudu nabízí ideální kombinace při komplexním řešení částí MaR, řídicích
systémů a elektro.
Získání první zakázky v roce 1998 na komplexní inženýring pro vyšší investiční
celek (EPC-M) nasměrovalo společnost UNIS více k technologickému zaměření
a poskytování činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
V současné době je společnost UNIS schopna realizovat velké zakázky v tuzemsku
i v zahraničí v objemu řádově miliard korun. Úspěšně realizované zakázky, představují
dobré reference na naše služby a jsou základním stavebním kamenem při budování
dalších obchodních vztahů. Důležitou částí činnosti společnosti jsou konzultace
a poradenství při zavádění průmyslové automatizace a při zajišťování komplexních
dodávek vyšších investičních celků.
Jednou z důležitých událostí historie společnosti, byla změna právní formy v roce
2008. Z UNIS, spol. s r.o. se stala společnost UNIS, a.s.
K dalším aktivitám odlišujících společnost UNIS od konkurence se řadí řízení
kritických a nepřerušitelných procesů, optimalizace a modelování technologických
procesů s důrazem na vyšší prvky řízení typu „Advanced Control“, vývoj a nasazování
vlastního výrobního informačního systému PHARIS®, vývoj SW nástroje pro tvorbu
aplikací C&IS Designer, vlastní vývoj a výroba HW orientovaná na „embedded“ systémy
a jejich aplikace v oblasti leteckého, mikroprocesorového a automobilového průmyslu.
7
Basic Data of the Company
Základní údaje o společnosti
Company ID / IČO: 00532304
Tax ID / DIČ: CZ00532304
Authorised Capital / Základní kapitál: 102 000 000,- CZK
Registration by the Commercial Register of the Regional Court in Brno, section B, insert 5611 / Registrace OR
u KS v Brně, oddíl B., vložka 5611
Facts and Numbers
Fakta a čísla
11
10
16
09
Economic Results / Hospodářské výsledky
47
8
48
8
40
0
42
0
32
0
42
2
49
0
29
7
26
0
80
61
23
4
14
5
47
8
50
4
41
6
65
0
80
3
• Turnover development (in mil. CZK) / Vývoj obratu (v mil. Kč)
17
5
16
9
16
5
17
2
18
3
18
6
16
7
42
4
2
12
32
65
90
10
5
14
4
13
6
13
8
15
9
16
8
174
• Development of the Number of Employees / Vývoj počtu zaměstnanců
27
7*
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
* since 2010, there is stated the total physical number of employees of UNIS, a.s.
including branch offices and daughter companies / od roku 2010 je uváděn celkový
fyzický počet zaměstnanců UNIS, a.s. včetně poboček a dceřiných společností.
8
• Share of Orders from the Point of View of End User (in mil. CZK) / Podíl zakázek z pohledu konečného
uživatele (v mil. Kč)
National orders / Tuzemské zakázky
80,28
Foreign orders / Zahraniční zakázky
285,39
• Share of Orders from the Point of View of Branch Classification (in mil. CZK) / Podíl zakázek dle oborového
členění (v mil. Kč )
3HWURFKHPLFDOLQGXVWU\/
3HWURFKHPLH
3
329,58
3RZHULQGXVWU\/
(QHUJHWLND
&KHPLVWU\/
&KHPLH
8
8,64
2
2,03
Pharmacy/
)DUPDFLH
0HFKDWURQLFV\VWHPV/
0HFKDWURQLFNpV\VWpP\
Others/
Ostatní
1
13,7
7
7,21
4
4,51
• Research and development – subsidised projects (in thous. CZK)
/ Vývoj a výzkum – dotované projekty (v tis. Kč)
Project / Projekt
6XEYHQWLRQVLQ / Dotace v roce 2010
456
&$.$
VLAM
973
ICSE
4 272
EVIM
445
MOST
RSTS
847
216
CESA
412
SCAR
1 590
SONI
MINOS
In total / Celkem
2 265
64
11 540
CAKA
VLAM
ICSE
EVIM
MOST
RSTS
CESA
SCAR
SONI
Applied Cybernetics Centre
Virtual Laboratory of Technique Application
Intelligent System for Control of the Agglomeration Power system
Development completion of small multipurpose aircraft EV - 55 Outback
Modernization Of Small Transport Aircraft to increase operation effectiveness and economy
The development of turbo-shaft engine designated for light helicopters and unmaned aircrafts
Cost Effective Small AiRcraft
SCAlable & Reconfigurable Electronics Platforms and Tools
Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control:
Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory
MINOS Advanced and transferred European Concept for the additional Qualification
Mechatronic of skilled Personnel in the globalized industrial Production
Others
Financial support of trade fair events in 2010.
9
Realizované
dotační programy
CAKA (2005-2011), č.projektu 1M6840770004
Program MŠMT:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
Výzkumná centra - Centrum aplikované kybernetiky
Implementace generování inicializačního kódu mikroprocesoru
ČVUT v Praze
UNIS, a.s. (Smlouva prodloužena, původní termín ukončení projektu
r.2009, nový termín ukončení projektu r.2011)
VLAM (2006-2011), č.projektu 2C06008
Program MŠMT:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemci:
Národní program výzkumu II, Informační technologie pro znalostní společnost (2C)
Virtuální laboratoř aplikace mikroprocesorové techniky
UNIS, a.s.
VUT V Brně, UTIA AV ČR
ICSE (2006-2011), č.projektu 2C06007
Program MŠMT:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
Národní program výzkumu II, Informační technologie pro znalostní společnost (2C)
Inteligentní systém pro řízení energetického systému městské aglomerace
UTB ve Zlíně
UNIS, a.s.
EVIM (10/2007-7/2010), č.proj. FI-IM4/041-17
Program MPO:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
Impuls
Dokončení vývoje malého víceúčelového dopravního letounu EV-55 Outback
EVECTOR
UNIS, a.s.
MOST (4/2010-3/2013), č.proj. FR-TI2/557
Program MPO:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
TIP 2010
Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu
Aircraft Industries, a.s.
UNIS, a.s.
RSTS (10/2010-12/2012), č.proj. FR-TI2/313
Program MPO:
Název projektu:
Příjemce:
Spolupříjemce:
TIP 2010
Vývoj turbohřídelového motoru určeného pro lehké vrtulníky
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
UNIS,a.s.
6.rámcový program EU pro VaV:
CESAR (9/2006-2/2010), č.proj. SPL205AERO1/30888
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.34:
Cost-effective Small Aircraft
VZLÚ a.s.,Praha
UNIS,a.s. (Smlouva prodloužena, původní termín ukončení projektu
8/2009, nový termín ukončení projektu 2/2010)
7.rámcový program EU pro VaV:
SCARLETT (5/2008-4/2011), č.proj. 211439
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.30:
SCAlable&Reconfigurable Electronics Platforms and Tools
Thales-Avionics SA
UNIS,a.s.
SONI (2010-2012), kód.proj.(MŠMT) 7H10008, č.proj. (EK) 100223
Výzva:
Název projektu:
Koordinátor:
Příjemce č.15
ARTEMIS JU 2009 Call
Embedded Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control:
Towards the Asset-aware and Self-recovery Factory
Hermia Itd.
UNIS, a.s.
MINOS (2009-2010), č.proj. (EK) DE/08/LLP-LDV/TOI/147/110, program Leonardo daVinci
Název projektu:
Koordinátor:
Spolupříjemce:
Advanced and transferred European Concept for the additional Qualification Mechatronic
of skilled Personnel in the globalized industrial Production - MINOS
Technische Universitat Chemnitz
UNIS, a.s.
Ostatní
Finanční podpora veletržních akcí za rok 2010.
Dotace u výše uvedených projektů poskytnuta ze státního rozpočtu ČR, z prostředků
Evropského společenství z rámcových programů EU pro výzkum a vývoj.
10
Company Structure
Struktura společnosti
UNIS, a.s.
ООО БелаСУСинК
УНИС
НЕФТЕПРОЙЕКТ
UNIS Invest, s.r.o.
INVEA-TECH, a.s.
UNIS Real, s.r.o.
Mycroft Mind, a.s.
AdvaICT, a.s.
UNIS SLOVENSKO,
spol. s r.o.
UNIS Marketing
Consultancy
of Economic
Comercial, Lda
UNIS PUBLISHING,
spol. s r.o.
UNIS in Iraq
Акционерное
Общество – АО
(УНИС) в г. Москве
Филиал
Акционерного
Общества – АО
(УНИС) в г. Усинск
LAVIMONT
INTERNATIONAL,
s.r.o.
OOO (UNIS, spol.
s r.o.) (Чешская
Республика)
в Республике
Беларусь
Network Security
Monitoring Cluster
ООО УНIС ТРАНС
HORÁCKO s.r.o.
UH PARK a.s.
partial ownership /
podílové vlastnictví
100% ownership /
vlastnictví
representation abroad /
zastoupení v zahraničí
11
Company Structure Description
Popis struktury společnosti
In the course of development of the company UNIS, a.s.
there were purchased or founded several subjects, creating an
inter-connected and functioning unit as to this date.
If we divide the whole structure to several logic
levels, then the supporting level includes UNIS Invest,
s.r.o., UNIS Real, s.r.o., HORÁCKO s.r.o. and UH PARK
a.s., arranging investments into real estates, buildings
administration and quiet background for the company
branch offices as well as for other independent business
subjects. The level is closed by UNIS PUBLISHING spol.
s r.o., arranging publication of specialised publications from
own production as well as from independent sources.
The second imaginary level may contain our branch offices
and affiliated companies abroad. One of those first established
is UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o., covering our activities in
Slovakia and actively participating in establishment of the
branch office UNIS in Iraq which it is inter-connected with up to
now. The above mentioned UNIS Iraq supervises the support
of existing clients (SCOP, NRC, MR) and pending projects as
well as mapping of the market situation in the whole region of
Near East. A logical step in the company expansion to the territories of former USSR and mainly the Russian Federation was
the establishment of the branch office АО (УНИС) in Moscow,
necessary for arrangement and maintenance of licences and
general support. Establishment of another branch office in the
territory of Russian Federation– the affiliated company Филиал
АО (УНИС) in Usinsk proved to be necessary for co-ordination
of works and management of construction operations.
Equivalent activities including complete support in the whole
territory of the given state are arranged by our branch offices
ООО (UNIS spol. s r.o.) in the Republic of Byelorussia and ООО
УНИС ТРАНС (the Ukraine). The Portuguese branch office
UNIS Marketing Consultancy of Economic Comercial, Lda,
initially served as a satellite connection of the company with
Western Europe and it did not loose its importance even at the
beginning of the new decade.
On the third level there are the companies with their
results directly supporting the development of resulting products. These are the companies Network Security Monitoring
Cluster, INVEA-TECH, a.s., Mycroft Mind, a.s. and AdvaICT,
a.s., with their main activities including research and development in the field of monitoring and protection of computer
networks. In this way they support a secondary but hopefully
developing field of our company- the manufacture information
systems PHARIS®.
The most significant part of the third level is the daughter
company УНИС НЕФТЕПРОЕКТ, arranging support of engineering and design activities not only in the territory of Byelorussia
but in all the Russian – speaking territories. Another important
function performed together with OOO БелАСУСинк is the
local support of an important client OAO NAFTAN Novopolotsk,
Byelorussia. The last company on this level is the company
LAVIMONT INTERNATIONAL, s.r.o., providing supplies of equipment and works in investment constructions.
