Kullanim Kilavuzu
Metalik ölçüm hücreli basınç konvertörü
VEGABAR 83
Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim
sensörü
Document ID: 45051
İçindekiler
İçindekiler
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon.......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup........................................................................................................................ 4
1.3 Kullanılan simgeler............................................................................................................ 4
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 5
2.6 İzin verilen proses basıncı................................................................................................. 5
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 6
3 Ürün tanımı
3.1 Yapı................................................................................................................................... 7
3.2 Çalışma şekli..................................................................................................................... 8
3.3 Tamamlayıcı temizlik yöntemi.......................................................................................... 10
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama......................................................................................... 11
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar........................................................................................ 11
4 Monte edilmesi
4.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar.................................................................... 13
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme............................................................................... 14
4.3 Ana ve ara birim birlikte................................................................................................... 16
4.4 Seviye ölçümü................................................................................................................. 17
4.5 Diferansiyel basıncı ölçümü............................................................................................. 18
4.6 Ayırma katmanı ölçümü................................................................................................... 19
4.7 Yoğunluk ölçümü............................................................................................................. 20
4.8 Dış gövde........................................................................................................................ 22
5 Besleme gerilimine bağlanma
5.1 Bağlantının hazırlanması................................................................................................. 23
5.2 Bağla............................................................................................................................... 23
5.3 Bir hücreli gövde ............................................................................................................. 24
5.4 Model IP 68 (25 bar) dış gövde....................................................................................... 25
5.5 Bağlantı örneği................................................................................................................ 27
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Parametreleme - Hızlı devreye alma................................................................................ 28
6.2 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım........................................................................... 31
8 Sökme
8.1 Sökme prosedürü............................................................................................................ 44
8.2 Bertaraf etmek................................................................................................................. 44
2
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
7 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
7.1 Bakım.............................................................................................................................. 41
7.2 Arızaların giderilmesi....................................................................................................... 41
7.3 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin değiştirilmesi............................................. 41
7.4 Elektronik modülü değiştirin............................................................................................ 42
7.5 Onarım durumunda izlenecek prosedür.......................................................................... 43
İçindekiler
45051-TR-150108
9 Ek
9.1
9.2
9.3
9.4
Teknik özellikler............................................................................................................... 45
Toplam sapmanın hesaplanması..................................................................................... 54
Toplam sapmanın hesaplanması - pratikten örnek.......................................................... 55
Ebatlar............................................................................................................................. 57
Ex alanlar için güvenlik açıklamaları
Ex uygulamalarda özel ex güvenlik açıklamalarına uyunuz. Bu açıklamalar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz bir parçasıdır ve Ex sertifikalı her
cihazın yanında bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-11-19
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
3
1 Bu belge hakkında
1 Bu belge hakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedef grup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılan simgeler
Bilgi, öneri, açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Ex uygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürde izlenecek adım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlem sırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilin imhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
45051-TR-150108
4
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendi emniyetiniz için
2.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amaca uygun kullanım
VEGABAR 83 elektronik diferansiyel basıncı ölçümünde kullanılan bir
ara birim sensörüdür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlış kullanma uyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda
belirtilen güvenlik açıklamalarına, yerel kurulum standartlarına ve
geçerli güvenlik kuralları ile kazadan kaçınma kurallarına uymak
zorundadır.
Cihaz, sadece teknik açıdan kusursuz ve işletim güvenliği mevcut
durumda işletilebilir. Kullanıcı, cihazın arızasız bir şekilde işletiminden
sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
2.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
45051-TR-150108
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
2.6 İzin verilen proses basıncı
İzin verilen proses basıncı model etiketi üzerinde "process pressure"
olarak gösterilir, bakınız Bölüm "Yapı". Bu aralık, güvenlik nedeniyle
aşılmamalıdır. Bu, proses bağlantısında izin verilen basınç aralığın-
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
5
2 Kendi emniyetiniz için
dan daha yüksek ölçüm aralığı olan bir ölçüm hücresi takılı olsa bile
geçerlidir.
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
45051-TR-150108
6
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
3 Ürün tanımı
3 Ürün tanımı
Model etiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
16
15
14
13
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3 Onay alanı
4 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
5 Koruma tipi
6 Ölçüm aralığı
7 İzin verilen proses basıncı
8 Madde - Islanmış parçalar
9 Donanım ve yazılım versiyonu
10 Sipariş numarası
11 Cihazın seri numarası
12 Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
13 Cihaz koruma sınıfı simgesi
14 Cihaz belgelerine ait ID numaraları
15 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
16 CE işareti için bildirim yapılan yer
17 Ruhsat yönergesi
45051-TR-150108
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
7
3 Ürün tanımı
•
•
•
Bu kullanım kılavuzunun
geçerlilik alanı
Teslimat kapsamı
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
•
•
1.0.0 üstü donanım
Yazılım versiyonu 1.0.0'dan itibaren
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
•
•
•
•
Basınç konvertörü VEGABAR 83 - Ara birim sensörü
İmal edilen bağlantı kablosu, çözük konumda dişli kablo bağlantısı
Dokümantasyon
–– Minik kullanım kılavuzu VEGABAR 83
–– Ölçüm doğruluğu testi için sertifika (opsiyonel)
–– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
–– Gerekmesi halinde başka belgeler
"Software & Documents", adlı DVD'nin içinde bulunanlar
–– Kullanım kılavuzları
–– Güvenlik açıklamaları
–– PACTware/DTM-Collection
–– Sürücü yazılımı
Bilgi:
Kullanım kılavuzunda opsiyonel olan cihaz özellikleri de tanımlanmaktadır. Teslimat kapsamı verilen siparişin özelliklerine bağlıdır.
3.2 Çalışma şekli
Elektronik diferansiyal
basınç
VEGABAR 83 ara birim sensörü, elektronik diferansiyel basınç ölçümü için VEGABAR'ın 80 serisinden bir sensör ile birleştirilir.
Ölçüm büyüklükleri
Elektronik diferansiyel basınç aşağıdaki proses ebatlarının ölçümü için
uygundur:
Sensörler blendajlı bir dört telli kablo üzerinden birbirlerine bağlanır.
Ara birim sensörünün ölçüm değeri okunur ve hesaba katılır. Parametreleme, ana sensör üzerinden yapılır.
•
•
•
•
•
Dolum seviyesi
Debi
Diferansiyel basıncı
Yoğunluk
Ayırma katmanı
45051-TR-150108
8
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
3 Ürün tanımı
Res. 2: Ana/ara birim beraberken elektronik diferansiyel basıncın ölçümü
Uygulama alanı
VEGABAR 83, hemen hemen tüm sanayi alanlarında kullanıma elverişlidir. Şu basınç şekillerinin ölçümünde kullanılır.
•
•
•
Aşırı basınç
Mutlak basınç
Vakum
Ölçüm ortamları
Ölçüm ortamları gaz, buhar ve sıvılardır.
Ölçüm sistemi
Proses basıncı, proses zarı ve içindeki iletim sıvısı üzerinden sensör
öğesine etki eder. Orada, belli bir çıkış sinyaline dönüştürülerek,
ölçüm değeri olarak verilecek bir direnç değişikliğine neden olur.
VEGABAR 83, yüksek ısılı ve yüksek basınçlı uygulamalar içinöngörülmüştür.
40 bar'a kadar olan ölçüm aralıklarında, piezo dirençli bir sensör öğesi, 100 bar'dan başlayan ölçüm aralıklarında genleşme ölçüm şeritli
(GÖŞ) bir sensör elemanı kullanılmaktadır.
1
3
2
4
Res. 3: Piezodirençli sensör öğesi olan ölçüm sisteminin yapısı
45051-TR-150108
1
2
3
4
Sensör öğesi
Temel madde
İletim sıvısı
Proses zarı
Küçük ölçüm aralıklarının veya daha yüksek sıcaklık aralıklarının
ölçüm birimi seramik/metalik METEC®ölçüm hücresidir. Ölçüm hücresi, seramik kapasitif CERTEC® ölçüm hücresinden ve özel, sıcaklık
dengeli bir diyafram contası sisteminden oluşur.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
9
3 Ürün tanımı
1
2
3
4
Res. 4: METEC ölçüm hücresinin yapısı
®
1
2
3
4
Basınç türleri
Proses zarı
Diyafram contası sıvısı
FeNi adaptörü
CERTEC® ölçüm hücresi
Ölçüm hücresi, seçilen basınç türüne farklı bir yapı gösterir.
Göreceli basınç: Ölçüm hücresi atmosfere açıktır. Ortam basıncı,
ölçüm hücresinde ölçülür ve kompanze edilir. Böylece ölçüm değerine
etki etmez.
Mutlak basınç: die Messzelle ist evakuiert und gekapselt. Der
Umgebungsdruck wird nicht kompensiert und beeinflusst somit den
Messwert.
Sızdırmazlık konsepti
Ölçüm sistemi tamamen kaynaklanarak prosese karşı sızdırmaz hale
getirilmiştir. Proses bağlantısının prosese karşı olan sızdırmazlığı
üretiminde contalanarak sağlanır.
3.3 Tamamlayıcı temizlik yöntemi
VEGABAR 83ün, "yağ, gres ve silikon yağı kullanılmayan" modeli de
mevcuttur. Bu cihazlar, özel olarak gres, yağ, oksit veya silikondan
(LABS içermeyen) arındıran özel bir temizleme yönteminden geçmiştir.
Prozese katılan tüm parçalar ve dışarıdan ulaşılabilecek tüm yüzeyler
bu özel temizlik sürecinden geçer. Son derece yüksek bir temizlik
düzeyinin tutturulabilmesi için, cihazlar temizlik sürecinin hemen
ardından plastik bir folyo ile ambalajlanır. Bu yüksek temizlik düzeyi,
cihaz orijinal ambalajından çıkarılmadığı sürece bozulmadan devam
eder.
10
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Dikkat:
Bu modeldeki VEGABAR 83 oksijenli uygulamalarda kullanılmamalıdır. Bu tür uygulamalar için VEGABAR 80 serisinin "yağ ve gressiz
oksijenli kullanımlar " için olan özel modeli bulunmaktadır.
3 Ürün tanımı
Ambalaj
3.4 Ambalaj, nakliye ve depolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliye kontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depo ve nakliye sıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
Koruyucu kapak
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.5 Aksesuarlar ve yedek parçalar
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
45051-TR-150108
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "DIN-EN-ASME-JIS gereğince
flanşlar" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).
Kaynatma desteği
Kaynak destekleri, sensörün prosese bağlantısını sağlar.
