Kullanim Kilavuzu
Sıvıların doluluk seviyesi ve ayırma
katmanının devamlı olarak ölçülmesi için
TDR sensörü
VEGAFLEX 81
Modbus ve Levelmaster Protokolü
Çubuk ve halat ölçüm sondası
Document ID: 41828
İçindekiler
İçindekiler
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon ......................................................................................................................... 4
1.2 Hedef grup ....................................................................................................................... 4
1.3 Kullanılan simgeler ........................................................................................................... 4
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkili personel ................................................................................................................. 5
2.2 Amaca uygun kullanım ..................................................................................................... 5
2.3 Yanlış kullanma uyarısı...................................................................................................... 5
2.4 Genel güvenlik uyarıları .................................................................................................... 5
2.5 CE uygunluğu ................................................................................................................... 5
2.6 NAMUR tavsiyeleri ........................................................................................................... 6
2.7 Çevre ile ilgili uyarılar ........................................................................................................ 6
3 Ürüntanımı
3.1 Yapı .................................................................................................................................. 7
3.2 Çalışma şekli .................................................................................................................... 8
3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama ........................................................................................ 11
3.4 Aksesuarlar ve yedek parçalar ....................................................................................... 11
4 Monteedilmesi
4.1 Genel açıklamalar .......................................................................................................... 14
4.2 Montaj talimatları ............................................................................................................ 15
5 Bussistemininenerjisinebağlama
5.1 Bağlantının hazırlanması ................................................................................................ 21
5.2 Bağla .............................................................................................................................. 21
5.3 Bağlantı şeması .............................................................................................................. 23
5.4 DIS-ADAPT'lı iki hücreli gövde ....................................................................................... 24
5.5 Yardımcı elektronikler ..................................................................................................... 25
5.6 Açma fazı ....................................................................................................................... 26
6 Sensörüngöstergeveayarmodülüiledevreyealınması
6.1 Ayar kapsamı .................................................................................................................. 27
6.2 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması ...................................................................... 27
6.3 Kumanda sistemi............................................................................................................ 28
6.4 Parametreleme - Hızlı devreye alma ............................................................................... 29
6.5 Parametreleme - Genişletilmiş kullanım.......................................................................... 31
6.6 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 50
7 SensörveModbus-PortununPACTwareiledevreyealınması
7.1 Bilgisayarı bağlayın ......................................................................................................... 51
7.2 PACTware ile parametrelendirme ................................................................................... 52
7.3 Hızlı devreye alma yoluyla çalıştırma .............................................................................. 54
7.4 Parametre bilgilerinin emniyete alınması ........................................................................ 58
2
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
8 Tanıvehizmet
8.1 Bakım ............................................................................................................................. 59
8.2 Tanı hafızası.................................................................................................................... 59
8.3 Durum mesajları ............................................................................................................. 60
8.4 Arızaların giderilmesi ...................................................................................................... 64
8.5 Elektronik modülü değiştirin ........................................................................................... 67
İçindekiler
8.6
8.7
8.8
İp/çubuk değiştirin .......................................................................................................... 67
Yazılım güncelleme ......................................................................................................... 70
Onarım durumunda izlenecek prosedür ......................................................................... 70
9 Sökme
9.1 Sökme prosedürü ........................................................................................................... 71
9.2 Bertaraf etmek................................................................................................................ 71
41828-TR-140616
10 Ek
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
Teknik özellikler .............................................................................................................. 72
Modbus esasları ............................................................................................................. 82
Modbus-Başlığı .............................................................................................................. 83
Modbus RTU-Komutları .................................................................................................. 86
Levelmaster-Komutları ................................................................................................... 89
Tipik modbus hostlarının konfigürasyonu........................................................................ 93
Ebatlar ............................................................................................................................ 97
Exalanlariçingüvenlikaçıklamaları
Ex uygulamalarda ex özel güvenlik açıklamalarını göz önünde
bulundurun. Bunlar, kullanım kılavuzunun ayrılmaz parçasıdır ve ex
sertifikalı her cihazın ekinde bulunur.
Redaksiyon durumu: 2014-03-31
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
3
1 Bu belge hakkında
1 Bubelgehakkında
1.1 Fonksiyon
Bu kullanma kılavuzu montaj, bağlantı ve devreye alma için gerekli
bilgiler ile bakım ve arıza giderimi için önemli bilgiler içermektedir. Bu
nedenle devreye almadan önce bunları okuyun ve ürünün ayrılmaz
bir parçası olarak herkesin erişebileceği şekilde cihazın yanında
muhafaza edin.
1.2 Hedefgrup
Bu kullanma kılavuzu eğitim görmüş uzman personel için hazırlanmıştır. Bu kılavuzun içeriği uzman personelin erişimine açık olmalı ve
uygulanmalıdır.
1.3 Kullanılansimgeler
Bilgi,öneri,açıklama
Bu simge yararlı ek bilgileri içerir.
Dikkat: Bu uyarıya uyulmaması, arıza ve fonksiyon hatası sonucunu
doğurabilir.
Uyarı: Bu uyarıya uyulmaması, can kaybına ve/veya cihazda ağır
hasarlara yol açabilir.
Tehlike: Bu uyarıya uyulmaması, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazın
tahrip olmasına yol açabilir.
•
→
1
Exuygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar için özel açıklamaları belirtmektedir.
Liste
Öndeki nokta bir sıraya uyulması mecbur olmayan bir listeyi belirtmektedir.
Prosedürdeizlenecekadım
Bu ok, prosedürde izlenecek olan adımı gösterir.
İşlemsırası
Öndeki sayılar sırayla izlenecek işlem adımlarını göstermektedir.
Pilinimhası
Bu simge pillerin ve akülerin imhasına ilişkin özel açıklamaları göstermektedir.
41828-TR-140616
4
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
2 Kendi emniyetiniz için
2 Kendiemniyetiniziçin
2.1 Yetkilipersonel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
2.2 Amacauygunkullanım
VEGAFLEX 81 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
2.3 Yanlışkullanmauyarısı
Amaca veya öngörülen şekle uygun olmayan kullanma halinde (örn.
haznenin taşması, yanlış montaj veya ayar) bu cihaz, sistemin parçalarında hasarlar oluşması gibi kullanıma özgü tehlikelere yol açabilir.
2.4 Genelgüvenlikuyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
41828-TR-140616
2.5 CEuygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
5
2 Kendi emniyetiniz için
Elektromanyetikuyumluluk
Dört telli veya Ex-d-ia model cihazlar endüstriyel bir ortam için öngörülmüşlerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı bir cihazda
olduğu gibi, hattan gelen ve başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik
uyumluluğu temin edilmelidir.
2.6 NAMURtavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
2.7 Çevreileilgiliuyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
•
•
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
41828-TR-140616
6
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
3 Ürün tanımı
3 Ürüntanımı
Modeletiketi
3.1 Yapı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
16
15
3
14
4
5
6
7
8
9
10
13
12
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
41828-TR-140616
Serinumarası-cihaz
arama
Cihaz tipi
Ürün kodu
Onaylar
Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
Koruma tipi
Sonda uzunluğu
Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
Madde - Islanmış parçalar
Donanım ve yazılım versiyonu
Sipariş numarası
Cihazın seri numarası
Cihaz koruma sınıfı simgesi
Cihaz belgelerine ait ID numaraları
Cihaz dokümantasyonund dikkate alınması gereken hususlar
CE işareti için bildirim yapılan yer
Ruhsat yönergeleri
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
www.vega.com sayfasındaki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
•
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
7
3 Ürün tanımı
•
•
Elektroniğinyapısı
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
Cihazın gövde hücrelerinde iki farklı elektronik bulunmakadır:
•
•
Modbus-RTU ile iletişim sağlamak için modbuselektronik
Asıl ölçüm işleri için sensör elektroniği
2
1
Res. 2: Modbus ve sensör elektroniğinin konumu
1
2
Modbus elektroniği
Sensör elektroniği
Bukullanımkılavuzunun
geçerlilikalanı
Bu kullanım kılavuzu aşağıdaki cihaz modelleri için kullanılabilir:
Modeller
Her mevcut elektronik model, model etiketi ve elektronik üzerinde
bulunan ürün kodu ile belirlenebilir.
•
•
•
•
1.0.0 üstü donanım
1.0.0 üstü yazılım
Sadece SIL yeterliği olmayan cihaz modelleri için
Standart elektronik: FX80HK modeli .-
Teslimatkapsamı
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
Uygulamaalanı
VEGAFLEX 81 doluluk seviyesi ve ayırma katmanının devamlı olarak
ölçülmesi için ip veya çubuk ölçüm sondalı bir doluluk seviyesi saptama sensörüdür ve sıvı uygulamaları için kullanılmaktadır.
Çalışmaprensibi-Dolulukölçümü
Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir çelik kablo veya bir iletkenle
sağlanır. Dolum yüzeyine vurulmasıyla mikrodalga darbeleri reflek-
Sensör
Dokümantasyon
– Bu kullanım kılavuzu
– Ölçüm doğruluğu testi için sertifika (opsiyonel)
– "Gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzu (opsiyonel)
– Ek kılavuz "GSM/GPRS radyo modülü" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Gösterge ve ayar modülü için ısıtma" (opsiyonel)
– Ek kılavuz "Sürekli ölçüm yapan sensörler için bağlantı fişi"
(opsiyonel)
– Ex için özel "Güvenlik açıklamaları" (Ex modellerinde)
– Gerekmesi halinde başka belgeler
3.2 Çalışmaşekli
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
8
•
•
3 Ürün tanımı
te edilir. Çalışma süresi cihazdan ölçülür ve dolum seviyesi olarak
gösterilir.
1
d
h
Res. 3: Seviye ölçümü
1
d
h
Sensör standart zemini (Proses bağlantısının contalı yüzeyi)
Ayırma katmanına uzaklık (HART değeri 1)
Yükseklik - Dolum seviyesi
Sondaucutayini
Hassasiyetin daha iyi olabilmesi için ölçüm sondasının sonda sonu
tayini fonksiyonu vardır. Dielektrik değeri küçük olan dolum malzemelerinde bu fonksiyon çok işe yarar. Mesela plastik granüllerden,
ambalaj köpüklerinde veya sıvılaştırılmış malzemeli haznelerde durum
böyledir.
Dielektrik değeri 1,5-3 arasında olduğunda fonksiyon gerektiğinde
açık konuma gelir. Dolum seviyesi yansıması daha fazla algılanır algılanmaz sonda sonu tayini otomatik olarak etkinleşir. Bundan sonraki
ölçüm en son hesaplanan dielektrik değeriyle yapılır.
Bu yüzden sonucun doğruluğu dielektrik değerinin stabilitesine
bağlıdır.
1,5'ten küçük bir dielektrik değerine sahipbir ortam ölçümü yapmak isterseniz sonda sonu tayini her zaman etkin konumdadır. Bu durumda
dolum malzemesine ait kesin bir dielektrik değeri vermelisiniz. Burada
sabit bir dielektrik değerinin verilmesi çok önemlidir.
41828-TR-140616
Çalışmaprensibi-Ayırma Yüksek frekanslı mikrodalga darbeleri bir çelik kablo (bir iletkenle)
katmanıölçümü
sağlanır. Dolum yüzeyine vurulmasıyla mikrodalga darbeleri kısmen
reflekte edilir. Diğer kısım üst ortamdan geçer ve ayırma katmanında
ikinci kez reflekte edilir. İki ortam katmanının çalışma süresi cihazdan
ölçülür.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
9
3 Ürün tanımı
h2
L3
d2
L2
TS
1
d1
L1
h1
Res. 4: Ayırma katmanı ölçümü
1
d1
d2
TS
h1
h2
L1
L2
L3
Ayırmakatmanıölçümü
içinönşartlar
Sensör standart zemini (Proses bağlantısının contalı yüzeyi)
Ayırma katmanına uzaklık (HART değeri 1)
Dolum seviyesine uzaklık (HART değeri 3)
Üst ortamın kalınlığı (d1 - d2)
Yükseklik - Ayırma katmanı
Yükseklik - Dolum seviyesi
Alt ortam
Üst ortam
Gaz fazı
Üstortam(L2)
• Üst ortam iletken olmayabilir.
• Üstteki malzemenin dielektrisite değeri veya ayırma katmanına
olan gerçek uzaklık bilinmelidir (Bu verinin girilmesi gerekmektedir.). Min. dielektrik değeri: 1,6. Dielektrik değerlerinin listesini
www.vega.com internet sayfamızdan bulabilirsiniz.
• Üst ortamın terkibi kararlı olmalıdır (Ortam veya karışım oranları
değişmemelidir.).
• Üst ortam homojen olmalıdır (Ortamın altında tabakalanmalar
olmamalıdır.).
• Üst ortamın minimum kalınlığı 50 mm (1.97 in)
• Alt ortam, emülsiyon fazı veya bozuk tabakadan net bir şekilde
ayrılma maks. 50 mm (1.97 in)
• Üst yüzeyde köpük olmamasına dikkat edilmelidir
Altortam(L1)
dielektrik değeri üst ortamın dielektrik değerinden en az 10 değer
daha büyük olmalıdır (Tercihen iletken). Örnek: Üst ortamın dielektrik değeri 2, alt ortamın dielektrik değeri en az 12.
•
10
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Gazfazı(L3)
Hava veya karışık gaz
Gaz fazı - Uygulamaya bağlı olarak her zaman mevcut değildir (d2
= 0)
•
•
3 Ürün tanımı
Çıkışsinyali
Cihaz fabrikada her zaman "Dolum seviyesi ölçümü" ön ayarına
getirilmiştir.
Ayırma katmanı ölçümü için devreye alma sırasında istediğiniz çıkış
sinyalini seçebilirsiniz.
Ambalaj
3.3 Ambalaj,nakliyevedepolama
Cihazınız kullanılacağı yere nakliyesi için bir ambalajla korunmuştur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazaları ISO 4180'e uygun bir kontrolle güvence altına alınmıştır.
Standart cihazlarda kartondan yapılan ambalaj çevre dostudur ve yeniden kullanılabilir. Özel modellerde ilaveten PE köpük veya PE folyo
kullanılır. Ambalaj atığını özel yeniden dönüşüm işletmeleri vasıtasıyla
imha edin.
Nakliye
Nakliye, nakliye ambalajında belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bunlara uymama, cihazın hasar görmesine
neden olabilir.
Nakliyekontrolleri
Teslim alınan malın, teslim alındığında eksiksiz olduğu ve nakliye hasarının olup olmadığı hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarları veya göze batmayan eksiklikler uygun şekilde ele alınmalıdır.
Depolama
Ambalajlanmış parçalar montaja kadar kapalı ve ambalaj dışına
koyulmuş kurulum ve depolama işaretleri dikkate alınarak muhafaza
edilmelidir.
Ambalajlanmış parçalar, başka türlü belirtilmemişse sadece aşağıda
belirtilen şekilde depolanmalıdır:
Depovenakliyesıcaklığı
•
•
•
•
•
•
•
PLICSCOM
Açık havada muhafaza etmeyin
Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz bırakmayın
Güneş ışınlarından koruyun
Mekanik titreşimlerden kaçının
Depo ve nakliye sıcaklığı konusunda "Ek - Teknik özellikler - Çevre
koşulları" bölümüne bakın.
Bağıl nem % 20 … 85
3.4 Aksesuarlarveyedekparçalar
PLICSCOM gösterge ve kontrol modülü ölçüm değerinin, kumanda ve
tanının görüntülenmesini sağlar. Her zaman sensöre veya dış gösterge ve ayar birimine sokulup, sonra tekrardan çıkarılabilir.
41828-TR-140616
Daha fazla bilgiyi "PLICSCOM gösterge ve ayar modülü" kullanım
kılavuzundan (Belge-ID 27835) bulabilirsiniz.
VEGACONNECT
VEGACONNECT arayüz adaptörü, iletişim olanağına sahip cihazların,
bir bilgisayarın USB arayüzüne takılmasına olanak sağlar. Bu cihazlara parametre girmek için VEGA-DTM'li PACTware uygulama yazılımı
kullanılması gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGACONNECT arayüz adaptörü" (Belge-ID
32628) kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
11
3 Ürün tanımı
VEGADIS81
VEGADIS 81, VEGA-plics® sensörleri için bir dış gösterge ve ayar
birimidir.
İki hücreli sensörlerde VEGADIS 81 için "DISADAPT" arayüz adaptörü
de gerekmektedir.
Daha fazla bilgiyi "VEGADIS 81" kullanım kılavuzundan (Belge-ID
43814) bulabilirsiniz.
DIS-ADAPT
"DIS-ADAPT" adaptörü, iki hücreli gövdesi olan sensörler için yedek
parçadır. VEGADIS 81'in M12 x 1fişiyle sensör gövdesine bağlantısını
sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için "DISDAPT adaptörü" ek kılavuzdaki (Belge ID
45250) bölümüne bakınız.
PLICSMOBILET61
PLICSMOBILE T61 plics® sensörlerinin ölçüm değerleri ve uzak parametrelemelerin aktarılması için PLICSMOBILE T61 bağımsız bir GSM/
GPRS radyo birimidir. Kullanım PACTware/DTM üzerinden entegre
USB bağlantısının yardımıyla sağlanır.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "PLICSMOBILE T61" bölümüne
bakın (Belge-ID 37700).
Koruyucukapak
Koruyucu kapak sensör gövdesini kirlenmeye ve güneş ışınları tarafından şiddetli ısınmaya karşı korur.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "Koruyucu kapak" bölümüne
bakın (Belge-ID 34296).
Flanşlar
Dişli flanşların farklı modeller için şu standartları mevcuttur: DIN 2501,
EN 1092-1, BS 10, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.
Daha ayrıntılı bilgi için ek kılavuzdaki "DIN-EN-ASME-JIS gereğince
flanşlar" bölümüne bakın (Belge-ID 31088).
Elektronikmodül
VEGAFLEX 80 Serisi elektronik modülü, VEGAFLEX 80 serisinin
TDR sensörleri için değiştirilen bir parçadır. Farklı sinyal çıkışları için
modeller mevcuttur (Her sinyal çıkışı için bir model).
Daha fazla bilgi için, kullanım kılavuzundaki "VEGAFLEX 80 Serisi
elektronik modülüne" bakınız.
Modbuselektronik
modülü
Modbus elektronik modülü VEGAFLEX 80 serisinin değişebilen bir
parçasıdır.
Isıtmalıgöstergeveayar
modülü
Gösterge ve ayar modülü seçmeli ısıtma fonksiyonlu bir gösterge ve
ayar modülü ile değiştirilebilir.
Daha fazla bilgi için, "VEGAFLEX 80 Serisi elektronik modül Modbus"
kullanım kılavuzuna bakınız.
Daha fazla bilgiyi "Isıtmalı gösterge ve ayar modülü" kullanım kılavuzundan (Belge-ID 31708) bulabilirsiniz.
12
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Gösterge ve ayar modülünü bu sayede -40 ve 70 °C çevre sıcaklığı
aralığında kullanmanız mümkündür.
3 Ürün tanımı
Çubukuzantısı
Çubuk modelli bir cihazınız varsa, çubuk ölçüm sondasını kemer segmentle ve farklı uzunluklardaki çubuk uzunluklarını istediğiniz şekilde
uzatabilirsiniz.
Kullanılan toplam uzunluk 6 m (19.7 ft) uzunluğunu geçmemelidir.
Uzantılar aşağıdaki uzunluklarda mevcuttur:
Çubuk:ø12mm(0.472in)
• Temel segmentler: 20 … 5900 mm (0.79 … 232 in)
• Çubuk segmentler: 20 … 5900 mm (0.79 … 232 in)
• Yay segmentler: 100 x 100 mm (3.94 … 3.94 in)
aha fazla bilgi için, kullanım kılavuzundaki "VEGAFLEX 80 Serisi
çubuk uzantısına" bakınız.
Bypassboru
Bir bypass borulu ve VEGAFLEX 81 cihazlı kombinasyon hazne dışında sürekli sıvı seviye ölçümünü mümkün kılar. Bu bypass haznenin iki
proses bağlantısı üzerinden iletişim kurduran kanal olarak haznenin
yanına eklenen dikey bir borudan oluşmaktadır. Bu şekilde dikey borudaki seviyenin ve hazne seviyesinin eşit olacağı şekilde montaj yapılır.
Hem boy hem de proses bağlantıları ayrı ayrı konfigüre edilebilir. Farklı
bağlantı modelleri bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için, kullanım kılavuzundaki "VEGAPASS 81 bypass
borusuna" bakınız.
Merkezlemeyıldızı
VEGAFLEX 81 cihazını bir bypass veya bir dikey boru kurmak istiyorsanız sonda ucunda bulunan merkezleme yıldızının bypass borusu ile
temas etmesini engellemelisiniz.
41828-TR-140616
Daha fazla bilgi için, "Merkezleme" kullanım kılavuzuna bakınız.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
13
4 Monte edilmesi
4 Monteedilmesi
Vidalama
4.1 Genelaçıklamalar
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinden, köşelere
uyan bir cıvata anahtarı ile sıkıştırılmalıdır. Anahtar ağzı için "Ebatlar"
bölümüne bakın.