All these parts together with the parent base
in the Czech Republic make the company UNIS,
a.s., which is able to manage the most complicated
tasks all around the world in this way.
12
Během rozvoje společnosti UNIS, a.s. došlo k založení případně k akvizici několika subjektů, které k dnešnímu dni tvoří
vzájemně propojený fungující celek.
Pokud celou struktury rozdělíme, do několika logických
úrovní, potom na té podpůrné nalezneme UNIS Invest, s.r.o.,
UNIS Real, s.r.o., HORÁCKO s.r.o. a UH PARK a.s., které
zajišťují investice do nemovitostí, správu budov a klidné zázemí
nejen pobočkám společnosti, ale i dalším nezávislým podnikatelským subjektům. Tuto úroveň pak uzavírá UNIS PUBLISHING
spol. s r.o., který zajišťuje vydávání odborných publikací jak
z vlastní produkce, tak i z nezávislých zdrojů.
Do druhé pomyslné úrovně můžeme zařadit naše pobočky
a filiálky v zahraničí. Jednou z prvních založených je UNIS
SLOVENSKO, spol. s r.o., který pokrývá nejen naše aktivity
na Slovensku, ale aktivně vystupoval při vzniku pobočky
UNIS in Iraq se kterou je propojen doposud. Zmíněný UNIS
Iraq dohlíží na podporu stávajících zákazníků (SCOP, NRC,
MR) a běžících projektů, stejně jako na mapování aktuální
situace na trhu v celém regionu Blízkého východu. Logickým
krokem při expanzi společnosti na teritoria bývalého SSSR
a speciálně Ruské Federace bylo založení moskevské pobočky
АО (УНИС) в г. Москве nezbytné pro zajištění a údržbu
licencí a obecnou podporu. Založení další pobočky na teritoriu
Ruské Federace a to Филиал АО (УНИС) в г. Усинск, se
ukázalo nezbytným pro koordinaci prací a řízení chodu na
stavbě. Ekvivalentní činností včetně kompletní podpory na
celém území příslušného státu se starají naše pobočky ООО
(UNIS spol. s r.o.) в Республике Беларусь a ООО УНИС
ТРАНС (Ukrajina). Portugalská pobočka UNIS Marketing
Consultancy of Economic Comercial, Lda, v začátcích
sloužila, jako satelitní propojení firmy se západní Evropou
a svůj význam neztratila ani v počátku nového desetiletí.
Na třetí úrovni jsou pak společnosti, které svými výsledky
přímo přispívají k rozvinutí výsledných produktů. Jsou to společnosti Network Security Monitoring Cluster, INVEA-TECH,
a.s., Mycroft Mind, a.s. a AdvaICT, a.s., jejichž hlavní činností
je výzkum a vývoj v oblasti monitorování a zabezpečování
počítačových sítí. Podporují tak jednu byť z vedlejších, ale zároveň nadějně se rozvíjejících oblastí naší společnosti, což jsou
výrobní informační systémy - PHARIS®.
Nejvýznamnější složkou třetí úrovně je dceřiná společnost
УНИС НЕФТЕПРОЕКТ, která zajišťuje podporu inženýrské
a projekční činnosti nejen na území Běloruska, ale na
všech rusky hovořících teritoriích. Neméně důležitou funkcí
vykonávanou spolu s OOO БелАСУСинк, je místní podpora
významného zákazníka OAO NAFTAN Novopolock, Bělorusko.
Poslední společností z této úrovně je společnost LAVIMONT
INTERNATIONAL, s.r.o., která poskytuje dodávky zařízení
a prací v investiční výstavbě.
Všechny tyto složky pak společně s mateřskou
základnou v ČR tvoří společnost UNIS, a.s., která je tak
schopná zvládat nejsložitější úkoly po celém světě.
Organisation Scheme of the Company
Organizační schéma společnosti
Managing Director Chairman of the
Board of Directors
Mr. Jiří Kovář
tel.: +420 541 515 200
[email protected]
Members of the Board of Directors
Mr. Petr Špringer
Mr. Ladislav Chodák
Chairman of the Supervisory Board
Mr. Miroslav Dosoudil
tel.: +420 541 515 210
[email protected]
Members of the Supervisory Board
Mr. Petr Kotek
Ms. Hana Krutišová
Financial Director
Mr. Miroslav Dosoudil
tel.: +420 541 515 210
[email protected]
Project Management Director
Mr. Jaroslav Koníček
tel.: +420 541 515 280
[email protected]
Controlling
Mr. Marek Zezula
tel.: +420 541 515 218
[email protected]
Airworthiness Quality
Management
Mr. Robert Šálek
tel.: +420 541 515 221
[email protected]
Quality Management
Mrs. Věra Kovářová
tel.: +420 541 515 217
[email protected]
Development
for Advanced Control
Mr. Luboš Vargovčík
tel.:+420 541 515 225
[email protected]
Marketing & Sales
Mr. Libor Jaroš
tel.: +420 541 515 274
[email protected]
Purchasing
Mr. Juraj Macalák
tel.: +420 541 515 216
[email protected]
Industrial Process Control
Mr. Lubomír Korček
tel.: +420 541 515 272
[email protected]
Mechatronic Systems
Mr. Vladimír Opluštil
tel.: +420 541 515 541
[email protected]
Instrumentation and
Control Design
Mr. Petr Smrčka
tel.: +420 541 515 208
[email protected]
Process & Mechanical
Engineering
Mr. Bronislav Staněk
tel.: +420 541 515 205
[email protected]
Electrical Design
Mr. Michal Balcárek
tel.: +420 541 515 262
[email protected]
Control & Information System
Mr. Leoš Hons
tel.: +420 541 515 238
[email protected]
Commercial Director
Mr. Luboš Glozar
tel.: +420 541 515 232
[email protected]
Technical Director
Mr. Vladimír Rakšany
tel.: +420 541 515 611
[email protected]
13
Quality Management
Řízení jakosti
UNIS received Lloyd’s Register Quality Assurance certification as early as 1995, in accordance with the ISO 9001:94
applicable to design, development, procurement, assembly,
system integration including software development according to TickIT – scheme, installation and commissioning of
instrumentation, control and information systems, electrical
installations and servicing of supplied equipment, design, development, manufacturing and servicing and general purpose
applications.
In November 2008 UNIS was successfully recertified
again so we obtained new certificate for next three years. New
revision of standard ISO 9001:2008 was established in 2009
without any problems.
In 2010 there was re-certified the certification on quality
management system compliance with the requirements of the
standard ČOS 051622 (AQAP 2110), obtained by the company
UNIS in 2007.
Need to protect information and information of customers led UNIS to implementation of information security
management system in accordance with standard ISO/
IEC 27001:2005. In November 2008 there was successful
certification audit and UNIS obtained certificate. Together with
this system there was also implemented, and successfully
certified, IT service management system in accordance with
standard ISO/IEC 20000-1:2005, mainly as a support of our
product – manufacturing information system PHARIS®.
UNIS considers this certificate to be basic prerequisite for
the continuous improvement of all activities.
In 2003, the company UNIS obtained - based on fulfilment
of requirements of the regulations CAA-TI-026 and JAR 21 - an
authorisation from the Office for Civil Aviation of the Czech
Republic - for design and manufacture of aircraft engineering.
After the admission of the CR to the EU, the company obtained
a new authorisation for manufacture of aircraft engineering
- the EASA POA, in compliance with instructions of the EC commission No. 1702/2003, part 21, section A, chapter G.
In December 2005, the company UNIS obtained the
consent of the Office for Civil Aviation of the Czech Republic to
use the system of avionic modules (SAM) in civil aviation.
In 2007, the company UNIS obtained the certification of
compliance of the quality management system with requirements of the standard ČOS 051622 (AQAP 2110).
An important priority in the course of all the
activities remains to be the environmental protection
as well as health protection at work, while statutory
requirements make a part of internal regulations of the
company and their fulfilment is regularly controlled.
14
Společnost UNIS byla certifikována firmou Lloyd’s Register
Quality Assurance již v roce 1995 a to v souladu s normou ISO
9001:94 pro navrhování, vývoj, dodávky, kompletaci, systémovou integraci včetně vývoje software v souladu s programem
TickIT, pro instalaci a přejímací testy přístrojové techniky,
řídicích a informačních systémů a silnoproudých zařízení
a servisní služby pro dodaná zařízení.
V listopadu roku 2008 úspěšně proběhl ve společnosti
zatím poslední recertifikační audit a UNIS tak obdržel nový
certifikát na následující tříleté období. V roce 2009 proběhl
bezproblémový přechod na novou revizi normy ISO 9001:2008.
V roce 2010 došlo k recertifikaci osvědčení o shodě systému managementu jakosti s požadavky normy ČOS 051622
(AQAP 2110), kterou společnost UNIS získala v roce 2007.
Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2005.
V listopadu roku 2008 proběhl úspěšně certifikační
audit a společnost UNIS obdržela certifikát. Společně s tímto
systémem řízení byl zaveden i systém řízení služeb v oblasti
IT v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2005, zejména jako
podpora našeho produktu - výrobního systému PHARIS®.
Dosažení certifikátů považuje společnost UNIS za základní
podmínku pro neustálé zlepšování všech svých činností.
V roce 2003 získala společnost UNIS, na základě splnění
požadavků předpisů CAA-TI-026 a JAR 21, od Úřadu pro civilní
letectví České republiky oprávnění pro projektování a výrobu
leteckých zařízení. Po vstupu ČR do EU získala společnost na
výrobu leteckých zařízení nové oprávnění EASA POA, v souladu
s nařízením komise ES č.1702/2003, část 21, oddíl A,hlava G.
V prosinci roku 2005 získala společnost UNIS také
Souhlas ÚCL ČR s použitím systému avionických modulů (SAM)
v civilním letectví.
Důležitou prioritou během veškerých aktivit zůstává jak
ochrana životního prostředí, tak i ochrana zdraví při práci,
přičemž zákonné požadavky, jsou součástí interních směrnic
společnosti a jejich dodržování je pravidelně kontrolováno.
Licence
Licence
The UNIS company hold the authorization licenses
to perform of project in the fields of chemistry, oil & gas,
power generation and ecology in the territory of Russia
and Belarus.
Společnost UNIS je vlastníkem licencí, které ji
opravňují realizovat komplexní projekty v oblasti chemie,
petrochemie, energetiky a ekologie na teritoriu Ruska
a Běloruska.
The UNIS, a.s. Licence for the territory of Russian Federation
Licence UNIS a.s. pro teritorium Ruské federace
The Licence of General Contractor
/ Licence Generálního Dodavatele
The Licence of General Designer /
Licence Generálního Projektanta
The company UNIS is a member
of МОП – International Association
of Designers / «Международное
объединение проектировщиков»
and МАС – International Alliance of
Builders / «Международный альянс
строителей»
Společnost UNIS je členem
МОП – Mezinárodní společenství
projektantů «Международное
объединение проектировщиков»
a МАС – Mezinárodní aliance
stavitelů «Международный альянс
строителей»
The UNIS, a.s. Licence for the
territory of Belarus
Licence UNIS a.s.
pro teritorium Běloruska
Licence of UNIS a.s. for the
territory of Kazakhstan
Licence UNIS a.s.
pro teritorium Kazachstán
The Licence of General Designer and Contractor /
Licence Generálního Projektanta a Dodavatele
The Licence of related company UNIS Nefteproekt for the territory of Belarus
Licence dceřiné firmy UNIS Nefteprojekt pro teritorium Běloruska
The Licence of General Designer /
Licence Generálního Projektanta
The Licence of General Contractor
/ Licence Generálního Dodavatele
15
Main Fields of Activity
Complex Supplies of capital equipments
While strengthening its position among important engineering companies on Czech market in its main and dominant
fields, the company UNIS gradually moves towards suppliers of
complete capital equipments in all professions and so the company becomes of fully range of EPC (Engineering Procurement
Construction) and EPCC (Engineering Procurement Construction
Commissioning) provider.