Elektronik modül
VEGAPULS 80 serisi elektronik modülü, VEGAPULS 80 serisinin
basınç konvertörünün değiştirilebilir bir paraçasıdır. Farklı sinyal çıkışlarına uyan farklı bir model mevcuttur.
Daha detaylı bilgileri ek kılavuz "Kaynak desteği VEGABAR 80 Serisi"nde (Belge ID 45082) bulabilirsiniz.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
11
3 Ürün tanımı
Daha fazla bilgiyi "VEGABAR 80 serisi elektronik modülü" kullanım
kılavuzunda (Belge ID 45054) bulabilirsiniz.
45051-TR-150108
12
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
4 Monte edilmesi
4 Monte edilmesi
Proses koşulları için
uygunluk
4.1 Cihazın kullanımına dair önemli açıklamalar
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
Neme karşı koruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövde yatay kurulacağında dişli kablo bağlantısını aşağıya bakacak şekilde döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Vidalama
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
45051-TR-150108
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Titreşimler
Cihazın kullanılacağı yerde kuvvetli vibrasyon bulunması halinde,
dış gövdesi olan cihaz modelleri kullanılmalıdır. Bakınız "Dış gövde
bölümü".
Sıcaklık sınırları
Daha yüksek proses sıcaklıkları da genelde de daha yüksek çevre
sıcaklıklarını ifade etmektedir. "Teknik veriler" bölümünde , elektronik
gövde ve bağlantı kablolarının çevresi için verilen sıcaklık üst sınırlarının üzerine çıkılmamasına dikkat edin.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
13
4 Monte edilmesi
2
1
Res. 5: Sıcaklık aralıkları
1 Proses sıcaklığı
2 Ortam sıcaklığı
Filtre öğeleri
4.2 Havalandırma ve basınç dengeleme
VEGABAR 83 cihazının havalandırması ve basınç dengelemesi,
hava geçirgenliği olan ama nemi bloke eden bir filtre öğesi tarafından
yapılır.
Dikkat:
Filtre öğesi, zamansal gecikmeli basınç dengelemesi yaratır. Bu
yüzden, gövde kapağının süratli açılması/kapatılması ölçüm değerlerinin yaklaşık 5 s'lik bir sürede 15 mbar'a kadar farklılık göstermesine
neden olur.
Filtre öğesinin havalandırmasının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için filtre öğesinde hiç bir çökelme olmamalıdır.
Dikkat:
Filtre öğesinin temizliğini yaparken yüksek tazyik kullanmayınız, çünkü hasar görebilir ve gövde nemlenebilir.
Bundan sonraki bölümlerde, filtre öğesinin her bir cihaz modelindeki
yeri ve bağlantısı anlatılacaktır.
Cihazın Ex-olmayan ve
Ex-ia-modelleri
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
45051-TR-150108
14
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
4 Monte edilmesi
4
4
1
4
2
3
Res. 6: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-olmayan ve Ex-ia-model
1
2
3
4
Gövde plastik, paslanmaz çelik hassas döküm
Gövde alüminyum
Gövde paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
Filtre öğesi
Aşağıdaki cihazlarda filtre öğesi yerine kör tapa bulunur:
•
•
Ex-d.model cihazlar
Koruma sınıfı IP 66/IP 68 (1 bar) - havalandırma bağlantısı sabit
yapılmış kablodaki kapiler üzerinden
Mutlak basınçlı cihazlar
Filtre öğesi proses modülünün içindedir. Bu, döner, metalik bir halka
içindedir ve şu fonksiyonları yerine getirmektedir:
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Metal halkayı, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı
geleceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı
daha iyi korunmuş olur.
1
2
Res. 7: Filtre öğesinin pozisyonu - Ex-d-Model
1 Döndürülebilir metal halka
2 Filtre öğesi
Mutlak basınç ölçüm alanlarında filtre öğesi yerine bir kör tapa takılıdır.
45051-TR-150108
Second Line of Defense
cihazlar
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
Second Line of Defense cihazlarda (gaz geçirmez dar geçit) proses
modülleri tamamen kapsüllenmiştir. Havalandırmaya gerek bırakmayan bir mutlak basınç ölçüm hücresi kullanılır.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
15
4 Monte edilmesi
1
1
Res. 8: Filtre öğesinin pozisyonu - sızdırmazlık aplikasyonu
1 Filtre öğesi
Cihazın IP 69K modeli
Filtre öğesi elektronik gövdenin içine yerleştirilmiştir. Fonksiyonları
şunlardır:
• Elektronik gövdenin havalandırılması
• Atmosferik basınç dengelemesi (göreli basınç aralığı)
→ Gövdeyi, cihaz yerine monte edildiğinde filtre öğesinin aşağı ge-
leceği şekilde döndürünüz. Cihaz böylece çökelmelere karşı daha
iyi korunmuş olur.
1
Res. 9: Filtre öğesinin pozisyonu - IP 69K modeli
1 Filtre öğesi
Mutlak basınçlı cihazlarda, filtre öğesi yerine kör tapa bulunur.
4.3 Ana ve ara birim birlikte
Temelde VEGABAR 80 serisi içindeki tüm sensör kombinasyonları
geçerlidir. Bununla birlikte şu ön koşulların sağlanması gerekmektedir:
•
•
Her bir sensörün ölçüm aralığı, ölçüm noktasına uyacak şekilde seçilir.
Ana ve arabirimin ölçüm aralıkları mutlaka birbiriyle örtüşmek zorunda
değildir. Ayar aralığı anabirimin ayar aralığına uygundur. Bunun için
tavsiye edilen maksimum turn down değerine dikkat ediniz ve "Teknik
veriler" bölümüne bakınız.
16
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
•
•
Elektronik diferansiyel basınca uygun ana ve ara birim kombinasyonu
İki sensörün de basınç türü (kısmî basınç/kısmî basınç veya mutlak
basınç/mutlak basınç) aynı olmalıdır
Ana birim sensörü yüksek basıncı ölçer
Ölçüm yöntemi aşağıdaki bölümlerdeki ile aynı
4 Monte edilmesi
Ölçüm görevinin niteliğine bağlı olarak münferit kombinasyonlar olabilir. Aşağıdaki örnek tablolara bakınız:
Örnekler
12 m yüksekliğinde hazne,
dolum malzemesi su
Statik basınç
1 bar
Nominal ölçüm
2,5 bar
aralığı Ana birim
250 mm dolum seviyesinde
hazne, dolum
malzemesi su
Boru tesisatı, statik basınç
0,8 bar, ortam
gaz
0,4 bar
1 bar
1 bar
Statik basınç
350 mbar
Seviye ayarlama
ağzında diferansiyel basınç
50 mbar
Nominal ölçüm
aralığı Ara birim
1 bar
0,4 bar
Ayar aralığı
-1 … +3 bar
-0,48 … +0,48 bar -1,2 … +1,2 bar
Turn Down (TD)
2,1 : 1
16,3 : 1
20 : 1
ölçüm sonucu = anabirim ölçüm değeri (toplam basınç) eksi
arabirim ölçüm değeri (statik basınç)
4 … 20 mA analog akım çıkışı üzerinden çıkar:
•
•
Ölçüm sonucu veya
Arabirimin ölçüm değeri
•
•
Ölçüm sonucu ve
Arabirimin ölçüm değeri
HART değişkeni olarak çıkar:
Ölçüm düzeni
4.4 Seviye ölçümü
Ana-ara birim kombinasyonu, basınçlı bir hazne içinde dolum seviyesinin ölçülmesine uygundur
Ölçüm düzeni için aşağıdaki şu uyarılara dikkat ediniz:
•
•
•
45051-TR-150108
•
Min. dolum seviyesinin altında ana sensörü monte edin
Ana sensörü doldurma akımından ve drenajdan uzak bir yere
monte edin
Ana sensörü karıştırma mekanizmasının basınç darbelerinden
koruyarak monte edin
Ara birim sensörünü maks. dolum seviyesinin üzerine monte edin
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
17
4 Monte edilmesi
2
1
Res. 10: Basınçlı haznede dolum seviyesi ölçümü için ölçüm düzeni
1 VEGABAR 83
2 VEGABAR 83 - Ara birim sensörü
Ölçüm düzeni
4.5 Diferansiyel basıncı ölçümü
Ana-ara birim kombinasyonu, diferansiyel basıncın ölçülmesi için
uygundur
Ör. gazlarda ölçüm yöntemi için şu uyarıları dikkate alın:
•
Cihazları ölçüm yerinin üzerine monte edin
Oluşabilecek nem böylece proses borusuna akabilir.
45051-TR-150108
18
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
4 Monte edilmesi
1
2
Res. 11: Boru hatlarındaki gazların diferansiyel basınç ölçümünde izlenecek
ölçüm yöntemi
1 VEGABAR 83
2 VEGABAR 83 - Ara birim sensörü
Ölçüm düzeni
4.6 Ayırma katmanı ölçümü
Ana-ara birim kombinasyonu, ayırma katmanının ölçülmesi için
uygundur
Ölçümün yapılabilmesi için ön şartlar şunlardır:
•
•
•
45051-TR-150108
•
Dolum seviyesi değişebilir özellikte olan hazne
Sabit yoğunluklarda ortamlar
Ölçüm noktalarının arasında sürekli olarak ayırma katmanının
olması
Toplam dolum seviyesi her zaman üst ölçüm noktasının üzerinde
kalmalıdır
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
19
4 Monte edilmesi
2
h
0,8
1,0
1
Res. 12: Ayırma katmanı ölçümü alınacağında kullanılacak ölçüm yöntemi, h =
İki ölçüm noktası arasındaki uzaklık
1 VEGABAR 83
2 VEGABAR 83 - Ara birim sensörü
Ayırma katmanı ölçümü hem açık hem de kapalı haznelerde yapılabilir.
4.7 Yoğunluk ölçümü
Ölçüm düzeni
Ana-ara birim kombinasyonu, yoğunluğun ölçülmesi için uygundur.
Ölçümün yapılabilmesi için ön şartlar şunlardır:
•
•
•
•
Dolum seviyesi değişebilir özellikte olan hazne
Eşit dağılımlı yoğunlukta ortam
Olabildiğince ayrık olan ölçüm noktaları
Dolum seviyesi her zaman üst ölçüm noktasının üzerinde kalmalıdır
45051-TR-150108
20
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
4 Monte edilmesi
h
2
1
Res. 13: Yoğunluk ölçümü alınacağında kullanılacak ölçüm yöntemi, h = İki
ölçüm noktası arasındaki uzaklık
1 VEGABAR 83
2 VEGABAR 83 - Ara birim sensörü
45051-TR-150108
Bu yoğunluk ölçümü hem açık hem de kapalı haznelerde yapılabilir.