İkaz:
Gövde vidalamak maksadıyla kullanılamaz! Fazla sıkmak, gövdenin
dönme mekaniğinde hasarlara neden olabilir.
Nemekarşıkoruma
Cihazınızı, nemlenmeye karşı, şu önlemleri alarak koruyun:
•
•
•
•
Tavsiye edilen kabloyu kullanın (Güç kaynağına bağlanma" bölümünden bulabilirsiniz.)
Dişli kablo bağlantısını sıkıştırın
Gövdeyi dişli kablo bağlantısı aşağı yönü gösterinceye kadar
döndürün
Dişli kablo bağlantısının önündeki bağlantı kablosunu aşağıya
doğru kaydırın
Bunun özellikle geçerli durumlar ve yerler:
•
•
•
Koruyucubaşlıklar
Açık havada montaj yaparken
Nemin dikkate alınması gereken alanlarda (temizleme prosesleri
gibi nedenler)
Soğutulan veya ısıtılan haznelerde
Proses bağlantılı cihazlarda dişler altıgen köşelerinde uygun bir aletle
sıkıştırılmalıdır.
Bu koruyucu başlıkları makine devreye almaından önce onaylanmış
kablo bağlantılarıyla değiştirin ya da bunlara uyan kör tapa ile ağızlarını kapatın.
Uygun kablo bağlantıları ve kör tapalar cihazla birlikte verilmektedir.
Proseskoşullarıiçin
uygunluk
Proseste yer alan tüm cihaz parçalarının, oluşan proses koşullarına
uygun olmasına dikkat edin.
Bu parçalar arasında şunlar sayılabilir:
•
•
•
Ölçüme etkin yanıt veren parça
Proses bağlantısı
Proses için yalıtımlama
•
•
•
•
Proses basıncı
Proses sıcaklığı
Malzemelerin kimyasal özellikleri
Abrazyon (çizilme) ve mekanik özellikler
Proses koşulları arasında şunlar sayılabilir:
14
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Proses koşulları ile ilgili bilgiler için "Teknik özellikler" bölümüne ve
model etiketine bakın.
4 Monte edilmesi
Montajpozisyonu
4.2 Montajtalimatları
VEGAFLEX 81 cihazını hazne iç düzenlerinden veya hazne duvarından en az 300 mm (12 in) uzak olacağı şekilde monte edin. Metalik
olmayan haznelerde hazne duvarından uzaklık en az 500 mm (19,7
in) olmalıdır.
Kullanım sırasında, ölçüm sondası entegre parçalara veya hazne
duvarına değmemelidir. Gerekirse sonda ucunu sabitleyin.
Konik zeminli haznelerde sensörün haznenin ortasına monte edilmesi
avantajlıdır çünkü bu durumda neredeyse hazne zeminine kadar
ölçüm yapılabilir. Ölçüm sondası ucuna kadar ölçüm yapılamayacağını
dikkate alın. En kısa mesafenin tam ve doğru değeri (blok uzaklığının altı) hakkında daha fazla bilgiyi "Teknik özellikler" bölümünden
bulabilirsiniz.
Res. 5: Konik zeminli hazne
Haznetipi
Plastikhazne/camhazne
Güdümlü mikro dalga ölçüm prensibi proses bağlantısında metalik
bir yüzeye gereksinim duyar. Bu yüzden plastik kaplardaki vb. flanşlı
(DN 50 üstü) bir cihaz modeli kullanın veya vidalama sırasında proses
bağlantısının altına bir metal levha (ø > 200 mm/8 in) yerleştirin.
Levhaların proses bağlantısıyla doğrudan teması olmasına dikkat
edin.
41828-TR-140616
Bir çubuk ve ip ölçüm sondası metalik hazne duvarı olmadan kurulduğunda (plastik hazne) ölçüm değeri kuvvetli elektro manyetik alanlardan etkilenebilir (EN 61326'ya göre arızalı verim:A sınıfı). Bu durumda
koaksiyel modelli bir ölçüm sondası kullanın.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
15
4 Monte edilmesi
1
2
Res. 6: Metalik olmayan haznede iç düzen
1
2
Soket
Flanş
Metal yaprak
Mümkünse hazne borularından sakının. Sensörü hazne çatısına
olabildiğince sımsıkı monte edin. Bu olmuyorsa, daha küçük çaplı kısa
ek boru kullanın.
Daha yüksek ya da daha büyük çaplı ek borular genelde bulunmaktadır. Bununla beraber üst blok uzunluğu arttırabilirsiniz. Bunun sizin
ölçümünüzle ilgili olup olmadığını kontrol edin.
Bu durumlarda kurulumdan sonra her zaman bir yanlış sinyal bastırma
yapın. Diğer bilgileri "Devreye alım prosedürü" bölümünden bulabilirsiniz.
d
d
h
_ 150
<
_ 100
<
h
DN40 ... DN150
> DN150 ... DN200
Ek boruları kaynaklarken ek boruların hazne çatısına iyice kapanmasına dikkat edin
16
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Res. 7: Montaj ek boruları
4 Monte edilmesi
1
2
Res. 8: Ek boruları eşit seviyede entegre edin
1
2
Uygun olmayan tesisat
Ek borular eşit - En iyi kurulum
Kaynakçalışmaları
Haznede kaynak çalışması yapılmadan önce elektronik modülü
sensörden çıkarın. Bu şekilde elektroniğin indüktif geçişler nedeniyle
zarar görmesini engellersiniz.
İçeriakandolummalzemesi
Cihazları doldurma akımının üstüne veya içine takmayın. İçeri akan
doldurma malzemesini değil, doldurma malzemesi yüzeyinin kapsama alanına alınmasını sağlayın.
41828-TR-140616
Res. 9: İçeri akan dolum malzemesi sensörünün montajı
Ölçümaralığı
Sensörlerin ölçüm aralığı için referans düzlem dişli vidanın (Flanş)
contalı yüzeyidir.
Standart yüzeyin altında ve gerekirse ölçüm sondasının ucunda içinde
ölçümün mümkün olmadığı bir minimum mesafe bırakılması gerekmektedir (Blok aralığı). Özellikle ip uzunlukları sadece iletken ortamlarda bitinceye kadar kullanılabilir. Farklı ortamlar için blok uzunluklaVEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
17
4 Monte edilmesi
rını "Teknik veriler" bölümünden bulabilirsiniz. Seviyeleme sırasında
fabrika ayarının sudaki ölçüm aralığını temel almasına dikkat edin.
Basınç
Kapta yüksek veya alçak basınç olduğu zaman proses bağlantısının
sızdırmazlığını sağlamanız gerekir. Sızdırmazlık malzemesinin dolum
malzemesine ve proses sıcaklığına dayanıklı olup olmadığını kullanmadan önce kontrol edin.
İzin verilen maksimum basıncı, sensörün "Teknik Veriler" veya Model
Etiketi bölümünden alın.
Dikeyboruveyabypass
boru
Dikey boru veya bypass boru normalde 30 … 200 mm (1.18 … 7.87
in) çapında metal borular olmaktadır. Ölçüm tekniğinde böyle bir
boru koaksiyel bir ölçüm sondasına tekabül eder. Bu durumda dikey
borunun daha iyi bir karışıma delinip delinmediği ya da deliklenip deliklenmediği bir ayrıntıdır. Bypass borularındaki yan besleme yollarının
da ölçüme etkisi yoktur.
Bypass boruları içindeki sonda uzunluğunu, ölçüm sondasının blok
uzaklığı yandaki doldurma deliklerinin üstünde veya altında kalacağı
şekilde seçin. Bu sayede bypass borusunda, malzemenin toplam
kaldırılma kapasitesini ölçebilirsiniz. Bypass borusunu yerleştirirken
ölçüm sondasının blok uzunluğunu göz önüne alın ve yandaki üst
doldurma ağzının uzunluğunu buna uygun şekilde seçin.
Mikrodalgalar çok sayıda plastiğin içinden geçer. Bu yüzden plastik
maddeden yapılan dikey borular ölçüm tekniği açısından problemlidir.
Eğer dayanıklılık nedeniyle bu problem sorun olmuyorsa metal bir
dikey boru kullanılmasını öneririz.
Dikey veya bypass borulara VEGAFLEX 81 koyuluyorsa boru duvarıyla temas engellenmelidir. Bu yüzden merkez ağırlıklı bir ip ölçüm
sondası tavsiye ederiz.
Çubuk şekilli ölçüm sondalarının, normalde merkezleme yıldızına
ihtiyacı yoktur. İçeri giren dolum malzemesinin çubuk sondasını boru
duvarına itme riski olduğunda, boru duvarına dokunulmaması için
ölçüm sondasının ucuna bir merkezleme yıldızı takmanız gerekir. İp
ölçüm sondalarında ip aynı zamanda çözülebilir.
Merkezleme yıldızlarının bazı durumlarda madde birikimine neden
olabileceğini göz önüne alın. Aşırı madde birikimi ölçümü etkileyebilir.
41828-TR-140616
18
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
4 Monte edilmesi
1
2
3
Res. 10: Merkezleme yıldızının (merkezleme ağırlığının) konumu
1
2
3
Merkezleme yıldızlı çubuk ölçüm sondası (PEEK)
Merkezleme ağırlıklı ip ölçüm sondası
İp ölçüm sondasının sıkı ağırlığında merkezleme yıldızı (PEEK)
Uyarı:
Aşırı orada yapışmaya yatkın doldurma malzemelerinde dikey çıkış
borusunda ölçüm anlamsızdır.
Ölçümtalimatları:
• % 100 noktası haznedeki boru bağlantısının üzerine gelmemelidir
• % 0 noktası haznedeki boru bağlantısının altına gelmemelidir.
• En doğru sonuca ulaşılabilmesi için entegre sensörde yanlış bir
sinyal bastırma genelde tavsiye edilir.
Sabitlenmesi
İp ölçüm sondasının çalışma veya karıştırma sırasında dolum malzemesinin vb. hazne duvarıyla temas etme tehlikesi varsa ölçüm
sondasının sabitlenmesi gerekir.
Gergin ağırlıkta bir iç vida (M8) halka vidadan (opsiyonel) oluşmaktadır (Ürün No. 2.1512).
Ölçüm sondası kablosunun çok gergin olmamasına dikkat edin. Kablodaki çekiş yüklerinden sakının.
41828-TR-140616
Kesin olmayan hazne bağlantılarından kaçının (Bağlantı ya güvenli
şekilde topraklanmalıdır ya da güvenli şekilde yalıtılmalıdır.). Bu koşula
yapılan tanımlanmayan her değişiklik ölçüm hatasına yol açar.
Bir çubuk ölçüm sondası olduğunda hazne duvarına değme riski
oluşuyorsa, ölçüm sondasını en alttaki uca sabitleyin.
Sabitlemenin altında ölçümün yapılamadığını dikkate alın.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
19
4 Monte edilmesi
1
1
2
2
Res. 11: Ölçüm sondasını sabitlemek
1
2
Yandanmontaj
Ölçüm sondası
Tutma yuvası
İç düzen koşulları ağır olduğunda ölçüm sondası da yanlara entegre
edilebilir. Bu yüzden çubuk uzantılı veya yay segmentli çubuğu bu
duruma uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
Çalışma süresinde bunun sonucunda meydana gelen değişikliklerin
telafi edilmesi için sonda uzunluğunu cihaza otomatik olarak hesaplatın.
Bulunan sonda uzunluğu yay segmentler kullanıldığında gerçek ölçüm
sondası uzunluğundan farklı olabilir.
Hazne duvarında tutma kirişi, tel vb. modüller varsa, ölçüm sondası
hazne duvarından en az 300 mm (11.81 in) uzak olmalıdır.
Daha fazla bilgi için çubuk uzantıları ek kılavuzunu okuyun.
Çubukuzantısı
Zor kurulum koşullarıında ör. ek borularda ölçüm sondasını bir çubuk
uzantısına uyarlamanız gerekir.
Çalışma süresinde bunun sonucunda meydana gelen değişikliklerin
telafi edilmesi için sonda uzunluğunu cihaza otomatik olarak hesaplatın.
Daha fazla bilgi için çubuk uzantıları ek kılavuzunu okuyun.
41828-TR-140616
20
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
5 Bussistemininenerjisinebağlama
Güvenlikaçıklamaları
5.1 Bağlantınınhazırlanması
İlk olarak şu güvenlik açıklamalarını dikkate alın:
•
•
Sadece elektrik verilmeyen ortamda bağlantı yapılmalıdır
Aşırı gerilimin olması bekleniyorsa, aşırı gerilime karşı koruma
cihazları monte edin
Beslemegerilimi
Cihaz için 8 … 30 V DC işletim enerjisi gereklidir. İşletim enerjisi ve
dijital bus sinyali ayrı iki telli bağlantı kablosundan geçer.
Bağlantıkablosu
Cihaz piyasada bulunan RS 485 için uygun bükülmüş iki telli kablo ile
bağlanır. Sanayi için EN 61326 test değerlerinin üzerinde bir elektromanyetik parazitlenme beklendiği takdirde manyetik blendajlı kablo
kullanılmalıdır.
Gövdeli ve dişli kablo bağlantısı olan cihazlarda dairesel kablo kullanın. Dişli kablo bağlantısının (IP koruma tipi) contalanabilmesi için dişli
kablo bağlantısına nasıl bir kablo dış çapı gerektiğini kontrol edin.
Kablo çapına uygun bir dişli kablo bağlantısı kullanın.
Tüm kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarına uygun şekilde
yapılması gerekmektedir. Özellikle, veri yolunun bitişinin doğru tamamlama dirençleri üzerinden olmasına dikkate alın.
Kablogirişi½NPT
Plastik gövdede NPT kablo bağlantısı ya da Conduit-Çelik boru dişliye
gres yağsız olarak takılmalıdır.
Tüm gövdeler için maksimum sıkma torku, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler".
Kabloyalıtımlamave
topraklama
Voltaj regülatörlü sistemlerde kablo blendajını besleme cihazında,
bağlantı kutusunda ve sensörde doğrudan topraklama potansiyeline
getirin. Bunun için sensördeki blendaj direkt iç topraklama terminaline bağlı olmalıdır.Gövdedeki dış topraklama terminali alçak frekans
empedans düzelticili olarak voltaj regülatörüne bağlanmış olmalıdır.
41828-TR-140616
Potansiyel dengesiz tesislerde besleme cihazındaki ve sensördeki
kablo yalıtımını direk toprak potansiyeline takın. Sensöre giden kısa
batırma kablosunun yalıtımı bağlantı kutusuna ya da T-Dağıtıcısına ne
toprak potansiyeline ne de başka bir kablo yalıtımına bağlanmalıdır.
Besleme cihazına ve sonraki dağıtıcıya giden kablonun yalıtımları birbirine bağlı ve seramik bir kondansatör (ö rn. 1 nF, 1500 V) vasıtasıyla
toprak potansiyeline bağlanmalıdır. Alçak frekanslı potansiyel denge
akımlar bu durum sonucu önlenir, yüksek frekanslı yanlış sinyaller için
koruyucu etki buna rağmen kalır.
Bağlantıtekniği
5.2 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
21
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantıprosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Kablo bağlantısının başlık somununu çözün
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 12: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
6. Tel uçlarını bağlantı planına uygun şekilde terminallere takın
22
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Res. 13: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik/elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
Genelbakış
5.3 Bağlantışeması
2
1
Res. 14: Bağlantı mekanının konumu (Modbus elektroniği) ve elektronik mekan
(sensör elektroniği)
1
2
Bağlantı bölmesi
Elektronik bölmesi
Elektronikbölmesi
2
4...20mA
(+)1
2 (-)
5
41828-TR-140616
1
6
7 8
1
Res. 15: Elektronik bölmesi iki hücreli gövde
1
2
Bağlantı alanı için iç bağlantı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
23
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
1
IS GND
MODBUS
D0 (+)
USB
power supply
D1 (-)
Bağlantıbölmesi
Bilgi:
Harici bir gösterge ve ayar ünitesinin bağlantısı bu çift hücreli gövdede
mümkün değildir.
2
(+)1
2(-) off on
3 4
5
4
3
Res. 16: Bağlantı bölmesi
1
2
3
4
Elektronikbölmesi
USB arayüzü
Entegre planlama direnci (120 Ω) için sürgülü şalter
Besleme gerilimi
Modbus sinyali
Klemens
Fonksiyon
Polarite
1
Besleme gerilimi
+
2
Besleme gerilimi
-
3
Modbus-Sinyali D0
+
4
Modbus-Sinyali D1
-
5
CSA gereğince kurulum için
çalışma toprağı
5.4 DIS-ADAPT'lıikihücreligövde
1
2
3
1
2
3
24
DIS-ADAPT
İç fiş bağlantısı
Fiş bağlantısı M12 x 1
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Res. 17: Dış gösterge ve ayar biriminin bağlanması için DISADAPT'lı elektronik
bölmesine bakış
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
Fişbağlantısınınatanması
4
3
1
2
Res. 18: M12 x 1 elektrik bağlantısına bakış
1
2
3
4
Yardımcıelektronik-ek
akımçıkışı
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Kontakpini
Sensöriçinderenkli
bağlantıkablosu
KlemensElektronik
modül
Pin 1
Kahverengi
5
Pin 2
Beyaz
6
Pin 3
Mavi
7
Pin 4
Siyah
8
5.5 Yardımcıelektronikler
İkinci bir ölçüm değerinin elde edilmesi için, yardımcı elektroniği - ek
akım çıkışını kullanabilirsiniz.
İki akım çıkışı da pasiftir ve buralara elektrik verilmelidir.
II
4...20mA
I
4...20mA
(+)1
1
2(-)
3
( +)7
8(-)
2
Res. 19: Bağlantı alanı İki hücreli gövde, Yardımcı elektronik - ek akım çıkışı
1
2
3
İlk akım çıkışı (I) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART)
İkinci akım çıkışı (II) - Güç kaynağı ve sinyal çıkışı (HART'sız)
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
41828-TR-140616
Yardımcıelektronik-PLI- PLICSMOBILE radyo modülü, ölçüm değerlerinin aktarılması ile uzakCSMOBILEradyomodülü tan parametrelemenin yapılmasında kullanılan bir dış GSM/GPRS
radyo birimidir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
25
5 Bus sisteminin enerjisine bağlama
SIM-Card
Status
Test
USB
(+)1
2(-)
1
Res. 20: Bağlantı alanı entegre radyo modülü PLICSMOBILE
1
Besleme gerilimi
Bağlantı için ayrıntılı bilgileri ek kılavuzundaki "PLICSMOBILE GSM/
GPRS radyo modülünden" bulabilirsiniz.
5.6 Açmafazı
VEGAFLEX 81'in bağlantısından sonra cihaz ilk önce veri yolu
sisteminde yaklaşık 30 saniyelik bir ototest yapar. Şu işlemler yerine
getirilir:
•
•
•
•
Elektroniğin iç testi
Cihaz tipi, donanım sürümü, yazılım sürümü ve ölçüm yeri isminin
ekran ya da bilgisayar üzerindeki bilgileri
"F 105 Ölçüm değerini bul" durum mesajının ekran veya bilgisayar
bilgileri
Durum biti kısa süreliğine arızalandı
Uygun bir ölçüm değeri bulunur bulunmaz bu değer sinyal hattında
çıkar. Değer, gerçek doluluk seviyesine ve yapılmış ayarlara, örneğin
fabrika ayarına tekabül eder.
41828-TR-140616
26
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
6 Sensörüngöstergeveayarmodülüile
devreyealınması
6.1 Ayarkapsamı
Gösterge ve ayar modülü sadece sensörü paramretelendirmeye, ya ni
ölçüm işlerini uyarlamaya yarar.
Modbus portunun parametrelendirilmesi PACTware’li bir bilgisayarla
yapılır. İşlem hakkında daha fazla bilgi için "Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması " bölümüne bakın.
6.2 Göstergeveayarmodülününkullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
41828-TR-140616
Res. 21: Gösterge ve ayar modülünün yerleştirilmesi
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
27
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
6.3 Kumandasistemi
1
2
Res. 22: Gösterge ve kumanda elemanları
Tuşfonksiyonları
1
2
Sıvı kristal ekran
Kumanda tuşları
•
[OK] tuşu:
– Menüye genel bakışa geç
– Seçilen menüyü teyit et
– Parametre işle
– Değeri kaydet
•
•
•
[->] tuşu:
– Ölçüm değerinin gösterilme şeklini değiştir
– Liste kaydını seç
– İşleme pozisyonunu seç
[+] tuşu:
– Bir parametrenin değerini değiştir
[ESC] tuşu:
– Girilen bilgileri iptal et
– Üst menüye geri git
Sensörü, gösterge ve ayar modülünün dört tuşu ile kullanırsınız.
Münferit menü noktaları LCD-Göstergede görülür. Münferit tuşların
fonksiyonları için önceki açıklamaya bakın. Sistem, son kez tuşa bastıktan takr. 10 dakika sonra otomatik olarak ölçüm değerleri göstergesine döner. Bu kapsamda, önceden [OK] ile teyitlenmemiş değerler
kaybolur.
Açmafazı
VEGAFLEX 81 açıldıktan sonra kendine bir test yapar. Bu sayede
cihaz yazılımı denetlenmiş olur.