It concerns elaboration of project documentation of
process, mechanical, civil, I&C and electrical parts, supplies
of equipment and erection, commissioning and start-up of the
units including performance of guarantee tests.
The services and activities are completed by
an offer of pre-project planning (PPP) and engineering and technical advisory services.
The company UNIS aims at projects realisation on „turn
key“ basis, i.e. on the basis of contracts of EPC or EPC-M.
The EPC (Engineering, Procurement, Construction) or EPCM
(Engineering, Procurement, Construction - Management) forms
allow arrangement of complex realisation of the project from
initial intention up to start up while fulfilling the fixed schedule
and fixed price according to a precisely defined subject.
UNIS as the general contractor offers a complex
package of services from one source, including as-
sistance in arrangement of financing by the customer.
Based on such realisation of investment units, it is possible
to characterise the following as the main benefits of a client:
• Arrangement of responsibility for Engineering,
Procurement and Construction from a sole sources and
consequent release of proper management for efficient
fulfilment of own activities,
• Complex solution of project requirements,
• Transfer of schedule and finance risks (fixed price) to the
contractor
• Significant reduction of time from the initial intention to
start up
• Use of abilities that the client does not have
• Co-ordination of all the processes and activities in the
course of the project as critical for fulfilment of time and
financial parameters of realisation
The UNIS company is ready to arrange the above stated
complex supplies of capital equipment or their parts mainly in
the following industrial branches:
• Crude Oil and Natural Gas Processing
• Petrochemical and Refining Industry
• Heating and Power Industry
• Ecology
Selection of Realised Projects
Atmospheric Distillation Unit AT-8
In 2006, the company UNIS started a significant project of
atmospheric distillation AT-8 in Byelorussia, the client being the
company OAO Naftan Novopolotsk.
The company UNIS holds the position of general designer
and it arranges detail design documentation in all the professions, supplies of equipment and start up.
The project consists of the following main units:
• Primary atmospheric distillation
• Stabilisation and consequent distillation
• Gas fractionalisation
• Iso-pentane separation
The basic aims of reconstruction include
mainly arrangement of stability of supplies for products
during necessary service shut-downs, when – thanks to
the realisation of the project of AT-8 modernisation and
consequently also the vacuum block at AVT-2 – it will be
possible to perform the works in much more efficient way,
without impact on processing capacities of the plant.
After reconstruction, the capacity of the unit will be 6 million ton of crude oil / year, while in the Unit of stabilisation and
consequent distillation, there will be processed on extra basis
138 tons / hour of petrol from other units of the plant.
It is planned for the finishing to occur in 2013
Atmospheric Distillation Unit AT-1
In 2007, the company UNIS obtained an important project
of atmospheric distillation in Russia, the client being the company OOO Jenisej in the town of Usinsk, the Republic of Komi.
UNIS holds the position of the designer and arranges
supply of equipment, erection and start-up.
The project consists of 2 main units:
• the proper process unit of atmospheric distillation
AT-1 with the capacity of 1,3 mil. ton / year, which is the
technological centre of the whole complex
• block boiler room consisting of four boilers with output of
4x 8 ton of steam per hour
16
The special feature of the project includes nearly limit
climatic conditions in the place of realisation, as the town of
Usinsk is located in the distance of only 50 km from the North
Artic Circle.
It is planned for the finishing to occur in 2011.
The Isomerisation unit in the Baiji refinery, Iraq, being
finished within the consortium of companies Technoexport,
Chemoprojekt and UNIS, where UNIS arranges design
documentation and supplies for the parts of Instrumentation
Control system and Electro. According to the schedules, erection is to be finished by the end of 2010 and the unit may start
in 2011.
Heater for the unit of Isomerisation C5/C6 Fraction for
Lurgi Astrakhan Gasprocessing Plant in Russia is realised in
co-operation with its manufacturer – the company Chempex
HTE. The company UNIS is responsible for design solution of
instrumentation for the whole heater, including supplies. It is
planned for the furnace to start in 2011.
Re-construction of the unit of Atmospheric – Vacuum
Distillation AVT2 in the refining plant Naftan Novopolotsk in
Byelorussia started with the Brno branch office of the Italian
company ITP. The company UNIS is responsible for design solution in section of I&C, Control system and Electro.
Modernisation of the LPG Unit in the refining plant
Pančavo in Serbia is performed in close co-operation with
the Brno branch office of the company CB&I Lummus.
The company UNIS processes the detail design in I&C and
Electrical part.
Two units of atmospheric distillation with capacity of 70
000 BPSD in the Daura refinery and in Basrah refinery, Iraq,
finalised together with the company Prokop Enginnering, where
UNIS arranges design documentation and supplies for the
parts of Instrumentation Control system and Electro. It is supposed that the first unit in Daura will start by the end of 2010
and the second unit in Basrah up to the year 2011.
Hlavní obory činnosti
Komplexní dodávky vyšších investičních celků
S upevňováním své pozice mezi významnými inženýrskými firmami na českém trhu ve svých historicky hlavních a dominantních oborech přešla firma UNIS postupně
mezi dodavatele vyšších investičních celků a stává se tak
poskytovatelem komplexního inženýringu.
Jedná se zejména o zajištění funkce generálního
projektanta a dodavatele tj. inženýring, projektový management, zpracování projektové dokumentace procesní,
strojní a stavební části, části MaR a Elektro, dodávky
zařízení včetně jejich montáže a uvedení do provozu
a provedení garančních zkoušek.
Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka
servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská
činnost.
Společnost UNIS se orientuje na realizaci projektů
formou „na klíč“, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M.
Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction)
nebo EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) umožňuje zajištění komplexní realizace
projektu od prvotního záměru až po uvedení do provozu
při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle
přesně definovaného předmětu.
UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb z jednoho zdroje a to včetně
pomoci při zajištění odběratelského financování.
Při tomto realizace investičních celků lze zařadit mezi
hlavní benefity zákazníka:
• Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement
a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního Managementu k efektivnímu plnění
svých hlavních činností,
• Komplexní řešení požadavků projektu,
• Přenesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena)
na kontraktora
• Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do provozu
• Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje
• Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu kritických pro dodržení časových a finančních
parametrů realizace
Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo
jejich částí je společnost UNIS připravena zajistit hlavně
v následujících průmyslových oborech:
• Zpracování ropy a zemního plynu
• Petrochemie
• Teplárenství a Energetika
• Ekologie
Výběr realizovaných projektů
Jednotka atmosférické destilace AT-8
V roce 2006 zahájila firma UNIS významný projekt
atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem
je společnost OAO Naftan Novopolock.
UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta
a zajišťuje realizační projektovou dokumentaci ve všech
profesích, dodávky zařízení a uvedení do provozu.
Projekt se skládá z následujících hlavních jednotek:
• Blok primární atmosférické destilace
• Blok stabilizace a následné destilace
• Blok plynové frakcionalizace
• Blok oddělení iso-pentanu
Mezi základní cíle rekonstrukce patří zejména
zajištění stability dodávek produktů při nezbytných
servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku na AVT-2,
bude možné tyto práce provádět mnohem efektivněji
a bez dopadu na zpracovatelské kapacity závodu.
Po rekonstrukci bude mít jednotka kapacitu 6 milionu tun ropy/rok, přičemž v bloku Stabilizace a následné
destilace bude kromě toho navíc zpracováváno 138
tun/hod benzínu z ostatních jednotek závodu.
Předpokládané ukončení je plánováno v roce 2013.
Jednotka Atmosférické destilace AT-1
V roce 2007 získala firma UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem je společnost
OOO Jenisej ve městě Usinsk, Republika Komi.
UNIS vystupuje v pozici projektanta a zajišťuje dodávku zařízení, montáž a uvedení do provozu.
Projekt se skládá z 2 hlavních celků:
• vlastní procesní jednotka atmosférické destilace
AT-1 s kapacitou 1,3 mil. t/rok, která je technologickým centrem celého komplexu
• bloková kotelna sestávající ze čtyř kotlů o výkonu 4x
8 tun páry za hodinu
Zvláštností projektu jsou téměř limitní klimatické podmínky v místě realizace, neboť Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od severního polárního kruhu.
Předpokládané ukončení je plánováno v roce 2011.
Jednotka Izomerizace v rafinérii v Baiji, Irák
dokončovaná v rámci konsorcia firem Technoexport,
Chemoprojekt a UNIS, kde UNIS zajišťuje projektovou
dokumentaci a dodávky pro části MaR, Řídícího systému
a Elektročásti. Ukončení montáže je plánováno v roce
2010 a najetí jednotky v roce 2011.
Ohřevná pec pro jednotku Izomerizace C5/C6 Frakce
pro Lurgi Astrakhan Gasprocessing Plant v Rusko je
realizována ve spolupráci s jejím výrobcem – firmou
Chempex HTE. UNIS je zodpovědný za projekční řešení
instrumentace pro celou pec včetně dodávek. Najetí pece
je plánováno na rok 2011.
Rekonstrukce jednotky Atmosféricko-vakuové destilace AVT2 v rafinérii Naftan Novopolock v Bělorusku byla zahájena s brněnskou pobočkou italské firmy ITP. UNIS zodpovídá za projekční řešení v částech MaR, ŘS a Elektro.
Modernizace jednotky LPG v rafinérii Pančavo
v Srbsku probíhá v úzké spolupráci s brněnskou pobočkou firmy CB&I Lummus. UNIS zpracovává prováděcí
projekt v částech MaR a Elektro.
Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou
70 000 BPSD v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku
dokončované ve spolupráci s firmou Prokop Enginnering,
kde UNIS zajišťuje projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, Řídícího systému a Elektročásti.
Předpokládá se najetí jednotky v Dauře do konce roku
2010 a druhé jednotky v Basře v průběhu roku 2011.
17
Vacuum Flasher Unit currently being performed in OAO
Naftan Novopolotsk in Belarus, where UNIS arranges the detail
design documentation for the part of I&C, control system and
electro and the company applies for supply of the parts and
their start up. Supposed term of finishing: in 2010.
Hydro-treating Complex
In the year 2006 firm UNIS obtained an important project
Hydro-treating Complex in the Ukraine, the client being the
company Neftechimik Prikarpatija in Nadvirna.
UNIS plays the role of a general designer and it closely
co-operates with the companies KG Process Innovations spol.
s r.o. , Cheteng spol. s r.o. and TKB Kovoprojekta Brno a.s.
The project consists of four units:
• Hydrogen Desulphurization Unit
• Sulphur Recovery Unit
• Amine Treating Unit (MEA)
• Sour Water Stripper
Hydrogenation desulphurisation unit is performed on the
basis of a licence of the American company UOP, the sulphur
production unit is licensed by the company Jacobs. The capacity of the desulphurisation unit is 33,5 thous. BPSD.