Ölçülen diferansiyelli basınçtaki küçük değişikliklerin de ölçülen diferansiyel basınçta sadece küçük değişikliklere neden olacağını dikkate
alın. Ölçüm aralığı da uygun şekilde seçilmelidir.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
21
4 Monte edilmesi
Yapı
4.8 Dış gövde
4
3
2
5
1
Res. 14: Proses modüllerinin düzeni, dış gövde
1
2
3
4
5
Montaj
Boru hattı
Proses modülleri
Proses modüllerinin bağlantı hattı - dış gövde
Dış gövde
Sinyal hattı
1. Delikleri aşağıdaki delik şemasına uygun şekilde işaretleyin
2. Duvara montaj plakası 4 civatayla sabitleyiniz
90 mm
(3.54")
70 mm
(2.76")
3mm
(0.12")
mm
3,5 4")
1
.
(0
93 mm
(3.66")
110 mm
(4.33")
R
8 mm
(0.32")
22
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Res. 15: Delik resmi - Duvara montaj plakası
5 Besleme gerilimine bağlanma
5 Besleme gerilimine bağlanma
Güvenlik açıklamaları
5.1 Bağlantının hazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
İkaz:
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır.
•
•
Besleme gerilimi
Elektrik bağlantısı sadece bu işin eğitimini almış ve tesis üst
sorumlusunun yetki verdiği bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
Aşırı gerilim bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma cihazları
monte ediniz.
Güç kaynağı ve sinyal iletimi ana birim sensörünün dört telli, blendajlı
bağlantı kablosu tarafından sağlanır.
Bu sinyal devresi için verileri "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz.
Kablo girişi ½ NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Bağlantı tekniği
5.2 Bağla
Ana birim sensörün bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle
yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
3. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 10 cm (4 in) sıyırın, tellerin ucundan münferit yalıtımı yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın veya beraberinde
verilen bağlantı kablosunu kullanın
45051-TR-150108
4. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
23
5 Besleme gerilimine bağlanma
Res. 16: Bağlantı prosedürü 5 ve 6
5. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağızlarına takılır.
Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten, küçük bir tornavida ile
terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar bıraktığınızda
terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
6. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
7. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
8. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
9. Ana birimdeki kör tapayı vidasından sökerek çıkartın, beraberinde
verilen kablo bağlantısını vidalayın
10. Kabloyu ana birime bağlayın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
5.3 Bir hücreli gövde
Ex olmayan, Ex-ia ve Ex-d modeli için şu şekil kullanılmaktadır.
45051-TR-150108
24
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
Master
5
6
7
8
4
1
2
Res. 17: Bağlantı planı VEGABAR 83 Ara birim sensörü
1 Ana birim sensörü hakkında
2 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali1)
Genel bakış
5.4 Model IP 68 (25 bar) dış gövde
2
3
1
Res. 18: IP 68 modelinde (25 bar) eksen yönünde kablo çıkışlı, dış gövdeli
VEGABAR 83
45051-TR-150108
1 Ölçüm değeri algılayıcı
2 Bağlantı kablosu
3 Dış gövde
1)
Blendajı buradan bağlayın, toprak terminalini dıştan gövdeye yönetmeliğe
uygun şekilde topraklayın. İki terminal de galvanik olarak bağlıdır.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
25
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektrik için elektronik ve
bağlantı bölmesi
1
4...20mA
(+)1
2(-)
5
6
7
8
2
3
Res. 19: Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
1 Elektronik modül
2 Güç kaynağı için dişli kablo bağlantısı
3 Bağlantı kablosu için dişli kablo bağlantısı ölçüm algılayıcısı
Terminal bölmesi - Gövde
soketi
1 2 3 4
1
5
2
3
4
6
Res. 20: Sensörün gövde soketine bağlantısı
26
Sarı
Beyaz
Kırmızı
Siyah
Blendaj
Basınç eşitleme kapileri
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
1
2
3
4
5
6
5 Besleme gerilimine bağlanma
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
Master
5
6
7
8
4
1
2
Res. 21: Bağlantı planı VEGABAR 83 Ara birim sensörü
1 Ana birim sensörü hakkında
2 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali2)
Bağlantı örneği Ara birim
sensörü
5.5 Bağlantı örneği
4...20mA
(+)1
2(-)
5
4
6
7
8
3
5
6
7
8
4
1
2
Res. 22: Bağlantı örneğiVEGABAR 83Ara birim sensörü
1
2
3
4
Ana birim sensörü
VEGABAR 83Ara birim sensörü
Bağlantı kablosu
Elektrik ve sinyal akım devresi - Ana birim sensörü
45051-TR-150108
VEGABAR 83 ile VEGABAR 83 ara birim sensörü arasındaki bağlantı
tabloya uygun bir standart kablo üzerinden sağlanmaktadır:
Ana birim sensörü
Ara birim sensörü
5 terminali
5 terminali
6 terminali
6 terminali
7 terminali
7 terminali
8 terminali
8 terminali
2)
Blendajı buradan bağlayın, toprak terminalini dıştan gövdeye yönetmeliğe
uygun şekilde topraklayın. İki terminal de galvanik olarak bağlıdır.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
27
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
6.1 Parametreleme - Hızlı devreye alma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
Aşağıdaki sıraya uygun olarak şu adımları yerine getirin. Ön ayarlar
tüm uygulamalar için geçerlidir.
"Genişletilmiş kullanım" hakkında bilgileri bir sonraki alt bölümde
bulabilirsiniz.
Ön ayarlar
1. Ölçüm yeri ismi
İlk menü seçeneğine, doğru bir ölçüm yeri ismi girin. Maksimum 19
karakterli isim verilebilir.
2. Uygulama
Bu menü seçeneğinde elektronik diferansiyel basınç için ara birim
sensörünü etkinleştirin/etkisizleştirin ve uygulamayı seçin.
Uyarı:
Elektronik diferansiyel basınç ölçümünde uygulamaların görüntülenebilmesi için ilk olarak ara birim sensörünün etkinleştirilmesi gereklidir.
3. Birimler
Bu menü seçeneğinde cihazın seviyeleme ve ısı birimlerini belirleyebilirisiniz. "Uygulama"menü seçeneğinde seçtiğiniz uygulamaya bağlı
olarak, farklı seviyeleme birimleri bulunur.
Hızlı devreye alma - Seviye ölçümü
4. Birim statik basınç
Bu menü seçeneğinden statik (ya da biriken) basıncın birimini belirleyin.
5. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
6. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden dolum seviyesi için min. ayarı yapın.
7. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinde dolum seviyesinin maks. seviyeleme ayarını
yapın.
28
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Min. dolum seviyesi için yüzde değer ile buna tekabül eden basınç
değerini girin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Maks. dolum seviyesi için yüzde değer ile buna tekabül eden basınç
değerini girin.
Dolum seviyesi ölçümü için hızlı devreye alma işlemi tamamlanmıştır.
Hızlı devreye alma - Debi
ölçümü
4. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
5. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden debi için min. ayarı yapın.
Min debi için yüzde değer ile buna tekabül eden basınç değerini girin.
6. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden debi için maks. ayarı yapın.
Maks. debi için yüzde değer ile buna tekabül eden basınç değerini
girin.
7. Lineerizasyon
Bu menü seçeneğinden çıkış sinyalinin eğimini seçin.
Debi ölçümü için hızlı devreye alma işlemi tamamlanmıştır.
Hızlı devreye alma - Diferansiyel basınç ölçümü
4. Birim statik basınç
Bu menü seçeneğinden statik (ya da biriken) basıncın birimini belirleyin.
5. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
6.Zero seviyeleme
Bu menü seçeneğinden diferansiyel basıncına ait sıfır ayarını yapın.
% 0 için ilgili basınç değerini giriniz.
7. Bitiş seviyelemesi
Bu menü seçeneğinden diferansiyel basıncına ait span ayarı yapılır.
45051-TR-150108
% 100 için ilgili basınç değerini giriniz.
Diferansiyel basınç ölçümü için hızlı devreye alma işlemi tamamlanmıştır.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
29
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Hızlı devreye alma - Yoğunluk ölçümü
4. Birim statik basınç
Bu menü seçeneğinden statik (ya da biriken) basıncın birimini belirleyin.
5. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
6. Mesafe
Bu menü seçeneğinden ana ve ara birim arasındaki modül uzaklığını
girin.
7. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden yoğunluk için min. ayarı belirleyin.
Min. yoğunluk için yüzde değer ile buna tekabül eden yoğunluk
değerini girin.
8. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden yoğunluk için maks. ayarı belirleyin.
Maks. yoğunluk için yüzde değer ile buna tekabül eden yoğunluk
değerini girin.
Yoğunluk ölçümü için hızlı devreye alma işlemi tamamlanmıştır.
Hızlı devreye alma - Ayırma katmanı ölçümü
4. Birim statik basınç
Bu menü seçeneğinden statik (ya da biriken) basıncın birimini belirleyin.
5. Konum düzeltme
Bu menü seçeneğinde, cihazın montaj konumunun etkisinin (offset)
ölçüm değerine denkleştirebilirsiniz.
6. Mesafe
Bu menü seçeneğinden ana ve ara birim arasındaki modül uzaklığını
girin.
7. Min. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden ayırma katmanının min. yüksekliği için seviye
ayarını belirleyin.
Ayırma katmanının yüzde değeri ile buna tekabül eden yüksekliği girin.
8. Maks. seviyeleme
Bu menü seçeneğinden ayırma katmanının maks. yüksekliği için
seviye ayarını belirleyin.
30
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Ayırma katmanının yüzde değeri ile buna tekabül eden yüksekliği girin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Ayırma katmanı ölçümü için hızlı devreye alma işlemi tamamlanmıştır.
6.2 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
Ana menü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreye alma: Ölçüm yerleri ismi, uygulama, birimler, konum düzeltme, seviye ayarı ve sinyal çıkışı gibi özellikler
Ekran: Dil, ölçüm değeri gösterme ve aydınlatma ayarları
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon hakkında
bilgiler
Diğer ayarlar: PIN, tarih/saat, sıfırlama, kopyalama fonksiyonu
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
sensörün özellikleri
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Aşağıdaki işlemlerde "Devreye Alım" menüsünde elektronik diferansiyel basınç ölçümü için kullanılan menü seçenekleri ayrıntılarıyla
açıklanmaktadır. Seçtiğiniz uygulamaya bağlı olarak farklı işlemler
gerekebilir.