Çıkış sinyali açılış fazı sırasında bir arıza sinyali verir.
Başlangıç prosesi sırasında gösterge ve ayar modülünde aşağıdaki
bilgiler yer almaktadır:
•
28
Cihaz tipi
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Kumandasistemi
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
•
•
•
Ölçümdeğeriningöstergesi
Cihaz adı
Yazılım sürümü (SW sür)
Donanım sürümü (HW sür)
[->] tuşu ile üç farklı gösterge modu arasında seçim yapabilirsiniz.
İlk şekilde seçilen ölçüm değeri büyük harflerle gösterilir.
İkinci şekilde, seçilen ölçüm değeri ve bununla ilgili bir çubuk grafiği
gösterilmektedir.
Üçüncü şekilde, seçilen ölçüm değeri ve seçilen ikinci bir ölçüm
değeri (ör. Sıcaklık değeri) gösterilir.
Hızlıdevreyealım
6.4 Parametreleme-Hızlıdevreyealma
Sensörün hızlı ve kolayca ölçüme uyarlanabilmesi için, gösterge
ve kullanım modülünün başlangıç resminden "Hızlı devreye alma"
seçeneğini seçin.
Genişletilmiş kullanım hakkında bilgileri sonraki alt bölümde bulabilirsiniz.
Genel
Ölçümyeriismi
İlk menü seçeneğine uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür.
Dolummalzemesinintipi
Sonraki menü seçeneğinden cihazınızın hangi ortam tipi için uygun
olduğunu bulabilirsiniz. Cihazınız sadece belli bir ortam için uygunsa,
bu menü seçeneği ekranda görülmez.
41828-TR-140616
Uygulama
Bu fonksiyonla, uygulamayı seçebilirsiniz. Doluluk seviyesi ölçümü
ve ayırma katmanının ölçümü arasında seçim yapın. Bunun dışında
hazne veya bypass veya dikey boru arasında bir seçim yapmanız
mümkündür.
Seviyeölçümü
Ortam-Dielektrisitedeğeri
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
Maks.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
29
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
Min.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Ayırmakatmanıölçümü
Dielektrisitedeğeri-Üstortam
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
Maks.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
Min.seviye
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Maks.seviyeleme-Ayırmakatmanı
Ayırma katmanı için maks. seviyelemeyi yerine getirin.
Bunun için yüzde değeri ve dolu hazne için uygun mesafeyi metre
değerinden verin.
Min.seviyeleme-Ayırmakatmanı
Ayırma katmanı için min. seviyelemeyi yerine getirin.
30
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Bunun için yüzde değeri ve boş hazne için uygun mesafeyi metre
değerinden verin.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Lineerizasyon
Lineerizasyon
Bir lineerizasyon doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(ör. Yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi dileniyorsa). Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğimi bulunmaktadır. Yüzdesel doluluk
yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı belirtin.
Lineerizasyon hem ölçüm değeri göstergesi hem de akım çıkışı için
yapılmaktadır. Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne hacminin doğru görüntülenmesi sağlanır.
Yanlışsinyalbastırma
Yüksek destekler ve hazne iç düzenleri arıza refleksiyonlarına ve
ölçümün zayıflamasına neden olurlar.
Bir arıza sinyali hariçleyici bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ve
ayırma katmanı ölçümü sırasında bir daha dikkate alınmamaları için
bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder. Genel olarak, olabilecek en
doğru sonuca ulaşılması için arıza sinyali hariçleyicinin kullanılmasını
öneririz.
Sensörden dolum malzemesinin yüzeyine kadar olan gerçek uzaklığı
verin.
Bunu yaptığınızda bu aralıkta olan tüm mevcut arıza sinyalleri sensörle
ölçülür ve kaydedilir.
Cihaz ölçüm sondası örtüsüz olur olmaz otomatik olarak bir yanlış
sinyal önleme işlemi yerine getirir. Yanlış sinyal önleme her zaman
güncellenir.
6.5 Parametreleme-Genişletilmişkullanım
"Genişletilmiş kullanımın" teknik olarak ölçüm yerlerinin çok uğraştırıcı
olduğu kullanımlarda daha kapsamlı ayarların yapılması öngörülmelidir.
41828-TR-140616
Anamenü
Ana menü aşağıda belirtilen fonksiyonları içeren beş bölüme ayrılmıştır:
Devreyealma: Ayarlar, ör. malzeme, uygulama, kap, seviyeleme,
sönümleme, cihaz birimleri, SV 2 birimi, yanlış sinyal bastırma, lineerizasyon
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
31
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Ekran: Dil seçeneklerini, hem ölçüm değerine hem de aydınlatmaya
yapılan ayarları gösterir
Tanı: Cihaz durumu, ibre, ölçüm güvenliği, simülasyon ve yankı eğimi
hakkında bilgiler
Diğerayarlar: ör. Tarih/Saat, sıfırlama, sensör verilerini kopyalama
Bilgi: Cihaz adı, donanım ve yazılım versiyonu, kalibrasyon tarihi,
cihazın ID'si, cihazın özellikleri
Uyarı:
Ölçümün optimum ayarı için "Devreye alma" ana menüsündeki münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir. Sırayı
mümkün mertebe bozmamaya dikkat edin.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
Devreyealma-Ölçüm
yeriismi
Buraya uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. "OK'' tuşuna basarak
işlemi başlatın. "+" düğmesine basarak karakteri değiştirebilir ve "->"
düğmesiyle de bir öteye sıçrayabilirsiniz.
Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür. Karakterler şunlardan oluşmaktadır:
•
•
•
Devreyealma-Birimler
A'dan Z'ye tüm büyük harfler
0'dan 9'a tüm sayılar
Özel karakterler (+ - / _ ) boşluk karakteri
Bu menü seçeneğinde uzaklık birimini ve sıcaklık birimini seçin.
Uzaklık birimlerinde m, mm ve ft arasından seçebilirsiniz. Sıcaklık
birimlerinde °C, °F ve K arasından seçebilirsiniz.
32
Bu menü seçeneğinde sonda uzunluğunu girer veya bunu otomatik
olarak sensör sisteminden bulabilirsiniz.
"Evet" seçeneğini seçtiğinizde sonda uzunluğu otomatik olarak bulunur. "Hayır" seçeneğini seçtiğinizde sonda uzunluğunu manüel olarak
verebilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Devreyealma-Sonda
uzunluğu
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Devreyealma-Uygulama Bu menü seçeneğinden hangi ortam tipini ölçmek istediğinizi seçebi-Ortamtipi
lirsiniz. Sıvı veya döküm malzemesi arasından seçim yapabilirsiniz.
Devreyealma-Uygulama Bu fonksiyonla, uygulamayı seçebilirsiniz. Doluluk seviyesi ölçümü
-Uygulama
ve ayırma katmanının ölçümü arasında seçim yapın. Bunun dışında
hazne veya bypass veya dikey boru arasında bir seçim yapmanız
mümkündür.
Uyarı:
Uygulama seçiminin diğer menü seçenekleri üzerine etkisi çok büyüktür. Daha sonraki parametrelerken her menü seçeneğinin sadece
alternatif olarak mevcut olmasına dikkat edin.
Demo modunu seçme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu mod sadece
test ve reklam için öngörülmüştür. Bu modda sensör, uygulamanın parametresini kayda almaz ve her değişikliğe doğrudan reaksiyon verir.
Devreyealma-Uygulama-Ortam,dielektrisite
değeri
Bu menü seçeneğinden ortam tipini (Dolum malzemesi) öğrenebilirsiniz.
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden doluluk ölçümü
seçilmiş olduğunda mevcuttur.
Aşağıdaki dolum malzemesi tipleri arasından seçim yapabilirsiniz:
41828-TR-140616
Dielektrisitedeğeri
Dolummalzeme- Örnekler
sinintipi
> 10
Su bazlı sıvılar
Asitler, bazlar, su
3 … 10
Kimyasal karışımlar
Klorbenzol, azot bazlı cila, anilin, izosiyanat, kloroform
<3
Hidrokarbonlar
Çözücü, yağlar, sıvı gaz
Devreyealma-Uygulama Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
-Gazfazı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Bu menü seçeneğinden uygulamanızda biriken bir gaz fazının olup olmadığı bilgisini girebilirsiniz.
İşlevi sadece gaz fazı sürekli olarak varsa "Evet"e getirin.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
33
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Devreyealma-Uygulama Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
-Dielektrisitedeğeri
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Bu menü seçeneğinden üst
ortam için bir ortam tipi seçebilirsiniz.
Üst ortamın dielektrisite değerini ya doğrudan siz girersiniz ya da bu
değeri cihaza buldurtabilirsiniz. Bu iş için, ayırma katmanına kadar
ölçülen veya bilinen mesafeyi girmeniz gerekir.
Devreyealma-Maks.
seviyedolulukseviyesi
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için maks. seviyeyi verebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçüleceğinde bu maksimum toplam dolum seviyesine eşittir.
İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna
basarak kaydedin.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin. Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının contalı yüzeyi). Maksimum doluluk seviyesinin blok uzaklığının
altında kalmasına dikkat edin.
34
Bu menü seçeneğinden doluluk ayarı için min. seviyeyi verebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçüleceğinde bu minimum toplam dolum seviyesine
eşittir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Devreyealma-Min.seviyeayarıdolulukseviyesi
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
İstediğiniz yüzde değerini [+] düğmesiyle ayarlayın ve [OK] tuşuna
basarak kaydedin.
Yüzdelik değeri bulmak için, boş hazneye uygun uzaklık değerini
metre cinsinden verin (Ör. Flanştan sondanın ucuna olan uzaklık).
Mesafe, sensörün standart düzlemine bağlıdır (Proses bağlantısının
contalı yüzeyi).
Devreyealma-Maks.
seviyeAyırmakatmanı
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur.
Ayırma katmanı ölçümü için de dolum seviyesi ölçümünün seviye
ayarını yapabilirsiniz. "Evet"i seçtiğinizde güncel ayar ekrana çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı için seviye ayarını ayrı
bir şekilde verebilirsiniz. İstediğiniz yüzde değerini girin.
Yüzde değer için dolu hazne için uygun mesafeyi metre değerinden
verin.
41828-TR-140616
Devreyealma-Min.seviyeAyırmakatmanı
Bu menü seçeneği sadece "Uygulama" seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümü seçilmiş olduğunda mevcuttur. Önceki menü seçeneğinden
(Dolum seviyesi ölçümünün seviye ayarının kullanılması) "Evet" seçeneğine bastıysanız, ekrana güncel ayar çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı ölçümü için seviye
ayarını ayrı bir şekilde verebilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
35
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Boş haznenin yüzde değerine tekabül eden mesafeyi metre değerinden verin.
Devreyealma-Sönümleme
Proses koşullarına uygun ölçüm oynamalarının sönümlemesi için bu
menü seçeneğinden 0 - 999 sn'lik bir entegrasyon süresi ayarlayın.
"Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı ölçümü seçeneğini
seçtiyseniz, dolum ayarı ile ayırma katmanı için sönümlemeyi ayarlayabilirsiniz.
Fabrika ayarı 0 sn'lik bir sönümlemedir.
Devreyealma-Lineerizasyon
Bir lineerizasyon doluluk seviyesi hazne hacimleri doluluk seviyesi
yüksekliğine lineer şekilde çıkmayan tüm haznelerde yapılmalıdır
(ör. Yuvarlak veya konik tankta hacmin gösterilmesi dileniyorsa). Bu
hazne için uygun lineerizasyon eğimi bulunmaktadır. Yüzdesel doluluk
yüksekliği ve hazne hacmi arasındaki oranı belirtin.
Lineerizasyon hem ölçüm değeri göstergesi hem de akım çıkışı için
yapılmaktadır. Uygun eğimin etkinleştirilmesiyle yüzdesel hazne
hacminin doğru görüntülenmesi sağlanır. Hacim yüzde olarak değil de
litre veya kilogram olarak verilecekse ek olarak "Ekran" menü seçeneğinden bir ölçekleme ayarı yapılabilir.
İkaz:
Bir lineerizasyon eğimi seçilirse, ölçüm sinyali artık dolum yüksekliğine zorla lineer olmaz. Bu, kullanıcı tarafından (özellikle sınır sinyali
vericideki anahtarlama noktasının ayarı yapılırken) dikkate alınmalıdır.
Aşağıda, haznenizle ilgili değerleri (ör. hazne yüksekliğini, soket
düzeltmeyi) girmeniz gerekmektedir.
Lineer olmayan hazne kalıplarında hazne yüksekliği ve soket düzeltme değerini girin.
Hazne yüksekliği verileceğinde, haznenin toplam yüksekliğini girmeniz gerekmektedir.
36
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Soket düzeltme değeri verileceğinde, soketin haznenin üst kısmındaki
yüksekliğini girmeniz gerekmektedir. Soket haznenin üst kısmından
daha alçaktaysa, bu değer eksi de çıkabilir.
D
-h
+h
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Res. 23: Hazne yüksekliği ve soket düzeltme değeri
D Hazne yüksekliği
+h Artı soket düzeltme değeri
-h Eksi soket düzeltme değeri
41828-TR-140616
Devreyealma-Ölçekleme Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, dolum seviyesinin ölçekdolumdurumu
lenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
Devreyealma-Ölçekleme Ekran üzerinde "Dolum durumu 1" menü seçeneğinden dolum durudolumdurumu1
mu için ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyin (ör.
hacimler l olarak).
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
37
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Devreyealma-Ölçekleme Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, dolum seviyesinin ölçekdolumdurumu2
lenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
"Dolum durumu 2" menü seçeneğinden ölçekleme formatını ve dolum
durumu ölçüm değeri ölçeklemesini % 0 - % 100 için belirleyin.
Devreyealma-Ölçekleme Ölçekleme çok geniş kapsamlı olduğu için, ayırma katmanı değerinin
ayırmakatmanı
ölçeklenmesi iki menü başlığı altında toplanmaktadır.
Devreyealma-Ölçekleme Ekran üzerinde "Ayırma katmanı 1" menü seçeneğinden ayırma
ayırmakatmanı(1)
katmanı için ölçekleme büyüklüğünü ve ölçekleme birimini belirleyin
(ör. hacimler l olarak).
Ayırma katmanı ölçümü için de dolum seviyesi ölçümünün ölçeklemesini yapabilirsiniz. "Evet" seçeneğini seçtiğinizde ekrana güncel ayar
çıkar.
"Hayır" seçeneğini seçtiyseniz, ayırma katmanı için ölçeklemeyi ayrı
bir şekilde verebilirsiniz.
Devreyealma-Ölçekleme "Ayırma katmanı 2" menü seçeneğinden ölçekleme formatını ve ayırayırmakatmanı(2)
ma katmanı ölçüm değeri ölçeklemesini % 0 - % 100 için belirleyin.
38
"Akım çıkışı büyüklüğü" menü seçeneğinden akım çıkışının hangi
ölçüm büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Devreyealma-Akım
çıkışıbüyüklüğü
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Devreyealma-Akım
çıkışıSeviyeleme
"Akım çıkışı seviyeleme" menü seçeneğinden akım çıkışına uygun bir
ölçüm değeri atayabilirsiniz.
Devreyealma-Akım
çıkışımodu
"Akım çıkışı modu" menü seçeneğinden arıza durumundaki çıkış
çizgisini ve akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı çıkış çizgisi için 4 … 20 mA, arıza modu için < 3,6 mA.
Devreyealma-Akım
çıkışıMin./Maks.
"Akım çıkışı Min./Maks." kullanımdaki akım çıkışı davranışını belirleyin.
Fabrika ayarı için min. akım 3,8 mA, maks. akım 20,5 mA'dır.
41828-TR-140616
Devreyealma-Akım
çıkışı2
Cihaza ikinci bir akım çıkışı olan ek bir elektronik entegre edilmişse,
ayrıyeten bu ek akım çıkışının ayarını yapabilirsiniz.
"Akım çıkışı 2" menü seçeneğinden ek akım çıkışının hangi ölçüm
büyüklüğüne tekabül ettiğini belirleyin.
İzlenecek prosedür, normal akım çıkışının ön ayarına uymaktadır. Bkz.
"Devreye alma - Akım çıkışı".
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
39
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Devreyealma-HART
değişkenleri(1)
HART değişkenleri çok geniş kapsamlı olduğu için, görüntü iki menü
başlığı altında toplanmaktadır.
"HART değişkenleri 1" menü seçeneğinden sensörün ilk HART değeri
PV (primary value) ve ikinci HART değerini SV (secondary value)
görüntüleyebilirsiniz.
Bu değerler gösterge ve ayar modülünden değiştirilemez. Değerleri
değiştirmek için PACTware kullanım yazılımını kullanmalısınız.
Devreyealma-HART
değişkenleri(2)
"HART değişkenleri 2" menü seçeneğinden sensörün üçüncü HART
değeri TV (third value) ve dördüncü HART değerini QV (quarter value)
görüntüleyebilirsiniz.
Bu değerler gösterge ve ayar modülünden değiştirilemez. Değerleri
değiştirmek için PACTware kullanım yazılımını kullanmalısınız.
Devreyealma-Yanlış
sinyalbastırma
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Uyarı:
Bir arıza sinyali hariçleyici bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ve
ayırma katmanı ölçümü sırasında bir daha dikkate alınmamaları için
bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder. Genel olarak, olabilecek en
doğru sonuca ulaşılması için arıza sinyali hariçleyicinin kullanılmasını
öneririz.
Şu prosedürü izleyin:
40
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Sensörden dolum malzemesinin yüzeyine kadar olan gerçek uzaklığı
verin.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Bunu yaptığınızda bu aralıkta olan tüm mevcut arıza sinyalleri sensörle
ölçülür ve kaydedilir.
Uyarı:
Dolum malzemesi yüzeyine olan mesafe yanlış (çok büyük) verildiğinde, gerçek dolum durumu parazit olarak kayda alınacağından bu
mesafeyi kontrol edin. Bu böyle olduğunda bu aralıkta dolum durumu
ölçülemez.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
Cihaz ölçüm sondası örtüsüz olur olmaz otomatik olarak bir yanlış
sinyal önleme işlemi yerine getirir. Yanlış sinyal önleme her zaman
güncellenir.
"Sil" menü seçeneği önceden başlatılan yanlış sinyal bastırırmayı
tamamen silme görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal
bastırıcıyı artık haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine
getiremediği takdirde kullanılır.
Devreyealma-Kullanımınkilitlenmesi/yeniden
açılması
"Kullanımın kilitlenmesi/yeniden açılması" menü seçeneğine girerek
sensör parametresini istemediğiniz ve öngörmediğiniz değişikliklerin
yapılmasına karşı korursunuz. PIN bu durumda sürekli olarak etkinleştirilip/pasif konuma getirilebilir.
PIN (şifre) aktif konumda olduğunda sadece şu kullanım fonksiyonları
PIN (şifre) girilmeden çalışabilir:
•
•
Menü seçeneklerine basarak verilerin gösterilmesi
Sensördeki verilerin gösterge ve ayar modülünden okunması
Dikkat:
PIN aktif olduğunda PACTware/DTM ve diğer sistemler üzerinden
kullanım kilitlidir.
PIN numarasını "Diğer ayarlar - PIN" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
Ekran
Ekran seçeneklerinin optimum ayarı için "Ekran" ana menüsündeki
münferit alt menüler peş peşe seçilip doğru parametreler girilmelidir.
İzlenecek yol aşağıda belirtilmektedir.
41828-TR-140616
Şu alt menü seçenekleri mevcuttur:
Alt menü seçenekleri aşağıda belirtilmektedir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Ekran–Menünündili
Bu menü seçeneği sizin istediğiniz ülkenin dilini kullanmanıza izin
verir.
Sensörün teslimat bilgileri sipariş edilen ülkenin diline getirilir.
Ekran-Göstergedeğeri1 Bu menü seçeneğinden ölçüm değerinin ekran üzerindeki görünümü
tanımlayabilirsiniz. Bununla iki farklı ölçüm değerini görüntüleyebilirsiniz. Bu menü seçeneğinden ölçüm değeri 1'i belirleyebilirsiniz.
Gösterge değeri 1 için fabrika ayarı "Dolum yüksekliği dolum durumudur".
Ekran-Göstergedeğeri2 Bu menü seçeneğinden ölçüm değerinin ekran üzerindeki görünümü
tanımlayabilirsiniz. Bununla iki farklı ölçüm değerini görüntüleyebilirsiniz. Bu menü seçeneğinden ölçüm değeri 2'yi belirleyebilirsiniz.
Gösterge değeri 2 için fabrika ayarı elektronik sıcaklığıdır.
Ekran-Işıklandırma
Alternatif entegre fon ışınlandırma kullanım menüsünden çalıştırılabilir.
Çalışma güç kaynağının yüksekliğine bağlıdır. Bkz. "Teknik veriler".
Teslimat modunda ışıklandırma kapalıdır.
Bu menü seçeneğinde cihazın durumu görüntülenmektedir.
Tanı-İbremesafesi
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre mesafesi" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
"Devreye alma - Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümünü seçtiğinizde doluluk seviyesi ibre değerlerine ek olarak
ayırma katmanı ölçümü de görüntülenir.