The project started in August 2006, now being in the detail
design stage – it has been interrupted. In 2010, the company
UNIS succeeded to take over the project in full and to re-start it
from the position of a general contractor.
Enhancing Gasoline Production Project
At the present time, the company UNIS is being performed
an important project in Iraq, the client being the Iraq state
company SCOP.
It is the project „Enhancing gasoline production“in the
Basrah refining plant.
UNIS plays the role of a general contractor and the company closely co-operates with the companies Chemoprojekt,
a.s. , Cheteng spol. s r.o. and Sigmainvest a.s.
The project consists of the following units:
• Hydrotreating Complex
• Reforming Unit
• Cooling Water Unit
• Flaire system
The units of raw petrol desulphurisation and
reforming are performed on the basis of a licence
of the French company Axens. The capacity of the
reforming unit reaches 10 thous. BPSD.
Regardless complicated situation in the place of realisation, the project started in June 2005 and at the present time,
there has been approved the Basic and Detail Design and the
supplied equipment is being delivered to the construction site.
Supposed finishing of the project:
• Finishing of erection works by the Iraq side till the end
2010
• Complex tests and start of units within 2011 (depending
on erection finishing by the Iraq side)
Hydro-cracking Complex
The first important and successful project of this type was
the project of construction of the Hydro-cracking Complex for
the Naftan Novopolock refining plant in Belarus. It was an
international project, where UNIS was the main contractor and
closely co-operated with the American company Koch-Glitsch
and the Italian company Gicotecnica.
The project consisted of the following units:
• High-pressure Hydro-crack
• Hydrogen Unit
• Fractionalisation Unit
• Sour Water Stripper
• Amine Treating Unit (MEA)
The high-pressure hydro-crack unit was
performed on the basis of a licence and
engineering of the American company UOP.
The capacity of the high-pressure hydro-crack unit is 900
thous. T/year.
The project started in July 2001. Successful finishing of
the project, start-up of the units and hand over to the client
followed in October 2004.
Successful realisation of the above specified important
projects confirms correctness of the resolution on the direction
of the UNIS company, allowing its further development.
Associated Fields of Activity
Industrial Automation
A historically strong activity is the realisation of complex
automated systems for control of extensive technological
units in petro-chemical and chemical industry, power industry,
heating industry, pharmacy and other industrial branches.
Within the scope of its main activities, the company arranges
application of manufacture control and evidence systems
(MES – Manufacturing Execution Systems), distributed control
systems for technologies (DCS – Distributed Control Systems),
emergency electronic protection systems (ESD – Emergency
Shutdown Systems), systems of regulation and protection of
turbines and compressors while using its proper anti-surging
(Antisurge) system.
The success of the UNIS company is set by high professionalism of all and any provided engineering services. The
company arranges design of conception solutions by professions as offered by us, in co-operation with other professions,
proper design service, selection of suppliers in compliance with
client’s requirements, supplies and assemblage, co-ordination
18
and author supervision for realisation, including putting
the equipment supplied by us into operation as well as cooperation in putting into operation the equipment supplied by
other contractors. Naturally, the activities offered and supplied
by us include even client service. Design solutions correspond
with standards ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST and others.
Instrumentation and control
In the field of Instrumentation&Control, the company UNIS
processes design studies, basic and detail design of process
instrumentation, mainly for explosion proof area. The projects
also solve the relations to the parts of electrical and control
systems, electrical switchboards and designs of take-off systems for connection to the process. The design are processed
in programs INtools, partial parts of design documents are
processed in programs AutoCAD 2012, PDMS, InfoMaker,
Word, Excel, respectively in specialised calculation programs,
designed for calculations of throttling elements according to
Jednotka Vacuum Flasher realizovaná v současnosti
v OAO Naftan Novopolock v Bělorusku, kde UNIS zajišťuje
realizační projektovou dokumentaci a dodávky pro části
MaR, Řídicího systému a Elektročásti. Předpokládané
ukončení je plánováno v roce 2010.
Hydrotreating Complex
V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt
Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je
společnost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně.
UNIS vystupuje v pozici generálního
projektanta a spolupracuje úzce s firmami
KG Process Innovations spol. s r.o. , Cheteng
spol. s r.o. a TKB Kovoprojekta Brno a.s.
Projekt se skládá ze čtyř jednotek:
• Jednotky hydrogenačního odsíření
• Jednotky na výrobu síry
• Jednotky regenerace aminů
• Jednotky zpracování kyselých vod
Jednotka hydrogenačního odsíření je realizována na
základě licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu
síry je licencována firmou Jacobs. Kapacita jednotky
odsíření je 33,5 tis. BPSD.
Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail
designu byl po určitou dobu pozastaven. V roce 2010 se
podařilo UNISu tento projekt kompletně převzít a opět
rozběhnout už v roli generálního kontraktora.
Enhancing Gasoline Production Project
V současné době je společností UNIS úspěšně dokončován významný projekt v Iráku, kde zákazníkem je irácká
státní společnost SCOP.
Jedná se o projekt „Zvýšení produkce benzínu“
(Enhancing gasoline production) v rafinerii Basrah.
UNIS vystupuje v pozici generálního kontraktora
a spolupracuje úzce s firmami Chemoprojekt, a.s.,
Cheteng spol. s r.o. a Sigmainvest a.s.
Projekt se skládá z následujících jednotek:
• Jednotka na odsíření surového benzínu
• Jednotka reformingu benzínu
• Jednotka na přípravu chladící vody
• Fléra
Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu
jsou realizovány na základě licence francouzské firmy
Axens. Kapacita jednotky reformingu je 10 tis. BPSD.
Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt
zahájen v červnu 2005 a v současné době je schválen
úvodní i realizační projekt a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu.
Předpoklad ukončení projektu:
• dokončení přípravy stavební části iráckou stranou do
konce roku 2010
• komplexní zkoušky a najetí jednotek v průběhu roku
2011 (dle ukončení montáže iráckou stranou)
Hydrocraking Complex
Prvním významným a úspěšným projektem tohoto
typu byl projekt výstavby Hydrocraking Complex pro
rafinerii Naftan Novopolock v Bělorusku. Jednalo se o mezinárodní projekt, kde UNIS byl hlavním koordinátorem
a úzce spolupracoval s americkou firmou Koch-Glitsch
a italskou firmou Gicotecnica.
Projekt se skládal z následujících jednotek:
• Jednotka vysokotlakého hydrokraku
• Jednotka na výrobu vodíku
• Jednotka frakcionalizace
• Jednotka stripování kyselých vod
• Jednotka regenerace aminů
Jednotka vysokotlakého hydrokraku byla realizována
na základě licence a inženýringu americké firmy UOP.
Kapacita vysokotlakého hydrokraku
je 900 tis. t/rok.
Projekt byl zahájen v červenci 2001. Úspěšné dokončení projektu, najetí jednotek a předání zákazníkovi
proběhlo v říjnu 2004.
Úspěšná realizace uvedených významných projektů
potvrzuje správnost rozhodnutí nastoupeného směru
společnosti UNIS a umožní její další rozvoj.
Přidružené obory činnosti
Průmyslová automatizace
Historicky silnou aktivitou, je realizace komplexních automatizovaných systémů pro řízení rozsáhlých
technologických celků v petrochemickém a chemickém
průmyslu, energetice, teplárenství, farmacii a dalších
průmyslových odvětvích. V rámci hlavních aktivit zajišťuje společnost nasazení systémů řízení a evidence
výroby (MES – Manufacturing Execution Systems),
distribuovaných řídicích systémů pro technologii
(DCS – Distributed Control Systems), bezpečnostních
systémů (ESD – Emergency Shutdown Systems),
systémů regulací a ochran turbín a kompresorů při
použití antipumpážního (Antisurge) systému.
Úspěch společnosti UNIS je dán vysokou odborností veškerých poskytovaných inženýrských služeb.
Společnost zajišťuje návrh koncepčních řešení námi
nabízených profesí ve spolupráci s ostatními profesemi, dále jsou to projekční práce, výběr dodavatelů
v souladu s požadavky zákazníka, dodávky i montáž,
koordinaci a autorský dozor při realizaci včetně zprovoznění námi dodávaného zařízení a spolupráce při
zprovoznění zařízení dodávaného jinými dodavateli.
Samozřejmou součástí nabízených a prováděných
činností je i zákaznický servis. Projekční řešení odpovídá
normám ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalším.
Měření a regulace
V oblasti měření a regulace zpracovává UNIS
projektové studie, úvodní, prováděcí a jednostupňové
projekty procesní instrumentace, zejména pro prostředí
s nebezpečím výbuchu. Projekty řeší také vazby na
profese elektro a řídicí systémy, rozvaděče a návrhy
odběrových systémů pro připojení na technologii.
Projekty jsou zpracovávány v programech INtools,
dílčí části projektů (dokumenty) jsou zpracovávány
v programech AutoCAD 2012, PDMS, InfoMaker, Word,
Excel, případně ve specializovaných výpočtových
programech, určených pro výpočty škrticích orgánů
podle normy ČSN EN ISO 5167, výpočty a specifikaci
regulačních a pojistných ventilů a další SW produkty
Požární signalizace a detekce plynů
Jako speciální část projekce Měření a regulace
nabízíme také zpracování projektové dokumentace pro
19
the standard ČSN EN ISO 5167, calculations and specification
of control and safety relief valves and other software products.
Fire and Gas Detection Systems
As a special part of design of the I&C, we also offer
processing of project documentation for systems of fire
detection in process plants as well as in consequent buildings
of electrical substations and control rooms. We also process
design documentation for systems of detection of dangerous
steams and gases. A special activity is the design of fire
fighting systems. The company UNIS is certified for provision
of the above stated activities for the territories of the Russian
Federation, Byelorussia and newly also the Ukraine.
Electric Systems
Designs of electro segment solve connection to supreme
network, feed distribution, LV and HV distribution, engine, light
and lighting fitting installations, earthing, cathodic protection,
all of that in connection to other professions in the UNIS
company and to other professions of suppliers of complex
capital equipments (process, civil and mechanical professions,
etc.). The projects are usually processed in AutoCAD 2007 in
co-operation with other programs (ElproCAD, Excellink, etc). In
compliance with client’s requirements, the documentation may
be processed even in other agreed SW.
Process Control
The company UNIS supplies solutions for all the levels of
automation in continuous and discontinuous technological
processes. The extent of automation covers tasks from simple
independent regulation circuits or devices via automatic
control of function groups and up to complex control of technological units.
The basic solution for automation of technological processes is the control system usually consisting of distributed
control system DCS, programmable logic controllers, ESD
systems and operator workstation with applications of the type
SCADA/HMI. The control system is designed in consideration of
maximal safety, reliability, accessibility and optimal price.
In the field of technological processes control, UNIS arranges process analysis, design of control algorithms including
visualisation, implementation and integration of program
equipment, start up and debugging of application software.
Control and Information Systems
As a part of activities related to control systems of
technological processes, UNIS performs development and
implementation of proper manufacturing information systems
and systems for optimisation and advanced control.
Manufacturing Execution Systems (MES)
Proper manufacturing information systems - PHARIS®
based on modular structure was developed for the needs of
batch production (pharmacy, food industry, special chemistry).