45051-TR-150108
Bilgi:
Hem "Devreye Alım" menüsündeki diğer menü seçenekleri hem "Ekran", "Tanı", "Diğer Ayarlar" ve "Bilgi" menüleri ana birim sensörünün
kullanım kılavuzunda açıklanmaktadır.
Devreye alma - Uygulama Bu menü seçeneğinde elektronik diferansiyel basınç için ara birim
sensörünü etkinleştirin/etkisizleştirin ve uygulamayı seçin.
VEGABAR 83 bir arabirim sensörüyle birlikte debi, diferansiyel basınç, yoğunluk ve ayırma katmanı ölçümlerinde kullanılabilir. Fabrika
ayarı diferansiyel basınç ölçümüdür. Diğer kullanımları bu menüde
seçebilirsiniz.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
31
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Bir arabirim sensörü bağladıysanız, bunu "Aktifleştir" ile onaylayınız.
Uyarı:
Elektronik diferansiyel basınç ölçümünde uygulamaların görüntülenebilmesi için ara birim sensörünün etkinleştirilmesi gereklidir.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Birimler
Bu menü seçeneğinde, "Min. ayar/sıfır" ve "Maks. ayar/span" ve statik
basınç için birimleri belirleyin.
Dolum seviyesi, yükseklik birimine bağlı olarak ayarlanacaksa, daha
sonra seviyeleme ayarında ayrıca malzemenin yoğunluğu da girilmelidir.
Ayrıca "İbre Isı" menü seçeneğinde ısı birimi belirlenir.
İlgili tuşlarla istenilen parametreleri girin, girdiğiniz bilgileri [OK] ile
kaydedin ve [ESC] ve [->] ile sonraki menüye geçin.
Devreye alma - Konum
düzeltme
Cihazın montaj konumu özellikle diyafram contası sistemlerinde
ölçüm değerini kaydırabilir (offset). Konum düzeltme bu ofseti kompanze eder. Bu durumda gerçek ölçüm değeri otomatik olarak kabul
edilir. Nispî basınç ölçüm hücrelerinde manüel bir ofset de yapılabilir.
Bir ana/ara birim kombinasyonunda iki sensör için konum düzeltme
yapılmaktadır.
Otomatik konum düzeltmesinde aktüel ölçüm değeri düzeltme değeri
olarak alınacaksa, bu değerin örtülü dolum malzemesi veya statik
basınç değeriyle tahrif edilmemiş olmasına dikkat ediniz.
Manüel konum düzeltmede offset değeri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunun için "Edit etme" işlevini seçerek istediğiniz değeri giriniz.
Girdiğiniz değerlerleri [OK] ile kayıt ediniz; [ESC] ve [->] ile bir sonraki
menü seçeneğine geçiniz.
Konum düzeltmesi sınırsız defa tekrarlanabilir. Ancak düzeltme değerlerinin toplamının, nominal ölçüm aralalığının % 20'sini aşması halinde
artık konum düzeltmesi yapılamaz.
32
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Konum düzeltmesini bitirdikten sonra, aktüel değer 0'a göre ayarlanmış olur. Düzeltme değeri, offset değerini gösteren display'de sayının
önündeki matematiksel işaretin tersi ile gösterilir.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Devreye alma - Seviye
ayarı
VEGABAR 83 "Uygulama" menü seçeneğinde seçilmiş bulunan proses büyüklüğünden bağımsız olarak bir basınç değeri ölçer. Seçilen
proses büyüklüğünün doğru verilebilmesi için çıkış sinyaline % 0 ile
% 100 arasında bir değer girilmiş olması gerekir (seviyeleme ayarı).
"Dolum seviyesi" uygulamasında seviye ayarı için (ör. dolu ve boş
haznelerde) hidrostatik basınç girilir. Dolu basınç ara birim sensörü
tarafından kaydedilir ve otomatik olarak kompanze edilir. Aşağıdaki
örneğe bakınız:
4
2
5m
(196.9")
100%
0%
1
3
Res. 23: Parametreleme örneği Min. seviyeleme / Maks. seviyeleme Seviye
ölçümü
1
2
3
4
Min. dolum seviyesi = % 0 0,0 mbar'a eşittir
Maks. dolum seviyesi = % 100 490,5 mbar'a eşittir
VEGABAR 83
VEGABAR 83 - Ara birim sensörü
Bu değerler bilinmiyorsa, doluluk seviyesinden de (örn. % 10 ile % 90
şeklinde) seviyeleme yapılabilir. Gerçek dolum yüksekliği bu değerlerden hesaplanır.
Gerçek doluluk durumu bu ayar sırasında herhangi bir rol oynamaz,
minimum/maksimum seviye ayarı her zaman dolum malzemesi değiştirilmeksizin yapılır. Böylece bu ayarlar, cihaz kurulumu yapılmadan da
önceki alandan yapılabilir.
45051-TR-150108
Uyarı:
Ayar aralıkları aşıldığında, girilen değer aktarılmaz. Edit işlemi [ESC]
yarıda kesilebilir veya ayar aralığı dahilinde bir değer girilerek düzeltilebilir.
Proses basıncı, diferansiyel basınç veya debi gibi diğer proses büyüklükleri için seviyeleme işlemi buna uygun olarak yapılır.
Devreye alma - Min. seviye ayarı doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
33
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile " seviyeleme ayarı"nı, arkasından da "Min. seviyeleme ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 10) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
4. Min. dolum seviyesine ait değeri (örn. 0 mbar) giriniz.
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Min. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Maks.
seviye doluluk seviyesi
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] ile ayarlayın, (örn. % 90) ve [OK] ile
kaydedin. İmleç şimdi basınç değerine atlar.
4. Yüzdelik değere uygun olan dolu hazne için basınç değerini (örn.
900 mbar) giriniz.
5. [OK] tuşuna basarak ayarları kaydet
Maks. seviyeleme tamamlanmıştır.
Doldurarak bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Min. seviye ayarı debi
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Min. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
34
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
4. [ESC] ve [->] işaretini kulanarak span ayarına gidin
Min. seviyeleme tamamlanmıştır.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Maks.
seviye ayarı debi
Şu prosedürü izleyin:
1. Sonra [->] ile Maks. seviye ayarı seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
Maks. seviyeleme tamamlanmıştır.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - sıfır seviye diferansiyel basınç
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "sıfır seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit
edin.
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
4. [ESC] ve [->] işaretini kulanarak span ayarına gidin
Sıfır seviyeleme tamamlanmıştır.
45051-TR-150108
Bilgi:
Sıfır ayarı dilim ayarının değerini değiştirir. Ölçüm dilimi (sıfır ve dilim
ayarı arasındaki fark) bu durumda değişmez.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - son seviye Şu prosedürü izleyin:
diferansiyel basınç
1. Sonra [->] ile seviyeleme ayarı seçeneğini seçin ve [OK] ile teyit
edin.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
35
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
2. [OK] seçeneğine basarak mbar değerini edit edin ve [->] işaretini
kullanarak imleçi istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz mbar değerini [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini
kullanarak değeri kaydedin.
Dilim ayarı tamamlanmıştır.
Basınçla bir seviyeleme yapmak için ekranda görüntülenen gerçek
ölçüm değerini girin.
Devreye alma - Uzaklık
Yoğunluk
Şu prosedürü izleyin:
1. "[->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Uzaklık" seçeneğini seçin ve [OK] düğmesi ile teyit
edin.
2. [OK] düğmesine basarak sensör uzaklığını düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz uzaklığı [+] ile ayarlayın ve [OK] seçeneğini kullanarak
değeri kaydedin.
Uzaklık girme işlemi tamamlanmıştır.
Devreye alma - Min. seviye ayarı yoğunluk
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Min. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Bunu takiben ok, yoğunluk değerini gösterir.
4. Yüzdelik değere uyan minimum yoğunluğu girin.
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Devreye alma - Yoğunluk
min. seviye ayarı
36
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Maks. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Min. yoğunluk seviyeleme işlemi tamamlanmıştır.
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Bunu takiben ok, yoğunluk değerini gösterir.
4. Yüzdelik değere uyan maksimum yoğunluğu girin.
Maks. yoğunluk seviyeleme işlemi tamamlanmıştır.
Devreye alma - Min. seviye Ayırma katmanı
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Min. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Bunu takiben ok, yükseklik değerini gösterir.
4. Yüzdelik değere uyacak şekilde, ayırma katmanının minimum
yüksekliğini girin.
5. Ayarları [OK] ile kaydedin ve [ESC] ve [->] tuşlarına basarak
seviye ayarını maksimuma getirin.
Ayırma katmanının min. seviyeleme işlemi tamamlanmıştır.
Devreye alma - Maks.
seviye Ayırma katmanı
Şu prosedürü izleyin:
1. " [->]" ile "Devreye alma" menüsünü seçin ve [OK] ile teyit edin.
Sonra [->] ile "Maks. seviye ayarı" menüsünü seçin ve [OK] düğmesi ile teyit edin.
2. [OK] düğmesine basarak yüzdelik değeri düzeltin ve [->] tuşuna
basarak oku istediğiniz noktaya getirin.
45051-TR-150108
3. İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna basarak kaydedin. Bunu takiben ok, yükseklik değerini gösterir.
4. Yüzdelik değere uyacak şekilde, ayırma katmanının maksimum
yüksekliğini girin.
Ayırma katmanının maks. seviyeleme işlemi tamamlanmıştır.
Diğer özellikler - Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
37
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimattaki durumu: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre
ayarlarının (verilen siparişte istenen ayarlar da dahil olmak üzere) eski
durumuna getirilmesi. Hem serbest programlanabilen linearizasyon
eğimi hem ölçüm değerleri belleği silinir.
Temel ayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem serbest programlanabilen
bir lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
Reset - Devreye alım
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Sensör
Ölçüm yeri ismi
Uygulama
Elektronik diferan- Sıfırlama yok
siyel basıncı için
arabirim
Birimler
Seviyeleme birimi mbar (Nominal ölçüm aralıkları
≤400 mbar)
Uygulama
Sıfırlama yok
bar (Nominal ölçüm aralıkları ≤1 bar)
Statik basınç
0,00 bar
Konum düzeltme
Seviye ayarı
Sönümleme
Uzaklık (Yoğunlukta ve ayırma
katmanında)
1,00 m
Sıfır/Min. ayar
0,00 bar
Dilim/Maks. ayar
bar cinsinden nominal ölçüm aralığı
Bütünleşme süresi
0,0 sn
Akım çıkışı - Mod
Çıkış eğimi grafiği
% 0,00
% 100,00
Lineer
Linearizasyon
Akım çıkışı
bar
4 … 20 mA
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min./
Maks.