42
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Tanı-Cihazdurumu
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı-İbreölçümgüvenliği
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre ölçüm güvenliği" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Ölçüm, proses koşullarından etkilenebilir. Bu menü seçeneğinde doluluk seviyesi ölçümünün ölçüm güvenliği yüzde değerinden gösterilir.
Değer ne kadar büyük olursa, ölçüm de o kadar güvenli çalışır. Güvenilir ölçümde değerler % 90'dan büyüktür.
"Devreye alma - Uygulama" menü seçeneğinden ayırma katmanı
ölçümünü seçtiğinizde doluluk seviyesi ibre değerlerine ek olarak
ayırma katmanı ölçümü de görüntülenir.
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
Tanı-İbrediğer
Sensörde her zaman minimum ve maksimum ölçüm değeri kaydedilir.
"İbre diğer" menü seçeneğinde iki değer gösterilir.
Bu menü seçeneğinde hem elektronik sıcaklığının hem de dielektrisite
değerinin ibresini görüntüleyebilirsiniz.
41828-TR-140616
Bir başka pencerede iki ibre değeri için ayrı ayrı bir sıfırlamayı yerine
getirmeniz mümkündür.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
43
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Tanı-Yankıeğimi
"Yankı eğimi" menü seçeneği yankının sinyal şiddeti ölçüm aralığından
(V) gösterilmektedir. Sinyal şiddeti ölçüm kalitesinin değeriendirilmesine izin vermektedir.
Aşağıdaki fonksiyonları kullanarak yankı eğiminin kısmi aralıklarını
arttırabilirsiniz.
•
•
•
Tanı-Simülasyon
"X büyütme": Ölçüm aralığının büyüteç fonksiyonu
"Y-Zoom": Sinyalin "V" olarak 1-, 2-, 5- ve 10-kat büyütülmesi
"Önceki büyüklüğe getirme": Göstergedeki nominal aralığın değiştirilmemiş büyüklüğe geri getirilmesi
Bu menü seçeneğinden akım çıkışı yoluyla ölçüm değerlerini simüle
edebilirsiniz. Bu sayede örn. çıkışa bağlanmış gösterge cihazları ve
kablolu sistemlerin giriş kartı kullanılarak sinyal yolu test edilir.
İstediğiniz simülasyon büyüklüğünü seçin ve istediğiniz sayıyı girin.
Dikkat:
Simülasyon başladığında simüle edilen değer 4 - 20 mA akım değeri
ve dijital HART sinyali olarak gösterilir.
Simülasyonu deaktive etmek için [ESC] tuşuna basınız.
Bilgi:
60 Tuşa en son basıldığı süreden itibaren 10 dakika sonra simülasyon
otomatik olarak kesilir.
Tanı-Yankıeğimibelleği
"Devreye alma" menü seçeneği ile devreye alma zamanında yankı
eğimini kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Mülk İşletimi İşlevselliğinin kullanımı için gereklidir. Kayıt olabildiğince düşük
bir doluluk seviyesinde yapılır.
44
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Bu şekilde kullanım sırasında sinyal değişiklikleri anlaşılabilir. Devreye
alma yankı eğiminin güncel yankı eğimiyle karşılaştırılması için PACTware kullanım yazılımı ve PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı
eğimi görüntülenip kullanılabilir.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
"Yankı eğimi kaydedici" fonksiyonu ölçümün yankı eğiminin kaydedilmesini sağlar.
"Yankı eğimi kaydedici" alt menü seçeneğinden güncel yankı eğimini
kaydedebilirsiniz.
Yankı eğiminin kaydedilebilmesi için ayarı ve yankı eğiminin ayarları
için ayarları PACTware kullanım yazılımını kullanabilirsiniz.
Ölçüm kalitesinin değerlendirilmesi için PACTware kullanım yazılımı ve
PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı eğimi sonradan görüntülenip kullanılabilir.
Diğerayarlar-Şifre
Yetkisiz kişi ve öngörülmemiş değişikliklere karşı, sensör verileriniz 4
haneli bir şifre ile korunmaktadır. Bu menü seçeneğinde şifre görüntülenir (Düzenlenir veya değiştirilir.). Bu, bununla birlikte "Devreye alma
- Kullanımın kilitlenmesi/açılması" menüsünde kullanım başlatılır.
Teslim konumunda şifre "0000"'dır.
Diğerözellikler-Tarih
Saat
Bu menü seçeneğinden sensörün iç saat ayarı yapılır.
41828-TR-140616
Diğerözellikler-Sıfırlama Sıfırlama sırasında kullanıcı tarafından belirlenen belli başlı parametre
ayarları eski konumuna getirilir.
Şu sıfırlama fonksiyonları mevcuttur:
Teslimatzamanı: Fabrikadan teslim alındığı sırada parametre ayarlarının (siparişle ilgili ayarlar dahil) eski durumuna getirilmesi. Hem bir
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
45
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
yanlış sinyal bastırıcıyı, hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm değeri belleği silinir.
Temelayarlar: Her cihaz için özel parametre ayarları dahil tüm ayarların standart değerlerine getirilmesi. Hem bir yanlış sinyal bastırma,
hem bir serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi hem de ölçüm
değeri belleği silinir.
Şu tablo, cihazın standart değerlerini göstermektedir. Cihaz modeline
ve uygulamaya bağlı olarak tüm menü seçenekleri mevcut olmayabilir
ya da seçeneklerin düzeni farklı yapılmış olabilir:
Devreyealma
Menüseçeneği
Standartdeğer
Kullanımın kilitlenmesi
Kilit açık
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Birimler
Uzaklık birimi: mm
Sonda uzunluğu
Fabrikada ölçüm sondasının uzunluğu
Dolum malzemesinin tipi
Sıvı
Uygulama
Doluluk durumu hazne
Ortam, dielektrisite değeri
Su bazlı, > 10
Aşırı dolu gaz fazı
Evet
Dielektrisite değeri, üst ortam (TS)
1,5
Boru iç çapı
200 mm
Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi
100 %
Maks. seviyeleme - Dolum seviyesi
Uzaklık: 0,000 m(d) - Blok uzaklıkları dikkate alın
Min. seviyeleme - Dolum seviyesi
0%
Min. seviyeleme - Dolum seviyesi
Uzaklık: Sonda uzunluğu - Blok uzaklıkları dikkate alın
Dolum seviye ölçümü yapılsın mı?
Evet
Maks. seviyeleme - Ayırma katmanı
100 %
Maks. seviyeleme - Ayırma katmanı
Uzaklık: 0,000 m(d) - Blok uzaklıkları dikkate alın
Min. seviyeleme - Ayırma katmanı
%0
Min. seviyeleme - Ayırma katmanı
Uzaklık: Sonda uzunluğu - Blok uzaklıkları dikkate alın
Bütünleşme süresi - Dolum seviyesi
0,0 sn
Bütünleşme süresi - Ayırma katmanı
0,0 sn
Lineerizasyonun tipi
Lineer
Lineerizasyon - Soket düzeltme
0 mm
Lineerizasyon - Hazne yüksekliği
Sonda uzunluğu
Ölçekleme büyüklüğü - Dolum seviyesi
l cinsinden hacimler
Sıcaklık birimi: °C
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
46
Değişendeğer
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Menüseçeneği
Standartdeğer
Ölçekleme birimi - Dolum seviyesi
Litre
Ölçekleme formatı - Dolum seviyesi
Anlamlı rakamlar olmaksızın
Ölçekleme dolum seviyesi - % 100'e eş
100
Ölçekleme dolum seviyesi - % 0'a eş
0
Dolum seviye ölçümünü ölçeklemesini onayla
Evet
Ölçekleme büyüklüğü - Ayırma katmanı
Hacim
Ölçekleme birimi - Ayırma katmanı
Litre
Ölçekleme formatı - Ayırma katmanı
Anlamlı rakamlar olmaksızın
Ölçekleme ayırma katmanı - % 100'e eş
100
Ölçekleme ayırma katmanı - % 0'a eş
0
Akım çıkışı Çıkış büyüklüğü
Lin. yüzde - Dolum seviyesi
Akım çıkışı - Çıkış eğimi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı - Arızada davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min.
3,8 mA
Akım çıkışı - Maks.
20,5 mA
Akım çıkışı 2 - Çıkış büyüklüğü
Uzaklık - Dolum seviyesi
Akım çıkışı 2 - Çıkış eğimi
% 0 - 100, 4 - 20 mA'ya tekabül eder
Akım çıkışı 2 - Arızada davranış
≤ 3,6 mA
Akım çıkışı - Min.
3,8 mA
Akım çıkışı - Maks.
20,5 mA
Üçüncü HART değişkeni (TV)
Ölçüm güvenliği ölçüm durumu
Dördüncü HART değişkeni (QV)
Elektronik sıcaklığı
İlk HART değişkeni (PV)
İkinci HART değişkeni (SV)
Değişendeğer
Ekran
Menüseçeneği
Standartdeğer
Dil
Siparişe özgün
Gösterge değeri 1
Dolum yüksekliği Dolum seviyesi
Gösterge değeri 2
Elektronik sıcaklığı
Aydınlatma
Sönük
Değişendeğer
41828-TR-140616
Tanı
Menüseçeneği
Standartdeğer
Durum sinyalleri - Fonksiyon kontrolü
Açık
Durum sinyalleri - Spesifikasyonun dışında
Sönük
Durum sinyalleri - Bakım ihtiyacı
Sönük
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
Değişendeğer
47
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Menüseçeneği
Standartdeğer
Cihaz belleği - Yankı eğimi belleği
Durduruldu
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği
Başlatıldı
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerleri
Uzaklık (dolum seviyesi), yüzde değer (dolum seviyesi), ölçüm
güvenirliği (dolum seviyesi), elektronik sıcaklığı
Değişendeğer
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Zaman çizel- 3 dk
gesine kaydetme
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde fark olduğunda kaydetme
15 %
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde başlatma
Etkin değil
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Ölçüm değerinde durma
Etkin değil
Cihaz belleği - Ölçüm değeri belleği - Bellek doluysa, kaydı durdur
Etkin değil
Diğerayarlar
Menüseçeneği
Standartdeğer
Şifre
0000
Tarih
Güncel tarih
Saat
Güncel saat
Saat - Format
24 Saat
Sonda tipi
Cihaza özgün
Değişendeğer
Diğerayarlar-Cihazayar- Bu fonksiyonla cihaz ayarları kopyalanmaktadır. Aşağıdaki fonksiyonlarınınkopyalanması
lar mevcuttur:
•
•
Sensörden okuyun: Sensördeki verileri toplayın ve gösterge ve
ayar modülüne kaydedin
Sensöre yazın: Gösterge ve ayar modülündeki veriler sensöre
kaydedilir
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sıfırlama, tarih/saat" seçenekleri
Özel parametreler
48
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Kopyalanan veriler gösterge ve ayar modülünün bir EEPROM kaydedicisinde kaydedilir ve elektrik kesintisi olduğunda dahi bunlara
ulaşılır. Bunlar buradan bir veya daha fazla sensöre yazdırılabilir veya
bir elektroniğin değiştirilmesine karşılık veri güvenliğini sağlamak
amacıyla muhafaza edilebilirler.
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Uyarı:
Veriler sensöre kaydedilmeden önce verilerin sensöre uygun olup
olmayacağı kontrol edilir. Veriler uygun değilse bir hata mesajı verilir
(Fonksiyon kilitlenir.). Veriler sensöre yazdırılırken verilerin hangi cihaz
tipinden geldiği ve bu sensörün TAG numarasının ne olduğu görüntülenir.
Diğerayarlar-Sondatipi
Bu menü seçeneğinden olabilecek tüm ölçüm sondalarını gösteren bir
listeden ölçüm sondanızın tipini ve ebatını seçebilirsiniz. Bu, elektroniğin ölçüm sondasına en iyi şekilde uyarlanabilmesi için gereklidir.
Diğerayarlar-Özelparametreler
Bu menü seçeneğinden özel parametreleri girebileceğiniz korunan bir
alana girersiniz. Sensörün özel gereksinimleri yerine getirebilmesi için
nadiren de olsa bazı parametreler değiştirilebilir.
Özel parametre ayarlarını sadece servis çalışanlarımızla görüştükten
sonra değiştirin.
Diğerayarlar-HART
modu
Sensör "Analog akım çıkışı" ve "Sabit akım (4 mA)" HART çalışma
modlarını sunmaktadır. Bu menü seçeneğinden HART çalışma modunu belirleyin ve Multidrop çalışmadaki adresi verin.
"Sabit akım çıkışı" çalışma modundan iki damarlı bir hattan 63 sensöre kadar sensör çalıştırılabilir (Multidrop çalıştırma). Her sensöre 0 ila
63 arasında bir adres atanmalıdır.
"Analog akım çıkışı" fonksiyonunu seçerseniz ve aynı zamanda bir
adres numarası verirseniz Multidrop çalıştırmada da bir 4 … 20 mA
sinyali çıkışı olabilir.
41828-TR-140616
"Sabit akım (4 mA)" çalışma modunda güncel dolum seviyesinden
bağımsız olarak sabit bir 4 mA sinyali verilir.
Fabrika ayarı "Analog akım çıkışı" ve 00 adresidir.
Bilgi-Cihazismi
Bu menüden cihaz isimlerini ve cihazın seri numarasını alın.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
49
6 Sensörün gösterge ve ayar modülü ile devreye alınması
Bilgi-Cihazsürümü
Bu menü seçeneğinden sensörün donanım ve yazılım sürümü görüntülenir.
Bilgi-Fabrikakalibrasyonutarihi
Bu menü seçeneğinden sensörün fabrikada yapılan kalibrasyonunun
tarihi ve sensör parametrelerinin gösterge ve ayar modüllerinden
(bilgisayardan) son değiştirilme tarihi görüntülenir.
Bilgi-Sensörözellikleri
Bu menü seçeneğinden sensörün ruhsat, proses bağlantısı, conta,
ölçüm aralığı, gövde ve diğer özellikleri görüntülenir.
6.6 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Ayarlanan verileri not etmeniz, örn. bu kullanma kılavuzuna not
etmeniz ve akabinde arşivlemeniz tavsiye olunur. Bunlardan böylece
kullanım ya da servis için bir defadan fazla yararlanılır.
Cihazın bir gösterge ve ayar modülü ile donatılmış olması halinde,
sensördeki bilgiler gösterge ve ayar modülüne kaydedilebilir. İşlem,
"Gösterge ve ayar modülü" kullanma kılavuzunun "Sensör verilerini
kopyalama" menüsünde açıklanmaktadır. Sensör ikmalinin kesilmesi
halinde veriler orada sürekli kayıtlı kalır.
Bu kapsamda, gösterge ve ayar modülünün kullanımının şu verileri ya
da ayarları kaydedilir:
•
•
•
"Devreye alma" ve "Gösterge" menülerinin tüm verileri
"Diğer ayarlar" menüsünde "Sensöre özgü birimler, sıcaklık birimi
ve lineerizasyon" noktaları
Serbest programlanabilen lineerizasyon eğimi değerleri
Fonksiyondan, ayarları bir cihazdan aynı modeldeki başka bir cihaza
aktarmak için de yararlanılabilir. Sensörün değiştirilmesinin gerekmesi
halinde, gösterge ve ayar modülü değiştirilen cihaza takılır ve bilgiler
aynı şekilde "Sensör verilerine kopyalama" menüsünde belirtilen şekilde sensöre yazılır.
41828-TR-140616
50
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
7 SensörveModbus-PortununPACTwareile
devreyealınması
Sensörelektroniğine
7.1 Bilgisayarıbağlayın
Bilgisayar sensör elektroniğine VEGACONNECT port adaptörü ile
bağlanır.
Parametrelendirme kapsamı:
•
Sensör elektroniği
2
1
3
Res. 24: Bilgisayarın arayüz adaptörüyle sensöre doğrudan bağlanması
1
2
3
Modbuselektroniğine
Bilgisayara USB kablosu
VEGACONNECT arayüz adaptörü
Sensör
Bilgisayar Modbus elektroniğine bir USB-Kablosu ile bağlanır.
Parametrelendirme kapsamı:
Sensör elektroniği
Modbus elektroniği
41828-TR-140616
•
•
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
51
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
1
Res. 25: Bilgisayarın USB üzerinden Modbus elektroniğine bağlanması
1
RS485-Hattına
Bilgisayara USB kablosu
Bilgisayar RS 485-Hattına piyasada bulunan alışılagelmiş bir port
adaptörü RS 485/USB üzerinden bağlanır.
Parametrelendirme kapsamı:
•
•
Sensör elektroniği
Modbus elektroniği
Bilgi:
Parametrelendirme için RTU bağlantısının mutlaka kesilmesi gereklidir.
4
5
3
RS485
USB
2
1
Res. 26: Bilgisayarın port adaptörü üzerinden RS 485-Hattına bağlanması
1
2
3
4
5
52
7.2 PACTwareileparametrelendirme
Sensörün Windows yüklü bir bilgisayarla parametrelendirilmesi için
PACTware konfigürasyon yazılımı ile FDT standardına uygun bir cihaz
sürücüsüne (DTM) gerek vardır. HGüncel PACTware versiyonu ve
mevcut tüm DTM’ler bir DTM koleksiyonunda özetlenmiştir. Ayrıca
DTM’ler FDT standardına uygun diğer çerçeve uygulamalara bağlanabilir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Koşullar
Port adaptörü RS 485/USB
Bilgisayara USB kablosu
RS 485-Hattı
Sensör
Besleme gerilimi
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
Uyarı:
Cihazın tüm fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamak için daima en
yeni DTM koleksiyonunu kullanın. Ayrıca, belirtilen tüm fonksiyonlar
eski Firmware versiyonlarında bulunmamaktadır. En yeni cihaz yazılımını internet sayfamızdan indirebilirsiniz. Güncelleme işleminin nasıl
yapılacağı da yine internette mevcuttur.
Devreye almanın devamı, her DTM Collection'un ekinde bulunan
ve internetten indirilebilen "<DTM Collection/PACTware" kullanma
kılavuzunda açıklanmaktadır. Detaylı açıklamalar için PACT-ware ve
VEGA-DTM'in Çevrim İçi Çağrı Merkezine bakın.
Res. 27: Bir DTM görünümü örneği
Standartsürüm/Tam
sürüm
Tüm cihaz DTM'leri ücretsiz standart versiyon olarak ve ücretli komple
versiyon olarak mevcuttur. Yazılımın tam anlamıyla kullanılabilmesi için
gereken tüm işlevler standart sürümde bulunmaktadır. Bir projenin
kolaylıkla yapılabilmesini sağlayan sihirbaz kullanımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Projenin kaydedilmesi, yazdırılması ya da projenin başka
bir formattan kaydedilip başka bir formata yazdırılması da standart
sürümün özellikleri arasındadır.
41828-TR-140616
Tam sürümde, ayrıca, projenin tam olarak belgelenmesi amacıyla genişletilmiş bir yazdırma fonksiyonunun yanı sıra ölçüm değeri ve yankı
eğimi kaydetme gibi olanaklar da mevcuttur. Ayrıca burada bir depo
hesaplama programı, bir de ölçüm değeri ve yankı eğimi kayıtlarının
analizinin yapılmasını sağlayan çoklu bir izleyici mevcuttur.
Standart sürüm www.vega.com/downloads ve "Software" adresinden indirilebilir. CD formatındaki tam sürümü yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
53
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
Genel
7.3 Hızlıdevreyealmayoluylaçalıştırma
Hızlı devreye alım, sensörün parametrelendirilmesi için başka bir
seçenektir. Sensörü standart uygulamalara hızlı bir şekilde uyarlayabilmek için önemli verilerin rahat bir şekilde girilmesini sağlamaktadır.
Bu işlem için başlatma ekranından "Hızlı devreye alım" fonksiyonunu
seçin.
Res. 28: Hızlı devreye alımı seçin
1
2
3
Hızlı devreye alım
Genişletilmiş kullanım
Bakım
Hızlıdevreyealım
Hızlı devreye almayı kullanarak VEGAFLEX 81 cihazını birkaç adımda
uygulanız için parametreleyebilirsiniz. Kılavuz araçlı kullanım basit ve
güvenli devre alma için temel ayarları içermektedir.
Bilgi:
Fonksiyon etkin değilse muhtemelen cihaz bağlanmamıştır. Cihaza
bağlantıyı kontrol edin.
Genişletilmişkullanım
Genişletilmiş kullanım ile cihazı genel bir bakış sunan menü yapısından DTM (Device Type Manager) içinde parametreleyin. Bu sizin hızlı
devreye alma üzerinden ek ve özel ayarlar yapmanızı sağlar.
Hızlıdevreyealmayı
başlatın
54
"Hızlı devreye alma" düğmesine tıklayarak daha kolay ve güvenli
devre alımı için yardım aracını başlatın.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Bakım
"Bakım" menü seçeneğinden kapsamlı ve önemli bir servis ve bakım
desteği alırsınız. Tanı fonksiyonlarını çağırın ve bir elektronik değiştirin
veya bir yazılım güncelleyin.
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
Adım1
Cihazkonfigürasyonu
Cihazadı
Burada cihazınıza ait cihaz tanımlaması vardır. Cihaz tanımlaması
değiştirelemeyecek şekilde cihaza kayıtlı olduğundan bu satırı değiştiremezsiniz.