As a standard, PHARIS® contains functions for monitoring of
manufacturing process and individual batches in the course of
manufacture, administration of manufacturing regulations and
instructions, short-term manufacture planning, development
of an electronic record of batch manufacture, assessment
of manufacture (manufacturing and balance indicators) and
monitoring of individual manufacturing devices. It also includes
a complete laboratory sub-systems.
Each solution of the MES system includes a central
data store and - if it is necessary to introduce higher level of
automation - there are implemented systems for technological
processes control. Solutions of the UNIS company are open,
i.e. they allow inter-connection with the process control level
and with enterprise information systems of the type ERP. The
control and information systems supplied fulfil the requirement
for performance of validations according to regulations of FDA,
SÚKL, GAMP, ISO, etc.
Generally, the manufacturing system PHARIS® can be
used in all the industrial branches. The system is designed for
application in batch, series (discrete) and piece production.
At the present time, MES PHARIS® finds its application in
the following branches:
• injection moulding of plastic parts
• metal machining
• metal pressing
• automotive
• pharmacy and chemistry
• construction materials manufacture
• petrochemistry
Detailed information available at www.pharis.cz.
Intelligent Systems
In the field of optimisation and higher control, the company
UNIS developed a tool for development of applications (application system) called Control Information System Designer
(C&IS Designer), allowing performance of general functions
required by the life cycle of the software project development.
20
At the present time, UNIS participates in the field of optimisation and higher control in development of the intelligent
system for controlling the power system of municipal agglomeration within the scope of subvention project supported by
the Ministry of Education of the Czech Republic and on control
of electricity supply systems that will allow optimal control of
basic processes of manufacture, transfer of distribution and
consumption of electric power in transition system (TS), in
distribution systems (DS) and local distribution systems (LDS),
while fulfilling meaning requirements towards reliability and
quality of electric power supply.
Development and Production of Mechatronic Systems
UNIS, Mechatronic Systems is engaged in development
and production of special electronics for critical control applications in industry and aviation:
• Control units of small turbine engines, BLDC motors, fuel and hydraulic pumps, multi-functional
displays, special avionics, monitoring systems,
power converters and distribution of electric power
supply onboard small and medium aircraft.
• Control systems of biomass combustion technology
together with power and frequency converters for power
applications based on renewable electric power sources.
Section of Mechatronic Systems is able to arrange
complete product development life cycle in accordance with
client requirements: from the initial problem analysis and
conceptual design, system architecture design, HW and SW
design, manufacture of functional samples and prototypes,
testing of HW and SW, documentation and certification up to
serial production.
Development of equipment for aerospace industry
meets the requirements of certification authorities FAA and
EASA. UNIS holds ISO, AQAP, DOA (Design Organisation
Approval) and POA (Production Organisation Approval)
certificates for production of aircraft parts. In 2010,
laboratories were significantly extended by a wide
portfolio of development tools and unique devices.
In the course of the year 2010 we performed a function
sample proposal and proposal of the prototype of control
unit CPSP for turbo-prop engines TP100. The new line of
control units was extended in two-channel control of the fuel
pump, monitoring of free turbine speed and axial power of
countershafts. Simultaneously, there started negotiations
referring development of two-channel control unit for the turbo-
systémy požární signalizace jak v technologických provozech, tak v navazujících budovách rozvoden a velínů. Dále
zpracováváme projektovou dokumentaci pro systémy detekce úniku nebezpečných par a plynů. Speciální aktivitou
je návrh hasících a požárních systémů. Společnost UNIS
je certifikována na poskytování výše uvedených činností
pro teritoria RF, Běloruska a nově i Ukrajiny.
Elektrické systémy
Projekty elektro-silnoproud řeší připojení na nadřazenou síť, napájecí rozvody, rozvodny NN a VN, motorické,
světelné a hromosvodné instalace, uzemňovací rozvody,
systémy katodové ochrany, a to vše v návaznosti na
další profese ve společnosti UNIS a na ostatní profese
dodavatelů komplexních investičních celků (technologie,
stavební a strojní profese, atd.). Projekty jsou zpracovávány převážně v programu AutoCAD 2007 ve spolupráci
s dalšími programy (ElproCAD, Excellink,apod). V souladu
s požadavky zákazníka je možné zpracovat dokumentaci
i v jiných dohodnutých SW programech.
Řízení technologických procesů
Společnost UNIS dodává řešení pro všechny úrovně
automatizace ve spojitých i nespojitých technologických
procesech. Rozsah automatizace pokrývá úlohy od
jednoduchých samostatných regulačních okruhů nebo
zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po
komplexní řízení technologických celků.
Základem řešení pro automatizaci technologických
procesů je řídicí systém sestávající obvykle z distribuovaného řídicího systému DCS, programovatelných automatů, ESD systémů a operátorských pracovišť s aplikacemi
typu SCADA/HMI. Řídicí systém je navrhován s ohledem
na co největší bezpečnost, spolehlivost, dostupnost
a optimální cenu.
V oblasti řízení technologických procesů, UNIS
zajišťuje analýzu procesu, návrh řídicích algoritmů včetně
vizualizace, implementace a integrace programového
vybavení, zprovoznění a odladění aplikačního software.
Řídicí a informační systémy
Jako součást činností spojených s řídicími systémy
technologických procesů, UNIS provádí vývoj a implementaci vlastních výrobních informačních systémů a systémů
pro optimalizaci a vyšší řízení.
Výrobní informační systémy (MES)
MES PHARIS® je výrobní informační systém společnosti UNIS, který přináší robustní řešení pokrývající potřeby výroby od okamžiku vystavení výrobního příkazu až po
propuštění a zaskladnění produktu. Zajišťuje kontinuální
sledování a řízení výroby v reálném čase, sběr a dlouhodobé ukládání všech průvodních informací v podobě
elektronického záznamu o šarži (EBR - Electronic Batch
Record) a poskytuje nástroje pro efektivní analýzu výroby.
MES PHARIS® integruje veškeré výrobní procesy do
jednoho logického celku, v němž jsou všechny potřebné
informace k dispozici ve vzájemných souvislostech. Díky
dostupnosti požadovaných informací kdykoliv a kdekoliv
umožňuje systém PHARIS® pružně reagovat na operativní
požadavky obchodu a díky znalosti aktuálního stavu
výroby činit rychle správná rozhodnutí.
Systém MES PHARIS® disponuje flexibilním komunikačním rozhraním pro připojení k PLC a DCS většiny
světových výrobců. Díky tomu je PHARIS® schopen zajistit
automatické řízení výrobního procesu podle předepsaného výrobního postupu.
MES PHARIS® splňuje obecně platné
normy - ISO/IEC17799, ANSI/ISA S88, ISA
95.00.01-2000 a 21 CFR Part 11.
Obecně lze výrobní systém PHARIS® využít ve všech
průmyslových odvětvích. Systém je určen pro nasazení
v šaržovitých, sériových (diskrétních) i kusových výrobách.
V současnosti nachází MES PHARIS® své uplatnění
v následujících odvětvích:
• vstřikování plastů, lisování plastů, plastové díly
• kovoobrábění
• lisování kovů
• automotive
• farmacie a chemie
• výroba stavebních hmot
• petrochemie
Detailnější informace jsou dostupné
na www.pharis.cz.
Inteligentní systémy
V oblasti optimalizace a vyššího řízení vyvinula
společnost UNIS nástroj pro tvorbu aplikací (aplikačního systému) s názvem Control Information
System Designer (C&IS Designer), který umožňuje
realizovat obecné funkce požadované životním
cyklem vývoje softwarového projektu.
Aktuálně se UNIS v oblasti optimalizace a vyššího
řízení podílí na vývoji inteligentního systému pro řízení
energetického systému městské aglomerace v rámci dotačního projektu podporovaného Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a na řízení elektrizačních soustav, které budou umožňovat optimální řízení základních
procesů výroby, přenosu distribuce a spotřeby elektrické
energie v přenosové soustavě (PS), v soustavách distribučních (DS) a lokálních distribučních (LDS) a to při
splnění náročných požadavků na spolehlivost a kvalitu
dodávky elektrické energie.
Vývoj a výroba mechatronických systémů
Sekce Mechatronické systémy společnosti UNIS se
zabývá vývojem a výrobou speciální elektroniky pro kritické aplikace v průmyslu a letectví:
• Řídicí jednotky malých turbínových motorů, BLDC motorů, palivových a hydraulických čerpadel, multifunkční displeje, speciální avionika, monitorovací systémy,
výkonové měniče a zdroje elektrického napájení pro
palubní sítě malých a středních letadel.
• Řídicí systémy technologie spalování biomasy spolu
s výkonovými a frekvenčními měniči pro energetické
aplikace založené na obnovitelných zdrojích elektrické energie.
Sekce Mechatronické systémy je schopna zajistit
kompletní vývojový cyklus zákazníkem požadovaného
zařízení: od prvotní analýzy problému a koncepčního
návrhu, architektury systému, HW a SW design, výrobu
funkčních vzorků a prototypů, testování HW a SW, tvorbu
dokumentace, zajištění certifikace až po samotnou sériovou výrobu zařízení.
Vývoj zařízení pro letecký průmysl splňuje požadavky
certifikačních úřadů FAA a EASA. Společnost UNIS je dále
držitelem certifikátů ISO, AQAP a disponuje oprávněním
DOA (Design Organisation Approval) k návrhu a oprávněním POA (Production Organisation Approval) k výrobě
leteckých součástí.
V roce 2010 se podstatně rozšířilo portfolio svých
vývojových prostředků a vybavilo své laboratoře o několik
unikátních zařízení a vývojových nástrojů.
Během roku 2010 jsme provedli návrh funkčního
vzorku a prototypu řídicí jednotky CPSP pro turbovrtulové
motory TP100. Nová řada řídicích jednotek byla rozšířena
21
prop motor TP100 with supposed certification under the civil
aviation authority EASA. As an additional device to the CPSP
unit for the engine TP100 we started development of the 3kW
converter with possibility of application in a wider spectrum of
aviation applications.
Under supervision of our experts, there was finished the
development of a new generation of units for the fire brigade
machines, put into market in January 2010. The system is
based on a universal HW platform with the possibility of user
functions definition. The basic configuration includes modules
of universal I/O, colour multi-function displays, pressure and
rotation regulators of the pump, universal I/O modules and
communication interface of the vehicle chassis. In this way,
the company UNIS developed and successfully put into market
a complete, modern and universal platform prepared for use in
fire brigade machines of top category.
In the field of renewable power sources, there continues
co-operation in supplies of biomass combustion control system
and reverse production of electric power. This field is actively
developed in co-operation with national and foreign partners,
while there are also held negotiations on general arrangement
of supplies, including turbine and high-speed generator.
In 2011 there will be finished the certification of the
electronic control unit of the fuel pump FMPC in co-operation
with a foreign partner. Simultaneously, there started projects
of modernisation of control units hydraulic aggregates and fuel
pump for the plane L-410.
UNIS also actively participates in several research and
development projects in the field of aerospace, co-financed
from EU. Other significant activities in the field of science and
development projects include participation on the MOSTA
project – Modernisation of the aircraft L-410 in the field of
modernisation of control units of hydraulic aggregates, the fuel
pump for the plane L-410 and development of the pilot’s information system.
Products and Proper Technologies
Power Industry
Power Management System (PMS)
UNIS developed its proper system of control and distribution of electric power applying algorithms of higher type of
control. The system performs functions of electric power
distribution monitoring, monitoring of generators and turbines
status, including monitoring of the power reserve in running
generators, as well as functions of active and re-active power
distribution control and control of electric power exchange with
external network. The system is also able to connect and synchronise generators and control of appliances disconnection
in case of insufficient source power. The system includes even
starting sequences of the power plant.
