Kullanim Kilavuzu
Sıvıların sürekli seviye ölçümü için radar
sensörü
VEGAPULS 62
Profibus PA
Document ID: 36505
İçindekiler
İçindekiler
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 4
1.3 Kullanılan simgeler ........................................................................................................... 4
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı...................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu ................................................................................................................... 5
2.6 NAMUR tavsiyeleri ........................................................................................................... 6
2.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat ................................................................... 6
2.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında ruhsat .......................................................... 6
2.9 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 6
3 Ürüntanımı
3.1 Yapı .................................................................................................................................. 8
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 9
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama ........................................................................................ 10
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar ....................................................................................... 11
4 Monteedilmesi
4.1 Genel açıklamalar .......................................................................................................... 13
4.2 Montaj hazırlıkları ........................................................................................................... 13
4.3 Montaj talimatları ............................................................................................................ 15
4.4 Ölçüm düzenleri - Borular ............................................................................................... 22
4.5 Ölçüm düzenleri - Debi ................................................................................................... 27
5 Veriyolusisteminebağlanım
5.1 Bağlantının hazırlanması ................................................................................................ 29
5.2 Bağla .............................................................................................................................. 30
5.3 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması .............................................................................. 31
5.4 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması ............................................................................... 32
5.5 İki hücreli gövdenin bağlantı planı Ex d ia ....................................................................... 34
5.6 DIS-ADAPT'lı iki hücreli gövde ....................................................................................... 35
5.7 Bağlantı planı - Model IP 66/IP 68, 1 bar......................................................................... 36
5.8 Cihaz adresini belirleyin ................................................................................................. 36
5.9 Açma fazı ....................................................................................................................... 37
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması ...................................................................... 38
6.2 Kumanda sistemi............................................................................................................ 39
6.3 Parametreleme ............................................................................................................... 40
6.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 54
8 Diğersistemlerledevreyealma
2
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarı bağlayın ......................................................................................................... 55
7.2 Parametreleme ............................................................................................................... 55
7.3 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 56
İçindekiler
8.1
DD kontrol programları ................................................................................................... 57
9 Tanı,ÜrünYönetimiveServis
9.1 Bakım ............................................................................................................................. 58
9.2 Ölçüm değeri ve sonuç belleği ....................................................................................... 58
9.3 Ürün Yönetimi Fonksiyonu .............................................................................................. 59
9.4 Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 63
9.5 Elektronik modülü değiştirin ........................................................................................... 66
9.6 Yazılım güncelleme ......................................................................................................... 66
9.7 Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 67
10 Sökme
10.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 68
10.2 Bertaraf etmek................................................................................................................ 68
36505-TR-141016
11 Ek
11.1 Teknik özellikler .............................................................................................................. 69
11.2 Profibus PA iletişimi ........................................................................................................ 78
11.3 Ebatlar ............................................................................................................................ 82
Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertifikalı her cihazın ekinde bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-09-04
VEGAPULS 62 • Profibus PA
3
1 Bu belge hakkında
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansimgeler
Bilgi,öneri,açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Exuygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
36505-TR-141016
4
VEGAPULS 62 • Profibus PA
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
VEGAPULS 62 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
36505-TR-141016
Radar sensörlerinin verici frekansları her cihaz modeli için C veya K
bandı aralığındadır. Küçük verici performansları uluslararası kabul edilen sınır değerlerinin çok altındadır. Amaca uygun kullanıldığı takdirde,
sağlıkla ilgili herhangi bir şikayetin görülmemesi gerekmektedir.
2.5 CEuygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
5
2 Kendi emniyetiniz için
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
Elektromanyetikuyumluluk
Dört telli veya Ex-d-ia model cihazlar endüstriyel bir ortam için öngörülmüşlerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı bir cihazda
olduğu gibi, hattan gelen ve başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik
uyumluluğu temin edilmelidir.
2.6 NAMURtavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.7 Avrupaiçinradyotekniğikapsamındaruhsat
Cihazın EN 302372-1/2 (2006-04)'ye göre kapalı haznelerde kullanımı
onaylanmıştır.
2.8 ABD/Kanadaiçinradyotekniğikapsamında
ruhsat
Bu cihaz FCC yönetmeliklerinin 15. bölümüne uygundur. İşletim için
aşağıda belirtilen iki kurala dikkat edilmelidir:
•
•
Cihaz parazit ışınlara neden olmamalıdır
Cihaz, kötü çalışmasına yol açanların yanı sıra parazit yayılımlara
karşı da dayanıklı olmalıdır.
İmalatçının kesin bir şekilde onaylamadığı değişiklikler FCC/IC uyarınca işletim sertifikasının iptaline yol açar.
Bu cihaz IC yönetmeliklerinin RSS-210'una uygundur.
Cihaz sadece metal, beton, cam elyaf takviyeli sentetik haznelerde
çalıştırılabilir.
2.9 Çevreileilgiliuyarılar
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
6
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
2 Kendi emniyetiniz için
Bölüm "Atıkların imhası"
36505-TR-141016
•
VEGAPULS 62 • Profibus PA
7
3 Ürün tanımı
3 Ürüntanımı
Modeletiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
17
16
2
3
15
4
5
6
7
8
9
13
10
11
14
12
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Serinumarası-cihaz
arama
Cihaz tipi
Ürün kodu
Onaylar
Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
Koruma tipi
Ölçüm aralığı
Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
Madde - Islanmış parçalar
Donanım ve yazılım versiyonu
Sipariş numarası
Cihazın seri numarası
Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
Cihaz koruma sınıfı simgesi
Cihaz belgelerine ait ID numaraları
Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
CE işareti için bildirim yapılan yer
Ruhsat yönergesi
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
8
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
3 Ürün tanımı
•
•
•
Bukullanımkılavuzunun
geçerlilikalanı
Elektronikmodeller
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
•
•
PS60PAK - Standart elektronik model
PS60PAS - Daha yüksek hassasiyette elektronik model
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
Uygulamaalanı
2.1.1 üstü donanım
4.5.0 üstü yazılım
Cihazın iki farklı elektronik modeli mevcuttur. Her mevcut elektronik
model, model etiketi ve elektronik üzerinde bulunan ürün kodu ile
tanımlanır.
•
•
Teslimatkapsamı
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Radar sensörü
Dokümantasyon
– Minik kullanım kılavuzu VEGAPULS 62
– Her VEGAPULS 62 modeli için ölçüm doğruluğu sertifikası
(opsiyonel)
– Gösterge ve ayar modülü PLICSCOM" kullanım kılavuzu (opsiyonel)
– Ek kılavuz "GSM/GPRS radyo modülü" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Gösterge ve ayar modülü için ısıtma" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Sürekli ölçüm yapan sensörler için bağlantı fişi"
(opsiyonel)
– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
– Gerekmesi halinde başka belgeler
"Software & Documents", adlı DVD'nin içinde bulunanlar
– Kullanım kılavuzları
– Güvenlik açıklamaları
– PACTware/DTM-Collection
– Sürücü yazılımı
3.2 Çalışmaşekli
VEGAPULS 62 sıvıların seviyesini sürekli ölçmek için universel kullanılabilen bir radar sensörüdür. Cihaz, depo haznelerinde, santrallarda
ve proses haznelerinde zor proses koşullarında kullanım için de
uygundur.
Kullanım alanına bağlı olarak farklı modeller kullanılır:
36505-TR-141016
•
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Anten
– Küçük depolar ve proses hazneleri, hemen hemen tüm malzemelerin ölçümü: Hornantenø40mm
– Depo tankları ve proses hazneleri, solvent, karbon hidrojen
ve akaryakıt gibi ürünlerin en zor proses koşullarında ölçümü :
Hornantenø48…95mm
– Büyük ölçüm mesafelerinde düşük εr-Değerli dolum malzemeleri: Parabolanten
9
3 Ürün tanımı
•
Elektronik
– εr-Değer ≥ 1,8 içeren doldurma malzemeler: Standartelektronik
– εr-Değer < 1,8, ≥ 1,5 içeren dolum malzemeleri; Çok kötü
yansıma özellikli uygulamalar: Dahayüksekhassasiyetli
elektronik
Gerçekte erişilebilen değerler ölçüm koşullarına, anten sistemine,
daha doğrusu dikey çıkış borusuna veya Bypass’a bağlıdır.
Çalışmaprensibi
Ambalaj
Radar sensörünün anteninden yakl. 1 nsn aralıklarla kısa radar sinyalleri gönderilir. Bunlar dolum malzemesine yansıtılır ve anten tarafından
yankı olarak algılanır. Radar sinyallerinin göndermeden almaya kadar
hareket süresi uzaklığı ve böylece doluluk seviyesi orantılıdır.Bu şekilde tespit edilen doluluk seviyesi uygun bir çıkış sinyaline dönüştürülür
ve ölçüm değeri olarak belirtilir.
3.3 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliyekontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depovenakliyesıcaklığı
•
10
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
•
•
•
•
•
•
3 Ürün tanımı
PLICSCOM
3.4 Aksesuarlarveyedekparçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
VEGADIS81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DIS-ADAPT
"DIS-ADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
PLICSMOBILET61
PLICSMOBILE T61 plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılması için PLICSMOBILE T61 bağımsız bir GSM/
GPRS radyo birimidir. Kullanım PACTware/DTM üzerinden entegre
USB bağlantısının yardımıyla sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE T61" bölümüne
bakın (Belge-ID 37700).
PLICSMOBILE
PLICSMOBILE, plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin iletilmesi için bir iç GSM/GPRS radyo birimidir. Kullanım
PACTware/DTM üzerinden entegre USB bağlantısının yardımıyla
sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE GSM/GPRS
radyo modülü</hervorhebung>" ek kılavuzuna bakın .
36505-TR-141016
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "DIN-EN-ASME-JIS gereğince
flanşlar" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).
Koruyucukapak
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
11
3 Ürün tanımı
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Elektronikmodül
VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 60 serisinin
radar sensörlerindeki parçalarla değiştirilebilir. Farklı sinyal çıkışları
için modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir tek model).
Daha fazla bilgiyi "VEGAPULS 60 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 36801) bulabilirsiniz.
Yardımcıelektronik-ProfibusPA
Yardımcı elektronik Profibus PA'sı ve iki bölmeli gövdeleri olan sensörlerin değiştirilebilirbir parçasıdır.
Antenuyarlamakoniği
Anten uyarlama koniği, değiştirilebilir bir parçadır; mikrodalgaların
optimum transferine ve prosese karşı yalıtımlamaya yarar.
Daha fazla bilgiyi "Profibus PA Yardımcı Elektronik" kullanım kılavuzunda (Belge ID 42767) bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için "VEGAPULS 62 ve 68 anten uyarlama koniği"
kullanım kılavuzundan (Belge-ID 31381) bulabilirsiniz.
36505-TR-141016
12
VEGAPULS 62 • Profibus PA
4 Monte edilmesi
4 Monteedilmesi
Vidalama
4.1 Genelaçıklamalar
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Nemekarşıkoruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Proseskoşullarıiçin
uygunluk
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
36505-TR-141016
4.2 Montajhazırlıkları
Cihaz, antenin proses bağlantısından (dişli, flanş) daha büyük bir
çapta olduğu modellerde de teslim edilebilir. Bu nedenle montajdan
önce proses bağlantısının anteni sökülmelidir.
Hunianten
Şu prosedürü izleyin:
1. Anten ayağındaki allen cıvatasını (3) bir allen anahtarıyla (3 büyüklüğünde) gevşetin
2. Anteni (4) çıkartın
VEGAPULS 62 • Profibus PA
13
4 Monte edilmesi
Uyarı:
Bu süreçte konik plastik anten kaidesinden çıkarılmamalıdır.
3. Anteni aşağıdan hazne soketine sokun ve aşağıya düşme tehlikesine karşı emniyete alın
4. Anteni allen vidalarıyla anten ayağına yeniden sabitleyin; sıkma
torku maks. 2,5 Nm (1.8 lbf ft)
Uyarı:
Temizleme havası bağlantılı veya anten uzantılı radar sensörünün
anten ayağında bir işaret vardır. Bu işaret yivi proses bağlantısındaki
işaretle örtüşmelidir (İşaret, radar sinyali polarizasyonunun konumunu
belirtir).
1
2
3
4
Res. 2: Huni antenin sökülmesi
1
2
3
4
Çanakanten
Kutuplanmanın işaretlenmesi
Anten kaidesindeki işaret
Anten kaidesindeki allen cıvata
Anten
Şu prosedürü izleyin:
1. VEGAPULS 62 cihazını flanşla iyice sıkıştırın (örneğin bir mengene ile).
2. Bağlantı parçasını (1) bir vida anahtarıyla (22’lik anahtar) düz
yerlerinden tutun.
3. Kontra somunu (3) vida anahtarıyla (36'lık anahtar) tamamen
anten yönünde çevirerek gevşetin.
4. Başlık somununu (2) vida anahtarıyla (41'lik anahtar) tamamen
anten yönünde çevirerek gevşetin.
5. Çanak anteni (4) eksen yönünde çekerek çıkarın
7. Bağlantı elemanında O halkası contasının olup olmadığını ve
hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Uyarı:
Hasar gören bir O halkası contasının yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir: FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375)
14
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
6. Sensör flanşını adaptör flanşına monte edin ve sıkıştırın
4 Monte edilmesi
8. Çanak anteni (4) tekrar takın
9. Başlık somununu (2) vida anahtarıyla (41'lik) döndürerek tamamen sıkılayın; sıkma momenti maks. 50 Nm.
10. Kontra somunu (3) vida anahtarıyla (36'lık anahtar) döndürerek
sıkılayın; sıkma momenti maks. 40 Nm
Uyarı:
Temizleme havası bağlantılı modelde antendeki ve proses bağlantısındaki deliklerin aynı hizada olmasına dikkat edin. Sadece bu şekilde
yeterli hava debisi sağlanabilir (Hava, deliklerden besleme sistemine
aktarılır. Çanak antenin bununla birlikte bu şekilde temizlenmesi
öngörülmemiştir).
1
2
3
4
Res. 3: Çanak antenin sökülmesi
1
2
3
4
Huniveçanakanten
Kutuplanma
Bağlantı parçası
Başlık somunu
Kontra somunu
Çanak anten
4.3 Montajtalimatları
Aşağıdaki montaj açıklamalarıyla ilgili şekillerde huni antenli bir radar
sensörü gösterilmektedir. Montaj açıklamaları, temelde çanak antenli
model için de geçerlidir.