Serinumarası
Burada cihazınıza ait seri numarası vardır. Seri numarası değişmeyecek şekilde cihaza kayıtlı olduğundan bu satırı değiştiremezsiniz.
Ölçümyeriismi
Buraya VEGAFLEX 81 cihazınıza uygun bir ölçüm yeri ismi verebilirsiniz. Maksimum 19 karakterli isim vermeniz mümkündür. İster büyük
ister küçük harf ya da sayı kullanabilirsiniz. Aşağıdaki özel işaretlerin
de kullanılması mümkündür: + - . : , ( ) / < >
Sondauzunluğudeğiştirilirse?
Ölçüm sondasının uzunluğunu değiştirdiyseniz, bu değeri bu seçim
alanına girmelisiniz.
•
•
"Hayır" seçeneğini seçerseniz cihaz otomatik olarak önceden ayarı
yapılan fabrika uzunluğuna getirilir.
"Evet" seçeneğine basarsanız başka bir alana değiştirilen cihaz
uzunluğunu girebilirsiniz.
ContayüzeyindenLsondauzunluğu
Ölçüm sondası uzunluğunu değiştirdiyseniz bu alana ölçüm sondasının değiştirilen uzunluğunu girebilirsiniz. Seçilen ölçüm birimine dikkat
edin.
Sondauzunluğununotomatikolarakbelirlenmesi
Ölçüm sondası uzunluk değerini bilmiyorsanız bu alana ölçüm sondasının uzunluğunu otomatik olarak koydurabilirsiniz. Bunun için ön
koşul, ölçüm sondasının önünün boş olması ve dolum malzemesinin
örtüsüz olmasıdır.
"Şimdi yap" seçeneğine tıklayarak otomatik uzunluk belirlemesi
başlatın.
Adım2
Uygulama
Dolummalzemesinintipi
Buradan cihazınızın hangi ortam tipi için uygun olduğunu bulabilirsiniz. Fonksiyon etkin değilse, cihazınıza uygun olan ortam tipi önceden
ayarlanmıştır.
Bilgi:
Özel durumlarda ortam tipini değiştirebilirsiniz. Bu ayarı "Genişletilmiş
kullanım" seçeneğinden değiştirebilirsiniz.
41828-TR-140616
Uygulama
Bu alandan cihazınıza hangi uygulamayı koyacağınızı belirleyebilirsiniz. Şu seçenekleriniz mevcuttur:
•
•
•
•
•
Haznede dolum seviyesi
Bypass/Dikey boru içindeki dolum seviyesi
Haznede ayırma katmanı
Bypass/Dikey boru içindeki ayırma katmanı
Demo modu
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
55
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
Dolum seviyesi ölçümü: "Dolum seviyesi" seçeneğine basarsanız
başka bir alanda ortam özelliklerini seçebilirsiniz.
Ayırma katmanı ölçümü: "Ayırma katmanını" seçiyorsanız cihaz başka
verilere ihtiyaç duyabilir [Varsa aşırı gaz fazı, ayırma katmanına mesafe veya üst ortamın dielektrisite değeri gibi].
Demo modu: Bu mod test ve reklam amaçlıdır. Bu modda sensör
hiçbir parametreyi kayda almaz ve ölçüm aralığı içindeki her ölçüm
değeri değişikliğine hemen yanıt verir.
Uygulama-Dolumseviyesiölçümü
Dolum seviyesi ölçümü, gaz fazı ile sınır oluşturan dolum malzemesi
yüzeyini temel almaktadır.
Cihaz normalde sıvıların dolum seviyesi ölçümü ayarındadır. Cihazı
yine de dökme malzemelerin ölçümüne getirebilmeniz mümkündür.
•
•
Sıvılar
– Çözücüler, yağlar, LPG - Dielektrisite değeri < 3
– Kimyasal Karışımlar - Dielektrisite değeri 3 … 10
– Su bazlı - Dielektrisite değeri > 10
Döküm malzemeleri
– Tozlar, talaşlar - Dielektrisite değeri <1,5
– Parçacıklar, tozlar - Dielektrisite değeri 1,5 … 3
– Tahıl, un - Dielektrisite değeri > 3
Uygulama-Ayırmakatmanıölçümü
Ayırma katmanı ölçümünde iki sıvı arasındaki faz sınırını temel alınır.
Ayrıca toplam dolum seviyesi ölçüm değeri olarak mevcuttur.
•
•
Adım3
Seviyeayarı
Fazla gaz var
– Hazneden gazın fazla olup olmadığını kontrol edin.Bu ancak
toplam dolum seviyesi hiç proses bağlantısında sıra beklemediği takdirde olan bir durumdur.
Özellikler
– Buraya üst ortamın dielektrisite değerini verebilirsiniz
– Alternatif olarak ayırma katmanına olan uzaklığı verebilirsiniz
Dolumseviyesiölçümününayarlanması
Önceki menüden dolum seviyesi ölçümünü seçtiyseniz min. ve maks.
seviyeleme için değerleri girebilirsiniz. Girilecek değer proses bağlantısının conta yüzeyinden itibaren dolum seviyesinin uzaklığından alınır
(Sensörün standart yüzeyi).
Adım4
Lineerizasyon
56
Bir lineerizasyon, bir ölçümün hacim ve yükseklikleri orantılı çıkmayacağında gerekir. Lineerizasyon, dolum seviyesi ve ayırma katmanı
ölçümüne eşit seviyede etkili olur. Daha fazla lineerizasyon türünü
genişletilmiş kullanımdan bulabilirsiniz:
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Dolumseviyesiveayırmakatmanıölçümüiçinseviyeleme
Önceki menüden ayırma katmanını seçtiyseniz, dolum seviyesinin ve
ayırma katmanının min. ve maks. seviyeleme değerlerini girebilirsiniz
veya dolum seviyesi ölçümünün değerlerini alabilirsiniz. Girilen değer
proses bağlantısının conta yüzeyinden itibaren dolum seviyesinin (ya
da ayırma katmanının) uzaklığından alınır (Sensörün standart yüzeyi).
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
Lineer olmayan bir hazneniz varsa, buradan uygun lineerizasyon
eğimini seçmeniz mümkündür.
•
•
•
Lineer
Konik tank
Yatar konumda yuvarlak tank
•
•
Ek bağlantı elemanının (h) yüksekliği
Hazne yüksekliği D
İlişkiler lineer değilse aşağıdaki hazne ebatlarını girin:
Adım5
Ayar-Çıkışsinyali
Bu pencereden çıkış sinyali ayarlayabilirsiniz. Fonksiyon etkin değilse
"Genişletilmiş kullanım"dan ayarları değiştirebilirsiniz.
Adım6
Sensöroptimizasyonu
Bu ayarlarla sensörü optimize edebilirsiniz. Bu şekilde doğrultulmuş
uzaklığı görüntülenen değerle karşılaştırıp gerekirse düzeltebilirsiniz.
Sondasıvıiçinedaldırılır(Örtülü)
Ölçüm sondasının ortam içine dalıp dalmayacağına karar verin.
Dolummalzemesineölçülenuzaklık
Dolum malzemesi ölçüm malzemesine sokulmuşsa, bu yere ölçüm
malzemesine olan ölçülen uzaklığı girebilirsiniz.
Görüntülenenuzaklıkdoğrumu?
Görüntülenen uzaklık doğru mudur? İmkanınız varsa, bu yere ölçüm
malzemesine olan ölçülen uzaklığı girebilirsiniz.
Yanlışsinyalbastırma
Bu fonksiyonla, otomatik yanlış sinyali bastırmayı etkinleştirebilirsiniz.
Size ne olursa olsun yanlış sinyali bastırmayı etkinleştirmenizi tavsiye
ederiz.
Adım7
Ekayarlar
Cihazın devreye alması bittiğinde ek ayar yapabilirsiniz. Buna, farklı
verilerin yanı sıra cihazın yetkisiz kişiler ya da kendiniz tarafından
istemediğiniz bir şekilde kullanılmasına karşı kilitlenmesi gibi özellikler
dahildir.
41828-TR-140616
Cihazparametrelerigüvenlikdosyasınınhazırlanması?
Veri güvenliği için, cihazın güncel parametreleri bir dosya içine kaydedilmektedir. Bunu, cihaz parametrelemenin yeniden kurulması için
sonradan kullanabilirsiniz. Kurulumun sağlanması için tüm verilerin
cihazdan indirilmesi gerekmektedir. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Cihazdokümantasyonununhazırlanması?
Bu fonksiyon güncel cihaz parametrelerine ait bir PDF dosyasının
hazırlanması ve yazdırılması görevini görür. PDF dosyasının okunabilmesi için buna uygun bir programa gerek duyulur (Ör. Acrobat
Reader). PDF dosyasının yazdırılması veya hazırlanması için tüm
verilerin cihazdan indirilmesi gerekmektedir. Bu fonksiyon için DTM
Collection yazılımının tam sürümünü kullanmalısınız. Bu işlem birkaç
dakika sürebilir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
57
7 Sensör ve Modbus-Portunun PACTware ile devreye alınması
Devreyealımınyankıeğimininsensörekaydedilmesi?
Cihazınızın ilk devreye alımı işlemini tamamladınız mı? Bu durumda size daha sonraki cihaz testleri için ve cihazın tanı güvenliği için güncel
sinyal ilişkilerini tavsiye ederiz.
Şifregirildiktensonrakullanımınkilitlenmesi?
Cihaz güncel olarak belirlenen bir ŞİFRE ile kilitlenir. Bir parametreleme ancak ŞİFRE yeniden girildiği takdirde mümkündür.
7.4 Parametrebilgilerininemniyetealınması
Parametreleme bilgilerinin PACTware kullanılarak belgelenmesi ve
kaydedilmesi tavsiye olunur. Bunlardan böylece kullanım ya da servis
için bir defadan fazla yararlanılır.
41828-TR-140616
58
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
8 Tanı ve hizmet
8 Tanıvehizmet
8.1 Bakım
Amaca uygun kullanıldığı takdirde normal kullanımda herhangi bir
bakım yapılmasına gerek yoktur.
8.2 Tanıhafızası
Cihaz, tanı amaçlı çok sayıda belleğe sahiptir. Elektrik kesintisi olsa
da verilere bir şey olmaz.
Ölçümdeğeribelleği
100.000'e kadar ölçüm değeri sensörde bir halka arabelleğine
kaydedilebilir. Her kayıt tarih/saat ve ölçüm değeri gibi bilgileri içerir.
Kaydedilebilir değerler şunlar olabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
Uzaklık
Dolum yüksekliği
Yüzde değer
Lin. yüzde
Ölçeklenmiş
Akım değeri
Ölçüm güvenirliği
Elektronik sıcaklığı
Ölçüm değeri belleği teslimat sırasında etkindir ve her 3 saniyede
bir uzaklık, ölçüm güvenirliği ve elektronik sıcaklık gibi özellikleri
kaydeder.
Genişletilmiş kullanımda dilediğiniz ölçüm değerlerini seçebilirsiniz.
Hem istediğiniz değerler hem de kayıt koşulları bir bilgisayar üzerinden PACTware/DTM ve/veya EDD iletim sistemi ile belirlenir. Bu
sayede veriler okunur ve gerekirse sıfırlanır.
Olaybelleği
500'e kadar aktivite zamanıyla birlikte otomatik olarak sensöre kaydedilir ve bu bilgi silinemez. Her kayıt tarih/saat, olay içeriği, olay tanımı
ve değer gibi bilgileri içerir. Olay içeriği şunlar olabilir:
•
•
•
•
Bir parametrenin değiştirilmesi
Açma ve kapatma zamanı
Durum mesajları (NE 107 gereğince)
Hata mesajları (NE 107 gereğince)
Bilgiler PACTware/DTM'li bir bilgisayar üzerinden ya da EDD'li yönetim
sistemi ile okunur.
41828-TR-140616
Yankıeğimibelleği
Yankı eğimleri bununla tarih ve saat ve buna ait yankı verileri kaydedilir. Bellek iki alana ayrılmaktadır:
Devreyealımınyankıeğimi: Bu, devre alımındaki ölçüm koşulları
için referans bir yankı eğimi görevini görür. Kullanımdaki ölçüm koşullarının değiştirilmesi veya sensörde kalan maddeler bu şekilde ortaya
çıkar. Devreye alımın yankı eğimi şu şekilde kaydedilir:
•
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
59
8 Tanı ve hizmet
Diğeryankıeğimleri: Bu kayıt bölgesinde sensörden 10'a kadar
yankı eğimi bir halka arabelleğine kaydedilebilir. Diğer yankı eğimleri
şu şekilde kaydedilir:
•
•
•
PACTware/DTM'li bilgisayar
EDD'li iletim sistemi
Gösterge ve ayar modülü
8.3 Durummesajları
Cihazda, NE 107 ve VDI/VDE 2650'ye göre otomatik bir kontrol ve tanı
aracı bulunmaktadır. Aşağıda belirtilen tablolarda tanımlanan durum
mesajlarıyla ilgili detaylı hata mesajları gösterge ve ayar modülü,
PACTware/DTM ve EDD içindeki "Tanı" menüsünden bulunabilir.
Durummesajları
Durum mesajları aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmıştır:
•
•
•
•
Kesinti
Fonksiyon kontrolü
Spesifikasyon dışında
Bakım ihtiyacı
ve piktogramlar ile belirtilir:
1
2
3
4
Res. 29: Durum mesajlarının piktogramları
1
2
3
4
Arıza (Failure) - kırmızı
Spesifikasyonun dışında kalan (Out of specification) - Sarı
Fonksiyonun kontrolü (Function check) - Turuncu
Bakım (Maintenance) - Mavi
Arıza(Failure): Cihazda bir fonksiyon arızası tespit edildiğinde cihaz
bir arıza mesajı verir.
Bu durum mesajı daima aktiftir. Kullanıcı tarafından kapatılması mümkün değildir.
Fonksiyonunkontrolü(Functioncheck): Cihazda çalışılmaktadır,
ölçüm değeri geçici olarak geçersizdir (örn. Simülasyon sırasında).
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Bakımihtiyacı(Maintenance): Dış etkiler sonucu cihazın fonksiyonu
kısıtlanmıştır. Ölçüm etkilenmektedir, ölçüm değeri halen geçerlidir.
60
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Spesifikasyonundışındakalandeğerler(Outofspecification):
Değer (Örn. elektroniğin sıcaklığı) cihaz spesifikasyonunda verilen
değerin üzerine çıktığı için ölçüm değeri kesin değil.
8 Tanı ve hizmet
Cihazın (örn. madde biriktiği için) yakın zamanda arızalanma ihtimali
varsa cihaz bakımı yaptırmayı ajandanıza koyun.
Bu durum mesajı standart durumda kapalıdır. Ancak kullanıcı PACTware/DTM veya EDD üzerinden bunu tekrar açabilir.
Failure(Arıza)
Aşağıdaki tabloda "Failure" durum mesajındaki kodlar ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Metinmesajı
Neden
SorunGiderme
PADevSpec
Diagnosis
F013
– Kullanım sırasında
– Kurulumu ve paramet- Bit 0
sensör yankı algılareleri kontrol edin ve/
Hiçbir ölmıyor
veya gereken düzeltçüm değeri
meyi yapın
– Anten sistemi kirli veya
yok
bozuk
– Proses modüllerini ve/
veya anteni temizleyin
veya değiştirin
– Seviye ayarı belirtilen
değerlerin dışında
kalıyor
F025
– Boru bağlantı noktaları – Lineerizasyon tablosürekli olarak yükselsunu kontrol edin
miyor (Örn. mantıksız – Tablonun silinmesi/
değer çiftleri)
yeniden çizilmesi
F036
– Yazılım güncellemesi
hatalı veya yarım
kalmış
– Yazılım güncellemesini Bit 3
tekrarlayın
– Elektronik modelini
kontrol edin
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
F040
– Donanım hatalı
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
F080
– Genel yazılım hatası
– Çalışma gerilimini kısa Bit 5
süreliğine ayırın
F105
– Cihaz hâlâ açılma
aşamasında. Ölçüm
değeri de halen bulunamadı
– Açılma aşamasının
sonunu bekleyin
– Süre, model ve parametrelere bağlı olarak
her zaman yaklaşık 3
dk'ya kadar
Ayar süresi
çok kısa
Lineerizasyon
tablosunda
hata
Çalışan bir
yazılımın olmaması
Elektronikte
hata
Ölçüm değerini bul
41828-TR-140616
Bit 1
– Sınır değerlerine
uygun seviyenin değiştirilmesi (Min. ve maks.
arasındaki fark ≥ 10
mm olmalıdır.).
F017
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
Bit 2
Bit 4
Bit 6
61
8 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
SorunGiderme
F113
– Dahili cihaz iletişiminde hata
– Çalışma gerilimini kısa Bit 7
süreliğine ayırın
– Cihazı onarıma
gönderin
F125
– Belirtilmeyen alanda
elektroniğin sıcaklığı
– Çevre sıcaklığını
kontrol edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık
aralığına sahip bir
cihaz kullanın
Bit 8
F260
– Fabrikada yapılan
kalibrasyonda hata
Kalibrasyonda hata – EEPROM'da hata
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
Bit 9
F261
– Devreye alımda hata
Konfigüras- – Yanlış sinyal bastırma
hatalı
yonda hata
– Sıfırlama sırasında
hata
– Devreye alımı tekrarlayın
– Sıfırlamayı tekrarlayın
Bit 10
F264
– Seviye hazne yüksekliği/ölçüm aralığı
dışında
– Cihazın maksimum
ölçüm aralığı yeterli
değil
– Kurulumu ve paramet- Bit 11
releri kontrol edin ve/
veya gereken düzeltmeyi yapın
– Daha büyük ölçüm
aralığı olan bir cihaz
kullanın
F265
– Sensör artık ölçüm
yapmıyor
– Çalışma gerilimi çok
az
– Çalışma gerilimini test Bit 12
edin
– Sıfırlayın
– Çalışma gerilimini kısa
süreliğine ayırın
F267
– Sensör çalıştırılamıyor – Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma
gönderin
Metinmesajı
İletişim hatası
Onaylanmamış
elektronik
sıcaklığı
Kurulum/
Devreye alım hatası
Ölçüm
fonksiyonu
arızalı
No executable
sensor
software
Functioncheck
Diagnosis
-
Aşağıdaki tabloda "Function check" durum mesajındaki hata kodları
ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır.
Neden
SorunGiderme
C700
– Bir simülasyon etkin
– Simülasyonu kapat
– 60 dakika sonra otomatik
kapanmayı bekle
Simülasyon
etkin
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Kod
Metinmesajı
62
PADevSpec
8 Tanı ve hizmet
Outofspecification
Aşağıdaki tabloda "Out of specification" durum mesajındaki hata
kodları ve metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili
açıklamalar bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
S600
– Değerlendirme elektroniğinin sıcaklığı belirtilmeyen
alanda
– Çevre sıcaklığını kontrol
edin
– Elektroniği yalıtın
– Daha yüksek sıcaklık aralığına sahip bir cihaz kullanın
S601
– Yakın alandaki dolum seviyesi yankısı kayıp
– Dolum seviyesini azaltın
– % 100 seviyeleme: Değeri
arttırın
– Montaj bağlantılarını test
edin
– Varsa yakın aralıktaki yanlış
sinyalleri giderin
– Koaksiyel ölçüm sondasını
kullanın
S602
– Karşılama yankısı ortam
sayesinde örtülmüş
– % 100 seviyeleme: Değeri
arttırın
S603
– Belirtilen aralığın altında
kalan çalışma gerilimi
– Elektrik bağlantısını test
edin
– gerekirse çalışma gerilimini
arttırın
Metinmesajı
Onaylanmamış elektronik
sıcaklığı
Taşma
Karşılama
yankısı arama
aralığı içinde
kalan dolma
seviyesi
İzin verilmeyen çalışma
gerilimi
Maintenance
Aşağıdaki tabloda "Maintenance" durum mesajındaki hata kodları ve
metin mesajları ile bunların sebebi ve giderilmesi ile ilgili açıklamalar
bulunmaktadır.
Kod
Neden
SorunGiderme
M500
Teslimatta
hata
– Teslimatta sıfırlama yapıldığında veriler eski hallerine
getirilemedi
– Sıfırlamayı tekrarlayın
– Sensör verili XML dosyasını
sensöre yükleyin
M501
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M502
– EEPROM donanım hatası
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
Metinmesajı
41828-TR-140616
Etkin olmayan
lineerizasyon
tablosunda
hata
Durum kaydedicide hata
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
63
8 Tanı ve hizmet
Kod
Neden
SorunGiderme
M503
Ölçüm güvenirliği çok
düşük
– Güvenilir bir ölçüm için
ölçüm güvenliği çok düşük
– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondası kirli veya
bozuk
– Kurulum ve proses koşullarını kontrol edin
– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondasını temizleyin
veya değiştirin
M504
– Donanım hatalı
– Elektroniğin değiştirilmesi
– Cihazı onarıma gönderin
M505
– Kullanım sırasında sensör
yankı algılamıyor
– Kurulum ve/veya proses
koşullarını kontrol edin
– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondası kirli veya
bozuk
– Proses kurulumu ve/veya
ölçüm sondasını temizleyin
veya değiştirin
M506
– Devreye alımda hata
– Kurulum ve/veya proses
koşullarını kontrol edin
– Sonda uzunluğunu test edin
M507
– Sıfırlamayı yerine getirin ve
– Devreye alımda hata
devreye alımı tekrarlayın
– Sıfırlama sırasında hata
– Yanlış sinyal bastırma hatalı
Metinmesajı
Bir cihaz arayüzünde hata
Hiçbir ölçüm
değeri yok
Kurulum/Devreye alım
hatası
Cihaz ayarında hata
Arızaolduğundayapılacaklar
Arızanıngiderilmesiiçin
izlenecekprosedür
8.4 Arızalarıngiderilmesi
Herhangi bir arızanın giderilmesi için gerekli önlemleri almak teknisyenin görevidir.