The system was successfully started and it is still operated
in the Tengizchevroil refining plant in Kazakhstan.
Aviation
Jet Turbine Control (CPSJ)
The control unit arranges start and control of revolutions
of the jet turbine and fuel and oil pumps. At the moment of
reaching the required revolutions, the generator switches on
and built-in converter starts to supply electric power (1 kW).
Application: jet turbine, PBS Velká Bíteš, Czech Republic
Electric Power Distribution Box (EPDB)
The pair of distribution boxes EPDB is a part of electric
power system (EPS) of the civil aircraft EV55. Simultaneously,
they provide distribution of electric power supply for on-board
aircraft systems and protection from overload of individual
feeding circuits.
Application: plane EV55, Evektor,
spol. s r.o., Czech Republic
Development of Control Unit FMPC for the Fuel Pump
The section of Mechatronic systems develops a new
generation of the FMPC fuel pump electronic control unit in
cooperation with an important foreign client. After successful
finalisation of the demonstration stage, functional and performance tests, the project certification stage started. Together
with the client we suppose finishing of the certification in the
course of 2011 and consequent start of serial production.
Application: new generation of auxiliary power units (eAPU) for helicopters and biz-jet aircraft.
Systems for UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) Development
The software department of development for higher levels
of control is engaged in analysis of Intelligent flight control
systems for Unmanned Aerial Vehicle. The aim of the activity
is a detailed design and technical realisation of a function
sample of an advanced system of flight control in the basis
of intelligent systems for ground segment of flight control and
on-board segment of flight control.
Industrial Applications
100 kW power converter (UNICON1 100)
The power converter unit provides conversion
of electric power from the generator with frequency
of approximately 2 kHz to the output voltage 3x400
V/50Hz that can be fed into the grid
The system is designed on modular basis with integraiton
of universal displaying unit, turbine control unit and separate
external communication unit. There is also included the
22
starting converter with the output of 1.5 kW, allowing start of
the turbo generator. Both of the converters use the technology
IGBT, digital signal processor and FPGA circuits.
Application: low-emission turbine power supply source
(NETZ), PBS Velká Bíteš, Czech Republic, Talbott (BG100),
Great Britain
o dvoukanálové řízení palivového čerpadla, snímání
otáček volné turbíny a axiální síly předlohových hřídelů.
Současně bylo zahájeno i jednání o vývoji dvoukanálové
řídicí jednotky pro turbovrtulový motor TP100 s předpokladem certifikace pod civilním leteckým úřadem EASA.
Jako přídavné zařízení k jednotce CPSP pro motor TP100
jsme započali vývoj 3kW měniče s možností uplatnění
v širším spektru leteckých aplikací.
Pod dohledem našich specialistů byl dokončen vývoj
nové generace jednotek pro hasicí vozy, který byl uveden
na trh v lednu roku 2010. Systém je založen na univerzální HW platformě s možností definice uživatelských funkcí.
V základní konfiguraci se nacházejí moduly univerzálních
I/O, barevné multifunkční displeje, tlakové a otáčkové regulátory čerpadla, univerzální I/O moduly a komunikační
rozhraní podvozku vozidla. Společnost UNIS tak vyvinula
a úspěšně uvedla na trh kompletní, moderní a univerzální
platformu připravenou k nasazení v hasicích vozech
nejvyšší kategorie.
V oblasti využití obnovitelných zdrojů energie je dále
rozvíjena spolupráce na dodávkách řídicího systému
spalování biomasy a zpětné výroby elektrické energie.
Tato oblast je aktivně rozvíjena ve spolupráci s domácími
i zahraničními partnery, přičemž také probíhají intenzivní
jednání o generálním zabezpečení dodávek, včetně turbíny a vysokootáčkového generátoru.
V roce 2011 bude dokončena certifikace elektronické
řídicí jednotky palivového čerpadla FMPC ve spolupráci se
zahraničním partnerem. Současně byly zahájeny projekty
modernizace řídicích jednotek hydraulických agregátů
a palivového čerpadla pro letadlo L-410.
Společnost UNIS se dále aktivně podílí na několika
vědecko-výzkumných projektech z oblasti letecké techniky, které jsou spolufinancovány EU. K dalším významným
aktivitám na poli vědecko-výzkumných projektů pak
přibude účast na projektu MOSTA – Modernizace letounu
L-410 v oblasti modernizace řídicích jednotek hydraulických agregátů, palivového čerpadla pro letadlo L-410
a vývoji Informačního systému pilota.
Vlastní výrobky a technologie
Energetika
Power Management System (PMS)
UNIS vyvinul systém řízení a rozvodu elektrické
energie, ve kterém byly aplikovány algoritmy vyššího typu
řízení. V systému jsou realizovány jak funkce monitorování distribuce elektrické energie, monitorování stavu
generátorů a turbín včetně sledování reservy výkonu
v běžících generátorech, tak i funkce řízení distribuce
aktivního a jalového výkonu a řízení výměny elektrické
energie s externí sítí. Systém je rovněž schopen připojovat
a synchronizovat generátory a řídit odepínání spotřebičů
při nedostatku výkonu zdroje. V systému jsou dále zahrnuty i spouštěcí sekvence elektrárny.
Systém byl úspěšně nasazen a v současné době je
provozován v rafinérii Tengizchevroil v Kazachstánu.
Letectví
Řízení proudové turbíny (CPSJ)
Řídicí jednotka CPSJ je elektronické zařízení určené
pro řízení mikroturbíny TJ100. Zařízení současně zajišťuje
dodávku stejnosměrného napájecího napětí 28V DC do
palubní sítě o výkonu 1kW.
Nasazení: proudová turbína, PBS
Velká Bíteš, Česká republika
Skříň elektrické napájecí soustavy (EPDB)
Dvojice ditribučních skříní EPDB byla vyvinuta pro
řízení napájecí soustavy (EPS) civilního letounu EV55.
Společně zajišťují distribuci dodávek elektrické energie
pro palubní systémy letadla a ochranu před přetížením
jednotlivých napájecích okruhů.
Nasazení: letoun EV55, Evektor,
spol. s r.o., Česká republika
Vývoj řídicí jednotky FMPC pro palivové čerpadlo
Sekce Mechatronické systémy vyvíjí novou generaci
řídicí jednotky FMPC palivového čerpadla pro významného zahraničního zákazníka. Po úspěšném zakončení
demonstrační fáze a provedení funkčních i výkonových
testů byla zahájena certifikační fáze projektu. Spolu se
zákazníkem předpokládáme dokončení certifikace v průběhu roku 2011 a následné zahájení sériové výroby.
Nasazení: v nové generaci pomocných
výkonových jednotek letadla (e-APU) pro
vrtulníky a letadla kategorie biz-jet.
Systémy pro vývoj UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
Softwarové oddělení vývoje pro vyšší úrovně řízení
se zabývá analýzou inteligentních systémů řízení letu
pro bezpilotní létající prostředky (Intelligent flight control
system for Unmanned Aerial Vehicle). Cílem činnosti je
podrobný návrh a technická realizace funkčního vzorku
pokročilého systému řízení letu na bázi inteligentních systémů pro pozemní segment řízení letu a palubní segment
řízení letu.
Průmyslové aplikace
100 kW výkonový měnič (UNICON1 100)
Jednotka výkonového měniče zajišťuje
převod vysokofrekvenčního elektrického napětí
z generátoru na síťové napětí o frekvenci 50
Hz. Velikost výstupního napětí je 3x400 V.
Systém je řešen modulárním způsobem s možností
dodávky modulů zobrazovací jednotky, řídicí jednotky
turbíny a spalování a samostatné externí komunikační
jednotky (GSM, internet). Součástí výkonového měniče
je rovněž startovací měnič o výkonu 1.5 kW, umožňující
start turbíny.
Nasazení: nízkoemisní turbínový zdroj (NETZ), PBS
Velká Bíteš, Česká republika, Talbott’s (BG100), Velká
Británie
23
Helium Liquefier Control (HEXTR)
The control unit of the pair of expansion helium liquefier
turbines. The unit controls turbine speed with revolutions up to
350 000 rpm.
Application: helium liquefier, PBS
Velká Bíteš, Czech Republic
Control system of the Combustion
Biomass Generator BG100
The control system for bio mass combustion process developed for an English customer. UNIS controls the whole technology of combustion in the combustion chamber (Talbott‘s) and
transformation of waste heat into electric power with the micro
turbine (PBS Velká Bíteš) and power converter UNICON1 100.
Application: unit for bio mass
combustion, Talbott‘s, Great Britain
Extinguishing Engineering
Universal HW platform for fire brigade machines
A second generation of a fully modular system of
controlling the aggregates and auxiliary equipment of
a fire brigade machine. The modernised distributed
system communicating along the CAN bus bar contains
a module of universal I/O, colour multi-function displays,
pressure and revolutions regulators of the pump and
communication interfaces of the vehicle chassis.
Application: THTronic, THT s.r.o. Polička, Czech Republic
Software Tools
Manufacturing Execution System PHARIS®
MES PHARIS® covers the complex spectrum of functions
allowing optimisation of production process, starting from
production ordering and planning, through monitoring and controlling of individual orders and detailed documentation of their
progress up to final release of final products or semi-products.
The main task of the manufacturing system PHARIS® is
to make the manufacturing processes more efficient, to put
into electronic form the accompanying documents of an order
and to arrange documentation of the production process of
an order (Electronic Batch Record). MES PHARIS® serves as
a tool for proving quality of final products as well as individual
operation of semi-finished manufacture including proving of
materials used and staff participating in production operations
of the order.
MES PHARIS® for various branches:
Made-to-order production:
• Injection-molding shops – plastic materials
• Metal processing shops
• Tool shops
• Metal Stamping shops
Application in made-to-order manufacture: Robert Bosch
České Budějovice, FOREZ Ostrov, KOVOKON Popovice…
Batch production:
• Pharmaceutical industry.
• Food industry.
• Chemistry and special chemistry.
Application in batch works: Macco Organiques Bruntál,
Farmak Olomouc, PLIVA Lachema Brno, Fresenius Hemocare
Hořátev, Saint-Gobain Weber Terranova.
Detailed information available at www.pharis.cz.
Attendance System IWA
The attendance system IWA (Intelligent Web-based
Attendance) is the product of the company UNIS, a.s. This
is a web application based on the technology ASP.NET and
the database MS SQL Server. The attendance system IWA
solves in a simple way entering and evidence of employees´
attendance. It allows monitoring of fulfilment of statutory
breaks, leaves for doctors or any other absence of employees
on work site. In this way, the managers can obtain exact
information on movements of employees at any time and
on their presence on the work site. There are also important
information on really worked hours of each individual
employee obtained at any moment of a month. The data
integration of MES PHARIS® and the attendance system
provides basic materials for assessment of employees and
it simultaneously offers the possibility of using the data for
24
joined indicators, for example comparison of time of arrival
to work with the time of operator’s log in at the work site.
C&IS Designer
The development tool Control and Information System
Designer (C&IS Designer, respectively C&ISD) is based on so
called extremely efficient modelling as another agile methodology of applications development. It differs from other extreme
attitudes by the method of applications development, when
the subject of development is not the application code but its
model. That means that development is performed not by the
form of programming, but by the form of application modelling,
while the proper application code is contained in pre-prepared
components connected in the process of modelling via the
defined interface. The components are connected while using
the individual tools together, making so called development
system (development framework).