Radar sensöründen gönderilen radar sinyalleri elektromanyetik dalgalardır. Kutuplanma, elektrikli kısmın yönüdür. Cihaz bağlantı flanşından
veya vidalı desteklerden döndürülerek kutuplanma kullanılabilir ve bu
şekilde parazit yankı oluşumu azaltılabilir.
36505-TR-141016
Kutuplanmanın pozisyonu, proses bağlantısındaki bir işaretle belirtilmiştir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
15
4 Monte edilmesi
2
1
Res. 4: Kutuplanmanın konumu
1
2
Montajpozisyonu
Dişli modelde işaret
Flanşlı modelde işaret
Sensörü hazne duvarından en az 200 mm (7.874 in) uzakta bir
pozisyonda monte edin. Sürgülü veya yuvarlak tavanlı haznelerdeki
sensörün ortaya montajı halinde, ilgili düzen sonucu önlenebilen çoklu
yankılar oluşabilir ("Devreye alma" bölümüne bakın).
Bu mesafeye uyamayacak olursanız, devreye alırken bir parazit kaydı
yapmalısınız. Bu, özellikle haznenin duvarına yapışmalar olmasının
beklendiği durumlar için geçerlidir. Bu durumda, parazit kaydının ilerki
bir zamanda mevcut yapışmalarla tekrarlanması tavsiye olunur.
> 200 mm
(7.87")
Res. 5: Radar sensörünün yuvarlak hazne tavanlarına montajı
Konik zeminli haznelerde, sensörün, haznenin ortasına monte edilmesi avantajlıdır çünkü bu durumda tabana kadar ölçüm yapılabilir.
36505-TR-141016
16
VEGAPULS 62 • Profibus PA
4 Monte edilmesi
Res. 6: Radar sensörünün konik tabanlı haznelere montajı
İçeriakandolummalzemesi
Cihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan
doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.
Res. 7: İçeri akan dolum malzemesinde radar sensörünün montajı
Boru ek bağlantılarının ebadını anten kenarı bu bağlantıdan biraz
dışarı sarkacak şekilde seçmeniz yararlı olur.
36505-TR-141016
Soket
VEGAPULS 62 • Profibus PA
17
ca. 10 mm
4 Monte edilmesi
> 10 mm
(0.39")
Res. 8: Huni antenlerde tavsiye edilen boru ek bağlantı montajı
Res. 9: Çanak antenlerde tavsiye edilen boru ek bağlantı montajı
Bir hareketli askı kullanıldığında anten ile ek bağlantı arasındaki mesafenin sensörün eğilmesi sonucu azaldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum sonucu yakın alandaki ölçüm sonuçlarını olumsuz
etkileyen başka parazit yansımalar oluşabilir.
Res. 10: Huni antende anten ile ek bağlantı arasındaki mesafe
36505-TR-141016
18
VEGAPULS 62 • Profibus PA
4 Monte edilmesi
Res. 11: Çanak antende anten ile ek bağlantı arasındaki mesafe
h max.
Dolum malzemesinin yansıma özelliklerinin iyi olması halinde huni
antenli VEGAPULS 62'i uzun ek boru bağlantılarıına da takabilirsiniz.
Ek bağlantı yüksekliklerine ilişkin referans değerler aşağıda gösterilmektedir. Daha sonra bir yanlış sinyal kaydı yapmanız gerekmektedir.
d
Res. 12: Farklı boru bağlantısı ebatları
Ekboruçapıd
Ekboruuzunluğuh
Tavsiyeedilenanten
çapı
40 mm
≤ 100 mm
40 mm
50 mm
≤ 150 mm
48 mm
80 mm
≤ 250 mm
75 mm
100 mm
≤ 500 mm
95 mm
150 mm
≤ 800 mm
95 mm
Ekboruçapıd
Ekboruuzunluğuh
Tavsiyeedilenanten
çapı
1½"
≤ 3.9 in
1½"
2"
≤ 5.9 in
2"
3"
≤ 9.8 in
3"
4"
≤ 19.7 in
4"
6"
≤ 31.5 in
4"
36505-TR-141016
İpucu:
Cihazın anten uzantılı versiyonu da vardır. Bununla anten uzunluğu
fabrikada veya sonradan anten kenarı ek bağlantının ucundan biraz
dışarı sarkacak şekilde seçilebilir. Bununla birlikte anteni uzatma
sonucunda yakın alanda hatalı yansımalar oluşur. Bunlar, özellikle
yansıma kalitesi kötü olan toz plastik gibi ortamlarda başka bir miniVEGAPULS 62 • Profibus PA
19
4 Monte edilmesi
mum mesafeni gerektirebilir. Gerektiğinde sivri ucu yuvarlaklaştırılmış,
temiz bir ek bağlantısı imal edilmiş pratikte anten uzatmaya göre daha
az parazitlenmeye yol açar.
Sensörayarı
Optimum ölçüm sonuçları elde etmek için, sensörü sıvılara mümkün
olduğunca dolum malzemesinin yüzeyine dikey gelecek gibi ayarlayın.
Res. 13: Sıvı içinde hizalama
Haznedüzenleri
Radar sensörünün takılacağı yer iç düzenler mikrodalga sinyalleri ile
kesişmeyecek seçilmelidir.
Teller, limit şalteri, ısıtma hatları, hazne destekleri gibi hazne iç düzenleri parazitlenmeye neden olabilir ve kullanım yankısını olumsuz etkileyebilir. Ölçüm yerinizin tasarımını yaparken radar sinyalinin dolum
malzemesiyle arasında ''hiçbir engelin'' olmamasına dikkat edin.
Mevcut hazne iç düzenlerinde devreye alma sırasında bir parazit kaydı
yapmanızı tavsiye ederiz.
Haznenin destek ve taşıyıcı gibi büyük iç düzenlerinin hatalı yankılara sebebiyet vermesi halinde, ek önlemlerle bunlar azaltılabilir. İç
düzenler üzerine çapraz şekilde yerleştirilmiş küçük saç kaplamalar
radar sinyallerini "dağıtır" ve böylece hatalı ve doğrudan olabilecek
yansımayı etkin bir şekilde önler.
Res. 14: Düz profillerin üzerini deflektörle kapatın
Karıştırmamekanizmaları Haznelerin içindeki karıştırma mekanizmalarında, karıştırma mekanizmaları çalışırken bir yanlış sinyal önleme yapmalısınız. Böylece
karıştırma mekanizmasının farklı pozisyonlardaki hatalı yansımalarının
kaydedilmesi sağlanır.
36505-TR-141016
20
VEGAPULS 62 • Profibus PA
4 Monte edilmesi
Res. 15: Karıştırma mekanizmaları
Köpükleşme
Doldurma, karıştırma mekanizmaları veya haznedeki diğer işlemler
sonucu doldurma malzemesi yüzeyinde verici sinyallerini çok şiddetli
bir şekilde sönümleyen kısmen çok kompakt köpükleşme oluşabilir.
Köpüklerin ölçüm hatalarına neden olması halinde, mümkün olan
en büyük radar antenini, daha hassas olan elektroniği veya alçak
frekanslı radar sensörleri (C bandı) kullanmalısınız.
Alternatif olarak yönlendirilmiş mikrodalga kullanılabilir. Bunlar, köpükleşmeden etkilenmez ve bu uygulamalar için özellikle uygundur.
Hazneyalıtımındakurulum
250 °C ya da 450 °C sıcaklığa kadar olan cihazlarda proses bağlantısı
ile elektronik gövdesi arasında bir mesafe parçası bulunmaktadır. Bu
parça yüksek proses sıcaklığı karşısında elektroniğin termik dekuplajına (bağlantı kesikliği) yol açar.
36505-TR-141016
Bilgi:
Uzaklık parçası sadece maks. 50 mm'ye kadar hazne yalıtımına entegre edilebilir. Sadece bu şekilde güvenli bir sıcaklık dekuplajı olur.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
21
4 Monte edilmesi
max. 50 mm
(1.97")
1
2
3
Res. 16: Cihazın yalıtılmış haznelere montajı.
1
2
3
Taşmaborusundaölçüm
Elektronik gövde
Ara parça
Hazne yalıtımı
4.4 Ölçümdüzenleri-Borular
Haznede bir taşma borusunda ölçüm alındığında hazne iç düzenlerinden ve türbülanstan etkilenme olmaz. Bu şartlarda dielektrik değerleri
düşük olan doldurma malzemelerinin (εr değeri ≤ 1,6) ölçümü mümkündür.
Taşma borusunda bir ölçümün yapılması için aşağıdaki sunumların ve
uyarıların dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi:
Aşırı orada yapışmaya yatkın doldurma malzemelerinde taşma borusunda ölçüm anlamsızdır.
36505-TR-141016
22
VEGAPULS 62 • Profibus PA
4 Monte edilmesi
Taşmaborusununkurulumu
1
1
2
2
3
3
4
100%
5
6
7
45°
0%
15°
9
8
9
10
9
Res. 17: Taşma borusunun kurulumu VEGAPULS 62
Radar sensörü
Kutuplanmanın işaretlenmesi
Cihazdaki diş ve/veya flanş
Havalandırma deliği
Delikler
U profili üzerinden kaynak bağlantısı
Tam geçişli bilyeli vana
Taşma borusu ucu
Reflektör sacı
Taşma borusunun sabitlenmesi
36505-TR-141016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VEGAPULS 62 • Profibus PA
23
4 Monte edilmesi
Taşmaborusuuzantısı
ø 114,3 mm
(4.5")
°
75
4 mm
(0.16")
4 mm
(0.16")
4 mm
(0.16")
30,5 mm
(1.20")
26 mm
(1.02")
1
m
m
ø 88,9
(3.5")
2 mm
(0.08")
1
mm
14,3
ø 1 4.5")
(
5 mm
(0.20")
100 mm
(3.94")
2 mm
(0.08")
80 mm
(3.15")
mm
ø 60,3 )
(2.37"
80 mm
(3.15")
15 mm
(0.59")
2 mm
(0.08")
1
75°
dx2
8 mm
(0.32")
dx2
8 mm
(0.32")
4 mm
(0.16")
dx2
°
75
8 mm
(0.32")
ø 88,9 mm
(3.5")
ø 60,3 mm
(2.37")
5 mm
(0.20")
Res. 18: Farklı örnek çaplardaki taşma borusu uzantısında kaynak bağlantısı
1
Uzunlamasına kaynaklanan borularda kaynak dikişinin konumu
DikkateAlınmasıGereken DikkateAlınmasıGerekenNoktalarveGereksinimlerTaşma
NoktalarveGereksinimler Borusu:
TaşmaBorusu
• Sensördeki polarizasyon işaretini dikkate alınız.
• Dişli modellerde işaret altı köşe üzerinde, flanşlı modellerde ise iki
flanş deliği arasında bulunur
• İşaret taşma borusundaki deliklerle aynı düzlemde olmalıdır
Ölçümtalimatları:
% 100-Nokta en üst havalandırma deliğinin ve anten kenarının
altında olmalıdır
• % 0 noktası taşma borusunun alt ucudur
• Kayan hareket süresinin telafisi için parametlendirmede "Uygulama dikey boru" seçilmeli ve borunun çapı girilmelidir
• Monte edilmiş bir sensörde bir yanlış sinyal önleme yapılması
tavsiyeye edilir, ancak mutlaka gerekli değildir
• Tam geçişli bilyeli bir vana ile ölçüm mümkündür
•
24
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
YapısalGereksinimler:
Metalik malzeme, boru içi pürüzsüz
Tercihen çekilmiş veya uzunlamasına kaynatılmış paslanmaz çelik
boru
• Kaynak mümkün mertebe düz olmalı ve delikler ile bir eksende
buluşmalıdır
• Flanşlar, boruya polarizasyon yönüne uygun olarak kaynaklanmıştır.
•
•
4 Monte edilmesi
•
•
•
•
•
•
Bilyeli bir vana kullanılacağında, geçişleri iç kısımlarla hizalayın ve
birbirlerine sımsıkı geçirin
Geçişlerdeki yarık büyüklüğü ≤ 0,1 mm
Ölçüm sırf boru içinde yapılabildiğinden taşma boruları arzu edilen
minimum doldurma yüksekliğine mutlaka gelmelidir
Delik çapları ≤ 5 mm. İstenilen sayıda, tek tarafı veya iki tarafı açık
Sensörün anten çapı boru iç çapına mümkün mertebe uymalıdır
Çap, tüm uzunluk boyunca sabit olmalıdır
TaşmaBorusuiçinDikkateAlınmasıGerekenNoktalar:
Uzantıların boru uçları diyagonal kesilmiş ve birbirlerine tam uyan
şekilde koyulmuş olmalıdır
• Kaynak bağlantısını üstteki sunumda gösterildiği şekilde dışta yatılı
konumda bulunan U profili üzerinden. U profilinin uzunluğu boru
çapının en az iki katı
• Boru duvarı içinden kaynak yapılmaz. Taşma borusunun iç duvar
yüzleri pürüzsüz olmalıdır. Kaynaklama nedeniyle hatayla kopma
olduğunda iç kısımda oluşan pürüzleri ve kaynak izlerini iyice
temizleyin. Aksi takdirde bunlar istenmeyen kuvvetli parazit
yansımalara neden olabilir ve dolum malzemelerinin yapışması
kolaylaşır
• Ön kaynak flanşlarının veya boru manşonlarının ölçüm tekniği
olarak uzantısı tavsiye edilmez.
•
36505-TR-141016
Bypassborusundaölçüm Taşma borusunda ölçüme alternatif başka bir ölçüm de haznenin
dışındaki bir bypass borusundan yapılır.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
25
4 Monte edilmesi
Bypassborusukurulumu
1
2
3
4
100 %
6
5
0%
Res. 19: Bypass borusu kurulumu
1
2
3
4
5
6
Radar sensörü
Kutuplanmanın işaretlenmesi
Cihaz flanşı
Sensör referans seviyesinin borunun üst bağlantısına mesafesi
Boru bağlantılarının mesafesi
Tam geçişli bilyeli vana
DikkateAlınmasıGereken DikkateAlınmasıGerekenNoktalarveGereksinimlerTaşma
NoktalarveGereksinimler Borusu:
Bypass
• Sensördeki polarizasyon işaretini dikkate alınız.