Alınacak ilk önlemler şunlardır:
•
•
•
Ör. Gösterge ve ayar modülünden hata mesajlarının değerlendirme raporu
Çıkış sinyalinin kontrolü
Ölçüm hataları ile başa çıkma
PACTware yazılıma ve gereken DTM'e sahip bir bilgisayar size daha
kapsamlı tanı olanağı sunmaktadır. Birçok durumda arıza nedeni bu
yolla tespit edilerek çözülür.
4…20mAsinyalinikont- Bağlantı planına bağlı olarak, gereken ölçüm aralığında bir mültimetre
roledin
takın. Aşağıdaki tabloda akım sinyalinde olabilecek muhtemel hatalar
ve bunların giderilmesi ile ilgili tanımlamalar yer almaktadır:
Hata
Neden
64
– Sönümlemeyi cihaza göre görüntü
ve kontrol paneli ya da PACTware/
DTM'den ayarlayın
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
4 … 20 mA sinyali – Ölçüm büyüksabit değil
lüğündeki
oynamalar
SorunGiderme
8 Tanı ve hizmet
Hata
Neden
SorunGiderme
4 … 20 mA sinya- – Elektrik bağlan- – Bağlantıyı "Bağlantı prosedürü"
li yok
tısı hatalı
bölümüne uygun şekilde kontrol
edin ve gerekirse "Bağlantı planı"
bölümüyle düzeltmelerini yapın
– Besleme gerilimi yok
– Hatlarda kesinti olup olmadığını
kontrol edin ve varsa sorunu giderin.
– Çalışma enerjisi – Kontrol edin ve gerektiği takdirde
çok düşük ya da
uyarlayın
yükleme direnci
çok yüksek
Akım sinyali 22
mA'dan daha
büyük veya 3,6
mA'dan daha küçük
Ölçümhatalarıilebaşa
çıkma
– Sensördeki
elektronik
modül bozuk
– Cihazı ya değiştirin ya da onarıma
gönderin
Aşağıdaki tablolar uygulama koşullu ölçüm hataları için tipik örnekler
vermektedir. Bununla aşağıdakilerin ölçüm hataları birbirinden ayrılır:
•
•
•
Dolum seviyesi sabitken
Doldururken
Boşaltırken
Level
"Hatalı şekil" sütunundaki şekiller hem gerçek dolum seviyesini kesik
çizgi olarak gösterir hem de sensör tarafından gösterilen dolum seviyesini ortadan çizilmiş bir çizgi olarak gösterir.
1
2
0
time
Res. 30: Kesik çizgili hat 1 fiili doluluk seviyesini, sürekli çizgili hat 2 sensörün
gösterdiği doluluk seviyesini göstermektedir
41828-TR-140616
Uyarı:
• Sensörün sabit bir değer gösterdiği her yerde sebep akım çıkışındaki ayarın "Değeri muhazafa et " şşeklinde olmasından kaynaklanmış olabilir
• Dolum seviyesi çok az olduğunda neden aynı zamanda çok yüksek hat direnci de olabilir
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
65
8 Tanı ve hizmet
Sabitdolumseviyesindeölçümhatası
1. Dolum seviyesinin
ölçüm değeri ya çok az
ya da çok yüksek
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
Level
2. Ölçüm değeri % 100
yönüne sıçrıyor
time
0
time
Neden
SorunGiderme
– Min./maks seviyeleme doğru
değil
– Min./maks. seviyelemeyi yapın
– Lineerizasyon eğimi yanlış
– Lineerizasyon eğimini uyarlayın
– Çalışma süresi hatası (Küçük
ölçüm hatası % 100'e yakın/
büyük hata % 0'a yakın)
– Devreye alımı tekrarlayın
– Proses koşuluna bağlı olarak
ürün yankısının genliği düşüyor
– Yanlış sinyal bastırılmadı
– Yanlış sinyalleri bastırın
– Yanlış bir sinyalin genliği veya
– Değişen yanlış sinyallerin sebeyeri değişti (Ör. Ürün birikmesi);
bini tespit edin, madde birikimi
yanlış sinyal bastırma artık
olan yanlış sinyal bastırmayı
uygun değil
etkin hale getirin
Dolumsırasındaölçümhatası
3. Doldururken ölçüm
değeri zemin alanında
takılıyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
0
5. Ölçüm değeri doldurma sırasında arada bir
% 100'e sıçrıyor
time
Level
0
time
– Ölçüm sondasında değişen
yoğuşku veya kir
0
– Yanlış sinyalleri bastırın
time
Level
6. Ölçüm değeri ≥
% 100 ya da 0 m mesafeye sıçrıyor
SorunGiderme
– Ortam ve hazne yüksekliğinin
parametresini test edin ve
gerekirse uyarlayın
– Doldurma malzemesi yüzeyinde – Parametreyi test edin gerekirse
türbulanslar, hızlı doldurma
değiştirin (Ör. Dozaj haznesi,
reaktör)
Level
4. Doldururken ölçüm
değeri geçici olarak takılıyor ve doğru doluluk
seviyesine sıçrıyor
Neden
– Sonda ucunun yankısı ürün
yankısından büyük (Ör. εr < 2,5
olan sıvı yağ bazlı, çözücü gibi
ürünlerde)
0
time
– Dolum seviyesi yankısı yakın
– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
alanda yanlış sinyaller yüzünbastırın
den algılanmaz. Sensör taşma – Kurulum koşullarını test edin
güvenliğine gider. Maks. dolum – Mümkünse taşma güvenliği
seviyesi (0 m uzaklık) ile birlikte
fonksiyonunu kapatın
''taşma güvenliği'' durum mesajı
ekrana çıkar.
Boşaltmasırasındaölçümhatası
7. Boşaltırken ölçüm
değeri yakın alanda
duruyor
Hatanınresmi
Level
Hataaçıklaması
66
time
SorunGiderme
– Yakın alandaki yanlış sinyalleri
bastırın
– Ölçüm sondasındaki kir sorununu giderin. Yanlış sinyallerle
ilgili sorunlar giderildikten sonra
yanlış sinyal önleyici silinmelidir.
– Yeni yanlış sinyalleri bastır
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
0
Neden
– Hatalı yankı dolum seviyesi
yankısından daha büyük
– Dolum seviyesi yankısı çok
düşük
8 Tanı ve hizmet
Hatanınresmi
8. Ölçüm değeri boşaltma sırasında bir yerde
yeniden üretilebilecek
şekilde kalıyor
Level
Hataaçıklaması
0
Neden
SorunGiderme
– Kaydedilen arıza sinyalleri bu
yerde dolum seviyesi yankısından daha büyüktür
– Yanlış sinyal kaydını sil
– Yeni yanlış sinyalleri bastır
time
Arızayıgiderdiktensonra Arıza nedeni ve alınan önlemlere bağlı olarak "Çalıştırma" bölümünde
yapılmasıgerekenler
tanımlanan işlem adımlarını en başından tekrarlayın ve akla yatkınlığını
ve bütünlüğünü kontrol edin.
24SaatHizmet-Çağrı
Merkezi
Bu önlemler yine de herhangi bir sonuç vermedikleri takdirde acil
durumlar için +49 1805 858550 numaralı telefondan VEGA Çağrı
Merkezimizi arayabilirsiniz.
Çağrı merkezimiz size normal çalışma saatleri dışında da haftada 7
gün aralıksız hizmet vermektedir.
Bu hizmeti dünya çapında sunduğumuz için destek İngilizce olarak
verilmektedir. Hizmet ücretsizdir, sadece normal telefon maliyeti
doğmaktadır.
8.5 Elektronikmodülüdeğiştirin
Bir arıza olduğunda elektronik modül kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Ex uygulamalarda sadece uygun Ex ruhsatı olan bir cihaz ve elektronik modüller kullanılabilir.
Tesiste elektronik modül yoksa yetkili bayiye sipariş edilebilir. Elektronik modüller bağlanacağı sensörlere göre ayarlanmıştır ve hepsinin
sinyal çıkışları ve besleme gerilimi birbirinden farklıdır.
Yeni elektronik modülüne, sensörün fabrika ayarları yüklenmelidir.
Alternatifler şunlardır:
•
•
Fabrikada
Tesis içinde kullanıcı tarafından
Her iki durumda da sensörün seri numarasının girilmesi gerekir. Seri
numarası cihazın model etiketinde, cihazın içinde ve irsaliyesinde
bulunmaktadır.
Tesiste yüklerken önce sipariş bilgilerinin internetten indirilmesi gerekmektedir (Bkz. "Elektronik modül" kullanım kılavuzu).
41828-TR-140616
Dikkat:
Uygulama ile ilgili tüm ayarlar yeniden belirlenmelidir. Bu nedenle,
elektronik değiştirileceğinde yeniden devreye alım yapın.
Sensörün ilk devreye alınışında parametrelemenin verilerini kaydettiğinizde bunları yeniden yedek elektronik modüle aktarabilirsiniz.
Yeniden devreye almak bu aşamadan itibaren gerekmez.
İp/çubukdeğiştirin
8.6 İp/çubukdeğiştirin
Ölçüm sondasının ipi ya da çubuğu (ölçüm parçası) gerektiğinde
değiştirilebilir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
67
8 Tanı ve hizmet
Ölçüm çubuğunu ya da ipini gevşetmek için anahtar ağzı ya 7 (Çubuk
çapı ø 8, ip çapı ø 2 ve 4) ya da 10 (Çubuk çapı ø 12) olan bir ingiliz
anahtarı kullanmanız gerekir.
Uyarı:
Çubuklu veya ipli değişimde, cihaz ve yeni çubuk kuru ve temiz
olmalıdır.
1. İngiliz anahtarının da yardımıyla ölçüm çubuğunu veya ölçüm ipini
iki kenarlı yüzeyde gevşetin, bu durumda proses bağlantısının
altıgen başlığında başka bir İngiliz anahtarıyla direnç sağlanır.
2. Ölçüm çubuğunu döndürüp çıkarmadan önce proses bağlantısını
ve üst çubuk ucunu iyice kurulayın.
3. Gevşetilen ölçüm çubuğu veya ölçüm ipi elle döndürülerek çıkarılır.
4. Yeni ölçüm çubuğunu elinizle dikkatli bir şekilde döndüre döndüre
proses bağlantısının ağzına itin.
5. Ölçüm çubuğunu elinizle proses bağlantısının ağzına vidalayarak
sıkılayın.
6. Tutmak amacıyla ikinci bir ingiliz anahtarı kullanın ve iki kenarlı
yüzeyi aşağıdaki döndürme momenti ile sıkın.
Çubuk çapı ø 8, İp çapı ø 2 ve 4:
Çubuk ø 12: 10 Nm (7.37 lbf ft)
68
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Res. 39: Ölçüm ipini ve/veya çubuğunu değiştirin
8 Tanı ve hizmet
Bilgi:
Verilen döndürme momentini koruyun. Bu şekilde bağlantının maksimum çekiş kuvveti değişmeden kalır.
7. Yeni ölçüm sondası uzunluğunu ve varsa yeni sonda tipini girin ve
sonra seviyelemeyi yeniden başlatın (Bunun için bkz. "Devreye
alım prosedürü, min. seviyelemeyi yap - Maks. seviyelemeyi yap").
Ölçümipini/ölçümçubuğunukısaltın
Ölçüm sondasının ölçüm çubuğunu ve/veya ölçüm ipini istediğiniz
şekilde kısaltabilirsiniz.
1. Ölçüm çubuğunun montajını yapacağınızda, istediğiniz uzunluğu
işaretleyin.
2. İp: Gerici ağırlıktaki (içaltıgen 3 germe cıvatasını gevşetin
3. İp: Germe cıvatasını döndürerek çıkarın
4. Kablo: Kabloyu germe ağırlığından çekerek çıkarın
5. İpi ya da çubuğu ayırma diski veya metal testere ile işaret yerinden kısaltın. İp için, aşağıdaki şekildeki verileri dikkate alın.
6. Gergin ağırlıklı ip: İpi gergin ağırlığa şekilde gösterildiği şekilde itin
7. Gergin ağırlıklı ip: İpi germe cıvatası ile sabitleyin, sıkma momenti
7 Nm (5.16 lbf ft)
Merkezleme ağırlıklı ip: İpi germe cıvatası ile sabitleyin, sıkma
momenti 7 Nm (5.16 lbf ft) ve tutan kısmı merkezleme ağırlığına
sabitleyin.
50 mm
(1.97")
25 mm
(0.98")
1
100 mm
(3.94")
45 mm
(1.77")
8. Yeni ölçüm sondası uzunluğunu girin ve sonra seviyelemeyi
yeniden başlatın (Bunun için bkz. "Devreye alım prosedürü, min.
seviyelemeyi yap - Maks. seviyelemeyi yap").
A
2
B
2
1
1
C
3
41828-TR-140616
Res. 40: İp ölçüm sondasını kısaltın
A
B
C
1
2
3
Gergin ağırlık - İp ø 4 mm
Gergin ağırlık - İp ø 2 mm
Merkezleme ağırlığı - İp ø 2 mm
Germe cıvataları
Halkalı cıvata için dişli vida M8
Sabitleme vidası - Merkezleme ağırlığı
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
69
8 Tanı ve hizmet
8.7 Yazılımgüncelleme
Cihaz yazılımının güncellenmesi için şu komponentlerin kullanılmasına gerek vardır:
•
•
•
•
•
Cihaz
Besleme gerilimi
VEGACONNECT arayüz adaptörü
PACTware yazılımlı bilgisayar
Dosya halinde güncel cihaz yazılımı
Hem güncel cihaz yazılımı hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Yazılım" linkinden bulabilirsiniz.
Dikkat:
Lisanslı cihazların sırf belli yazılım sürümleri ile kullanılması öngörülmüş olabilir. Bu yüzden yazılım güncellenirken lisansın etkin kalıp
kalmadığına dikkat edin.
Ayrıntılı bilgiyi www.vega.com/downloads sayfasındaki "Lisanslar"
linkinden bulabilirsiniz.
8.8 Onarımdurumundaizlenecekprosedür
Hem onarım formu hem de prosedür hakkında ayrıntılı bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.
Bu sayede bize onarımı hızlı ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamıza yardım etmiş olursunuz.
Onarım gerekli bulunduğu takdirde, şu prosedürü izleyin:
•
•
•
•
Her cihaz için bir form print edin ve doldurun
Cihazı temizleyin ve kırılmasına karşı korunaklı şekilde ambalajlayın
Doldurulan formu ve varsa bir güvenlik veri pusulasını ambalajın
dış kısmına iliştirin
Bayinizden geri iade için kullanılacak adresi öğrenin. Bunlar için
www.vega.com internet sayfamıza gidin.
41828-TR-140616
70
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
9 Sökme
9 Sökme
9.1 Sökmeprosedürü
İkaz:
Sökmeden önce haznedeki veya boru tesisatındaki basınç, yüksek
sıcaklıklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
koşullarını dikkate alın.
"Montaj" ve "Besleme gerilimine bağlanma" bölümünü dikkate alın ve
orada listelenen adımları tersten yerine getirin.
9.2 Bertarafetmek
Cihaz, bu konuda uzman geri dönüşüm işletmeleri tarafından yeniden
değerlendirilen malzemelerden oluşmaktadır. Bunun için elektronik
modülü kolay çıkartılabilir şekilde dizayn ettik ve geri kazanımlı malzemeler kullanmaktayız.
Atıkların, usulüne uygun bir şekilde atıldığı takdirde insanlara ve
çevreye olumsuz etkisi engellenir ve değerli ham maddelerin geri
kazanılması mümkün olur.
Malzemeler: "Teknik veriler" bölümüne bakın
Eski cihazı usulüne uygun şekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize başvurabilirsiniz.