38
3,8 mA
20,5 mA
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Arıza olduğunda davranış
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Son ayar
Kullanımın kilitlenmesi
Reset - Display
Menü seçeneği
Standart değer
Menü dili
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
% cinsinden akım çıkışı
Gösterge değeri 2
Keramik ölçüm hücresi: ölçüm hücresi ısısı, °C cinsinden
Metalik ölçüm hücresi: elektronik ısısı, °C cinsinden
Sönük
Aydınlatma
Sıfırlama - Tanı
Menü seçeneği
Parametre
Standart değer
Basınç
Aktüel ölçüm değeri
Sıcaklık
Aktüel ısı değerleri Ölçüm hücresi, Elektronik
-
Cihaz durumu
İbre
-
Simülasyon
Reset - Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Standart değer
Şifre
0000
Tarih/saat
Aktüel tarih/aktüel saat
Cihaz ayarlarının
kopyalanması
-
Özel parametreler
Sıfırlama yok
Ölçekleme
Akım çıkışı
45051-TR-150108
Parametre
Ölçekleme büyüklüğü
l cinsinden hacimler
Ölçekleme formatı
% 0 0 l'eye eşittir
Akım çıkışı - Büyüklük
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
Akım çıkışı - Seviye ayarı
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
HART modu
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
% 100 0 l'ye eşittir
Adres 0
39
6 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü seçeneği
Dinamik basınçlı akım
öğesi
Parametre
Standart değer
Birim
m3/s
Seviye ayarı
% 0,00 0,00 m3/sn'ye tekabül eder
% 100,00 1 m3/sn'ye tekabül eder
Devreye alma - Dinamik
basınçlı akım öğesi karakteristik değerleri
Bu menü seçeneğinde hem dinamik basınçlı akım öğesi belirlenir hem
de kütle veya hacim debisi seçilir.
Bunun dışında % 0 (ya da % 100'de) hacim veya kütle akımı için
seviyeleme yapılır.
45051-TR-150108
40
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
7 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
7 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Bakım
7.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi özel bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
Bazı uygulamalarda zarda biriken dolum malzemesi ölçüm sonucunu
etkileyebilir. Bu nedenle çok madde birikmemesi ve özellikle katılaşma
durumlarının önlenmesi için her sensörün ve uygulamanın ihtiyacına
uygun önlemler alın.
Arıza olduğunda yapılacaklar
Arızanın giderilmesi için
izlenecek prosedür
7.2 Arızaların giderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
Arızayı giderdikten sonra
yapılması gerekenler
Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24 Saat Hizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
7.3 IP 68 (25 bar) modelinin proses modüllerinin
değiştirilmesi
IP 68 (25 bar) modelinde, kullanıcı proses modüllerini değiştirebilir.
Bağlantı kablosu ve dış gövde tekrar kullanılabilir.
45051-TR-150108
Gerekli aletler:
•
Allen anahtarı, 2 ebadında
Dikkat:
Değiştirme işlemi yalnızca elektrik akımının kapalı olduğu durumda
yapılmalıdır.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan parçalar kullanılabilir.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
41
7 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Dikkat:
Yenileriyle değiştireceğinizde modüllerin iç kısmını kir ve nemden
koruyun.
Değiştirme işleminde şu şekilde hareket edin:
1. Tespit vidasını allen anahtarı ile sökünüz.
2. Kablo modülünü dikkatlice roses modülünden çıkarınız.
4
3
6
5
2
1
Res. 24: IP 68 modelinde (25 bar) ve yan taraftan kablo çıkışında, dış gövde
VEGABAR 83
1
2
3
4
5
6
Proses modülleri
Fiş bağlantısı
Sabitleme vidası
Kablo modülü
Bağlantı kablosu
Dış gövde
3. Bağlantı fişini çıkarınız
4. Yeni proses modülünü ölçüm noktasına monte ediniz.
5. Bağlantı fişini yeniden takınız.
6. Kablo modülünü proses modülüne geçiriniz ve istediğiniz pozisyona döndürünüz.
7. Tespit vidasını allen anahtarı ile sıkılayınız.
Değiştirme işlemi böylece tamamlanmış olur.
Elinizde yedek parça yoksa yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
Gerekli seri numarasını cihazın üzerindeki model etiketinde veya
teslim belgesinde bulabilirsiniz.
Elektronik modül bir arıza durumunda kullanıcı tarafından özdeş başka bir modülle değiştirilebilir.
42
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
7.4 Elektronik modülü değiştirin
7 Tanı, Ürün Yönetimi ve Servis
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Elinizde başka elektronik modül yoksa, bunu sizin için yetkili bayiiden
sipariş edebilirsiniz.
7.5 Onarım durumunda izlenecek prosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
45051-TR-150108
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
43
8 Sökme
8 Sökme
8.1 Sökme prosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Monte etme" ve "Elektrik kaynağına bağlama" bölümlerine bakınız;
orada anlatılan adımları tersine doğru takip ederek yerine getiriniz.
8.2 Bertaraf etmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
WEEE 2002/96/EG yönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
45051-TR-150108
44
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
9 Ek
9
9.1
Ek
Teknik özellikler
Malzemeler ve ağırlıklar
Ortamla temas eden malzemeler (piezodirençli / DMS ölçüm hücresi)
Proses bağlantısı
316L
25 bar üzerinde zar, yüzey seviyesinde
olmayan modelde
Elgiloy (2.4711)
Zar - Standart
Sızdırmaz halka, O halkası
Conta Proses bağlantısı Dişli G½
(EN 837)
316L
FKM (VP2/A), EPDM (A+P 75.5/KW75F), FFKM (Perlast
G75S), FEPM (Fluoraz SD890)
Klingersil C-4400
Ortamla temas eden malzemeler (seramik/metalik ölçüm hücresi)
Proses bağlantısı
316L
Conta Proses bağlantısı Dişli G½
(DIN 3852-A)
Klingersil C-4400
Zar
M44 x 1,25 (DIN 13)
Gıda maddeleri için olan malzemeler
Alloy C-276, altın kaplama 20 µ, altın veya rodyum
kaplama 5 µ/1 µ3)
FKM, FFKM, EPDM
Yüzey kalitesi hijyenik proses bağlantıları, Ra < 0,8 µm
tip.
Conta, 3A izinli 316L duvara montaj
plakasının altındadır
EPDM
Bağlantı kablosu üzerine model etiketi
taşıyıcı
PE-Sert
İç iletişim sıvısı piezodirençli veya DMS
ölçüm hücresi
Sentetik yağ, halokarbon yağ4)5)
Dış gövde
PBT plastik (poliester), 316L
Malzemeler, ortamda ıslanmamış
Diyafram contası sıvısı seramik/metalik
ölçüm hücresi
Elektronik gövde
Soket, dış gövdeye ait duvara montaj
plakası
KN 92 Tıbbi beyaz yağ, FDA'ya uygun
PBT plastik (Poliester), Alüninyum -pres döküm toz kaplı,
316L
PBT plastik (poliester), 316L
45051-TR-150108
Soket ve duvara montaj plakası arasında EPDM (sıkıca bağlanmış)
conta
SIL yeterliği olan cihazlarda bulunmaz
16 bar'a kadar olan ölçüm aralıklarında sentetik yağ, gıda sanayi için FDA listesinde yer almaktadır. Ölçüm
aralıkları 25 bar'ın üzerinde olduğunda kuru ölçüm hücresi.
5)
Halokarbon yağ: Genelde oksijenli uygulamalarda, vakum ölçüm aralıklarında veya < 1 barabs mutlak ölçüm
aralıklarında değil.
3)
4)
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45
9 Ek
Sızdırmaz halka - Gövde kapağı
Gösterge ve ayar modülünün gövde
kapağında izleme penceresi
Topraklama terminalleri
IP68 1 bar modelde bağlantı kablosu
NBR (Paslanmaz çelik gövde), Silikon (Alüminyum-/
Plastik gövde)
Polikarbonat (UL746-C listelenmiş)
316Ti/316L
PE
Bağlantı kablosu ana ve arabirim sensörü PE, PUR
Ağırlıklar
Toplam ağırlık VEGABAR 83 yaklaşık
0,8 … 8 kg (1.764 … 17.64 lbs),proses bağlantısı ve
gövdeye bağlı olarak
Sıkma torkları
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için maks. sıkma torku
ƲƲ Plastik gövde
ƲƲ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
10 Nm (7.376 lbf ft)
50 Nm (36.88 lbf ft)
Giriş büyüklüğü - Piezodirençli ölçüm hücresi / DMS ölçüm hücresi
bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıyabilme kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +0,4 bar/0 … +40 kPa
+2 bar/+200 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1 bar/0 … +100 kPa
+5 bar/+500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +2,5 bar/0 … +250 kPa
+10 bar/+1000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +10 bar/0 … +1000 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
+75 bar/+7500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +40 bar/0 … +4000 kPa
+120 bar/+1,2 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +60 bar/0 … +6 MPa
+120 bar/+1,2 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +100 bar/0 … +10 MPa
+200 bar/+20 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +250 bar/0 … +25 MPa
+500 bar/+50 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +600 bar/0 … +60 kPa
+1200 bar/+120 MPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1000 bar/0 … +100 MPa
+1500 bar/+150 MPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa
+5 bar/+500 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +1,5 bar/-100 … +150 kPa
+10 bar/+1000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +10 bar/-100 … +1000 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +25 bar/-100 … +2500 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa
+80 bar/+8000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,2 … +0,2 bar/-20 … +20 kPa
+2 bar/+200 kPa
-1 bar/-100 kPa
Aşırı basınç
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
46
9 Ek
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
-0,5 … +0,5 bar/-50 … +50 kPa
+5 bar/+500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … 1 bar/0 … 100 kPa
5 bar/+500 kPa
0 bar abs.
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa
10 bar/+1000 kPa
0 bar abs.
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa
35 bar/+3500 kPa
0 bar abs.
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa
50 bar/+5000 kPa
0 bar abs.
0 … 40 bar/0 … 4000 kPa
80 bar/8000 kPa
0 bar abs.