• Dişli modellerde işaret altı köşe üzerinde, flanşlı modellerde ise iki
flanş deliği arasında bulunur
• İşaret hazneye olan boru bağlantılarıyla aynı düzlemde olmalıdır
Ölçümtalimatları:
%100 noktası, haznedeki boru bağlantısının üst tarafında olmamalıdır.
• % 0 noktası haznedeki boru bağlantısının altına gelmemelidir
• Sensörün referans seviyesi ile üst boru bağlantısının üst kenarı
arasındaki minimum mesafe > 300 mm
• Kayan hareket süresinin telafisi için parametlendirmede "Uygulama dikey boru" seçilmeli ve borunun çapı girilmelidir
• Monte edilmiş bir sensörde bir yanlış sinyal önleme yapılması
tavsiyeye edilir, ancak mutlaka gerekli değildir
• Tam geçişli bilyeli bir vana ile ölçüm mümkündür
•
26
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Bypassborusununyapısalgereksinimleri:
Metalik malzeme, boru içi pürüzsüz
•
4 Monte edilmesi
•
•
•
•
•
4.5 Ölçümdüzenleri-Debi
Kısa örnekler size debi ölçümü ile ilgili giriş bilgileri vermektedir. Detaylı projelendirme bilgilerini oluk imalatçılarından ve branş literatüründen temin edebilirsiniz.
1
dmin
3 ... 4 hmax
90°
≥ 50 mm
2 2
33
≥ 2 mm x hmax hmax
Dikdörtgenselsavakta
debiölçümü
İç kısmı aşırı derecede pürüzlü olan borularda iç içe takılmış boru
(boru başka borunun içinde) veya boru antenli bir radar sensörü
kulllanın
Flanşlar, boruya polarizasyon yönüne uygun olarak kaynaklanmıştır.
Geçişlerdeki yarık büyüklüğü ≤ 0,1 mmb (Örn. Bilyeli bir vana veya
münferit boru parçalarında ara flanş kullanılacaksa)
Sensörün anten çapı boru iç çapına mümkün mertebe uymalıdır
Çap, tüm uzunluk boyunca sabit olmalıdır
90°
4
Res. 20: Dikdörtgensel savaklı debi ölçümü: dmin. = Sensörün minimum mesafesi
("Teknik özellikler " bölümüne bakın); hmax. = max. Dikdörtgensel savağın doldurulması
1
2
3
4
Taşma savağı (yandan görünüş)
Su üstü
Su altı
Taşma savağı (su altından görünüş)
Prensip olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:
Sensörün su üstünde montajı
Oluğun ortasına ve sıvının yüzeyine dikey montaj
Taşma savağına mesafe
Savak ağızının yerden mesafesi
Savak ağzının su altına asgari mesafesi
Sensörün azami birikme yüksekliğine asgari mesafesi
36505-TR-141016
•
•
•
•
•
•
VEGAPULS 62 • Profibus PA
27
4 Monte edilmesi
Khafagi-Venturioluğunda
debiölçümü
3 ... 4 x hmax
d
90°
hmax
1
2
B
Res. 21: Khafagi-Venturi oluğunda debi ölçümü: d = Sensörün asgari mesafesi
Sensors; hmax. = oluğun max. dolumu; B = Oluğun en büyük kıvrımı
1
2
Sensör pozisyonu
Venturi oluğu
Prensip olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:
•
•
•
•
Sensörün montajı giriş tarafında
Oluğun ortasına ve sıvının yüzeyine dikey montaj
Venturi oluğuna mesafe
Sensörün azami birikme yüksekliğine asgari mesafesi
36505-TR-141016
28
VEGAPULS 62 • Profibus PA
5 Veri yolu sistemine bağlanım
5 Veriyolusisteminebağlanım
Güvenlikaçıklamaları
5.1 Bağlantınınhazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Beslemegerilimi
Enerji bağlantısı bir Profibus-DP-/PA iletişim ağı ile sağlanır.
Bağlantıkablosu
Bağlantı, Profibus spesifikasyonlarında belirtildiği şekilde blendajlı bir
kablo ile yapılmaktadır. Besleme enerjisi ve dijital veri yolu sinyalinin
iletimi, bu durumda, aynı iki damarlı bağlantı kablosundan sağlanır.
Enerji bağlantısı alanı cihaz modeline göre farklılık gösterebilir. Enerji
bağlantısı bilgileri için "Teknik özellikler" bölümüne bakın.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerekeceğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Kurulumunuzun Profibus spesifikasyonlarına uygun şekilde yapılması
gerektiğini unutmayın. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.
Kablo spesifikasyonu, kurulum ve topoloji hakkında ayrıntılı bilgiyi
''Profibus PA - User and Installation Guideline'' linkinden bulabilirsiniz
(www.profibus.com sayfamızdan).
Kablogirişi½NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Kabloyalıtımlamave
topraklama
Kablo blendajı ve topraklamanın, veri yolu spesifikasyonundan
yapılması gerekmektedir. Sanayi için EN 61326-1 test değerlerinin
üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde yalıtımlı
kablo kullanılmalıdır. Kablo blendajının, iki taraflı olarak topraklama
potansiyeline takılmasını tavsiye ederiz.
36505-TR-141016
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında,
bağlantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline
getirin. Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans
empedans düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
İki yanda kablo blendajı katmanı olan voltaj regülatörsüz sistemlerde
kablo blendajını besleme cihazında ve sensörden direkt topraklama potansiyeline getirin. Bağlantı kutusunda (T ayrıştırıcı), kısa dişi
konektörlü kablonun sensöre olan blendajı ne topraklama gerilimine
VEGAPULS 62 • Profibus PA
29
5 Veri yolu sistemine bağlanım
ne de başka bir kablo blendajına bağlanabilir. Besleme gerilimine ve
sonraki ayrıştırıcıya olan kablo blendajlarının birbirlerine bağlanması
ve bir seramik kondansatörü (ör.1 nF, 1500 V) üzerinden topraklama
gerilimine bağlanması gerekmektedir. Alçak frekanslı voltaj denge
akımları bu durum sonucu önlenir, yüksek frekanslı yanlış sinyaller için
koruyucu etki buna rağmen kalır.
Bağlantıtekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantıprosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 22: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
36505-TR-141016
30
VEGAPULS 62 • Profibus PA
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Res. 23: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Birhücreligövdeninbağlantışeması
36505-TR-141016
Aşağıdaki şekil Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
31
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Elektronikbölmevebağlantıbölmesi
2
3
78
45 6
1
4
45 6
78
901
23
1
0
(+)1
901
23
0
Bus
2(-)
5
6
7
8
5
1
Res. 24: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
5
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Veri yolu adresi için seçme anahtarı
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
5.4 İkihücreligövdeninbağlantışeması
2
3
78
1
78
45 6
0
2(-)
901
23
1
(+)1
901
23
0
Bus
45 6
Elektronikbölmesi
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
5
1
6
7
8
1
Res. 25: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
1
2
3
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
Veri yolu adresi için seçme anahtarı
36505-TR-141016
32
VEGAPULS 62 • Profibus PA
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Bağlantıbölmesi
2
Bus
(+)1
3
2(-)
1
Res. 26: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bağlantıalanı-PLICSMOBILEradyomodülü
SIM-Card
Status
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Res. 27: Bağlantı alanı PLICSMOBILE radyo modülü
1
Besleme gerilimi
36505-TR-141016
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
33
5 Veri yolu sistemine bağlanım
5.5 İkihücreligövdeninbağlantıplanıExdia
2
3
78
45 6
1
78
901
23
1
0
(+)1
901
23
0
Bus
45 6
Elektronikbölmesi
2(-)
1
5
6
7
8
4
Res. 28: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde Ex d ia
1
2
3
4
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da port adaptörü için kontak pimleri
Veri yolu adresi için seçme anahtarı
Dış gösterge ve ayar modülü için bağlantı fişi için iç bağlantı (opsiyonel)
Bağlantıbölmesi
Bus
(+)1
2
2(-)
1
Res. 29: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı Ex d ia
1
2
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Dışgöstergeveayar
birimiiçinM12x1fişi
4
3
1
2
Res. 30: Bağlantı fişine bakış
34
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
1
2
3
4
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Elektronikbölmesi
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
5.6 DIS-ADAPT'lıikihücreligövde
1
2
3
Res. 31: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
1
2
3
DIS-ADAPT
İç fiş bağlantısı
Fiş bağlantısı M12 x 1
Fişbağlantısınınatanması
4
3
1
2
Res. 32: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
36505-TR-141016
1
2
3
4
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
35
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Telatamabağlantıkablosu
5.7 Bağlantıplanı-ModelIP66/IP68,1bar
1
2
Res. 33: Tel doğrulama sıkı bağlanmış bağlantı kablosu
1
2
Cihazadresi
Güç kaynağı ve/veya değerlendirme sistemi için kahverengi (+) ve mavi (-)
Blendaj
5.8 Cihazadresinibelirleyin
Her Profibus-PA-Cihaza bir adres tahsis edilmelidir. Geçerli adresler
0 ile 126 arasında bulunmaktadır. Her adres bir Profibus-PA-Ağında
sadece bir verilebilir. Kontrol sistemi sensörü sadece adresin doğru
kaydedilmiş olması halinde görür.
Teslimat durumunda fabrikada adres olarak 126 ayarlanmıştır. Bu,
cihazı fonksiyon kontrolü ve mevcut bir Profibus-PA-aşığa bağlamak
için kullanılabilir. Başka cihazlar bağlayabilmek için akabinde bu adres
değiştirilmelidir.
Adres ayarı şu şekilde de yapılabilir:
•
•
•
Donanımadresleme
Cihazın elektronik mekanında adres seçme şalteri (Donanım
üzerinden adres ayarı)
Gösterge ve ayar modülü (yazılım üzerinden adres ayarı)
PACTware/DTM (yazılım üzerinden adres ayarı)
Donanım adresleme, adres seçme düğmeleriyle cihaza 126'dan
küçük bir adres verilirse etkin konuma geçer. Yazılım adresleme, bu
durumda pasif konumda kalırken; belirlenen donanım adresi geçerli
kalır.
1
2
3
78
45 6
1
78
45 6
0
2(-)
901
23
(+)1
1
Bus
901
23
0
5
6
7
8
1
2
3
36
100'den küçük adresler (Seçenek 0); 100'den büyük adresler (Seçenek 1)
Adresin onluk sayı düzeni (Seçenek 0 - 9)
Adresin birlik sayı düzeni (Seçenek 0 - 9)
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Res. 34: Adres seçme anahtarı
5 Veri yolu sistemine bağlanım
Yazılımadresleme
Yazılım adresleme, adres seçme düğmeleriyle cihaza 126 veya üstünde bir adres verilirse etkin konuma geçer.
Bu adresleme işlemi "Gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzunda
tanımlanmaktadır.
5.9 Açmafazı
VEGAPULS 62'in bağlantısından sonra cihaz ilk önce veri yolu
sisteminde yaklaşık 30 saniyelik bir ototest yapar. Şu işlemler yerine
getirilir:
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
"F 105 Ölçüm değerini bul" durum mesajının ekran veya bilgisayar
bilgileri
Durum biti kısa süreliğine arızalandı
36505-TR-141016
Uygun bir ölçüm değeri bulunur bulunmaz bu değer sinyal hattında
çıkar. Değer, gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara, örneğin
fabrika ayarına tekabül eder.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Göstergeveayarmodülüiledevreyealma
6.1 Göstergeveayarmodülününkullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
Res. 35: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
36505-TR-141016
38
VEGAPULS 62 • Profibus PA
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1
2
Res. 36: Gösterge ve ayar modülünün iki hücreli gövdeye montajı
1
2
Elektronik bölmesinde
Bağlantı bölmesi
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
6.2 Kumandasistemi
1
36505-TR-141016
2
Res. 37: Gösterge ve kumanda elemanları
Tuşfonksiyonları
VEGAPULS 62 • Profibus PA
1
2
Sıvı kristal ekran
Kumanda tuşları
•
[OK] tuşu:
– Menüye genel bakışa geç
– Seçilen menüyü teyit et
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
•
Kumandasistemi
– Parametre işle
– Değeri kaydet
[->] tuşu:
– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
– Liste kaydını seç
– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
– Girilen bilgileri iptal et
– Üst menüye geri git
Cihazı, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız. Münferit
menü noktaları LCD display'de gösterilir. Münferit tuşların fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan yakl.
60 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner.
Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler kaybolur.
6.3 Parametreleme
Cihaz, parametreleri girme sonucu kullanım koşullarına uyarlanır.
Parametreler kontrol menüsü üzerinden girilir.
Anamenü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreyealma: Ölçüm yerleri ismi, ortam, kullanım, hazne, seviyeleme, AI FB 1 Channel - Ölçekleme - Sönümleme gibi ayarlar
Ekran: Dil seçeneklerini, hem ölçüm değerine hem de aydınlatmaya
yapılan ayarları gösterir
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenirliği, AI FB 1 simülasyonu ve
yankı eğimi hakkında bilgileri verir
Diğerayarlar: Cihaz birimleri, yanlış sinyal bastırma, lineerizasyon,
sensör adresi, şifre, tarih/saat, sıfırlama, sensör verilerini kopyalama
gibi ayarları içerir
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın özellikleri
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki
münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
40
Her dolum malzemesinin yansıma özelliği farklıdır. Sıvılarda hata
faktörleri arasında ayrıca dolum malzemesinin aktif yüzeyleri ve
köpükleşme de yer alır. Dökme malzemede ise bunlar toz oluşması,
malzeme koniği ve hazne duvarıdan gelen ek yankılardır.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Devreyealma-Ortam
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Sensörün bu farklı ölçüm koşullarına uymasını sağlamak için bu
menüden ilk olarak "Sıvı" veya "Dökme malzeme" seçeneklerine
basılmalıdır.
Bu seçildiğinde sensör optimum bir şekilde ürüne uyarlanır ve ölçüm
güvenliği özellikle yansıma özelliği kötü olan malzemelerde net bir
şekilde artar.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Uygulama Ortamın yanı sıra, kullanım veya kullanım yeri gibi özellikler de ölçümü
etkileyebilir.
Bu menü size, sensörü ölçüm koşullarına uyarlama olanağı sunar.
Ayarlama özellikleri "Ortam " menüsü "Sıvı" ve "Dökme malzeme" alt
seçeneklerinden hangisini seçtiğinize bağlıdır.