41828-TR-140616
WEEE2002/96/EGyönergesi
Bu cihaz WEEE yönergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi değildir. Cihazı doğrudan uzmanlaşmış bir geri dönüşüm işletmesine götürün ve bu iş için genel atık tesislerini kullanmayın. Genel atık
tesisleri WEEE yönergesi uyarınca sadece kişisel kullanım için olan
cihazları kabul edebilmektedir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
71
10 Ek
10 Ek
10.1 Tekniközellikler
Genelbilgiler
316L, 1.4404'e veya 1.4435'e uygundur
Ortamla temas eden malzemeler
Ʋ Proses bağlantısı (6 bara kadar olan
model)
316L ve PPS GF 40
Ʋ Cihaz kenarında proses contası (İp/
Çubuk geçidi)
FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375),
EPDM (A+P 75.5/KW75F), Silikon FEP mantolanmamış
(A+P FEP-O-SEAL)
Ʋ Proses bağlantısı (40 bara kadar olan 316L ve PEEK, alaşım C22 (2.4602) ve PEEK
model)
Ʋ Proses için yalıtımlama
Ʋ Çubuk: ø 8 mm (0.315 in)
Ʋ Çubuk: ø 12 mm (0.472 in)
Ʋ İp: ø 2 mm (0.079 in)
Ʋ İp: ø 4 mm (0.157 in)
Ʋ İç iletken (İpe kadar)
Ʋ Gergin ağırlık (opsiyonel)
Ʋ Merkezleme ağırlığı (opsiyonel)
Yapı taraflı (Vidalamalı dişli cihazlarda: Klingersil C-4400
eklenmiştir)
316L veya alaşım C22 (2.4602)
316L veya alaşım C22 (2.4602)
316 (1.4401) veya alaşım C-276 (2.4819)
316L veya alaşım C22 (2.4602)
316L
316L
316L
Ortam (malzeme) ile temas etmeyen malzemeler
Ʋ Plastik gövde
Plastik PBT (Poliester)
Ʋ Paslanmaz çelik gövde - Hassas
döküm
316L
Ʋ İkinci line of defence (opsiyonel)
Borosilikatlı cam 316 L'li GPC 540 ve alaşım C22
Ʋ Gövde kapağında izleme penceresi
(opsiyonel)
Polikarbonat (Ex-d modelinde: Cam)
Ʋ Alüminyum pres döküm gövdesi
Alüminyum pres döküm AlSi10Mg, toz kaplama - Temel:
Poliester
Ʋ Elektrolizle parlatılmış paslanmaz çelik 316L
gövde
Ʋ Gövde ve gövde kapağı arasında
conta
NBR (paslanmaz çelik gövde, hassas döküm), silikon
(alüminyum ve plastik gövde; paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış)
316L
Ʋ Taşıyıcı malzeme
316L
Ʋ Kontaklar
Alloy C22
Ʋ Cam döküm
Ʋ Helyum kaçağı oranı
Ʋ Basınç mukavemeti
72
Borosilikatlı cam GPC 540
< 10-6 mbar l/s
Sensörün proses basıncına bakın
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Ʋ Topraklama terminalleri
İkinci line of defence (opsiyonel)
10 Ek
İletken bağlantı
Proses bağlantıları
Ʋ Boru dişi, silindirik (ISO 228 T1)
Ʋ Amerikan. Boru dişleri, konik (ASME
B1.20.1)
İki toprak terminali arasında, proses bağlantısı ve ölçüm
sondası
G¾, G1, G1½ (DIN 3852-A'ya göre)
¾ NPT, 1 NPT, 1½ NPT
Ʋ Flanşlar
ör. DIN (DN 25 üstü, ANSI 1" üstü
Ʋ Cihaz ağırlığı (Farklı proses bağlantıları için)
yakl.. 0,8 … 8 kg (0176 … 17.64 lbs)
Ʋ Çubuk: ø 12 mm (0.472 in)
yakl. 900 g/m (9.68 oz/ft)
Ağırlık
Ʋ Çubuk: ø 8 mm (0.315 in)
yakl. 400 g/m (4.3 oz/ft)
Ʋ İp: ø 2 mm (0.079 in)
yakl. 16 g/m (0.17 oz/ft)
Ʋ İp: ø 4 mm (0.157 in)
yakl. 60 g/m (0.65 oz/ft)
Ʋ İp için gergin ağırlık: ø 2 mm (0.079 in) 100 g (3.22 oz)
Ʋ İp için gergin ağırlık: ø 4 mm (0.157 in) 200 g (6.43 oz)
Ʋ Merkezleme ağırlığı ø 40 mm (1.575
in)
Ʋ Merkezleme ağırlığı ø 45 mm (1.772
in)
Ʋ Merkezleme ağırlığı ø 75 mm (2.953
in)
180 g (5.79 oz)
250 g (8.04 oz)
825 g (26.52 oz)
Ʋ Merkezleme ağırlığı ø 95 mm (3.74 in) 1050 g (33.76 oz)
Conta yüzeyinden L ölçüm sondası uzunluğu
Ʋ Çubuk: ø 8 mm (0.315 in)
Ʋ Çubuk: ø 12 mm (0.472 in)
6 m'ye (19.69 ft) kadar
6 m'ye (19.69 ft) kadar
Ʋ Kesilen uzunluğun doğruluğu - Çubuk ±(1 mm +çubuk uzunluğunun % 0,05'i)
Ʋ İp: ø 2 mm (0.079 in)
75 m (246.1 ft)'ye kadar
Ʋ Kesilen uzunluğun doğruluğu - İp
±(2 mm +ip uzunluğunun % 0,05'i)
Ʋ Çubuk: ø 8 mm (0.315 in)
10 Nm (7.38 lbf ft)
Ʋ İp: ø 4 mm (0.157 in)
Yan yük
Ʋ Çubuk: ø 12 mm (0.472 in)
Maks. çekiş yükü
Ʋ İp: ø 2 mm (0.079 in) - 316 (1.4401)
41828-TR-140616
Ʋ İp: ø 2 mm (0.079 in) - alaşım C-276
(2.4819)
Ʋ İp: ø 4 mm (0.157 in)
75 m'ye (246 ft) kadar
30 Nm (22.13 lbf ft)
1,5 KN (337 lbf)
1,0 KN (225 lbf)
2,5 KN (562 lbf)
Ör. halkalı cıvata için gergin ağırlıkta dişli M 8
vida (İp modeli)
Değiştirilebilir ip veya çubuk ölçüm sondası için sıkma momenti (Proses bağlantısında)
Ʋ İp: ø 2 mm (0.079 in)
6 Nm (4.43 lbf ft)
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
73
10 Ek
Ʋ İp: ø 4 mm (0.157 in)
6 Nm (4.43 lbf ft)
Ʋ Çubuk: ø 12 mm (0.472 in)
10 Nm (7.38 lbf ft)
Ʋ Çubuk: ø 8 mm (0.315 in)
6 Nm (4.43 lbf ft)
NPT kablo vidaları ve Conduit-Borular için sıkma torku
Ʋ Plastik gövde
Maks. 10 Nm (7.376 lbf ft)
Maks. 50 Nm (36.88 lbf ft)
Ʋ Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik
gövde
Girişbüyüklüğü
Ölçüm büyüklüğü
Sıvıların seviye durumu
Dolum malzemesinin minimum dielektrisite değeri
Ʋ İp ölçüm sondaları
εr ≥ 1,6
Ʋ Çubuk ölçüm sondaları
εr ≥ 1,6
1
1
4
2
4
2
3
3
5
5
Res. 41: Ölçüm aralığı - VEGAFLEX 81
1
2
3
4
5
Referans düzlem
Sonda uzunluğu U
Ölçüm aralığı (Fabrika seviyeleme sudaki ölçüm aralığına bağlıdır)
Üst blok uzunluğu (Ölçüm doğruluğundan diyagrama bakınız - Gri işaretli alan)
Alt blok uzunluğu (Ölçüm doğruluğundan diyagrama bakınız - Gri işaretli alan)
Ʋ Fiziksel katman
Ʋ Bus spesifikasyonları
74
EIA-485 Standardı uyarınca dijital çıkış sinyali
Modbus Application Protocol V1.1b, Modbus over serial
line V1.02
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Çıkışbüyüklüğü
Çıkış
10 Ek
Ʋ Veri protokolü
Max. Transfer oranı
Modbus RTU, Modbus ASCII, Levelmaster
19,2 Kbit/sn
Ölçümhassasiyeti(DINEN60770-1uyarınca)
DIN EN 61298-1 uyarınca proses-referans koşulları
Ʋ Sıcaklık
+18 … +30 °C (+64 … +86 °F)
Ʋ Hava basıncı
+860 … +1060 mbar/+86 … +106 kPa
(+12.5 … +15.4 psig)
Ʋ Bağıl nem
Kurulum - Referans koşulları
Ʋ Entegre parçalara olan minimum
uzaklık
> 500 mm (19.69 in)
Ʋ Ortam
Su/Yağ (Dielektrisite değeri ~2,0)1)
Ʋ Hazne
Ʋ Montaj
Sensör parametreleme
Tipik ölçüm sapması - Ayırma katmanı
ölçümü
Tipik ölçüm sapması - Toplam dolum
ayırma katmanı ölçümü
metalik, ø 1 m (3.281 ft), merkezi kurulum, hazne çatısına eşit seviyede proses bağlantısı
Ölçüm sondasının ucu hazne zeminine değmiyor
Hiçbir yanlış sinyal bastırıcı kullanılmamış
± 5 mm (0.197 in)
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
Tipik ölçüm sapması - Dolum ölçümü2)3)
Aşağıdaki diyagramlara bakınız
Sapan üst blok uzaklığı - Standart yollu
model
450 mm (17.7 in)
Maksimum ölçüm sapması - Standart
yollu model
41828-TR-140616
45 … 75 %
1)
2)
3)
± 10 mm (0.39 in)
Ayırma katmanı = 2,0 ise
Kurulum koşullarına bağlı olarak, sapma olması mümkündür. Bunlar seviye uyarlanarak veya DTM servisi modunda ölçüm çapraz merkezi değiştirilerek giderilebilir
Bir arıza sinyali hariçleyici ile blok uzaklıkları en iyi seviyeye getirilebilir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
75
10 Ek
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
-10mm
(-0.394")
1
0,08 m
(3.15")
0,3 m
(11.811")
0,02 m
(0.787")
Res. 42: Dolum malzemesinde (su) çubuk modelli VEGAFLEX 81 cihazında ölçüm sapması
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
-10mm
(-0.591")
1
1
0,15 m
(5.906")
0,3 m
(11.811")
0,07 m
(2.756")
0,05 m
(1.97")
Res. 43: Dolum malzemesi (yağ) çubuk modelli VEGAFLEX 81 cihazında ölçüm sapması
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
41828-TR-140616
76
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
10 Ek
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
10mm
(0.394")
1
0,08 m
(3.15")
0,1 m
(3.94")
0,3 m
(11.811")
Res. 44: Dolum malzemesinde (su) ip modelli VEGAFLEX 81 cihazında ölçüm sapması
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Bir merkezleme ağırlığı kullanıldığında sadece merkezleme ağırlığının üst kısmına kadar ölçüm yapılabilir.
Sonda uzunluğu
L
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
-15mm
(-0.591")
1
1
0,15 m
(5.906")
0,3 m
(11.811")
0,05 m
(1.969")
0,08 m
(3.15")
Res. 45: İp modelli VEGAFLEX 81 cihazında ölçüm sapması ø 2 mm (0.079 in), yağ dolum malzemesinde
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Sonda uzunluğu
41828-TR-140616
1
L
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
77
10 Ek
L
20mm
(0.787")
15mm
(0.591")
2mm
(0.079")
0
-2mm
(-0.079")
-15mm
(-0.591")
1
1
0,15 m
(5.906")
0,3 m
(11.811")
0,05 m
(1.969")
0,15 m
(5.906")
Res. 46: İp modelli VEGAFLEX 81 cihazında ölçüm sapması ø 4 mm (0.157 in), yağ dolum malzemesinde
1
L
Blok uzaklığı - Bu alanda ölçüm yapılamaz
Bir merkezleme ağırlığı kullanıldığında sadece merkezleme ağırlığının üst kısmına kadar ölçüm yapılabilir.
Sonda uzunluğu
Tekrar üretilebilirlik
≤ ±1 mm
Ölçümhassasiyetinietkileyenfaktörler
Sıcaklık sürüklemesi - Dijital çıkış
±3 mm/10 K maks. ölçüm aralığını veya maks. 10 mm
(0.394 in)'yi temel alır
EN 61326 kapsamında elektromanyetik yayılımlar sonucu ölçümde ilaveten
oluşan sapma
< ±10 mm (< ±0.394 in)
Geçişmişgazvebasıncınölçümdoğruluğunaetkisi
Radar sinyallerinin gazda ya da dolum maddesinin üstündeki buharda yayılma hızı yüksek basınçlar
sonucu azalır. Bu etki geçişmiş gaza ya da buhara bağlıdır ve düşük sıcaklıklarda özellikle büyüktür.
Aşağıdaki tabloda bu durum sonucu tipik bazı gazlar ya da buhar için oluşan ölçüm sapmaları
görülmektedir. Belirtilen değerler mesafeyle ilgilidir. Pozitif değerler, ölçülen mesafenin çok büyük,
negatif değerler ise ölçülen mesafenin çok küçük olduğu anlamına gelmektedir.
Gazfazı
Hava
78
Basınç
1bar(14.5psig)
10bar(145psig)
50bar(725psig)
20 °C/68 °F
0.00 %
0.22 %
1.2 %
200 °C/392 °F
-0.01 %
0.13 %
0.74 %
400 °C/752 °F
-0.02 %
0.08 %
0.52 %
20 °C/68 °F
-0.01 %
0.10 %
0.61 %
200 °C/392 °F
-0.02 %
0.05 %
0.37 %
400 °C/752 °F
-0.02 %
0.03 %
0.25 %
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Hidrojen
Sıcaklık
10 Ek
Gazfazı
Su buharı (yoğun
buhar)
Sıcaklık
Basınç
1bar(14.5psig)
10bar(145psig)
50bar(725psig)
100 °C/212 °F
0.26 %
-
-
180 °C/356 °F
0.17 %
2.1 %
-
264 °C/507 °F
0.12 %
1.44 %
9.2 %
366 °C/691 °F
0.07 %
1.01 %
5.7 %
Ölçümözellikleriveperformansbilgileri
Ölçüm devri süresi
< 500 ms
Sıçrama cevap süresi4)
≤3s
Çevrekoşulları
Çevre, depo ve nakliye sıcaklığı
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Maksimum doldurma/boşaltma hızı
1 m/min
Proseskoşulları
Proses koşulları için ilaveten model etiketindeki bilgilere uyulmalıdır. Her zaman en düşük değer
geçerlidir.
Verilen basınç ve sıcaklık aralığında ölçün aralığı proses koşulları nedeniyle <% 1.
Proses basıncı
Ʋ PPS GF 40'lı proses bağlantısı
Ʋ Al2O3'lu proses bağlantısı
-1 … +6 bar/-100 … +600 kPa (-14.5 … +87 psig), proses bağlantısına bağlı olarak
-1 … +40 bar/-100 … +4000 kPa (-14.5 … +580 psig),
proses bağlantısına bağlı olarak
Flanş nominal basınç derecesine tekabül "DIN-EN-ASME-JIS'e uygun flanşlar" ek kılavuzuna
eden hazne basıncı
bakın.
Proses sıcaklığı (Diş ve/veya flanş sıcaklığı)
Ʋ PPS GF 40
Ʋ FKM (SHS FPM 70C3 GLT)
Ʋ EPDM (A+P 75.5/KW75F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
Ʋ Silikon FEP-mantosuz (A+P FEP-OSEAL)
-40 … +150 °C (-40 … +302 °F)
Ʋ FFKM (Kalrez 6375) - Sıcaklık adaptörlü
-20 … +200 °C (-4 … +392 °F)
Ʋ FFKM (Kalrez 6375)
41828-TR-140616
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
4)
-20 … +150 °C (-4 … +302 °F)
Sıçrama cevap süresi çıkış sinyali ilk kez nihai değerin %90'ına ulaşıncaya kadar (IEC61298-2) ölçüm mesafesinin aniden değişmesinden sonraki süre (Sıvılarda maks. 0,5 m, dökme malzeme uygulamalarında maks. 2 m.)
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
79
10 Ek
1
80°C
(176°F)
3
4
65°C
(149°F)
0°C
(32°F)
-40°C
(-104°F)
2
80°C
(176°F)
130°C
(266°F)
150°C
(302°F)
-40°C
(-104°F)
Res. 47: Ortam sıcaklığı - Proses sıcaklığı, standart model
1
2
3
4
Ortam sıcaklığı
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Maksimum kabul edilen sıcaklık - Standart
Sınırlı sıcaklık aralığı - Plastik gövde ve paslanmaz çelik gövde, elektrolizle parlatılmış
1
80°C
(176°F)
3
4
55°C
(131°F)
-20°C
(-68°F)
0°C
(32°F)
2
150°C
(302°F)
200°C
(392°F)
-40°C
(-104°F)
Res. 48: Çevre sıcaklığı - Proses sıcaklığı, sıcaklık arayüzlü model
1
2
3
4
Ortam sıcaklığı
Proses sıcaklığı (Conta malzemesine bağlı olarak)
Maksimum kabul edilen sıcaklık - Standart
Sınırlı sıcaklık aralığı - Plastik gövde ve paslanmaz çelik gövde, elektrolizle parlatılmış
Titreşim mukavemeti
Ʋ Cihaz gövdesi
Ʋ Çubuk ölçüm sondası
Darbe mukavemeti
Ʋ Cihaz gövdesi
EN 60068-2-6'ya göre 5 cm'lik (19,69 in) çubuk boyunda
5 … 200 Hz'te 1 g (Rezonansta titreşim)
100 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe)
25 g, 6 msn EN 60068-2-27'ye göre (Mekanik darbe) 50
cm (19.69 in)'lik çubuk boyunda
Elektromekanikveriler-ModelIP66/IP67
Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5 veya ½ NPT
80
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Ʋ Çubuk ölçüm sondası
EN 60068-2-6'ya göre 5 … 200 Hz'te 4 g (Rezonansta
titreşim)
10 Ek
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
Ʋ Kalın tel, bükülü tel
Ʋ Tel ucu kılıflı tel demeti
Göstergeveayarmodülü
Gösterge öğesi
Ölçüm değerinin göstergesi
Ʋ Rakam sayısı
Ʋ Rakam büyüklüğü
Ayar elemanları
Koruma tipi
Ʋ Ambalajsız
Ʋ Kapaksız gövdeye takılmış
Malzemeler
Ʋ Gövde
Ʋ İzleme penceresi
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
Arkadan aydınlatmalı ekran
5
E x B = 7 x 13 mm
4 tuş
IP 20
IP 40
ABS
Poliester folyo
Entegresaat
Tarih formatı
Gün.Ay.Yıl
Fabrikanın bulunduğu zaman dilimi
CET
Saat formatı
Saatte sapma maks.
12 h/24 h
10,5 dk/yıl
Elektroniksıcaklıkölçümü
Çözünürlük
0,1 °C (1.8 °F)
İzin verilebilir sıcaklık aralığı
-40 … +85 °C (-40 … +185 °F)
Kesinlik
±1 °C (1.8 °F)
Beslemegerilimi
Çalışma gerilimi
8 … 30 V DC
Polarite hatasına karşı koruma
Entegre
Güç kullanımı
Elektriğekarşıkorunmaönlemleri
Gövde modeline bağlı olarak koruma tipi
Ʋ Plastik gövde
41828-TR-140616
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
Ʋ Alüminyum gövde; paslanmaz çelik
gövde- hassas döküm; paslanmaz
çelik gövde - Elektrolizle parlatılmış
Aşırı gerilim kategorisi
5)
6)
< 500 mW
IP 66/IP 67 (NEMA 4X)
IP 66/IP 68 (0,2 bar), NEMA 6P5)
III6)
Koruma tipine uygunluk şartı uygun nitelikte bir kablo ve doğru bir montajdır.
IEC 61010-1
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
81
10 Ek
Koruma sınıfı
III7)
Onaylar
Lisanslı cihazların teknik verilerinde sürüme bağlı farklılıklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alınmalıdır. Bu lisans belgeleri ya cihazın teslimi
sırasında verilir veya www.vega.com adresindeki "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama" kutusuna
girilerek ya da ''www.vega.com/downloads" linkinden ''Lisanslar'' bölümüne basılarak indirilebilir.
10.2 Modbusesasları
Bustanımı
Modbus protokolü cihazlar arasında iletişim için bir iletişim protokolüdür. Bu protokol bir master/
slave ya da client/server mimarisine dayanmaktadır. Modbus ile bir master ve birden fazla slave
birbiriyle bağlanabilir. Her bir bus katılımcısının açık bir adresi vardır ve bus'a mesaj gönderebilir. Bu
kapsamda, başlangıcı master yapar ve adresine başvurulan slave cevap verir. Data transferi, seriyel
(EIA-485) olarak RTU haberleşme sistemi yapılır. Burada, ilginç olan RTU ve ASCII modlarında
verilerin biner formda transfer edilmesidir. Haberleşme sisteminde, prensip olarak adres, fonksiyon,
veriler ve transfer kontrolü bulunmaktadır.
Busmimarisi
Version Modbus RTU versiyonunda 32 adete kadar katılımcı busa bağlanabilir. Bükülmüş iki telli
hattın hat uzunluğu 1200 m’ye kadar olabilir. Bus 120 Ohm’luk iki taraflı bir planlama direnci ile bağlanmalıdır. Direnç VEGAFLEX 81‘e entegre edilmiş durumdadır ve bir sürgülü şalterle açılır/kapatılır.
(+)1
2(-) off on
3 4
5
(+)1
3
2(-) off on
3 4
5
(+)1
2(-) off on
3
MODBUS
D0 (+)
power supply
D1 (-)
USB
IS GND
MODBUS
D0 (+)
power supply
D1 (-)
USB
IS GND
D0 (+)
MODBUS
D1 (-)
USB
power supply
3 4
IS GND
4
5
3
2
1
Res. 49: Modbus bus mimarisi
1
2
3
4
RTU
Uç direnci
Bus katılımcısı
Besleme gerilimi
VEGAFLEX 81 Modbuslu iu RTU'lara ASCII-Protokolüne bağlamak için uygundur.
7)
82
IEC 61010-1
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Protokoltanımı
10 Ek
RTU
Protocol
ABB Totalflow
Modbus RTU, ASCII
Bristol ControlWaveMicro
Modbus RTU, ASCII
Fisher ROC
Modbus RTU, ASCII
ScadaPack
Modbus RTU, ASCII
Thermo Electron Autopilot
Modbus RTU, ASCII
Busiletişimiiçinparametreler
VEGAFLEX 81 standart değerlerle önceden donatılmıştır:
Parametre
ConfigurableValues
DefaultValue
Baud Rate
1200, 2400, 4800, 9600, 19200
9600
Start Bits
1
1
Data Bits
7, 8
8
Parity
None, Odd, Even
None
Stop Bits
1, 2
1
Address range Modbus
1 … 255
246
Başlangış Bitleri ve Data Bitleri değiştirilemez.
Hostungenelkonfigürasyonu
Saha cihazları ile hostlar arasındaki statülü ve değişkenli veri mübadelesi başlıklar üzerinden sağlanır. Bunun için hostun konfigüre edilmesi gereklidir. Kayan noktalı sayılar basit bir tamlıkla (4 Bit)
IEEE 754 uyarınca veri baytının serbest seçilebilen sıralamasıyla (Byte transmission order) transfer
edilir. Bu "Byte transmission order" parametrede "Format Code" belirlenir. Böylece RTU, VEGAFLEX
81‘in değişken ve statü bilgileri için sorgulanması gerekli başlıklarını bilir.
FormatCode
Bytetransmissionorder
0
ABCD
1
CDAB
2
DCBA
3
BADC
10.3 Modbus-Başlığı
HoldingRegister
41828-TR-140616
Holding-Başlıkları 16 bitten oluşmaktadır. Bunlar okunabilir ve yazılabilir. Komuttan önce adres
(1 Byte), her komuttan sonra bir CRC (2 Byte) gönderilir.
RegisterName
RegisterNumber
Type
Configurable
Values
DefaultValue
Unit
Address
200
Word
1 … 255
246
-
Baud Rate
201
Word
1200, 2400,
4800, 9600,
19200
9600
-
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
83
10 Ek
RegisterName
RegisterNumber
Type
Configurable
Values
DefaultValue
Unit
Parity
202
Word
0 = None, 1 =
Odd, 2 = Even
0
-
Stopbits
203
Word
1 = None, 2 =
Two
1
-
Delay Time
206
Byte Oder (Floa- 3000
ting point format)
Word
10 … 250
50
ms
Word
0, 1, 2, 3
0
-
Girişbaşlığı
Başlangıç başlıkları 16 bitten oluşmaktadır. Bunlar sadece okunabilir. Her komuttan önce adres
(1 Byte), her komuttan sonra bir CRC (2 Byte) gönderilir.
PV, SV, TV ve QV Sensör-DTM'si üzerinden ayarlanabilir.