Mutlak basınç
psi cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıma kapasitesi
Burada verilen değerler genel bilgi verme amaçlıdır ve ölçüm hücresine ilişkindirler. Proses bağlantısının malzemesi, yapı şekli ve basınç türü nedeniyle kısıtlamaların olması mümkündür. Model
etiketlerindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +5 psig
+25 psig
-14.5 psig
0 … +15 psig
+75 psig
-14.5 psig
0 … +30 psig
+120 psig
-14.5 psig
0 … +150 psig
+450 psig
-14.5 psig
0 … +300 psig
+600 psig
-14.5 psig
0 … +600 psig
+1200 psig
-14.5 psig
0 … +1500 psig
+3000 psig
-14.5 psig
0 … +3000 psig
+6000 psig
-14.5 psig
0 … +9000 psig
+18000 psig
-14.5 psig
0 … +15000 psig
+22500 psig
-14.5 psig
-14.5 … 0 psig
+75 psig
-14.5 psig
-14.5 … +20 psig
+120 psig
-14.5 psig
-14.5 … +150 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-14.5 … +300 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-14.5 … +600 psig
+1200 psig
-14.5 psig
-3 … +3 psig
+25 psig
-14.5 psig
-7 … +7 psig
+75 psig
-14.5 psig
0 … +15 psi
+75 psi
0 psi
0 … +30 psi
+120 psi
0 psi
0 … +150 psi
+1200 psi
0 psi
0 … +300 psi
+1200 psi
0 psi
Aşırı basınç
45051-TR-150108
Mutlak basınç
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
47
9 Ek
Giriş büyüklüğü - Seramik/Metalik ölçüm hücresi
bar/kPa cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıyabilme kapasitesi
Değerler genel bir bilgi vermede kullanılmaktadır ve ölçüm hücresinden alınmaktadır. Proses bağlantısının malzemesi ve yapı şekli nedeniyle kısıtlamalarının olması mümkündür. Her zaman model
etiketindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
0 … +0,1 bar/0 … +10 kPa
+15 bar/+1500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +0,4 bar/0 … +40 kPa
+30 bar/+3000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +1 bar/0 … +100 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +2,5 bar/0 … +250 kPa
+50 bar/+5000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +10 bar/0 … +1000 kPa
+90 bar/+9000 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … +25 bar/0 … +2500 kPa
+130 bar/+13000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … 0 bar/-100 … 0 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +1,5 bar/-100 … +150 kPa
+40 bar/+4000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +10 bar/-100 … +1000 kPa
+90 bar/+9000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-1 … +25 bar/-100 … +2500 kPa
+130 bar/+13000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,05 … +0,05 bar/-5 … +5 kPa
+15 bar/+1500 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,2 … +0,2 bar/-20 … +20 kPa
+20 bar/+2000 kPa
-1 bar/-100 kPa
-0,5 … +0,5 bar/-50 … +50 kPa
+35 bar/+3500 kPa
-1 bar/-100 kPa
0 … 1 bar/0 … 100 kPa
35 bar/3500 kPa
0 bar abs.
0 … 2,5 bar/0 … 250 kPa
50 bar/5000 kPa
0 bar abs.
0 … 10 bar/0 … 1000 kPa
90 bar/9000 kPa
0 bar abs.
0 … 25 bar/0 … 2500 kPa
130 bar/13000 kPa
0 bar abs.
Aşırı basınç
Mutlak basınç
psi cinsinden nominal ölçüm aralıkları ve aşırı yük taşıma kapasitesi
Değerler genel bir bilgi vermede kullanılmaktadır ve ölçüm hücresinden alınmaktadır. Proses bağlantısının malzemesi ve yapı şekli nedeniyle kısıtlamalarının olması mümkündür. Her zaman model
etiketindeki veriler geçerlidir.
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
Aşırı basınç
+225 psig
0 … +5 psig
+375 psig
-11.60 psig
0 … +15 psig
+525 psig
-14.5 psig
0 … +30 psig
+600 psig
-14.5 psig
0 … +150 psig
+1350 psig
-14.5 psig
0 … +300 psig
+1500 psig
-14.5 psig
-14.5 … 0 psig
+500 psig
-14.5 psig
48
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
0 … +0.15 psig
9 Ek
Nominal ölçüm aralığı
Aşırı yük taşıma kapasitesi Maksimum basınç
Aşırı yük taşıma kapasitesi Minimum basınç
-14.5 … +20 psig
+580 psig
-14.5 psig
-14.5 … +150 psig
+1480 psig
-14.5 psig
-14.5 … +300 psig
+1575 psig
-14.5 psig
-0.7 … +0.7 psig
+225 psig
-14.5 psig
-3 … +3 psig
+290 psi
-14.5 psig
-7 … +7 psig
+510 psig
-14.5 psig
0 … 1.5 psi
225 psi
0 psi
0 … 5 psi
435 psi
0 psi
0 … 15 psi
510 psi
0 psi
0 … 30 psi
725 psi
0 psi
0 … 150 psi
1300 psi
0 psi
0 … 300 psi
1900 psi
0 psi
Mutlak basınç
Ayar aralıkları
Veriler nominal ölçüm aralığından elde edilmektedir. -1 bar'dan düşük basınç değerleri belirlenememektedir.
Dolum seviyesi (Min./Maks ayar)
ƲƲ Yüzde değer
ƲƲ Basınç değeri
Debi (Min./Maks. ayar)
ƲƲ Yüzde değer
-10 … 110 %
-120 … 120 %
0 veya %100 değiştirilemez
ƲƲ Basınç değeri
-120 … 120 %
ƲƲ Zero
-95 … +95 %
Diferansiyel basıncı (başlangıç/bitirme ayarı)
ƲƲ Span
Yoğunluk (Min./Maks. ayar)
ƲƲ Yüzde değer
ƲƲ Yoğunluk değeri
Ayırma katmanı (Min./Maks. ayar)
ƲƲ Yüzde değer
ƲƲ Yükseklik değeri
45051-TR-150108
Tavsiye edilen maks. turn down
-120 … +120 %
-10 … 100 %
kg/dm3 cinsinden ölçüm aralıklarına tekabül ederek
-10 … 100 %
metre cinsinden ölçüm aralıklarına tekabül ederek
20 : 1 (Sınırlama yok)
Dinamik Davranış - Çıkış
Ortama ve sıcaklığa bağlı olarak dinamik karakteristik büyüklükler
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
49
9 Ek
100 %
90 %
2
1
10 %
tT
tS
tA
t
Res. 25: Proses büyüklüğünün aniden değişimi halinde. tT: ölü zaman; tA: kalkış zamanı; tS: sıçrama cevap süresi
1
2
Proses büyüklüğü
Çıkış sinyali
Ölü zaman
≤ 45 ms
Kalkış zamanı
≤ 35 ms (10 … 90 %)
Sıçrama cevap süresi
ƲƲ VEGABAR 83
ƲƲ VEGABAR 83 - IP 68 (25 bar)
≤ 80 ms (ti: 0 s, 10 … 90 %)
≤ 200 ms (ti: 0 s, 10 … 90 %)
Sönümleme (Giriş büyüklüğünün % 63‘ü) 0 … 999 s, ayarlanabilir
DIN EN 60770-1'e göre referans koşulları ve etki büyüklükleri
DIN EN 61298-1 uyarınca referans koşulları
ƲƲ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
ƲƲ Bağıl nem
45 … 75 %
ƲƲ Hava basıncı
860 … 1060 mbar/86 … 106 kPa (12.5 … 15.4 psi)
Eğim belirleme
IEC 61298-2 uyarınca sınır noktası ayarı
Referans montaj konumu
dik konumda, ölçüm zarı aşağıya bakıyor
Eğim karakteristiği
Lineer
Montaj konumunun etkisi
ƲƲ Piezodirençli veya DMS ölçüm hücresi Proses bağlantısı ve diyafram contasına bağlı olarak
ƲƲ Seramik/metalik ölçüm hücresi
< 5 mbar/0,5 kPa (0.07 psig)
EN 61326 kapsamında şiddetli, yüksek < ±150 µA
frekanslı elektromanyetik alanlar sonucu
çıkış akımında sapma
Kesinlik sınıfı
TD 1 : 1'den 5 : 1'e kadar lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
TD >5 : 1 olması halinde lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
%0,075
<% 0,075
< % 0,015 x TD
50
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Ölçüm sapması (IEC 60770'e göre)
Buradaki veriler, ayarlanmış olan ölçüm dilimine ilişkindir. Turn down (TD), nominal ölçüm aralığının
ayarlanmış ölçüm dilimine olan ilişkisidir.
9 Ek
Kesinlik sınıfı
TD 1 : 1'den 5 : 1'e kadar lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
TD >5 : 1 olması halinde lineer
olmama, histerez ve tekrarlanamamazlık
% 0,1
< % 0,1
< % 0,02 x TD
%0,2
< % 0,2
< % 0,04 x TD
Ortam ısısının etkisi
Termik değişiklik - Sıfır sinyali ve çıkış aralığı
Turn down (TD) nominal ölçüm aralılığı ile ayarlanmış ölçüm diliminin arasındaki ilişkidir.
Sıfır sinyali ve çıkış süresinin termik değişikliği "Toplam sapmanın hesaplanması (DIN 16086 uyarınca)" bölümündeki FT değerine uygundur.
Piezodirençli veya DMS ölçüm hücresi
(
Seramik/Metalik ölçüm hücresi - Standart
F TBasis
-12
Res. 26: Temel sıcaklık hatası TD 1 : 1'de FTBasis
Yukarıdaki grafikte % cinsinden gösterilen temel sıcaklık hatası olasılığı, ölçüm hücrelerinin modeline göre (FMZ faktörü) ve turn down (FTD faktörü) gibi ek faktörlere bağlı olarak yükselebilir. Bu ek
faktörler aşağıda yer alan tablolarda gösterilmiştir.
Ölçüm hücresi modeline bağlı ek faktör
Ölçüm hücresi modeli
FMZ faktörü
Ölçüm hücresi - Standart
%0,075, %0,1
%0,2
1
3
Turn down'a bağlı ek faktör
45051-TR-150108
Turn down'a bağlı FTD ek faktörü aşağıdaki formülle hesaplanır:
FTD = 0,5 x TD + 0,5
Tabloda tipik turn down örnek değerleri gösterilmektdir.
Turn down
TD 1 : 1
TD 2,5 : 1
TD 5 : 1
TD 10 : 1
TD 20 : 1
FTD faktörü
1
1,75
3
5,5
10,5
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
51
9 Ek
Uzun süreli kararlılık (DIN 16086 ve IEC 60770-1 gereğince)
Buradaki veriler, ayarlanmış olan ölçüm dilimine ilişkindir. Turn down (TD), nominal ölçüm aralığının
ayarlanmış ölçüm dilimine olan ilişkisidir.