"Sıvı"da da şu seçenekler vardır:
"Dikey boru" seçeneği ile, kullanılmakta olan dikey borunun iç çap
değerinin verileceği yeni bir pencere açılır.
Uygulamalar şu özelliklerden oluşmaktadır:
36505-TR-141016
Depotankı:
• Yapı: Büyük hacimli, dikey konumda silindirik, yatay konumda
yuvarlak
• Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Sakin dolum malzemesi yüzeyi
– Ölçüm değerlerinin doğru ve kesin olması gerektiğine yöneltilen
yüksek beklenti
• Sensörün özellikleri:
VEGAPULS 62 • Profibus PA
41
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Ölçüm değerlerinde yüksek doğruluk oranı
– Sensörün kısa bir zaman dilimi içinde reaksiyon göstermesine
gerek yoktur
Üründönüşümlütank:
Yapı: Büyük hacimli, dikey konumda silindirik, yatay konumda
yuvarlak
• Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
• İç düzenekler: yandan monte edilmiş küçük veya üstten monte
edilmiş büyük karıştırma mekanizması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Nispeten sakin dolum malzemesi yüzeyi
– Ölçüm değerlerinin doğru ve kesin olması gerektiğine yöneltilen
yüksek beklenti
– Yoğuşma oluşumu
– Çok az miktarda köpükleşme
– Taşma mümkündür
• Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Azami hıza ayarlı olmadığı için ölçüm değerlerinde yüksek
doğruluk oranı
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
Gemitankı(Kargotankı):
Dolum malzemesinin hızı: Yavaş doldurma ve boşaltma
Hazne:
– Zemine entegre parçalar (Takviyeler, ısıtma kangalları)
– Yüksek ek bağlantılar 200 … 500 mm (Çapları da büyük)
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, hareket oldukça ürün birikiyor
– Ölçüm değerlerinin son derece doğru olması gerekmektedir (%
95'in üzerinde)
• Sensörün özellikleri:
– Seyrek oluşan parazit yankılanmalara karşı düşük hassasiyet
– Ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin
ölçüm değerleri
– Ölçüm değerlerinde yüksek doğruluk oranı
– Yanlış sinyal bastırma gerekli
•
•
42
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Karıştırmakabı(Reaktör):
Yapı: Hazneler herhangi bir büyüklükte olabilir
Dolum malzemesinin hızı:
– Hem hızlı hem yavaş doldurma mümkündür
– Hazne çok sık doldurulup boşaltılmaktadır
• Hazne:
– Ek bağlantılar mevcuttur
– Metal malzemeden büyük karıştırma kanatları
– Debi sabitleyici, ısıtma kangalları
•
•
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, hareket oldukça ürün birikiyor
– Güçlü girdap oluşumu
– Yüzey şiddetle oynar, köpük oluşur
Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde yüksek
ölçüm hızı
– Seyrek oluşan parazit yankılanmaları bastırılır.
Dozajkabı:
Yapı: Hazneler herhangi bir büyüklükte olabilir
Dolum malzemesinin hızı:
– Çok hızlı dolar ve boşaltılır
– Hazne çok sık doldurulup boşaltılmaktadır
• Hazne: Dar yerde kurulum
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu, antende ürün birikiyor
– Köpükleşme
• Sensörün özellikleri:
– Hiç denecek kadar az oranda ortalama değer oluşturulması
neticesinde optimum ölçüm hızı
– Seyrek oluşan parazit yankılanmaları bastırılır.
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
•
Dikeyboru:
Dolum malzemesinin hızı:: Çok hızlı dolar ve boşaltılır
Hazne:
– Havalandırma deliği
– Flanş, kaynak dikişi gibi bağlantı yerleri
– Boruda çalışma süresi sapması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Yapışmalar
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde optimum
ölçüm hızı
– Boru iç çapının girilmesi, boruda çalışma süresi sapmasını da
göz önüne alır.
– Yankı algılama hassasiyeti düşük
•
•
Bypass(alternatifyol):
Dolum malzemesinin hızı:
– Kısa ve uzun bypass borularında hem hızlı hem de yavaş doldurma mümkündür
– Doluluk seviyesi çoğu kez bir ayarlama mekanizması ile sabit
tutulur
• Hazne:
– Yan taraftan girişler ve çıkışlar
– Flanş, kaynak dikişi gibi bağlantı yerleri
– Boruda çalışma süresi sapması
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Yoğuşma oluşumu
– Yapışmalar
36505-TR-141016
•
VEGAPULS 62 • Profibus PA
43
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
– Yağ ve su ayrılabilir
– Antenin içine taşacak kadar doldurulabilir
Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortalama değer oluşturulması neticesinde optimum
ölçüm hızı
– Boru iç çapının girilmesi, boruda çalışma süresi sapmasını da
göz önüne alır.
– Yankı algılama hassasiyeti düşük
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
Plastikdepo:
Hazne:
– Ölçüm sabit olarak üzerine veya içine takılmıştır
– Uygulamaya bağlı olarak hazne tavanından ölçüm
– Hazne boş olduğunda ölçüm zeminden yapılabilir
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Plastik tavanda yoğuşma oluşumu
– Dış tesislerde su veya haznenin tavanında kar birikebilir
• Sensörün özellikleri:
– Hazne dışındaki parazit sinyalleri de göz önüne alınır.
– Yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir
•
Taşınabilirplastikgövde:
Hazne:
– Malzeme ve kalınlık farklı
– Hazne tavanından ölçüm
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Hazne değiştirildiğinde ölçüm değeri sıçrıyor
• Sensörün özellikleri:
– Haznenin değiştirilmesiyle, farklılaşmış refleksiyon şartlarına
hızla uyum
– Yanlış sinyal bastırma gerekli
•
Açıksular(Seviyeölçümü):
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Sensörün su yüzeyinden uzaklığı çok büyük
– Dalgalanma nedeniyle çıkış sinyalinin büyük oranda sönümlenmesi
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Su yüzeyinde arada sırada madde veya böcek olabilir
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
•
•
44
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Açıkkanal(Debiölçümü)
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Durgun su yüzeyi
•
•
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
– Doğru ölçüm sonucu beklenmektedir
– Su yüzeyine mesafe normalde kısmen büyük
Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
Fazlayağmursuyu(Set):
Seviye değişim hızı: Seviye değişimi yavaş
Proses ve ölçüm koşulları:
– Antende buzlanma ve yoğuşma olabilir
– Anten içlerine örümcek ve böcekler yuva yapabilir
– Çalkantılı su yüzeyi
– Sensör taşabilir
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ve kesin ölçüm değerleri
– Yakın alanda hassas değil
•
•
Gösterim:
Doluluk seviyesi için tipik olmayan tüm uygulamalar için ayar
– Cihazın gösterimi
– Cisim tanıma/gözetleme (Ek ayarlar gerekli)
• Sensörün özellikleri:
– Sensör, ölçüm aralığındaki her türlü ölçüm değişikliğini hemen
kabul ediyor
– Hemen hemen hiç ortalama değer oluşturulmaması neticesinde
yüksek ölçüm hızı
•
Dikkat:
Haznede, yoğuşuk su oluşumu sonucu farklı dielektrik değerli sıvıların
ayrılması halinde, radar sensörü belirli koşullarda sadece en yüksek
dielektrik değerli doldurma malzemesini algılayabilir. Bu yüzden,
ayırma katmanlarının hatalı ölçümlere neden olabileceğini göz önünde
bulundurun.
Her iki sıvının toplam yüksekliğini emin ölçmek istiyorsanız, servisimize başvurun veya ayırma katmanı ölçümü için bir cihaz kullanın.
"Döküm malzemesi"nde şu seçenekler vardır:
Uygulamalar şu özelliklerden oluşmaktadır:
36505-TR-141016
Silo(İnce,uzun):
• Metal hazne: Kaynak dikişi
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Sensörün yakınında dolum
– Silo tamamen boş olduğunda sistemde hışırtı artar
• Sensörün özellikleri:
– Yüksek oranda ortalama değer oluşturulması dolayısıyla istikrarlı ölçüm değerleri
VEGAPULS 62 • Profibus PA
45
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
– Devreye alım sırasında yanlış sinyal bastırma tavsiye edilir,
otomatik yanlış sinyal bastırma gereklidir
– Kısmen doldurulmuş haznelerde otomatik yanlış sinyal bastırma
Tank(Büyükhacimli):
Beton veya metal hazne:
– Yapılandırılmış hazne duvarları
– İç düzenler mevcut
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
– Büyük döküm açısı
• Sensörün özellikleri:
– Orta derecede ortalama değer oluşturulması
– Ölçüm değerlerinde büyük sıçramalar kabul edilir.
•
Hızlıdoldurmalıtank:
Beton veya metal hazne (Çok hücreli silo için de):
– Yapılandırılmış hazne duvarları
– İç düzenler mevcut
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Kamyon doldurma sonucu ölçüm değerinde sıçramalar
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
– Büyük döküm açısı
• Sensörün özellikleri:
– Az oranda ortlama değer oluşturma
– Ölçüm değerlerinde çok büyük sıçramalar kabul edilir.
•
Yığın:
Hareketli taşıma bandına sensör montajı
Yığın profilinin tespiti
Doldurma sırasında yükseklik tespiti
Proses ve ölçüm koşulları:
– Yığın veya traversin profili sonucu ölçüm değerlerinde sıçramalar
– Büyük döküm açısı
– Doldurma akımının yakınında ölçüm
• Sensörün özellikleri:
– Orta derecede ortalama değer oluşturulması
– Ölçüm değerlerinde büyük sıçramalar kabul edilir.
•
•
•
•
Konkasör:
İç düzenler, aşınmaya karşı donatılar ve güvenlik tertibatı mevcuttur
• Proses ve ölçüm koşulları:
– Kamyon doldurma sonucu ölçüm değerinde sıçramalar
– Hızlı tepki sürati
– Dolum malzemesi ile arasında büyük aralık
• Sensörün özellikleri:
– Hiç denecek kadar az ortlama değer oluşturma
– Asgari reaksiyon hızı, ölçüm değerlerinde çok büyük sıçramalar
kabul edilir.
•
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
46
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Gösterim:
• Doluluk seviyesi için tipik olmayan tüm uygulamalar için ayar
– Cihazın gösterimi
– Cisim tanıma/gözetleme (Ek ayarlar gerekli)
• Sensörün özellikleri:
– Sensör, ölçüm aralığındaki her türlü ölçüm değişikliğini hemen
kabul ediyor
– Hemen hemen hiç ortalama değer oluşturulmaması neticesinde
yüksek ölçüm hızı
Bu seçenek sayesinde sensör uygulamaya veya kullanım yerine
optimum şekilde uyarlanır ve farklı koşullarda belirgin bir şekilde daha
iyi bir ölçüm güvenliği sağlanır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Hazne
şekli
Malzeme (ortam) ve uygulamanın yanı sıra haznenin şekli de ölçümü
etkileyebilir. Sensörü ölçüm koşullarına uyarlamak için bu menü
seçeneği size belli uygulamalarda hazne zemini ve tavanı için çeşitli
seçenekler sunmaktadır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Hazne
yüksekliği,ölçümaralığı
Bu seçenek sayesinde sensörün çalışma alanı haznenin yüksekliğine
uyarlanır ve farklı koşullarda ölçüm güvenliği oldukça artar.
Bundan bağımsız olarak aşağıda belirtilen minimum seviye ayarı
yapılmalıdır.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreyealma-Seviye
ayarı
adar sensörü mesafe ölçüm cihazı olduğu için, sensörle dolum
malzemesi yüzeyi arasındaki mesafe ölçülür. Ekranda gerçek dolum
malzemesi seviyesinin görüntülenmesi için ölçülen mesafenin yüzdelik seviyeye getirilmesi gerekmektedir.
36505-TR-141016
Böyle bir ayarın yapılabilmesi için uzaklık hazne doluyken ve boşken
girilir (Bkz. aşağıdaki örnek):
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47
3
100%
2
5m
(196.9")
0,5 m
(19.68")
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
0%
1
Res. 38: Min./Maks. seviye ayarı parametreleme örneği
1
2
3
Min. doluluk seviyesi = Maks. ölçüm mesafesi
Maks. doluluk seviyesi = Min. ölçüm mesafesi
Referans düzlem
Bu değerler bilinmiyorsa, örneğin %10 ve %90 gibi mesafelerle
karşılaştırılabilir. Bu mesafe değerlerinin çıkış noktası daima referans
düzlemdir, yani vidanın veya flanşın conta yüzeyidir. Referans düzlemine ait verileri Teknik veriler bölümünde bulabilirsiniz. Esas dolum
yüksekliği oradaki veriler temelinde hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
Devreyealma-Min.seviyeayarı
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Min. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
48
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Ok şimdi mesafe değerine atlar.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
4. Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Hazne zemininden sensöre olan uzaklık)
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Devreyealma-Maks.
seviyeayarı
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [OK]tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Ok şimdi mesafe değerine atlar.
4. Yüzde değere tekabül eden dolu hazne mesafesini metre değerinden verin. Maksimum doluluk seviyesinin anten kenarına olan
minimum uzaklığın altında kalmasına dikkat edin.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Tanı-Ölçümgüvenirliği
Temassız çalışan doluluk seviyesi sensörlerinde ölçüm proses
koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi
yankısının ölçüm güvenilirliği dB değeri ile gösterilir. Ölçüm güvenilirliği, sinyal gücü eksi parazittir. Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de
o kadar doğru olur. Doğru bir ölçümde değerler > 10 dB'dir.
36505-TR-141016
Tanı-İbre
VEGAPULS 62 • Profibus PA
49
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Tanı-Eğimverileri
"Yankı eğimi" seçeneği yankının sinyal şiddeti ölçüm aralığından dB
değeriyle verilmektedir. Sinyal şiddeti ölçüm kalitesinin değeriendirilmesine izin vermektedir.
"Yanlış sinyal bastırma", boş haznenin kaydedilen hatalı yankılarını
(Bkz. "Diğer ayarlar") ölçüm alanındaki "dB" değerli sinyal gücüyle
verir.
Ölçüm güvenliği hakkında kesin kanıya yankı eğrisi ve yanlış sinyal
bastırma karşılaştırılarak varılır.