The application system C&ISD as a specific development
environment integrates all the tools needed for development
of applications for control systems in the field of technological
processes control in industry. As the set of procedures established in C&ISD has all the main features of agile methodologies of program equipment development, C&ISD brings the
following desirable characteristics to the area of applications
development for the integrated control systems:
• possibility of intensive communication with the user,
• maximal stress put on continuous modelling,
• high level of project documentation dynamics,
• strong engagement of individual roles in project
management,
• iteration of revisions,
• maximal re-usability of all the artefacts established in the
course of the application development,
• independence of the modelling process on application
implementation,
• realisation of the modelling process with extremely rapid
feedback
So as to arrange required functions, the basic principles
of C&ISD are strictly followed - i.e. system attitude, abstraction
in the analysis and design stages, iteration of life cycle, availability and modularity and openness of the system.
Distributed Program Systems
In the field of distributed systems, the software department of development for higher levels of control is included
into grant projects of the Ministry of Education in the field of
the Centre of Applied Cybernetics. The task of the software
department of development for higher levels of control is
to develop a set of distributed program systems in the field
Řízení zkapalňovače helia (HEXTR)
Řídicí jednotka dvojice expanzních turbín zkapalňovače helia. Jednotka reguluje
turbíny s otáčkami až 350 000 ot/min.
Nasazení: zkapalňovač helia, PBS
Velká Bíteš, Česká republika
Řízení jednotky na spalování biomasy Biomass
Generator BG100
Řídicí systém spalování biomasy vyvinutý na zakázku
pro anglického výrobce. UNIS řídí celou technologii
spalování ve spalovací komoře (Talbott‘s), mikroturbínu
(PBS Velká Bíteš) a přeměnu vysokofrekvenční elektrické
energie z generátoru na síťové hodnoty pomocí 100 kW
výkonového měniče.
Nasazení: jednotka na spalování biomasy, Talbott’s,
Velká Británie
Hasící technika
Univerzální HW platforma pro hasicí vozy
Druhá generace plně modulárního systému ovládání agregátů a pomocných zařízení hasicího vozu.
Modernizovaný distribuovaný systém komunikující po
sběrnici CAN obsahuje modul univerzálních I/O, barevné
multifunkční displeje, tlakové a otáčkové regulátory čerpadla a komunikační rozhraní podvozku vozidla.
Nasazení: THTronic, THT s.r.o.
Polička, Česká republika
Softwarové nástroje
PHARIS®
C&IS Designer
MES PHARIS® pokrývá komplexní spektrum funkcí
umožňující optimalizovat výrobní proces počínaje zadáním a plánováním výroby, přes sledování jednotlivých
zakázek a detailní dokladování jejich průběhu až po závěrečné propouštění finálních výrobků nebo polotovarů.
Hlavním úkolem výrobního systému PHARIS® je
zefektivnění výrobních procesů, elektronizace průvodních
dokumentů zakázky a zajištění dokladování výrobního
postupu zakázky (Elektronický záznam o zakázce). MES
PHARIS® slouží jako nástroj k prokazování kvality nejen finálních výrobků, ale také jednotlivých operací rozpracované výroby včetně dokladování použitých materiálů a personálu podílejícího se na výrobních operacích zakázky.
Oblasti využití MES PHARIS®
Zakázkové výroby:
• Lisovny plastů
• Kovoobráběcí provozy
• Lisovny kovů
Nasazení v zakázkových výrobách: Robert Bosch
České Budějovice, FOREZ Ostrov, KOVOKON Popovice…
Šaržovité provozy:
• Farmacie
• Chemie a speciální chemie
Nasazení v šaržovitých provozech: Macco
Organiques Bruntál, Farmak Olomouc,
PLIVA Lachema Brno, Fresenius Hemocare
Hořátev, Saint-Gobain Weber Terranova.
Detailní informace jsou dostupné na www.pharis.cz.
Vývojový nástroj Control and Information System
Designer (C&IS Designer, popř. C&ISD) je založen na tzv.
extrémně efektivním modelování jako další z agilních
metodik vývoje aplikací. Od jiných extremních přístupů
se liší způsobem vývoje aplikací, když předmětem
vývoje v něm není kód aplikace nýbrž její model. Vývoj
tedy probíhá nikoliv formou programování, ale formou
modelování aplikace, přičemž vlastní kód aplikace
je obsažen v předem připravených komponentách
spojovaných v procesu modelování prostřednictvím
definovaného rozhraní. Komponenty se spojují při
použití jednotlivých nástrojů dohromady, tvořících
tzv. vývojový systém (development framework).
Aplikační systém C&ISD jako specifické vývojové
prostředí integruje všechny nástroje potřebné pro vývoj
aplikací pro ŘS v oblasti řízení technologických procesů
v průmyslu. Protože soubor postupů zavedených v C&ISD
má všechny hlavní rysy agilních metodik vývoje programového vybavení, přináší C&ISD do oblasti tvorby aplikací
pro IŘS následující žádoucí vlastnosti:
• možnost intenzivní komunikace s uživatelem,
• maximální důraz na průběžné modelování,
• vysokou míru dynamiky projektové dokumentace,
• silnou angažovanost jednotlivých rolí na řízení projektu,
• iteraci revizí,
• maximální opětovnou použitelnost všech artefaktů
vzniklých při vývoji aplikace,
• nezávislost procesu modelování
na implementaci aplikace,
• realizaci procesu modelování s extrémně rychlou
zpětnou vazbou.
K zajištění požadovaných funkcí jsou v C&ISD jako
jeho základní principy striktně dodržovány systémový přístup, abstrakce ve fázi analýzy a návrhu, iterace životního
cyklu, dostupnost a modularita a otevřenost systému.
Docházkový systém IWA
Docházkový systém IWA (Intelligent Web-based
Attendance) je produktem společnosti UNIS, a.s. Jedná
se o webovou aplikaci postavenou na technologii ASP.NET
a databázi MS SQL Server. Docházkový systém IWA řeší
jednoduchým způsobem zadávání a evidenci docházky
zaměstnanců. Umožňuje sledovat dodržování zákonem
stanovené přestávky, odchody k lékaři nebo jinou nepřítomnost zaměstnanců na pracovišti. Vedoucí pracovníci
tak mají možnost získat v každém okamžiku informace
o přesném pohybu pracovníků a jejich přítomnosti na
pracovišti. Důležité jsou také informace o skutečně odpracované době každého pracovníka, získávané kdykoliv
v průběhu měsíce. Integrace dat MES PHARIS® a docházkového systému poskytuje podklady pro hodnocení
zaměstnanců a současně nabízí možnost využití dat pro
sloučené ukazatele, např. porovnání času příchodu do
zaměstnání s časem přihlášení operátora na pracoviště.
Distribuované programové systémy
V oblasti distribuovaných systémů je softwarové
oddělení vývoje pro vyšší úrovně řízení zapojeno do
grantových projektů MŠMT v oblasti Centra aplikované
kybernetiky. Úkolem softwarového oddělení vývoje pro
vyšší úrovně řízení je vyvinout soubor distribuovaných
programových systémů v oblasti aplikované kybernetiky
a uplatnit výsledky např. při komunikaci mezi mobilními
inteligentními službami (agenty) na technologické bázi
Service-oriented architecture (SOA). S rozšířením internetu a nově vznikajících globálních služeb lze koncept
25
of applied cybernetics and to apply results for example in
communication between mobile intelligent services (agents)
on technological basis of Service-oriented architecture (SOA).
As the Internet and global services develop, it is possible to
percept the concept of distributed calculation systems as
a useful and widely extended tool for solving various technical
and organisation tasks (logistics).
International Research Project eSONIA (Embedded
Service Oriented Monitoring, Diagnostics and Control:
Towards the Asset-aware and Self-Recovery Factory)
The project eSONIA aims at improvement of safety and
prediction of critical statuses in industrial processes. The
software departments of development for higher levels of
control is the leader of Work Package No. 4 (WP4), the task
of which is o prepare the analysis and SW tools for prediction
of non-standard statuses and proposals of control methods
in critical situations. The project is based on co-operation of
several companies of developed technologies and research
for „embedded“ intelligent systems from Finland, the Czech
Republic, Italy and Spain. The total volume of the project is 12
million EUR and it ill last 3 years.
Selection of References
Petro - Chemistry
Refinery, Pancevo, Serbia
• Modernisation of the LPG Unit
Enisey, Usinsk, Russia
• Atmospheric Distillation Unit AT1
• Manufacturing Execution System PHARIS® for control of
maintenance of boiler-house
Refinery Banias, Syria
• Revamp of Vacuum Distillation UNIT 102 BRC
Beltransoil Brest, Byelorussia
• Hydrogen Desulphurization Unit
Refinery Naftan, Byelorussia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atmospheric – Vacuum Distillation AVT2
Atmospheric Distillation Unit AT8
Vacuum Flasher AVT-2
Fractionalisation
Hydrogen unit
Hydrocrack
Sulphur acid unit
Atmospheric - vacuum distillation unit AVT-6
Stabilisation Unit
Thermocracking
Visbreaking
Vacuum distillation VT1
Česká rafinérská, a.s., Litvínov
• Instrument Protective System for Heaters
• Implementation of INtools
• ESD system
Slovnaft, a.s., Slovakia
•
•
•
•
•
Residue Hydrocrack EFPA
Burner Management System for Boiler
Revamping of Heaters
Revamping of Boiler
Field Instrumentation for Heater
Severgazprom Sosnogorsk, Russia
• Gas plant
PNCHZ Pavlodar, Kazakhstan
• Hydrogen unit
• Flaire system
SCOP, Midland Refinery Company, Iraq
•
•
•
•
Enhancing Gasoline Production, Refinery Basrah
Crude Distillation Unit, MRC Daura,
Izomerization unit, Baiji refining plant
Naphtha HDS with stabilization and
spliting, Refinery Basrah
• Semi regenerative catalytic reformer, Refinery Basrah
Chemistry
Ufaorgsintez Ufa, Russia
• Revamping of Pyrolysis Heater
PO Azot Fergana, Uzbekistan
• Nitrid Acid Unit and Ammonium Nitrate
• Condensing Turbine, Back-pressure turbine
Moravské chemické závody, a.s., Ostrava
• Operator Stations for Hydrogen Production Unit
• Control of Phenolic Plastics Production
• Control and Measurement of Steam Quantity
Synthesia, a.s., Pardubice
• Visualisation of Boilers
BIGE Holding, Hungary
• Nitric acid unit, Varpalota
Chemopetrol, a.s., Litvínov
• Preparation and combustion bio-fuel, I. Phase
Group Titan, Omski Kautschuk, Omsk, Russia
• Unit for concentration of propan-propylene Fraction
Azot Kemerovo, Russia
• Reconstruction of Caprolactam Rectification Unit
LUKOIL Kstov, Russia
• Control System for Turbocompressor
Ecology
Termizo, a.s., Liberec
• Modernization of control combustion system
• Municipal Waste Incinerating Plant
26
City of Nitra, Slovakia
• Supply and Erection of Equipment for Power Distribution
and Field Instrumentation for Water Treatment Plant
distribuovaných výpočetních systémů vnímat jako
užitečný a široce rozšířený nástroj pro řešení různých
technicko-organizačních úloh (logistika).
za úkol připravit analýzu a SW nástroje k predikci
nestandardních stavů a návrhů metod řízení v krizových situacích. Na projektu spolupracuje několik
firem v oblasti vyspělých technologii a výzkumu pro
„embedded“ inteligentní systémy z Finska, České
republiky, Itálie a Španělska. Celkový objem projektu
je 12 milionu EUR a potrvá 3 roky.