Seramik/Metalik ölçüm hücresi
Bir yıl
< % 0,05 x TD
Beş yıl
< % 0,1 x TD
On yıl
< % 0,2 x TD
Piezodirençli veya DMS ölçüm
hücresi
< % 0,1 x TD
Proses koşulları
Malzemenin ısısı, diyafram contası sıvısına ve cihazın modeline bağlıdır.
pabs > 1 bar/14.5 psi
pabs < 1 bar/14.5 psi
Oksijenli uygulamalar için geliştirilmiş model
KN2.2 silikon yağı
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Silikon yağı KN2.2 soğutu- -40 … +200 °C (40 … +392 °F)
cu öğe ile
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Silikon yağı KN2.2 Kapiler
ile, 2 m, 3 m
-40 … +200 °C (40 … +392 °F)
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
KN17 silikon yağı
-90 … +180 °C (130 … +356 °F
-90 … +80 °C (130 … +176 °F)
-90 … +60 °C (130 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda
-10 … +300 °C
kullanım için yağ KN32 so- (+14 … +572 °F)
ğutucu öğe ile
-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için yağ KN3.2
soğutucu öğe ile
-10 … +330 °C
(+14 … +626 °F)
+-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Yüksek sıcaklıklarda kullanım için yağ KN3.2
soğutucu öğe ile, 300 mm
-10 … +400 °C
(+14 … +752 °F)
+-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Yüksek ısılarda kullanım için yağ KN32 Kapiler ile,
1 m 2 m veya 5 m
-10 … +400 °C
(+14 … +752 °F)
+-10 … +200 °C
(+14 … +392 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Halokarbon yağ KN21
-40 … +150 °C (40 … +302 °F)
-40 … +80 °C (40 … +176 °F)
-
Oksijenli uygulamalar için
halokarbon yağ KN21
-40 … +60 °C
(40 … +140 °F)
-40 … +60 °C
(40 … +140 °F)
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Silikonsuz sıvı KN70
-40 … +70 °C (40 … +158 °F)
Vakum yok
-40 … +60 °C (40 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA)
-10 … +150 °C
(+14 … +302 °F)
-10 … +160 °C
(+14 … +322 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA),
soğutucu öğe ile
-10 … +250 °C
(+14 … +482 °F)
-10 … +160 °C
(+14 … +322 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Beyaz yağ KN92 (FDA),
soğutucu öğe ile, 300 mm
-
-10 … +160 °C
(+14 … +322 °F)
-10 … +60 °C
(+14 … +140 °F)
Mekanik stresi cihaz modeline bağlı olarak değişir
52
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Diyafram contası sıvısı
9 Ek
Titreşim mukavemeti
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 1'den 4 g'a kadar
(rezonansta titreşim)
Darbe mukavemeti
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
Çevre koşulları
Model
Ortam sıcaklığı
Depo ve nakliye sıcaklığı
Standart model
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
-60 … +80 °C (-76 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli, (1 bar)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 66/IP 68 modeli (25 bar), bağlantı -20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
kablosu PUR
-20 … +80 °C (-4 … +176 °F)
IP 68 modeli (25 bar), bağlantı kablosu PE
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
-20 … +60 °C (-4 … +140 °F)
Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68; 0,2 bar
Kablo girişi
ƲƲ M20 x 1,5
ƲƲ ½ NPT
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
1 x dişli kablo bağlantısı M20 x 1,5 (Kablo: çap 6 … 12
mm), 1 x kör tapa M20 x 1,5
1 x kör tapa NPT, 1 x sızdırmaz kapak (kırmızı) ½ NPT
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Elektromekanik veriler - Model IP 68 (25 bar)
IP 68 cihazı ile dış gövde arasında bağlantı kablosu
ƲƲ Yapı
dört tel, bir taşıma ipi, bir basınç dengeleyici kapiler, örgü
ekran, metal folyo, kılıf
ƲƲ Tel kesidi
0,5 mm² (AWG 20)
ƲƲ Standart uzunluk
5 m (16.40 ft)
ƲƲ Tel direnci
ƲƲ Maks. uzunluk
ƲƲ 25 °C/77 °F'de min. bükülme yarıçapı
ƲƲ Çap yakl.
ƲƲ Renk
< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
180 m (590.5 ft)
25 mm (0.985 in)
8 mm (0.315 in)
Mavi
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
Ana birim sensörü için arayüz
Veri iletimi
dijital (I²C veri yolu)
Tel uzunluğu maks.
25 m
45051-TR-150108
Yay baskılı klemensler, en fazla şu değer- 2,5 mm² (AWG 14)
de olan tel kesidi için
Yapı - Bağlantı teli
dört telli, blendajlı
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
53
9 Ek
Ana birim üzerinden tüm sistem için güç sağlama
Çalışma gerilimi
ƲƲ UB min
12 V DC
ƲƲ UB max
Sinyal çıkışı ve modele bağlı olarak
ƲƲ UB min - ışıklı gösterge ve aray modülü
Cihazda potansiyel bağlantı
Elektronik
12 V DC
Potansiyal bağlantı yapılmamış
Topraklama terminalleri
Proses bağlantısı ile galvanik bağlantı
Elektriğe karşı korunma önlemleri
Gövde malzemesi
Model
IP koruma sınıfı
NEMA koruma sınıfı
Plastik
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Alüminyum
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, elekroliz- Tek hücre
le parlatılmış
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik, hassas
döküm
Tek hücre
IP 66/IP 67
NEMA 6P
Paslanmaz çelik
Dış gövde için ölçüm algılayıcı
IP 68 (25 bar)
-
Aşırı gerilim kategorisi
Koruma sınıfı
IP 69K
-
III6)
II7)
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
9.2
Toplam sapmanın hesaplanması
Bir basınç ölçme konventörünün toplam sapması, çalışma pratiğinde beklenen en yüksek ölçüm
hatasını verir. Buna, "en yüksek pratik ölçüm hatası" ya da "kullanım hatası" da denir.
DIN 16086'a göre toplam sapma, temel doğruluk Fperf ve uzun süreli dayanıklılık Fstab'ın toplamıdır
Ftotal:
Ftotal= Fperf + Fstab
Fperf temel doğruluğu, sıfır sinyalinin termik değişiminden, FT çıkış aralığından ve FKl ölçüm sapmasından oluşur:
Fperf = √((FT)2 + (FKl)2)
FT x FMZ x FTD
6)
7)
IEC 61010-1
IEC 61010-1
54
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Sıfır sinyalinin termik değişimi ve FT çıkış aralığı "Teknik veriler" bölümünde belirtilmiştir. FT temel
sıcaklık hatası orada bir grafikle göterilmektedir. Ölçüm hücresi modeli ve trun down'a bağlı olarak
bu değer FMZ ve FTD el faktörleri ile çarpılmalıdır:
9 Ek
Bu değerler de "Teknik veriler" bölümünde verilmiştir.
Aynı şey, HART, Profibus PA veya Foundation Fieldbus üzerinden çıkan dijital sinyal çıkışları için de
geçerlidir.
4 … 20 mA'lık bir çıkışta Fa elektrik çıkışının termik değişimi de buna eklenir:
Fperf = √((FT)2 + (FKl)2 + (Fa)2)
Daha iyi anlaşılmasına aşağıdaki formüller yardımcı olacaktır:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ftotal: Toplam sapma
Fperf: Temel doğruluk
Fstab: Uzun süreli sürüklenme
FT: Sıfır sinyali ve çıkış süresinin termik değişikliği
FKl: Ölçüm sapması
Fa: Akım çıkışının termik değişikliği
FMZ: ölçüm hücresi modeli ek faktörü
FTD: turn down ek faktörü
9.3
Veriler
Toplam sapmanın hesaplanması - pratikten örnek
Boru tesisatındaki basınç ölçümü 4 bar (400 KPa)
Malzeme ısısı 50 °C
VEGABAR 83 Ölçüm aralığı 10 bar, Ölçüm sapması < %0,2, Proses bağlantısı G1½ (Ölçüm hücresi
ø 28 mm)
Turn dwon'ın hesaplanması
TD = 10 bar/4 bar, TD = 2,5 : 1
(
FT sıcaklık hatasının bulunması
50
F TBasis
-12
45051-TR-150108
Res. 27: Yukarıdaki örnekteki temel sıcaklık hatasının bulunması: FTBasis = 0,15 %
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
55
9 Ek
Res. 28: Yukarıdaki örneğin ölçüm hücresi ek faktörünün bulunması: FMZ = 3
Res. 29: Yukarıdaki örneğin turn down ek faktörünün bulunması: FTD = 1,75
FT = FTBasis x FMZ x FTD
FT = %0,15 x 3 x 1,75
FT = %0,79
Ölçüm sapması ve uzun süreli dayanıklılığın hesaplanması
Ölçüm sapması FKl ve uzun süreli dayanıklılık Fstab için gerekli olan değerler Teknik veriler'den alınabilir:
Res. 30: Tablodaki ölçüm sapmasının hesaplanması: FKl = %0,2
56
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Res. 31: Tablodaki uzun süreli dayanıklılığın hesaplanması; 1 yıl süreliğine: Fstab0,05 % x TD
9 Ek
Toplam sapmanın hesaplanması - dijital sinyal
1. Adım: Temel doğruluk Fperf
Fperf = √((FT)2 + (FKl)2)
FT = %0,79
FKl = %0,2
Fperf = √(%0,79)2 + (%0,2)2)
Fperf = %0,81
2. Adım: Toplam sapma Ftotal
Ftotal = Fperf + Fstab
Fperf = %0,81 (1. adımın sonucu1)
Fstab = (0,05 % x TD)
Fstab = (%0,05 x 2,5)
Fstab = % 0,125
Ftotal = %0,81 + %0,13 = %0,94
Örnek, ölçüm hatasının pratikte temel doğrulukta olduğundan daha yüksek olabileceğini göstermektedir. Bunun nedeni sıcaklığın ve turn down'ın etkisidir.