Seçilen eğri sürekli aktüelleştirilir. [OK] tuşuyla zoom fonksiyonu olan
bir alt menü açılır:
•
•
•
Tanı-Yankıeğimibelleği
"X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
"Y büyütme": "dB" değerindeki sinyalin 1-, 2-, 5- ve 10 kat büyütülmesi
"Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi
"Yankı eğimi belleğ" komutu ile devreye alma zamanında yankı eğimini
kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Mülk İşletimi
İşlevselliğinin kullanımı için zaruridir. Kayıt olabildiğince düşük bir
doluluk seviyesinde yapılır.
Çalışma sırasında sinyaldeki değişimlerin algılanması için PACTware
kullanım yazılımı ve PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı eğimi
görüntülenip kullanılabilir. Devreye alma yankı eğimi ayrıca yankı eğimi
penceresinde de görüntülenebilir ve gerçek yankı eğimi ile kıyaslanabilir.
50
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Karıştırma mekanizmaları
Hazne duvarlarında biriken maddeler veya kaynak dikişi
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Diğerayarlar-Yanlış
sinyalönleme
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Uyarı:
Bir yanlış sinyal bastırıcı bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ölçümü
sırasında bir daha dikkate alınmamaları için bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder.
Mevcut tüm hatalı yansımaların ölçülebilmesi için bu işlem düşük sıvı
seviyesiyle yerine getirilmelidir.
Şu prosedürü izleyin:
1.
[->] tuşuna basarak "Parazit hariçleyici" menü seçeneğini seçin
ve [OK] tuşuna basın.
2. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
3. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
4. [OK] tuşuna yeniden basarak sensör ile dolum malzemesinin
yüzeyi arasındaki gerçek uzaklığı girin.
5. Bu aralıkta mevcut tüm hatalı sinyalleri [OK] ile teyitten sonra
sensör tarafından tespit edilip kaydedilir.
Uyarı:
Yanlış (fazla büyük) bilgi halinde, güncel doluluk seviyesi hatalı sinyal
olarak kaydedileceğinden, doldurma malzemesine olan mesafeyi
kontrol edin. Böylece bu alandaki doluluk seviyesi artık tespit edilemez.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
36505-TR-141016
''Sil": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırmayı tamamen silme
görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal bastırıcıyı artık
haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine getiremediği takdirde kullanılır.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
51
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Genişlet": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırıcıyı genişletir. Bu,
yanlış sinyal önlemenin doluluk seviyesi yüksekken yapılmış ve tüm
hatalı yankıların tespit edilememiş olması halinde, yararlı bir işlemdir.
Genişlet" seçeneğine basıldığında ekrana dolum malzemesinin yüzeyi
ile oluşan yanlış sinyalleri bastırma arasındaki uzaklık çıkar. Bu değer
değiştirilebilir ve yanlış sinyal bastırma aralığı bu aralığa genişletilebilir.
Diğerayarlar-Lineerizasyoneğimi
Bir lineerizasyon, doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır,
örneğin, silindir veya konik tankta hacmin gösterilmesi isteyorsa. Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğrileri bulunmaktadır. Bu eğriler,
doluluk yüksekliği ile hazne hacmi arasındaki ilşkiyi belirtirler.
Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne hacminin doğru
görüntülenmesi sağlanır. Hacim yüzde olarak değil de litre veya
kilogram olarak verilecekse ek olarak "Display" menü seçeneğinden
bir ölçekleme ayarı yapılabilir.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri kaydedin,
[ESC] tuşuyla menüden çıkın ve tuşuyla menüden çıkın ve [->] tuşuyla sonraki menü seçeneğine geçin.
Dikkat:
WHG'ye göre bir taşma güvenliği parçası ruhsatı olan cihazlar kullanılacağında aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Diğerözellikler-Sıfırlama Bir sıfırlamada ufak istisnalar dışında tüm ayarlar sıfırlanır. İstisnalar
şunlardır: Şifre, dil, aydınlatma, SIL ve HART çalışma modu.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
•
•
52
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
•
Teslimatzamanı: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre
ayarlarının (siparişle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi.
Sistemdeki bir yanlış sinyal bastırma, serbest programlanabilen
lineerizasyon eğimi, yankı eğimi belleği ile birlikte durum belleği
bilgileri de silinir.
Standartayarlar: Özel parametreler de dahil parametre ayarları
sıfırlanarak ilgili cihazın standart ayarlarına getirilir. Oluşturulan
bir yanlış sinyal önleme, serbest ayarlanan lineerleştirme kavisi,
ölçüm değeri hafızası, yankı kavisi hafızası ve olay hafızası silinir.
Devreyealma: Parametre ayarlarının yeniden cihazın standart
değerlerine getirilmesi. Siparişe özgü ayarların kurulması sürdürülür, yine de bu değerler kullanılmakta olan değerleri değiştirmez.
Sistemdeki bir yanlış sinyal bastırma, serbest programlanabilen
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
•
•
lineerizasyon eğimi, ölçüm değeri belleği, yankı eğimi belleği ile
birlikte durum belleği bilgileri de değişmeden kalırlar. Lineerizasyon özelliği lineere ayarlanır.
Yanlışsinyalbastırma: Önceden oluşturulan bir yanlış sinyal
bastırmanın silinmesi. Fabrika ayarında olan yanlış sinyal bastırma
etkin kalır.
İbreÖlçümdeğeri: Ölçülen min. ve maks. uzaklıkların gerçek
ölçüm değerine çevrilmesi.
İstediğiniz sıfırlama fonksiyonunu [->] düğmesiyle ayarlayın ve [OK]
tuşuna basarak teyit edin.
Aşağıdaki tablo VEGAPULS 62'in standart değerlerini göstermektedir:
Menü
Menüseçeneği
Standartdeğer
Devreye alma
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Ortam
Sıvı/sulu çözelti
Uygulama
Tank:
Hazne kalıbı
Bombeli hazne zemini
Döküm malzemesi/balast, çakıl taşı
Silo
Bombeli hazne kapağı
Hazne yüksekliği/ Ölçüm aralığı alm., bkz. ek "Teknik veÖlçüm aralığı
riler"
Min. seviye
Ölçüm aralığı alm., bkz. ek "Teknik veriler"
Maks. seviye
0,000 m(d)
AI FB1 Channnel
PV (lin. Yüz.)
AI FB1 seviyelendirme ünitesi
Yükseklik
%
AI FB1 ölçekleme 0,00 lin %, 0,00 %
100,00 lin %, 100,00 %
AI FB1 Sönümleme
0 sn
Kullanımın kilitlen- Kilit açık
mesi
Dil
Siparişte belirtildiği şekilde
Gösterge değeri
SV 1
Aydınlatma
Sönük
36505-TR-141016
Ekran
VEGAPULS 62 • Profibus PA
53
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü
Menüseçeneği
Standartdeğer
Diğer ayarlar
Uzaklık birimi
m
Sıcaklık birimi
°C
Ünite SV2
m
Sonda uzunluğu
Dikey borunun fabrikada belirlenen uzunluğu
Lineerizasyon eğimi
Lineer
Sensör adresi
126
6.4 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
36505-TR-141016
54
VEGAPULS 62 • Profibus PA
7 PACTware ile devreye alma
7 PACTwareiledevreyealma
7.1 Bilgisayarıbağlayın
Arayüzadaptörüyardımıyladoğrudansensöre
2
1
3
Res. 39: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1
2
3
Koşullar
Bilgisayara USB kablosu
VEGACONNECT arayüz adaptörü
Sensör
7.2 Parametreleme
Cihazın Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
36505-TR-141016
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
55
7 PACTware ile devreye alma
Res. 40: Bir DTM görünümü örneği
Standartsürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
7.3 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
36505-TR-141016
56
VEGAPULS 62 • Profibus PA
8 Diğer sistemlerle devreye alma
8 Diğersistemlerledevreyealma
8.1 DDkontrolprogramları
Cihazın, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programları için Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanımları mevcuttur.
36505-TR-141016
Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden indirilebilir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
57
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
9 Tanı,ÜrünYönetimiveServis
9.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
9.2 Ölçümdeğerivesonuçbelleği
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçümdeğeribelleği
100.000'e kadar ölçüm değeri sensörde bir halka arabelleğine
kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Kaydedilebilir değerler şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzaklık
Dolum yüksekliği
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş
Akım değeri
Ölçüm güvenirliği
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklık, ölçüm güvenirliği ve elektronik sıcaklık gibi özellikleri
kaydeder.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olaybelleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
Yankıeğimibelleği
Yankı eğimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yankı verileri kaydedilir. Bellek iki alana ayrılmaktadır:
•
•
•
58
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Devreyealımınyankıeğimi: Bu, devre alımındaki ölçüm koşulları
için referans bir yankı eğimi görevini görür. Kullanımdaki ölçüm koşullarının değiştirilmesi veya sensörde kalan maddeler bu şekilde ortaya
çıkar. Devreye alımın yankı eğimi şu şekilde kaydedilir:
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Diğeryankıeğimleri: Bu kayıt bölgesinde sensörden 10'a kadar
yankı eğimi bir halka arabelleğine kaydedilebilir. Diğer yankı eğimleri
şu şekilde kaydedilir:
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
9.3 ÜrünYönetimiFonksiyonu
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durummesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 41: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza(Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonunkontrolü(Functioncheck): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Spesifikasyonundışındakalandeğerler(Outofspecification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
36505-TR-141016
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakımihtiyacı(Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
59
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure(Arıza)
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki kodlar ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Metinmesajı
Neden
SorunGiderme
PADevSpec
Diagnosis
F013
– Kullanım sırasında
– Kurulumu ve paramet- Bit 0
sensör yankı algılareleri kontrol edin ve/
Hiçbir ölmıyor
veya gereken düzeltçüm değeri
meyi yapın
– Anten sistemi kirli veya
yok
bozuk
– Proses modüllerini ve/
veya anteni temizleyin
veya değiştirin
F017
– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında
kalıyor
F025
– Boru bağlantı noktaları – Lineerizasyon tablosunu kontrol edin
sürekli olarak yükselmiyor (Örn. mantıksız – Tablonun silinmesi/
değer çiftleri)
yeniden çizilmesi
F036
– Yazılım güncellemesi
hatalı veya yarım
kalmış
– Yazılım güncellemesini Bit 3
tekrarlayın
– Elektronik modelini
kontrol edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
F040
– Donanım hatalı
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
F080
– Genel yazılım hatası
– Çalışma gerilimini kısa Bit 5
süreliğine ayırın
F105
– Cihaz hâlâ açılma
aşamasında. Ölçüm
değeri de halen bulunamadı
– Açılma aşamasının
sonunu bekleyin
– Süre, model ve parametrelere bağlı olarak
her zaman yaklaşık 3
dk'ya kadar
F113
– Dahili cihaz iletişiminde hata
– Çalışma gerilimini kısa Bit 7
süreliğine ayırın
– Cihazı onarıma
gönderin
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Çalışan bir
yazılımın olmaması
Elektronikte
hata
Ölçüm değerini bul
60
Bit 2
Bit 4
Bit 6
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
İletişim hatası
– Sınır değerlerine
Bit 1
uygun seviyenin değiştirilmesi (Min. ve maks.
arasındaki fark ≥ 10
mm olmalıdır.).
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
SorunGiderme
PADevSpec
F125
– Belirtilmeyen alanda
elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını
kontrol edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık
aralığına sahip bir
cihaz kullanın
Bit 8
F260
– Fabrikada yapılan
kalibrasyonda hata
Kalibrasyonda hata – EEPROM'da hata
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
Bit 9
F261
– Devreye alımda hata
Konfigüras- – Yanlış sinyal bastırma
hatalı
yonda hata
– Sıfırlama sırasında
hata
– Devreye alımı tekrarlayın
– Sıfırlamayı tekrarlayın
Bit 10
F264
– Seviye hazne yüksekliği/ölçüm aralığı
dışında
– Cihazın maksimum
ölçüm aralığı yeterli
değil
– Kurulumu ve paramet- Bit 11
releri kontrol edin ve/
veya gereken düzeltmeyi yapın
– Daha büyük ölçüm
aralığı olan bir cihaz
kullanın
F265
– Sensör artık ölçüm
yapmıyor
– Çalışma gerilimi çok
az
– Çalışma gerilimini test Bit 12
edin
– Sıfırlayın
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
Metinmesajı
Onaylanmamış
elektronik
sıcaklığı
Kurulum/
Devreye alım hatası
Ölçüm
fonksiyonu
arızalı
Functioncheck
Diagnosis
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
C700
– Bir simülasyon etkin
– Simülasyonu kapat
– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
Metinmesajı
Simülasyon
etkin
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
36505-TR-141016
Outofspecification
VEGAPULS 62 • Profibus PA
61
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Kod
Neden
SorunGiderme
S600
– Belirtilmeyen alanda elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S601
– Haznenin taşma tehlikesi
– Daha fazla dolum yapılmamasını sağlayın
– Haznede dolum seviyesini
kontrol edin
S603
– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
– Elektrik bağlantısını test
edin
– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
Metinmesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Taşma
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
Maintenance
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Neden
SorunGiderme
M500
– Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine
getirilemedi
– Sıfırlamayı tekrarlayın
– Sensör verili XML dosyasını
sensöre yükleyin
M501
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M502
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M503
– Yankı ve parazit arasındaki
ilişki güvenilir bir ölçüm için
çok azdır.
– Kurulum ve proses koşullarını kontrol edin
– Anteni temizleyin
– Kutuplanma yönünü
değiştirin
– Daha hassas bir cihaz
kullanın
M504
– Donanım hatalı
– Bağlantıları kontrol edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M505
– Doluluk seviyesi yankısı
artık algılanamıyor
– Anteni temizleyin
– Daha uygun anten/sensör
kullanın
– Varsa hatalı yankıları giderin
– Sensör konumu ve hizalamayı optimize edin
Metinmesajı
Teslimat sırasında sıfırlama
hatası
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
Tanı belleğinde hata
Ölçüm güvenirliği çok
düşük
Bir cihaz arayüzünde hata
Hiçbir yankı yok
62
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Kod
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Arızaolduğundayapılacaklar
Arızanıngiderilmesiiçin
izlenecekprosedür
9.4 Arızalarıngiderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
Sıvılardaölçümhatalarınıngiderilmesi
Aşağıdaki tablolarda sıvılarda kullandan kaynaklanan tipik ölçüm hataları belirtilmektedir. Bu kapsamda şu hatalar arasında ayrım yapılır:
•
•
•
Dolum seviyesi sabitken
Doldururken
Boşaltırken
Level
"Hatalı şekil" sütunundaki şekiller hem gerçek dolum seviyesini kesik
çizgi olarak gösterir hem de sensör tarafından gösterilen dolum seviyesini ortadan çizilmiş bir çizgi olarak gösterir.