Mezinárodní výzkumný projekt eSONIA
Projekt eSONIA je zaměřený na zvýšení bezpečnosti a predikci krizových stavů v průmyslových procesech. Softwarové oddělení vývoje pro vyšší úrovně
řízení je lídrem Work Pakage No. 4 (WP4), který má
Výběr z referencí
Petrochemie
Rafinérie, Pančevo, Srbsko
• Modernizace jednotky LPG
OOO Jenisej, Usinsk, Rusko
• Atmosférická destilace AT1
• Výrobní systém PHARIS®
Rafinérie Banias, Sýrie
• Rekonstrukce vakuové destilace jednotky 102 BRC
Beltransoil Brest, Bělorusko
• Jednotka hydrogenačního odsíření
Rafinérie Naftan, Bělorusko
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atmosféricko-vakuová destilace AVT2
Atmosférická destilace AT8
Jednotka „Vacuum Flasher“ AVT-2
Frakcionalizace
Jednotka na výrobu vodíku
Hydrokrak
Jednotka na výrobu kyseliny sírové
Atmosféricko-vakuová destilace AVT-6
Stabilizace benzínů
Thermokraking
Visbreaking
Vakuová destilace VT1
Česká rafinérská, a.s., Litvínov
• Zabezpečovací systém pecí
• Implementace INtools
• ESD systém
Slovnaft, a.s., Slovensko
•
•
•
•
•
Zpracování ropných produktů EFPA
Automatika hořáků kotle
Rekonstrukce ethylenové pece
Rekonstrukce kotle
Polní instrumentace pece
Severgazprom Sosnogorsk, Rusko
• Rekonstrukce plynového závodu
PNCHZ Pavlodar, Kazachstán
• Jednotka na výrobu vodíku
• Flérový systém
SCOP, Midland Refinery Company, Irák
•
•
•
•
Zvýšení produkce benzínu, rafinérie Basra
Atmosférická destilace, rafinérie Daura
Izomerizace benzínu, rafinérie Baiji
Odsíření nafty, stabilizace
a separace, Rafinérie Basra
• Semiregenerativní katalytický
reforming, Rafinérie Basra
Chemie
Ufaorgsintěz Ufa, Rusko
• Rekonstrukce pece na výrobu ethylenu
PO Azot Fergana, Uzbekistán
• Jednotka na výrobu kyseliny dusičné a ledku
amonného
• Kondenzační turbína, protitlaká turbína
Moravské chemické závody, a.s., Ostrava
• Operátorské pracovišti pro výrobu vodíku
• Výroba fenoplastů
• Regulace a měření množství páry
Synthesia, a.s., Pardubice
• Vizualizace řízení kotlů
• Rekonstrukce kotlů
BIGE Holding, Maďarsko
• Jednotka kyseliny dusičné, Varpalota
Chemopetrol, a.s., Litvínov
• Příprava a spalování biopaliva, I. Etapa
Titan Group, Omskij Kaučuk, Omsk, Rusko
• Jednotka koncentrování propan-propylenové frakce
Azot Kemerovo, Rusko
• Rekonstrukce rektifikace výroby kaprolaktamu
LUKOIL Kstov, Rusko
• Řídicí systém pro turbokompresor
Ekologie
Termizo, a.s., Liberec
• Modernizace řízení systému spalování a obnova
operátorských stanic
• Spalovna odpadů
Město Nitra
• Dodávka a montáž zařízení M+R, elektro pro akci
ČOV Nitra
27
Power Industry
Vítkovice Power Engineering a.s.
• Integrated Source for Biogas Stations
Alchevsk, Ukraine
• Heat Recovery Steam Generator 1× 50 t/h
• Power Plant Unit 2× 135MW
• Condensing unit 60MW
Power Plant TES Bobov Dol, Bulgaria
• Automatics of 2 Ljungströms for Boiler K1,2,3
ČEZ, a.s.
• Power Plant Prunéřov – Denitrification for Unit, Automatics
of 2 Ljungströms for Boiler
• Power Plant Ledvice – Unit 110 MW with Fluidised Bed
Boiler
• Power Plant Tisová – Revamping of Boiler
• Power Plant Chvaletice – Ash Handling
• Power Plant Tušimice II – Automatics of 2 Ljungströms
Nuclear Power Plants
MS Tengizchevroil, Kazakhstan
• Power Management System
Runcorn Boiler Plant, England
• Heat Steam Generator 3x125 t/h
PKN ORLEN Plock, Poland
• Turbine (TG1 up to TG6)
CPP MISKOLC, Hungary
• Nuclear Power Plant Dukovany – pumping station
• Nuclear Power Plant Temelín – Power Generation Control
Pražská teplárenská, a.s., Malešice Heating Plant
•
•
•
•
NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno
Control of Water Treatment Plant
Control of Boiler 2× 160 t/h
Revamping of Turbo Generators 2× 55 MW
Peak Heaters
• Boiler for Waist/ Exhaust Heat 1× 50 t/h
Planta Centro, CADAFE, Venezuela
• Modernisation of 2 Blocks of Power Plant 2× 44O MW
H.E.G., Ltd., India
• Re-construction of Control of Turbo Generator 12,8 MW
Pharmacy
IVAX a.s., Opava
• APSW for Irinotecane and PW (pured water)
• Development of APSW for control of
CSA production, validation
• Development of APSW for control of
fermentation, validation
• Development of APSW for control of extraction, validation
Baxter Healthcare Corporation, Haan, Germany
• Development of APSW for control of anti-grip vaccines
manufacture, validation
Pliva-Lachema, a.s., Brno
• Central Monitoring of Cytostatic API Production, validation
• Validation of Monitoring System Labguard II
• Validation of control system for the production unit of
neCTS tablets
• Control System and Monitoring of Oxaliplatin and
Irinotekan Production
Farmak, a.s., Olomouc
• Adjustment of circle, object 33
• Control and Information System of Modul 20.08, validation
• Operating Building 33 Control Systems Complex
Integration, validation
Fresenius HemoCare CZ, spol. s r.o., Hořátev
• Control and Information System of Solution Infusion
Production, validation
MG Odra Gas spol. s r.o.
• Validation of Control System of Oxygen Loading
Metal-working Industry, Tool Plants and Molding Shops
Robert Bosch, spol. s r. o., lisovna
plastů České Budějovice
• Manufacturing System PHARIS for the plastic molding shop
®
NOVOplast PP s.r.o. moulding shop
Nové Město nad Metují
• Manufacturing Execution System PHARIS® for complex
control of manufacture of the molding shop
FOREZ s.r.o.moulding shop Sázava
• Manufacturing Execution System PHARIS® for complex
control of manufacture of the molding shop
28
FOREZ s.r.o.metal machining and tooling Ostrov
• Manufacturing Execution System PHARIS®
KOVOKON Popovice s.r.o.
• Manufacturing Execution System PHARIS®
Macco Organiques, s.r.o.
• Manufacturing Execution System PHARIS® for control of
chemistry manufacture
Energetika
Vítkovice Power Engineering a.s.
• Integrovaný zdroj pro bioplynové stanice
Alchevsk, Ukrajina
• Kotel na odpadní teplo 1× 50 t/h
ČEZ, a.s.
• Elektrárna Prunéřov – denitrifikace bloků, automatika ofukování dvojice ljungströmů
• Elektrárna Ledvice – blok 110 MW s fluidním kotlem
• Elektrárna Tisová – rekonstrukce fluidního kotle
• Elektrárna Chvaletice – suchý odběr popílku
• Elektrárna Tušimice II – automatika ofukování dvojice
ljungströmů
Jaderné elektrárny
• Elektrárna Dukovany – čerpací stanice
• Elektrárna Temelín – uvádění do provozu
Pražská teplárenská, a.s., Teplárna Malešice
•
•
•
•
Chemická úpravna vody
Rekonstrukce kotle 2× 160 t/h
Rekonstrukce turbogenerátoru 2× 55 MW
Špičkové ohříváky
NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno
• Elektrárenský blok 2× 135MW
• Kondenzační jednotka 60MW
Elektrárna TES Bobov Dol, Bulharsko
• Automatika ofukování dvojice ljungströmů,
Energobloky K1,2,3
MS Tengizchevroil, Kazachstán
• Výroba a rozvod elektrické energie – Power
Management System
Runcorn Boiler Plant, Anglie
• Parní kotel 3× 125 t/h
PKN ORLEN Plock, Polsko
• Postupná obnova šesti systémů regulace a ochran
turbogenerátorů (TG1 až TG6)
CPP MISKOLC, Maďarsko
• Kotel na odpadní teplo × 50 t/h
Planta Centro, CADAFE, Venezuela
• Modernizace 2 elektrárenských bloků 2× 440 MW
H.E.G., Ltd., Indie
• Rekonstrukce řízení turbogenerátoru 12,8 MW
Farmacie
IVAX a.s., Opava
•
•
•
•
Řešení APSW pro Irinotecane a PW (pured water)
Vývoj SW pro řízení výroby CSA, validace
Vývoj SW pro řízení fermentace, validace
Vývoj SW pro řízení extrakce, validace
Baxter Healthcare Corporation, Haan, SRN
• Vývoj SW pro řízení výroby vakcín proti chřipce, validace
Pliva-Lachema, a.s., Brno
• Centrální monitoring výroby cytostatických API, validace
• Validace systému Labguard II
• Validace řídicího systému výrobny neCTS tablet
• Systém řízení a monitoringu výroby Oxaliplatinu
a Irinotekanu
Farmak, a.s., Olomouc
• Úprava okruhu, objekt 33
• Řídicí a informační systém výroby
nesterilních API, validace
• Integrace výrobny PJ 20.09, validace
Fresenius HemoCare CZ, spol. s r.o., Hořátev
• Řídicí a informační systém výroby infuzních roztoků, validace
MG Odra Gas spol. s r.o.
• Validace systému plnění tlakových lahví
Kovovýroba, plastikářství
Robert Bosch, spol. s r. o., lisovna plastů České
Budějovice, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro lisovnu plastů
NOVOplast PP s.r.o. lisovna plastů Nové Město nad
Metují, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní řízení provozu
lisovny plastů
FOREZ s.r.o. lisovna plastů Sázava, ČR
FOREZ s.r.o. nástojárna Ostrov, ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro řízení provozu nástrojárny
KOVOKON Popovice s.r.o., ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro řízení kovoobráběcího
provozu
Macco Organiques, s.r.o., ČR
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní řízení chemické výroby
• Výrobní systém PHARIS® pro komplexní řízení provozu
lisovny plastů
29
Contact
Kontakt
UNIS, a.s.
Jundrovská 33
624 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 541 515 111
Fax: +420 541 210 361
www.unis.cz
[email protected]
30
UNIS
Výroční zpráva
Annual Report Výroční zpráva
Annual Report
2010
2010
Download

110920 výroční zpráva UNIS 2011 A4 CZ EN tisk LASER