9.4
Ebatlar
45051-TR-150108
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki İndirilecek dosyalar" ve "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
57
9 Ek
Gövde
~ 59 mm
(2.32")
ø 80 mm
(3.15")
~ 116 mm
(4.57")
ø 86 mm
(3.39")
M20x1,5/
½ NPT
M20x1,5
M20x1,5/
½ NPT
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
ø 80 mm
(3.15")
M20x1,5/
½ NPT
4
104 mm
(4.1")
117 mm
(4.61")
~ 59 mm
(2.3")
M20x1,5/
½ NPT
3
2
1
112 mm
(4.41")
112 mm
(4.41")
116 mm
(4.57")
~ 69 mm
(2.72")
ø 79 mm
(3.11")
M20x1,5/
½ NPT
5
Res. 32: Koruma tipi IP 66/67 ve IP 66/68 olan gövde modelleri (0,2 bar)
1
2
3
4
5
Plastik gövde
Alüminyum gövde
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik gövde, hassas döküm
Paslanmaz çelik gövde, elektrolizle parlatılmış IP 69K
45051-TR-150108
58
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
9 Ek
IP 68 (25 bar) modelinde dış gövde
80 mm
(3.15")
82 mm
(3.23")
41,6 mm
(1.64")
3
59 mm
(2.32")
108 mm
(4.25")
1
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
41,6 mm
(1.64")
~ 66 mm
(2.60")
2
51 mm
(2.01")
4
110 mm x 90 mm
(4.33" x 3.54")
5
Res. 33: Dış gövdeli IP 68 modeli
Kablo çıkışı yan
Kablo çıkışı eksen yönünde
Plastik gövde
Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik gövde
45051-TR-150108
1
2
3
4
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
59
9 Ek
60 mm
(2.36")
17 mm
(0.67")
DN
65 mm
(2.56")
65 mm
(2.56")
ø 17,5 mm
(0.69")
19 mm
(0.75")
¼ NPT
½ NPT
15 mm
(0.59")
½ NPT
25 mm
(0.98")
C2
20 mm
(0.79")
DU
ø 6 mm
(0.24")
G¼
3 mm
(0.12")
ø 6 mm
(0.24")
ø 3 mm
(0.12")
G½
20 mm
(0.79")
23 mm
(0.91")
ø 3 mm
(0.12")
M20x1,5
5 mm
(0.20")
3 mm
(0.12")
(1.06")
G½
25 mm
(0.98")
63 mm
(2.48")
SW 27mm
65 mm
(2.56")
VEGABAR 83, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde değil
LF
LY
Res. 34: VEGABAR 83, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde değil
DU
C2
DN
LF
LY
G½ Manometre bağlantısı (EN 837)
M20 x 1,5 Manometre bağlantısı (EN 837)
G½ A iç tarafı G¼ (ISO 228-1)
½ NPT, iç tarafı ¼ NPT (ASME B1.20.1)
½ NPT PN 1000
45051-TR-150108
60
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
9 Ek
SW 46mm
(1.81")
G1½
22 mm
(0.87")
C5
ø 55 mm
(2.17")
DA
SW 46mm
(1.81")
78 mm
(3.07")
22 mm
(0.87")
118 mm
(4.65")
46 mm
(1.81")
78 mm
(3.07")
ø 30 mm
(1.18")
LU
ø 84 mm
(3.31")
65 mm
(2.56")
G1
10 mm
(0.39")
ø 18mm
(0.71")
SW 41mm
(1.61")
20,5 mm
(0.81")
10 mm
(0.39")
G½
65 mm
(2.56")
20,5 mm
(0.81")
VEGABAR 83, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde
NPT1½
ø 55 mm
(2.17")
DA- 180°C/200°C
C9
Res. 35: VEGABAR 83, Dişli bağlantısı yüzey seviyesinde
G½ (ISO 228-1) O halkalı
G1 (ISO 228-1) O halkalı
G1½ (DIN3852-A)
180 °C/200 °C için sıcaklık arayüzlü G1½ (DIN3852-A)
1½ NPT (ASME B1.20.1)
45051-TR-150108
LU
C5
DA
DA
C9
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
61
9 Ek
80 mm
(3.15")
82 mm
(3.23")
80 mm
(3.15")
VEGABAR 83, Aseptik bağlantı 150 °C (piezodirençli / DMS ölçüm hücresi)
ø 64 mm
(2.52")
L.
82 mm
(3.23")
FR
ø 78 mm
(3.07")
LP
80 mm
(3.15")
ES
79 mm
(3.11")
AR
ø 74 mm
(2.91")
ø 84 mm
(3.31")
ø 78 mm
(3.07")
ø 65 mm
(2.56")
ø 105 mm
(4.13")
AA
Res. 36: VEGABAR 83, Aseptik bağlantı 105 °C/150 °C (piezodirençli / DMS ölçüm hücresi)
62
Clamp 2" PN16 (ø64mm) DIN 32676, ISO 2852
Sıkıştırmalı başlık somunlu aseptik bağlantı F 40 PN 25
Varivent N 50-40 PN 25
DIN 40 PN 40 DIN 11851'e uygun boru vida bağlantısı
Boru vida bağlantısı DN 50 PN 25 Form A DIN 11864
DRD PN 40
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
AR
ES
FR
L.
LP
AA
9 Ek
VEGABAR 83, aseptik bağlantı 150 °C (METEC ölçüm hücresi)
ø 64 mm
(2.52")
ES
83 mm
(3.27")
78 mm
(3.07")
AR
ø 78 mm
(3.07")
L.
ø 84 mm
(3.31")
ø 78 mm
(3.07")
FR
78 mm
(3.07")
78 mm
(3.07")
78 mm
(3.07")
78 mm
(3.07")
®
ø 78 mm
(3.07")
LP
ø 66 mm
(2.60")
ø 105 mm
(4.13")
AA
Res. 37: VEGABAR 83, aseptik bağlantı 180 °C/200 °C (METEC® ölçüm hücresi)
Clamp 2" PN16 (ø64mm) DIN 32676, ISO 2852
Sıkıştırmalı başlık somunlu aseptik bağlantı F 40 PN 25
Varivent N 50-40 PN 25
DIN 40 PN 40 DIN 11851'e uygun boru vida bağlantısı
Boru vida bağlantısı DN 50 PN 25 Form A DIN 11864
DRD PN 40
45051-TR-150108
AR
ES
FR
L.
LP
AA
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
63
9 Ek
80 mm
(3.15")
VEGABAR 83, Flanş bağlantı 150 °C (piezodirençli / DMS ölçüm hücresi)
b
f
d2
d4
k
D
1
mm
A8
B2
B5
PN
50
40
40
4xø18
80
40
200
24
160
150
40
300
28
250
40
40
40
190
20
125
3
-
-
88
3
8xø18
138
3
8xø26
218
3
4xø18
8xø22
4xø18
102
162
102
3
3
-
-
-
3
38
-
-
40
LC
50
40
40
2“ 150 lbs
3“ 150 lbs
9.25" 0.95" 7.48" 8xø 0.87" 6.38" 0.12"
11.81" 1.10" 9.84" 8xø 1.02" 8.58" 0.12"
-
-
-
-
6.50" 0.79" 4.92" 4xø 0.71" 4.02" 0.12"
3
1.50"
0.12"
-
-
5.91" 0.77" 4.75" 4xø 0.75" 3.62"
7.48" 0.96"
6“
4xø 0.75"
5“
0.12"
-
LC
-
7.87" 0.95" 6.30" 8xø 0.71" 5.43" 0.12"
6.50" 0.79" 4.92" 4xø 0.71" 4.02" 0.12"
d5
-
40
100
CA
24
d5
-
CD
CB
165
125
RL
-
40
150
235
20
f
5.91" 0.71" 4.33" 4xø 0.71" 3.47" 0.12"
50
80
165
d4
40
B2
..
d2
110
50
B5
k
18
LC
inch
b
150
100
A8
D
40
CD
..
2
DN
RL
A8, B2, B5, CD, ..
-
1
2
3
64
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ASME B16,5 gereğince flanş bağlantısı
Siparişe özgün
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
45051-TR-150108
Res. 38: VEGABAR 83, flanş bağlantısı
9 Ek
VEGABAR 83, flanş bağlantısı 180 °C/200 °C (METEC ölçüm hücresi)
82 mm
(3.23")
®
121 mm
(4.76")
3
4
f
b
d2
RL
d4
k
D
A8, B2, B5, CD, ..
1
mm
A8
B2
B5
CD
..
LC
inch
A8
PN
k
d2
18
110
4xø18
80
40
200
24
160
150
40
300
28
250
50
100
50
40
40
40
40
165
24
20
125
3
-
-
138
3
8xø26
218
3
8xø22
125
d5
8xø18
4xø18
190
RL
4xø18
102
162
102
3
3
-
-
-
4
38
40
7.87" 0.95" 6.30" 8xø 0.71" 5.43" 0.12"
-
-
LC
50
40
40
2“ 150 lbs
3“ 150 lbs
9.25" 0.95" 7.48" 8xø 0.87" 6.38" 0.12"
11.81" 1.10" 9.84" 8xø 1.02" 8.58" 0.12"
-
-
-
-
6.50" 0.79" 4.92" 4xø 0.71" 4.02" 0.12"
4
1.50"
0.12"
-
-
5.91" 0.77" 4.75" 4xø 0.75" 3.62"
7.48" 0.96"
6“
4xø 0.75"
5“
0.12"
-
LC
-
-
6.50" 0.79" 4.92" 4xø 0.71" 4.02" 0.12"
d5
-
-
40
150
235
20
f
3
5.91" 0.71" 4.33" 4xø 0.71" 3.47" 0.12"
100
80
165
d4
88
40
CD
CA
b
150
40
CB
D
40
50
..
45051-TR-150108
40
B2
B5
2
DN
-
Res. 39: VEGABAR 83, flanş bağlantısı
1
2
3
4
DIN 2501 gereğince flanş bağlantısı
ASME B16,5 gereğince flanş bağlantısı
Isı adaptörü, 180 °C'ye kadar
Isı perdeleme levhası, 200 °C'ye kadar
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
65
9 Ek
9.5
Sınai mülkiyet hakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com。
9.6
Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
45051-TR-150108
66
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
INDEX
INDEX
A
Arızaların giderilmesi 41
B
Bağlantı
––Adımlar 23
––Teknik 23
Bakım 41
Basıncın eşitlenmesi
––Ex-d 15
––IP 69K 16
––Second Line of Defense 15
––Standart 14
––Yoğunluk 36
Sıfırlama
––Temel ayarlar 38
––Teslimattaki durum 37, 38
Sızdırmazlık konsepti 10
Standart değerler 38
C
Çalışma prensibi 9
D
Devreye alma
––Hızlı devreye alım 28
Dinamik basınçlı akım öğesi karakteristik değerleri 40
G
Gaz geçirmez dar geçit (Second Line of
Defense) 15
K
Konum düzeltme 32
Kullanım
––Menü 31
O
Onarım 43
Ölçüm düzeni
––Ayırma katmanı ölçümü 19
––Diferansiyel basıncı ölçümü 18
––Seviye ölçümü 17
––Yoğunluk ölçümü 20
P
Parametrelemeye örnek 33
45051-TR-150108
S
Servis - Çağrı Merkezi 41
Seviye ayarı
––Ayırma katmanı 37
––Birim 32
––Diferansiyel basınç, debi 34, 35
––Dolum seviyesi 33, 34
VEGABAR 83 • Elektronik diferansiyel basıncı için arabirim sensörü
67
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
45051-TR-150108
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGABAR 83