1
2
0
1
2
time
Gerçek dolum seviyesi
Sensörden okunan dolum seviyesi
36505-TR-141016
Uyarılar:
• Sensörün sabit bir değer gösterdiği her yerde sebep akım çıkışındaki ayarın "Değeri muhazafa et " şşeklinde olmasından kaynaklanmış olabilir
• Dolum seviyesi çok az olduğunda neden aynı zamanda çok yüksek hat direnci de olabilir
VEGAPULS 62 • Profibus PA
63
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Sabitdolumseviyesindeölçümhatası
1. Dolum seviyesinin
ölçüm değeri ya çok az
ya da çok yüksek
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Level
2. Ölçüm değeri % 0
yönüne sıçrıyor
time
0
SorunGiderme
– Min./maks. seviyelemeyi yapın
– Lineerizasyon eğimi yanlış
– Lineerizasyon eğimini uyarlayın
– Bypass veya dikey çıkış
– Hazne formu ile ilgili uygulama
borusuna montaj ve bunun
parametresini kontrol edin ve
gerekirse uyarlayın (Bypass,
sonucunda çalışma süresinde
hata (% 100'e yakın küçük
dikey çıkış borusu, çap)
ölçüm hatası/ % 0'a yakın büyük
ölçüm hatası)
– Genliği dolum seviyesi yankısından büyük olan çoklu yankı
(Hazne tavanı, ürün yüzeyi)
– Uygulama parametrelerini kontrol edin gerekirse hazne tavanı,
malzeme türü, kemerli zemin,
yüksek dielektrik değerini
uyarlayın
– Prosese bağlı olarak seviye
ölçümü genliği düşer.
– Yanlış sinyal bastırılmadı
– Yanlış sinyalleri bastırın
time
Level
3. Ölçüm değeri % 100
yönüne sıçrıyor
Neden
– Min./maks seviyeleme doğru
değil
0
time
– Bir yanlış yankının genliği veya – Değişen arıza sinyallerinin
yeri değişti (Ör. Yoğuşum, birisebebini tespit edin, yanlış
ken ürün); yanlış sinyal bastırma
sinyal bastırmayı ör. yoğuşku ile
artık uymuyor
etkin hale getirin
Dolumsırasındaölçümhatası
Ölçüm değeri dolum sırasında değişmeden
kalıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
Doldururken ölçüm değeri zemin alanında
takılıyor
0
SorunGiderme
– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
bastırın
– Ölçüm durumunu kontrol edin:
Anten soketten dışarı sarkmalıdır, modüller
– Antendeki kirlerin alınması
gerekmektedir
– Yakın alandaki modüllerde
arızalar olduğunda: Kutuplanma
yönünü değiştirin
– Yanlış sinyali önlemeyi yeniden
oluşturun
– Maks. seviyelemeyi uyarlayın
– Örneğin, εr < 2,5 olan sıvı yağ
bazlı çözücü vb. gibi ürünlerde
tank zemininin yankısı seviye
ölçüm yankısından büyük
– Dolum malzemesi, hazne
yüksekliği ve hazne şekli
parametrelerini kontrol edin ve
gerekiyorsa bunları yeniden
ayarlayın.
– Doldurma malzemesi yüzeyinde – Parametreyi test edin gerekirse
türbulanslar, hızlı doldurma
değiştirin (Ör. Dozaj haznesi,
reaktör)
time
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
64
time
Level
0
Doldururken ölçüm
değeri geçici olarak takılıyor ve doğru doluluk
seviyesine sıçrıyor
time
Level
0
Neden
– Yakın alandaki parazitlenme
fazla büyük veya seviye ölçüm
yankısı fazla küçük
– Güçlü köpükleşme ve girdap
oluşumu
– Maks. seviyeleme doğru değil
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Ölçüm değeri doldurma sırasında % 0
yönüne sıçrıyor
Hatanınresmi
0
Neden
time
– Bir arıza yankısı yerindeki
dolum seviyesi yankısı arıza
yankısından ayırdedilemez
(Çoklu yankıya sıçrıyor)
0
time
– Antende değişken yoğuşma
veya kir
Level
9. Doldururken ölçüm
değeri aniden % 100
yönüne sıçrıyor
0
time
Level
10. Ölçüm değeri ≥
% 100 ya da 0 m mesafeye sıçrıyor
0
– Yakın alandaki modüllerde
arızalar olduğunda: Kutuplanma
yönünü değiştirin
– Daha uygun kurulum pozisyonu
seçin
– Doldurma sırasında oluşan
– Yanlış sinyalleri bastırın
güçlü türbülanslar ve köpükleşmeler sonucunda seviye yankısının genliği düşüyor. Ölçüm
değeri parazit yankılanmasına
sıçrıyor.
Level
Doldururken ölçüm değeri % 100 yönüne
sıçrıyor
SorunGiderme
– Bir çoklu yankının (Hazne tavanı – Uygulama parametrelerini kont- ürün yüzeyi) genliği doluluk
rol edin gerekirse hazne tavanı,
seviyesi yankısından daha
malzeme türü, kemerli zemin,
büyüktür
yüksek dielektrik değerini
uyarlayın
Level
Hataaçıklaması
time
– Yanlış sinyali bastırın veya
yanlış sinyal bastırmayı yakın
alandaki yoğuşma/kirlenme ile
değiştirerek yükseltin
– Yakın alandaki dolum seviyesi
yankısı yakın alandaki köpük– Ölçüm yerini kontrol edin. Anteleşme veya parazit sinyaller
nin soketten dışarı sarkması
yüzünden algılanmamaktadır.
gerekli
Sensör taşma güvenliğine
– Antendeki kirlerin alınması
gider. Maks. dolum seviyesi
gerekmektedir
(0 m uzaklık) ile birlikte ''taşma
güvenliği'' durum mesajı ekrana – Daha uygun antenli sensör
kullanın
çıkar.
Boşaltmasırasındaölçümhatası
11. Boşaltırken ölçüm
değeri yakın alanda
duruyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
36505-TR-141016
12. Ölçüm değeri boşaltım sırasında % 0
yönüne sıçrıyor
time
Level
0
0
VEGAPULS 62 • Profibus PA
time
Neden
SorunGiderme
– Hatalı yankı dolum seviyesi
yankısından daha büyük
– Dolum seviyesi yankısı çok
düşük
– Yakın alandaki hatalı yankıyı
giderin. Bunun için anten soketten dışarı sarkmalıdır
– Antendeki kirlerin alınması
gerekmektedir
– Yakın alandaki modüllerde
arızalar olduğunda: Kutuplanma
yönünü değiştirin
– Hatalı sinyallerle ilgili sorunlar
giderildikten sonra yanlış sinyal
bastırıcı silinmelidir. Yeni hatalı
sinyalleri bastırın
– Örneğin, εr < 2,5 olan sıvı yağ
bazlı çözücü vb. gibi ürünlerde
tank zemininin yankısı seviye
ölçüm yankısından büyük
– Dolum malzemesi tipi, hazne
yüksekliği ve hazne şekli
parametrelerini kontrol edin ve
gerekiyorsa bunları yeniden
ayarlayın.
65
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
13. Boşaltırken ölçüm
değeri aniden % 100'e
doğru sıçrıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Neden
SorunGiderme
– Antende değişken yoğuşma
veya kir
– Yanlış sinyali bastırın veya yakın
alandaki yanlış sinyal bastırmayı
değiştirerek yükseltin
– Döküm malzemelerinde hava
temizleme bağlantısı olan radar
sensörü kullanın
time
Arızayıgiderdiktensonra Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
yapılmasıgerekenler
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24SaatHizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
9.5 Elektronikmodülüdeğiştirin
Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Tesiste elektronik modül yoksa yetkili bayiye sipariş edilebilir. Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin
sinyal çıkışları ve besleme gerilimi birbirinden farklıdır.
Yeni elektronik modülüne, sensörün fabrika ayarları yüklenmelidir.
Alternatifler şunlardır:
•
•
Fabrikada
Tesis içinde kullanıcı tarafından
Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri
numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde ve irsaliyesinde
bulunmaktadır.
Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "Elektronik modül" kullanım kılavuzu).
Dikkat:
Uygulama ile ilgili tüm ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik değiştirileceğinde yeniden devreye alım yapın.
9.6 Yazılımgüncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
66
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Sensörün ilk devreye alınışında parametrelemenin verilerini kaydettiğinizde bunları yeniden yedek elektronik modüle aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu aşamadan itibaren gerekmez.
9 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
9.7 Onarımdurumundaizlenecekprosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
36505-TR-141016
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
67
10 Sökme
10 Sökme
10.1 Sökmeprosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Montaj" ve "Besleme gerilimine bağlanma" bölümünü dikkate alın ve
orada listelenen adımları tersten yerine getirin.
10.2 Bertarafetmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
WEEE2002/96/EGyönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
36505-TR-141016
68
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11 Ek
11 Ek
11.1 Tekniközellikler
Genelbilgiler
316L, 1.4404'e veya 1.4435'e uygundur
Ortamla temas eden malzemeler
Ʋ Proses bağlantısı
316L, alaşım C22, alaşım 400
Ʋ Anten
316L, alaşım C22, Tantal, 316L elektrolizke parlatılmış,
paslanmaz çelik hassas döküm 1.4848, alaşım 400,
316L Safecoat kaplamalı
Ʋ Proses için yalıtımlama
Ʋ Anten uyarlama koniği
Ʋ Anten sistemi contası
Yapı taraflı (Vidalamalı dişli cihazlarda: Klingersil C-4400
eklenmiştir)
PTFE, PP, PEEK, seramik (% 99,7 Al2O3)
FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375), FFKM
(Kalrez 6230 - FDA), Grafit (% 99,9)
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum pres döküm gövdesi
Ʋ Paslanmaz çelik gövde
Ʋ Gövde ve gövde kapağı arasında
conta
Ʋ Gövde kapağında izleme penceresi
(opsiyonel)
Ʋ Topraklama terminalleri
İletken bağlantı
Proses bağlantıları
Ʋ Boru dişi, silindirik (ISO 228 T1)
Ʋ Amerikan. Boru dişi, konik
Ʋ Flanşlar
Ağırlıklar
Ʋ Cihaz (Gövde, proses bağlantısı ve
antene göre farklılıklar göstermektedir.)
Ʋ Anten uzantısı
Anten uzantısının maks. boyu
Plastik PBT (Poliester)
Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama - Temel:
Poliester
316L
NBR (paslanmaz çelik gövde, hassas döküm), silikon
(alüminyum ve plastik gövde; paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış)
Polikarbonat
316L
Topraklama terminali, proses bağlantısı ve anten arasında
G1½ (DIN 3852-A'ya göre)
1½ NPT, 2 NPT
DIN DN 25 üzeri, ASME 1" üzeri
yakl. 2 … 17,2 kg (4.409 … 37.92 lbs)
1,6 kg/m (1.157 lbs/ft)
5,85 m (19.19 ft)
36505-TR-141016
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için sıkma torku
Ʋ Plastik gövde
Ʋ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Maks. 10 Nm (7.376 lbf ft)
Maks. 50 Nm (36.88 lbf ft)
69
11 Ek
Girişbüyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü sensörün proses bağlantısı ile dolum
malzemesi yüzeyi arasındaki mesafedir. Referans zemin
ya altıgen başlığın contalanan yüzeyi ya da flanşın alt
tarafıdır.
1
3
4
2
Res. 56: Giriş büyüklüğü ile ilgili veriler
1
2
3
4
Referans düzlem
Ölçüm değeri, maks. ölçüm aralığı
Anten uzunluğu
Kullanılabilir ölçüm aralığı
Standartelektronik
Maks. ölçüm aralığı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
35 m (114.83 ft)
Ʋ Anten-ø 40 mm (1.575 in)
15 m (49.21 ft)'ye kadar
Ʋ Anten-ø 75 mm (2.953 in), ø 95 mm
(3.74 in), Parabol anten
35 m (114.83 ft)'ye kadar
Ʋ Anten-ø 48 mm (1.89 in)
Dahayüksekhassasiyetteelektronik
Maks. ölçüm aralığı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
20 m (65.62 ft)ye kadar
75 m (246.1 ft)
15 m (49.21 ft)'ye kadar
Ʋ Anten-ø 75 mm (2.953 in)
40 m (131.23 ft)'ye kadar
Ʋ Anten-ø 48 mm (1.89 in)
Ʋ Anten-ø 95 mm (3.74 in)
70
36505-TR-141016
Ʋ Anten-ø 40 mm (1.575 in)
20 m (65.62 ft)ye kadar
50 m (164 ft)'ye kadar
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11 Ek
Ʋ Çanak anten
Çıkışbüyüklüğü
Çıkış sinyali
Sensör adresi
75 m (246.1 ft)'ye kadar
Dijital çıkış sinyali, IEEE-754'e uygun format
126 (Fabrika ayarı)
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63‘ü) 0 … 999 s, ayarlanabilir
Profibus-PA profili
AG'li FB'lerin (Analog girişli fonksiyon
blokları) sayısı
Standart değerler
Ʋ 1. FB
Ʋ 2. FB
3.02
3
PV
SV 1
Ʋ 3. FB
SV 2
Ʋ Hem Ex olmayan hem de Ex-ia
cihazlar
10 mA, ±0,5 mA
Akım değeri
Ʋ Ex-d cihazları
Ölçüm çözünürlüğü dijital
16 mA, ±0,5 mA
< 1 mm (0.039 in)
Ölçümhassasiyeti(DINEN60770-1uyarınca)
DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşulları
Ʋ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
Ʋ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psig)
Ʋ Bağıl nem
Kurulum - Referans koşulları
45 … 75 %
Ʋ Entegre parçalara olan minimum
uzaklık
> 200 mm (7.874 in)
Ʋ Hatalı yansımalar
Büyük yanlış sinyal kullanım sinyalinden 20 dB daha
küçük
Ʋ Reflektör
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
36505-TR-141016
Sıvılarda ölçüm sapması
Düz plaka reflektörü
VEGAPULS 62 • Profibus PA
71
11 Ek
10 mm (0.394 in)
2 mm (0.079 in)
0
- 2 mm (- 0.079 in)
0,5 m (1.6 ft)
- 10 mm (- 0.394 in)
1 2
3
Res. 57: Referans koşullarına tabi ölçüm sapması
1
2
3
Referans düzlem
Anten kenarı
Tavsiye edilen ölçüm aralığı
Tekrar üretilebilirlik
Dökme malzemelerde ölçüm sapması
≤ ±1 mm
Değerler büyük oranda uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle
bağlayıcı bilginin olması gibi bir durum söz konusu
değildir.