RegisterName
RegisterNumber
Type
Note
Status
100
DWord
Bit 0: Invalid Measurement Value PV
Bit 1: Invalid Measurement Value SV
Bit 2: Invalid Measurement Value TV
Bit 3: Invalid Measurement Value QV
PV Unit
104
PV
106
SV Unit
108
SV
110
TV Unit
112
TV
114
QV Unit
116
QV
118
Status
1300
PV
1302
Primary Variable in Byte Order of Register 3000
SV
1304
Secondary Variable in Byte Order of Register 3000
TV
1306
Third Variable in Byte Order of Register 3000
QV
1308
Quarternary Variable in Byte Order of Register 3000
Status
1400
PV
1402
Status
1412
SV
1414
Status
1424
TV
1426
Status
1436
Unit Code
Primary Variable in Byte Order CDAB
DWord
Unit Code
Secondary Variable in Byte Order CDAB
DWord
Unit Code
Third Variable in Byte Order CDAB
DWord
Unit Code
Quarternary Variable in Byte Order CDAB
DWord
DWord
See Register 100
See Register 100
Primary Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
Secondary Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
Third Variable in Byte Order CDAB
DWord
See Register 100
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
84
DWord
10 Ek
RegisterName
RegisterNumber
QV
1438
Type
Note
Status
2000
DWord
See Register 100
PV
2002
DWord
Primary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
SV
2004
DWord
Secondary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
TV
2006
DWord
Third Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
QV
2008
DWord
Quarternary Variable in Byte Order ABCD (Big Endian)
Status
2100
DWord
See Register 100
PV
2102
DWord
Primary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
SV
2104
DWord
Secondary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
TV
2106
DWord
Third Variable in Byte Order ABCD DCBA (Little Endian)
QV
2108
DWord
Quarternary Variable in Byte Order DCBA (Little Endian)
Status
2200
DWord
See Register 100
PV
2202
DWord
Primary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
SV
2204
DWord
Secondary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
Quarternary Variable in Byte Order CDAB
TV
2206
DWord
Third Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
QV
2208
DWord
Quarternary Variable in Byte Order BACD (Middle Endian)
41828-TR-140616
UnitCodesforRegister104,108,112,116
UnitCode
MeasurementUnit
32
Degree Celsius
33
Degree Fahrenheit
40
US Gallon
41
Liters
42
Imperial Gallons
43
Cubic Meters
44
Feet
45
Meters
46
Barrels
47
Inches
48
Centimeters
49
Millimeters
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
85
10 Ek
UnitCode
MeasurementUnit
111
Cubic Yards
112
Cubic Feet
113
Cubic Inches
10.4 ModbusRTU-Komutları
FC3ReadHoldingRegister
Bu komutla istenildiği kadar sayıda (1-127) Holding –Başlığı okunabilir. Okunmaya başlanılması
istenen başlangıç başlığı ve başlık sayısı gönderilir.
Request:
Parameter
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x03
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Number of Registers
2 Bytes
1 to 127 (0x7D)
Parametre
Uzunluk
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x03
Start Address
2 Bytes
2*N
Register Value
N*2 Bytes
Data
Response:
FC4ReadInputRegister
Bu komutla istenildiği kadar sayıda (1-127) Input başlığı okunabilir. Okunmaya başlanılması istenen
başlangıç başlığı ve başlık sayısı gönderilir.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x04
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Number of Registers
N*2 Bytes
1 to 127 (0x7D)
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x04
Start Address
2 Bytes
2*N
Register Value
N*2 Bytes
Data
Response:
Bu fonksiyon koduyla tek bir holding başlığı yazılabilir.
86
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
FC6WriteSingleRegister
10 Ek
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x06
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Number of Registers
2 Bytes
Data
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x04
Start Address
2 Bytes
2*N
Register Value
2 Bytes
Data
Response:
FC8Diagnostics
Bu fonksiyon koduyla çeşitli teşhis fonksiyonları harekete geçirilebilir veya teşhis değerleri okunabilir
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x08
Sub Function Code
2 Bytes
Data
N*2 Bytes
Data
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x08
Sub Function Code
2 Bytes
Data
N*2 Bytes
Response:
Data
Uygulananfonksiyonkodları:
SubFunctionCode
Adı
0x00
Return Data Request
0x0B
Return Message Counter
0x00 Sub-Fonksiyon kodunda sadece bir 16-Bit-Değer yazılabilir.
41828-TR-140616
FC16WriteMultipleRegister
Bu fonksiyon koduyla birden fazla holding başlığı yazılabilir. Bir başvuruda sadece direk peş peşe
birbirini takip eden başlıklar yazılabilir. Boşluk (başlıkların mevcut olmaması) olması halinde, bunlar
bir telfragda yazılamaz.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x10
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
87
10 Ek
Parametre
Length
Code/Data
Start Address
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Register Value
2 Bytes
0x0001 to 0x007B
Byte Number
1 Byte
2*N
Register Value
N*2 Bytes
Data
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x10
Sub Function Code
2 Bytes
0x0000 to 0xFFFF
Data
2 Bytes
0x01 to 0x7B
Response:
FC17ReportSlaveID
Bu fonksiyon koduyla Slave ID sorgulanabilir.
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x11
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x11
Byte Number
1 Byte
Slave ID
1 Byte
Run Indicator Status
1 Byte
Response:
FC43Sub14,ReadDeviceIdentification
Bu fonksiyon koduyla Device Identification sorgulanabilir.
Request:
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x2B
MEI Type
1 Byte
0x0E
Read Device ID Code
1 Byte
0x01 to 0x04
Object ID
1 Byte
0x00 to 0xFF
Parametre
Length
Code/Data
Function Code
1 Byte
0x2B
MEI Type
1 Byte
0x0E
Response:
88
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Parametre
10 Ek
Parametre
Length
Code/Data
Read Device ID Code
1 Byte
0x01 to 0x04
Confirmity Level
1 Byte
0x01, 0x02, 0x03, 0x81, 0x82, 0x83
More follows
1 Byte
00/FF
Next Object ID
1 Byte
Object ID number
Number of Objects
1 Byte
List of Object ID
1 Byte
List of Object length
1 Byte
List of Object value
1 Byte
Depending on the Object ID
10.5 Levelmaster-Komutları
VEGAFLEX 81 Levelmaster-Protokollü şu RTU’lara bağlamaya da uygundur. Levelmaster-Protokolüne çoğu zaman "Siemens" ya da "Depo-Protokolü" denilmektedir.
RTU
Protocol
ABB Totalflow
Levelmaster
Kimray DACC 2000/3000
Levelmaster
Thermo Electron Autopilot
Levelmaster
Busiletişimiiçinparametreler
VEGAFLEX 81 standart değerlerle önceden donatılmıştır:
Parametre
ConfigurableValues
DefaultValue
Baud Rate
1200, 2400, 4800, 9600, 19200
9600
Start Bits
1
1
Data Bits
7, 8
8
Parity
None, Odd, Even
None
Stop Bits
1, 2
1
Address range Levelmaster
32
32
Levelmaster komutlarının esasını şu sentaks oluşturmaktadır:
•
•
•
•
•
41828-TR-140616
•
Büyük yazılan harfler belirli data alanlarının başında bulunmakadır
Küçük yazılan harfler data alanlarını ifade etmektedir
Tüm komutlar "<cr>" (carriage return) ile tamamlanır
Tüm komutlar "Uuu" ile başlar, ancak "uu" adres (00-31) ifade etmektedir
"*" Joker olarak adresin her yerinde kullanılabilir. Sensör bunu daima kendi adresine dönüştürür.
Aksi takdirde birçok slave cevap vereceğinden birden fazla sensörde joker kullanılamaz
Cihazı değiştiren komutlar komutu akabinde "OK“ ile geri gönderir. Konfigürasyonu değiştirmede
bir problem olması halinde "EE-ERROR“ "OK“‘in yerine geçer
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
89
10 Ek
ReportLevel(andTemperature)
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Report Level (and Temperature)
4 characters ASCII
Uuu?
Parametre
Length
Code/Data
Report Level (and Temperature)
24 characters ASCII
UuuDlll.llFtttEeeeeWwwww
Response:
uu = Address
lll.ll = PV in inches
ttt = Temperature in Fahrenheit
eeee = Error number (0 no error, 1
level data not readable)
wwww = Warning number (0 no warning)
Doluluk seviyesi inç olarak 2 doluluk seviyeli sensörler için tekrarlanır. PV-Değeri ilk ölçüm değeri
olarak, SV 2. Ölçüm değeri olarak gönderilir.
PV, SV, TV ve QV Sensör-DTM'si üzerinden ayarlanabilir.
ReportUnitNumber
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Report Unit Number
5 characters ASCII
U**N?
Parametre
Length
Code/Data
Report Level (and Temperature)
6 characters ASCII
UuuNnn
Parametre
Length
Code/Data
Assign Unit Number
6 characters ASCII
UuuNnn
Parametre
Length
Code/Data
Assign Unit Number
6 characters ASCII
UuuNOK
Response:
AssignUnitNumber
Request:
Response:
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
90
uu = new Address
10 Ek
SetnumberofFloats
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set number of Floats
5 characters ASCII
UuuFn
Parametre
Length
Code/Data
Set number of Floats
6 characters ASCII
UuuFOK
Response:
Sayının 0 seçilmesi halinde, artık doluluk seviyesi bildirilmez
SetBaudRate
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set Baud Rate
8 (12) characters ASCII
UuuBbbbb[b][pds]
Bbbbb[b] = 1200, 9600 (default)
pds = parity, data length, stop bit
(optional)
parity: none = 81, even = 71 (default), odd = 71
Response:
Parametre
Length
Set Baud Rate
11 characters ASCII
Code/Data
Örnek: U01B9600E71
Adres 1’deki cihazı Baud oranı 9600‘e, Pariteyi even, 7 Data bit, 1 Stoppbit’e değiştirin
SetReceivetoTransmitDelay
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit Delay
7 characters ASCII
UuuRmmm
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit Delay
6 characters ASCII
UuuROK
mmm = milliseconds (50 up to 250),
default = 127 ms
41828-TR-140616
Response:
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
91
10 Ek
ReportNumberofFloats
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit Delay
4 characters ASCII
UuuF
Parametre
Length
Code/Data
Set Receive to Transmit Delay
5 characters ASCII
UuuFn
Response:
n = number of measurement values
(0, 1 or 2)
ReportReceivetoTransmitDelay
Request:
Parametre
Length
Code/Data
Report Receive to Transmit Delay
4 characters ASCII
UuuR
Parametre
Length
Code/Data
Report Receive to Transmit Delay
7 characters ASCII
UuuRmmm
Response:
mmm = milliseconds (50 up to 250),
default = 127 ms
Hatakodları
ErrorCode
Name
EE-Error
Error While Storing Data in EEPROM
FR-Error
Erorr in Frame (too short, too long, wrong data)
LV-Error
Value out of limits
41828-TR-140616
92
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
10 Ek
10.6 Tipikmodbushostlarınınkonfigürasyonu
FisherROC809
2(-) off on
3 4
B (Rx/Tx -)
A (Rx/Tx +)
Y
Z
COM
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
5
Bağlantışeması
2
+8 to +30 Vdc
GND
3
Res. 50: VEGAFLEX 81‘un an RTU Fisher ROC 809’a bağlanması
1
2
3
VEGAFLEX 81
RTU Fisher ROC 809
Besleme gerilimi
41828-TR-140616
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
Conversion Code 66
Input Register Base Number
0
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 81‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle başlık adresi olarak RTU Fisher ROC 809 için adres 1300 girilmelidir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
93
10 Ek
ABBTotalFlow
Bağlantışeması
5
IS GND
3 4
D1 (-)
2 GND
1 VBAT
(+)1
power supply
USB
2(-) off on
D0 (+)
MODBUS
8 Bus +
7
6 Bus -
1
2
Res. 51: VEGAFLEX 81‘nun RTU ABB Total Flow’a bağlanması
1
2
VEGAFLEX 81
RTU ABB Total Flow
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
16 Bit Modicon
Input Register Base Number
1
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 81‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle RTU ABB Total Flow için 1302 için başlık adresi adres 1303 girilmelidir.
41828-TR-140616
94
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
10 Ek
ThermoElectronAutopilot
2(-) off on
3 4
2 Rx 1 Rx+
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
5
Bağlantışeması
2
+8 to +30 Vdc
GND
3
Res. 52: VEGAFLEX 81‘un RTU Thermo Electron otopilota bağlanması
1
2
3
VEGAFLEX 81
RTU Thermo Electron Autopilot
Besleme gerilimi
41828-TR-140616
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
IEE Fit 2R
Input Register Base Number
0
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 81‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle RTU Thermo Electron Autopilot için 1300 için başlık adresi adres 1300 girilmelidir.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
95
10 Ek
BristolControlWaveMicro
Bağlantışeması
2(-) off on
3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
+SV
RXTXGND
RXT
TXT
not used
not used
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
5
RS 485 on COM1
2
+8 to +30 Vdc
GND
3
Res. 53: VEGAFLEX 81’un RTU Bristol ControlWave Micro’ya bağlanması
1
2
3
VEGAFLEX 81
RTU Bristol ControlWave Micro
Besleme gerilimi
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
2 (FC4)
RTU Data Type
32-bit registers as 2 16-bit registers
Input Register Base Number
1
Bu nedenle RTU Bristol ControlWave Micro için 1302 için başlık adresi adres 1303 girilmelidir.
96
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 81‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
10 Ek
ScadaPack
Bağlantışeması
5
3 4
2(-) off on
1
2
TXD- 3
TXD+ 4
GND 5
(+)1
power supply
USB
D0 (+)
MODBUS
IS GND
D1 (-)
1
COM Part 3 (C3)
RS485
6
7
8
9
3
+8 to +30 Vdc
GND
2
Res. 54: VEGAFLEX 81‘un RTU ScadaPack’a bağlaması
1
2
3
VEGAFLEX 81
RTU ScadaPack
Besleme gerilimi
41828-TR-140616
Parametre
Parametre
Value
Baud Rate
9600
Floating Point Format Code
0
RTU Data Type
Floating Point
Input Register Base Number
30001
Input başlıklarının esas numarası daima VEGAFLEX 81‘in Input-Başlık-Adresine eklenir.
Bu nedenle RTU ScadaPack için 1302 için başlık adresi adres 31303 girilmelidir.
10.7 Ebatlar
Aşağıdaki ölçekli çizimler sadece olası modellerin bir kesitini göstermektedir. Ayrıntılı ölçekli çizimleri
www.vega.com/downloads sayfasındaki "Çizimler" linkinden indirebilirsiniz.
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
97
10 Ek
Gövde
~ 87 mm
(3.43")
ø 79 mm
(3.11")
ø 84 mm
(3.31")
M16x1,5
112 mm
(4.41")
M16x1,5
120 mm
(4.72")
~ 84 mm
(3.31")
M20x1,5/
½ NPT
1
M20x1,5/
½ NPT
2
Res. 55: Gövdenin ebatları - Entegre gösterge ve kontrol modüllü gövde yüksekliği 9 mm/0.35 in değerinde artar
1
2
Plastik gövde
Alüminyum gövde/Paslanmaz çelik gövde
41828-TR-140616
98
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
10 Ek
SW 36 (1.42") (G¾, ¾ NPT)
SW 41 (1.61") (G1, 1 NPT)
SW 46 (1.81") (G1½, 1½ NPT)
22 mm
(0.87")
22 mm
(0.87")
G¾, ¾ NPT,
G1, 1 NPT,
G1½, 1½ NPT
96 mm
(3.78")
46 mm
(1.81")
VEGAFLEX81,gerginağırlıklıipmodeli
L
L
ø 4 mm
(0.16")
ø 4 mm
(0.16")
100 mm
(3.94")
50 mm
(1.97")
ø 16 mm
(0.63")
ø 20 mm
(0.79")
1
100 mm
(3.94")
ø 2 mm
(0.08")
ø 16 mm
(0.63")
ø 16 mm
(0.63")
ø 20 mm
(0.79")
ø 20 mm
(0.79")
2
3
Res. 56: VEGAFLEX 81, gergin ağırlıklı dişli vida modeli (Halkalı cıvatalar için tüm M8 dişli vidalı gergin ağırlıklar)
Sensör uzunlukları, "Teknik veriler" bölümüne bakın
Gergin ağırlıklı ip modeli çapı 2 mm (0.079 in)
Gergin ağırlıklı ip modeli çapı 4 mm (0.157 in)
Sıcaklık adaptörlü ip modeli
41828-TR-140616
L
1
2
3
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
99
10 Ek
46 mm
(1.81")
VEGAFLEX81,merkezlemeağırlıklıipmodeli
22 mm
(0.87")
SW 36 (1.42") (G¾, ¾ NPT)
SW 41 (1.61") (G1, 1 NPT)
SW 46 (1.81") (G1½, 1½ NPT)
G¾, ¾ NPT,
G1, 1 NPT,
G1½, 1½ NPT
30 mm
(1.18")
30 mm
(1.18")
ø 2 mm
(0.08")
L
ø 4 mm
(0.16")
X
X
1
2
Res. 57: VEGAFLEX 81, Dişli model
L
x
1
2
Sensör uzunlukları, "Teknik veriler" bölümüne bakın
ø 40 mm (1.57 in)
ø 45 mm (1.77 in)
ø 75 mm (2.95 in)
ø 95 mm (3.74 in)
Merkezleme ağırlıklı ipli model ø 2 mm (0.079 in) (Bkz. "Merkezleme ek kılavuzu")
Merkezleme ağırlıklı ipli model ø 4 mm (0.157 in) (Bkz. "Merkezleme ek kılavuzu")
41828-TR-140616
100
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
10 Ek
22 mm
(0.87")
G¾, ¾ NPT,
G1, 1 NPT,
G1½, 1½ NPT
SW 55 mm
(2.17")
51 mm
(2.01")
SW 36 (1.42") (G¾, ¾ NPT)
SW 41 (1.61") (G1, 1 NPT)
SW 46 (1.81") (G1½, 1½ NPT)
30mm
(1.18")
46 mm
(1.81")
VEGAFLEX81,çubukmodeli
ø 8 mm
(0.32")
1
L
L
G1½, 1½ NPT
ø 12¨mm
(0.47")
2
Res. 58: VEGAFLEX 81, Dişli model
Sensör uzunlukları, "Teknik veriler" bölümüne bakın
Çubuk model ø 8 mm (0.315 in)
Çubuk model ø 12 mm (0.472 in)
41828-TR-140616
L
1
2
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
101
10 Ek
10.8 Sınaimülkiyethakları
VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see
www.vega.com.
Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.
VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.
Nähere Informationen unter www.vega.com.
Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.
VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad
industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.
Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную
собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.
VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。
进一步信息请参见网站<www.vega.com>。
10.9 Marka
Tüm kullanılan markaların yanı sıra şirket ve firma isimleri de mal sahipleri/eser sahiplerine aittir.
41828-TR-140616
102
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
INDEX
INDEX
A
Akım çıkışı 2 39
Akım çıkışı büyüklüğü 38
Akım çıkışı Min./Maks. 39
Akım çıkışı modu 39
Akım çıkışı Seviyeleme 39
Ana menü 31
Arızaların giderilmesi 64
Aydınlatma 42
B
Bağla
– Elektriksel 21
– Mekanik 14
Bağlantı
– Adımlar 22
– Teknik 21
Bilgilerin toplanması 49
Birimler 32
C
K
Kalibrasyon tarihi 50
Kullanımın kilitlenmesi 41
Kumanda sistemi 28
L
Lineerizasyon 36
M
Model etiketi 7
Montaj pozisyonu 15
N
NAMUR NE 107
– Failure 61
– Maintenance 63
– Out of specification 63
O
D
Olay belleği 59
Onarım 70
Ölçekleme Ölçüm değeri 37, 38
Ölçüm değeri belleği 59
Ölçüm değerinin göstergesi 42
Ölçüm güvenirliği 43
Ölçüm sapması 65
Ölçüm yeri ismi 32
Özel parametreler 49
E
P
Cihaz durumu 42
Çalışma prensibi 8
Çıkış sinyalini test edin 64
Devreye almanın yankı eğimi 44
Dil 42
Dolum malzemesinin tipi 33
Durum mesajları - NAMUR NE 107 60
Eğim verileri
– Yankı eğimi 44
Elektronik bölmesi 23
PIN 45
S
HART adresi 49
HART değişkenleri 40
Hata kodları 62
Hızlı devreye alım 29
Sensör ayarlarının kopyalanması 48
Sensör özellikleri 50
Servis - Çağrı Merkezi 67
Seviye ayarı
– Maks. seviye 34, 35
– Min. seviye 34, 35
Sıfırlama 45
Simülasyon 44
Sonda tipi 49
Sonda uzunluğu 32
Sönümleme 36
Standart değerler 46
I
T
F
Fabrika kalibrasyon tarihi 50
G
Gaz fazı 33
H
41828-TR-140616
İçeri akan dolum malzemesi 17
İbre 42, 43
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
Tarih/Saat 45
Tuş fonksiyonu 28
103
INDEX
U
Uygulama 33, 34
Uygulama alanı 8
Y
Yankı eğimi belleği 59
Yanlış sinyal bastırma 40
Yedek parçalar
– Bypass 13
– Çubuk uzantısı 13
– Elektronik modül 12
– Isıtmalı gösterge ve ayar modülü 12
– Merkezleme yıldızı 13
– Modbus elektronik modülü 12
41828-TR-140616
104
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Notes
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
105
Notes
41828-TR-140616
106
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
41828-TR-140616
Notes
VEGAFLEX 81 • Modbus ve Levelmaster Protokolü
107
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
41828-TR-140616
Baskı tarihi:
Download

Kullanim Kilavuzu VEGAFLEX 81