Ölçümhassasiyetinietkileyenfaktörler
Sıcaklık sürüklemesi - Dijital çıkış
±3 mm/10 K, maks. 10 mm
EN 61326 kapsamında elektromanyetik yayılımlar sonucu ölçümde ilaveten
oluşan sapma
< ±50 mm
Geçişmişgazvebasıncınölçümdoğruluğunaetkisi
Radar sinyallerinin gazda ya da dolum maddesinin üstündeki buharda yayılma hızı yüksek basınçlar
sonucu azalır. Bu etki geçişmiş gaza ya da buhara bağlıdır ve düşük sıcaklıklarda özellikle büyüktür.
Aşağıdaki tabloda bu durum sonucu tipik bazı gazlar ya da buhar için oluşan ölçüm sapmaları
görülmektedir. Belirtilen değerler mesafeyle ilgilidir. Pozitif değerler, ölçülen mesafenin çok büyük,
negatif değerler ise ölçülen mesafenin çok küçük olduğu anlamına gelmektedir.
Gazfazı
Hava
Hidrojen
20 °C/68 °F
Basınç
1bar
(14.5psig)
10bar
(145psig)
50bar
(725psig)
100bar
(1450psig)
200bar
(2900psig)
0.00 %
0.22 %
1.2 %
2.4 %
4.9 %
200 °C/392 °F -0.01 %
0.13 %
0.74 %
1.5 %
3.0 %
400 °C/752 °F -0.02 %
0.08 %
0.52 %
1.1 %
2.1 %
20 °C/68 °F
-0.01 %
0.10 %
0.61 %
1.2 %
2.5 %
200 °C/392 °F -0.02 %
0.05 %
0.37 %
0.76 %
1.6 %
400 °C/752 °F -0.02 %
0.03 %
0.25 %
0.53 %
1.1 %
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
72
Sıcaklık
11 Ek
Gazfazı
Sıcaklık
Basınç
1bar
(14.5psig)
Su buharı (yo- 100 °C/212 °F 0.26 %
ğun buhar)
180 °C/356 °F 0.17 %
10bar
(145psig)
50bar
(725psig)
100bar
(1450psig)
200bar
(2900psig)
-
-
-
-
2.1 %
-
-
-
264 °C/507 °F 0.12 %
1.44 %
9.2 %
-
-
366 °C/691 °F 0.07 %
1.01 %
5.7 %
13.2 %
76 %
Ölçümözellikleriveperformansbilgileri
Ölçüm frekansı
K bandı (26 GHz teknolojisi)
Ölçüm devri süresi
Ʋ Standart elektronik yaklaşık
Ʋ Daha yüksek hassasiyette elektronik
model yaklaşık
Sıçrama cevap süresi1)
Işın açısı
2)
450 ms
700 ms
≤3s
Ʋ Huni anten -ø 40 mm (1.575 in)
20°
Ʋ Huni anten -ø 75 mm (2.953 in)
10°
Ʋ Huni anten -ø 48 mm (1.89 in)
Ʋ Huni anten -ø 95 mm (3.74 in)
Ʋ Çanak anten
15°
8°
3°
Yansıyan YF performansı (Parametrelere bağlı)3)
Ʋ Ortalama spektral verici debisi yoğun- -14 dBm/MHz EIRP
luğu
Ʋ Maksimum spektral verici debisi
yoğunluğu
Ʋ 1 m mesafede maks. güç yoğunluğu
Çevrekoşulları
Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı
+43 dBm/50 MHz EIRP
< 1 µW/cm²
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
36505-TR-141016
Proseskoşulları
Proses koşulları için ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalıdır. Her zaman en düşük değer
geçerlidir.
1)
2)
3)
Sıçrama cevap süresi çıkış sinyali ilk kez nihai değerin %90'ına ulaşıncaya kadar (IEC61298-2) ölçüm mesafesinin aniden değişmesinden sonraki süre (Sıvılarda maks. 0,5 m, dökme malzeme uygulamalarında maks. 2 m.)
Verilen ışın açısının dışında radar sinyalinin enerji seviyesi % 50 (-3 dB) azalmaktadır
EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
VEGAPULS 62 • Profibus PA
73
11 Ek
Conta
Antenuyarlamakoniği
Prosessıcaklığı(Prosesbağlantısındanölçülmektedir)
FKM (SHS FPM 70C3
GLT)
PTFE
-40 … +130 °C (-40 … +266 °F)
PTFE4)
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
PEEK
-40 … +200 °C (-40 … +392 °F)
PTFE
-20 … +130 °C (-4 … +266 °F)
PEEK
-20 … +250 °C (-4 … +482 °F)
PTFE
-15 … +130 °C (5 … +266 °F)
PEEK
-15 … +250 °C (5 … +482 °F)
Seramik
-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
Grafit (Proses bağlantısı a- Seramik
laşım C 22)
-196 … +400 °C (-321 … +752 °F)
5)
FFKM (Kalrez 6375)
FFKM (Kalrez 6230)
Grafit
Hazne basıncı - Huni anten
Ʋ Anten uyarlama koniği PTFE
-1 … 40 bar (-100 … 4000 kPa/-14.5 … 580 psig)
Ʋ Anten uyarlama koniği PEEK
-1 … 100 bar (-100 … 10000 kPa/-14.5 … 1450 psig)
Ʋ Anten uyarlama koniği PP
-1 … 3 bar (-100 … 300 kPa/-14.5 … 43.5 psig)
Ʋ Anten uyarlama koniği seramik
-1 … 160 bar (-100 … 16000 kPa/-14.5 … 2320 psig)
Hazne basıncı - Çanak anten
-1 … 6 bar (-100 … 6000 kPa/-14.5 … 870 psig)
Döner bağlantıda hazne basıncı
-1 … 1 bar (-100 … 100 kPa/-14.5 … 14.5 psig)
Flanş nominal basınç derecesine tekabül "DIN-EN-ASME-JIS'e uygun flanşlar" ek kılavuzuna
eden hazne basıncı
bakın.
Titreşim mukavemeti
Ʋ Huni anten
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titreşim)
Ʋ Çanak anten
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 1 g (Rezonansta
titreşim)
Darbe mukavemeti
Ʋ Huni anten
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Ʋ Çanak anten
25 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Temizhavabağlantıverileri
İzin verilen maks. basınç
6 bar (87.02 psig)
Huni antende, basınca bağlı (tavsiye edilen aralık) hava miktarı
Tekyönlüvanasız
Tekyönlüvanalı
0,5 bar (7.25 psig)
3,3 m3/h
1,2 m3/h
0,6 bar (8.70 psig)
3,5 m3/h
1,4 m3/h
0,7 bar (10.15 psig)
3,7 m /h
1,7 m3/h
0,8 bar (11.60 psig)
3,9 m /h
1,8 m3/h
0,9 bar (13.05 psig)
4,0 m3/h
2,1 m3/h
4)
5)
74
3
3
Su buharında değil
Su buharında değil
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Basınç
11 Ek
Basınç
Tekyönlüvanasız
Tekyönlüvanalı
1 bar (14.5 psig)
4,2 m3/h
2,2 m3/h
1,5 bar (21.76 psig)
5,0 m3/h
3,2 m3/h
2 bar (29.0 psig)
5,5 m /h
4,5 m3/h
3
Parabol antende, basınca bağlı (tavsiye edilen aralık) hava miktarı
Basınç
Tekyönlüvanasız
Tekyönlüvanalı
0,5 bar (7.25 psig)
3,0 m3/h
1,2 m3/h
0,6 bar (8.70 psig)
3,2 m3/h
1,4 m3/h
0,7 bar (10.15 psig)
3,4 m /h
1,7 m3/h
0,8 bar (11.60 psig)
3,5 m3/h
1,9 m3/h
0,9 bar (13.05 psig)
3,6 m3/h
2,0 m3/h
1 bar (14.5 psig)
3,8 m /h
2,2 m3/h
1,5 bar (21.76 psig)
4,3 m /h
3,5 m3/h
2 bar (29.0 psig)
4,8 m3/h
4,0 m3/h
3
3
3
Vida dişi
Ex olmayanda
Ʋ Ex olmayan
Ʋ Ex
G⅛
PE malzemeden tozdan koruyucu kapak
316Ti dişli tıpa
Tek yönlü valf - Ayrı iliştirilmiştir (Ex olmayan seçeneklerde seçmeli, Ex olan seçeneklerde teslimatla beraber)
Ʋ Malzeme
316Ti
Ʋ Boru çapı için
6 mm
Ʋ Conta
Ʋ Ağız basıncı
Ʋ Nominal basınç kademesi
FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375)
0,5 bar (7.25 psig)
PN 250
Elektromekanikbilgiler-ModelIP66/IP67veIP66/IP68;0,2bar
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
Ʋ Kalın tel, bükülü tel
Ʋ Tel ucu kılıflı tel demeti
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
36505-TR-141016
Elektromekanikveriler-IP66/IP68modeli(1bar)
Kablo girişi seçenekleri
Ʋ Entegre bağlantı kablolu dişli kablo
bağlantısı
M20 x 1,5 (Kablo: ø 5 … 9 mm)
Ʋ Kör tapa
M20 x 1,5; ½ NPT
Ʋ Kablo girişi
VEGAPULS 62 • Profibus PA
½ NPT
75
11 Ek
Bağlantı kablosu
Ʋ Tel kesidi
0,5 mm² (AWG 20)
Ʋ Çekiş kuvveti
< 1200 N (270 lbf)
Ʋ Tel direnci
Ʋ Standart uzunluk
Ʋ Maks. uzunluk
Ʋ Min. bükülme yarıçapı
Ʋ Çap yakl.
Ʋ Renk - Ex olmayan model
Ʋ Renk - Ex modeli
Göstergeveayarmodülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
Ʋ Rakam sayısı
Ʋ Rakam büyüklüğü
Ayar elemanları
Koruma tipi
Ʋ Ambalajsız
Ʋ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
Ʋ Gövde
Ʋ İzleme penceresi
< 0,036 Ω/m
5 m (16.4 ft)
180 m (590.6 ft)
25 °C (77 °F)'de 25 mm (0.984 in)
8 mm (0.315 in)
Siyah
Mavi
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
4 tuş
IP 20
IP 40
ABS
Poliester folyo
Haricigöstergevekullanımbirimiiçinarayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Yapı - Bağlantı teli
dört telli, blendajlı
Entegresaat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Tel uzunluğu maks.
Saat formatı
Saatte sapma maks.
25 m
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
76
±1 °C (1.8 °F)
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Elektroniksıcaklıkölçümü
Çözünürlük
11 Ek
Beslemegerilimi
UB çalışma gerilimi
Ʋ Ex olmayan cihaz
Ʋ Ex-ia-cihaz - Besleme FISCO-Model
9 … 32 V DC
9 … 17,5 V DC
Ʋ Ex-ia-cihaz - Besleme ENTITY-Model 9 … 24 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
Ʋ Ex olmayan cihaz
Ʋ Ex-ia-cihaz - Besleme FISCO-Model
13,5 … 32 V DC
13,5 … 17,5 V DC
Ʋ Ex-ia-cihaz - Besleme ENTITY-Model 13,5 … 24 V DC
Her DP/PA segment kuplörü başına maks. sensör sayısı
Ʋ Ex olmayan
32
Ʋ Ex
10
Elektriğekarşıkorunmaönlemleri
Koruma tipi
Gövdemalzemesi
Model
IPkorumasınıfı
NEMAkorumasınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
Tek hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
Alüminyum
IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
IP 68 (1 bar)
NEMA 6P
NEMA 6P
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
Tek hücre
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
İki hücre
IP 66/IP 67
NEMA 4X
IP 68 (1 bar)
NEMA 6P
Aşırı gerilim kategorisi
Koruma sınıfı
IP 68 (1 bar)
IP 66/IP 68 (0,2 bar)
NEMA 6P
NEMA 6P
III6)
III7)
36505-TR-141016
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
6)
7)
IEC 61010-1
IEC 61010-1
VEGAPULS 62 • Profibus PA
77
11 Ek
11.2 ProfibusPAiletişimi
Cihazınanadosyası
Cihazın ana dosyası (GSD) Profibus-PA cihazına ait verileri içerir. Bu verilere onaylanan iletim
oranları ile tanı değerleri ve PA cihazı tarafından verilen ölçüm değerinin formatı hakkındaki bilgiler
de dahildir.
Profibus ağının tasarım aracı için ayrıca bir bitmap dosyası mevcuttur. Bu, GSD dosyası sisteme
bağlanırken, otomatik olarak kurulur. Bitmap dosyası konfigürasyon aracındaki PA cihazının sembolik görüntüsünün verilmesini sağlar.
IDnumarası
Her Profibus cihazına, Profibus kullanıcı organizasyonundandan (PKO) anlaşılabilir bir kimlik numarası (ID) verilir. Bu ID numarası GSD dosyasının isminde de geçmektedir. Üreticiye özgü olan GSD
dosyasına alternatif olarak PKO tarafından, bir de, profile özgü, genel bir GSD dosyası sağlanır. Bu
genel GSD dosyası kullanılacaksa, sensör ayarı her DTM yazılımı için profile özgü kimlik numarasına
değiştirilmek zorundadır. Normalde, sensör, üreticiye özgü ID numarasını kullanarak çalışmaktadır.
Cihazları bir SK-2 veya SK-3 segment kuplöründe kullanırken özel GSD dosyalarına gerek yoktur.
Aşağıdaki tablo VEGAPULS radar sensörlerinin cihaz ID numarası ile GSD dosyası isimlerini vermektedir.
Cihazadı
CihazID'si
GSDdosyasınınismi
VEGA
3.02profilindekici- VEGA
hazsınıfı
Profileözgü
VEGAPULS WL 61
0x0CDB
0x9702
PS61WL0CDB.GSD PA139702.GSD
VEGAPULS 61
0x0BFC
0x9702
PS610BFC.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 62
0x0BFD
0x9702
PS620BFD.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 63
0x0BFE
0x9702
PS630BFE.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 65
0x0BFF
0x9702
PS650BFF.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 66
0x0C00
0x9702
PS660C00.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 67
0x0C01
0x9702
PS670C01.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS SR 68
0x0CDC
0x9702
PS68R0CDC.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 68
0x0C02
0x9702
PS680C02.GSD
PA139702.GSD
VEGAPULS 69
??
0x9702
PS690???.GSD
PA139702.GSD
Çevrimselverialışverişi
Kullanım aktif haldeyken, ölçüm değerleri verileri sınıf 1 ana birimi (ör. SPS) tarafından çevrimsel
olarak sensörden görüntülenir. SPS'in hangi verilere giriş yapabileceği hakkında bilgi aşağıda gösteriilen blok anahtar şemasından bulunabilir.
36505-TR-141016
78
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11 Ek
Res. 58: VEGAPULS 62: Block diagram with AI FB 1 … AI FB 3 OUT values
TB Transducer Block
FB 1 … FB 3
Function Block
PAsensörlerininmodülleri
Çevrimsel veri alışverişi için VEGAPULS 62'ın aşağıdaki modülü mevcuttur:
•
•
•
36505-TR-141016
•
AI FB1 (OUT)
– Ölçeklemeye göre AI FB1'in çıkış değeri
AI FB2 (OUT)
– Ölçeklemeye göre AI FB2'nin çıkış değeri
AI FB3 (OUT)
– Ölçeklemeye göre AI FB3'ün çıkış değeri
Free Place
– Bu modül, çevresel veri alışverişinin veri telegramında bir değer kullanılmayacaksa (örneğin
sıcaklık veya additional cyclic value değerleri değiştirilmesi) kullanılmalıdır
Maksimum üç modül aktif olabilmektedir. Çevrimsel veri telegramının yapısını profibus ana biriminin
konfigürasyon yazılımını kullanarak bu modüllerle belirleyebilirsiniz. İzlenecek prosedür her konfigürasyon yazılımı için farklıdır.
Uyarı:
Modül, iki farklı modelde mevcuttur:
•
Sadece bir ''Identifier Format'' biti destekleyici Profibusmaster için kısa (Allen Bradley
gibi)
VEGAPULS 62 • Profibus PA
79
11 Ek
•
Sadece ''Identifier Format'' biti destekleyici Profibusmaster için uzun (Siemens
S7-300/400 gibi)
Telegramyapısınaörnekler
Aşağıda modüllerin nasıl birleştirilebildiğine ve buna ait veri telegramının nasıl yapıldığına dair örnekler gösterilmiştir.
Örnek1
•
•
•
AI FB1 (OUT)
AI FB2 (OUT)
AI FB3 (OUT)
Byte-No.
1
Format
IEEE-754-Floating point value
AI FB1 (OUT)
Value
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Status
IEEE-754-Floating point value
Status
IEEE-754-Floating point value
Status
AI
FB1
AI FB2 (OUT)
AI
FB2
AI FB3 (OUT)
AI
FB3
Örnek2
•
•
•
AI FB1 (OUT)
Free Place
Free Place
Byte-No.
1
2
Format
3
4
5
IEEE-754-Floating point value
Status
AI FB1 (OUT)
AI FB1
Value
Uyarı:
Bitler (6-15) bu örnekte verilmemektedir.
Çıkışsinyalininveriformatı
Byte4 Byte3 Byte2 Byte1 Byte0
Status
Value (IEEE-754)
Res. 59: Çıkış sinyalinin veri formatı
Durum biti, Profil 3.02 "Profibus PA Profile for Process Control Devices" kodlamasına uygun şekilde
kodlanmıştır. "Ölçüm değeri OK" durumu, 80 (hex) olarak kodlanmıştır (Bit7 = 1, Bit6 … 0 = 0).
Ölçüm değeri, 32 bitlik kayan nokta olarak IEEE-754 formatında verilmektedir.
Value = (-1)VZ
2 (Exponent - 127)
(1 + Significant)
Res. 60: Ölçüm değerinin veri formatı
80
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Byte n+2
Byte n+3
Byte n
Byte n+1
Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
VZ 27 26 25 24 23 22 21 20 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23
Sign
Significant
Significant
Exponent
Significant
Bit
11 Ek
PAçıkışdeğerindedurumbitininkodlaması
36505-TR-141016
Durum bitlerinin kodlanması hakkında daha fazla bilgiyi, www.profibus.com web sitesindeki Device
Description 3.02'den bulabilirsiniz.
Durumkodu
Profibusnormunauyguntanım
0 x 00
bad - non-specific
Flash-Update aktif
0 x 04
bad - configuration error
– Seviyeleme hatası
– PV ölçeğinde konfigürasyon hatası (PV-Span too
small)
– Ölçüm birimi uyumsuzluğu
– Lineerizasyon tablosunda hata
0 x 0C
bad - sensor failure
–
–
–
–
0 x 10
bad - sensor failure
– Ölçüm değeri kazanma hatası
– Sıcaklık ölçümü hatası
0 x 1f
bad - out of service constant
"Out of Service" modu açık
0 x 44
uncertain - last unstable value
Failsafe yedek değeri (Failsafe-Mode = "Last value" ve
sistem açıldığından bu yana önceden geçerli olan ölçüm değeri)
0 x 48
uncertain substitute set
– Simülasyonu aç
– Failsafe yedek değeri (Failsafe-Mode = "Fsafe
value")
0 x 4c
uncertain - initial value
Failsafe yedek değeri (Failsafe-Mode = "Last valid value" ve sistem açıldığından bu yana önceden geçerli olan
ölçüm değeri)
0 x 51
uncertain - sensor; conversion not accurate - low
limited
Sensör değeri < Alt sınırlar
0 x 52
uncertain - sensor; conSensör değeri > Üst sınırlar
version not accurate - high
limited
0 x 80
good (non-cascade) - OK
0 x 84
good (non-cascade) - acti- Static revision (FB, TB) changed (Statik kategorinin pave block alarm
rametresi yazıldıktan sonra 10 sn boyunca aktif)
0 x 89
good (non-cascade) - active advisory alarm - low
limited
Lo-Alarm
0 x 8a
good (non-cascade) - active advisory alarm - high
limited
Hi-Alarm
0 x 8d
good (non-cascade) - active critical alarm - low
limited
Lo-Lo-Alarm
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Olasıneden
Donanım hatası
Transdüktör hatası
Kaçak vurumu hatası
Tetikleme hatası
OK
81
11 Ek
Durumkodu
Profibusnormunauyguntanım
Olasıneden
0 x 8e
good (non-cascade) - active critical alarm - high
limited
Hi-Hi-Alarm
11.3 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
Plastikgövde
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 84 mm
(3.31")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 61: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Alüminyumgövde
~ 116 mm
(4.57")
~ 87 mm
(3.43")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
1
2
82
Bir hücreli model
İki hücreli model
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Res. 62: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
11 Ek
KorumatipiIP66/IP68olanalüminyumgövde(1bar)
~ 105 mm
(4.13")
~ 150 mm
(5.91")
ø 86 mm
(3.39")
ø 86 mm
(3.39")
120 mm
(4.72")
116 mm
(4.57")
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
1
2
Res. 63: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
Bir hücreli model
İki hücreli model
Paslanmazçelikgövde
~ 87 mm
(3.43")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5/
½ NPT
1
2
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5/
½ NPT
3
Res. 64: IP 66/IP 68 (0,2 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
36505-TR-141016
1
2
3
VEGAPULS 62 • Profibus PA
83
11 Ek
KorumatipiIP66/IP68olanpaslanmazçelikgövde(1bar)
~ 93 mm
(3.66")
~ 103 mm
(4.06")
ø 80 mm
(3.15")
~ 105 mm
(4.13")
ø 79 mm
(3.11")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
120 mm
(4.72")
112 mm
(4.41")
117 mm
(4.61")
M16x1,5
M20x1,5
1
M20x1,5/
½ NPT
2
3
Res. 65: IP 66/IP 68 (1 bar) koruma tipli gövde modelleri - Entegre gösterge ve ayar modülü gövde yüksekliğini 9
mm/0.35 in ile arttırır
1
2
3
Bir hücreli model elektrolizle parlatılmış
Bir hücreli model hassas döküm
İki hücreli model hassas döküm
G1½A / 1½ NPT
x
100
ø40
3"
216
ø75
2"
4"
x
y
1½"
inch
1½"
2"
3"
4"
120
430
y
3.94"
4.72"
8.50"
16.93"
ø48
ø95
x
ø1.58"
ø1.89"
ø2.95"
ø3.74"
y
y
mm
22 mm (0.87")
2
144 mm (5.67")
38 mm (1.50")
1
SW 46 mm
(1.81")
22 mm (0.87")
VEGAPULS62,dişlimodellihunianten
x
1
2
84
36505-TR-141016
Res. 66: VEGAPULS 62, dişli modelli huni anten
Standart
250 °C'ye kadar sıcaklık adaptörlü
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11 Ek
VEGAPULS62,flanşmodellihunianten
2
165 mm (6.5")
y
60 mm
(2.36")
1
x
mm
y
x
inch
ø48
2"
1½"
100
ø40
3"
216
ø75
2"
4"
120
430
ø95
1½"
3"
4"
y
3.94"
4.72"
8.50"
16.93"
x
ø1.58"
ø1.89"
ø2.95"
ø3.74"
Res. 67: VEGAPULS 62, flanş modelli huni anten
Standart
250 °C'ye kadar sıcaklık adaptörlü
36505-TR-141016
1
2
VEGAPULS 62 • Profibus PA
85
11 Ek
260 mm (10.24")
VEGAPULS62,flanşmodellihunianten450ºC
y
120
216
287
y
inch
4.72"
2"
3" 8.50"
4" 11.30"
x
ø 48
ø 75
ø 95
y
mm
2"
3"
4"
x
ø 1.89"
ø 2.95"
ø 3.74"
x
Res. 68: VEGAPULS 62, 450 ºC'nin altında sıcaklık adaptörü olan flanş modelli huni anten
36505-TR-141016
86
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11 Ek
VEGAPULS62,huniantenvedönerbağlantı
max. 15
°
(0.59")
2
x
100
ø 40
3"
216
ø 75
2"
x
y
1½"
4"
inch
1½"
2"
3"
4"
120
430
y
3.94"
4.72"
8.50"
16.93"
ø 48
ø 95
20 m
m
(0.79
")
mm
x
ø 1.58"
ø 1.89"
ø 2.95"
ø 3.74"
y
y
20 m
m
(0.79
")
146 m
m (5.7
5")
40 m
m
(1.58
")
1
x
Res. 69: VEGAPULS 62, huni anten ve döner bağlantı
Standart
250 °C'ye kadar sıcaklık adaptörlü
36505-TR-141016
1
2
VEGAPULS 62 • Profibus PA
87
11 Ek
VEGAPULS62,Huniantenvedönerbağlantı,vidabağlantısı
max. 10°
(0.39")
2
102,2 m
m
(4.02")
159,6 mm
(6.28")
53,6 mm
(2.11")
1
SW 70 mm
(2.76")
G2 / 2NPT
102,2 m
m
(4.02")
ø 40 / 4
8
(1.57" / mm
1.89")
ø 40 / 4
8
(1.57" / mm
1.89")
Res. 70: VEGAPULS 62, Huni anten ve döner bağlantı, vida bağlantısı
1
2
Standart
250 °C'ye kadar sıcaklık adaptörlü
36505-TR-141016
88
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11 Ek
VEGAPULS62,Çanakantenvedönerbağlantı
max. 15
°
(0.59")
1
ø 243
130 m
m (5.1
2")
120 m
m (4.7
2")
40 m
m
(1.58
")
2
mm (9
.57")
Res. 71: VEGAPULS 62, Çanak anten ve döner bağlantı
Standart
200 °C'ye kadar sıcaklık adaptörlü
36505-TR-141016
1
2
VEGAPULS 62 • Profibus PA
89
11 Ek
11.4 Sınaimülkiyethakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com>。
11.5 Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
36505-TR-141016
90
VEGAPULS 62 • Profibus PA
INDEX
INDEX
A
L
B
M
Bağla
– Bilgisayara 55
– Elektriksel 30
Bağlantı
– Adımlar 30
– Teknik 30
Bypass borusunda ölçüm 25
C
Cihaz adresi 36
Cihazın ana dosyası 78
Çalışma prensibi 10
Çevrimsel veri alışverişi 78
D
Debi ölçümü 27, 28
Devreye almanın yankı eğimi 50
Donanım adresleme 36
Durum bitleri - PA çıkış değeri 81
Durum mesajları - NAMUR NE 107 59
E
EDD (Enhanced Device Description) 57
Eğim verileri
– Yankı eğimi 50
– Yanlış sinyal bastırma 50
G
GSD dosyası 78
H
Hata kodları 61
Hazne düzenleri 20
Hazne kalıbı 47
Hazne yalıtımı 21
Hazne yüksekliği 47
36505-TR-141016
Köpükleşme 21
Kutuplanma 15
Ana menü 40
Arızaların giderilmesi 63
Ayar
– sistemi 40
I
İbre 49
İçeri akan dolum malzemesi 17
K
Karıştırma mekanizması 20
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Lineerizasyon eğimi 52
Model etiketi 8
Montaj pozisyonu 16
N
NAMUR NE 107 62
– Failure 60
O
Olay belleği 58
Onarım 67
Ölçüm değeri belleği 58
Ölçüm güvenirliği 49
Ölçüm sapması 63
P
PA modülleri 79
S
Sensör ayarı 20
Servis - Çağrı Merkezi 66
Seviye ayarı 48, 49
Soket 17
T
Taşma borusunda ölçüm 22
Telegramın konfigürasyonu 80
U
Uygulama
– Dikey boru 41
– Döküm malzemesi 45
– Sıvı 41
Uygulama alanı 9
V
Veri formatı - Çıkış sinyali 80
W
WHG uyarınca taşma güvenliği 52
Y
Yankı eğimi belleği 58
Yanlış sinyal bastırma 50
Yansıma özellikleri 41
91
INDEX
Yazılım adresleme 37
Yedek parçalar
– Yardımcı elektronik - Profibus PA 12
36505-TR-141016
92
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Notes
VEGAPULS 62 • Profibus PA
93
Notes
36505-TR-141016
94
VEGAPULS 62 • Profibus PA
36505-TR-141016
Notes
VEGAPULS 62 • Profibus PA
95
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
36505-TR-141016
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGAPULS 62